CD-ROM a könyvtárosok és a felhasználók szemével megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

r ü b b s z o l g á l t a t á s a i t . Ezért ezt az új t e c h n i k á t fel k e l l v e n n i a k ö n y v t á r i o k t a t á s t e m a t i k á j á b a , írni k e l l róla az o k t a t ó k s z á m á r a k i a d o t t k ö n y v t á r i ú j s á g b a n é s az e g y e t e m l a p j á b a n . Ez az i s m e r t e t é s i k a m p á n y p e r s z e arra vezet m a j d , h o g y m é g t o v á b b n ő a k ö n y v t á r r a n e h e z e d ő n y o m á s .

/ T A Y L O R , D. C : Reference ROMa: Slx Implícatlons tor II- brarles building C D - R O M database services. - American Llbrarles, 20. köt. 5. az. 1 9 8 9 . p. 452., 4 5 4 . /

(Válás Gvöravi

CD-ROM a könyvtárosok és a felhasználók szemével

A W a l e s i K ö n y v t á r t u d o m á n y i F ő i s k o l a (College ol Librarianship Wales = CLW) a l a p í t á s i é v e 1 9 6 4 , s z ó k h e l y e A b e r y s t w y t h , e g y e t e m i v á r o s , e g y ú t t a l a w a l e s i N e m z e t i K ö n y v t á r s z é k h e l y e is. A f ő i s k o l a a l e g j e l e n t ő s e b b k ö n y v t á r - é s I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i k ö z p o n t N a g y - B r i t a n n i á b a n , 1 9 8 9 - t ő l s z e r v e z e t i l e g a W a l e s i E g y e t e m h e z t a r t o z i k . 1 1 5 ezer k ö t e t e s k ö n y v ­ tára az e g y i k l e g n a g y o b b k ö n y v t á r t u d o m á n y i g y ű j ­ t e m é n y a v i l á g o n .

A C L W k ö n y v t á r a 1 9 8 7 - b e n C D - R O M b e r e n d e z é ­ s e k k e l g y a r a p o d o t t . A k ö n y v t á r h a s z n á l ó k a d e m o n s t r á c i ó s c é l o k r a és o n l i n e k e r e s é s e k r e h a s z ­ nált két m i k r o s z á m í t ó g é p mellé egy új X T - k o m p a t i b i l i s PC-t is b e s z e r e z t e k . Ezt k a p c s o l t á k ö s s z e az e g y i k új - H i t a c h i 1 5 0 3 S t í p u s ú - C D - o l v a s ó v a l . A g é p c s o p o r t o t m á t r i x n y o m t a t ó v a l k i e g é ­ szítve a k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t n á l h e l y e z t é k ü z e m b e .

A LISA (Library and Information Science Ab- stracls) a d a t b á z i s k o m p a k t l e m e z e s v á l t o z a t a volt az első. a m e l y e t a k ö n y v t á r m e g r e n d e l t . P é n z ü g y i n e h é z ­ s é g e i miatt a k ö n y v t á r e z u t á n arra t ö r e k e d e t t , h o g y o k t a t á s i c é l r a k e d v e z m é n y e s áron v a g y i n g y e n e s e n k a p j o n C D - R O M a d a t b á z i s o k a t az e l ő á l l í t ó i k t ó l , igy j u t o t t a k az 1. f á ó / á z a í ö a n l é t h a t ó C D - l e m e z e k h e z .

1 táblázat

Adatbázis Előállító

B O O K S I N P R I N T PLUS R. R. Bowker

BOOKBANK J. Whitaker & Sons

CUMULATIVE BOOK INDEX H. W. Wilson

ERIC SilverPlatter

ERIC Dialóg

ERIC OCLC

LISA SilverPlatter

ULRICH'S PLUS R.R. Bowker

Az adatbázisok jellemzői

A LISA C D - v á l t o z a t á t a brit K ö n y v t á r o s E g y e s ü l e t ( L i b r a r y A s s o c i a t i o n ) a d j a kl, b ü s z k é n arra, hogy e l s ő k é n t j e l e n t e k m e g a C D - p i a c o n b i b l i o g r á f i a i a d a t ­ b á z i s s a l . A LISA n é l k ü l ö z h e t e t l e n i n f o r m á c i ó f o r r á s k ö n y v t á r o s o k k é p z é s é v e l f o g l a l k o z ó o k t a t á s i intéz­

m é n y e k b e n . C D - R O M - v á l t o z a t é n a k évi e l ő f i z e t é s i

díja 9 0 0 U S D , t ö b b mint a h a v o n t a m e g j e l e n ő n y o m t a ­ tott v á l t o z a t é . A k o m p a k t l e m e z e s változat a h e t v e n e s é v e k k ö z e p é t ő l t a r t a l m a z r e k o r d o k a t , t ö b b k e r e s é s i l e h e t ő s é g e t k í n á l , m i n t a n y o m t a t o t t változat, a m a g a ­ s a b b b e s z e r z é s i ár a h a s z n á l a t s o r á n m e g t é r ü l ( h e t ) . Előállítója a S i l v e r P l a t t e r a m e r i k a i c é g . A szoftver biz­

tosítja a h e l y z e t i é s logikai o p e r á t o r o k h a s z n á l a t á t , a c s o n k o l á s t , a k e r e s é s i m e z ő k k i j e l ö l é s é t , a l a p o z á s t az i n v e r t á l t f á j l b a n é s a k e r e s ő s z a v a k k i v á l a s z t á s á t .

Az ERIC (Educationai Resources Information Center) k ü l ö n ö s e n az U S A - b a n n é p s z e r ű a d a t b á z i s a h u m á n - é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . J e ­ l e n t ő s m e n n y i s é g ű s z ü r k e i r o d a l m a t is t a r t a l m a z , ami növeli a h a s z n o s s á g á t . K e d v e z ő k ö r ü l m é n y , h o g y a f ő i s k o l á n h á r o m változata is m e g v a n .

A Dialóg á l l a l kínált változat m e n ü r e n d s z e r e (Easy M e n ü ) a k e z d ő h a s z n á l ó k n a k n y ú j t s e g í t s é g e t . A Dialóg p a r a n c s n y e l v i s m e r ő i p e d i g az o n l i n e változat­

b a n h a s z n á l t c s a k n e m m i n d e g y i k u t a s í t á s t a l k a l m a z ­ hatják. Az a d a t b á z i s k o m p a k t l e m e z e s változatát h a s z n á l v a a D i a l ó g o n l i n e p a r a n c s n y e l v e t k é n y e l m e ­ s e n ó s k ö l t s é g k í m é l ő m ó d o n lehet o k t a t n i é s b e g y a ­ k o r o l n i . A s z o f t v e r r e l a k e r e s ő s t r a t é g i á k t á r o l h a t ó k , a D i a l o g L I N K k o m m u n i k á c i ó s szoftvert h a s z n á l v a az o n l i n e k e r e s é s h e z b e t ö l t h e t ő k .

Az ERIC SilverPlatter változatát a z o k h a s z n á l j á k s z í v e s e n , a k i k a D i a l ó g p a r a n c s n y e l v e t n e m i s m e r i k , a LISA a d a t b á z i s t a z o n b a n igen, é s a k e r e s é s i t e c h n i ­ ka e l s a j á t í t á s á r a nem s z í v e s e n f o r d í t a n a k s o k időt.

A h a r m a d i k változatot az O h i o á l l a m b a n (USA) m ű k ö d ő Online Computer Library Center (OCLC) állítja elő. A C D 4 S 0 n e v ű m e n ü v e z é r e l t k e r e s ő ­ p r o g r a m k i s s é l a s s ú é s n e h é z k e s . Az a d a t b á z i s két a d a t á l l o m á n y á b a n - Current Index to Journals in

Education = CIJE, Resources in Education = RIE- c s a k k ü l ö n - k ü l ö n lehet k e r e s n i , a m i e l ő n y ö s u g y a n d o k u m e n t u m t í p u s s z e r i n t i k e r e s é s e k n é l . d e h á t r á n y o s , h a k é t s z e r k e l l u g y a n a z t a k e r e s é s t e l v é ­ gezni, m é g h a a m e n t é s i l e h e t ő s é g e t (SAVE) kl is lehet h a s z n á l n i .

A h á r o m változat a k ö n y v t á r o s k é p z é s b e n , az i n ­ f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é s é b e n d i d a k t i k a i s z e m ­ p o n t b ó l is e l ő n y ö s . A h a l l g a t ó k t ö b b f é l e k e r e s ő r e n d ­ szert i s m e r n e k m e g , e z e k e t ö s s z e h a s o n l í t h a t j á k é s k i é r t é k e l h e t i k .

A B o w k e r állítja e l ő a Booírs in Print Plus é s az Ul- rich's Plus a d a t t á r a k és o n l i n e a d a t b á z i s o k k o m p a k t ­ l e m e z e s v á l t o z a t a i t . A C L W k ö n y v t á r á b a n o k t a t á s r a

536

(2)

TMT 3 7 . évf. 1 9 9 0 . 1 2 . sz.

é s b e m u t a t á s i c é l o k r a h a s z n á l j á k őket. A Cumulative Book Index C D - R O M - v á l t o z a t a n é g y f e l h a s z n á l ó i s z i n t e t t a r t a l m a z . A Browse Mode a l e g e g y s z e r ű b b f e l h a s z n á l ó i szint, a l a p o z ( g a t ) á s a k e z d ő h a s z n á l ó k m ó d s z e r e . A Wilsearch Mode k ö n n y e n k e z e l h e t ő m e n ü r e n d s z e r , a Wilsonline Mode az o n l i n e p a r a n c s ­ n y e l v m e g f e l e l ő j e . Az Export Mode j o b b a n tagolt a b ­ l a k t e c h n i k á t h a s z n á l .

A W h i t a k e r , a Bookbank előállítója már 1 9 7 8 - b a n is a k t i v volt: m e g j e l e n t e t t e a B r i t i s h B o o k s in Print m t k r o f i l m l a p o s változatát. A C D - R O M - v á l t o z a t 4 5 0 ezer c i m e t t a r t a l m a z , a n é p s z e r ű B R S / S e a r c h p r o g ­ r a m n y e l v e t h a s z n á l j a , h á r o m f e l h a s z n á l ó i - k e z d ő , h a l a d ó é s s z a k é r t ő i - s z i n t e n v é g e z h e t ő k e r e s é s .

A k ö n y v t á r két t o v á b b i k o m p a k t l e m e z e s a d a t b á z i s t is m e g r e n d e l t : az e g y i k a Dissertation Abstracts Ondisc, a m á s i k az EBSCO előfizetői ü g y n ö k s é g folyóirat-adatbázisa.

2 táblázat

Adatbázis Felhasználó

LISA 17 6 ERIC (Dialóg) 2 13 ULRICH'S PLUS 2 16 JANET" 8 1 Házi adatbázisok 8 1 Összesen: 8 óra 17 perc

" JANET az egyetem saját számítógép-hálózatának neve,

A l e g t ö b b e g y e t e m i k ö n y v t á r b a n a t á j é k o z t a t ó s z o l ­ g á l a t n á l t e l e p í t e t t C D - R O M - o t s z a b a d o n h a s z n á l h a t ­ ják. A z e g y é n i k e r e s é s i időt 2 0 - 3 0 p e r c b e n k o r l á t o z ­ z á k . Az e g y e t e m i - f ő i s k o l a i k ö n y v t á r a k t ö b b s é g e - p l . a H a t f i e l d P o l i t e c h n i c s (Anglia) é s a B o s t o n U n i v e r s i - ty (USA) - e l e g e n d ő n e k látja e g y C D - R O M b e s z e r z é ­ sét, d e p l . az O r e g o n S t a t e U n i v e r s i t y k ö n y v t á r á b a n (USA) K o m p a k t l e m e z e s T á j é k o z t a t ó K ö z p o n t o t h o z t a k létre 6 0 ezer USD k ö l t s é g g e l , 12 P C - v e l és 1 3 l e m e z z e l . A V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y k ö n y v t á r á b a n (USA) 4 0 C D a d a t b á z i s mellett 2 3 PC f e l h a s z n á l á s á ­ val 10 k e r e s ő h e l y e t a l a k í t o t t a k ki.

A z U S A - b a n a k ö n y v t á r a k b a n a C D - h a s z n á l a t i n g y e n e s , az o n l i n e s z o l g á l t a t á s é r t a z o n b a n itt Is fizetni k e l l . Az e g y e t e m i k ö n y v t á r a k d i á k o k a t a l k a l ­ m a z n a k k i s e g í t ő k ó n t a C D - R O M - h a s z n á l a t f e l ü g y e ­ l e t é r e és s e g í t é s é r e . A B o s t o n i E g y e t e m k ö n y v t á r á ­ b a n pl. a l e m e z e k k i a d á s á t , c s e r é j é t a k ö n y v t á r i s z e m é l y z e t v é g z i , a V a n d e r b i l t E g y e t e m k ö n y v t á r á b a n p e d i g a s z á m í t ó g é p e k m e l l e t t e l h e l y e z e t t l e m e z e k e t ö n k i s z o l g á l ó m ó d o n lehet h a s z n á l n i .

Felhasználók képzése

A C L W k ö n y v t á r á b a n r e n d s z e r e s e k a C D - R O M - h a s z n á l a t i b e m u t a t ó k . Az é r d e k l ő d ő k ö t - h ú s z fős c s o p o r t o k b a n m e g h a l l g a t n a k egy k b . f é l ó r á s is-

A CD-használat gyakorlata

Az a d a t b á z i s o k a t az új P C / X T m e r e v l e m e z é r e i n s ­ t a l l á l t á k . U g y a n e z e n a P C - n t ö b b saját f e j l e s z t é s ű a d a t b á z i s t is t á r o l t a k ( A V - p r o g r a m o k , d i s s z e r t á c i ó k k a t a l ó g u s a l t ) , a 2 0 M b á j t o s w i n c h e s t e r m e m ó r i á j a k e v é s n e k b i z o n y u l t , a B R S / S e a r c h , r e n d s z e r p r o g r a m t á r o l á s á h o z e g y m á s i k P C - r e is s z ü k s é g volt. B e k a p ­ c s o l á s k o r e l ő s z ö r e g y m e n ü j e l e n i k m e g az a l k a l m a z ó i p r o g r a m o k v á l a s z t ó k á v a l . E l ő á l l í t á s á h o z a M E N U G E N g e n e r á l ó p r o g r a m o t h a s z n á l t á k fel. A z a d a t b á z i s o k i n g y e n h a s z n á l h a t ó k a k ö n y v t á r i n y i t v a t a r t á s ideje alatt. Ez az i g é n y a z o n b a n o l y a n g y o r s a n nőtt, h o g y a k e r e s é s i időt 2 0 p e r c r e k e l l e t t k o r l á t o z n i . A f e l ü g y e l e ­ tet a t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t látja e l . A M E N U G E N s z o f t v e r a u t o m a t i k u s a n r e g i s z t r á l j a az a d a t b á z i s - , h a s z n á l a t i i d ő k e t , és e z e k b ő l s t a t i s z t i k á t készít.

1 9 8 8 . n o v e m b e r 4 - é n p é l d á u l a 2. táblázat s z e r i n t i ö s s z e s í t é s k é s z ü l t .

Összesített

46 19 3 2 8 26 20 39 46 31 62 10 4 33 9 4 35

4 9 7

m e r t e t ő t a PC és a C D - R O M h a s z n á l a t á r ó l , v a l a m i n t a LISA a d a t b á z i s r ó l . A k é p e r n y ő t a r t a l m a t a h a l l g a t ó k egy m á s i k , n a g y m é r e t ű k é p e r n y ő n is f i g y e l e m m e l k í s é r h e t i k . S e g é d a n y a g o k a t , k é z i k ö n y v e k e t k a p n a k , a f a l o n a f ő b b u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z ó p o s z t e r e k e t h e ­ lyezik el. Az e l ő a d á s után m i n d e n k i k i p r ó b á l j a a b e r e n d e z é s t .

A C D - R O M k ö n n y e n k e z e l h e t ő , a h a s z n á l ó k által k e d v e l t m é d i á n a k b i z o n y u l t . P r o b l é m á t j e l e n t h e t az ú j a b b l e m e z e k i n s t a l l á l á s a k o r a m e r e v l e m e z k o r l á t o ­ zott m e m ó r i a k a p a c i t á s a : ú j a b b PC r e n d s z e r b e á l l í t á s á r a lesz s z ü k s é g .

B i z t o n s á g i p r o b l é m á k i d á i g n e m m e r ü l t e k fel: a k ö n y v t á r o s o k i s m e r i k a f e l h a s z n á l ó k a t , é s m e g b í z n a k b e n n ü k . E l ő f o r d u l h a t , h o g y a h a s z n á l ó az 5 , 2 5 h ü ­ v e l y k e s l e m e z t v é l e t l e n ü l a s z á m í t ó g é p l e m e z m e g h a j ­ t ó j á b a h e l y e z i . I l y e n k o r a r e n d s z e r t i d e i g l e n e s e n ü z e m e n kívül k e l l h e l y e z n i . A l e m e z m e g h a j t ó t h o z z á ­ f é r h e t ő e n k e l l h a g y n i , h o g y a h a s z n á l ó " l e t u d j a t ö l t e n i " a d a t a i t a s a j á t l e m e z é r e .

A h a s z n á l a t b i z t o n s á g á t é s k é n y e l m é t növeli a hálózati ü z e m m ó d , igy ü z e m e l p l . a MultiPlatterrend­

szer t ö b b PC é s C D - R O M ö s s z e k a p c s o l á s á v a l , u g y a n a z o n C D - h e z e g y i d e j ű l e g t ö b b e k h o z z á f é r é s é t is b i z t o s í t v a . A M u l t i P l a t t e r r e n d s z e r t h a s z n á l j a 1 9 8 8 ó t a p l . a B o s t o n C o l l e g e (USA) é s a V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y .

Minimális Maximális Átlagos használati idö (perc)

537

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Kitekintés

A C L W k ö n y v t á r á b a n a LISA n y o m t a t o t t változatát már alig h a s z n á l j á k r e t r o s p e k t í v k e r e s é s e k h e z . A k ­ tuális i n f o r m á c i ó i m i a t t a l e g f r i s s e b b s z á m o k a t s z o k t á k h a s z n á l n i , mert a C D - R O M - v á l t o z a t o t é v e n t e c s a k k é t s z e r a k t u a l i z á l j á k . A n y o m t a t o t t v á l t o z a t r a már s o k a n e g y á l t a l á n nem t a r t a n a k i g é n y t .

A C D - R O M b e v e z e t é s e n e m c s ö k k e n t e t t e az o n l i n e m e g r e n d e l é s e k s z á m á t , m ó d o s í t o t t a a z o n b a n e z e k ö s s z e t é t e l é t . Az ERIC é s a LISA o n l i n e k e r e s é s é r e l é n y e g e s e n r i t k á b b a n k e r ü l sor, n ö v e k ­ szik a v i s z o n t a C D - R O M - o n e l é r h e t ő a d a t b á z i s o k k e r e s e t t s é g e . M á s k ö n y v t á r a k b a n - pl. a V a n d e r b i l t

E g y e t e m e n - a C D - D O M b e v e z e t é s e u t á n i e l s ő két é v b e n az o n l i n e k e r e s é s e k s z á m a 6 0 % - k a l c s ö k k e n t .

Az O C L C f e l m é r é s e s z e r i n t a C D - R O M t e r m é k e k e l a d á s a f e l ü l m ú l j a a g y á r t ó k v á r a k o z á s a i t . 1 9 8 8 - b a n az O C L C t a g k ö n y v t á r a i 4 4 % - b a n , a f ő i s k o l a i k ö n y v ­ tárak 8 4 % - b a n h a s z n á l t a k C D - R O M t e r m é k e k e t . A k e r e s l e t t o v á b b i n ö v e k e d é s e v á r h a t ó n e m c s a k az U S A - b a n , h a n e m E u r ó p á b a n is. A C D - R O M m i n t új m é d i a e r e d m é n y e s e n h a s z n á l h a t ó k i s e b b és s z a k o ­ s o d o t t k ö n y v t á r a k b a n is.

üBERH AUSER, O.: C D - R O M In der Benutzung. - Blblos, 3B. köt. 3. sz. 1 9 8 9 . p. 14 4 - 1 5 3 . /

(Nagy Gábor)

Egy könyvtárosegyesületi CD-ROM kiadvány: Ki kicsoda a könyvtárosi és információs szakmában

Észak-Amerikában?

A K ö n y v t á r i é s i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k m u t a t ó j a (Directory of Library and Intormation Prolessionals = DLIP) c í m e n 1 9 8 8 - b a n az A m e r i k a i K ö n y v t á r i E g y e s ü ­ let ( A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n = A L A ) k i a d á s á b a n m e g j e l e n t C D - R O M k i a d v á n y az e l s ő p r ó b á l k o z á s a r r a , h o g y a k ö n y v t á r o s o k é s i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e ­ rek s z a k m a i s z e r v e z e t e saját k i a d ó i t e v é k e n y s é g é ­ ben is a l k a l m a z z a a C D - R O M t e c h n i k á t . Ez a l e m e z a m e g f e l e l ő n y o m t a t o t t k i a d v á n n y a l p á r h u z a m o s a n j e l e n t m e g , és l o g i k u s f o l y t a t á s a volt az A L A a d d i g i k i a d ó i t e v é k e n y s é g é n e k . *

Előzmények

Az A L A e l s ő ilyen t á r g y ú k i a d v á n y a m é g 1 9 3 3 - b a n j e l e n t m e g "Ki k i c s o d a a k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s b a n ? "

(Who's Who in Library Service) c í m m e l , és 5 7 6 4 s z a k e m b e r a d a t a i t t a r t a l m a z t a . E n n e k nem volt igazi a n y a g i s i k e r e , ezért a m á s o d i k k i a d á s u g y a n e z z e l a c í m m e l , d e már 8 8 6 9 s z a k e m b e r a d a t a i v a l c s a k 1 0 év e l t e l t é v e l j e l e n t m e g . A h a r m a d i k , 11 0 0 0 s z a k e m ­ ber a d a t a i t t a r t a l m a z ó k i a d á s 1 9 5 5 - b e n jött k i , é s már a l c í m e t is k a p o t t : ' A z E g y e s ű i t Á l l a m o k é s K a n a d a h i v a t á s o s k ö n y v t á r o s a i n a k é l e t r a j z i m u t a t ó j a " (A Bi- ographical Directory of Professional Libraríans of the United States and Canada). Ez a k i a d á s t ö b b e g y e s ü ­ let ó s v á l l a l a t k ö z ö s v á l l a l k o z á s a volt. A n e g y e d i k k i a d á s 1 9 6 6 - b a n a h a r m a d i k k a l a z o n o s c í m m e l j e l e n t m e g , é s 2 0 0 0 0 s z a k e m b e r a d a t a i t t a r t a l m a z t a .

J e l e n t ő s l é p é s volt az 1 9 7 0 - e s ö t ö d i k k i a d á s , a m e l y az e d d i g i a l c í m e t k a p t a c í m ü l , z á r ó j e l e s u t a l á s ­ sal az előző k i a d á s o k c í m é r e . Ez volt u g y a n i s az első, a m e l y s z á m í t ó g é p e s f é n y s z e d ó s s e l k é s z ü l t . Az új t e c h n i k a e k k o r m é g é r e t l e n n e k b i z o n y u l t , a k i a d v á n y c s a k n a g y k é s é s s e l ós s o k h i b á v a l k é s z ü l t el. A t ö b b m i n t 3 0 0 0 e l a d o t t p é l d á n y e l l e n é r e ez a k i a d á s s e m

* A CD-ROM kiadvány hozzáférhető az Országos Műszaki Könyviárban. - A ref.

volt s i k e r e s a n y a g i l a g . E n n e k e l l e n é r e e n g e d t e k a j e l e n t k e z ő i g é n y n e k , és 1 9 8 2 - b e n m e g j e l e n t e t t é k a h a t o d i k k i a d á s t , a m e l y v i s z o n t hozott is n é m i n y e ­ r e s é g e t . Ez k ö v e t t e a s z a k m a f e j l ő d é s é t , é s "Ki k i c s o ­ da a k ö n y v t á r i é s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s b a n ? "

(Who's Who in Library and Information Services) c í m m e l j e l e n t m e g .

A hetedik kiadás

A k i a d v á n y fő c é l j a , h o g y az e g y e s ü l e t i n f o r m á c i ó ­ val l á s s a el tagjait. N e m h a n y a g o l h a t ó el a z o n b a n a m á s o d l a g o s c é l s e m : b e v é t e l r e t e n n i s z e r t , h o g y a b b ó l az e g y e s ü l e t m á s t e v é k e n y s é g e i t f i n a n s z í r o z ­ h a s s a . Az A L A b e v é t e l e i n e k u g y a n i s k ö z e l a f e l e a k i a d ó i t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z i k .

Az e g y e s ü l e t n e k j e l e n t ő s s z e r e p e van a s z a k t e r ü ­ letéhez k a p c s o l ó d ó m ű s z a k i f e j l e s z t é s b e n . R é s z t kell v á l l a l n i a a s z a b v á n y o k é s i r á n y e l v e k k i d o l g o z á s á b a n , v a l a m i n t s a j á t t a g j a i n a k az új t e c h n i k á r a t ö r t é n ő o k ­ t a t á s á b a n . L o g i k u s lépés tehát, h o g y k ö z v e t l e n h a s z ­ not is k i v á n n y e r n i a b b ó l az új t e c h n i k á b ó l , a m e l y n e k a k i f e j l e s z t é s é b e n így részt vett, é s a m e l y a k ö n y v ­ t á r a k b a n már m e g t a l á l h a t ó . Az új t e c h n i k a a l k a l m a z á ­ s a s o r á n a z o n b a n a m i n i m u m r a kell l e s z o r í t a n i az a n y a g i k o c k á z a t o t , h i s z e n az e g y e s ü l e t k i a d ó i t e v é ­ k e n y s é g é é r t f e l e l n i kell az A L A tagjai előtt. A D L I P a l ­ k a l m a s n a k l á t s z o t t arra, hogy az A L A e l s ő C D - R O M k i a d v á n y a l e g y e n .

Az A L A n e m n y o m t a t o t t p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e 1 9 8 4 - b e n k e z d ő d ö t t az A L A N E T o n l i n e s z o l g á l t a t ó ­ k ö z p o n t l é t r e h o z á s á v a l . Ez az e g y e s ü l e t saját k ö n y v t á r á b a n ( H e a d q u a r t e r s L i b r a r y ) m ű k ö d i k , é s e l e k t r o n i k u s p o s t a i s z o l g á l t a t á s t , o n l i n e a d a t b á z i s o ­ kat é s t á m a f i g y e l ő s z o l g á l t a t á s t n y ú j t .

Az A L A m á s i k nem n y o m t a t o t t p u b l i k á c i ó s t e v é ­ k e n y s é g e a Library Videó Magaziné c í m ű k a z e t t a f o ­ lyóirat, a m e l y e t 1 9 8 6 óta a L i b r a r y V i d e ó N e t w o r k c é g g e l e g y ü t t a d k l .

5 3 8

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :