A Medline adatbázis CD-ROM-változatainak összehasonlítása megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

A Medline adatbázis CD-ROM-változatainak összehasonlítása

A közismert nagy orvosi adatbázis, a Medline az egyesült államokbeli National Library ot Medicine (NLM) online adatbázisa, az Index Medicus nevű referáló folyóirat számítógépes változata. Újabban számos gyártó CD-ROM formában is kínálja a Med­

line adatbázist, ezeké! hasonlította össze a VOGIN, a holland online felhasználók egyesülete.

Az összehasonlított CD-ROM Medline adatbázis­

változások: Bibliomed, BRS, Compact Cambridge, Dialóg, Ebsco, SilverPlatter. Az összehasonlítást I B M - kompatibilis mikroszámítógép és CD-ROM olvasó három kombinációjával kialakított munkaállomások­

kal végezték.

A Z E R E D M É N Y E K

Az í. táblázatban láthatók az összehasonlított paraméterek az egyes gyártók által forgalomba hozott CD-ROM termékekre. Kiderült, hogy bizonyos lemezek nem mindhárom munkaállomás-változattal olvashatók, pl. a Bibliomed és az Ebsco lemeznél ins­

tallációs és keresési problémák mutatkoznak két munkaállomás-kombinációval is.

Az eredmények összehasonlításához a következő tényeket kell figyelembe v e n n i :

• egyes CD-ROM-változatok az Index Medicus téte­

leknek csak egy-egy részét tartalmazzák,

• mindegyik változat más-más időszakot fed le,

• egyes változatokban halmazokat csak kerülő úton lehet képezni,

• a munkaállomás néha befolyásolja az eredményt.

É R T É K E L É S Bibliomed

Gyors, k ö n n y ű keresést tesz lehetővé; olcsó, minden lemez több évet fed le, tehát nem kell ismé­

telten cserélni a lemezeket. Viszont csak a köz­

lemények címe, forrásadatai, szerzői és a MeSH- adatmezők kereshetők benne (MeSH vagy Medical Subject Headings a Medline cfeszkriptorai). Csupán a legfontosabb folyóiratok feldolgozásával kapott rekordokat tartalmazza. A kinyomtatott eredmény a legfontosabb adatokra szorítkozik. A keresőprofil nem őrizhető meg.

BRS

A Bibliographic Retrieval Service (BRS) vagy a Data-Star online keresőnyelv ismerői könnyen boldo­

gulnak a BRS-Search adatbázis-kezelő rendszer CD- ROM-változatával. A rendszer gyenge pontja, hogy a csonkolás és a maszkolás igen lassú. A MeSH deszk- riptorkifejezéseket is szavanként indexeli, ezért a fel­

használónak nem kell ismernie a MeSH indexelési rendszert. A BRS CD-ROM csak az angol forrásanya­

gé rekordokat tartalmazza, vagyis nem szánták a k o n ­ tinentális európai piacra.

Compact Cambridge

A Medline adatbázis teljes online anyagát tartal­

mazza: valamennyi bibliográfiai rekord teljes alakja - beleértve a referátumokat és a MeSH-kifejezéseket - megvan a lemezen, egyetlen kivétel a testületi szerző adatmező. A szabad szavak és a M e S H - deszkriptorok együttes keresése c s o n k o l á s s a l lehetséges. Az előzetesen létrehozott halmazokat kombinálni lehet, igaz, csak az utolsó tízet. Ugyan­

csak korlátozott a keresőkifejezések száma is. A fel­

használóbarát keresőrendszer és az átfogó adatbázis ezt a CD-ROM-ot kutatóintézeti, egyetemi könyv­

tárakban való használatra teszi alkalmassá.

Dialóg

Az ismert DIALÓG parancsnyelvet meghonosítot­

ták a CD-ROM keresőrendszerében is, így a CD- ROM-ról egyszerű átkapcsolással, a kereső stratégia átvitelévei kaphatjuk meg a legfrissebb adatokat az online adatbázisból.

A keresőrendszer menürendszerü változatával egyszerre egy keresőkérdést tehetünk fel, a p a r a n c s ­ nyelvi változatnál ez a korlátozás nem áll f e n n . Könnyen kereshetők a MeSH-deszkriptorok. Mód van a Medline adatbázisnál ismert explodálásra, de egyszerűbb a kódokkal dolgozni, mint a szöveges deszkriptorokkal. Ilyenkor ugyanis a M e S H - deszkriptor explodálása csapdához is vezethet.

Kisebb hiányosságoktól eltekintve, a Dialóg CD-ROM könnyen kezelhető, gyors működésű, sok lehetőséget nyújtó adatbázis.

Ebsco

Egy teljes és egy válogatott Medline változat kapható CD-ROM-hordozón. Az utóbbi 5 5 0 folyóirat cikkeinek tesztelésén és összehasonlításán alapul.

Némi nehézséget jelentett installálása az egyik m u n ­ kaállomáson. Az Ebsco CD-ROM kétféle szolgáltatást kínál. A keresés hat (bonyolultsági) szinten történhet.

A szinttől függetlenül a felhasználó csak bizonyos idő után tud eligazodni a kezdő színes képernyőoldal sok információja között; a képernyő egy alkalmazási terü­

letre és egy menüterületre oszlik.

A kezdeti nehézségek leküzdése után az Ebsco CD-ROM kellemes lehetőségeket kínál. Például saját állományt lehet a programba bevinni, s ezáltal a keresés - kívánságra - pl. csak saját könyvtári állományunkra szorítkozhat. Külön SDI rendszere

3 0 4

(2)

T H T 3 7 . é v f . 1 9 9 0 . 7 . S E .

v a n , A M e S H - d e s z k r i p t o r o k á b é c é r e n d ű j e g y z é k é b e n i s l e h e t k e r e s n i , s ő t a f a s z e r k e z e t e x p l o d á l h a t ó , v i ­ s z o n t attól l e h e t tartani, hogy a v é g f e l h a s z n á l ó n e h e ­ z e n tud e l i g a z o d n i a p a r a n c s o k k ö z ö t t . A C D - R O M t a l á n túl s o k a t p r ó b á l n y ú j t a n i , k i s s é k e v e s e b b e ! j o b b a n h a s z n á l h a t ó k e r e s é s i e s z k ö z l e n n e .

SilverPlatter

F e l h a s z n á l ó b a r á t s z o f t v e r , s o k s e g é d k é p e r n y ő v e l . A r e n d s z e r t k ö n n y ű i n s t a l l á l n i . A k e r e s é s i s t r a t é g i á t

é s a r e k o r d o k a t e g y s z e r ű e n e l ő l e h e t á l l í t a n i , a m i k ü l ö n ö s e n a g y a k o r l a t l a n f e l h a s z n á l ó k n a k e l ő n y ö s . B o o l e - o p e r á t o r o k i s h a s z n á l h a t ó k , a k á r a k e r e s ő s z a ­ v a k , a k á r a h a l m a z s z á m o k között, a k á r v e g y e s e n . H a l ­ m a z o k g y a k o r l a t i l a g k o r l á t l a n s z á m b a n k é p e z h e t ő k . Mivel a S i l v e r P l a t t e r s o k C D - R O M a d a t b á z i s t f o r g a l ­ m a z , a t ö b b d i s z c i p l í n á r a k i t e r j e d ő k ö n y v t á r a k s z á m á r a e l ő n y ö s a M e d l i n e b e s z e r z é s e a S i l v e r P l a t - t e r t ő l . A r e n d s z e r h á t r á n y a , hogy a c s o n k o l á s n a g y o n lassítja a k e r e s é s t .

i. táblázat

A vizsgált és összehasonlított jellemzők

l e í r á s Silver­

Platter

Compact Cambridge

B R S Bibliomed E b s c o Dialóg

A r U S D - b a n 9 7 5 1375 9 9 5 9 5 0 1 4 9 0 9 5 0

A vizsgált Medline időszak 1987 1987 1 9 8 7 / 2 8 4 - 88 8 6 - 88 1987

• az aktualizálás gyakorisága 4/év 4/év 3/év 4/év 4/év 4/év

• a hónapok száma a vizsgált lemezen 10 12 6 3 9 3 0 12

• a teljes időszak 1 9 8 5 - 1 9 8 2 - 1 9 8 5 - 8 8 - 8 4 8 6 - 88 8 4 - 88

• a teljes Medline igen igen nem nem nem igen

• korlátozott számú forrásfolyóirat 11 angol 5 0 0 5 0 0

Felhasználói segédlet

• kézikönyv + +, - 2) + - + +

> oktatóanyag (a (emezen) + + - + - - + +

• olvashatóság + + - + + + +

• index + + - - - + +

Magyarázó képernyöoldalak

• kérésre, időnként + + + + + +

• kérésre, folyamatosan + - + + + +

• elégséges információ + + + + + +

Hibaüzenetek

• segítséget ad + + - + - + - +

• elég világos a végleihasználóknak - + - + - +

MeSH-deszkriptorok és mutatók kijelzése

• MeSH-deszkriptorok ábécérendben + + + - + +

• Medline faszerkezet - - - + + +

• Chemical Abstracts Regisfry számok + + - - - - 3 ) +

• löszótár (alapindex) + + + - - - +

• a találatok számának kijelzése + + + + - +

• a folyóiratok mutatója + - - - + + +

• szerzőindex + + - + + +

MeSH összetett deszkriptorok kijelzése

• összetett kifejezésként aldeszkriptorral - + - 4 ) + - 4 ) i

• összetett kifejezésként aldeszkripior nélkül - - + +

-

i

• e g y e s szavanként + - + - + +

• összetett kifejezésként és egyes szavanként - - _ - i

Keresési szempontok

• jobb oldali csonkolás + + + + 1

• bal oldali csonkolás 5) - + - - - -

-

• maszkolás

-

- + - + i 6)

• Boole-operátorok + + + + - f

• szomszédos szavak keresése + + + - +• +

• egy mondatban lévő szavak keresése

-

+ + - 1 + 6)

• keresőszavak kombinálása egy

keresőkifejezésben + + + - + i 6)

• előző halmazszámok beépitése

a keresőkifejezésbe 7) + + + + - f 6)

• adatmező-kiválasztás nem szükséges.

de lehetséges + + + - + +

• a keresőszó-jegyzékből választható

egyeflen billentyűzéssel - - + - + ( 1

• keresés MeSH-szinonimákkal

(kereszthivatkozás az annotált MeSH-ben) - - - + + +

3 0 5

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

(Az 1. táblázat folytatása)

Leírás Silver­

Platter

Compact Cambridge

B R S Bibliomed E b s c o Dialóg

• a faszerkezet explodálása - - - + - + + 6 )

• keresés c s a k aldeszkriptorokkal + + - +

-

+ + 8 )

• karakterfüzér-keresés nem indexelt

információra (pl kötetszámra) - + - - - + 6)

• a keresési stratégia megőrzése + + - v 6)

a megőrzött keresőstratégiák

maximális száma 91 10) i + - + i 6)

• a megőrzött keresöstratégiák maximális hossza

(s = halmazok. w = szavak, c = karakterek) c 1 5 8 S 5 w7 + -• + 9 9 S 6 )

• számok, kódok keresése + + + 4 + - 1 61

• a keresés vagy kiírás megszakításának

lehetősége + + + + t-

• a feldolgozás vagy kiírás pillanatnyi

állásának kijelzése + - + - + + -

Kereshető Medline adatmezők

• testületi forrás +• - + -- - *

• MeSH kiemeli deszkriptor külön

adatmezőben + + + - - --

• MeSH nem kiemelt deszkriptor

külön adatmezőben + + +

-

- -

• mindkétfajta MeSH-deszkriptor egy

adatmezőben - - - + + - 1 1)

• Index Medicus kötetszám + - + ? - -

• rekordiazonositó szám + + + - + 4-

• folyóiratkódok (ISSN) + +

-

- + +

• publikáló ország + + - - - -

• Chemical Abstracts Regisfry szám + + - + 4-

eredeti (nem angol) cim + + n.a n a n.a. +

Kimenet

• változtatható kimenő formátum 12) + + + + - + - +

> rendezés lehetősége - - - - - +

• letöltés lehelösége + + + + + +

• kimenet az adalmezök címkéjével + + + + + +

• a keresőszó kiemelése

a szövegkörnyezeteién + - + - - + - + - + -

• ugrás rekordokra a halmazban + + 6) + + + +

A keresőrendszer típusa

• menüvállozat + 13) + + 13) + + +

• parancsnyelvváltozat + 13) + + 13) - +

Megjegyzések

+ = nincs probléma - = problematikus

1) A szám a kiválasztott részadatbázisokra felvell folyó­

iratok számát jelenti

2) Rövidített (emlékeztető jellegű) használati leírás 3) Kereshető

A) Minden összetett MeSH-deszkriptorkifejezést mondái­

kén! kezel, amely helyzeti operátorokkal kereshető 5) + lehetséges + - lehelséges. de időigényes

- lehetetlen

6) C s a k a parancsnyelvi üzemmódban 7) + lehetséges

+ - lehetséges, de egy másik p a r a n c c s a l (pl K E E P ) lehetetlen

8) Sok lemezterületet igényel, fennáll a lemez betelésé­

nek veszélye

9) + korlátlanul szám: maximált mennyiség

10) + korlállan szám: max. számú halmaz, szó vagy ka­

rakter

11) Adatmezöjelek külön mezőben

12) + A kimeneti formátumot a felhasználó határozza meg + - néhány rögzített formátum

- egy rögzitett'formátum

13) A felhasználó parancsokat adhat, általában valamennyi p a r a n c s képernyőről választható, viszont c s a k egy üzemmód van, amely valahol a menü és a parancsnyelv között helyezkedik el.

3 0 6

(4)

TMT 3 7 . é v i . 1 9 9 0 . 7. s z .

K Ö V E T K E Z T E T É S E K

A hat CD-ROM termék között jelentős eltérések vannak. A fejlődés során a különbségek egy része el fog t ű n n i (pl. az aktualizálás gyakorisága és az időbeli lefedés terén), de minden változat néhány sajátságát meg lógja tartani (pl. bal oldali csonkolás, explodálás, aldeszkriptor-keresés). Nem lehet egyikről sem állítani, hogy az a jobb, sok függ a könyvtár feladataitól. Mielőtt valamelyik CD-ROM terméket megvásároljuk, javasoljuk egy döntési lista készilését, az alábbi szempontok mérlegelésével:

• Az árak összehasonlításakor (lásd 1. táblázat) a használat gyakoriságát kell figyelembe venni.

• Ha a könyvtárnak már van egy Dialóg vagy egy Sil­

verPlatter CD-ROM-ja, olyant célszerű beszerezni, amely azzal azonos keresőrendszerrel használ­

ható.

• Milyen irodalmat keres a végfelhasználó;

- a legfrissebbet, - régebbi irodalmat is,

- megelégszenek-e a "core" lapokkal, vagy az orvosi szakirodalom teljes lefedését kívánják?

• Felhasználóbarát rendszert kell keresni olyan esetben, amikor azt gyakorlatlan kezdő keresők használják majd. A Bibliomed és a SilverPlatter CD-ROM használata egyszerűbb, a Compact Cam­

bridge, a Dialóg és az Ebsco bonyolultabb keresést tesz lehetővé. A BRS esetén nehéz ilyen szempont szerint elkülöníteni a felhasználókat.

A SilverPlatter, a Dialóg és a Compact Cambridge CD-ROM elsősorban a gyakorlatlan vagy ritka fel­

használók számára alkalmasak. A Dialóg és az Ebsco külön szolgáltatásokat is kínál a tapasztalt felhaszná­

lóknak. Néhány kritérium az utóbbiaknak:

• A parancsnyelv hasonlít-e valamelyik online keresőnyelvre?

• Lehetséges-e a keresési stratégia átvitele online keresésre?

• Milyen csonkolási lehetőségek vannak?

• Explodálás vagy faszerkezet-keresés lehetsé­

ges-e?

• Megőrizhető-e a keresési stratégia?

Úgy véljük, hogy a CD-ROM elsősorban a gyakor­

latlan vagy ritka felhasználók számára alkalmas i n ­ formációkereső eszköz. A gyakorlottak továbbra is elsősorban online használják majd a Medline adatbá­

zist, mert az online rendszerek magasabb rendű szolgáltatásra képesek, mint a C D - R O M .

BAKKÉR, S - B L E E K E R , A. et al.: Medline on C D - R O M : a comparison. = Online Review, 1 3 . köt. 1, s z . 1 9 8 9 . p . 3 9 - 5 0 . /

(Roboz Péter)

A Medline CSA-kiadású

C D - R O M változatának használata

A címbeli tapasztalatok számszerűsítésére a rot­

terdami (Hollandia) Erasmus Egyetem orvosi fakultá­

sának könyvtára {Library of the Faculty of Medicine and Health S c i e n c e s of the Erasmus University, a továbbiakban könyvtár) kérdőíves felmérést készí­

tett. A vizsgálat 1987 szeptemberében kezdődött.

A k ö n y v t á r b a n van egy CD-ROM munkaállomás, amely Olivetti M24 típusú személyi számítógépbői, Philips C M 1 0 0 típusú CD-ROM olvasóból és egy nyomtatóból áll.

A Cambridge Scientific Abstracts (CSA) CD-ROM rendszer installálása nem okozott gondot. Az i n s t a l ­ lálás után hamarosan szinte állandóan foglalt volt a munkaállomás, így először előjegyzéses rendszert, majd korlátozott használati időt kellett bevezetni.

A használatban kiderült, hogy a legtöbb felhaszná­

lónak (60%) van saját személyi számitógépe, ami az ismerkedést megkönnyítette, és természetes igény­

ként jelentkezett a talált tételek letöltése mágnesle­

mezre Cardbox-Pius vagy Sci-Mate formátumban. A könyvtár a Cardbox-Plust ajánlotta. Ez viszont k o n ­ verziót igényelt, amelyet a Swíssfar ModiFiie prog­

rammal oldottak meg.

A munkaállomást a hagyományos nyomtatott könyvtári anyagok közeiében helyezték el, amelyeket az olvasók szabadon használhattak. Kívánságra az

olvasószolgálatnál dolgozók támogatást adtak a r e n d ­ szer kezeléséhez.

A könyvtár 1 1 9 kérdőívet küldött szét, ebből 1 0 4 érkezett vissza. Mindenki könnyen kezelhetőnek t a ­ lálta a rendszert. A találatok 60%-át jónak, 28%-át megfelelőnek találták. 10%-ot találtak még kielégítő­

nek, elégtelen minősítést senki nem adott.

Az online információkeresést kiváltó eszköznek tartja a CD-ROM-ot a válaszolók 43%-a, nem tartja j ó n a k 27%, nem nyilatkozott 30%.

A CSA kiváló megjelenésű, felhasználóbarát visz- szakereső rendszer. A C D - R O M egyértelműen kiváló és ígéretes referenciaeszköz a könyvtárak számára.

A SilverPlatter CD-ROM visszakeresési rendszere az MTA Könyvtárában a Medline-nal szerzett tapasztalatok alapján közel sem nyújt olyan kellemesen áttekinthető képernyőképeket, mint amilyenekről a cikk a CSA-vál- tozaltal kapcsolatban beszámol; a kérdés megfogalmazása nehézkesebb, a találatkijelölés még inkább. A CD-ROM általános értékelésével viszont maximálisan egyetértünk.

- Aref.

/ B L E E K E R , A.— T J I A M , I. A. S - - V O L K E R S , A. C . W.: Med­

line on C D - R O M ; an evaluation after slx months' u s e . - Online Review, 12. köt. 4. s z . 19 8 8 . p. 1 9 7 - 2 0 4 . /

(Teles András)

3 0 7

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :