• Nem Talált Eredményt

SIMON ISTVÁN T Í Z S Z E G E D I N Y Á R J u b i l á l a m a g y a r s z í n h á z i k u l t ú r a „ n é p s t a d i o n j a &#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "SIMON ISTVÁN T Í Z S Z E G E D I N Y Á R J u b i l á l a m a g y a r s z í n h á z i k u l t ú r a „ n é p s t a d i o n j a &#34"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

MŰVÉSZET

,,A szabadtéri játékok mindig tömegmozgalom- hoz kapcsolódott, s szellemi vezetői mindig a tömegek óhaját ötvözték fogható formába."

(Tart János)

SZ. SIMON ISTVÁN

T Í Z S Z E G E D I N Y Á R

J u b i l á l a m a g y a r s z í n h á z i k u l t ú r a „ n é p s t a d i o n j a " : i t t a k e r e k e s z t e n d ő , a t i z e d i k . Ü g y is m o n d h a t n á n k , h o g y a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k i n t é z m é n y e , m e l y e t 1959-ben oly n a g y g o n d d a l , s oly g a z d a g r e m é n n y e l é l e t r e d a j k á l t ú j r a Szeged, k a m a s z k o r á b a l é p e t t . T ú l v a n a p r ó b á l k o z á s o k e l s ő é v e i n , a n ö v e k e d é s első g o n d j a i n — d e m é g m i n d i g i n n e n a k i t e l j e s ü l é s e n . H i s z e n tíz é v e l e g e n d ő a h h o z , h o g y a l e l k e s e d é s b i z o n y o s s á g g á é r j e n , e g y i l y e n h a t a l m a s k e z d e m é n y e - zés v é g l e g e s e n p o l g á r j o g o t n y e r j e n , d e k e v é s a h h o z , h o g y m i n d e n v á r t k a m a t - t a l e l s z á m o l j o n .

M é r l e g e t a tíz é v r ő l ! . . . — így szólt a s z e r k e s z t ő i f ö l k é r é s . E z a m é r l e g l e - h e t s t a t i s z t i k a i , esztétikai, k ö z m ű v e l ő d é s i , d e e g y s z e r s m i n d l e h e t a g o n d o k , n e - k i r u g a s z k o d á s o k , s i k e r e k és f i a s k ó k l e l t á r a is. K ü l ö n ö s k é p p e n a k k o r , h a a m é r - leg n y e l v é n é l á l l ó „ m e g b í z o t t " m a g a is t e l e v a n s z e m é l y e s e m l é k e k k e l ; h a őt is k ö z e l r ő l é r t e m i n d e n f é l e s z é l : h a l l o t t a a d i c s é r e t e k e t , a z e l i s m e r ő n y i l a t k o - z a t o k a t , o l v a s o t t b i z t a t á s o k a t é s rosszízű l e s a j n á l á s t , t a l á l k o z o t t m é r g e s f ú l á n - k o k k a l , t ü r e l m e t l e n k r i t i k á k k a l és p r o p a g a n d a - k ö z h e l y e k k e l . Sőt, m a g a is v i - t á b a n v o l t ö r ö k ö s e n , h o l m á s k r i t i k u s o k k a l , h o l a m ű s o r p o l i t i k a m e g h a t á r o z ó i - v a l , h o l a k i c s i n y e s e k k e l , h o l a g i g a n t o m á n i a m e g s z á l l o t t j a i v a l .

Őszinte, p r o b l é m a f e l t á r ó m é r l e g e t ! . . . — m o n d t a a s z e r k e s z t ő . M e r t p r o b -

^ l é m a r e n g e t e g t á r s u l t e h h e z a m ű v é s z e t i v á l l a l k o z á s h o z . A z e g y i k e n t ú l a d t u n k , j ö t t a m á s i k . A k á r h o v á n y ú l u n k e b b e n a m ú l t b a n , e g y i k m e g o l d a n d ó k é r d é s

* * k e r g e t i a m á s i k a t . S z i n t e s t a f é t á z n a k . M e l y i k e t k é n e e l f o g n i ; m e l y i k a l e g - fel j e l l e g z e t e s e b b ? A z a l a p k o n c e p c i ó ? A j á t é k o k é s a z o r s z á g v i s z o n y a ? A m ű v é -

^ szeti r a n g ? A p r o p a g a n d a ? N e m ü l e p e d e t t l e m á i g e g y i k n e k a v i t á j a s e m . EH N a g y o n k é r e k e z é r t m i n d e n k i t — a k á r h i v a t á s s z e r ű e n , a k á r t á r s a d a l m i

k-<J i g y e k e z e t b ő l m u n k á l k o d i k a j á t é k o k s i k e r é é r t , j e l e n é é r t és j ö v ő j é é r t —, a t i - z e d i k n y á r r a í r t ö s s z e f o g l a l ó m a t ú g y tekintse, m i n t h a h a n g o s a n g o n d o l k o d n á k . N e m a kibic, h a n e m a z a k t í v „ d r u k k e r " j o g á n . A t é n y e k b ő l , s z á m o k b ó l , d o k u - m e n t u m o k b ó l , m e l y e k e t ö s s z e s z e d e g e t t e m , e r e d h e t n e k m á s f a j t a m e g l á t á s o k , k ö - W v e t k e z t e t é s e k , t a n u l s á g o k is. É n is ö s s z e v e t e t t e m a m a g a m é i t t ö b b e z e r ú j s á g - W cikk, k r i t i k a , n y i l a t k o z a t , b e s z á m o l ó a r g u m e n t u m a i v a l . D e a m i t e z e k k e l é s e z e k - en r ő l e l m o n d a n i k í v á n o k , a z t a t í z n y á r e r e d m é n y e i n e k ö r ö m é v e l , s a z ú j a b b s z e - Q g e d i n y a r a k r e m é n y e i v e l s z ö v ö g e t t e m át.

<

W I. SZÁMOK

S Í w 00

©\

H o g y m i m i n d e n t ö r t é n t itt, a m í g a j u b i l e u m k i k e r e k e d e t t , a r r a a s z á m o k a l e g h i t e l e s e b b t a n ú k . S g o n d o l o m , n e m h a s z o n t a l a n e g y s z e r , s é p p e n i l y e n j e - les a l k a l o m b ó l k i n y o m t a t n i t é t e l e s e n is a z e d d i g i p r o g r a m o t . H á n y s z o r v i s s z a Q k e l l l a p o z n i a z ú j s á g k ö t e g e k „geológiai" r é t e g e i b e , h o g y a j á t é k o k e g y - e g y f o n - y tos a d a t á t m e g t u d j u k .

i C 1959: H u n y a d i L á s z l ó (3), B u d a i N a g y A n t a l (3), E s z m e r a l d a (3), J á n o s

^ v i t é z (5), H a n g v e r s e n y (1), a M a g y a r Á l l a m i N é p i E g y ü t t e s m ű s o r a (1) — o s z - tó s z e s e n : 16 e l ő a d á s .

N 1960: H u n y a d i L á s z l ó (3), A z e m b e r t r a g é d i á j a (5), C s i n o m P a l k ó (5), (Z3 J e a n d ' A r c (4) — ö s s z e s e n : 17 előadás.

(2)

1961: H u n y a d i László (2), B á n k b á n (3), Az e m b e r t r a g é d i á j a (5), J á n o s vitéz (5), K ő v i r á g (4) — összesen: 19 előadás.

1962: B á n k b á n (2), A i d a (3), Az e m b e r t r a g é d i á j a (4), H á r y J á n o s (3), P á - rizs l á n g j a i (3), a M a g y a r Á l l a m i N é p i Együttes előadása (1) — összesen: 16 előadás.

1963: B r a n k o v i c s G y ö r g y (3), A t r u b a d ú r (3), S z e n t i v á n é j i álom (4), Cigány- b á r ó (5), M a g y a r rapszódia, a M a g y a r Á l l a m i Népi Együttes előadása (2 — a m e g h i r d e t e t t 3 h e l y e t t — összesen: 17 előadás.

1964: H u n y a d i László (2), A i d a (4), Vidróczky (4), J o h a n n a a m á g l y á n és A f á b ó l f a r a g o t t k i r á l y f i egy m ű s o r b a n (3), K i s b o j t á r , a M a g y a r Á l l a m i N é p i E g y ü t t e s e l ő a d á s a (2) — összesen: 15 előadás.

1965: B á n k b á n (3), T u r a n d o t (4), Az e m b e r t r a g é d i á j a (3), West Side Story (4), H a n g v e r s e n y (1) — összesen: 15 előadás.

1966: H á r y J á n o s (4), F a u s t (4), Az e m b e r t r a g é d i á j a (4), Otelló (2), G o r d a (2) — összesen: 16 előadás.

1961: H u n y a d i László (3), H a m l e t (3), Ü t a tánchoz, a M o j s z e j e v E g y ü t t e s e l ő a d á s a (4), C i g á n y b á r ó (4), Don Carlos (3) — összesen: 17 előadás.

1968: B á n k b á n (3), H a t t y ú k t a v a (3), J á n o s vitéz (4), A i d a (4), Rapszódia, a M a g y a r Á l l a m i N é p i E g y ü t t e s előadása (2) — összesen: 16 t e r v e z e t t előadás.

P r ó b á l j u k v é g i g j á r n i a s z á m o k ösvényét, a b b a n a hitben, hogy a j u b i l e u m i e s z t e n d ő b e n sem lesz k i s e b b a meteorológiai szerencse, és a m e g h i r d e t e t t p r o g - r a m o t s i k e r ü l véghezvinni. A k k o r i l y e s f o r m á n z á r u l a tízéves m é r l e g : 35 m ű

b e m u t a t á s a 164 e l ő a d á s b a n . Ebből az idei m á s o d i k előadás szintén j u b i l e u m i est lesz, m e r t ez a f e l ú j í t á s óta számolt százötvenedik előadás; s m é g egy „kis- j u b i l e u m " is k ö v e t k e z i k : az idei p r o g r a m b a n h a n g z i k el az ötvenedik D ó m t é r i o p e r a e l ő a d á s — a m ű s o r t e r v szerint ez az A i d a a u g u s z t u s 13-i b e m u t a t ó j á r a esik.

A számok szemléletesen m u t a t j á k a m ű s o r s z e r k e z e t e t is. 1959 óta 8 o p e r á t t ű z t e k m ű s o r r a , ö t szegedi n y á r s z í n l a p j á n szerepelt E r k e l H u n y a d i L á s z l ó - j a és 13 előadást t a r t o t t a k belőle. A B á n k b á n - n a k 1968 lesz a nyolcadik szezonja a D ó m téren, s az idei t e r v e z e t t 3 előadással a mennyiségi s o r r e n d b e n m á s o - d i k n a k r u k k o l elő: így összesen tizenegyszer szerepel a statisztikában. E r k e l m é g a B r a n k o v i c s G y ö r g y 3 e l ő a d á s á v a l iratkozott fel a szegedi j á t é k o k „házi- szerzőinek" l i s t á j á r a , így a zenei m ű f a j o k b a n v e r h e t e t l e n ü l első. M u z s i k á j á n a k szegedi k u l t u s z á t 27 E r k e l o p e r a e s t jelzi. Csak az A i d a közelít az E r k e l - o p e r á k - h o z az előadások g y a k o r i s á g á b a n , u g y a n i s az idei négy előadásával tizenegy • s t r i g u l á t kell u t á n a húzni. Az 52 o p e r a e l ő a d á s az e m l í t e t t e k e n k í v ü l kisebb „té- t e l e k b ő l " jön össze: a T u r a n d o t , A t r u b a d ú r , a Don Carlos és a F a u s t „oszto- ^

z i k " a m a r a d é k 13 előadáson. » Az o p e r á k a tízévi m ű s o r n a k c s a k n e m e g y h a r m a d á t kötik le, vagyis do- ^

m i n á n s tényezői a p r o g r a m n a k .

A d a l j á t é k r e p e r t o á r s z ű k ö s e b b ennél, egy-egy m ű r e mégis i m p o n á l ó elő- * a d á s s z á m o k j u t n a k . A z i s m é t l ő d ő v a g y csak egyszer szerepelt m ű v e k összesen ^ 43 előadást a d n a k ki, m e l y b ő l a p á l m a K a c s ó h P o n g r á c J á n o s vitéz-ét illeti.

A n y á r o n h a r m a d i k v a r i á c i ó b a n k e r ü l színre, s a zenés m ű f a j b a n „ e g y e d u r a l - ^ k o d á s r a " tesz szert 14 előadásával. A további sor: a Cigánybáróból 9, a H á r y J á n o s b ó l 7, a Csinom P a l k ó b ó l 5, a W e s t Side Story-ból és a Vidróczkyból 4—4 e l ő a d á s t t a r t o t t a k .

Szinte t e l j e s e n különleges, egyedülálló helyzete v a n a tíz esztendő m ű s o - ¿ 1 r á b a n A z e m b e r t r a g é d i á j á - n a k . ö t szezonban volt műsoron, érdekes, izgalmas, Z v i t á k a t k a v a r ó rendezői koncepciókkal, és abszolút, szinte s o h a utol n e m é r - h e t ő elsőséget szerzett e l ő a d á s a i n a k számával. Huszonegyszer m u t a t t á k be. flQ A p r ó z a i m ű v e k között az egyetlen „ f i x p o n t " volt és m a r a d t , hiszen a B u d a i N a g y A n t a l és a H a m l e t h á r o m s z o r , a S z e n t i v á n é j i álom négyszer volt p r o g - W r a m b a n . S hogy v i s s z a t é r n e k - e m é g — kétséges. A T r a g é d i a a z o n b a n az 1969-es színlapon ú j r a olvasható. ( Z á r ó j e l b e n ide kívánkozik, hogy a s z a b a d t é r i j á t é k o k ^ első szakaszában, a h a r m i n c a s é v e k b e n is u g y a n ú g y u r a l t a a műsort, sőt, volt 1»

esztendő — 1934 —, a m i k o r csak a T r a g é d i á t játszották, 8 e l ő a d á s b a n ! 1933— "

1937 között összesen 23 előadása volt.) A többi prózai m ű úgyszólván csak kós- ••

toló, próbálkozás, s az ideivel e g y ü t t a tíz n y á r b ó l h á r o m r a n e m is j u t o t t d r á - l-í

m a e l ő a d á s . M A f e l ú j í t á s tíz e s z t e n d e j e n e m élt c s u p á n a h a g y o m á n y o k b ó l a m ű s o r s z e r -

k e z e t b e n sem. Ü j m ű f a j is m e g j e l e n t a s z a b a d t é r i s z í n h á z k u l t ú r a „ n é p s t a d i o n j á - pp b a n " — a tánc. E n n e k is k é t á g a : a b a l e t t (klasszikus és m o d e r n balett) és a ^

(3)

00 f S

n é p t á n c . Ez a m ű f a j i gazdagodás szoros összefüggésben áll a s z o v j e t — m a g y a r k u l t u r á l i s kapcsolatokkal, m ű v é s z e t i b a r á t s á g u n k k a l . M á r az első é v b e n , 1959- b e n segítséget k a p o t t Szeged a m ű v é s z i rang, h í r n é v m e g a l a p o z á s á h o z , s a z ó t a s e m szünetel ez a t á m o g a t á s . Tíz esztendőre 22 s z o v j e t b a l e t t e l ő a d á s jut. S m i n -

d e n t egybeszámítva, a t á n c m ű v é s z e t — p o n t o s a b b a n a b a l e t t — 28 e s t é n k a - pott, illetve k a p a u g u s z t u s 20-ig „ d e s z k á t " a D ó m t é r e n .

A s z á m o k t e r m é s z e t e s e n csak m ű s o r s z e r k e z e t e t jelölnek, k o n c e p c i ó t e g y m a - g u k b a n n e m f e j e z n e k ki. M é g a n n a k f i r t a t á s a s e m v i n n e s o k k a l k ö z e l e b b a z elvi a l a p megértéséhez, hogy m i n d e b b ő l mi s o k és m i kevés, m i k a p o t t h e l y e t szükségleten vagy é r d e m e n felül, s m i b ő l h a s z n á l t v o l n a több. E k é r d é s e k e l e m - zését m á s oldalról kell megközelíteni. Egyelőre f o l y t a s s u k h á t i n k á b b m á s t e r -

^ m é s z e t ű s z á m o k k a l .

fs| A n é z ő t é r volt kicsi és volt nagy. Az első é v b e n 5060 ülőhellyel s z á m o l t a k . Ebből lett m a x i m á l i s a n 7415, m a j d 6105. Ez m á r v é g l e g e s n e k t e k i n t h e t ő , h a c s a k

^ n e m n y i t n a k a nézőtér h á t s ó s z e k t o r á n oldalt is folyosókat, a m i m e g k ö n n y í t e n é m a hosszú sorok megközelítését. A r á n k m a r a d t l á t o g a t o t t s á g i s t a t i s z t i k a c s a k úgy igazít el reálisan, h a a nézőtér n a g y s á g á n a k v á l t o z á s a i v a l ö s s z e f ü g g é s b e n

^ vizsgáljuk. Ezért i n k á b b a nézők évenkénti a b s z o l ú t s z á m á t v e g y ü k e l ő r e — a i—( látogatottság százalékát z á r ó j e l b e n közlöm.

>- 1959: 74 437 (91,9%) — 1960: 114 002 (92,2%) — 1961: 111490 (75,3%) — 1962:

. . 80 764 (68,1%) — 1963: 70 335 (58,9%) — 1964: 58 847 (57,2%) — 1965: 77 015 (74,9%) — 1966: 77 100 (70,3%) — 1967: 86 665 (83,5%) —. J á t s s z u k végig a s z á m - , sort, s v e g y ü n k 1968-ra, az előrejelzések r e a l i t á s a a l a p j á n 80 ezer nézőt. Í g y a

tíz e s z t e n d ő r e 830 655 nézővel s z á m o l h a t u n k . Ez e l ő a d á s o n k é n t v a l a m i v e l m e g - PH h a l a d j a az ötezres átlagot!

Még m i n d i g k o n z e k v e n c i á k levonása n é l k ü l hozok f e l t o v á b b i a d a t o k a t . H M e r t t a l á n az s e m közömbös a figyelemnek, hogy h o n n a n j ö t t e k , s j ö n n e k a N s z a b a d t é r i j á t é k o k nézői. E r r e csak r é s z a d a t a i m v a n n a k , azok is c s u p á n a z XJ) utóbbi k é t esztendőből. De t a l á n így m e z t e l e n ü l is m o n d a n a k v a l a m i t .

ÉH A k á r m i l y e n különlegesnek tetszik, 1966-ban és 1967-ben B u d a p e s t a d o t t l e g - I^H t ö b b nézőt a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k n a k . És a b u d a p e s t i é r d e k l ő d ő k s z á - m á n a k t e n d e n c i á j a növekvő. 1966-ban a f ő v á r o s b ó l 10 897 n é z ő é r k e z e t t S z e - gedre, t a v a l y pedig 13 895. S z i n t e f e j - f e j m e l l e t t z á r k ó z i k f e l B u d a p e s t h e z B á c s megye. T e k i n t é l y e s nézősereg é r k e z e t t a szomszéd m e g y é b ő l — 1966-ban 10 362, a m ú l t szezonban pedig 9110. El l e h e t gondolkozni azon, hogy C s o n g r á d m e g y é - PQ bői m i é r t n e m telt ki e n n y i néző, éppen a „ b ö l c s ő b e n " m i é r t c s e k é l y e b b az é r - _ deklődés. A számok h ű v ö s e k és r é s z v é t l e n e k : m e g y é n k 1966-ban 5769 n é z ő t a d o t t ,

s alig licitált r á e r r e 1967-ben, a m i k o r az egész s z e z o n b a n 6854 C s o n g r á d m e -

" gyei néző v á l t o t t jegyet. A további számok m á r n e m ilyen s u m m á s a k . B o r s o d

• és Szolnok p á r t f o g á s a a z o n b a n m é g mindig k i u g r i k az á l t a l á n o s „ m e z ő n y b ő l " ,

^ J m a j d legutóbb a szomszéd B é k é s t ö r t élre a s t a t i s z t i k á b a n . A s z á m o k n y e l v é n m i n d e z így f e s t : ezren felüli nézőközönség é r k e z e t t 1966-ban Borsodból, S z a - bolcsból, B é k é s és F e j é r megyéből, 1967-bén p e d i g 3069-en j ö t t e k Békésből, k é t - ezren f e l ü l Szolnok, Borsod és Szabolcs m e g y é b ő l , s h a j a z t a az ezres n é z ő s z á - PH m o t G y ő r - S o p r o n és F e j é r m e g y e vendégserege.

O Mi t a r t o z i k m é g a s z á m o k k ö r é b e ? E g y gyors s t a t i s z t i k a a k ü l f ö l d i e g y ü t -

^ tesekről, szólistákról, művészekről, ö t külföldi e g y ü t t e s j á r t Szegeden a tíz e s z - t e n d ő alatt, k ö z ü l ü k négy a világszínvonal t á j é k á r ó l : a m o s z k v a i S z t a n y i s z - l a v s z k i j és N y e m i r o v i c s - D a n c s e n k o Színház (1959, 1960), a m o s z k v a i N a g y S z í n - h á z b a l e t t k a r a (1961), a G r ú z A k a d é m i a i B a l e t t s z í n h á z (1966) és a M o j s z e j e v Á Együttes (1967). Nincs m i t k é r k e d n ü n k a l o n d o n i H a r l e k i n m ű k e d v e l ő e g y ü t t e s - i g sel (1965), d e v e n d é g s z e r e p l é s ü k szintén h o z z á t a r t o z i k a j á t é k o k k r ó n i k á j á h o z ,

Q t a n u l s á g a i v a l együtt.

G a z d a g a szólisták, k a r m e s t e r e k névsora is — a k á r v a l ó d i t e h e t s é g e k b e n ,

^ a k á r közönségcsalogató v a r á z s b a n . Énekelt a D ó m t é r i s z í n p a d o n Luigi O t t o l i n i tó (Milánói Scala, 1962), M a r g a r e t T y n e s (Milánói Scala, 1962, 1964), Z e n a i d a P a l l y

•<J (Bukaresti O p e r a h á z , 1962, 1963), M a r g h e r i t a R o b e r t i (New York, M e t r o p o l i t a n , 1963), P e t e r Glossop (Covent G a r d e n , 1963, 1968), B r u n o P r e v e d i (Milánói S c a l a , H 1963), Alfonso L a M o r é n a (Milánói Scala, 1964), E l e n a C e r n e i ( B u k a r e s t i O p e r a -

ház, 1964), E d m u n d H u r s c h e l l (Trieszt, 1964), N i k o l a Nikolov (Szófiai O p e r a h á z , Ü 1965), A m y S h u a r d (Covent G a r d e n , 1965), J e a n e t t e P i l o u (Görögország, 1965), HH Carlo C a v a (Milánói Scala, 1966), Virginia G o r d o n i (Milánói Scala, 1966) és J ü a n P4 O n c i n a (Milánói Scala, 1966). T a v a l y itt v e n d é g s z e r e p e l t G y u r g y e v k a C s a k a r e -

H tó

W

<

i—i

(4)

vics (Belgrádi Operaház), N y i k o l a j Gyuselev (Szófiai Operaház), Nicolae H e r l e a ( B u k a r e s t i O p e r a h á z ) és Angelo L a F o r e s e (Milánói Scala). Az idei v e n d é g é n e - k e s e k : M a r i a Biesu, P e d r o L a v i r g e n , P e t e r Glossop. A m ű v é s z e t i vezetők közül kronológiailag és m ű v é s z e t i t e k i n t é l y m i a t t első helyen illik e m l í t e n i G a l i n a U l a n o v á t , m i n t b a l e t t m e s t e r t (1961), R i c h á r d S t r a u s s (1963), H e n r y k Czyz (1964) és Willi B o s k o w s k y (1967) k a r m e s t e r e k e t .

í g y az e g y ü t t e s m é r l e g — b e k a l k u l á l v a az idei k ü l f ö l d i v e n d é g m ű v é s z e k e t és a rigai b a l e t t e g y ü t t e s t is: 17 é n e k e s szólista, 3 k a r m e s t e r és h a t k ü l f ö l d i együttes, m i n t e g y 600 szereplővel.

II. ELVEK

A m i k o r e l v e k r ő l — p o n t o s a b b a n t u d a t o s koncepcióról v a n szó —, h a d d idéz- z e m a l e g i l l e t é k e s e b b e k e t : Szeged k u l t u r á l i s p o l i t i k á j á n a k vezetőit és a s z a b a d - téri j á t é k o k p r o m i n e n s képviselőit. Dr. T a r i János, a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é - k o k i g a z g a t ó j a így nyilatkozott a Központi S a j t ó s z o l g á l a t n a k a d o t t i n t e r j ú j á b a n 1968-ban: „ . . . a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k n a k az igazi n é p s z í n h á z f u n k c i ó i t kell betölteni. S h a ezt az elvet e l f o g a d j u k , a k k o r t o v á b b r a is olyasféle m ű s o r - összeállításokról kell g o n d o s k o d n u n k , a m i l y e n t e b b e n az évben is p r o d u k á l t u n k . S z e g e d . . . a k k o r tölti b e h i v a t á s á t , h a m i n d e n e k e l ő t t zenés m ű v e k e t játszik, b e m u t a t n a g y i g é n y ű o p e r á k a t , d e zenés j á t é k o k a t , b a l e t t e t és n é p t á n c o t is."

Időzített v á l t o z a t a ez a nyilatkozat az eredeti, 1959-es m e g f o g a l m a z á s n a k , m e l y szerint a m a g y a r n e m z e t i m ű v é s z e t r e p r e z e n t á n s zenés és prózai a l k o t á s a i n a k és az e g y e t e m e s e m b e r i m ű v é s z e t l e g m a r a d a n d ó b b , l e g n é p s z e r ű b b a l k o t á s a i n a k kell d e s z k á t e m e l n i a szegedi j á t é k o k o n .

D e h a d d idézzek — m i n t e g y a v i t a k e d v szítása é r d e k é b e n is — P a p p G y u - l á n a k , a Szeged Városi T a n á c s V. B. e l n ö k h e l y e t t e s é n e k cikkéből is.

„ N i n c s . . . a r r a szükség, hogy a kilenc év a l a t t kitaposott u t a t m e g v á l t o z t a s - suk. P r o d u k c i ó i n k n a g y e r e j e a b b a n van, hogy lassan h a g y o m á n y o s s á v á l n a k . A z e m b e r e k m e g s z o k j á k és megszeretik ezt a h a g y o m á n y t , m i n d e n é v b e n szá- m í t a n a k r á , és h a e l m a r a d n a , s o k u k n a k h i á n y o z n a . . . " „Mi m é g hosszú ideig el- s ő s o r b a n a h a z a i t ö m e g e k l á t o g a t á s á r a s z á m í t u n k , és p r o g r a m u n k is azokhoz s z ó l . . . " a külföldi v e n d é g s z á m á r a is é p p e n az jelent vonzást, h a itt s a - j á t o s a n m a g y a r produkcióhoz j u t hozzá . . . " „ . . . a világos célok i s m e r e t e a z é r t is e l e n g e d h e t e t l e n ü l szükséges, m e r t ez m e g ó v b e n n ü n k e t attól, hogy v a l a m i f é l e © g i g a n t o m á n i á b a esve, a n a g y v o n a l ú s á g k ö n t ö s é b e b ú j t a t v a , l é g v á r a k a t é p í t s ü n k i—l fel. Világosan kell l á t n u n k , hogy Szeged fesztiválvárossá fejlődése f ü g g v é n y e a * v á r o s á l t a l á n o s gazdasági, k u l t u r á l i s fejlődésének. A fesztiválváros k i a l a k í t á s á - t-» hoz szükséges jelentős anyagi erők n e m t e r e m t h e t ő k elő egyik n a p r ó l a m á s i k r a , » évek, évtizedek szívós m u n k á j a kell e h h e z . . . " A távlatok k i a l a k í t á s a n e m n é l k ü l ö z h e t i a t á r s a d a l m i igény elemzését, a m e l y e n m i elsősorban a k u l t ú r p o l i - r

t i k á n k b ó l e r e d ő nevelési f e l a d a t o k a t , m á s r é s z t pedig a széles dolgozó t ö m e g e k cO m a m é g m e g l e h e t ő s e n d i f f e r e n c i á l t k u l t u r á l i s igényét, illetve a n n a k kielégíté- . . sét é r t j ü k , h a n g s ú l y o z v a r e n d e z v é n y e i n k ízlésformáló szerepét i s . . . " (Dél-Ma- ^ g y a r o r s z á g 1967. július 16.)

A z t hiszem, világos, egyenes beszéd. S u m m á j a a n n a k , a m i m e l l e t t Szeged k i t a r t o t t , j ó l l e h e t é r t e e m i a t t bírálat, s többször k e r ü l t v i t á k kereszttüzébe. Hol jogosan, hol k r i t i k u s i hetykeségből v i t a t t á k e koncepció helyességét. M é r g e z e t t toll é p p ú g y a k a d t , m i n t segítő, őszinte b í r á l a t . M i n d e n e s e t r e úgy tűnik, m i n t h a évek ó t a k é t v á g á n y o n j á r n a m á r a m e g h a t á r o z ó koncepció és a k r i t i k a i igény, yy

« H

H-<

>

Egyik oldalon a presztízsvédő h i v a t a l o s h a n g és megfontolás, m á s i k o n a k r i t i - k u s i sürgetés, türelmetlenség.

A s a j t ó é v e k ó t a o s t r o m o l j a és b i z t a t j a a s z a b a d t é r i j á t é k o k a t v a l a m i e r e -

£

detire, n a g y r a t ö r ő r e , a vezetők pedig m i n d u n t a l a n s z á m o l n a k a realitások k o r - látaival. És ez a „ h á b o r ú " éppen a n n y i idős, m i n t a s z a b a d t é r i j á t é k o k . Sze- r é n y t e l e n s é g n e k t ű n h e t ugyan, hogy e sorok í r ó j a a T i s z a t á j 1963. s z e p t e m b e r i "

s z á m á b ó l é p p e n ö n m a g á t idézi, de a szegedi i r o d a l m i folyóirat is a pozitív t ü - PH r e l m e t l e n s é g á l l á s p o n t j á t foglalta el a j á t é k o k m ű s o r p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á v a l i Q k a p c s o l a t b a n . A z ötödik év u t á n ez volt a s u m m á z a t b a n a „lépni t a n u l ó óriás- ról", a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k r ó l : „Az első év k u r i ó z u m , a m á s o d i k és h a r - ír:

m á d i k m á r megszokás, a negyedik, ötödik és a többi a b e é r t v á r a k o z á s eszten- »»

d e j e . . . Az első öt é v elegendő volt a r r a , hogy a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k ^ i n t é z m é n y e v é g é r v é n y e s e n meggyőzze a hitetleneket, de m é g az irigyeket is s a - ^

o

653.

(5)

j á t szükségességéről, é l e t r e v a l ó s á g á r ó l ; hogy k i k ö v e t e l j e és biztosítsa m a g á n a k a folyamatos, á l l a n d ó létezés j o g á t ; hogy h í r e m e n j e n a v i l á g b a n . D e a r r a m á r s o v á n y n a k bizonyult, hogy e l n y e r j e végső f o r m á i t ; hogy k i a l a k u l j o n s a j á t o s a n egységes a r c u l a t a , s a m ű s o r p o l i t i k a i bizonyosság l é g k ö r é b e n é l j e n . . . "

„ . . . A z o k n a k volt sok (tudniillik az első öt év, d e m a m á r t í z r e is k e r e k í t h e t - jük), a k i k n e k sok h a j u k e l m e n t a gondban, a t ö r ő d é s b e n , a k i k az első p e r c t ő l d a j k á i v á szegődtek a s z a b a d t é r i j á t é k o k n a k , s n e m c s a k a p r o g r a m m a l v o l t a k elfoglalva, h a n e m a z é r t is v e r e k e d n i ü k kellett, hogy n a g y k o r ú s í t s a az á l l a m e z t az i n t é z m é n y t , j o b b a n v o n j a a s z á r n y a alá, m e r t . . . j ó c é g é r e lesz a m a g y a r s z í n h á z m ű v é s z e t n e k . . . Régi s i r á m ez, de m é g i s ú j r a m e g ú j r a időszerű, m e r t pártoló nyilatkozat több is elhangzott, a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k m é g i s m á i g is v i d é k i vállalkozás, s cipelnie k e l l olyan t e r h e t , m e l y h e z c s a k a z o r s z á g v á l l a i elég erősek. A m í g e n n e k ö r ö m e i n és g o n d j a i n n e m osztozik v a l a m e n n y i o r s z á - gos intézmény, a t o v á b b i t e r v e k b á b j u k b a n s a t n y u l n a k el, s a Szegedi S z a b a d - téri J á t é k o k sorsa alig l e h e t szebb az eddigi e r e d m é n y e k e t m e g ő r z ő és m e g i s - m é t l ő d ő vegetációnál."

Ez az idézet m e g m e n t az ú j r a f o g a l m a z á s kötelességétől. S z e r i n t e m u g y a n i s m i n d e z v á l t o z a t l a n u l időszerű, a hivatalos á l l á s p o n t k o r á n t s e m győzött m e g . L e g f e l j e b b b e l á t á s r a bírt, m i n t szegedi polgárt és p a t r i ó t á t , a k i n e k n i n c s m ó d j a n a g y o b b k a l a p p a l köszönni. Az országos s a j t ó a z o n b a n e n n é l k e m é n y e b b e n is fogalmazott. N e m m i n d i g a j a v í t á s indítékával, d e hiszen Szeged n a g y o n n a g y v á r a k o z á s o k a t táplált. A z első é v e k m é g csak s i m á n e l m e n t e k , d e egyszer c s a k a v i t á k k e r e s z t t ü z é b e k e r ü l t ü n k . Ilyeneket is o l v a s h a t t u n k a s a j t ó b a n : „ . . . M e r - j ü k b e v a l l a n i n y í l t a n : a szegedi ü n n e p i hetek n e m v á l t o t t á k b e m a r a d é k t a l a n u l a h o z z á j u k f ű z ö t t r e m é n y e k e t . N e m volt olyan k i e m e l k e d ő m ű v é s z i e s e m é n y a szegedi s z a b a d t é r i színpadon, a m i é r t é r d e m e s lett v o l n a P á r i z s b ó l v a g y M ü n - c h e n b ő l ide k i r á n d u l n i . " (Tükör 1964. szept. 1.) „Szeged m a is e s e t l e g e s s é g e k és kísérletek színtere, n e m pedig sok é v r e előre m e g s z a b o t t , á t g o n d o l t m ű s o r p o l i - t i k á é . . . S mégis t o v á b b m e g y ü n k a z o n a r é g i úton, a m e l y i k m i n d e d d i g a l k a l - m a t l a n n a k bizonyult az igazi f r o n t á t t ö r é s r e . . . Szeged és a s z a b a d t é r i j á t é k o k vezetői n e m r e n d e l k e z n e k a n n y i erővel, hogy ö n m a g u k eszközeivel v a l ó b a n nemzetközi é r t é k ű f e s z t i v á l o k a t készítsenek elő, e s z t e n d ő k r e szóló g a z d a g t e r v e - k e t dolgozzanak ki, a n e m z e t k ö z i élvonalhoz t a r t o z ó m ű v é s z e k e t t o b o r o z z a n a k m i n d e n e l ő a d á s u k r a . " ( M a g y a r N e m z e t 1964. a u g u s z t u s 9.) „ . . . Évről é v r e n a - gyobb gondot jelent a Szegedi Szabadtéri J á t é k o k m ű s o r á n a k összeállítása, és k ü l ö n ö s k é p p e n az egy n e m zenés d r á m a i a l k o t á s k i v á l a s z t á s a . . . r o p p a n t n e h é z a D ó m t é r e n b e m u t a t á s r a k e r ü l ő m ű megtalálása. A v é g ü l m ű s o r r a t ű z ö t t d a - fH r a b o k — tisztelet a k e v é s k i v é t e l n e k — c s a k v a l a m e l y e s m ű v é s z i m e g a l k u v á s

á r á n k e r ü l h e t n e k színre, és h a olyan jelentős s i k e r r e l j á r n a k is, m i n t a z ezévi H a m l e t , a szegedi j á t é k o k egész s z í n h á z m ű v é s z e t ü n k f e j l ő d é s é h e z n e m k é p e s e k jelentősen (pl. e r e d e t i b e m u t a t ó v a l ) h o z z á j á r u l n i . " ( K r i t i k a 1967. s z e p t e m b e r . )

„ ' N e m t a l á l o m r a j e g y e z g e t t e m ki sok-sok száz s a j t ó c i k k b ő l é p p e n e z e k e t az CD idézeteket. Ez volt, s t a l á n m a is ez a m a g y a r s a j t ó k ö z h a n g u l a t a a j á t é k o k k a l k a p c s o l a t b a n . V a l a m i pozitív „ r o b b a n á s t " v á r , r e k l a m á l Szegedtől a k ö z v é l e - r, m é n y , s n e m az u t ó l a g o s a n f o g a l m a z o t t k o n c e p c i ó görcsös ismétlését. H o g y ez

^H a v á r a k o z á s jogos-e? A s z e m m e l l á t h a t ó l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t igen. A k o n s t a l - iH lációk m é g s e m ilyen egyszerűek. N a g y t ű z i j á t é k o t c s a k az ígérhet, a k i n e k s o k - . sok p a t r o n j a v a n . S á p a d t és ö n i s m é t l ő a m ű s o r ? M a g a m is a l á í r o m . N e m t u d - I t u n k igazán m a g a s n e m z e t k ö z i színvonalú s z e r e p l ő g á r d á t c s a k h e l l y e l - k ö z z e l

f e l v o n u l t a t n i ? A v á g y u n k m e g v o l t hozzá. N e m s i k e r ü l t a l e g n a g y o b b , l e g m a - g a s a b b nemzetközi igényű p r o g r a m o t összehozni? Ez is igaz. Szeged m i n d e n

^ n y á r o n csak f é l s i k e r ? N e k ü n k f á j ez legjobban. A szegedi „ v á l t o z a t o s s á g " v a l ó -

•• j á b a n kapkodás, n e m a z erő, h a n e m a gyengeség j e l e ? Ezzel s z e m b e n sincs e r ő s ellenérvem. K é r d e z n i viszont én is éppen eleget t u d n é k a tíz e s z t e n d ő a l a t t s z e r - í j zett t a n u l s á g o k a l a p j á n , u g y a n e z e k n e k az e l v e k n e k a j e g y é b e n . D e lehet, h o g y

szemtelenség lenne, hiszen é p p e n azoktól k e l l e n e k é r d e z n i , a k i k a m ú g y is S z e - H ged segítségére voltak. A z t hiszem, m i is t u d n á n k itt Szegeden, hogy m i k e l l e n e .

Csak egy olyan e g y ü t t e s m i n d e n esztendőre, m i n t a N a g y S z í n h á z ; c s a k e g y - k é t

^ olyan é n e k e s m i n d e n szezonra, m i n t Goar G á s p á r j á n , N i k o l a j G y a u r o v , A s t r i d V a r n a y , M a r i o del M o n a c o . . . Lehetetlen ?

De hiszen itt j á r n a k , itt é n e k e l n e k . G a s p a r j a n n a k a t a v a s s z a l t a p s o l t B u d a - pest, G y a u r o v és M o n a c o az ú j operaévad v e n d é g e lesz a f ő v á r o s b a n , és M a g y a r - országra jön a bolognai T h e a t r o C o m m u n a l e . A z I N T E R K O N C E R T h o z z a őket, í > szerződések, k u l t u r á l i s e g y e z m é n y e k keretében. E l v é g r e b e n n e é l ü n k a m ű v é s z e t

P tó tó

654.

(6)

e u r ó p a i á r a m á b a n . De S z e g e d n e k ebből az első v o n a l b ó l tíz év a l a t t is alig-alig p ö t t y e n t . Miért, Pally, Prevedi, Nikolov, T y n e s n e m elég? Ez igazán n e m k ö z é p - szer! E n n e k az e l l e n t m o n d á s n a k a f e l o l d á s á r a a z o n b a n h a d d hozzak n á l a m n á l helyzeténél f o g v a is o b j e k t í v e b b t a n ú t . „Szeged csodálatos lehetőségekkel r e n d e l - k e z i k : tízezrekkel i s m e r t e t h e t n é m e g azokat a világhírességeket, a k i k szűkösebb b e v é t e l ű s z í n h á z a k viszonyai között, f ő i d é n y b e n m e g f i z e t h e t e t l e n e k . Az első é v e k b e n ezt a j a v a s l a t o t m e r e v e n visszautasították, a j á t é k o k s a j á t n e m z e t i jellegére, e n n e k h o m o g e n i t á s á r a h i v a t k o z v a . . . K o m p r o m i s s z u m született: világ- s z t á r t egyet sem hallottunk, a n e m z e t k ö z i első klasszis képviselői (Tynes, P r e v e d i , Pally) pedig szerepeltek m á r m i f e l é n k n e m is egyszer." (Népművelés 1964. szep- t e m b e r ) . S a teljesség k e d v é é r t h a d d t e g y e m hozzá: n e m is messze a szegedi f e l - lépéstől! T y n e s A i d á t é n e k e l t a szigeten is, n e m egy szovjet b a l e t t e g y ü t t e s t f e l - l é p t e t t e k a f ő v á r o s b a n is, m i k ö z b e n a szegedi p l a k á t o k h i r d e t t é k . Vagyis Szeged m é g c s a k így s e m k a p o t t kizárólagosságot. S n e is á m í t s u k e g y m á s t : b á r m i l y e n é r t é k e s ez a támogatás, itt nincs m i t f i n n y á s k o d n i . M i n d e n t és m i n d e n k i t m e g k e l l köszönni, hiszen Szeged n e m szerződik külföldi együttesekkel és szólistákkal, s Szegednek n e m i g e n t e r v e z n e k az I N T E R K O N C E R T - b e n , a m i k o r a szerződése- k e t megkötik. Sose hiszem el, hogy a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k „ m e g v e t t e "

v o l n a a West Side Storyt a H a r l e k i n együttessel. K a p t a — s k a p o t t r a j t a , hiszen a m ű h í r e és i s m e r e t e ígért v a l a m i t . De hogy m i t k a p t u n k , azt m á r csak itt és a k k o r l á t t u k , a m i k o r négy h á z r a m i n d e n jegy elkelt.

A sokat b í r á l t szegedi „koncepciót" ilyen t é n y e k f é n y é n é l s e m á r t ú j r a á t - gondolni. M e r t h a szerény, t a l á n é p p e n ilyen t a p a s z t a l a t o k b ó l táplálkozik. H a olykor önismétlő, t a l á n é p p e n a k i v í v o t t m ű v é s z e t i r a n g ismételt biztos g a r a n - t á l á s á é r t az. H a n e m elég n a g y r a t ö r ő , t a l á n a szárnyai is e s e t t e b b e k a kelleténél.

V a g y i s : n e m a n n y i r a elvek és e z e k e n alapuló s z á n d é k o k k o r m á n y o z z á k a gya- k o r l a t o t — m i n t a k ö r ü l h a t á r o l t lehetőségek. Ez u t ó b b i a k b ó l kell u t ó l a g „elvet",

„koncepciót" csinálni. Szegeden tíz éve olyat r e k l a m á l n a k , a m i egyedüli, a m i é r t M ü n c h e n b ő l , Athénból, Varsóból, P r á g á b ó l idejönnek. De u g y a n v a j o n m i é r t j ö t t v o l n a el a berlini vagy a b e l g r á d i polgár M o j s z e j e v é k e t megnézni, m i k o r o n n a n jött, illetve oda m e n t az együttes, k ö z v e t l e n ü l Szeged előtt, illetve u t á n a , s u g y a n a z z a l a m ű s o r r a l ? De c i f r á b b a t is k é r d e z h e t e k : a k á r B u d a p e s t r ő l m i é r t . zötyögött volna ide 33 százalékos k e d v e z m é n n y e l , m i k o r jó i d ő b e n k i t u d ó d o t t , O h o g y szerződés köti az e g y ü t t e s t oda is?

Csinálj, Szeged, olyat, a m i a világ s z e m é b e s ü t ! «

„Mit t a r t o g a t Szeged a m á s o d i k évtizedre?" — k é r d e z i a M a g y a r o r s z á g 00 utolsó m á j u s i száma. S így felel a „szónoki" k é r d é s r e : „ E r r e m a n e h é z l e n n e ^ m é g válaszolni, hiszen — n e m u t o l s ó s o r b a n — a vendégszereplő n a g y e g y ü t t e - s e k ü g y é b e n kell a szegedi j á t é k o k vezetőinek erőfeszítéseket k i f e j t e n i ü k . Esz- ¡¡¡¡j m é n y i m e g o l d á s n a k í g é r k e z n é k p é l d á u l , h a a moszkvai Bolsoj Színház e b b e n a M

p á r a t l a n u l kedvező k ö r n y e z e t b e n el j á t s z a n á Muszorgszkij z e n e d r á m á j á t , a Bo- risz Godunovot, s ezzel egy c s a p á s r a a világ f e s z t i v á l j a i n a k é l v o n a l á b a e m e l n é a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é k o k a t . " Szeged csak tiszteleghet a M a g y a r o r s z á g k i - ••

t ű n ő ötlete és t á m o g a t ó k e z d e m é n y e z é s e előtt. De azt hiszem, n i n c s m é g e m b e r , 50 a k i m e g m o n d a n á , melyik lesz 1969-ben az a szovjet b a l e t t - t á r s u l a t , a m e l y a W m ű s o r b a n előzetesen m e g h i r d e t e t t B a h c s i s z e r á j i s z ö k ő k ú t - a t b e m u t a t j a m a j d a f—i D ó m téren. Hiszen a j á t é k o k i g a z g a t ó j a is csak ilyen f i n o m a n f o g a l m a z h a t o t t ^ az idei s a j t ó t á j é k o z t a t ó n : „ A s z a f j e v B a h c s i s z e r á j i szökőkút című n é g y f e l v o n á - sos b a l e t t j é t s z e r e t n é n k színre vinni, n e v e s szovjet együttes v e n d é g j á t é k á b a n . . . "

H á n y s z o r m e g k a p t a Szeged, m í g a tizedik évig elért: k i m e r í t e t t e E r k e l t ! ^ M á r 1963-ban e g y r e - m á s r a k é r d e z g e t t é k a k r i t i k u s o k : é r d e m e s - e , kell-e é v e n t e ^ e r ő l t e t n i ? De az E r k e l - o p e r á k h o z m e g t u d t a Szeged szerezni a l e g h i v a t o t t a b b , y l e g j o b b énekeseket, a m a g y a r o p e r a k u l t ú r a legelismertebb m ű v é s z e i t !

N e m m a i felfedezés, hogy a m a g y a r n e m z e t i k u l t ú r a örökségéből n e m f u t j a ilyen állandó, folyamatos, speciális igényű p r o g r a m r a . E n n e k b e l á t á s á h o z ele- "

gendő végiglapozni az O p e r á k k ö n y v é t m e g a Színházi Kalauzt. M i t a d j o n h á t « S z e g e d ? Mi legyen p r o g r a m j á n a k vezérlő elve? F e l t e t t e a k é r d é s t p á r é v e a M a g y a r N e m z e t is: M a g y a r o r s z á g o t a v i l á g n a k ? A világot M a g y a r o r s z á g n a k ? A k é t gondolat szintézisét. De azt ú g y és a m ű v é s z e t olyan nagyságaival, hogy S

a k á r h o n n a n é r d e m e s legyen é r t e idejönni. ¡>;

A múlt, a tíz esztendő rövid, m é g e m b e r i i d ő m é r t é k k e l m é r v e is. S m i n t - hogy az ország j ó i n d u l a t a n e m csökkent, l e g f e l j e b b a m i t ü r e l m e t l e n s é g ü n k nőtt, n a g y o n - n a g y o n kell h i n n ü n k , hogy b e t e l j e s ü l a Szegedi S z a b a d t é r i J á t é -

k o k n a k ez a r e m é n y e is.

(Folytatjuk.) '-<J 655.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

kezésünkre.. M ettern ich és Lajos főherczeg.. édes Hazámnak akartam szol­.. gálni.. tagajánlási lajstrom ). tagajánlási

kontinentális éghajlati hatás alatt álló,közepes hullámos,löszös, siksági kulturmezőség /a somogyi vizgyüjtőn/; 4 = mély talajvizü, mészlepedékes csernozjómmal

, mint geológus és én mint pedológus szigorúan ragaszkodtunk ahhoz az elvhez, hogy a fosszilis talaj zónákat rétegtani helyzetükre nézve, jól ismert szintek

Kristóf úr halála után alig volt ember Erdélyben, a ki közelebb állott volna István királyhoz, szívben és lélekben, mint Kovacsóczy.. 7- AJTÓ-DÍSZ A

a/ Szabályozás, Az OBF elnöke a bányahatóság hatáskörébe tartozó ügyekben általános érvényű sza­. bályzatokat adhat

mert én úgy látom a világot, ahogy van, és a maga természetes egyszerűségé- ben szoktam is ábrázolni, mert úgy vagyok vele, mint az ürgeháti ember a penészes gombóccal,

SALAMON: Együtt vannak, szépen, csöndben. Azt mondja az anyja. teljesen olyan lett, mint Dávid. ha nevet- nem kellett, ő megfagyott' mellet- tem. Mindig tudom, mi történik ve-

Jól tudod, hogy nem tettem semmit, csak elég volt már abból, hogy minden úgy történjen, ahogy ti akarjátok, hogy minden simán menjen.. — Köszönöm, gratulálok, öt

[r]

A felsőtelepet Sófalvi Illyés Lajos alapította 1894-ben, mikor a Medve-tó partján villát épített. 1900-ban bejegyezteti az új fürdőt, ame- lyik terjeszkedik.

Fiir diejenigen analytischen Aufgaben, bei denen nur bestimmte, fest- stehende Elemente zu analysieren sind und auBerdem eine hohe Analysen- geschwindigkeit verlangt wird, setzt

Negatív különbségértékeket kaptunk Budapesttől északra és délre (-0,67%), továbbá Baja - Mohács (-0,42%) és Mohács - Hercegszántó (-0,29%) pontpárok esetén, így

nista Pártja Területi Bizottságának toborzó munkája következtében már 1918 végén 8—9000 volt hadifogoly harcolt a Vörös Gárda és a Vörös Hadsereg sorai­..

évfordulóra megjelenő vár- és erödszáma ( 1994. A szabadságharc és forradalom története. az előszót és a kronológiát írta Hermann Róbert, írták: Bona Gábor,

Ahhoz, hogy a kutatási támogatás odaítélésénél felhasználandó teljesítménymuta- tó reális legyen, feltétlenül szükséges annak megállapítása, hogy az egyes szerzők

ETIEŐEÍÍJXTO lectiot mutat s ez egybehangzik a Vaticanus /E/ textusával /mint ezt Mai kiadása és saját ellenőrző kollációm bizonyítja/. A második kérdésben nincs

ABSTRACT - Bases of functional genomic research: Transfer of marker gene into wheat (Triticum aestivum L.).. At the Department of Biotechnology of the Cereal Research

Az egyenlőséget azonnal elérheted, de nem intézményekkel és törvényekkel (a törvényeket mindig kijátsszák), hanem saját életeddel; azzal, hogy miként viselkedel

Ha valóban tollhiba (vagy sajtóhiba) lehet Károly (Carlo) helyett a Frigyes (Federico), az unokaöccs Althann azért szerepelhet éppen 1728-tól Lorenzini(?) jegyzékében, mert

Mindez talán némi magyarázatul szolgál ahhoz, miért írhatta A mai külföld szemlélete a magyarságról című tanulmányában Bibó István még 1936-ban is azt, hogy „az első,

csupán a Drosekaunál levő hegyen nagyon köves. Wartha hely- őrsége egy gránátos zászlóalj, a Fouqué, Henrik, Schnetz és Seers ezredek gránátos századaiból alakítva s

A várbeli harczképes férfiak száma immár 600 főre fo- gyott le. A törökök azonban ez eseményt, bár az a várban nagy zavart okozott, rohamra nem használták föl, mert sem

Gróf Széchenyi István mint katona.. ami 70 éves korig két-három cm-t is elérhet. Magasságához képest Széchenyi sohasem volt elhízva.. Karcsú, sokszor és hosszú időn