Minisztériumi közlemények

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 40-44)

2/2006. (GK 3.) GKM közlemény

kijelölt szervezet kijelölésének visszavonásáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskö-rébe utalt szakágazatok vonatkozásában a mûszaki termé-kek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szerve-zetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999.

(II. 24.) GM rendelet szerint az egyes ipari termékek zajvé-delmi minõségtanúsításáról szóló 7/1991. (IV. 26.) KTM rendeletre kijelölt Környezetgazdálkodási Intézet (1068 Budapest, Szófia u. 9.) jogutód: Országos Környezetvé-delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság Zaj-és RezgZaj-ésvédelmi Laboratórium rZaj-észére059/2002. sorszá-mon kiadott, a 3/2003. (GK 3.) GKM közleményben köz-zétett kijelölési okirat melléklete szerintikijelölést 2006.

január 1-jétõl visszavonom.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Pályázati felhívás

„Ipari Park” cím (Kódszám: IPC-2006) elnyerésére

I. A pályázat célja

Az „Ipari Park” címrõl ás az ipari parkok fejlesztését szol-gáló rendszer mûködtetésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott feltételek szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) pályáza-tot hirdet az „Ipari Park” cím elnyerésére.

A GKM célja, hogy jelen pályázattal lehetõséget adjon az

„Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek

– az ipari parkban, illetve annak környékén mûködõ – el-sõsorban kis- és közepes vállalkozások számára széles körû üzleti és innovációs szolgáltatásokat nyújtanak, – szoros szakmai kapcsolatokat építettek/építenek ki a parkba betelepült és a park vonzáskörzetében mûködõ vál-lalkozásokkal,

– bekapcsolódtak, vagy bekapcsolódásukat elõkészítették a kistérség és a régió gazdaságának fejlesztésébe,

– elõsegítik a logisztikai fejlesztések megvalósítását, to-vábbfejlesztését,

– aktív részeseivé kívánnak válni az ipari parkok fejleszté-si programjának.

II. A pályázók köre

Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó – jogi személyiségû gazdasági társaság,

– közhasznú társaság, – kistérségi társulás és – helyi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: pályázó), amely a következõkben meghatározott feltételeknek megfelelõ telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági elõírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelõ befektetési lehetõséget kínál a vál-lalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szer-vezet, amely

– csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

– saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelke-zik (kivéve a kistérségi társulás és helyi önkormányzat), – az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül – nem teljesítette, vagy

– amelynek 60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha megfizetésére fi-zetési könnyítést kapott.

III. A pályázati feltételek

III.1. Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonat-kozó feltételei:

a)az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületbõl és fejlesztési te-rületbõl állhat,

– a törzsterület legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv szerint kijelölt ipaterület, ame-lyet a mezõgazdasági mûvelési ágból kivontak, és a hasz-nálat szerint lehet

– betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tu-lajdonosok és bérlõk) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

– betelepíthetõ, ez esetben a pályázó a terület tulajdon-jogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasz-nosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per-és igénymentességét,

– a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges, ha a megvalósítás során jelentkezõ igények szerint a területbõ-vítés jogi feltételei adottak a további fejlesztéshez. Ez olyan földterület lehet

– amelyet az érvényes Településrendezési Terv vagy az önkormányzati testület határozata iparterületté nyilvá-nított,

– amelyre mezõgazdasági terület esetén az illetékes Földhivatal a mezõgazdasági mûvelési ágból, illetve erdõ esetén az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat erdõ mûvelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedé-lyével (nyilatkozatával) rendelkezik,

– amelynél a pályázó a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosokkal kötött szerzõdéssel

vagy a tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetõségét

b)amennyiben az ipari park valamely beépítetlen, betele-píthetõ területe korábban ipaterületként volt hasznosítva, a pályázó rendelkezik az – elsõfokú Környezetvédelmi, Ter-mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által elfogadott – terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval (a mezõgazdasági mûvelési ágból kivont területek kármentessége vélelmezhetõ),

ha ab)pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a pá-lyázó rendelkezik az elsõfokú Környezetvédelmi, Termé-szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által jóváhagyott mûszaki beavatkozás megvalósíthatóságának tervével.

III.2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:

a)a pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal,

b)a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipa-ri park területé mûködik, vagy betelepülésére a pályázó ér-vényes szerzõdéssel rendelkezik, amely a tulajdoni-lap-másolat széljegyzetén szerepel, és a vállalkozások ál-tal teljes munkaidõben foglalkoztatottak létszáma leg-alább 100 fõ,

c)a pályázó vállalja, hogy fejlesztõmunkája eredménye-ként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére a bete-lepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes munkaidõben fog-lalkoztatottak száma legalább 500 fõ lesz,

d) kistérségi társulás esetében mûködtetõ szervezetet hoz(ott) létre, amely az ipari park beruházás szervezését és mûködtetését látja el,

e)a pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával,

f)a pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, valamint – amennyiben már mûködik – a kistérségi fejlesztési tanács vagy a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kis-térségi társulás ipari park létrehozását támogató nyilatko-zatával.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt

„Ipari Park” cím megszerzését jelenti, annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

V. Az elbírálás szempontrendszere

A pályázatok érdemi elbírálásának elõfeltétele az érvé-nyességi, valamint formai követelmények maradéktalan teljesítése, melyet a közremûködõ szervezet ellenõriz. Az érvényességi és formai követelmények nem teljesítése a pályázat elutasításával jár. A határidõ után beérkezett ki-egészítõ dokumentumokat nincs módunkban figyelembe venni, valamint hiánypótlásra sincs lehetõség!

VI. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

A pályázatok tartalmi értékelésérõl a közremûködõ szer-vezet (PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.) – a GKM által is jóváhagyott – elõter-jesztést készít az érintett szervezetek képviselõibõl álló, a 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatáro-zott bírálóbimeghatáro-zottság részére.

Az „Ipari Park” cím odaítélésérõl a bíráló bizottság javas-latának figyelembevételével a gazdasági és közlekedési miniszter dönt. A pályázatok eredményeinek közlésére le-vélben, a döntést követõ 15 munkanapon belül kerül sor.

A GKM az „Ipari Park” címet elnyert területek és szerve-zetek (pályázók) névsorát a Gazdasági Közlönyben teszi közzé a pályázók külön hozzájárulása nélkül. A benyújtott teljes pályázati dokumentációt, a pályázati adatlapokat, mellékleteket és – amennyiben a pályázó másként nem nyilatkozik – a teljes formanyomtatványt a GKM és a megbízásából eljáró szervezetek, illetve az értékelésben részt vevõ személyek bizalmasan kezelik.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az „Ipari Park”

címet elnyert pályázók az „Ipari Park” cím használati jo-gosultságainak feltételeirõl határozatlan idõtartamú meg-állapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos meghatározását, a betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határ-ideje

VII.1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizáró-lag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közöl-teknek megfelelõen kitöltött és cégszerûen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az elõírt kötelezõ mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

VII.2. A pályázati adatlapok és a pályázati útmutató a GKM honlapjáról (www.gkm.hov.hu) letölthetõk. Az adatlapok és a formanyomtatványok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.

VII.3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, formanyomtatványt és az

„E” melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton a közremûködõ szervezet alábbi címére kell beküldeni:

PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.

1053 Budapest, Szép u. 2.

A pályázatokat egy kötetben, összefûzött (spirálozott) for-mában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján „E”

megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumo-kat, amelyek mérete, formája az összefûzést nem teszi le-hetõvé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné te-szi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történõ benyújtása.

A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lap-ját a megjelölt helyeken cégszerûen kell aláírni. Aláíró

csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatol-ták.

VII.4. A pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-51000008 számú, GKM Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat felhasználási keret számla javáraátutalássalkell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Köz-lemény” rovatban„#310 ÁHT-T 262845” jelölést (mûkö-dési bevételek kód) kell alkalmazni. A pályázati díj befize-tését a banki terhelési értesítõ hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.

VII.5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvé-nyességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell be-nyújtani.

VII.6. A pályázatok beadási határideje2006. június 30.A beadási határidõ betartását kizárólag a postai bélyegzõ le-nyomata igazolja.

VII.7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a PROMEI Kht. (1) 327-0841-es telefonszámán, illetve a promei@promei.hu e-mail címen adunk információt.

Pályázati felhívás a Magyar Formatervezési díj elnyerésére

A nyilvános pályázatot aGazdasági és Közlekedési Mi-nisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremû-ködésével hirdeti meg.

A pályázat célja a kiemelkedõ színvonalú formatervezõi teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák Termék

Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és in-formációs rendszereket, valamint a számítógéppel készült interaktív alkalmazásokat is.

Terv

Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósí-tásra érett termékötletek terve makett vagy prototípus for-májában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tar-tozó tervek.

Diák

A hazai felsõfokú oktatási intézmények tervezõképzésé-ben részt vevõ diákok által, hallgatói jogviszony keretétervezõképzésé-ben terméktervezés, illetve vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

A pályázat beadási határideje: 2006. április 8. (postabé-lyegzõ szerint)

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, „Magyar For-matervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következõ címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar Formatervezési Tanács Irodája 1370 Budapest, Pf.: 552

További információ

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a 17/2005.

(III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megta-lálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474-5587, e-mail cím: barbara.majcher@hpo.hu

A Feszültség Alatti Munkavégzés Bizottság közleménye

A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzata kiadásáról szóló, a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet 2. § (2) b) pontja értelmében a Feszültség Alatti Munkavégzés Bi-zottság (FAM BiBi-zottság), az általa kiadott laboratóriumi ajánlások valamint a pályázati kiírás és az erre benyújtott pályázatuk alapján, a feszültség alatti munkavégzési esz-közök (FAM eszesz-közök) átvételi vizsgálatának és periodi-kus felülvizsgálatának végzésére a következõ gazdálkodó szervezeteket minõsítette megfelelõnek:

VEIKI VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

1158 Budapest, Vasgolyó u. 2–4.

A minõsítés kiterjed a kisfeszültségû, mûszaki lappal ren-delkezõ FM eszközök és egyéni védõeszközök átvételi vizsgálatára és periodikus felülvizsgálatára:

I. FAM eszközök

1. Eszközök az ideiglenes elszigeteléshez 2. Szigetelt kéziszerszámok

3. Egyebek: csigasor, kötél, kábelcsatlakozó elem, áthi-dalókábel, stb.

II. Egyéni védõeszközök 1. Szigetelõkesztyû 2. Védõszemüveg

valamint a következõkben felsorolt középfeszültségû esz-közcsoportok átvételi vizsgálatára és periodikus felülvizs-gálatára:

I. FAM eszközök 1. Szigetelõ rudak 2. Védõburkolatok

3. Szigetelõkarú emelõkosaras gép, szigetelõlétra

4. Vegyes: csigasor, hevederes vagy láncos feszítõ, feszí-tõbéka, fázisegyeztetõ, söntkábel, stb.

5. Szigetelõ rudakhoz csatlakozó szerkezetek és adapterek 6. Állomástakarító eszközök

II. Egyéni védõeszközök 1. Szigetelõkesztyû 2. Szigetelõ karvédõ 3. Védõszemüveg

Mádi és Társa Mûszaki, Biztonságtechnikai Szolgál-tató Kft.

1155 Budapest, Dembinszky u. 1.

A minõsítés kiterjed a kisfeszültségû, mûszaki lappal ren-delkezõ FAM eszközök és egyéni védõeszközök átvételi vizsgálatára és periodikus felülvizsgálatára.

III. FAM eszközök

1. Eszközök az ideiglenes elszigeteléshez 2. Szigetelt kéziszerszámok

3. Egyebek: csigasor, kötél, kábelcsatlakozó elem, áthi-dalókábel, stb.

IV. Egyéni védõeszközök 1. Szigetelõkesztyû 2. Védõszemüveg

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

7626 Pécs, Rákóczi út 73/B.

A minõsítés kiterjed a középfeszültségû, mûszaki lappal rendelkezõ, a következõkben felsorolt FAM eszközcso-portok és egyéni védõeszközök átvételi vizsgálatára és pe-riodikus felülvizsgálatára a mechanikai vizsgálatok kivé-telével:

I. FAM eszközök 3. Szigetelõ rudak 4. Vonórudak 5. Védõburkolatok

6. Szerelõ elhelyezkedése: szigetelõ létra illeszthetõ ele-mekbõl

7. Vegyes: csigasor, hevederes vagy láncos feszítõ, feszí-tõbéka, fázisegyeztetõ, söntkábel, stb.

8. Állomástakarító eszközök II. Egyéni védõeszközök 9. Szigetelõkesztyû 10. Szigetelõ karvédõ

Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

6720 Szeged, Klauzál tér 9.

A minõsítés kiterjed a kisfeszültségû, mûszaki lappal ren-delkezõ FAM eszközök és egyéni védõeszközök perio-dikus felülvizsgálatai közül a szemmel látható, a méret szerinti és mûködési minõség felülvizsgálatára. A mecha-nikai és villamos minõség vizsgálatát minõsített FAM La-boratórium megbízásával végeztetik:

V. FAM eszközök

1. Eszközök az ideiglenes elszigeteléshez 2. Szigetelt kéziszerszámok

3. Egyebek: csigasor, kötél, kábelcsatlakozó elem, áthi-dalókábel, stb.

VI. Egyéni védõeszközök 1. Szigetelõkesztyû 2. Védõszemüveg Megjegyzés:

A 72/2003. (X. 29.) GKM rendelettel kiadott FAMBSz 4.2.3. pontja értelmében a 2004. április 30-a után gyártott egyéni védõeszközök periodikus (idõszakos) felülvizsgá-latát a külön jogszabályban [2/2002. (II. 7.) SZCSM ren-delet] meghatározottak szerint a FAM tevékenységet vég-zõ kérelmére a gyártó vagy bejelentett (notifikált) szerv végezheti. A FAM Laboratórium minõsítés tehát önmagá-ban nem elegendõ.

FAM Bizottság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 40-44)