MONDATOK. EGY DIGITÁLIS OKTATÓPROGRAM

In document Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. (Pldal 93-107)

EGY FELSÕOKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ DIGITÁLIS NYELVÉSZETI OKTATÓPROGRAM

3. MONDATOK. EGY DIGITÁLIS OKTATÓPROGRAM

3

3..11.. ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS TTUUDDNNIIVVAALLÓÓKK

AMondatokdigitális oktatóprogram felépítése némileg eltér a Kene-sei-féle könyv megfelelõ fejezetétõl. Egyrészt több olyan rész is bele-került, ami a könyvben nincs vagy nincs részletesen említve: például a programban több dia is foglalkozik az egyes nyelvek bizonyos lexiká-lis elemeibõl létrehozható szórendi variációk számával és jelentésével.

Másrészt egyes helyeken eltértem az alapmunkában javasolt megoldá-soktól: a legfontosabb eltérés magában a mondattani modellben van. A könyvben bemutatott reprezentációs mód ugyanis a morfémák szintjé-ig folytatja a szintaktikai elemzést, és magyarosítja az egyes csomó-pontok elnevezését: például a melléknévi csoport jelölésében AP he-lyett MNCs-t használ. A mondattani alapfogalmakkal és elemzési tech-nikával való megismerkedés szempontjából nem tartottam szükséges-nek, hogy a morfémákról is számot adó rendszert használjak, helyette azt a modellt alkalmaztam a reprezentációkban, amelyet a középisko-lások számára dolgoztunk ki: ez a rendszer egyszerûbb, könnyebben át-látható és tökéletesen megfelel a kitûzött célnak. A csomópontok elne-vezésénél pedig megtartottam a nyelvészetben szokásos jelöléseket, hogy amikor a diák továbbhalad a tanulmányaiban, ne kelljen új jelö-léseket megtanulnia, hogy megértse az ilyen keretben írt munkákat. To-vábbi eltérés az alapmunkához képest, hogy a tárgyalt problémákat nem mindig olyan sorrendben mutatom be, ahogyan azt a könyv szer-zõi teszik – számomra a kérdéseknek ilyetén elrendezése egyszerûen logikusabbnak tûnt.

Mielõtt magának a bemutatónak az elemzésével foglalkoznék, a program néhány általános használati tulajdonságát ismertetem. Mint

93

arra a második, egy könyv Elõszavának megfelelõ diában felhívom a figyelmet, ez a program csak Microsoft XP operációs rendszerrel fut-tatható tökéletesen, mert bizonyos effektusokat a program korábbi ver-zióiban még nem lehetett használni, így azok nem is tudják az említett hatásokat kezelni.

A programban – bár vannak idõzítéssel megjelenõ részek – alapve-tõen egy billentyû lenyomásával lehet továbbhaladni. Ezt azért tartot-tam szerencsésebbnek az idõzített változtatásoknál, mert így mindenki a saját tempójában haladhat, olvashat (nyilvánvalóan lesznek például, akiknek bizonyos kérdések ismerõsek, így õk azoknak a részeknek az áttekintésével hamarabb végeznek majd, mint azok, akiknek az adott probléma teljesen új), és a tanuló így a feltett kérdéseken is bármeddig gondolkodhat, mielõtt megnézi a választ.

A diák közti kapcsolatokat a fejlécben látható címek is segítenek kö-vetni (például Lehetséges szerkezetek I–V), illetve átvezetõ megjegyzé-seket is találunk az egyes kockák között, hogy ezzel is egységesebbé, elõadásszerûbbé (élõszószerûbbé) váljék a bemutató, és érzékelni le-hessen a gondolatmenetet – hogy miért éppen az adott probléma lesz a következõ tárgyalandó kérdés.

A számítógépes megjelenítés két nagy elõnye a könyvformátumhoz viszonyítva (a dinamikusságot leszámítva), hogy színeket és a hango-kat is használhatunk. Ezek nemcsak a program élvezeti értékét növelik, hanem abban is szerepet játszanak, hogy észrevegyük az adott pillanat-ban releváns részleteket. Például ha egy adott mondat, ami a dián sze-repel, a továbbiakban már nem fontos, de annyira nem lényegtelen, hogy egyáltalán ne legyen jelen, akkor alkalmazhatjuk a színváltoztató megoldást: az új, releváns információ másik színnel jelenik meg, míg a kevésbé fontos részek (amelyek korábban színesek voltak) feketévé válhatnak így mutatva, hogy most másra kell figyelni. A hanghatások pedig kiemelhetnek egyes nehezebben észrevehetõ változtatásokat:

például az ágrajzoknál minden transzformáció elõtt az elmozgó össze-tevõ hullámzik és közben csengõ hang hallatszik, ugyanis ezek híján azt tapasztaltuk, hogy a tanulók már csak akkor vették észre a változást, amikor az már részben vagy teljesen lezajlott, de nem tudták követni azt a kezdetektõl.

3

3..22.. AA PPRROOGGRRAAMM RRÉÉSSZZLLEETTEESS BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA

3.2.1. A program bevezetõje és a mondat fogalma

A PowerPointos bemutató egy címlappal és a már említett Elõszót helyettesítõ diával indul, amely a legfontosabb tudnivalókat ismerteti a felhasználóval.

A program lényegi része a harmadik diával kezdõdik, amely az elsõ kockája a mondat fogalmával foglalkozó elsõ témának. Ez a két diából 94

álló rész felhívja a figyelmet arra, hogy a mondatalkotáshoz nem elég pusztán értelemmel rendelkezõ szavakat egymás mellé pakolni; szabá-lyokra is szükség van, amelyek ezen elemeket elrendezik. Ezek után annak bemutatása következik, hogy egy adott szósor milyen okokból nem lehet grammatikus, illetve hogy bizonyos pragmatikai feltételekre is szükség van, hogy egy mondatot egy adott helyzetben adekvátan le-hessen használni.

Az elsõ kisebb rész a mondat definíciójával zárul, amelynek a követ-kezõt javasoltam: „grammatikai szabályok segítségével a nyelv eleme-ibõl (egyszerû és összetett jeleeleme-ibõl) létrehozható, az anyanyelvi beszé-lõ által az adott helyzetben elfogadhatónak ítélt szósor”. Ez a meghatá-rozás Keszler(2000, 371.) mondatdefinícióján alapul – annak csak a végét változtatva meg. Az eredetiben ugyanis „az anyanyelvi beszélõ által az adott helyzetben elfogadhatónak ítélt szósor” helyett az szere-pel, hogy „helyes és értelmes mondatok”; de nem tartottam szerencsés-nek a fogalmat magával definiálni (ezért cseréltem a mondatot szósor-ra), és nem szerettem volna kizárni az irodalmi szövegekben elfogad-hatónak ítélt szósorokat sem a mondatok körébõl, amelyek hétköznapi értelemben nem feltétlenül értelmesek (például elég csak Chomsky hí-res példamondatára gondolnunk: Színtelen zöld eszmék dühödten alsza-nak).Az általam javasolt definíció megengedi, hogy az utóbbi szósort egy versben mondatnak tekintsük, míg mondjuk egy hétköznapi be-szélgetésben ne fogadjuk el annak.

3.2.2. A mondatok többértelmûségének okai

A második nagyobb téma hét diában (5–11. dia) a mondatok többér-telmûségével foglalkozik annak mind a három lehetséges forrását (je-lentés, szerkezet és funkció) megmutatva. A legnagyobb részt a szerke-zetbõl adódó többértelmûségek foglalják el, amelyek bemutatására egyetlen mondatot használtam fel:

(1) Péter és Mari barátai elolvasták Gábor nagyon érdekes és tanulságos angol nyel-vû cikkeit és könyveit a nyelvészetrõl.

Azért ezt a szósort választottam, mert így egyetlen példa segítségé-vel áttekinthetõek a szerkezeti többértelmûség legfontosabb forrásai a magyar nyelvben. Elsõként: alanyi helyzetben lévõ fõnévi kifejezésnél, ha nominatívuszi esetû birtokos, valamint mellérendelés is szerepel a szerkezetben a fent látható módon, akkor a kifejezés értelmezhetõ egy-részt úgy, hogy két alany van a mondatban (Pétervalamint Mari bará-tai); másrészt úgy, hogy a mondatban egy alany van két birtokossal (ez esetben Péterés Mariközös barátairólvan szó).

A második nagyon gyakori többértelmû szerkezet koordinált fõne-vek jelzõivel kapcsolatban jelenik meg: a példamondatban szereplõ két melléknévi csoport (nagyon érdekes és tanulságos, valamint angol

95

nyelvû) értelmezhetõ úgy, hogy mind a könyvekre,mind a cikkekre vo-natkozik; olyan értelmezése is lehetséges, hogy csak a cikkekrõl állít-juk, hogy ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek; és az is elképzelhetõ, hogy a nagyon érdekes és tanulságosmindkét fõnévre vonatkozik, de az angol nyelvûmár csak a cikkekbõvítménye – ez utóbbi egyértelmû-en a legnehezebbegyértelmû-en észrevehetõ lehetõség.

A többértelmûség harmadik forrása abból adódik, hogy a koordinált fõnevek után álló bõvítmény vonatkozhat mindkét elõtte álló fõnévre (a cikkekés a könyvekegyaránt a nyelvészetrõlszólnak); de úgy is ért-hetjük, hogy csak az utóbbit (jelen esetben a könyveket) bõvíti.

Az (1)-ben látható példamondat negyedik és egyben utolsó olyan szerkezete, amelynek többféle értelmezése lehetséges, a nagyon hatá-rozószóval kapcsolatos: ez vonatkozhat az érdekesés a tanulságos mel-léknévre egyaránt, vagy bõvítheti csak az elõbbit.

Mivel a most ismertetett többértelmû szerkezetek bemutatásához négy diára volt szükség, egy ötödiket is beiktattam, amelyen összefog-lalom az áttekintett értelmezési lehetõségeket, és amelybõl kiderül, hogy a felhasznált példamondatnak összesen huszonnégy lehetséges értelmezése létezik.

A szerkezeti többértelmûségek áttekintése után a funkcióval össze-függõ többértelmûség bemutatása következik, amelyet azért hagytam ennek a témának a végére, mert átvezet a következõ nagyobb kérdés-körhöz, amelyben a bemutató azt ismerteti, hogyan fejezik ki a külön-bözõ nyelvek az egyes mondatrészi funkciókat.

3.2.3. Hogyan fejezik ki az egyes nyelvek a különbözõ mondatrészi funkciókat

Ezt a kérdést négy dia (sorrendben a 12–15.) mutatja be az angol és a magyar nyelvet véve példaként. Azért ezt a két nyelvet választottam a téma illusztrálásához, mert egy átlagos felhasználó ezeket ismeri a legnagyobb valószínûséggel, továbbá mert nagyon eltérõ stratégiákat alkalmaznak, így az összevetésük igen tanulságos.

Egy egyszerû rávezetõ feladattal kezdõdik a téma tárgyalása: a prog-ram használójának elõször hat magyar lexikai egységbõl (a, oda, Ma-rinak, Péter, könyvet, adta) kell annyi mondatot alkotni, amennyit tud;

majd ugyanezt a fenti elemek angol megfelelõivel (the, Mary, Peter, book, gave) is meg kell tennie. A programban az összes lehetséges mondatról szó esik – ez a magyar esetében 96 szórendi variáció emlí-tését jelenti (teljesen vagy a típus egy példányát ismertetve): elõször a kijelentõ módú semleges mondatok jelennek meg – az ige elõtt egy, kettõ, három, illetve nulla bõvítménnyel (24 szósor); majd a program felhívja a figyelmet arra, hogy ezek adta odaige-igekötõ szórenddel is elképzelhetõek (további 24 variáció); végül a magyar nyelv egy jelleg-zetes sajátosságaként minden eddig említett szósor eldöntendõ kérdés-96

ként is feltehetõ (megfelelõ intonációval) – így lesz összesen 96 lehetõség.7 Ez a programban a következõképpen jelenik meg (a dia majdnem legvégsõ állapotát mutatom most meg):

1. ábra. Lehetséges mondatok az a, oda, Marinak, Péter, könyvet, adta elemek felhasználásával

Angolul ellenben mindössze két lehetséges mondatot kapunk az öt rendelkezésre álló szóból:

(2a) Peter gave Mary the book.

(2b) Mary gave Peter the book.

Amennyiben összevetjük a magyar és az angol mondatokban lévõ elemek szintaktikai funkcióját, megállapíthatjuk, hogy a magyar eseté-ben (szórendtõl függetlenül) mindig ugyanaz a mondat alanya (aki ad), tárgya (amit adnak), illetve a részeshatározója (akinek adnak valamit);

míg az angolban a szórendtõl függõen változik az, hogy ki adja a köny-vet, és ki kapja azt. Ennek reprezentáláshoz hagyományos nyelvészeti ágrajzot (és aláhúzási mintázatot) használtam, mert az valószínûleg is-merõs lesz a program futtatójának, és a releváns kérdés megvilágításá-hoz ez is elégséges. Az ágrajznak mindössze egyetlen pontján tértem el a legtöbb iskolai tankönyvben megszokott reprezentációktól: a Magyar grammatika mintájára az alanyt az állítmány vonzataként tüntettem fel8és természetesen meghivatkoztam a változtatást.

97

A témát lezáró dia a fejlécben eddig is szereplõ Morfológia vagy szin-taxis?kérdést világítja meg: míg a magyarban morfológiailag (esetragok-kal) fejezzük ki a szintaktikai funkciókat, addig az angolban ez szintakti-kai eszköz alkalmazásával (a szórenddel) történik. Ebbõl következik, hogy miért azonos a szósorok alapjelentése a magyarban (a ragok egyér-telmûen jelölik a mondatrészi funkciót), és miért más az angolban.

3.2.4. A szórendi variációk jelentése

A soron következõ négy dia (összességében a 16–19.) témája a kü-lönbözõ magyar szórendi variációk jelentése. AMagyar grammatiká-banaz itt említettekhez hasonló szórendi variációkról a következõt ol-vashatjuk: „a hagyományos elemzés is különbséget tesz a fenti monda-tok között a hangsúly és a szórend szempontjából, ugyanakkor szintak-tikailag azonos szerkezetûnek tartja õket”. (Keszler, 2000, 378–379.) A szórenddel összefüggõ jelentéskülönbségekrõl itt nincs szó, ahogyan arról sincs, hogy ezeket a variációkat más-más szituációkban használ-juk. Ezt kívánja megvilágítani az elsõ két dia (összességében a 16. és a 17.) egy egyszerû feladat segítségével, melynek lényege, hogy a tanu-lónak meg kell találnia az elõzõ feladatban kapott 96 szórendi variáció közül az(oka)t, amely(ek) beilleszthetõ(ek) az alábbi négy szituációba:

(3a) -Mi történt tegnap az egyetemen?

-...

(3b) -János adta oda a könyvet Marinak?

-Nem,...

(3c) ...Nekem bezzeg nem, pedig sokszor kértem rá.

(3d) -....

-Igen, odaadta.

A (3a)-ban látható kérdésre úgynevezett semleges mondatokkal ad-hatunk választ: Péter odaadta a könyvet Marinakvagy Péter odaadta Marinak a könyvet;ezek semmilyen elõfeltevést nem kívánnak, és szó-rendi jellegzetességük, hogy az igekötõ az ige elõtt áll, a mondat pedig azzal a vonzattal kezdõdik, amelyet az ige kijelölt arra, hogy neutrális esetben elõzze meg õt.9

A második szituációba (3b) ellenben csak azok a szósorok illeszthe-tõek be, amelyek tartalmazzák a Péter adta odarészletet: vagyis ame-lyekben az alany azonosító-kirekesztõ jelentéstartalommal rendelke-zik, másképp mondva fókuszban áll. A könyvés a Marinakvonzatok helye ez esetben nem releváns, de nem szakíthatják meg az említett alany-ige-igekötõ sort.

A (3c) helyzetbe azok a szósorok illenek a legjobban, amelyekben a Marinakután szünetet tartunk (a pauzát # jelöli), és ezt az összetevõt 98

emelkedõ intonációval ejtjük: például Marinak# Péter odaadta a köny-vet.Ennek a jelentés- és hangsúlyárnyalatnak a neve a korábban már em-lített kontrasztív topik.A fogalmat itt sem vezettem még be; ezen a pon-ton megelégedtem annyival, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az egyes szósorok szituációkba való beilleszthetõségének vizsgálatakor a szórenden kívül a hangsúlynak és a hanglejtésnek is fontos szerepe van.

A negyedik dialógusba (3d) pedig egyértelmûen olyan eldöntendõ kérdéseket lehet beilleszteni, amelyekben az igekötõ megelõzi az igét (a bõvítmények elhelyezkedése nem releváns): például Odaadta Péter Marinak a könyvet?vagy Péter a könyvet odaadta Marinak?

Mindezek után kiválasztottam egyet-egyet a négy szituációra adható válaszok közül (lásd (4)–(7) alább), és bemutattam, hogy ezeknek van egy közös jelentésrétege: minden esetben Péter ad, a könyvetadja, és Mariaz, aki Pétertõl a könyvet kapja. A mondatoknak ezt a jelentésréte-gét reprezentálják (lásd 2. ábra alább) a hagyományos nyelvészeti ágraj-zok, amelyet ismétlésképpen ezen a dián is bemutattam. Ennek a résznek a zárásaként (összességében) a 19. dián azzal ismertetem meg a program felhasználóját, hogy mindezeket az információkat hogyan reprezentálják – kissé más formában – a generatív nyelvészeti ágrajzok az X’-elmélet keretében. Ebbõl is látható alább egy kép(3. ábra), hogy össze lehessen hasonlítani a 2. ábrában mutatott hagyományos reprezentációval.

2. ábra. A (4)–(7)-ben látható mondatok közös jelentésrétegének reprezentációja hagyományos nyelvészeti keretben

99

(4) Péter odaadta a könyvet Marinak.

(5) Péter adta oda a könyvet Marinak.

(6) Marinak# Péter odaadta a könyvet.

(7) Odaadta Péter Marinak a könyvet?

3. ábra. A (4)–(7)-ben látható mondatok közös jelentésrétegének reprezentációja transzformációs generatív nyelvészeti keretben

3.2.5. Az X’-elmélet, valamint konkrét mondatok elemzése transzformációs nyelvészeti keretben

Mivel az X’-elmélet mint nyelvleírási hipotézis a közoktatásból fris-sen kikerült tanuló számára nagy valószínûséggel ismeretlen, a követ-kezõ két dia (összességében a 20. és a 21.) általánosságban ismerteti az elmélettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Elõbb azt mutatom be, hogy az említett elmélet keretében milyen szerkezetek létrehozása lehetséges (hol és hogyan kell felvenni a vonzatokat stb.); majd a kö-vetkezõ lépésben megismertetem a tanulót a mozgatásfogalmával, és annak szórendi következményeivel. Leginkább a transzformációk terü-letén láthatók a PowerPointos program elõnyei a hagyományos könyv-formátumhoz képest, hiszen a mozgatás dinamikusságát papíron legfel-jebb több rajz egymás alá helyezésével tudjuk visszaadni, ami azonban rendkívül hely- és költségigényes megoldás. A program ellenben na-gyon látványosan és egyszerûen képes megragadni ezt a mûveletet a maga dinamikusságában, sõt segítségképpen még nyilakat és hangef-fektusokat is használhatunk, hogy ezekkel is megkönnyítsük a tanuló munkáját. Egyébként a programnak valószínûleg ehhez a(z elméleti) részéhez szükséges leginkább a tanári segítség, mert bár a következõ 100

diák (22–25.) konkrét példákon keresztül mutatják be az elmélet mûkö-dését a gyakorlatban, az a tapasztalatom, hogy a generatív nyelvészet alapfogalmainak önálló elsajátítása nem reális elvárás egy ifjú egyete-mistától (még egy idõsebbtõl sem).

A soron következõ négy dia annak a négy mondatnak a transzformá-ciós generatív nyelvészeti keretben történõ elemzését mutatja be (lásd (4)–(7)), amelyek a szituációs feladatok kapcsán kerültek elõ, és ame-lyekkel a 96 lehetséges szórendi variáció közös jelentésrétegét illuszt-ráltuk. Úgy választottam ki a mondatokat, hogy minél többféle szerke-zetet illusztrálhassak a segítségükkel: az elsõ kettõben ((4) és (5)) az ige elõtt egy vonzat szerepel, de elõször Topik pozícióban, semleges helyzetben; másodszor Fókuszként azonosító-kirekesztõ jelentéstarta-lommal gazdagodva. A harmadik mondatban (6) megtaláljuk a koráb-ban többször említett kontrasztív topik-ot, valamint példát láthatunk ar-ra, hogyan kell olyan mondatot elemezni, amely több ige elõtti bõvít-ményt tartalmaz. A negyedik szósor (7) pedig olyan eldöntendõ kérdést mutat be, amely az igével kezdõdik. Mindezek alapján a tanuló akár mind a 96 szórendi variáció elemzéséhez szükséges tudást megszerez-heti, de legalábbis megsejtheti a rendszer mûködésének legfontosabb alapelveit.

Lássuk az elemzéseket kicsit részletesebben! Mint azt korábban már említettem (és meg is indokoltam), a mondattani modellt tekintve eltér-tem A nyelv és a nyelvek-ben megjelenített rendszertõl, és helyette azt a leírást használtam, amelyet a középiskolások számára dolgoztunk ki (részletesebben lásd B. Nagy és Medve, megjelenés alatt, valamint B.

Nagy és Farkas, megjelenés alatt 1).

Mind a négy elemzés ugyanúgy kezdõdik, hogy ezzel is közvetítse a tanulónak, hogy a mondatok közös jelentésrétege (a mondat mélyszer-kezete) valóban minden esetben azonos (3. ábra), és az X’-elmélet ér-telmében minden egyes reprezentációt célszerû az igének és annak vonzatkeretének felvételével kezdeni.

Az elsõ mondat elemzése annyiban tér el a többi hárométól, hogy az elemzési lépések végig a képernyõn maradnak, hogy amennyiben vala-ki a késõbbiekben utána szeretne nézni annak, hogy pontosan milyen módon is alakul ki a végeredmény (az egyes pontoknál hogyan kell to-vábbhaladni), az könnyen megtehesse pusztán ennek az egy diának a kikeresésével. A másik három ágrajz esetében csak azok a feliratok ma-radnak végig jelen a képernyõn, amelyek az adott helyzetben új infor-mációt adnak (például a fókuszés a kontrasztív topikjelentéstöbblete, szórendi vonatkozásai, illetve az eldöntendõ kérdés elemzésére tett ja-vaslat indoklása).

A mondatok reprezentációinak létrahozásában igyekeztem minden esetben ugyanazokat a megoldásokat (kép- és hangeffektusokat) alkal-mazni, hogy felhívjam a figyelmet az adott pontok, mûveletek közti

ha-101

sonlóságokra. A 4. ábrában ezen mondatok elemzésébõl is látható egy kiragadott kocka – a dinamizmust és a hangokat sajnos nem (teljesen) tudom érzékeltetni a papírformátum miatt, de bízom abban, hogy a cikk olvasója megtekinti a teljes csatolt bemutatót.

4. ábra. Mozgatás ábrázolása PowerPoint segítségével

3.2.6. A szabad bõvítmények kezelése

A következõ három dia (összességében a 26–28.) a szabad bõvítmé-nyek kezelésével foglalkozik. Eddig a pontig ugyanis csak vonzatokat tárgyalt a bemutató, amelynek igen egyszerû oka van: nem szerettem volna túlságosan bonyolult szerkezeteket elemezni, mert akkor a rész-letek között könnyen elveszhetett volna a lényeg. Azonban nyilvánva-ló, hogy a szabad bõvítményekkel is foglalkozni kell, hiszen ezek is igen fontos részét képezik a mondatoknak, és több olyan (a nyelv vég-telen sokaságú mondatainak számát biztosító) rekurzív szabály is van, amely ezen egységekkel kapcsolatos – például a fõnév mindig kaphat újabb és újabb melléknévi jelzõket, de a bõvítési lehetõségei ettõl nem változnak meg; ezzel szemben, ha például birtokosi vonzatot kap, újabb birtokos kitételére már nincs lehetõség a szerkezetében (*Péternek a Mari kalapja elveszett).

Az elsõ dia a szabad bõvítmények és a vonzatok közti különbséget tárgyalja, és meglehetõsen elméleti síkon marad; míg a sorozat máso-dik és harmamáso-dik tagjában egy konkrét mondat elemzése látható, amely-102

ben különbözõ szabad bõvítmények találhatók (ezek (8)-ban és a dián egyaránt félkövér betûtípussal vannak kiemelve):

(8) Ma az iskolábanPéter kedvesenodaadta Marinak a legszebb pirosalmát.

Az elemzés ugyanúgy kezdõdik, mint a korábbi mondatok esetében, amibõl a tanuló láthatja, hogy ezen elemek kezelése nem változtat a ko-rábban megismert módszereken, csak bõvíti azokat a csatolás mûvele-tével. Mint említettem, két diára volt szükség a (8)-ban látható szósor elemzésének precíz bemutatásához, mivel a mondat viszonylag hosszú, és sok a diákok számára újdonságot jelentõ információ. Az elsõ mon-datelemzõ dián a mondat szerkezetének létrehozását követheti végig a program használója, míg a második a nem triviális fõnévi csoportok (az iskolában; a legszebb piros almát) belsõ szerkezetét tekinti át a névelõ és a melléknévi jelzõk pozíciójának ismertetésével.

3.2.7. Az egyes mondatrészi funkciók betöltése és a program lezárása A program lényegi része annak áttekintésével zárul, hogy mi tölthe-ti be az egyes mondatrészi funkciókat. Ennek a kérdésnek az áttekinté-séhez szintén három diára (összességében a 29–31.) volt szükség, me-lyek közül az elsõ a fõnévi csoportokkal, a második az igékkel, a har-madik pedig a melléknevek jellegzetes szintaktikai pozícióival foglal-kozik. A fõnevek estében felhívja a figyelmet arra, hogy egy mondat-ban egy tulajdonnév (például Péter) helyén egy determinánssal ellátott fõnév (például a legjobb barátom; egy fiú), vagy akár egy

3.2.7. Az egyes mondatrészi funkciók betöltése és a program lezárása A program lényegi része annak áttekintésével zárul, hogy mi tölthe-ti be az egyes mondatrészi funkciókat. Ennek a kérdésnek az áttekinté-séhez szintén három diára (összességében a 29–31.) volt szükség, me-lyek közül az elsõ a fõnévi csoportokkal, a második az igékkel, a har-madik pedig a melléknevek jellegzetes szintaktikai pozícióival foglal-kozik. A fõnevek estében felhívja a figyelmet arra, hogy egy mondat-ban egy tulajdonnév (például Péter) helyén egy determinánssal ellátott fõnév (például a legjobb barátom; egy fiú), vagy akár egy

In document Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. (Pldal 93-107)