Burg mer 984 Alma alany

In document Köz le mé nyek (Pldal 186-191)

ÁLLAMI ELISMERÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

M. 9 Burg mer 984 Alma alany

M. 9 T 337 Alma alany

MM. 111 Alma alany

Ve nus Õszi ba rack

Be je len tõ: Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem, Ker té szet tu do má nyi Kar, Gyü mölcs ter mõ Nö vé nyek Tan szé ke, 1118 Bu -da pest, Villányi út 35–43.

Faj ta fenn tar tó: Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem, Ker té szet tu do má nyi Kar, Gyü mölcs ter mõ Nö vé nyek Tan szé ke, 1118 Bu da pest, Villányi u. 35-43

Sza mar kandsz kij ran nij Kaj szi ba rack

Be je len tõ: Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem, Ker té szet tu do má nyi Kar, Ge ne ti kai Tan szék, 1118 Bu da pest, Villányi út 35–43.

Faj ta fenn tar tó: Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem, Ker té szet tu do má nyi Kar, Ge ne ti kai Tan szék, 1118 Bu da pest, Vil lá -nyi út 35–43.

Pe Dav (VII-32/2) Csont hé jas hib rid klón alany

Ne me sí tõ: Dr. Nagy Pál 50%

Dr. Me zei Géza 30%

Lan tos And rás 10%

Csík Pál né 10%

PeMa (41-4-11) Csont hé jas hib rid klón alany

Ne me sí tõ: Dr. Nagy Pál 50%

Dr. Me zei Géza 30%

Lan tos And rás 10%

Csík Pál né 10%

Bo ni fác (A.117-15) Dió

Ne me sí tõ: Dr. Szen ti vá nyi Pé ter 100%

Mi lo tai in ten zív (M. 10-37) Dió

Ne me sí tõ: Dr. Szen ti vá nyi Pé ter 100%

Bõ ter mõ nagy Mo gyo ró

Ne me sí tõ: Dr. Szen ti vá nyi Pé ter 100%

Be je len tõ: Érdi GyDKF Kht., 1223 Bu da pest, Park u. 2.

Faj ta fenn tar tó: Érdi GyDKF Kht., 1223 Bu da pest, Park u. 2.

Eger vár I. Kör te alany

Ne me sí tõ: Nyuj tó Fe renc 100%

Eger vár II. Kör te alany

Ne me sí tõ: Nyuj tó Fe renc 100%

Be je len tõ: Ceg lé di GyKF Kht 2700 Ceg léd, Szol no ki u. 52.

Faj ta fenn tar tó: Ceg lé di GyKF Kht 2700 Ceg léd, Szol no ki u. 52.

Ote lo Fe ke te ri bisz ke

Be je len tõ: Fer tõ di GyKF Kht., 9135 Sar ród, Kos suth La jos u. 57.

Faj ta fenn tar tó: Fer tõ di GyKF Kht., 9135 Sar ród, Kos suth La jos u. 57.

Flo ri ka Sza mó ca

Hob do el Sza mó ca

Ho bott re ce Sza mó ca

Ma jo ral Sza mó ca

Ma ra li ne Sza mó ca

Se as ca pe Sza mó ca

Spa de ka Sza mó ca

Symp hony Sza mó ca

Thu la na Sza mó ca

Wä dens wil 6 Sza mó ca

Be je len tõ: Hä ber li Gyü mölcs–Cse me te Cent rum Kft., 2735 Dán szent mik lós, Rá kó czi út. 37.

Faj ta fenn tar tó: Hä ber li Gyü mölcs–Cse me te Cent rum Kft., 2735 Dán szent mik lós, Rá kó czi út. 37.

Ta y ber ry Mál na sze der

Za i da lub Õszi ba rack

Ro ter Ka i ser Õszi ba rack

Stel la Cse resz nye

Be je len tõ : STARKL-Kert Kft., 9700 Szom bat hely, Csók Ist ván u. 9.

Faj ta fenn tar tó: STARKL-Kert Kft., 9700 Szom bat hely, Csók Ist ván u. 9.

Del corf Alma

Gol den De li ci o us Li 85-50 Alma

Ne wap ho ugh Alma

Snygold Alma

Mark Alma alany

Be je len tõ: Új fe hér tói GyKSz Kht, Új fe hér tó Faj ta fenn tar tó: Új fe hér tói GyKSz Kht, Új fe hér tó

K. 9 Alma alany

K. 56 Alma alany

Be je len tõ: Dr. Si pos La jos, Bu da pest Faj ta fenn tar tó: Dr. Si pos La jos, Bu da pest

Brom ba De li ka do Sze der

Be je len tõ: Si e berz Kft., Gö döl lõ Faj ta fenn tar tó: Si e berz Kft., Gö döl lõ

2. Faj ta je lölt vizs gá la tá nak meg szün te té se

K.35 Szõ lõ

Be je len tõ: FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te, 6000 Kecs ke mét Úrihegy 5/A Faj ta fenn tar tó: FVM Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó in té ze te, 6000 Kecs ke mét Úrihegy 5/A

Fel hí vás

szõ lész-bo rász szak mér nö ki kép zés re

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Élel mi szertu do má nyi Ka rán akk re di tált fel sõ fo kú szak irá nyú to vább kép zés (szak -mér nö ki képzés) indul.

Je lent kez het nek: ag rár gaz da sá gi, mû sza ki, köz gaz da sá gi dip lo má val ren del ke zõ szak em be rek, akik a szõ lõ ter mesz tés és bo rá szat te rü le tén kí ván ják to vább ké pez ni ma gu kat. A nem ag rár dip lo má val ren del ke zõk nek a kép zés elsõ évé ben meg ha tá ro zott kiegészítõ tanulmányokat kell folytatniuk.

A kép zés cél ja: a hall ga tók meg is me rik a szõ lõ ter mesz tés és bo rá szat kor sze rû tech no ló gi á it és el sa já tít ják a ter mék pá -lyán mû kö dõ vál lal ko zá sok si ke res gaz dál ko dá sá hoz nél kü löz he tet len marketing és menedzsment ismereteket.

A ta nul má nyi idõ: 4 fél év, fél éven ként 2, il let ve 3 he tes ok ta tá si idõ vel. A kép zés zá ró vizs gá val és dip lo ma vé dés sel zárul.

A kép zés kez de te: 2006. szep tem ber 1.

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kap ha tó:

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Élel mi szer tu do má nyi Kar

Élel mi szer ipa ri Gaz da ság tan Tan szék

Dr. Haj dú Ist ván né tan szék ve ze tõ egye te mi tanár 1118 Bu da pest, Vil lá nyi út 31. G épü let 111. szo ba Te le fon/fax: 209-0961

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. má jus 15.

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás tu do má nyi Kar fel hí vá sa

szak irá nyú to vább kép zés ben való rész vé tel re (Je lent ke zés március 31-ig)

Az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet – egye te mi, il let ve fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ dip lo má sok ré szé re – fel vé telt hir det a 2006/2007. tan év re újabb ok le ve let nyúj tó szak irá nyú to vább kép zés re, az alábbi szakirányokon:

– Igaz ga tá si rend szer szer ve zõ, – Költ ség ve té si el len õr zés, – Kör nye zet vé del mi igaz ga tás – Ön kor mány za ti gaz dál ko dás – Sze mély ügyi igaz ga tás – Szo ci á lis igaz ga tás

Az egyes sza kok te ma ti kus tar tal ma a http://www.unicor vi nus.hu web cí men te kint he tõ meg. A kép zés min den sza -kon Bu da pes ten tör té nik, idõ tar ta ma 2 év. A hall ga tók kö rül be lül 240 órá ban, össze sen tíz há rom na pos -kon zul tá ci ón vesz nek részt, és fél éven ként vizs gáz nak. A má so dik év ben szak dol go za tot ké szí te nek, me lyet a ta nul má nya i kat le zá ró zá ró vizs gán vé de nek meg. A si ke res zá ró vizs ga ered mé nye ként – a vá lasz tott szak nak meg fe le lõ – „…szak igaz ga tás szer ve zõ” ok le ve let kap nak. Fel vé te li vizs ga nincs, túl je lent ke zés ese tén felvételi beszélgetés lehetõséges. Az igaz ga tás -szer ve zõ oklevéllel rendelkezõk elõnyt élveznek.

A kép zés ön költ sé ges, a kép zés össze ge az elsõ fél év re az összes sza kon egy sé ge sen: 115 000 Ft, mely nek be fi ze té si ha -tár ide je: au gusz tus 15.

A tan díj – a zá ró vizs ga díj ki vé te lé vel – a vizs ga dí ja kat is ma gá ban fog lal ja. A hall ga tó kat ter he lik az uta zá si és szál -lás költ sé gek, va la mint a jegy ze tek, stb. költ sé gei. (A kép zés ter he it a mun kál ta tók át vál lal hat ják!) Tan dí jat nem té rí tünk vissza! A tan díj össze ge a kép zés ide je alatt vál toz hat (az infláció mértékétõl függõen).

A je lent ke zés mód ja: a to vább kép zés re a fel vé telt az In té zet ál tal rend sze re sí tett „Je lent ke zé si lap” nyom tat vá nyon le -het kér ni, mely hez csa tol ni kell az egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát, rö vid élet raj zot és a je lent ke zé si díj be fi ze té sét iga zo ló ere de ti fel adó ve vényt. (A je lent ke zé si la pot és csek ket az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet ben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték ellenében küldünk!)

A je lent ke zé si díj: 6700 Ft.

A fen ti ek alap ján össze ál lí tott je lent ke zé si anya got 2006. már ci us 31-ig kell az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet cí mé re: 1519 Bu da pest, Pf.: 275. beküldeni.

A je lent ke zés ered mé nyé rõl a pá lyá zók 2006. au gusz tus ele jé ig kap nak ér te sí tést. Az ér dek lõ dõk a 482-7158 és a 482-7175 te le fon szá mon kap hat nak bõvebb felvilágosítást.

Bu da pest 2006. feb ru ár 1.

In ter net: http://www.uni-cor vi nus.hu

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

a 2006. január 9-én és 15-én hatályba lépett AVOP pályázati felhívásokhoz

Az FVM és az MVH hon lap ján köz zé tett, 2006. ja nu ár 9-én ha tály ba lé pett AVOP pá lyá za ti fel hí vá sok az aláb bi ak sze rint mó do sul tak:

1. A „Vi dé ki jö ve de lem szer zé si le he tõ sé gek bõ ví té se” (Kód szám: 3.1) címû in téz ke dés V. fe je ze té nek 14. pont já ban

„A tá mo gat ha tó te le pü lé sek kö ré be tar to zó vá ro sok ese tén csak azok kül te rü le tén meg va ló su ló fej lesz té sek támogat -hatók.” mon dat tör lés re ke rült.

2. „A me zõ gaz da ság hoz kö tõ dõ inf ra struk tú ra fej lesz té se” (Kód szám: 3.2) címû in téz ke dés II. fe je ze té nek 1.2 pont ja a kö vet ke zõ kép pen ke rült mó do sí tás ra: „Víz kár el há rí tás ön kor mány za ti és/vagy ma gán tu laj don ban, to váb bá ál la mi tu laj -don ban és vízi tár su lat üze mel te té sé ben és ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mé nye i nek kol lek tív be ru há zá sai (Kód szám: 3.2.12)”.

3. A 2006. ja nu ár 9-én és 15-én ha tály ba lé pett va la mennyi AVOP pá lyá za ti fel hí vás Jog or vos lat címû fe je ze té nek 2. pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„2. Az Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ jé nek dön té sé vel szem ben jog or vos lat nak he lye nincs”

Bu da pest, 2006. ja nu ár 30.

Dr. Nyuj tó Fe renc s. k.,

he lyet tes ál lam tit kár

El ve szett bé lyeg zõ

El ve szett a – Nóg rád Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer el len õr zõ Ál lo más Ha tó sá gi Ál lat or vos Sal gó tar ján 11034 – fel ira tú kör bé lyeg zõ.

Hasz ná la ta 2006. ja nu ár 23-tól ér vény te len.

He lyes bí tés

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 2006. évi 1. szá má ban az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet -nek a fül jel zõ teszt so rán el fo ga dott, a ser tés ENAR-ban igé nyel he tõ fül jel zõk köz zé té te lé rõl szó ló köz le mé nye 1.3. és 2.2. pont já ban a gyártó neve helyesen a következõ:

GREENKER 2005. Kft.

In document Köz le mé nyek (Pldal 186-191)