Magyar Energia Hivatal közleményei

HATÁROZAT

Tárgy: Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-nél lefolytatott célvizsgálat lezáró határozata

HATÁROZAT

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (1), (3) és (4) bekezdés, 13. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §c)pontja alapján, az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rész-vénytársaságot (a továbbiakban: EDD Rt. vagy közüzemi szolgáltató) 7626 Pécs, Rákóczi út 73/B. cégjegyzékszám:

02-10-060025, az alábbiakra kötelezi.

Az EDD Rt., mint közüzemi szolgáltató– e határozat jogerõre emelkedését követõen – késedelmi kamatot köteles fi-zetni afogyasztók részére, a késedelembe esés idõpontjától a jóváírás vagy visszafizetés id õpontjáig eltelt idõszakra.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási Bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat vég-rehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A Hivatal levélben tájékoztatta az EDD Rt.-t, hogy célvizsgálat keretében helyszíni ellenõrzést kíván lefolytatni, melyre 2005. augusztus 1-jén került sor. A tájékoztatás tartalmazta a vizsg álati programot.

A Hivatal – a VET 10. §b)ésc)pontjában foglalt jogkörében eljárva – az alábbiakat vizsgálta:

1. A fizetési emlékeztetõk és felszólító levelek küldési körülményeit.

2. A befizetések postai átfutása figyelembevételével a fogyasztói folyószámlák vezetését.

3. A felszámított késedelmi kamatok kezdési idõpontját és az alkalmazott kamat mértékét.

4. Fogyasztók részére történõ jóváírás alkalmával az eredetileg befizetett összegre kamatszámítás és kifizetés meglétét.

5. Az automatikus garantált szolgáltatások körében a vállalások és a vonatkozó Hivatali határozat betartását.

A Hivatal megállapította, hogy:

az 1,. 2., 3. és 5. pontok tekintetében az engedélyes gyakorlata a vizsgálat idõpontjában megfelel a jogszabályi, üzletsza-bályzati követelményeknek.

A Hivatal az eljárás során mérlegelte a vizsgálatban tapasztaltakat és hatósági jogkörében a fogyasztók érdekvédelmé-ben meghozta a szükséges, rendelkezõ részérdekvédelmé-ben meghatározott intézkedést.

A fogyasztó folyószámláján lévõ többlet befizetés „pénzhasználatáért” a fogyasztót kamat illeti meg. Az EDD Rt. a meg-vizsgált esetek közül két esetben kamatot a fogyasztók részére nem fizetett. A 1000663813 fogyasztói számon 2004.

augusztus 11-én történt fogyasztói befizetés. A közüzemi szolgáltató részérõl jóváírásra 2005. május 25-én 376 Ft

érték-ben került sor, mely kamatot nem tartalmazott. A 100229883 fogyasztói azonosító számon 2004. május 20-án történt az elsõ befizetés, mely több tételbõl tevõdött össze, egészen 2005. április 19-ig. Az EDD Rt. részérõl a fogyasztó részére történõ jóváírás 2005. május 26-i keltezésû és 10 695 Ft értékû. Az EDD Rt. ezekben a megvizsgált esetekben nem fize-tett kamatot a fogyasztók részére.

Az esetek kapcsán túlfizetés visszatérítési esetekben általában is megállapította a Hivatal szolgáltatói önbevallás alap-ján, hogy késedelmi kamat visszatérítésre nem szokott sor kerülni a fogyasztók részére.

A Hivatal megítélése szerint indokolt a jövõre nézve annak biztosítása, hogy az EDD Rt. a késedelmi kamat alkalmazását a fogyasztó javára történõ számla jóváírások esetén is olyan következetességgel alkalmazza, mint a fogyasztói késede-lem eseteiben teszi. Ezért a Hivatal elõírta az üzletszabályzat 11.7. pontja alapján és a Villamos Energia Közüzemi Sza-bályzat 15. § (3) és (5) bekezdése alapján egyébként kötelezõ magatartás jövõbeni betartását, tekintettel a számlázás kü-lönbözõ módjaira.

A Hivatal a kötelezést a VET 10. §b)és(i)pontjai alapján e határozatában rendelte el.

A Határozat közzétételére a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokat tartalmazó 34/2002.

(XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pontja alapján kerül sor.

A jogorvoslat lehetõségét az Áe. 72. § (1) bekezdése biztosítja, a VET 9. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a Hivatal határo-zata ellen kizárólag bírói úton van jogorvoslatnak helye.

Budapest, 2005. november 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Ügyintézõ: Kecskeméti Ottó Telefon: 459-7741

Fax: 459-7739

E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 269/2005.

Tárgy: Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-nél lefolytatott célvizsgálat lezáró határozata

HATÁROZAT

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (1), (3) és (4) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §c)pontja alapján, az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rész-vénytársaságnál (a továbbiakban: EÉD Rt.) 9027 Gyõr, Kandó Kálmán utca 11–13. cégjegyzékszám: 08-10-001534. hi-vatalból végzett hatósági ellenõrzés alapján megállapítja, hogy vizsgálata során jogsértõ magatartást nem tapasztalt.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A Hivatal levélben tájékoztatta az EÉD Rt.-t, hogy célvizsgálat keretében helyszíni ellenõrzést kíván lefolytatni, melyre 2005. július 20-án került sor. (A garantált szolgáltatások 10. pontjának ellenõrzésére 2005. augusztus 1-jén került sor az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. pécsi telephelyén. A garantált szolgáltatások 1., 4., 8. pontjainak a vizsgálat so-rán bekért adatainak egyeztetésére 2005. augusztus 10-én került sor az E.ON Hungária Budapest, Szabadság téri tár-gyalójában.) A tájékoztatás tartalmazta a vizsgálati programot.

A Hivatal – a VET 10. §b)ésc)pontjában foglalt jogkörében eljárva – az alábbiakat vizsgálta:

1. A fizetési emlékeztetõk és felszólító levelek küldési körülményeit.

2. A befizetések postai átfutása figyelembevételével a fogyasztói folyószámlák vezetését.

3. A felszámított késedelmi kamatok kezdési idõpontját és az alkalmazott kamat mértékét.

4. Fogyasztók részére történõ jóváírás alkalmával az eredetileg befizetett összegre kamatszámítás és kifizetés meglétét.

5. Az automatikus garantált szolgáltatások körében a vállalások és a vonatkozó Hivatali határozat betartását.

A Hivatal megállapította, hogy:

a vizsgált pontok tekintetében a vizsgálat idõpontjában az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. gyakorlata megfe-lel a jogszabályi, üzletszabályzati követelményeknek.

A Határozat közzétételére a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokat tartalmazó 34/2002.

(XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pontja alapján kerül sor.

A jogorvoslat lehetõségét az Áe. 72. § (1) bekezdése biztosítja, a VET 9. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a Hivatal határo-zata ellen kizárólag bírói úton van jogorvoslatnak helye.

Budapest, 2005. november 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Ügyintézõ: Kecskeméti Ottó Telefon: 459-7741

Fax: 459-7739

E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 290/2005.

Tárgy: A DÉMÁSZ Rt.-nél lefolytatott célvizsgálat lezáró határozata HATÁROZAT

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (1), (3) és (4) bekezdés, 13. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §c)pontja alapján, a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytár-saságot (a továbbiakban: DÉMÁSZ Rt.) 6720 Szeged, Klauzál tér 9. cégjegyzékszám: 06-10-000056, az alábbiakra kö-telezi.

1. A Hivatal a DÉMÁSZ Rt.-t, mintelosztói engedélyest kötelezia garantált szolgáltatásokra (a továbbiakban: GSZ) vonatkozónyilvántartásának pontosításáraés olyan nyilvántartás alkalmazására, hogy biztosítva legyen a garantált szolgáltatások (GSZ I. A villamos energiaellátás egy fogyasztási helyen történõ kimaradás megszüntetésének megkez-dése, GSZ IV. Új fogyasztási hely bekapcsolása vagy teljesítménybõvítés, GSZ VIII. Feszültségpanasz kivizsgálása) végrehajtása és ellenõrizhetõsége.

2. A Hivatal a DÉMÁSZ Rt., mintközüzemi szolgáltató tekintetében elrendeli az alkalmazott fizetési felszólítás nyomtatvány átdolgozásátés formanyomtatványként történõ szerepeltetését az új jogszabályok alapján beterjesztett üzletszabályzatának mellékleteként, amelyet legkésõbb a 2005. évi LXXIX. törvény végrehajtási rendeletének hatályba-lépését követõ 30. napig kell a Hivatalhoz benyújtani jóváhagyásra az alábbiak szerint:

a) A fizetési felszólításoknak tartalmaznia kell a tartozás elemeit és esedékességét.

b) A DÉMÁSZ Rt. köteles az új jogszabályok alapján beterjesztett üzletszabályzatában a mellékletek között olyan fize-tési felszólításra vonatkozó formanyomtatványt feltüntetni és alkalmazását bevezetni, melyben a fogyasztó részére pon-tosan megjelöli a kikapcsolás várható legkorábbi és legkésõbbi idõpontját. A kikapcsolásnak ebben a megadott idõinter-vallumban van helye, ezt követõen a fogyasztó csak újabb értesítés küldését követõen, új idõinteridõinter-vallumban kapcsolható ki.

3. A DÉMÁSZ Rt., mint közüzemi szolgáltató– e határozat jogerõre emelkedését követõen –a postai úton történõ fogyasztói befizetések esetébenköteles a fogyasztó folyószámláján a befizetés tényleges dátumát rögzíteni.

4. A DÉMÁSZ Rt., mint közüzemi szolgáltatóköteles – e határozat jogerõre emelkedését követõen –a közüzemi szolgáltatói üzletszabályzatának 11.6. pontjában a számlák kiegyenlítésének a módjaira meghatározott bekezdések kö-zültörölnia harmadik bekezdést „egyes ügyfélszolgálati irodákban készpénzben történõ befizetések (elõremérõs mérõk esetében is)”, vagypénztárakatfenntartani és mûködtetni ügyfélszolgálati irodáin.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

I N D O K O L Á S

A Hivatal levélben tájékoztatta a DÉMÁSZ Rt.-t, hogy célvizsgálat keretében helyszíni ellenõrzést kíván lefolytatni, melyre 2005. június 24-én került sor. A tájékoztatás tartalmazta a vizsgálati programot.

A Hivatal – a VET 10. §b)ésc)pontjában foglalt jogkörében eljárva – az alábbiakat vizsgálta:

1. A fizetési emlékeztetõk és felszólító levelek küldési körülményeit.

2. A befizetések postai átfutása figyelembevételével a fogyasztói folyószámlák vezetését.

3. A felszámított késedelmi kamatok kezdési idõpontját és az alkalmazott kamat mértékét.

4. Fogyasztók részére történõ jóváírás alkalmával az eredetileg befizetett összegre kamatszámítás és kifizetés meglétét.

5. Az automatikus garantált szolgáltatások körében a vállalások és a vonatkozó Hivatali határozat betartását.

A Hivatal megállapította, hogy:

a 2., 3. és 4. pontok tekintetében a DÉMÁSZ Rt. gyakorlata a vizsgálat idõpontjában és a vizsgált témakörökben megfe-lel a jogszabályi, üzletszabályzati követelményeknek.

1. A VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31.

számú mellékletének 9.p)pontja értelmében az üzletszabályzat kötelezõ tartalmi elemét képezi a GSZ-re vonatkozó el-járás. A Hivatal a villamos energiaellátás egy fogyasztási helyen történõ kimaradás megszüntetésének megkezdése (GSZ I), az új fogyasztási hely bekapcsolása vagy teljesítménybõvítése (GSZ IV) valamint a feszültség panasz kivizsgálása (GSZ VIII) vizsgálata során észlelte, hogy a DÉMÁSZ Rt.-nél rendelkezésre álló iratanyagokból nem állapítható meg a kötbér kifizetés jogossága. Az adatok hiányában az érintett GSZ pontok a garantált szolgáltatásokra vonatkozó Hivatal által kiadott határozat, továbbá az elosztói üzletszabályzat M10. számú mellékletében megfogalmazottak betartása nem ellenõrizhetõ.

2.a)A Hivatal megvizsgálta a DÉMÁSZ Rt. gyakorlatában alkalmazott és a fogyasztók részére kibocsátott „Fizetési fel-szólítás” nyomtatványt. A VET 92. §-a kötelezi az közüzemi szolgáltatót arra, hogy a kikapcsolás elõtt fizetési felszólí-tást készítsen. A jelenleg alkalmazott fizetési felszólítás nem tartalmazza a fogyasztó tartozásának a részletezését, így az a kötelezett részére nem értelmezhetõ, hiszen az több különbözõ tételbõl adódik össze. A felszólítás ebben a formában megtévesztõ, mert a DÉMÁSZ Rt. által kiállított és a fogyasztó részérõl befizetett számlához nem kapcsolható.

A VET 92. § nem határozza meg az értesítõ tartalmi követelményeit, és arra a Vhr. Villamos Energia Közüzemi Szabály-zat (a továbbiakban: VKSz) vonatkozó rendelkezései sem térnek ki. A jelenleg hatályos üzletszabálySzabály-zat sem részletezi az értesítõ tartalmi elemeit, így a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a felesleges további ügyviteli mun-kák és egyeztetések elkerülése, valamint az érdekelt fogyasztói rétegek védelmében jelen határozatunkban indokoltnak tartottuk ennek szabályozását, a VET 10. §(i)pontja alapján.

A tartozás elemei (tõke, kamat, költség) és esedékessége feltüntetésének kötelezettségét a Hivatal a VET 15. §-ának (2) bekezdése alapján is elrendeli, mely szerint az üzletszabályzat tartalmazza a DÉMÁSZ Rt. által nyújtott szolgáltatások elszámolási és fizetési szerzõdési feltételeit. A fizetési felszólítás egyben az üzletszabályzat része.

b)Az alkalmazott fizetési felszólítás azért sem megfelelõ, mivel a fogyasztók kellõ tájékoztatását nem szolgálja valamint a fogyasztási hely kikapcsolásának várható idõpontja a nyomtatványból nem olvasható ki. A vizsgált jegyzõkönyvben rögzítettek szerint az alkalmazott nyomtatványok a fizetési határidõt követõ 40 napra kerülnek kiküldésre, a fizetési ha-táridõtõl számított 60 napos végsõ fizetési határidõvel. A kikapcsolás napja a fizetési haha-táridõtõl számított 70. nap. A fi-zetési felszólítás nem tartalmaz érdemi idõpont megjelölést és a fogyasztó továbbra is bizonytalanságban várja, hogy mi-kor kerül sor a szolgáltatás megszüntetésére, így nem tudja a várható kár csökkentése érdekében indokolt intézkedéseket megtenni. A kötelezés elõírása a Vhr. 1/A. számú mellékleteként kiadott VKSz 17. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Mindezek alapján a Hivatal elrendelte az üzletszabályzatban foglaltak pontosítását formanyomtatvány alkalmazásával, a kialakult, fogyasztók részére hátrányos gyakorlat megszüntetése érdekében.

3. A Hivatal a rendelkezõ részben arra is intézkedett, hogy a postai fogyasztói befizetések kapcsán, a fogyasztó folyó-számláján a befizetések tényleges dátumát rögzíteni szükséges. A Hivatal jelen vizsgálata során ugyan megállapította, hogy a DÉMÁSZ Rt. nem alkalmaz automatikus kamatszámítást a fogyasztók részére késedelmes fizetés esetén, de az elkövetkezõ idõben tervezi számlázási rendszerének átalakítását és egyben az automatikus kamatszámítás bevezetését.

A vizsgálati jegyzõkönyv 7. pontjában megállapítást nyert, hogy a PEK (Posta Elszámoló Központ) feldolgozás kapcsán vizsgált egyes esetekben a befizetés és a jóváírás között eltelt idõ 7 napra is adódhat. Amennyiben a kamatelszámolás az áramszolgáltató új számlázási rendszerének a bevezetésével megváltozik, ezt követõen a fogyasztók részére is kamatot kell számolni a késedelembe esés idõpontjától a jóváírás vagy visszatérítés idõpontjáig. A Hivatal a kötelezést a VET 10. §b)és(i)pontja, valamint a VKSz 15. § (5) bekezdése alapján tartotta indokoltnak.

4. A DÉMÁSZ Rt. honlapján található ügyfélszolgálati irodák menüpontja alatt a felsorolt összes ügyfélszolgálati irodán az a megjegyzés olvasható, hogy „Pénztár nem üzemel”. Ez alapján a Hivatal megállapítja, hogy az ügyfélszolgálati iro-dákban történõ készpénzes fizetés nem lehetséges. Szükséges tehát a honlapon és a papír alapon kinyomtatott készpénz-zel történõ fizetésre vonatkozó adatok szinkronba hozása. A kötelezés vonatkozásában jelenleg érvényes közüzemi üz-letszabályzat 11.6.1. pontjának harmadik bekezdése a meghatározó.

A Hivatal az eljárás során a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat mérlegelte és hatósági jogkörében a fo-gyasztók érdekvédelmében meghozta a szükséges, rendelkezõ részben meghatározott intézk edéseket.

A Határozat közzétételére a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokat tartalmazó 34/2002.

(XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pontja alapján kerül sor.

A jogorvoslat lehetõségét az Áe. 72. § (1) bekezdése biztosítja, a VET 9. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a Hivatal határo-zata ellen kizárólag bírói úton van jogorvoslatnak helye.

Budapest, 2005. november 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Ügyintézõ: Kecskeméti Ottó Telefon: 459-7741

Fax: 459-7739

E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 291/2005.

Tárgy: Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaságnál lefolytatott célvizsgálat lezáró határozata HATÁROZAT

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (1), (3) és (4) bekezdés, 13. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban VET) 10. §c)pontja alapján, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytár-saságot, (a továbbiakban: ETT Rt.), 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. cégjegyzékszám: 09-10-000064, az alábbiakra köte-lezi.

1. Az ETT Rt., mint közüzemi szolgáltató– e határozat jogerõre emelkedését követõen – késedelmi kamatot köteles fizetnia fogyasztók részére, a késedelembe esés idõpontjától a jóváírás vagy visszatérítés idõpontjáig eltelt idõszakra.

2. Az ETT Rt. – mint elosztói engedélyes –a garantált szolgáltatásokra (a továbbiakban: GSZ) vonatkozó nyilván-tartást pontosítani köteles, olyan nyilvántartást kell alkalmaznia, hogy biztosítva legyen a garantált szolgáltatások (GSZ IV. Új fogyasztási hely bekapcsolása vagy teljesítménybõvítése, GSZ V. Az egyeztetett idõpontok megtartása) végrehajtása és ellenõrizhetõsége.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási Bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat vég-rehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A Hivatal levélben tájékoztatta az ETT Rt.-t, hogy célvizsgálat keretében helyszíni ellenõrzést kíván lefolytatni, melyet 2005. július 18-án végzett el Debrecenben. A garantált szolgáltatások 10 pontjainak ellenõrzésére 2005. augusztus 1-jén került sor az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. pécsi telephelyén, mivel a Debrecenben elvégzett vizsgálat során a hiánypótlásként kért iratokat és adatokat az ETT Rt. képviselõje ekkor mutatta be. A garantált szolgáltatások 1., 4., 8.

pontjainak, illetve a vizsgálat során hasonlóan bekért adatainak egyeztetésére, 2005. augusztus 10-én került sor az E.ON Hungária Budapest Szabadság téri tárgyaló helyiségében, mivel a Hivatalnak megküldött kapcsolatos iratok értékelése indokolt volt.

A Hivatal által küldött levél, mely a célvizsgálat megindítását tartalmazta, rögzítette a vizsgálati programot.

A vizsgálati program alapján a Hivatal így – a VET 10. §b)ésc)pontjában foglalt jogkörében eljárva – az alábbiakat vizsgálta:

– A fizetési emlékeztetõk és felszólító levelek küldési körülményeit.

– A befizetések postai átfutása figyelembevételével a fogyasztói folyószámlák vezetését.

– A felszámított késedelmi kamatok kezdési idõpontját és az alkalmazott kamat mértékét.

– Fogyasztók részére történõ jóváírás alkalmával az eredetileg befizetett összegre kamatszámítás és k ifizetés meglétét.

– Az automatikus garantált szolgáltatások körében a vállalások és a vonatkozó Hivatali határozat betartását.

A Hivatal megállapította, hogy:

1. A fogyasztó folyószámláján lévõ többlet befizetés „pénzhasználatáért” a fogyasztót kamat illeti meg. Az ETT Rt. a megvizsgált esetek közül egy esetben kamatot a fogyasztók részére nem fizetett. A 1002200252 azonosító számon 2004.

augusztus 30-án történt fogyasztói befizetés. Az áramszolgáltató részérõl jóváírásra 2005. május 26-án 264 131 Ft érték-ben került sor, mely kamatot nem tartalmazott. Az ETT Rt. a megvizsgált esetérték-ben nem fizetett kamatot a fogyasztó részé-re. Az eset kapcsán túlfizetés visszatérítési esetekben általában is megállapította a Hivatal szolgáltatói önbevallás alap-ján, hogy késedelmi kamat visszatérítésre nem szokott sor kerülni a fogyasztók részére. Így a vizsgált mennyiség alapján a hivatkozott egy eset is reprezentatívnak tekintendõ.

A Hivatal megítélése szerint indokolt a jövõre nézve annak biztosítása, hogy az ETT Rt. a késedelmi kamat alkalmazását a fogyasztó javára történõ számla jóváírások esetén is olyan következetességgel alkalmazza, mint a fogyasztói késede-lem eseteiben teszi. Ezért a Hivatal elõírta az üzletszabályzat 11.7. pontja alapján és a Villamos Energia Közüzemi Sza-bályzat 15. § (3) és (5) bekezdése alapján egyébként kötelezõ magatartás jövõbeni betartását, tekintettel a számlázás kü-lönbözõ módjaira.

2. A VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. számú mellékletének 9.p)pontja értelmében az üzletszabályzat kötelezõ tartalmi elemét képezik GSZ-re vonatkozó eljárás. A Hivatal az új fogyasztási helyek bekapcsolására vagy teljesítménybõvítésére vonatkozó GSZ vizsgálata során megállapította, hogy az ETT Rt.-nél rendelkezésre álló iratanyagokból hiányzik a fogyasztó és a szolgáltató közötti egyeztetett idõpontra vonatkozó megállapodás. A megállapodás ténye nem ellenõrizhetõ. Az idõpont hiánya miatt a ga-rantált szolgáltatások V. pontjának betartása sem ellenõrizhetõ. Nem volt megtalálható a munkavégzés készre jelentésé-nek az idõpontja, dátuma, valamint a bekapcsolás várható ideje, melyjelentésé-nek hiányában az érintett GSZ pontra vonatkozó elõírás az üzletszabályzat M3 számú melléklete alapján nem teljesül.

A Hivatal a kötelezést a VET 10. §b)és(i)pontja alapján e határozatában rendelte el.

A Hivatal az eljárás során mérlegelte a vizsgálatban tapasztaltakat és hatósági jogkörében a fogyasztók érdekvédelmé-ben meghozta a szükséges, rendelkezõ részérdekvédelmé-ben meghatározott intézkedést.

A Határozat közzétételére a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokat tartalmazó 34/2002.

(XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pontja alapján kerül sor.

A jogorvoslat lehetõségét az Áe. 72. § (1) bekezdése biztosítja, a VET 9. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a Hivatal határo-zata ellen kizárólag bírói úton van jogorvoslatnak helye.

Budapest, 2005. november 25.

Horváth J. Ferencs. k.,

A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar

A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Page 68-75)

Related documents