A CD-ROM adatbázis-használat költségeinek meghatározása és megtérülése megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

kiterjed. Például a Dialóg által forgalmazott optikai lemezes adatbázisok a koztula|don kategóriájába lemezek általában csak az adatok átmeneti felhasz- esnek ( " p u b l i c d o m a i n " a d a t b á z i s ) , a m e l y e k e t a z a d ó - nálását, ill. tárolását, továbbá egyetlen papírmásolat tizetők pénzén fejlesztettek ki, így nem indokolt hasz- kinyomtalását engedik meg, míg a távközlési hálóza- nálatuk korlátozása. Az online adatbázisoknál ez nem ton való adatátvitelt kifejezetten tiltják, volt probléma, mert a magas géphasználati és

Az OCLC által alkalmazott szerződés megengedi vonalköltség, valamint a fénymásolat költsége vissza- az információk lehívását az adatbázisból szövegszer- tartotta a használót nagyobb személyes adatál- keszlés céljára, nem korlátozzák egyetlen példányra lományok kiépítésétől, de ezt a határt a C D- R O M a papírmásolatok készítését, de i l l is feltűnik a megszüntette. A használati díj a kevert rekordokat keresési eredmények "ideiglenes tárolásának" köve- tartalmazó, integrált adatbázisok esetében is felmerül telménye (bár senki sem tudja, meddig számit ez ide- (pl. a Kongresszusi Könyvtártól származó rekordok iglenesnek). Az OCLC a nyomtatott másolatok használatáért nem, csak az adatbázis egyéb forrású nem pedig az adatok terjesztésének elsődleges Az adatbázis-előállítók joggal aggódnak az illegáli- céljával történik. san hozzáférhetővé tett rekordok miatt, és a haszná- A SilverPlatter cég egyedi szerződéseket köt a lati engedélyekben megtiltható a szoftver és az adat¬

CD-ROM termékek adatbázis-készílöivel (a LI$A-va\ struktúra másolása. Az adatok kreatív felhasználását kötött szerződés pl. nem akadályozza az adatok belső azonban támogatni kellene, természetesen meglelelö felhasználását, és a termék használatát csak akkor szabályozás keretében,

korlátozza, ha az egy olyan adatbázis része, ill,

alapja, amelyei a felhasználási engedéllyel rendel- /DUGGAN. M. K.: Copyright and downioading (rom kezö intézményen kívüli kereskedelmi értékesítés CDROMs. • Database. 11. köt. 1. sz. 19B8. p. 7 - 9 . / céliából készítenek). A legnépszerűbb optikai

IMándy Gábor)

A C D - R O M adatbázis-használat költségeinek meghatározása és megtérülése

Megtévesztő az a CD-ROM mellett oly sokszor hangoztatott érv, hogy olcsóbb, mint az online adat­

bázisok használata, mivel a helyi keresésekért nem kell külön fizetni. A kezdeti beruházáson (mikroszá­

mítógép, CD-ROM olvasó) túl a CD-ROM adatbázis magas előfizetési dija miatt válhat semmivé ez az előny. A szerző a Lotus 1-2-3 statisztikai táblázatke­

zelő segítségével közreműködött egy program kifej­

lesztésében, amely össze tudja hasonlítani p á r h u ­ zamosan hozzáférhető (online és CD-ROM) adatbázi­

sok kétféle kezelésének költségeit.

Ésszerű lenne a CD-ROM-kereséseket ugyanúgy megfizettetni az olvasóval, mint ahogyan ez az online kereséseknél t ö b b n y i r e történik. Az olvasót azonban nehezen lehetne rávenni erre, mert úgy tekint az opti­

kai lemezre, mint a kézikönyvre, amit számtalanszor használhat fizetés nélkül (és a CD-ROM reklámja ki is aknázza ezt a sajátosságot). A térítés egyik útja a pénzbedobós munkaállomások rendszeresítése

lenne - de kérdés, hogy a további beruházás megérné-e, nem kerülnénk-e ezáltal közel az online használat bekerülési költségeihez. Létezik egy ROI (Return On Investment) nevű szoftver (a Personal L i - brary Software cég terméke), amely - az adatbázis titkosításával és desifrírozásával - kizárja a CD-ROM ellenőrzés nélküli leolvasását. Ezáltal lehetővé válna a használat szerinti fizetés (pay- as-you-go) elve, ami nagymértékben csökkenthetné az optikai lemez általános előfizetési díját. Ha a R O M a titkosítási eljárás kikapcsolásával, pusztán a hasz­

nálat nyomon követésére alkalmaznák, akkor nem kellene megvenni a desifrirozó berendezést, viszont az olvasónak be lehetne nyújtani a számlát.

L A N P R U M . H.: Determlnlng and recovering C D - R O M s e a r c h c o s t s . - Laserdisk Professional, 2. köt. 2. s z . 1 9 8 9 . p . 2 3 - 2 5 . /

(Mándy Gábor)

Húszéves a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ

spektívákat foglaljuk ös

r:

3 1 0

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :