Ül tet vény szer ke zet a) Ül tet vény mé ret:

In document Köz le mé nyek (Page 50-54)

XVI. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

3. Ül tet vény szer ke zet a) Ül tet vény mé ret:

Az áru ter me lõ szõ lõ ül tet vé nyek te le pí té se so rán a te rü let ki tû zé sét az al kal ma zott tér ál lás nak meg fe le lõ en oly mó don kell meg ol da ni, hogy a te rü let gépi mû ve lé se a szom szé dos te rü le tek igény be vé te le nél kül meg old ha tó le gyen. Ki vé tel a kö zös hasz ná la tú utak, melyek a terület megközelítését teszik lehetõvé.

b) Tér ál lás:

A szõ lõ tõ kék tér be li el he lye zé se a te le pí ten dõ te rü let adott sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel kerül meghatározásra.

– A szõ lõ so rok tá vol sá ga ma xi mum: 3 m – A szõ lõ tõ kék tá vol sá ga mi ni mum: 0,8 m

– A tõ ke he lyek szá ma nem le het ke ve sebb, mint 3700 db/ha c) Mû ve lés mód:

A bor vi dék te rü le tén ja va solt mû ve lés mó dok:

– Lenz-Mo ser (klasszi kus) – er nyõ

– Syl voz

– va la mint az összes ala csony és ha gyo má nyos mû ve lés mód, ha a tech no ló gi ai fel té te lek és a szak mai hoz zá ér tés biztosítottak.

d) Tõ ke ter he lés:

A tõ kén kén ti meg ha gyott vi lá gos rü gyek szá mát a ter melõ pi a ci szán dé kai sze rint és a mû ve lés mód ból ere dõ szük ség -sze rû sé gek nek meg fe le lõ en kell éven te meg ha tá roz ni. Ez azon ban bár mely mû ve lés mód ese tén sem ha lad hat ja meg a 8 vi lá gos rügy/m2 értéket.

A ter me lé si cé lok el éré sé hez szük sé ges ter més mennyi ség be ál lí tá sát a ve ge tá ci ós sza kasz ban éven te a szük ség sze rin -ti gya ko ri ság gal el vég zett fürt sza bá lyo zás sal kell megvalósítani.

e) Sza po rí tó anyag:

A ter me lé si cé lok meg vál to zá sa és a bor vi dék ta laj és dom bor za ti vi szo nya i nak, va la mint mik ro kli ma ti kus té nye zõ i -nek vál to za tos sá ga mi att szük sé ges a hasz nált alany faj ták vizs gá la ta, adott ter me lé si po ten ci ál hoz való iga zí tá sa. En -nek ér de ké ben az Som lói Bor vi dék Hegy köz sé gi Ta ná csa az FVM ba da cso nyi Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Ku ta tó In té ze té vel együtt mû köd ve ki dol goz és ja vas la tot tesz a bor vi dék ta laj tí pu sa i nak figyelembevételével készített „alany–ne mes–

termõhely” táblázatra, szakmai szabályként.

A faj ta vá lasz tás so rán elõny ben kell ré sze sí te ni a ha gyo má nyos és a nem mennyi sé gi ter me lés ér de ké ben sze lek tált faj tá kat és klónokat.

Csak ví rus men tes ka te gó ri á jú sza po rí tó anyag hasz nál ha tó.

f) Faj ta lis ta:

A bor vi dé ken el ál lí tott ter mé kek egy sé ge sí té sé nek és pi a ci le he tõ sé ge i nek fo ko zá sa ér de ké ben a ter mesz tés ben tar tott faj ta szám szû kí té se vá lik szük sé ges sé. Új faj ta aján lott ka te gó ri á ba ke rü lé sét min den eset ben meg kell elõz nie a ter mõ -he lyi faj ta kí sér let nek, 10 éves do ku men tált ter me lé si ta pasz ta lat nak, valamint a Hegyközségi Tanács illetékes bizottságai véleményezésének.

In ter spe ci fi kus faj ták te le pí té se a bor vi dék tel jes te rü le tén, a vö rös bort adó szõ lõ faj ták te le pí té se a Ság hegy-ki som lyói ter mesz té si kör zet területének kivételével TILOS!

A te le pít hetõ faj tá kat a bor vi dék hegy köz sé gei il le té kes sé gi te rü le tük re az elõ zõ be kez dés fi gye lem be vé te lé vel, a ha -tá lyos tör vé nyi el írá sok nak megfelelõen maguk ha-tározzák meg.

A 2005–2006-os bor pi a ci év ben 10 ha szer ke zet át ala kí tás vár ha tó az aláb bi bontásban:

– Új ra te le pí tés: 3 ha

– Tám be ren de zés kor sze rû sí té se: 5 ha – Pót lás: 2 ha

Som ló, 2005. jú ni us 14.

Bog dán Jó zsef s. k.,

el nök

Pé csi Bor vi dék Hegy köz sé ge i nek Ta ná csa 7621 Pécs, Fel sõ ma lom u. 13. 7601 Pf. 178

Pé csi Bor vi dé ki 1. sz. Rend tar tás Mel lék le te A Pé csi Bor vi dék szer ke zet-át ala kí tá si és át ál lá si ter ve

a 2005–2006 Bor pi a ci évre

A hegy köz sé gek rõl szó ló 1994. évi CII. törvény és a 100/2004. (VI. 3.) FVM ren de let alap ján.

A bor vi dék hosszú távú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, va la mint az itt elõ ál lí tott bo rá sza ti ter mé kek szõ lõ alap -anya gá nak ki egyen sú lyo zott mi nõ sé ge és egy sé ges jel le ge ga ran tá lá sa mi att a kö vet ke zõ szak mai szem pon tok be tar tá sát javasoljuk a Pécsi borvidék területén.

A szer ke zet vál tá si irány el ve ket a te le pí tést vagy ki vá gást kez de mé nye zõ ké rel me alap ján az il le té kes hegy bí ró az MVH te rü le ti szer ve felé tett vé le mé nye zé se so rán figyelembe veszi és betartatja.

1. Szak mai fel ké szült ség

A bor vi dék áru ter mõ szõ lõ ül tet vé nye i nek szak sze rû mû ve lé se és kar ban tar tá sa ér de ké ben, va la mint a gaz da sá gos te -vé keny ség meg va ló sít ha tó sá ga cél já ból a szõ lõ te rü let hasz ná ló já nak a ma gyar tör -vé nyek ben elõ írt szak mai ké pe sí tés sel és gya kor lat tal ren del kez nie kell vagy ennek megfelelõ szintû munkavállalót kell alkalmaznia.

2. Öko ló gi ai adott sá gok

Ál ta lá nos sza bály, hogy szõ lõ te le pí té si en ge dély csak a szõ lõ ter mesz té si nyil ván tar tás ban sze rep lõ I. és II/a be so ro lá -sú területekre adható ki.

A szõ lõ ter mesz tés sel ko ráb ban is hasz no sí tott te rü le tek elõnyt évez nek, amennyi ben a ter mesz té si ta pasz ta la tok fel -lel he tõk és kedvezõen értékelhetõk.

Az el múlt 15 év va la me lyi ké ben 30%-nál na gyobb mér té kû tõ ke pusz tu lást oko zó téli fagy kárt szen ve dett te rü le tek re te le pí té si ké re lem nem támogatható.

3. Ül tet vény szer ke zet a) Ül tet vény mé ret:

Az áru ter me lõ szõ lõ ül tet vé nyek te le pí té se so rán, a te rü let ki tû zé sét az al kal ma zott tér ál lás nak meg fe le lõ en oly mó don kell meg ol da ni, hogy a te rü let gépi mû ve lé se a szom szé dos te rü le tek igény be vé te le nél kül meg old ha tó le gyen. Ki vé tel a kö zös hasz ná la tú utak, melyek a terület megközelítését teszik lehetõvé.

b) Tér ál lás:

A sor és tõ tá vol sá got a lej tés vi szo nyok, a gé pe sí té si le he tõ sé gek fi gye lem be vé te lé vel a szõ lõ ter me lõ gaz da ha tá roz -za meg. Tö re ked jen a hek tá ron kén ti tõ ke szám nö ve lé sé re, ez szer ke zet át ala kí tás nál és újtelepítéseknél 4000 tõke/ hektár felett legyen.

– A szõ lõ so rok tá vol sá ga ma xi mum: 3 m – A szõ lõ tõ kék tá vol sá ga mi ni mum: 0,8 m

– A tõ ke he lyek szá ma nem le het ke ve sebb, mint 4000 db/ha c) Mû ve lés mód:

A bor vi dék te rü le tén ja va solt mû ve lés mó dok:

– kö zép ma gas kor don mû ve lés

– ma gas kor don vagy MOSER /ja ví tott MOSER/

– er nyõ mû ve lés – Gu y ot mû ve lés

– egyes füg göny

– va la mint az összes ala csony és ha gyo má nyos mû ve lés mód, ha a tech no ló gi ai fel té te lek és a szak mai hoz zá ér tés biztosítottak.

d) Tõ ke ter he lés:

A tõ kén kén ti meg ha gyott vi lá gos rü gyek szá mát a ter me lõ pi a ci szán dé kai és a mû ve lés mód nak meg fe le lõ en éven te kell meg ha tá roz ni. Ez bár mely mû ve lés mód ese tén sem ha lad hat ja meg a 8 vi lá gos rügy/m2 értéket.

A ter me lé si cé lok el éré sé hez szük sé ges ter més mennyi ség be ál lí tá sát a ve ge tá ci ós sza kasz ban éven te leg alább 2 idõ -pont ban el vég zett fürt sza bá lyo zás sal kell megvalósítani.

A hek tá ron ként meg ter mel he tõ szõ lõ- és bor mennyi ség a Bor tör vény ben le ír tak nak meg fe le lõ en maximalizálandó.

e) Sza po rí tó anyag:

A ter me lé si cé lok meg vál to zá sa és a bor vi dék ta laj és dom bor za ti vi szo nya i nak, va la mint mik ro kli ma ti kus té nye zõ i -nek vál to za tos sá ga alap ján szük sé ges alany faj ták meg vá lasz tá sa adott termelési potenciálhoz való igazítása.

A faj ta vá lasz tás so rán elõny ben kell ré sze sí te ni a ha gyo má nyos és táj faj tá kat Cir fand li, Olasz riz ling, Juh fark stb. és a mi nõ sé gi bo rok ter me lés ér de ké ben sze lek tált faj tá kat és kló no kat, igen jó fek vé sek ben a vörösbort adó fajtákat.

Csak ví rus men tes ka te gó ri á jú sza po rí tó anyag hasz nál ha tó.

f) Faj ta lis ta:

A bor vi dé ken elõ ál lí tott ter mé kek egy sé ge sí té sé nek és pi a ci le he tõ sé ge i nek fo ko zá sa ér de ké ben a ter mesz tés ben tar -tott faj ta szám szû kí té se vá lik szük sé ges sé. Új faj ta, aján lott ka te gó ri á ba ke rü lé sét min den eset ben meg kell elõznie a termõhelyi fajtakísérletnek, 10 éves do ku men tált ter me lé si ta pasz ta lat nak, va la mint a Hegy köz sé gi Ta nács il le té kes bi -zott sá gai véleményezésének.

In ter spe ci fi kus faj ták te rü le té nek nö ve lé se nem kí vá na tos, azok ból mi nõ sé gi bor nem állítható elõ.

I. Bor szõ lõ faj ták (Rend tar tás 2. old. II. 1/c p.)

Aján lott faj ták: Pé csi kör zet Ver sen di kör zet Szi get vá ri kör zet

Char don nay + + +

Cir fand li + +

Hárs le ve lû + + +

Juh fark +

Olasz riz ling + + +

Pi not Blanc +

Raj nai riz ling + + +

Sa u vig non Blanc + + +

Szür ke ba rát +

Tra mi ni +

Zöld velte lí ni +

Bla u bur ger + +

Ca ber net Franc + + +

Ca ber net Sa u vig non + + +

Kék fran kos + + +

Ké ko por tó + +

Mer lot + + +

Pi not Noir + + +

En ge dé lye zett faj ták Pé csi kör zet Ver sen di kör zet Szi get vá ri kör zet

Cir fand li +

Cser sze gi fû sze res + +

Cso mo ri ka +

Fur mint +

Ir sai Oli vér + +

Riz ling szil vá ni + +

Ot to nel Mus ko tály + + +

Pi not Blanc +

Szür ke ba rát + +

Zen gõ +

Ze nit + + +

Zöld vel te lí ni + +

Bla u bur ger +

Ka dar ka + + +

Ké ko por tó +

Ru bin tos + +

Zwe i gelt + + +

III. Alany faj ták:

Fer cal

Ri pa ria por ta lis Ru pest ris du Lot Te le ki 5C

Te le ki 5C Gm. 10-K.74 Te le ki 5C Gm. 6-K.64 Te le ki 5C K.20 Te le ki 5C Wed.-K.103 Te le ki – Fuhr S.O.4 Te le ki – Fuhr S.O.4 K.133 Te le ki-Ko ber 125 AA Te le ki-Ko ber 125 AA K.147 Te le ki-Ko ber 5BB

Te le ki-Ko ber 5BB Cr.2-K.18

A 2005/2006-os bor pi a ci évre a fel mé ré sek sze rint ter ve zett szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ban ré sze sí ten dõ te rü let: 25 ha, en nek in téz ke dé sen kén ti megoszlása:

– 5 ha faj ta vál tás

– 10 ha tá masz rend szer kor sze rû sí té se, fel újí tá sa.

Pécs, 2005. 06. 09.

Dr. Li si cza Ist ván s. k.,

bor vi dé ki tit kár

Pan non hal mi Bor vi dék Hegy köz sé gi Ta ná csa

In document Köz le mé nyek (Page 50-54)

Related documents