A PROPÁN-, BUTÁNGÁZOK ÉS EZEK ELEGYEINEK VEZETÉKEN TÖRTÉNÕ ELOSZTÁSÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 87-95)

Magyar Energia Hivatal közleményei

HATÁROZATOT:

I. A PROPÁN-, BUTÁNGÁZOK ÉS EZEK ELEGYEINEK VEZETÉKEN TÖRTÉNÕ ELOSZTÁSÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK FELTÉTELEI

I.1. Fogalommeghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: GET), a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) és a

GET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, valamint az alábbi fogalmakat kell ér-teni:

a) település: a KSH által kiadott „A Magyar Köztársaság Helységnévtára” (továbbiakban: helységnévtár) kiadvány-ban szereplõ fogalom, amely jelen Engedély alkalmazása szempontjából a központi belterületet jelenti;

b) településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület;

c) terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosítható földrészlet;

d) szolgáltatási terület: település, településrész, terület.

A jelen Engedélyben használt fogalmak tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

I.2. Az Engedélyes szolgáltatási területe

Az Engedélyes szolgáltatási területe jelen Engedély 1. számú mellékletében szerepel, feltüntetve az elosztóvezeték rend-szerének fõbb jellemzõit.

I.3. Az Engedélyes általános jogai és kötelezettségei

I.3.1. Az Engedélyes a GET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, a Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban meghatározottak, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyako-rolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jog-szabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.3.2. Az Engedélyes ezen Engedély alapján jogosult és köteles az Engedély 1. számú mellékletében meghatározott szol-gáltatási területen propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és gázszolgáltatására (a továb-biakban: PB Szolgáltatás). Az Engedélyest a szolgáltatási területén a propán, bután gázfogyasztók tekintetében szolgál-tatási kötelezettség terheli.

I.3.3 A településeken és területen meglévõ pb-gázhálózat üzemeltetésének a TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; a továbbiakban: TIGÁZ 2 Kft.) ré-szérõl az Engedélyesnek történõ átadására a TIGÁZ 2 Kft. TIGÁZ Rt.-be való beolvadása cégbírósági bejegyzését köve-tõ napon kerülhet sor.

I.3.4. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján jogosult és köteles a PB Szolgáltatási tevékenység teljesítéséhez szüksé-ges tartály (tartálypark) és elosztó vezeték létesítésére és fejlesztésére.

I.3.5. Az Engedélyes köteles szolgáltatási területén Üzletszabályzata elõírásai szerint a PB Szolgáltatásba történõ be-kapcsolás iránti igényre ajánlatot adni. Amennyiben az igénylõ az ajánlatot elfogadja, az Engedélyes köteles az ajánlat-ban foglalt feltételekkel és tartalommal a szolgáltatási szerzõdést megkötni, és a szerzõdés hatálya alatt folyamatosan PB Szolgáltatási tevékenységet végezni.

I.3.6. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel az Üzletszabályzatban, továbbá a Hivatal által kiadott külön határozatokban foglaltaknak. Az Engedé-lyes az Engedélyben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése során köteles megfelelni a GET 3. § 35. pontjában és a Vhr. 4.§ (6) bekezdésében meghatározott legkisebb költség elvének.

I.3.7. Üzemeltetési szerzõdések alapján mûködtetett elosztóvezeték rendszer esetén a Vhr. 28. §-a szerint kell eljárni.

I.4. Az Engedélyes engedélyköteles tevékenységéhez szükséges eszközök, azok fenntartása és az alapvetõ eszkö-zökkel való rendelkezés

I.4.1. Az Engedélyes meg kell, hogy feleljen az engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges eszközök tulaj-donviszonyaira és azok mûködtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a GET 9. § (3) bekezdése, a

GET 19. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 4. § (7)e)pontja, a Vhr. 16. § (1) bekezdése, a Vhr. 16. § (3)e)pontja és a Vhr.

28. §-a elõírásainak.

I.4.2. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges eszközök tulajdonjog, vagy más jogcím alapján az engedélyköteles tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelõ mennyiség-ben és minõségmennyiség-ben rendelkezésére álljanak. A PB Szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges – más tulajdonában álló – eszközök használatára vonatkozó szerzõdéseknek meg kell felelniük a jogszabályoknak. A szerzõdésben a felek-nek rendelkezniük kell a használattal kapcsolatban felmerülõ költségek viselésérõl .

I.4.3. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy PB Szolgáltatási tevékenysége végzéséhez, valamint jogszabályokban meghatározott feladatai – így különösen adatszolgáltatási, adatforgalmi és adatfeldolgozási feladatai – ellátásához szük-séges, megfelelõ mennyiségû és színvonalú eszköz álljon a rendelkezésére, ideértve különösen az információs és távköz-lési eszközöket, a fogyasztói bejelentések fogadására és azok elintézésére alkalmas rendszereket és helyiségeket, továb-bá a számlakészítéshez szükséges eszközöket.

1.4.4. Az Engedélyes köteles az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges eszközeit megfelelõ mûszaki álla-potban tartani, és az ehhez szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkákat kellõ idõben elvégezni.

I.4.5. A Vhr. 1. § 5. pontja szerinti eszközökkel való rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes engedélyköteles tevékenységét.

I.4.6. A Vhr. 4. § (7) bekezdése)pontja alapján az Engedélyes köteles a Hivatal elõzetes hozzájárulását megszerezni azon alapvetõ eszközökkel való rendelkezéshez, amelyeket az Engedély 2. számú melléklete tartalmaz.

I.4.7. Ha az eszközökkel való rendelkezés a jelen I.4. pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles a Vhr. 4. § (4) bekezdésében elõírtaknak is megfelelni.

I.5. Környezetvédelmi kötelezettségek

Az Engedélyes köteles az általa mûködtetett elosztóvezeték rendszert a környezetvédelmi követelmények figyelembe-vételével üzemeltetni, valamint rendelkeznie kell a jogszabályok által elõírt belsõ környezetvédelmi szabályozással.

I.6. Minõségbiztosítási rendszer

Az Engedélyes a PB Szolgáltatási tevékenységének valamennyi elemére vonatkozó minõségbiztosítási rendszert köteles mûködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok és egyéb elõírások betartásának az ellenõrzését és ellenõrizhetõségét.

I.7. Fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek

I.7.1. Az Engedélyes a PB Szolgáltatási tevékenysége során a PB-gáz fogyasztók (a továbbiakban: fogyasztók) részére a szükséges szolgáltatásokat Üzletszabályzata szerinti szerzõdések alapján biztosítja.

I.7.2. Az Engedélyes az Üzletszabályzata elõírásai szerint köteles biztosítani a fogyasztók ellátása érdekében a fogyasz-tók bekapcsolását, a szerzõdés megkötését és a folyamatos PB Szolgáltatást. Az Engedélyes köteles a bekapcsolás iránti igényre ajánlatot adni. Amennyiben az igénylõ az ajánlatot elfogadja, az Engedélyes köteles az ajánlatban foglalt feltéte-lekkel és tartalommal a szerzõdést megkötni.

I.7.3. Az Engedélyes köteles ügyfélszolgálati irodákat mûködtetni, ahol a fogyasztók rendelkezésére áll. Az ügyfélszol-gálati irodák számát, helyét, mûködési rendjüket az Üzletszabályzat tartalmazza.

I.7.4. Az Engedélyes köteles a fogyasztókat tájékoztatni arról, hogy panaszaikat kinél, hol és milyen módon tudják beje-lenteni, valamint köteles a panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról gondoskodni.

I.7.5. Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályokban és az Üzletszabályzatban meghatározott kapcsolattartás kere-tében a fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködni.

I.7.6. Az Engedélyes köteles a PB Szolgáltatás minõségének megállapítása során a Hivatal erre vonatkozó határozata szerint eljárni, a Hivatallal együttmûködni.

I.7.7. Az Engedélyes a PB Szolgáltatást igénybe vevõkkel szemben diszkriminációmentesen köteles eljárni. A diszkri-minációmentes eljárás garanciáira vonatkozó részletes szabályokat az Engedélyes Üzletszabályzata tartalmazza, amely összhangban van a társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzatával. Az Engedélyes nem tehet ajánlatot olyan árra vagy PB Szolgáltatási feltételre, amely elõnyösebb vagy hátrányosabb az adott fogyasztói csoporton belüli más fogyasztók-nak adott árnál vagy feltételnél.

I.7.8. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, honlapján hozzáférhetõvé tenni.

I.8. A gázellátási válsághelyzet és üzemzavar elhárításra vonatkozó rendelkezések betartása

Az Engedélyes köteles üzemzavar elhárítására vonatkozó szabályzattal rendelkezni, azt szükség szerint naprakész álla-potba hozni és folyamatosan biztosítani az abban foglaltak végrehajtását.

I.9. Adatforgalmi és információadási kötelezettség

I.9.1. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a jelen Engedélyben meghatározott tevékenységének végzéséhez szükséges adatforgalmi és informatikai rendszerrel.

I.9.2. A PB Szolgáltatás folyamatosságának, biztonságának és elõírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a GET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogosult – ugyancsak a vonatko-zó jogszabályokban foglaltak szerint – ellenõrizni az Engedélyes engedélyköteles tevékenységével összefüggõ vala-mennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot, beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is, jogosult ezekrõl má-solatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestõl esetenként, illetve rendszeresen megállapított határidõre információt, adatot kérni.

I.9.3. Az Engedélyes a GET, a Vhr. a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal egyéb határozatai alapján köteles a Hivatal ál-tal elõírt formában, csoportosításban és módon (írásban vagy elektronikus adathordozón) határidõre információt, adatot szolgáltatni a Hivatal részére.

I.9.4. Az Engedélyes – az I.9.4.2. pont kivételével – évente köteles az engedélyköteles tevékenységérõl a Hivatal számá-ra beszámolót készíteni, melyet írásos és elektronikus formában kell a Hivatal részére benyújtani a következõk szerint:

I.9.4.1. Az Engedélyes az elõzõ naptári évben végzett tevékenységérõl szóló beszámolót március 31-ig köteles elkészíteni, és abban elemezni legalább az alábbiakat:

a) a PB Szolgáltatás értékelését, valamint a jobbítására tett intézkedéseket;

b) a PB Szolgáltatás éves gázforgalmát, ennek megoszlását a különbözõ jellegû fogyasztói csoportok között;

c) mennyiséggel súlyozott beszerzési és értékesítési PB-gáz átlagárat;

d) a PB Szolgáltatás általános színvonaláról szóló jelentést;

e) a fogyasztók panaszainak értékelését, a panaszok számának és jellegének alakulását;

f) az elosztóvezeték rendszer kapacitásának év végi állapotát;

g) az eszközei, rendszerei fejlesztésére fordított költségeket, a jelentõsebb mûszaki tartalom szerinti csoportosításban;

h) az éves mûködési költséget, költségnemenkénti csoportosításban;

i) öt évre szóló aktualizált fejlesztési tervét és fogyasztói igényfelmérést;.

I.9.4.2. Az elmúlt téli fogyasztási idõszak engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatainak elemzését az Engedélyesnek április 30-ig kell elkészíteni és benyújtani a Hivatal részére .

I.9.4.3. Az Engedélyes köteles a vállalkozás egészére vonatkozó éves beszámolóját a Vhr. 35. §-ban foglaltaknak megfe-lelõen elkészíteni és megküldeni a Hivatal részére.

I.9.4.4. Az Engedélyes a Vhr. 6. §-ában foglalt rendelkezések betartásának és az egyes engedélyköteles tevékenységei elkülönítésének érvényre juttatását ismertetõ elemzést, a következõ évre vonatkozó megfelelési programot minden év március 31-ig köteles elkészíteni és benyújtani a Hivatal részére.

I.9.5. Az Engedélyes köteles 8 napon belül a Hivatal részére bejelenteni a következõ, az engedélykérelem benyújtása al-kalmával mellékelt adatait, dokumentumait, amennyiben azok megváltoznak:

a) az Engedélyes mûködéséhez szükséges egyéb, névre szóló engedélyek;

b) a szakemberek összetételének, létszámának az engedély kérelemben meghatározott szükséges mérték alá csökke-nése;

c) fizetésképtelenség beállta;

d) az Engedélyes képviselõjének megnevezése és elérhetõsége;

e) minõségbiztosítási rendszer;

f) üzemzavar szabályozás;

g) belsõ számviteli szabályzat.

I.9.6. Az Engedélyes köteles a Hivatal által kiadott határozatnak megfelelõ tartalommal, módon és határidõre elkészíte-nie és benyújtania:

a) a fogyasztói elégedettség felméréseit;

b) a PB Szolgáltatás minõségére jellemzõ, mérésekkel meghatározott (és feldolgozott) eredményeket.

I.9.7. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az engedélyköteles tevékenységével és kapcsolódó tevékenységével összefüggõ adatok a keletkezésétõl számított 5 évig ellenõrizhetõk legyenek.

I.10. Az informatikai és távközlési rendszerek

A Vhr. 16. § (3)e)pont alapján az Engedélyesnek az informatikai és távközlési rendszereinek üzembe helyezésekor, il-letve üzemeltetésük alatt folyamatosan rendelkeznie kell ezen rendszerek mûködésének leírásával, amelyek alapján a ki-indulási adatok, a kapott végeredmények, valamint az adatok feldolgozásának folyamata lépésenként azonosíthatóak és követhetõek. A rendszerek mûködését leíró dokumentumokból legalább egy példánynak az Engedélyes székhelyén kell lennie a rendszer mûködési helyétõl függetlenül.

I.11. Tevékenységek elkülönítése, számviteli szétválasztása

A vezetékes propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedélyes az e tevékenység során felmerült költ-ségeit nem köteles a GET 51. § (1) bekezdés szerint más földgázipari tevékenykölt-ségeitõl elkülöníteni.

I.12. Jogszabályok és egyéb elõírások betartása

I.12.1. Az Engedélyes mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:

a) a jelen Engedélyt és az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeket, b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait,

c) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást, d) az Üzletszabályzatát.

I.12.2. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatát a mindenkori jogszabály-változásnak megfelelõen módosítani és jó-váhagyásra benyújtani a Hivatalhoz az Üzletszabályzatot jóváhagyó határozatban foglaltaknak megfelelõen. Az Enge-délyes Üzletszabályzatának elbírálásáról a Hivatal külön határozatban rendelkezik.

I.13. A PB Szolgáltatási tevékenység más által történõ végzésének szabályai

I.13.1. A Vhr. 4. § (4) bekezdése alapján az Engedélyes köteles PB Szolgáltatási tevékenységét saját szervezetén belül végezni. Ezen tevékenység elemet képezõ résztevékenységek közül az Engedélyes az alábbiak elvégzéséhez vehet igénybe közremûködõt (alvállalkozót, megbízottat):

a) Nyomásszabályozók ellenõrzésének, karbantartásának, kalibrálásának, végrehajtása;

b) Katódvédelem üzemeltetése;

c) Acél vezetéken történõ hibaelhárítás végrehajtása;

d) Gázmérõ leolvasások;

e) Gázelosztó vezetékek tervezése;

f) Gázelosztó vezetékek kivitelezésének végrehajtása;

g) Gázmérõk hitelesítésének végrehajtása;

h) Gázmérõk le- és felszerelése.

I.13.2. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a GET, a Vhr., az alkalmazandó egyéb jogszabályok, valamint az alábbiak az Engedélyes Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Ezen közremûködõi tevékenységért Engedélyes úgy felel, mintha maga járt volna el.

I.14. Az Engedélyes vállalkozásában történõ részesedésszerzések korlátozása

Az Engedélyes vállalkozása szétválásához, más társasági formába történõ átalakulásához, más gazdasági társasággal való egyesüléséhez törzstõkéjének, legalább egynegyed résszel történõ leszállításához, továbbá az Engedélyes vállalko-zásában történõ jelentõs, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyásszerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok gya-korlásához a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a GET 52. §-ának megfelelõen.

I.15. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

A Hivatal az Engedélyben, jogszabályokban, az Üzletszabályzatban, valamint az Engedélyesre vonatkozó, a Hivatal egyéb határozatában elõírt kötelezettségeinek megszegése esetén a GET-, a Vhr.-ben, valamint egyéb, más jogszabá-lyokban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.

I.16. Az Engedély módosítása

I.16.1. A Hivatal az Engedélyt a GET 12. §-a, a GET 13. § (4) bekezdése, a Vhr. 18. §-a alapján és egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból határozattal módosíthatja.

I.16.2. Az engedély I.9.5. bekezdésed)–g)pontjai szerinti változások nem igényelnek engedély módosító határozatot.

A Hivatal az Engedélyes tevékenységérõl szóló beszámolója alapján az Engedélyes elosztóvezetéki rendszere fõbb jel-lemzõinek változását az 1. számú Mellékletben átvezeti, mely szintén nem igényel engedélymódosító határozatot.

I.17. Az Engedély visszavonása

A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza.

I.18. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni az igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat szabályozó jogszabályban meghatározott díjat.

I.19. Mellékletek

A jelen Engedély következõ mellékletei az Engedély rendelkezõ részének elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: Szolgáltatási terület;

2. számú melléklet: Alapvetõ eszközök.

I.20. Az Engedély érvényessége és közzététele

Jelen mûködési engedély a kiadása napjától határozatlan ideig érvényes, kivéve az 1. számú mellékletet.

Az 1. számú melléklet hatályba lépésének napja a TIGÁZ 2 Kft. TIGÁZ Rt.-be történõ beolvadását rögzítõ cégbírósági bejegyzést követõ nap.

A cégbírósági bejegyzést követõ napon a TIGÁZ 2 Kft. 552/2003. számú, propán-, butángázok és ezek elegyeinek veze-téken történõ elosztására és szolgáltatására irányuló mûködési engedély hatályát veszti.

Amennyiben a cégbírósági bejegyzésre nem kerül sor, úgy a TIGÁZ 2 Kft. 552/2003. számú propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgáltatására irányuló mûködési engedély hatályában fenn marad a korábbi tartalommal.

I.21. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

III. INDOKOLÁS

A TIGÁZ Rt. és a TIGÁZ 2 Kft. 246/654-12/05. és 246/667-12/05. iktatószámú leveleikben a Hivatal jóváhagyását kér-ték a TIGÁZ 2 Kft. és a ZSÁMBÉKGÁZ Rt. TIGÁZ Rt.-be történõ beolvadással történõ egyesüléséhez.

A Hivatal a beolvadást 237/2005. számú határozatával a GET. 52. § (1) bekezdése szerint jóváhagyta.

A Hivatal a jóváhagyó határozatában elrendelte, hogy aTIGÁZ Rt. köteles a jóváhagyó határozat kézhezvételétõl számí-tott 15 napon belül kérelmezni a Hivatalnálpropán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgáltatására irányuló mûködési engedélyt a TIGÁZ 2 Kft. PB-gáz engedélyében szereplõ szolgáltatási területtel, úgy hogy annak hatálya a cégbejegyzést követõ nap legyen.

Az Engedélyes a fentieknek megfelelõen a Hivatalhoz 2005. október 10. napján beérkezett beadványában propán-, bu-tángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgáltatására irányuló mûködési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat, valamint a Hivatal hiánypótlási fel-szólítására az Engedélyes által beterjesztett dokumentumokat megvizsgálta. A lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a benyújtott iratok alapján az Engedélyes megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

Az Engedély érvényessége a GET 9. § (3) bekezdésén alapszik.

Az Engedély részét képezõ, a Vhr. 4. § (4) bekezdésnek megfelelõ egyéb engedélyesi tevékenység közremûködõ által történõ végzéséhez a Hivatal a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozzájárult.

A rendelkezõ részben fel nem sorolt tevékenységek továbbra is csak az Engedélyes saját szervezetén belül végezhetõk.

Fentiek alapján a Hivatal a rendelkezõ részben foglaltak szerinti hatállyal adta ki a mûködési engedélyt. Ezzel egyidejû-leg megállapította, hogyTIGÁZ 2 Kft.propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgál-tatására irányuló mûködésiengedélye a kft. megszûnésére tekintettel hatályát veszti.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti eljárási díjat befizette.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2-3. §-ai, a GET 6. § (2) bekezdé-se, a GET 7. §j), 9. § (1)j)pontja, a GET 9. § (4) bekezdése, a GET 35. §-a, a Vhr 1–4. §-ai, a Vhr. 6 §-a, a Vhr. 16 §-a, va-lamint a Vhr. 3. számú melléklet X. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

E határozat jogerõs és azonnal végrehajtható. A határozat azonnali végrehajthatóságát az államigazgatási eljárás általá-nos szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal közérdekre tekintet-tel rendelte el. A Hivatal megállapítása szerint feltétlenül szükséges, hogy a tekintet-településeken és területen meglévõ pb-gáz-hálózat üzemeltetésének a TIGÁZ 2 Kft. részérõl az Engedélyesnek történõ átadására a TIGÁZ 2 Kft.-nek a TIGÁZ Rt.-be való beolvadása cégbírósági bejegyzését követõ napon kerülhet sor. Engedélyes a jogszabályok és ezen Engedély által szabályozott keretek között kezdje meg tevékenységét, ami kiemelten fontos a fogyasztók folyamatos és biztonsá-gos gázellátása szempontjából.

A GET 4. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

A TIGÁZ Rt. vezetékes PB-gáz szolgáltatási területe és adatai

Sorszám

Tartálypark helye, Település

Telepü-lésrész

Lakossági fogyasztók

szá-ma (db)

Nem lakossági fogyasztók száma

(db)

Összes fogyasz-tók száma (db)

PB-gáz elosztó hálózat hossza

(km)

Engedélyesi tulajdon %

Névleges teljesít-mény (kg/óra)

1. Nagytõke 65 65 4,1 0 nincs adat

2. Kaposgyarmat 21 21 1,4 0 nincs adat

3. Borgáta 58 58 2,9 0 nincs adat

4. Nagypirit 35 34 4,5 0 nincs adat

Összesen 263 262 22,2

A TIGÁZ Rt. PB Szolgáltató engedélyes tevékenységének végzéséhez szükséges alapvetõ eszközök:

Tartályparkok Elpárologtatók

PB-gáz elosztó vezetékrendszer az 1. mellékletben részletezve Hírközlési, irányítástechnikai tartozékok

Ügyszám: ES-1079/11/2005.

Ügyintézõ: Szabó László Zsolt Telefon: 06 (1) 459-7757

Fax: 06 (1) 459-7760

E-mail: szabol@eh.gov.hu Határozat száma: 367/2005.

Tárgy:PB szolgáltatási engedélyIII. módosítása

I. RÉSZ

PROPÁN-, BUTÁNGÁZOK ÉS EZEK ELEGYEINEK VEZETÉKEN TÖRTÉNÕ ELOSZTÁSÁRA ÉS

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 87-95)