• Nem Talált Eredményt

Biztonsági intézkedések

1. AZ INFRASTRUKTÚRA VESZÉLYEZTETETTSÉGE

1.1. K RITIKUS INFRASTRUKTÚRA

1.1.3. Biztonsági intézkedések

A biztonság olyan terület, ahol kevésbé érzékelhető a befektetett pénz és energia. Csak a ka-tasztrófák, vészhelyzetek során derül ki igazán, hogy egy ország mennyit költ a biztonságára.

Egészen addig, amíg rendkívüli helyzetek nem lépnek fel, a befektetések nem szembetűnőek.

Ugyanezen okból kifolyólag spórolni is ezen a területen lehet a legkönnyebben, hiszen – egé-szen a baj bekövetkeztéig – a kormánynak megbízást adó lakosság nem érzékel semmit a meg-szorításokból.

10 Halász Péter: A védelmi infrastruktúra főbb alkotó elemeinek kölcsönhatása (Phd értekezés). p. 22 [7]

Az Európai Bizottság 2005-ben adta ki a Kritikus Infrastruktúrák védelméről szóló „Zöld

„könyv”-et [8]. Ez előirányozta az EPCIP11 irányelvet, amely a tagállamok részére előírja:

 EPCIP kapcsolati pont kijelölése

 ECI12 azonosítása és kijelölése

 Szektoronkénti sebezhetőség, veszély, kockázatelemzés

 SLO/OSP (ld. alább) megfelelőségének ellenőrzése

 Jelentés az Európai Bizottságnak

Az EPCIP szerint az üzemeltető kötelezettségei:

 Biztonsági Összekötő Tisztviselő (SLO) kijelölése

 Üzemeltetői Biztonsági Terv (OSP) készítése

A KIF veszélyeztetettségének kezelésében három fő irányvonal létezik:

 Minden veszélyre kiterjedő felfogás

Minden veszélyre kiterjedő felfogás, középpontban a terrorizmussal (EU által adoptált stratégia)

 A terrorizmus veszélyére összpontosító felfogás

Az EU KI kezelésének a célja: (aláhúzással jelölve azok a pontok, amelyek teljesítéséhez hoz-zájárulhat a KI elemek passzív, épületszerkezeti megerősítéssel történő védelme)

 A KI működési zavarai:

o rövidek és ritkán előfordulók legyenek, o kezelhető legyen a probléma,

o földrajzilag lokalizálható legyen,

o a lakosságot minél kisebb mértékben érintse,

 csökkenteni kell a meghibásodások lehetőségét,

 gyors és ellenőrzött helyreállítási eljárások legyenek kidolgozva,

 megnövekedett biztonsági beruházási igény visszahat a piacképességre: gazdasági ne-gatív hatások csökkentése.

Magyarországon jelenleg hatályos a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításá-ról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény [124], illetve ennek a végre-hajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [130]. Az ezekben foglalt intézkedéseket ha-zánk az EU jogharmonizáció keretében hajtotta végre. Általánosságban elmondható, hogy – politikai oldaltól függetlenül – hazánkra igaz a már említett viselkedésmód, miszerint a bizton-ságon spórolunk. A törvény bevezetése, és a benne foglalt kötelezettségeink teljesítése során világossá vált, hogy a magyar fél a KI kijelölését és védelmét nem veszi kellően komolyan13. Ezt alátámasztja a civil szférában való személyes tapasztalatom is. Egy KI területen dolgozó multinacionális cégnél tett látogatásom során érdeklődtem a vállalat azonosítási eljárásának le-folytatásáról. A magas beosztású munkatárs a kérdésben járatlan volt, majd közölte, hogy a

11 EPCIP – European Programme for Critical Infrastructure Protection – Európai Létfontosságú Infrastruktúra Védelmi Program

12 ECI – European Critical Infrastructure – Európai Létfontosságú Infrastruktúra

13 A kijelölt ECI elemek listáját határidőre kellett benyújtani az EU számára. A határidő közelsége miatt a magyar fél úgy oldotta meg a problémát, hogy azt jelentette, vizsgálatai során nem talált ECI elemet Magyarországon.

vállalat ügyvédje a felelős. Ez az eset rávilágít arra a sajnálatos jelenségre, hogy a KI témája jogi kérdésként van kezelve, és a döntéshozóktól a végrehajtókig jogászok kapnak olyan hatás-köröket, amelyek szakértelmet és specifikus felkészülést kívánnak.

Bár a kormányrendelet jól összegzi azokat a tennivalókat, amelyek szükségesek az ország inf-rastruktúrájának integrált védelméhez, meg kell jegyezni, hogy a kockázatelemzéstől az azono-sítási jelentésig mindent az üzemeltető hatáskörébe helyez. Jelenleg tisztázatlan, hogy az üze-meltetőknek honnan lesz kapacitása és megfelelő szaktudása a felmerülő műszaki problémák megoldására.

A vállalati szektor megjelenő igényeire már több hazai cég is kínál megoldásokat. Azonosítási jelentés és ÜBT készítését vállalja pl. a Profes Kft., az Imsys Kft., és a Generisk Kft. A felsorolt cégek egyikét megkerestem azzal a kérdéssel, hogy felmerült-e már valamelyik munkájukban robbantásos cselekmény, mint veszélyforrás, és ha igen, hogyan kezelték. A válasz szerint nem fordult még elő, hogy ilyen veszélyforrással dolgozzanak.

A vonatkozó KI irányelvek meghatározzák a KI-vá nyilvánítás kritériumait (mekkora területet érintsen, mekkora anyagi kárt okozzon), de nem ad tájékoztatást arról, hogy a kijelölt objektu-mok számára mi az elérendő biztonság (mi a cél kockázat), és milyen műszaki megoldásokkal javasolt azt elérni. Előre láthatóan ezen a téren a szakhatóságok fognak előírást készíteni, de jelenleg az itthoni KI védelem bevezetése még nem tart ebben a szakaszban.

Az alkalmazásra kerülő rendszerrel szemben az itthoni szakmai életben már meg is fogalma-zódtak az aggodalmak [39]:

 félő, hogy az üzemeltető nem fogja teljes körűen elvégezni saját maga felmérését, és az alkalmazott javító intézkedések is csekély anyagi ráfordításúak lesznek,

 a jogszabály szerint az azonosításkor figyelembe vett kritériumot a vizsgált rendszer-elem biztos tönkremenetelére kell megnézni (következmény-alapú vizsgálat). Ez egy általánosított vizsgálat, ami növeli a vizsgálandó elemek számát, ez pedig érzékeny a meghúzott kritériumokra. Ha a veszélyeztetettség is figyelembe van véve a vizsgálatkor, akkor reálisabb kép kapható a valódi kritikus infrastruktúra elemekről (ilyen azonosítási rendszert használnak az USA-ban), ehhez azonban több és bonyolultabb számítást kel-lene végezni.

Az USA-ban alkalmazott azonosítási folyamat tulajdonképpen nem más, mint a már korábban említett szubjektív kockázatelemzés. Véleményem szerint ennek a módszernek bár vannak hát-rányai, de eredményesen lehetne használni az azonosítási folyamatban. Ezekkel éppen a kiválasztást segítő, egymáshoz képest való pontozás lenne megoldható a KI elemek között.

Az objektív biztonság kimutatására csak később, a védelem kialakításakor van szükség.

Magyarországon az alábbi területek lettek a KI tárgykörébe sorolva (az ezeken a területeken lévő elemeket, szereplőket kell megvizsgálni, és dönteni, hogy KI elemmé jelöljük-e):

 Informatikai és kommunikációs rendszerek,

 Távközlés,

 Energiatermelés és elosztás,

 Vízellátás-közművek,

 Szállítás és közlekedés,

 Közegészségügy,

 Élelmiszer-ellátás,

 Bank- és pénzintézeti szektor,

 Katasztrófavédelem,

 Honvédelem-védelmi ipar,

 Rendészeti szektor.

Az EU mellett a NATO is aktív a KI védelme területén. A NATO a KI kérdését polgári ve-szélyhelyzeti tervezés keretében kezeli (CEP), a tervezésben és a felkészítésben segíti a nem-zeteket. A NATO a tevékenységében:

 kiemelten foglalkozik a KI kutatásával és a védelmi tevékenységgel,

 felmérést, feltérképezést sürget,

 katonai követelményeket érvényesít,

 nemzetközi együttműködést ösztönöz.

A NATO eredményei a KI védelme terén14:

 figyelemfelhívás 2001-től,

 kutatás és fogalom meghatározás,

 civil és katonai együttműködés fejlesztése,

 KI védelmével kapcsolatos információ gyűjtés és áramlás segítése,

 eltérő felkészültség kiegyensúlyozása,

 alapvető közösségi szolgáltatások meghatározása (még csak cél),

kutatás fejlesztés, KI kockázatkezelés elméleti megalapozása (kutatásom ehhez a területhez kapcsolódik),

 közös szakértői háttér megteremtése.

A NATO 2007-es jelentése [10] alapján a kockázatkezelés elméletén a NATO is a disszertá-cióm elején a tudományos probléma felvetésében vázolt eljárást követi, ami szubjektív, össze-hasonlító jellegű kockázatelemzést tesz lehetővé.

A NATO jelentés szerint az alkalmazott biztonsági intézkedések lehetnek:

 fizikai intézkedések,

 elektronikus (kiber) intézkedések,

 emberi (személyi) intézkedések,

 szervezeti intézkedések,

 a felsoroltakon belül pedig rövid-, vagy hosszú távú intézkedések.

A kutatásom során bemutatásra kerülő módszerrel a fizikai intézkedéseket lehet számítani és optimalizálni. Az alkalmazási időtartam bemeneti paraméter a számítási eljárásban, tehát sza-badon változtatható.

A kockázatelemzés egyik nemzetközileg elismert szaktekintélye David Lacey, aki bár elsősor-ban az információ biztonság területén aktív, a kockázatkezeléssel kapcsolatos meglátásai álta-lános érvényűek [11]. Felhívja a figyelmet arra az egyébként a mérnöktársadalomban is

14 Dr. Kovács Ferenc: A kritikus infrastruktúra védelme I. [9]

lévő veszélyre, hogy a számítást végző ember túlságosan hisz a számoknak, és a bonyolult el-járásoknak. Hangsúlyozza, hogy a „kockázatelemzés egy mérőszalag, nem pedig óvintézke-dés”15, az emberi tényező jelentősége nagyobb, mint azt hinnénk. Nem a kifinomult modelle-zések ellen szól, de hangsúlyozza, hogy a bemenő paraméterek megbízhatóságára hangsúlyt kell fektetni, és a tervezőnek a veszélyeztetettséget mindig szubjektív módon is mérlegelnie kell.

A biztonsági beruházások rendkívül költségesek, a biztonsági szint emelése visszahat a gazda-ság teljesítményére. Ezt nevezhetjük globálisan értelmezett visszahatásnak. Ugyanakkor mikro szinten is érzékelhető a biztonsági szint növelésének hatása: az aktív biztonsági intézkedések lassítják a folyamatokat (átvilágító kapuk, vírusirtók), a munkavégzők pedig pszichés nyomás alá kerülnek az állandó akadályok, és veszélyre emlékeztető elemek miatt. Ezen hatások miatt a lassulás mellett az elvégzett munka minősége is csökkenhet, ami szintén hozzájárul közve-tetten a gazdaságra gyakorolt visszahúzó hatáshoz16. A döntéshozóknak tehát mindig mérlegel-niük kell a foganatosítandó biztonsági intézkedés által hozott biztonsági szint növekedést, és annak hátrányos következményeit. Vannak ugyanakkor – bizonyos veszélytípusok esetén – olyan passzív védelmi megoldások, amelyek nem jelentenek semmilyen hátrányt a védett ele-mek működésére vonatkozóan. Ide sorolhatók a robbantások elleni szerkezeti megerősítések, statikai kialakítások.

A robbantások elleni építményvédelem területén rengeteg új fejlesztésű, védelmi képességeket fokozó termék található. Ezek többnyire anyagtechnológiai K+F eredményekre épülnek, az épületvédelemben a nagy szilárdságú, nagy duktilitású anyagok használhatók fel. Ezeknek is-mertetésére egyrészt helyhiány miatt nem térek ki, másrészt a magyar viszonyokat tekintve nem tartom reális megoldásnak az alkalmazásukat a nagyon magas áruk miatt. Egy brit cég termék-bemutatóján jutottam hozzá egyik termékük árához: objektumok határainak kültéri védelmére járműveket megállító, ülőfelülettel szerelt betontömböket gyártanak [12], melyeknek ára 3000 font/db (1.200.000 Ft). Összehasonlításképpen megjegyzendő, hogy egy m3 beton ára kb.

15.000 Ft. Ha a védelmi ipar egy ilyen egyszerű terméknél is ekkora árréssel dolgozik, akkor a hazai objektumvédelem reális eszköztára a klasszikus építőanyagokkal kialakított, de dinamikai hatásra megerősített szerkezetekben kell, hogy kimerüljön. Tekintve a hazai katonai költségve-tés szűkösségét, nem valószínű, hogy hazánk megengedheti magának a modern, K+F tevékeny-séggel fejlesztett védelmi eszközöket.