A PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 95-110)

Magyar Energia Hivatal közleményei

A PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság

(1117 Budapest, Irinyi József u. 4–20., továbbiakban: Engedélyes, PRIMAGÁZ Rt.) kérelmének helyt ad.

Az 553/2003. számú határozattal kiadott Engedély

1. mellékletében feltüntetett Kõtelek, Hunyadfalva és Tiszasüly települések 2005. december 31-ei határidõvel visszavonásra kerülnek.

1. Engedélyes a földgázra történõ átállás megvalósulásáig gondoskodni köteles egyrészt a folyamatos pébégázellátásról, másrészt a földgázra történõ átállásban rá háruló feladatok megoldásáról.

2. Az Engedélyes köteles az átadások-átvételek gyakorlati lebonyolítását a kérelemhez benyújtott, az Engedélyes és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.; továbbiakban:

TIGÁZ Rt.) által egyeztetett részletes intézkedési terv alapján folytatni, illetve végrehajtani, annak érdekében, hogy az átadások-átvételek 2005. december 31. nap 2400óráig biztonságosan megvalósuljanak.

3. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogyKõtelek, Hunyadfalva és Tiszasülytelepüléseken a gázvezeték rendszert az elõzetesen megjelölt 2005. december 31. napig átadta. Az errõl szóló igazolásokat az átadást követõ napon a Hivatal ré-szére meg kell küldeni. Amennyiben bármelyik településen vagy településrészen az átadás-átvételt ezen határidõre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé a határidõ lejárta elõtt haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait.

A Hivatal megvizsgálja a halasztás okait, és indokolt esetben hozzájárul a határidõ módosításához.

4. Az EngedélyesnekKõtelek, Hunyadfalva és Tiszasülytelepüléseken a pébégázellátásra vonatkozó kizárólagossági joga a TIGÁZ Rt. általi földgázellátás megkezdésének igazolt idõpontjától szûnik meg.

5. Amennyiben valamely település vagy településrész pébégázellátásról földgázellátásra történõ átállítása akár a PRIMAGÁZ Rt., a TIGÁZ Rt. valamely érintett önkormányzat vagy bármely más fél hibájából határidõre vagy a Hivatal

határidõ módosító hozzájárulásával megjelölt új határidõre nem valósul meg, abban az esetben a vonatkozó település vagy településrész pbgázellátásáról a PRIMAGÁZ Rt. megszakítás nélkül köteles gondoskodni.

6. A Hivatal 553/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek

7. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételé-rõl.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

Engedélyes a 246/3776-41/2005. iktatószámú, – a TIGÁZ Rt.-vel közösen benyújtott kérelmében –Kõtelek, Hunyad-falva és Tiszasülytelepülések Engedélyébõl történõ visszavonását és ezzel egyidejûleg a TIGÁZ Rt. Földgázelosztási Mûködési Engedélyének és Földgáz Közüzemi Szolgáltatási Mûködési Engedélyének fenti településekre vonatkozó ki-terjesztését kérte.

A Hivatal a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálta és megfelelõnek minõsítette a kizárólagossági jogról törté-nõ lemondás feltételeit. A Hivatal a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 12. §-ának (3) bekezdése alap-ján eljárva 63/2005. számú határozatávalelõzetesen hozzájárult, hogy a PRIMAGÁZ Rt.Kõtelek, Hunyadfalva és Ti-szasülytelepülések propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgáltatására vonatkozó jogáról lemondjon a TIGÁZ Rt. javára.

A meglévõ belterületi pébégáz-elosztóvezeték rendszerek a TIGÁZ Rt. tulajdonába kerülnek.

Fenti települések önkormányzatai a korábbanKõtelek, Hunyadfalva és Tiszasülytelepüléseken vezetékes pébégázel-látásra kijelölt PRÍMAGÁZ Rt. helyett a TIGÁZ Rt.-t kérték a földgázelpébégázel-látásra történõ átállás megvalósítására, és a föl-gáz szolgáltatására.

A Hivatal jelen határozatával az elõzetesen megjelölt 2005. december 31. napi határidõvel, illetve ténylegesen az át-adás-átvételek igazolt idõpontjaival visszavonja a PRIMAGÁZ Rt. 553/2004. számú EngedélyétKõtelek, Hunyadfal-va és Tiszasülytelepülésekre vonatkozóan, és ezzel egyidejûleg a TIGÁZ Rt. részére az 547/2003. számú határozattal kiadott Földgázelosztási Mûködési Engedélyét a 368/2005. számú, az 546/2003. számú határozattal kiadott Földgáz Közüzemi Szolgáltatási Mûködési Engedélyét pedig a 369/2005. számú határozatával módosítja.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §j),9. § (1)j)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 35. §-a, a Vhr. 1–2. és 4. §-ai, a Vhr. 16. §-a, vala-mint a Vhr. 3. számú melléklet X. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõk a többször módosított 19/2002. (XI. 05.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Ügyszám: ES-1079/12/2005.

Ügyintézõ: Tóbiás Tamás Telefon: 06 (1) 459-7759

Fax: 06 (1) 459-7760

E-mail: tobiast@eh.gov.hu Határozat száma: 368/2005.

Tárgy:Földgázelosztási mûködési engedélyIX. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.

(a továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére 547/2003. számú határozat-tal kiadott

földgázelosztási mûködési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes mûködési területe kiegészül jelen határozat mellékletében meghatározott településekkel. A melléklet tartalmazza a települések vezetékes pébégázellátásról földgázellátásra történõ átállásának határidejét.

2. Az Engedélyes köteles az átadások-átvételek gyakorlati lebonyolítását a kérelemhez benyújtott, az Engedélyes és a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (PRÍMAGÁZ Rt.) (1117 Budapest, Irinyi József u.

4–20.) által egyeztetett részletes intézkedési terv alapján folytatni, illetve végrehajtani, annak érdekében, hogy az átadá-sok-átvételek 2005. december 31. nap 24.00 óráig biztonságosan megvalósuljanak.

3. Az Engedélyes köteles e határozat mellékletében szereplõ településeken meglévõ gázelosztó hálózat átvételét, új gáz-elosztó hálózat létesítését a beadott kérelemben bemutatott és elfogadott mûszaki-, pénzügyi- és gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új fogyasztói igényekhez szükséges bõvítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET elõírásainak. Egyidejûleg e határozat mellékletében szereplõ településeken eddig pébégázellátásra jogosult PRÍMAGÁZ Rt.-nek, az engedélymódosítás által érintett településeken a pébégázellátásra vo-natkozó kizárólagossági joga megszûnik.

4. Az Engedélyesnek igazolnia kell, hogy a jelen határozat mellékletében felsorolt településeken az elosztóhálózat meg-épült, a használatba vétel megtörtént a mellékletben meghatározott idõpontra. Az errõl szóló igazolást 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni. Amennyiben a településeken a bekapcsolást a mellékletben meghatározott határidõre nem valósítják meg, ezt a Hivatal felé haladéktalanul jelenteni kell, írásban indokolva a halasztás okait, továbbá az Enge-délyesnek kérnie kell a bekapcsolási idõpont módosítását.

Amennyiben Engedélyes a bekapcsolási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, illetve nem kéri a bekap-csolási idõpont módosítását, az érintett településeket a Hivatal visszavonja az Engedélybõl.

Engedélyes a beruházás befejezését követõen a Hivatal részére haladéktalanul mutassa be annak tényleges mûszaki tar-talmát (elosztói vezeték hossz, leágazó vezeték darabszám), a megvalósulás költségeit és a fogyasztói befizetéseket (fo-gyasztói kategóriánkénti darabszám és összeg).

5. A mellékletben felsorolt településeken az Engedélyesnek az üzemeltetési tevékenység megkezdésének idõpontjától földgázelosztási kötelezettsége keletkezik.

6. A Hivatal 547/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

7. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételé-rõl.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

Engedélyes a 246/2745-42/2005. iktatószámú levelében együttes engedélymódosító kérelmet nyújtott be a PRÍMAGÁZ Rt.-vel, melyben a PRÍMAGÁZ Rt. lemondott pébégáz-ellátási jogáról a mellékletben felsorolt települések tekintetében és kérelmezte azok 553/2003. számú propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgálta-tására irányuló mûködési engedélyébõl való visszavonását, Engedélyes pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen telepü-lésekre.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok alapján az engedélymódosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, a kapcsolódó rende-letben, valamint az Engedély I.17. pontjában az engedélymódosításra elõírt követelményeknek, egyidejûleg igazolta a létesítés mûszaki-, pénzügyi- és gazdasági feltételeit, ezért számára a földgázelosztási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ településekre.

A Hivatal a Tigáz Rt. földgázelosztási mûködési engedélyét módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette e határozat mellékletében szereplõ településekre.

A települések önkormányzatai a korábban vezetékes pébégázellátásra kijelölt PRÍMAGÁZ Rt. helyett a TIGÁZ Rt.-t kérték földgázellátásra. Engedélyes a meglévõ belterületi gázelosztó rendszereket megvásárolta a PRÍMAGÁZ Rt.-tõl.

A mellékletben szereplõ települések gázellátására korábban jogosult PRÍMAGÁZ Rt. engedélyébõl a 367/2005. számú határozattal – kérelmük alapján – az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §c), 9. § (1)c)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, GET 18. § (2) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr. 1–2. és 4. §-ai , a Vhr. 9. §-a, valamint a Vhr. 3. számú melléklet III. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõk a többször módosított 19/2002. (XI. 05.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A TIGÁZ Rt. földgázelosztási mûködési engedélyes mûködési területének kiterjesztése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Átadó állomás Település

Telepü-lésrész Terület GET szerinti engedély száma

Bekötés éve/

bekapcsolási határidõ

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ

Elosztó

háló-zat hossza Elosztói tulajdon A szerzõdéssel üzemeltetett elosztórendszer tulajdonosa

év/év.hó.nap [km] [%/Ekm] neve címe

Fegyvernek Hunyadfalva 368/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Fegyvernek Kõtelek 368/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Fegyvernek Tiszasüly 368/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Ügyszám: ES-1079/13/2005.

Ügyintézõ: Tóbiás Tamás Telefon: 06 (1) 459-7759

Fax: 06 (1) 459-7760

E-mail: tobiast@eh.gov.hu Határozat száma: 369/2005.

Tárgy:Földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyIX. módosítása

I. RÉSZ

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 4. §-nak (1) bekezdésa)pontjában foglalt hatáskörében eljárva meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.

(a továbbiakban: Engedélyes, TIGÁZ Rt.) módosítás iránti kérelmének helyt ad és a részére a 546/2003. számú határo-zattal kiadott

földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Engedélyes szolgáltatási területe kiegészül jelen határozat mellékletében meghatározott településekkel. A mellék-let tartalmazza a települések vezetékes pébégázellátásról földgázellátásra történõ átállásának határidejét.

2. Az Engedélyes e határozat mellékletében szereplõ településeken a meglévõ gázelosztó hálózat földgázelosztási enge-délyes által történõ átvételét, illetve új gázelosztó hálózat megépítését követõen köteles és kizárólagosan jogosult föld-gáz közüzemi szolgáltatási tevékenységet végezni. Az Engedélyest a szolgáltatási területén ellátott, és ellátni tervezett közüzemi fogyasztókkal szemben, a közüzemi szolgáltatási tevékenység megkezdésének idõpontjától, az ellátásukhoz szükséges földgázmennyiség és teljesítmény mértékéig ellátási kötelezettség terheli. Egyidejûleg e határozat mellékleté-ben szereplõ településeken eddig pébégázellátásra jogosult PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Részvény-társaságnak (PRÍMAGÁZ Rt.) (1117 Budapest, Irinyi József u. 4–20.), az engedélymódosítás által érintett településeken a pébégázellátásra vonatkozó kizárólagossági joga megszûnik.

3. Az Engedélyesnek nyilatkoznia kell, hogy a bekapcsolás megtörtént, a földgáz közüzemi szolgáltatást megkezdték, továbbá a szolgáltatást igénybe vevõ közüzemi szerzõdéssel rendelkezõ fogyasztók fogyasztási kategóriánkénti darab-számának kimutatását tartalmazó dokumentumokat 15 napon belül a Hivatal részére meg kell küldeni.

Az Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatás elõírt határidõre történõ megkezdésének elmaradását és annak okait is köteles a Hivatalnak haladéktalanul jelenteni. Indokolt esetben az Engedélyes kérheti a földgáz közüzemi szolgáltatás megkezdésére elõírt idõpont módosítását.

Amennyiben Engedélyes a földgáz közüzemi szolgáltatási kötelezettségének az elõírt határidõre nem tesz eleget, a Hiva-tal elõzetes intézkedéseket tesz a közüzemi szolgáltatás megkezdésére, vagy az érintett településeket visszavonja az En-gedélybõl.

4. A Hivatal 546/2003. számú határozatával kiadott mûködési engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

5. Jelen határozat a módosítás kiadása napjától kezdõdõen határozatlan ideig érvényes.

6. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételé-rõl.

II. JOGORVOSLAT

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

III. INDOKOLÁS

Engedélyes a 246/2745-42/2005. iktatószámú levelében együttes engedélymódosító kérelmet nyújtott be a PRÍMAGÁZ Rt.-vel, melyben a PRÍMAGÁZ Rt. lemondott pébégáz-ellátási jogáról a mellékletben felsorolt települések tekintetében és kérelmezte azok 553/2003. számú propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történõ elosztására és szolgálta-tására irányuló mûködési engedélyébõl történõ visszavonását, Engedélyes pedig Engedélye kiterjesztését kérte ezen te-lepülésekre.

A települések önkormányzatai a korábban vezetékes pébégázellátásra kijelölt PRÍMAGÁZ Rt. helyett a TIGÁZ Rt.-t kérték földgázellátásra.

A Hivatal a beküldött dokumentumok, nyilatkozatok alapján az engedélymódosítási eljárást lefolytatta.

Az eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a hivatkozott törvényben, valamint az Enge-dély I.18. pontjában az engeEnge-délymódosításra elõírt követelményeknek, ezért az EngeEnge-délyes részére a földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyt módosította, az engedélyezett tevékenységet kiterjesztette jelen határozat mellékleté-ben szereplõ településekre.

A mellékletben szereplõ települések gázellátására korábban jogosult PRÍMAGÁZ Rt. engedélyébõl a 367/2005. számú határozattal – kérelmük alapján – az érintett települések visszavonásra kerültek.

E határozatot a Hivatal a GET 4. § (1)a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 2–3. §-ai, a GET 6. § (4) bekezdé-se, a GET 7. §f),9. § (1)g)pontja, a GET 12. § (1) bekezdése, a GET 34. §-a, a Vhr. 1–2. és 4. §-ai, a Vhr. 13. §-a, vala-mint a Vhr. 3. számú melléklet VII. Fejezetében foglalt rendelkezések alapján adta ki.

A GET 4. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a GET 4. § (1)n)pontja alapján kerül sor.

A kérelmezõ a többször módosított 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

A közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Ener-gia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bí-rósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A TIGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyes szolgáltatási területének kiterjesztése

1 2 3 4 5 6 7

Átadó állomás Település Településrész Terület GET szerinti engedély száma

Bekötés éve/ bekapcsolási határidõ

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES év/év.hó.nap

Fegyvernek Hunyad-falva

369/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Fegyvernek Kõtelek 369/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Fegyvernek Tiszasüly 369/2005. 2005. dec. 31. TIGÁZ Rt.

Ügyintézõ: Juhász Borbála vezetõ fõtanácsos Telefon: 06 (1) 459-7888

Fax: 06 (1) 459-7739

E-mail: juhaszb@eh.gov.hu Határozat száma: 374/2005.

Tárgy: Hatósági ellenõrzés lezárása, és késedelmes visszakapcsolás miatti bírság kiszabása

A földgázellátásról szóló, módosított 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 4. § (1) bekezdésénekb)pontjában és 5. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a követ-kezõ

HATÁROZATOT:

1. Kötelezi a TIGÁZ Rt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u.184.) közüzemi szolgáltatói engedélyest (a továbbiakban:

Engedélyes) hogy jelen határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül a 2005. augusztus 1. óta történt kikapcsoláso-kat vizsgálja felül, intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a jogszabályban elõírt fizetési határidõ elmulasztása miatt kikap-csolt fogyasztók visszakapcsolása a tartozás rendezése után 2 munkanapon belül megtörténjen, és az ennek érdekében tett intézkedéseirõl 30 napon belül írásban tájékoztassa a Hivatalt.

2. Kötelezi az Engedélyest5 000 000Ft (azaz ötmillió forint) bírság megfizetésére.

A bírságot jelen határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell a Magyar Energia Hivatal 10032000-01714373-00000000 számú számlájára befizetni.

3. A Hivatal kötelezi továbbá az Engedélyest, hogy – azokban az esetekben, ahol ez még nem történt meg – az Engedé-lyesnek felróhatóan határidõn túl visszakapcsolt fogyasztók részére a késedelem minden napjára napi 500 Ft kötbért fi-zessen meg a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül. Az Engedélyes ennek megtörténtét az 1. pont szerinti tájékoztatással egyidejûleg köteles igazolni.

A Hivatal a rendelkezõ rész 1. pontja tekintetében elrendeli jelen határozat azonnali végrehajtását.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható.

A kereset benyújtásának a jelen határozat 1. pontjának végrehajtására nincs halasztó hatálya, a 2. és 3. pontok tekinteté-ben halasztó hatálya van.

A határozat jogerõre emelkedése után a Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hi-vatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A Hivatal a panaszosok által becsatolt iratokat, illetve az ellenõrzés során az Engedélyes által rendelkezésre bocsátott dokumentációt megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

A Hivatal 2005. október 5-én hatósági ellenõrzést rendelt el az Engedélyes jogszerû mûködésének vizsgálata tárgyában.

Az Engedélyes az ellenõrzésrõl értesítést kapott. Az ellenõrzés elrendelését követõen is számos fogyasztói panasz érke-zett a Hivatalhoz, amelyek tényállási elemei azonosnak tekinthetõk annyiban, hogy a fogyasztók visszakapcsolása az egyedi ügyek egy részében a GET 44. § (6) bekezdésében foglaltaknál hosszabb idõ alatt történt meg. A panaszosok sé-relmezték, hogy az Engedélyes 60 napon túli tartozásaik miatt a gázszolgáltatásból kikapcsolta õket, majd a tartozás ki-egyenlítését, és a visszakapcsolási díj befizetését követõen nem gondoskodott a fogyasztók két munkanapon belül törté-nõ visszakapcsolásáról.

A panaszok nagy számára tekintettel a Hivatal a hatósági ellenõrzést erre a kérdésre is kiterjesztette.

A Hivatal elõzõleg a hozzá érkezett panaszok alapján bekérte a TIGÁZ Rt.-tõl a 2005. augusztus 1. és 2005. szeptember 30-a között kikapcsolt fogyasztók listáját, és az ellenõrzés során, ebbõl a listából 12 fogyasztó szúrópróbaszerû vizsgála-tát végezte el. A fogyasztók mindegyikénél megállapítható volt, hogy gázdíj-tartozásuk minden esetben meghaladta a 60 napot. A Hivatal a vizsgálat során nem tért ki arra, hogy a kikapcsolás körülményei egyébként jogszerûek voltak-e, te-kintettel arra, hogy a vizsgálat alapjául szolgáló egyedi panaszügyekben e kérdésben külön kell döntenie. Ezért a vizsgá-lat kizárólag a visszakapcsolás idõpontjának megállapítására terjedt ki.

A vizsgált esetek egy részénél a visszakapcsolás több napos – alkalmanként több hetes – késedelemmel történt meg. Az ellenõrzés során felvett jegyzõkönyv alapján megállapítható, hogy az elosztó a visszakapcsolást az erre vonatkozó meg-rendelést követõ két munkanapon belül elvégezte, ezért az elosztói engedélyes jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tett. Azokban az esetekben, ahol az elosztó a visszakapcsolást nem a GET 44. § (6) bekezdésében meghatározott idõpontban végezte el, megfelelõ dokumentációval támasztotta alá, hogy a fogyasztó külön kérésére, illetve mûszaki okok miatt teljesített késedelmesen.

Fentiek alapján a Hivatal megállapította, hogy a késedelmet 6 esetben a közüzemi szolgáltató munkaszervezetén belüli mulasztások okozták, azaz a közüzemi szolgáltatói engedélyes nem értesítette az elosztót megfelelõ idõpontban a gáz-díj-tartozás kiegyenlítésérõl. A visszaigazolás a befizetésrõl tehát nem mûködik olyan on-line módon, mint a kikapcsolá-sok elrendelése.

A közüzemi szolgáltatói Engedélyes álláspontja szerint ezekben az esetekben a GET 46. § (2) bekezdése szerint a fo-gyasztónak külön írásban kell kezdeményeznie a visszakapcsolást. 2005. november 23-án elõterjesztett beadványában kimutatta, hogy a vizsgált esetekben a fogyasztó mely idõpontokban kezdeményezte írásos formában visszakapcsolását a gázszolgáltatásba.

A közüzemi szolgáltatói Engedélyes álláspontja szerint ezekben az esetekben a GET 46. § (2) bekezdése szerint a fo-gyasztónak külön írásban kell kezdeményeznie a visszakapcsolást. 2005. november 23-án elõterjesztett beadványában kimutatta, hogy a vizsgált esetekben a fogyasztó mely idõpontokban kezdeményezte írásos formában visszakapcsolását a gázszolgáltatásba.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 95-110)