• Nem Talált Eredményt

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóságának közleményei

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)KORONA ÖTVÖS BT.-t (székhelye: 1055 Budapest, Szt. István krt. 3., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-06-212337, adószáma: 28335128-2-01 telephelye: 1055 Budapest, Szt. István krt. 3.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. január 19.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2613számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1055 Budapest, Szt. István krt. 3.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. január 16.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére – nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenységét megszüntette – okból kerül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat.

A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. január 19.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 3782/2005 Elõadó: Gerencsér Ferencné Tárgy: nyilvántartásból való törlés A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (a továbbiakban: NEHITI), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hi-telesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rende-let (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket. 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A NEHITI a(z)IDEÁL-MIKLÓS KERESKEDELMI KFT.-t (székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Budai Nagy Antal u. 2., Cégbírósági Bejegyzés száma: 16-09001007, adószáma: 10402049-2-16 telephelye: 5200 Törökszentmiklós, Kos-suth tér 7.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2005. november 25.hatállyaltörliés a mûködés meg-szûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisíti.

A NEHITI által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásá-banPR3782számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2005. november 11.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére – nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenységét befejezte – okból kerül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A ké-relmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a NEHITI részére átadta.

A NEHITI a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A NEHITI hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2005. november 25.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 1892/2006 Elõadó: Gerencsér Ferencné Tárgy: nyilvántartásból való törlés Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket.

71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)HENK VILMOSegyéni vállalkozót (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u.8., Cégbírósági Bejegyzés száma: –, vállalkozói igazolvány száma: EV-286817, adószáma: 40183439-2-41 telephelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 8.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével fog-lalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. január 25.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésé-vel egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR1892számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1016 Budapest, Mészáros u. 8.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. január 17.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére – egyéni céggé alakult – okból kerül sor és rendelke-zésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgál-tatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. január 25.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 2820/2006 Elõadó: Péhlné Sólyom Éva Tárgy: nyilvántartásból való törlés Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket.

71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)GÖNCZÖL FERENCNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 2600 Vác, Hanusz u. 29., vállalkozói igazol-vány száma: EV-110984, adószáma: 58510539-1-33 telephelye: 2600 Vác, Széchenyi u. 21.) kérelmére a nemesfémtár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. január 11.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beüté-sére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2820számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

2600 Vác, Széchenyi u. 21.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. január 11.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére a vállalkozást megszüntette okból kerül sor és ren-delkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A kérelmezõ mellékelte az igazgatá-si-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. január 11.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 4131/2005 Elõadó: Péhlné Sólyom Éva Tárgy: nyilvántartásból való törlés A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (a továbbiakban: NEHITI), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hi-telesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rende-let (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket. 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A NEHITI a(z)FAÁRU-BARKÁCS KFT.-t (székhelye: 1039 Budapest, Hasáb köz 5., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-09-566816, adószáma: 12254732-2-41 telephelye: 1014 Budapest, Szentháromság u. 1–3.) kérelmére a nemesfém-tárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2005. december 08.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel be-ütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A NEHITI által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásá-banPR4131számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1014 Budapest, Szentháromság u. 1–3.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr. 2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2005. december 08.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére a cég az üzlet üzemeltetését megszüntette. okból ke-rül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a NEHITI részére átadta.

A NEHITI a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A NEHITI hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2005. december 08.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 4815/2006 Elõadó: Péhlné Sólyom Éva Tárgy: nyilvántartásból való törlés Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket.

71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)ECODEV KFT.-t (székhelye: 8640 Fonyód, Fõ u. 26., Cégbírósági Bejegyzés száma: 14-09-304663, adószáma: 12686667-2-14 telephelye: 1024 Budapest, Margit krt 59.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyár-tásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántar-tásból2006. január 27.hatállyal törliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4815számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1024 Budapest, Margit krt 59.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. január 27.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére a cég megszüntette a nemesfém kereskedéssel kap-csolatos tevékenységét okból kerül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyíté-kokat. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. január 27.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 3050/2005 Elõadó: Gerencsér Ferencné Tárgy: nyilvántartásból való törlés A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (a továbbiakban: NEHITI), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hi-telesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rende-let (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket. 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A NEHITI a(z) DIAMOND RT.-t (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-10-043095, adószáma: 12145995-2-41 telephelye: 3524 Miskolc, Árpád u. 38–40.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2005. november 25.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A NEHITI által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásá-banPR3050számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

3524 Miskolc, Árpád u. 38–40.

Az üzletek mellékletként csatolva.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2005. november 11.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére – A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 31799/2/2005. sz. tájékoztatása alapján, miszerint az I-1314/2004 sz. határozatával visszavonta a cégnek a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére (ügynöki tevékenység) vonatkozó engedélyét, továbbá megállapította, hogy az Rt. a határozat kézhezvételétõl tevékenység folytatására nem jogosult, tekintettel arra, hogy 2003.04.30 napjától felszámolási eljárás alatt áll. – okból kerül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A kérel-mezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a NEHITI részére átadta.

A NEHITI a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A NEHITI hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2005. november 25.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

DIAMOND RT. részére 2005. november 25-én 3050/4/2004. számon kiadott határozat melléklete 3524 Miskolc, Árpád u. 38–40. (z, kk, fv)

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14. (z, kk, fv) 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. (z, kk, fv)

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 58. (z, kk, fv) 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 8. (z, kk, fv) 4030 Debrecen, Piacz u. 59. i. em. (z, kk, fv) 5000 Szolnok, Kolozsvári u. 3. (z, kk, fv) 2400 Dunaújváros, Római krt. 4–6. (z, kk, fv) 2600 Vác, Március 15. tér 16–18. (z, kk, fv)

* * *

Hivatkozási szám: 1831/2006 Elõadó: Gerencsér Ferencné Tárgy: nyilvántartásból való törlés Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket.

71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)DECOMINT KER. KFT.-t (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 6–8., Cégbírósági Bejegyzés szá-ma: 01-09-073289, adószászá-ma: 10485446-2-21 telephelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 6–8.) kérelmére a nemesfémtár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. január 30.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beüté-sére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR1831számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1016 Budapest, Mészáros u. 6–8.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr. 2.

§-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. január 30.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a cég nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a mûködés megszüntetésére – A bíróság a céget felszámolási eljárás kezdemé-nyezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül, hivatalból törölte a cégjegyzékbõl. – okból kerül sor és rendelkezésre bocsátotta az ennek alátámasztására szolgáló okirati bizonyítékokat. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a nyil-vántartásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyúttal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû megsemmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. január 30.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Hivatkozási szám: 4209/2005 Elõadó: Péhlné Sólyom Éva Tárgy: nyilvántartásból való törlés A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (a továbbiakban: NEHITI), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hi-telesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rende-let (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény továbbiakban Ket. 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A NEHITI a(z)CSÁKI GYÖNGYHÁZ BT.-t (székhelye: 1147 Budapest, Gervay u. 58.fszt.1., Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-06-748995, adószáma: 21349300-2-42 telephelye: 1076 Budapest, Thököly út 2.II/10.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó

A NEHITI a(z)CSÁKI GYÖNGYHÁZ BT.-t (székhelye: 1147 Budapest, Gervay u. 58.fszt.1., Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-06-748995, adószáma: 21349300-2-42 telephelye: 1076 Budapest, Thököly út 2.II/10.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó