Miért közkedvelt a Medline CD-ROM-on? Tapasztalatok a SOTE Központi Könyvtárában megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT3B.évi. 1091.5- 6. az.

Usbeth Bjőrklund (Svédország): Négy hipertext- alkalmazás bemutatása

Archív anyagok osztályozási problémái - hlpertext-alkalmazés

Roland Hjerppe (Svédország): Roget tezauruszénak továbbfejlesztése hlpertext segítségével

K) Keresés egyatomos osztályozórendszerekben Elnök: Barbara Keim {NSZK)

Főelőadó: Nancy Willlamson (Kanada)

Hannes Hug (Svájc): E T O - k e r e s é s az ETH (Zürich) könyvtárában

Nancy Williamson (Kanada): A Library ol Congress- szel közös osztályozási rendszer előnyei

M. A. Goplnath (India): Számítógépes v i s s z a k e r e s é s a kettőspontos osztályozási rendszerrel

L) Visszakeresési technikák

Elnök és főelőadó: Krlshan Kumar (India)

Atina Vickery (Nagy-Britannia): Ismeretszervezés in­

telligens rendszerben

Veronica Oechterlng (NSZK): Tárgyorientált online rendszerek egyedi számítógépi megoldásai

Miért közkedvelt a Medline CD-ROM-on?

Tapasztalatok a S O T E K ö z p o n t i Könyvtárában A Medline CD-ROM adatbázis az orvosegyetemi felhasználók körében Igen nagy n é p s z e r ű s é g r e tett szert ez elmúlt é v b e n . Mi ennek az oka?

N é z z ü k előbb a falhasználókat. Orvosainkat é s a hallgatókat, vagyis a potenciális felhasználókat három kategóriába sorolhatom:

1. külföldi ösztöndíja során megismerte az irodalom­

kutatásnak ezt a módját, é s hozzáférhető volt számára;

2. külföldi ösztöndíja s o r á n látott ilyet, de nem használhatta:

3. k ö n y v t á r u n k o n kívül sehol nem találkozott Ilyen­

nel.

Az első kategóriához tartozók hamar elsajátítják az adatbázis önálló használatát, hiszen nem Ismeretlen s z á m u k r a , majdnem hogy természetes ennek megléte. A második é s harmadik csoport tagjai Örömmel vállalkoznak az adatbázis k e r e s ő n y e l v é n e k elsajátítására. Elégedetten veszik tudomásul, hogy ha késéssel é s nagy erőfeszítések árán is, de pró­

bálunk felzárkózni a fejlett Információszolgáltatáshoz.

Mindhárom csoport v é l e m é n y e megegyezik azonban abban, hogy az Irodalomkutatást a továbbiakban csak ezen a módon, az adatbázisból adódó előnyök alapján tudják elképzelni.

N é z z ü k az adatbázist használhatósági szempont­

ból. A Medline CD-ROM orvosi-biológiai adatbázis lézerlemezen. T ö b b CD-ROM kiadása létezik, a SOTE Központi K ö n y v t á r a Silver Platter kiadásra fizet elő.

Marlene Rockmore (USA): Fazetták é s tezauruszok egy többcélú információkereső rendszerben Mlchael Schopen (NSZK): Különböző adatál­

lományokkal való keresés orvosbiológiai adatbankban

M) Indexelés

Elnök és főelőadó: Gerhard Rlesthuís (Hollandia) Claus Poulsen (Dánia): Új koncepció az In­

d e x e l é s b e n

R. G. Prasher (India): Index és indexelés

M. Parameshwaran (India): L á n c i n d e x egy Dewey osztályozási rendszert alkalmazó katalógushoz M/r/a llvonen (Finnország): A környezet hatásai az In­

dexelők munkájának e g y e z t e t é s é b e n .

T e r m é s z e t e s e n nem hallottam valamennyi előadást, mégis azzal az általános meglátással feje­

zem be, hogy a hipermédláról még sokat fogunk hal­

lani. (Jó lenne magyar kifejezést találni á hlpertextre.) Domokos Miklósné (Budapesti M ű s z a k i Egyetem Központi Könyvtár)

1. ábra

T I T J T L K : R a d i á c i ó n pncumonilis ind fibroiis foliowing split-couise radiilnfi dioapy for lung cinccr. A radiologic i n d physiologic fludy.

A U A U T N O H : M a l l s o n K ; Holsli-LR; Poppius-ll; Koihola D; S l e n m i n S ; Tammilchio-L; Salmo-M

Al> A D U R E S S O F A U T I I O R : D e p ó m a t of Pulmonaiy Mcdicine. H c k i a k i Univcriily Ccnlral H o s p i t á l Finland.

S O S O U R C K : Acia-Oncnl 1987; 16(3): 193-6 P V P U I I L I C A T I O N V K A R : 19H7 L A L A N G U A f i K : E N G L I S H

Cr C O U N T K Y 0 F P U J I L I C A T I O N : S W E D E N

A l i A B S T R A C T : Ridiogiaphic signs of radinion pncumonilis i n d fibroiis wcre a s s e s s c o and pulmonvy funclion monilorcd in lung cancer patienls i f i c i Iwo-diffcrcnE tplit-coursc radialion Ihcrapy I c h c d ü l e i . o n e wjlh • rest jnlcrvil ii.1 3 wceks ind Ihe n ü i c T wiih a ini interva] of S weeks. dw tolil radiilion I I : - T hcing tlic same in bolh lieitnirnla (55 Gy/20 fiactinns/7 or 9 wccks).

Pnsi moricm findings w e r c analytctl v\ten aviilahle. Spirometric mcasurcmcEil ü ( v i l i i capacily. d c l t r m i n a ú o n of diffusing capacily for caibon rnonoaldc ( D L ) and ilvcular v o l u n i c wilh the single brcilh lechnique. i n d dcicnninaiinn nf rcginnal distrihuiiun of lung perfjiion by (wo differeru Icchnituirs, E a ü i o s p i i o c n c v y ind ginuna c a m c i l digiEal display folkfvring Ü l L r a v e n o u s injeciion of l J 3 X e . werc cirried oui bvfore i n d al vuiou* tirnes aher ihe cnmplriion of irradiattnn. Of Ihe phyiinlngic p v a m c l c r s . only J I L showcd i sicnifitanl d c c r c i s c b as well as 9 months pnst-ucalmcni fp k i s Uian 0.05). No dilfcrcnce bciwrcn IJIC iwo treiuncni achrdiilei could bc shown wilh rcgard lu gradc o r lime pallcm o f radiologic cfiangcs oi d r c i e i s c in D L . The findings supgcal Ihat measurcnienl of D L n u y be of valuc in monitoring pilicnls inclodcd in Icscaich prolotols for lattilliun ihcrapy of l u n g cancci i s wcll i s i n *clcction o í piiicnrs for this Ircalmenl.

M K S I T M R D I C A L S U B J E C T Í I K A D I N G l ABC J - L C o m p m i i x / Siudy:

H u m á n Malc- Middlc-Age Momlnring. -Physiotagic Pncumon:a diignotis; Prognosia.; P ú i m o n a ry-Oiffus ing-Capacily: Puhnonary-Fibfnsii- di.ignnais; R j d i a l i o n T n j i n i r s . d i i g n o s i s ; Radiallirrapy-Poiarc;Rr*pira1ary- Funclion-Tesls; T i m c - F a c u n s

MKSll M K U I C A L S U B J E C T I I R A D I K R i ' L u n g N c o p l u m J . radiolEicrapy: T n o u m o n i i - c t i o l o g y ; *ru)rnonaiy.Fibroiis.ciiobgy;

* R i ű j a t i n n - F n j l i i Í F S . e l Í L > l o g y ; *Riilinthcripy'iriveiic.cfrccls

I S S N I N T K R N A T I O N A I , S T A N U A M D S K K I A L N U M I I K K : 0 M 9 - 6 5 I X A N M K D U N f i A C C E S S I O N N U M B K R : fmiKl02ri6

lll> 1'rHATK (ODE: ÍFtni

245

(2)

B e s z á m o l ó * , s z e m l é k , referátumok

Havonkénti aktualizálásából adódik, hogy meglehető­

sen új információkat is tartalmaz. 1966-ig visszame­

nően kereshetünk benne. A cikkek z ö m e tartalmi kivonattal jelenik meg a k é p e r n y ő n . Használata egy­

szerű. Ha h a g y o m á n y o s módon keres az olvasó, elég a program elindítása é s a keresett év kiválasztása után jelentkező menüből fi. ábra) a FIND parancsot választani, majd beírni a keresőszót vagy a s z e r z ő nevét. Ezt a keresést azután finomítani lehet, az operátorok (and, with, or, not) segítségével az először leirtat más keresőszavakkal ö s s z e lehet kötni. Lehet nyelvre, országra, egy adott időszakra stb. szűkíteni a keresést. Előfordulhat, hogy az általunk megfogal­

mazott k e r e s ő s z ó v a l csak a közelében járunk a kívánt témának, ilyenkor j ó hasznát vehetjük a kapott találat v é g é n található kötött tárgyszavaknak: Medical Subject Headings = MESH. É s ez csak egy a lehetőségek közül. Az 1. ábrán látható, hogy hány m e n ü b e léphetünk tovább a főmenüből.

A másik két k e r e s é s r e szolgáló menü, az INDEX é s a THESAURUS ugyancsak fontos segítség. Előfordul­

hat például, hogy k e r e s ő s z a v u n k helyesírása pontat­

lan, Ilyenkor az INDEX-be érdemes belépnünk, é s a kurzorral le é s föl mozogva m e g k e r e s n ü n k a helyes szót, mint egy szótárban. Itt megtalálhatjuk a s z ó h o z tartozó kötőjellel írt egységeket, valamint a k e r e s ő s z ó h o z tartozó találatok számát is. A THESAURUS behelyezi témánkat egy hierarchikus alá- é s fölérendeltségi viszonyba. Alkalomadtán jó

Commai Menu

2. ábra

támasz lehet, az olvasók mégis ritkán használják ki a benne rejlő lehetőségeket. A GUIDE menü ad tájékoz­

tatást az adatbázis használatának módjáról.

A kapott találatokat nyomtathatjuk, lemezre ment­

hetjük a PRINT, III. a DOWNLOAD menük Igénybevé­

telével.

A 2. ábra egy mintatalálatot mutat be.

Az olvasó tehát k ö n n y e n , gyorsan Jut az Informá­

cióhoz: ebben látom a n é p s z e r ű s é g okét. Ezt jól alátá­

masztja, hogy könyvtárunkban a (elhasznált gépidő az elmúlt é v b e n 1600 óra volt.

Rajnainé H. Mária (Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i Egyetem Központi Könyvtár)

Posztgraduális szakinformatikus képzés a Norvég Könyvtár- és Információtudományi Főiskolán

Az oslói Norvég K ö n y v t á r - é s Információtudományi Főiskolán (Norwegian School of Llbrary and Informa­

tion Science) 1984-ben vezették be a posztgraduális Információtudományi é s adatfeldolgozási képzést.

Időtartama két tanév (négy félév). Célja olyan k ö n y v ­ tárosok kibocsátása, akik nagy szakértelemre tesz­

nek szert az információk kezelésében, különös tekin­

tettel a számítógép sokoldalú felhasználására a doku­

mentumok, adatok é s információk nyilvántartásának m e g s z e r v e z é s e é s irányítása közben.

A felvételi követelmények a következők: csak olya­

nok vehetők fel, akiknek főiskolai könyvtárosi képesítésük van, ezen belül az adatfeldolgozás é s az információkeresés, továbbá a matematikai é s számí­

tástechnikai alkalmazások területére szakosodtak.

(Az ilyen típusú végzettség m e g s z e r z é s é h e z Norvé­

giában 3 é v szükséges.)

A posztgraduális szakinformatikai szak Norvégiá­

ban csak nappali tagozaton végezhető el. Egy tanév 38 hétből áll. Hetente csak 8-10 tanrendlleg előírt előadás, szeminárium vagy gyakorlat van, de a hall­

gatók folyamatos egyéni munkája (pl. dolgozatok

írása, a szakirodalom feldolgozása, gyakorlati felada­

tok megoldása stb.) további 30 órát vesz igénybe, így a heti leterheltség ö s s z e s e n 40 órát tesz ki.

A posztgraduális képzési program a kővetkező tantárgycsoportokat foglalja magában:

B e v e z e t ő előadások

(egy tanév nyolcadrészét teszik ki)

Különböző elméleti tárgyakba é s m u n k a m ó d s z e ­ rekbe nyújtanak betekintést (pl. matematika, n y e l v é ­ szet, kutatási módszerek, projektek kidolgozása).

P r o g r a m o z á s

(egy tanév negyedrésze)

A PASCAL programnyelv alapos elsajátítása útján a hallgatók megtanulják a programok strukturálásá­

nak é s dokumentálásának technikáját. A fentiekhez kapcsolódva mélyrehatóan megismerik a s z ö v e g f e l ­ dolgozás, a bibliográfia é s az Információkereső rend­

szerek területén alkalmazott adatszerkezeteket és algoritmusokat.

246

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :