• Nem Talált Eredményt

Online és CD-ROM környezeti információforrások megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Online és CD-ROM környezeti információforrások megtekintése"

Copied!
3
1
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

TMT41. évf-1994.7-6. sz.

Online és CD-ROM

környezeti információforrások

Az alábbiakban a „környezetvédelem", „környezetszeny- nyezés", „környezettudomány" ós a többi rokon értelmű szóösszetétel helyett a „környezet" szót ós ragozott alakjait használjuk.-A ref.

Az élő szervezetek és környezetük kölcsönös kap­

csolata annyira szoros és bonyolult, hogy sokszor nehézségekbe ütközik a határvonal definiálása. Ez az o k a annak, hogy a környezet és a vele foglalkozó kutatómunka kihívást jelent a könyvtári és informatikai háttér s z á m á r a . Valamennyi környezeti, az élő szerve­

zetekre gyakorolt hatásokkal foglalkozó, ökológiai stb.

szakterületen az elektronikus módszerekkel kereshető adatbázisok rendkívül g a z d a g információforrásokat kínálnak a kutatóknak, mérnököknek, és minden fel­

használónak, amint ez az adatbázisok alábbi elemzé­

séből is látható.

Környezeti online adatbázisok

A környezettel foglalkozó tudományok és technikák rendkívüli szélessége, heterogenitása és interdiszcip­

lináris jellege folytán meglehetősen nehéz definiálni, hogy voltaképpen mit is értsünk környezeti adatbázi­

s o n . A szigorúan vett környezeti adatbázisok a környe­

zeti információk nem kizárólagos forrásai. Igen sok fontos környezeti információt találhatunk üzleti adatbá­

zisokban, hírlapadatbázisokban stb. Más témájú tudo­

mányos és műszaki adatbázisokban végzett keresés­

sel is számos környezeti vonatkozású forrást találha­

tunk m e g ; pl. az Aerospace Database nevú űrtudomá- nyi és repüléstechnikai adatbázis figyelési körébe tartozik a távérzékelési és környezeti szakirodalom is.

Szín linrl S '

*•

2 1 - 0 -

'11 '12 '13 '15 'U '17 II '19 '90 '91 Aditt.

Slolg.

0.6 0,34 0,093

0.965 0.512 0,17

1,35 0.711 0,213

1.S7I 0.927 0,272

2.453

vm

0,362 2.»1 1,379

3,369 1,568 0,521

3,699 1,685 0,555

4,062 1.113

0,6 4,465 1..95 0,645

5.026 2,151 0,731 o Adttbítiwk

• Kúiírft

X Onlini szolgíltatísok

1 ábra Adatbázisok, adatbázis-készítők és onllne szolgáltatóközpontok számának növekedése

(1961-1991)

Amint az 1. ábrán látható, m a már t ö b b mint 5000 nyilvános adatbázis érhető el online. A n n a k ellenére, hogy a környezeti információ igen nagy szerepet kap az online kereshető adatbázisok tematikájában, a szigorúan vett környezeti szakirodalmat feltáró, vagyis a környezeti szak-adatbázisok s z á m a viszonylag cse­

kély. 1986-ban a következő adatbázisokat sorolták ebbe a kategóriába:

• Enviroline,

• PollutionAbstracts,

• Environmentat Bibliography,

í> Aquatic Sciences and Fisheries Abstracls,

• Meteorological anü Geophysical Abstracts.

Arról, hogy e z e k e n kívül melyek tekinthetők környe­

zeti adatbázisoknak, és melyek környezeti információ­

keresésben releváns, fontos adatbázisoknak, a külön­

böző szerzők v é l e m é n y e erősen megoszlik.

A Dialóg szolgáltatóközpont adatbázis-katalógusa {Database Catatog, 1991) öt, kifejezetten környezeti adatbázisán kívül (a fentiek közül az első négy, to­

vábbá az Oceanic Abstracts) ebbe a kategóriába sorol további hármat, a vízügyi tudományokkal átfedésben.

A Dialóg központ Diaiindex metaadatbázisa, ponto­

sabban szolgáltatása (a központban elérhető ö s s z e s adatbázis együttes kulcsszavas keresésére alkalmas szótárállomány) 4 7 adatbázist nevez m e g , amelyek környezeti információkat tartalmaznak. A Computer- Readable Databases nevű adatbázis-katalógus online változata a Dialóg központnál 124 olyan adatbázist jelöl m e g , amelyekben az E N V I R O N M E N T deszkrip- torral információkat kereshetünk, köztük speciális szakterületek adatbázisait {Add Rain, Greenhouse Effect Reportslb.), általános t u d o m á n y o s (NTISstb.), műszaki (Compendex stb.), egészségügyi { E m b a s e stb.), üzleti és jogi adatbázisokat.

A Computer-Readable Databases katalógus 1 9 9 1 . júniusi s z á m á b a n összesen 2 3 0 adatbázis van feltün­

tetve (tehát ennyi a nem csak a Dialógnál elérhető olyan adatbázisok teljes s z á m a ) , amely az E N V I R O N - M E N T ? / D E , ID alakú keresőkérdésre releváns rekor­

dokat tartalmaz; tehát ennyi adatbázisban használták az Environment szót, vagy képzett, ragozott alakjait indexelésre. A 2. ábrán látható, hogy ezek 4 6 % - a online kereshető, 2 1 % - u k kötegelt hozzáférésű adat­

bázis, 1 4 % - u k pedig C D - R O M formában használható.

A környezettel foglalkozó adatbázisok nagysága is erősen eltérő, de mindegyikük rekordszáma folyama­

tosan nő. A 3. ábrán látható h á r o m , nagyrészt környe­

zeti adatbázis, az Energyline, az Enviroline és az Environmentat Bibliography rekordszámának növe­

kedése 1983 és 1990 között.

Egy Dialogbeli próbakeresés eredményét mutatja az 1. táblázat. A Diaiindexen keresték meg a csonkolt

323

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

F2 Online

Kötegelt hozzáférés

• Mágnesszalag B CD-ROM

• Mágneslemez

2 ábra A környezeti adatbázisok formái bittrekordsiíl» (*1

500 - 4M "

300 - 200 -

»0 -

» K « " * * * * ű - '83 '84 15 '16 •(7 •íí '89 M Energy.

Emrira.

Blbliog.

ta,;e 104,842 245,539

53,341 111,811 266,383

56,646 117,434 2*6.04

60,209 122,149 316,905

63,642 127,104 342,117

66,779 132.733 366,989

70,948 139,2*7 )17,K*

75,0K 145,91 411,1*1 X Enwgylln*

O Enviroline

• Envlrannmtal BKillogriphy

3. ábra Három környezeti adatbázis rekordjainak száma (1983-1990)

E N V I R O N M E N T keresőszavak előfordulását a cikk c í m e , a kivonat, a deszkriptorok és a szabadtárgysza­

vak adatmezőkben, majd az első 18 adatbázist a találatok s z á m a szerint rangsorolták. Látható, hogy a visszakeresett rekordok s z á m a igen nagy, persze feltehetőleg sok az átfedés.

A környezettel kapcsolatos, indexelt és referált cik­

kek száma rengeteg, viszont az adatbázisokban vi­

szonylag kevés a teljes szövegű közlemény. A C o m p u - ter-Readable Databases katalógusban levő környezeti adatbázisok mintegy negyede a teljes szövegű, és csaknem 6 0 % a a bibliográfiai adatbázis. A környezeti adatbázisok t i p u s szerinti megoszlását mutatja a 4. ábra.

1. táblázat

A Dialóg központ adatbázisaiban a csonkolt ENVIRON­

MENT kulcsszóval kikeresett rekordok száma egyes adatbázisokban és rangsorolásuk

Rekordok Adatbázis Év száma száma neve tól-ig

213262 156 TOXLINE_1965-1991/AUG 148237 6 NTIS_64-91/9110BI

138426 5 BIOSIS PREVIEWS_69-91/SEP BA9207:BARRM4107

132332 8 COMPENDEXPLUS_1970-1991/AUG 65664 399: CASEARCH^I 967-1991 UD=11510 50778 50: CABABSTRACTS_1984-91/AUG 50203 53: CABABSTRACTS-1972-1983 39432 636: PTS NEWSLETTER DATABASE_87-91/

SEP.16

39280 292 GEOBASE_80 JU L 91

31313 41 POLLUTION ABSTRACTS_70-91/APR 24728 40 ENVIROLINE_70-91/AUG

22024 68 ENVIRONMENTALBIBLIOGRAPHY_74- 91/AUG

16860 28 OCEANIC ABSTRACTS_64-91 /OCT 6193 240 PAPERCHEM_67-91/NOV

4125 669 FEDERAL REGISTER_04 JAN 88-06 S E P 1991

3143 60 CRIS USDA_AUG 1991

2977 468 PUBLIC OPINIONONLINE_1940 SEP 1 778 655 BNA DAILY N EWS-06/01 /90-09/16/91

YA Bibliográfiai 53 Teljes szövegű

• Útmutató

• Numerikus

4. ábra Környezeti adatbázisok típus szerinti megoszlása

Környezeti CD-ROM adatbázisok

A C D - R O M adatbázisok száma és annak növeke­

dése 1987 és 1992 között az 5. ábrán látható. A környezeti témákat is feldolgozó C D - R O M adatbázisok száma a következők szerint alakul.

324

(3)

TMT41.évf.1994.7-8.sz.

Gyinpodú 11

előző é<

A d a t b u i w k S I M I inde«ében

2000¬

1 5 5 0 ¬

1000¬

5 0 0 -

U 1987 -T98S 1909 1990 1991 1992

48

3,9 3 9 0 2,06

BT7

2 . 0 9

1522 1.66

2212 1,45

X Aditbáziiok

— Gyvipodíi

5. ábra A CD-ROM adatbázisok számának alakulása és gyarapodásának üteme (1987-1992)

A csonkolt E N V I R O N M E N T deszkriptorral a C o m p u - ter-Readable Databases metaadatbázis szerint - 70 C D - R O M termékből kereshetünk információt; ezek 7 3 % - a online is elérhető. Ugyanakkor a 230 online adatbázis (amelyekben szintén él az E N V I R O N M E N T deszkriptor) 2 2 % - á n a k van C D - R O M változata. Tehát a környezeti témák szempontjából valamennyire rele­

váns adatbázisok c s a k n e m negyede C D - R O M formá­

ban is kapható; s z á m o s ilyen adatbázis pedig csak C D - R O M f o r m á b a n kapható.

A C D - R O M források s z á m a exponenciálisan n ő , szemben az online források lineáris növekedésével:

lásd a 6. ábrát Várható, hogy 1993 végére a C D - R O M adatbázisok száma eléri és meghaladja a z online adatbázisokét. A T F P L C D - R O M katalógus 1 9 9 1 . é v i kiadása 50 C D - R O M terméket sorol be a Környezet címszó alá. További mintegy 200 C D - R O M adatbázis tartalmaz vízügyi, energia é s szennyezés kulcssza­

vakkal kikeresett rekordokat.

Következtetések

A környezettel kapcsolatos információk g a z d a g tár­

házát találjuk az elektronikusan kereshető és olvas­

ható adatbázisokban, többnyire az online és C D - R O M t í p u s o k b a n . Az online források s z á m a tíz éve folyama-

lézer)

' •

0 -

1966 ^ 9 8 7 1988 1 9 8 9 1990 1991 1 9 9 2 1993

Online 2,901 3 , 3 6 9 3 , 6 9 9 4 , 0 6 2 4 , 4 6 5 4,912 5 , 3 3 7 5 . 7 6 2 CD-ROM 0 , 0 4 2 0,12 0,2 0 , 4 9 6 1.025 1.951 3,512 6.321

X Online o CD-ROM

6. ábra Az online és a CD-ROM adatbázisok számszerű növekedésének összehasonlítása

t o s a n , a C D - R O M forrásoké is, de m é g m e r e d e k e b b e n nő. A z utóbbi típusú adatbázisok előnye, hogy nem­

csak szöveges, h a n e m h a n g - é s grafikus vagy képi információkat is tartalmazhatnak; az ábrás információk a környezeti vizsgálatok szempontjából különösen je­

lentősek. Különféle grafikonok, diagramok, térképek, hanganyagok is elektronikus módszerrel tárolhatók és visszakereshetők.

A környezeti szakirodalmi információk iránti igény jelenleg n e m túl nagy, és a legtöbb környezeti informá­

ció online f o r m á b a n áll rendelkezésre. Ez az állapot azonban változásban v a n . A környezeti tanulmányok növekvő fontossága, valamint az információs médiu­

mok trendjei arra engednek következtetni, hogy ez a szakterület nagyobb figyelemét fog kapni, mint eddig.

A C D - R O M technika lassan felváltja az online techni­

kát, mint a környezeti információk elsődleges forrását;

az online keresés m e g m a r a d a friss anyagok és hírek fő hozzáférési közegének.

/RONALD, K.-NICHOLLS, P.: Envlronmental Information sources - online and ondlsc. • Canadian Llbrary Jour­

nal, 49. köt. 4. SZ. 1992. p. 2 7 7 - 2 8 4 . /

(Roboz Péter)

A „vsesoüznyj"-ról „vserossijskij"-re oroszosított VINITI negyvenéves

A VINITI mint a Szovjetunió T u d o m á n y o s Akadémiá­

jának t u d o m á n y o s é s műszaki információs intézete 1952-ben a kiváló vegyész, A. N. Nesmeánov akadé­

mikus, akkor az akadémia nemrég (1951-ben) hiva­

talba lépett elnöke k e z d e m é n y e z é s é n e k és aktfv köz­

reműködésének köszönheti életre hívását.

A Biological Abstract az intézet létét a következőkép­

pen méltatta: „ N o h a jóval kevésbé volt drámai ese­

m é n y a VINITI létrejötte és m ű k ö d é s é n e k kiteljesülése, mint amilyen a Föld mesterséges holdjainak felbocsá­

tása volt, á m végül is hatalmas jelentősége v a n az orosz és a világ tudományosságának jövője szempont­

jából."

325

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nagyobb léptékű ökoszisztémák a felszíni vízek és azok üledéke, vagy a szárazföldi ökoszisztémák, melyek középpontjában a talaj organominerális

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

ban - nyomtatott formában - nem fizetett elő. Ezenkívül: PAIS, Books in print, Ulrich's periodicals index, Bibliofilé, a Library ot Congress katalógusa, Abstracted

Ez az adatbázis egyébként online már eddig is elérhető volt, DataTimes néven.

lalata, a Cambridge Scientific Abstracts is kiadja C D ROM-on a MEDLINE adatbázist (két lemezen), valamint a Life Sciences Colleciion és az Aquatic Science and Fisheries

Mivel az optikai lemezek 1—4 Gbájtot képesek tárolni, a nagy képanyagot is tartalmazó adatbázi­. soknak

A környezeti nevelés során rendkívül nagy jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy a gyerekek a helyi környezet jövőjét mint a jelen idejű döntésektől és

Nekünk, óvónőknek az a feladatunk, hogy az óvodai életet úgy szervezzük, a gyerm ek életét a nap folyamán úgy irányítsuk, hogy minden tevékenysége já té

3.3 Online kontra CD-ROM adatbázisok Miután az egyetemi hálózatra egyre több CD- ROM adatbázis került fel, az online keresés visz- szaszorult. A

A brit egyetemi könyvtárakban 1996-ban az adatbázis-beszerzési költségek 75%-át költötték CD-ROM termékekre.. A könyvtárakban a CD- ROM elmek átlagos száma

mációs szakemberek, a gyakori adatbázis-keresők számára továbbra is az online keresés vagy a CD- ROM változat a vonzó az ingyenes változatok helyett; az utóbbiak

Az online, a CD-ROM és a hibrid technika jellemzőinek összehasonlítása.. íe CD-ROM A tartalom aktualizálása Igen Nem _ j _

Valószínű, hogy az egyszerű ASCII formátumú teljes szöveggel szemben az eredeti tipográfiai megjelenést és a képeket is visszaadó fakszimile forma fog dominálni.. Korábban

Ezért azt mondhatjuk, hogy a CD- ROM technika akkor olcsóbb az online technikánál, ha nagy volumenű kereséseket folytatunk rajta, vagyis az adott vállalatnál nagy

Az adatbázist a Teikoku Databank Ltd., jól ismert japán hitelinformációs intézet állítja elő saját adatbankjából, amely mintegy 950 ezer cégről tartalmaz

Várható a már említett trend folytatódása, azaz a látszólag CD-ROM alapú rendszerek kevesebbet használnak a CD-ROM elemekből.. Egyre kifizetődőbb lesz a fejlődés fő

kozásokkal. A funkciós billentyűk alkalmazása egy- egy parancs kiadására egyszerűen elsajátítható; a keresés lényegesen egyszerűbb, mint az online keresés. A

Még ha ez konkrét anyagi megtakarítást nem jelent, akkor is i n ­ dokolhatják néhány CD-ROM kiadvány beszerzését más előnyök, mint például a fix előfizetési díj, a

Ennek az egyik oka, hogy a CD-ROM keresés ingyenes, míg az online keresésért fizetni kell, a másik, fiogy itt a felhasználó maga kereshet, a harmadik pedig, hogy a CD-ROM

Minimális Maximális Átlagos használati idö

változások: Bibliomed, BRS, Compact Cambridge, Dialóg, Ebsco, SilverPlatter.. táblázatban láthatók az összehasonlított paraméterek az egyes gyártók által forgalomba

mítógép, CD-ROM olvasó) túl a CD-ROM adatbázis magas előfizetési dija miatt válhat semmivé ez az előny. Az olvasót azonban nehezen lehetne rávenni erre, mert úgy tekint

a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” cím ő projekt együttm ő ködésével.