Az emberboncztan tankönyve tekintettel az élettani indokolásra s a gyakorlati alkalmazásra : boncztani szótárral

Teljes szövegt

(1)

A Z

T E K I N T E T T E L

AZ ÉLETTANI INDOKOLÁSRA

S A

GYAKORLATI ALKALMAZÁSRA.

l l l T A KlÍMIÍTl'U.

Dr. HYRTL JÓZSEF,

O S Z T R Á K H O i V C Z T A N Á H .

MAíiVAitiTÁ ;;

O r . l O l . T l A v i J i M O l , '

l ' K S T I C i V A K O l l I . ( ) O U V O S

l h - . I I I I U O E Y I M I L ,

É L E T T A N I S E B É I ) S K B É L Y É V K L .

^

j a

, crcrr Bonezt mii szőtt! v tutl,

- »-" ' ~ é ^ S K í O i i M - ? I 1 - H U D Á N , 1 8 4 9 .

N Y O M A T O T T A KIH. E G Y E T E M I N Y O M D A B E T Ű I V E L .

(2)

í

I

(3)

ELŐBESZÉD.

r u b u n r z l a n i k é z i k ö n y v kiiidú,sárii a z é r t h a l á r o z á m el m a x i m a l , h o » T t a n í t v á n y a i m n a k k e z é b e v e z é r f o n a l a i a d j a k . nit'lly tömött r ö v i d s é g e i á b r á z o l j a a b o n c x - 1 ; 111 jelen á l l á s á t . tik cl r t u d o m á n y s z e l l e m é v e l .S i l ' á - nyaival m e g i s m e r t e t i , s e a y ú l l a l k i c s i n y b e n k i m u l a t j a a m a iia^y a l k a l m a z á s u k a t . n m l l y e k r e a linnczlati u

»•yakurlül iiii'/.i-ji'ii k é p e s . A j e l e n m u n k a s z e r é n y 1er—

j e d e t e v e l b i r o lame/.lani r ö \ iillelek reiulszeriiil n e m iü'en m o z d í t j u k elé a t u d o m á n y t . s n i n c s is m á s e z é l - j o k . mint a/.nkal . kik e t u d o m á n y i s z a k k a l k ü z e l e b b -

rül víie-y mik m e g i s m e r k e d n i , t e r j e d e l n i e s b m u n k á k l a n n l n i i i n y á r a e l ü k e s z í l n i . niellyeklien a b o n e z l a n i i r o - dalom olly d ó s . S a n n á l j o b b a n indílaláiu e munkálatra., menny ivei i n k á b b t a p a s z t a l a m mini I m n c z l a n á r Í I ZL, h o g y a t a n ú i n k u \ n k r a n ully ke/.iköny v e k k e l é l n e k , m e l l y e k - n e k v á l a s z t á s á b a n a larlaluiura flelil i g e n ü g y e l n e k .

A m a ki\ à l é l a g g y a k o r l a t i i r á n y n á l f o g v a , m e l - lyel az u s z l r á k a l l e d a l u i n b a n a g y ó g y á s z a t i tanítás kii-

(4)

II

v e i , h a s z n o s n a k l e l e m , a bonczi l e í r á s u k s z á r a z res/, l e g z e l e i l élettani v i s z o n y o k r a u l a l a s e k k a l e g y b e k ö t n i , mivel a l l l d v á g y ó h a l l g a t ó l e g k ö z e l e b b e z e k lilán v á - g y ó d i k , s k ö z ö n s é g e s tanodái k ö n v v e k b ő l e z e k r e n é z v e k e v é s k i e l é g í t é s i n y e r . Winlhogv t o v á b b á m e g - g y ő z ő d é s e i n a z , h o g y az o r v o s i e l e i b e n h a s z n á l a n d ó b o n c z l a n l s e n k i s e m tanulja k ö n y v e k b ő l , h a n e m c s a k hullani g y a k o r l a t állal leszi s n j á l á v á . a z é r t . n i e n n v i i v l e h e l ő , a r é s z e k á b r á z o l á s á t ngv inlé'/.émi.. a mini a z o k a k é s alall k i f e j l ő d / , n e k . s a / o r l az izoinlanl a l e s l r é s z e k l á j b o n e z l a n á v a l kölémi ö s s z e . <>lly s z e r v e k , i n e l l y e k k e l a g y a k o r i a l i s z ü k s é g n e m i g e n v e s z ő d i k , a l e h e t ő l e g r ö v i d e n l á r g y a l l a l n a k ; e l l e n b e n a g y a k o r - lónak é r d e k é i j o b b a n i g é n y l ő tájak . t e r j e d e l m e s b e n h á n y a t n a k m e g . E z okhól olly teslkörnv é k e k . m e l - lyek g y a k r a b b a n e s n e k míilét a l á . m i n ő a l á g v e k - s e z o m b e s a l o r n a , a z s i g e r e k f e k v e s e , a gát s m a s r é - s z e k , n a g y o b b k ö r ü l m é n y e s s é g g e l a d a t n a k e l ő . mint az a g y vostozata v a g y a halijára! alkata. K k e / . e j e s - m ó d állal e m ű m á s iratoktól Ián s a j á t é l ő m n é l k i i - l ö n h ö z h e l i k . I r o d a l m i f o r r á s o k köziil csak a z o k h o z a t - n a k l'Öl, m e l l y e k e g y e n e s e n a szöv e g r e v o n a t k o z n a k s niellyekel e n t a p u s z t a l á s o m b o i e s z a k b n n i m ü v e l ö d e s i v n é z v e a j á n l h a l ó k n a k tanultam i s m e r n i .

S z á n d é k o m vala , k ö n y v é i n é l á b r a l u p o k k a l e l l n i - n i , i g e n jól b e l á t v á n , milly i g e n svgfli a bdl'ogasl a k é p b e n i s z e n d e l é s , s azt is t u d o m . h o g y a n g o l k e - z i k ö n y v e k k é p e s kiadásai n é i n e l h o n b n i i mi n a g y l e t -

(5)

Ill s z é s s e l ro<ia(!l;il;íii;ik. D e a K ö n y v n e k e z á l t a l szilkségy-

!(•«•• m a o a s ó l n m l n l l á r a , e t e v v v e l i l'ölhai>-yásra h a t á r o - zott el. Kai e l ő a d á s a i m b a n , hol s z ü k s é g , a s z e r v e k alkalál s lérbeli v i s z e n y a i l á l m e l s z e l e k r a j z a i , s 0{»"y- i n á s n i e l l e t l i s e t m k e l k o r r a j z o k állal s z e k l a i n é r z é k í l n i • lia e z e k el a hallíyaló l e m á s o l j a , b o n e z l n n i allas! k é - szílliel , íaelly a s z ö v e g t a n u l á s a k o r l é i i y e a v s s e o e - i l e l i n é r e szolu'álhal. — A l é j h u l é s l ö r l é n e l b ő l c s a k ím—

nyil v e v é k l'íil. m e n n y i l s z ü k s é g e s n e k lállain a t e r - h e s niéli k é s ő b b i áila|)olának s lieiiiiékének é r l l i e l ő v é l e v é s é r e . e l l e n b e n a s z e r v e k alakn s h e l y / e l é r e n é z - ve e l ő j ö v ő v á l t o z á s u k u l , n i e l l y e k e l ő j ö v é s é r e a s e - b é s z n e k k é s z e n kell l e n n i , vnpyy m e l l y e k a h a s o n l í t ó b u n e z l a n h o l é r d e k e s m ó d s z e r i n t é i i e l n i e z l i e l ő k , illető h e l y e n é s s z e á l l í l á n i . Az á l a l á n o s h o n e z l a n l s z o k á s s z e r i n t a r é s z l e t e s e l é b e t e v é m , bár t u d o m , ho^'y a z e l s ő n e k t a n u l m á n y a csak az i d u s é n a k i s m e r e t e állal l e h e l ő . Mivel jól t u d o m , hoy>y g y a k o r l a t i j e g y z e t e k , k e z d ő o r v o s r a u é ' z v e . iiiemiyibeii a b e l e g ' s é y e k r é s z - l e t e s l u d a s a nélkül érllielők , b o n e z l n n i k é z i k ö n y v b e n n e m é p e n h a s z o n nélkül l'onlalhaluak h e l y e i , a z é r t , hol l e h e t s é g e s vala , illyeket e l ő s o r o l o k : l e g a l á b b s a - ját t a p a s z t a l á s b ó l t u d o m , hoü,')' n e k e m mint t a n u l ó n a k

iíl'en jól e s e l l v o l n a , t a p a s z t a l h a t n i , miért tamilunk h o n e z l a n l . IIa a s z o r o s a n b o n e z l n n i főladallóli ez e l - t é r é s i valaki á r t a l m a s n a k l e l n é , s z a b a d neki az illető e z i k k e k e l e l h a g y n i .

T e l j e s érlelnie! rővhlséo'o-,.| e g y e s í t n i . valu a

(6)

IV

c z é l , m e l l y e l e l é r n i v á g y t a m — é r l h r l ő . s v g n e m m i n - d i g s o k s z ó e r e d m é n y e — s lm ;iz i g e n is r ü v i i l l e i r s alak a birálalol ki n e m á l l j a , az ok előtt m e g i s . kik s z á m á r a iraloll e k ö n y v , n e m l e e m l e z l e g l i i l m s a b b s a j á t s á g a .

Il V Ü T I .

T A R T A L O M .

IIHVKZIÍTKS HS ALAt'FOG AU1AK.

lap.

t. s. S z e n e s é s s z e r v e t l e n . . . . . . 3 2. „ S z e r v e z e s , s z e r v , s z e r v e z e l . . . . . ti

3. „ É l e t m ű k ö d é s e k 7

4. „ A l u o i e z t a o f o g a i m » é s l ó l n s z l á s a . . . . 9 5. „ A l i o m v t a m i a k é l e t i , a n l i o z i v i s z o n y a . . . . 13 (i. A b o n e z t a o n a k g y ó g y t a u l m z i v i s z o n y a 14 7- „ T a n í t á s - ó s t a n u l á s m ó d s z e r . . . . . lti 8. „ A tiiiiiiv.lau luiiH.'iilaua . . . . . . 18 1>. „ A b t i i i i - z i a o h a s z n a . . . . . . 11) 10. „ T ö r t é n e t i j e g y / e l e k a b o n e / l a n f e j l ő d é s é r ő l . E l s ő i d ö -

s z a k . . . . . . . . 21

11. „ A h o u e z t a n f e j l ő d é s é n e k m á s o d i d ő s z a k a , 23 12. „ A b n n e z l a n á l a l n u o s i r o d a l m a . . . . . 28

a) A b o n e z t a u t ö r t e n e t e . . . . 1>) I . e i r o l i o n r z t a n i k é z i k ö n y v ö k e) G y a k o r l a t i I m i t e z l a i i v a g y t a g o h i s m i í v é s z e t 29

d) l i u o i v . i a o i s z i i k i i i i y v o k , r o k o i u u t o » s n e m é . s l i m 30

o) K é z m e t s z e l c k a z ö s s z e s e m b e r h o n e z t a n l i o z . _

f ) Á t a l á o o s b u n e . z - ó s s z ö v e t t a n 31

g) A g ó r c s ő k e z e l é s é r ő l . . . 32

(7)

IV

c z é l , m e l l y e l e l é r n i v á g y t a m — é r l h r l ő . s v g n e m m i n - d i g s o k s z ó e r e d m é n y e — s lm ;iz i g e n is r ü v i i l l e i r s alak a birálalol ki n e m á l l j a , az ok előtt m e g i s . kik s z á m á r a iraloll e k ö n y v , n e m l e e m l e z l e g l i i l m s a b b s a j á t s á g a .

Il V Ü T I .

T A R T A L O M .

IIHVKZIÍTKS HS ALAt'FOG AU1AK.

lap.

t. s. S z e n e s é s s z e r v e t l e n . . . . . . 3 2. „ S z e r v e z e s , s z e r v , s z e r v e z e l . . . . . ti

3. „ É l e t m ű k ö d é s e k 7

4. „ A l u o i e z t a o f o g a i m » é s l ó l n s z l á s a . . . . 9 5. „ A l i o m v t a m i a k é l e t i , a n l i o z i v i s z o n y a . . . . 13 (i. A b o n e z t a o n a k g y ó g y t a u l m z i v i s z o n y a 14 7- „ T a n í t á s - ó s t a n u l á s m ó d s z e r . . . . . lti 8. „ A tiiiiiiv.lau luiiH.'iilaua . . . . . . 18 1>. „ A b t i i i i - z i a o h a s z n a . . . . . . 11) 10. „ T ö r t é n e t i j e g y / e l e k a b o n e / l a n f e j l ő d é s é r ő l . E l s ő i d ö -

s z a k . . . . . . . . 21

11. „ A h o u e z t a n f e j l ő d é s é n e k m á s o d i d ő s z a k a , 23 12. „ A b n n e z l a n á l a l n u o s i r o d a l m a . . . . . 28

a) A b o n e z t a u t ö r t e n e t e . . . . 1>) I . e i r o l i o n r z t a n i k é z i k ö n y v ö k e) G y a k o r l a t i I m i t e z l a i i v a g y t a g o h i s m i í v é s z e t 29

d) l i u o i v . i a o i s z i i k i i i i y v o k , r o k o i u u t o » s n e m é . s l i m 30

o) K é z m e t s z e l c k a z ö s s z e s e m b e r h o n e z t a n l i o z . _

f ) Á t a l á o o s b u n e . z - ó s s z ö v e t t a n 31

g) A g ó r c s ő k e z e l é s é r ő l . . . 32

(8)

VII IX

lap, Ii) K ó r b o a e z l a a . . . . . . 3 2 i ) F e j l ő d é s t ö r t é n e t . . . . ...

k) K e r d o k é p l e í e k . . . . . 3 3 1 ) H / . o b é s z e t i b m i e z t n n . . . .

in) A l a k t a n s f a j z n l l a n ó b n á n y 3 4 n) H a s o n l í t ó b o n e z l a a . . . . 3 5 o) F o l y ó i r a t o k . . . . . 3 6

K I J . H Ő H Ö l l i l ' V .

S Z Ö Y I i T - S Á T A L Á N O S B O N t ' Z T A N .

1 3 . S Az r a d i e r t e s t a l k a t r é s z e i . . . . 3 9 1 4 . A s z ö v e t e k e r e d e t e . . . . . 4 2 1 5 . S e j t - v. k ö t s z ö v e l r e n d s z e r . . . . 4 4 1 6 . A k ö t s z i i v e l k ö z a n y a g i , v e g y i s öleli s a j á t s á g a i . 4 6 1 7 . A k ö t s z i i v e l alak.ii . . . . . 4 8

1 8 . Z s í r . . . . . . . . 5 1

1 9 . A z s í r é l e t t a n i j e l e n t ő s é g e . . . . 2 0 . S z f n e n y , l i i s t e n v . . . . . 5 3 2 1 . S z a n i s z i i v e t . A s z a r u s z ö v e t á t a l á n o s s a j á t s á g a i . 5 6 2 2 , I t e l h á m n k . E z e k n e k f a j a i . . . . 5 8 2 3 . É l e t t a n i j e g y z e t e k a b e l h á m n k r ó l 6 1 2 4 . H u g a n y o s s z ö v e t . . . . . . 6 3 2 5 . I z o m s z ö v e t . Az i z o m s z ö v e t I m i i e z t a n i s a j á t s á g a i . 6 5 2 6 . Az. i z o m s z ö v e t v e g y » s e l o l t a n i s a j á t s á g a i . . 6 8 2 7 . Az i z m o k n a k i n a i k l m z i v i s z o n y a 7 3 2 8 . Az i z m o k n e v e z é s e s o s z t á l y o z á s a 1 a 2 9 , Az i z m o k á t a l á n o s o r ü m t i v i v i s z o n y a i 7 8 3 0 . G y a k o r l a t i j e g y z e t e k a z i z o m s z ö v e t r ő l 8 0 3 1 . ' z in - v. r o s t s z ő v e t . . . . . 8 2 3 2 . Az i n s z ö v e t a l a k a i . . . . . 8 3 3 3 . G y a k o r l a t i j e g y / e l e k az i i m z ö v e t i í í l . 8 5

3 4 S a v ó s h á r t y á k . . . . . . 8 7

lap.

3 5 . G y a k o r l a t i j e g y z ő t ö k a s a v ó s h á r t y á k r ó l . . . 9 0 3 6 . , , K d é n y r o n d s z o r . A v é r k e r i n g é s f o g a l m a s a z e d ó n y r e n d -

s/.i't' f ö l o s z l á s a . . . . . . 9 3

A. 9 T E H E K ,

3 7 . „ ü l e r e k a l k a t a 9 5 3 8 . , , Az i i l o r e k l e f o l y á s i s ágadz.ási á t a l á n o s t ö r v é n y e i . 9 6

3 9 . , , Az i i l o r e k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . . 9 9

4 0 . „ G y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k 1 0 1

11. HA.)SZÁl.ICnÚNVKK.

4 1 . „ A h a j s z á l e d é n y e k b o n e z l a u i s a j á t s á g a i . . . 1 0 5 4 2 . , , A h a j s z á l e d é n y e k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . 1 0 7

C. V l S S Z K H K K .

4 3 . , , A v i s s z e r o k b n n r z t n i i i s a j á t s á g a i . . . 1 1 0 4 4 . , , A v i s s z e r o k l e f o l y á s - ós á g i u l z á s i s z a b á l y a i . • 1 1 1 4 5 . , , A v i s s z e r o k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . 1 1 2

D, NVJHK- S TÁl'NVAHDKNYEK.

4 6 . , , A n y i r k - s t á p n y a e d é n y e k b o n e z t a o i s a j á t s á g a i . . 1 1 5 4 7 . ,, A n y i r k - s lápnyaculények lefolyási törvényei . , 1 1 7 4 8 . , , É l e t t a n i s g y a k o r l a t i j e g y z e t e k . . . . 1 1 9

!•;. AZ liDÉNYHKNllSZIiH TA HTA U ! A,

4 9 . „ V é r . E n n e k g ó r c s ő i l m n t á s a . M e g a l v á s a . , , 1 2 2 5 0 . „ É l e t t a n i j e g y z e t e k . . . • . 1 2 6

5 1 . „ .Nyirk é s l á p i i v a . . . . . . 1 2 9

5 2 . ,, I d e g r e m i s z e r . Eiilns/.tása 1 3 1 5 3 . , , Az. i d e g r e n d s z e r g ó r c s ő i o l e m o i . 1 3 2

5 4 . , , A t e n g é l o t i i d e g r e n d s z e r v i s z o n y a az. állatihoz . . 1 3 6 5 5 . , , Az. i d e g e k e r e d e t e s v é g z ő d é s e . . . . 1 3 7 5 6 . „ Az idegek l e f e l y á s m ó d j a . . . . 1 4 0

(9)

VII IX

lap, Ii) K ó r b o a e z l a a . . . . . . 3 2 i ) F e j l ő d é s t ö r t é n e t . . . . ...

k) K e r d o k é p l e í e k . . . . . 3 3 1 ) H / . o b é s z e t i b m i e z t n n . . . .

in) A l a k t a n s f a j z n l l a n ó b n á n y 3 4 n) H a s o n l í t ó b o n e z l a a . . . . 3 5 o) F o l y ó i r a t o k . . . . . 3 6

K I J . H Ő H Ö l l i l ' V .

S Z Ö Y I i T - S Á T A L Á N O S B O N t ' Z T A N .

1 3 . S Az r a d i e r t e s t a l k a t r é s z e i . . . . 3 9 1 4 . A s z ö v e t e k e r e d e t e . . . . . 4 2 1 5 . S e j t - v. k ö t s z ö v e l r e n d s z e r . . . . 4 4 1 6 . A k ö t s z i i v e l k ö z a n y a g i , v e g y i s öleli s a j á t s á g a i . 4 6 1 7 . A k ö t s z i i v e l alak.ii . . . . . 4 8

1 8 . Z s í r . . . . . . . . 5 1

1 9 . A z s í r é l e t t a n i j e l e n t ő s é g e . . . . 2 0 . S z f n e n y , l i i s t e n v . . . . . 5 3 2 1 . S z a n i s z i i v e t . A s z a r u s z ö v e t á t a l á n o s s a j á t s á g a i . 5 6 2 2 , I t e l h á m n k . E z e k n e k f a j a i . . . . 5 8 2 3 . É l e t t a n i j e g y z e t e k a b e l h á m n k r ó l 6 1 2 4 . H u g a n y o s s z ö v e t . . . . . . 6 3 2 5 . I z o m s z ö v e t . Az i z o m s z ö v e t I m i i e z t a n i s a j á t s á g a i . 6 5 2 6 . Az. i z o m s z ö v e t v e g y » s e l o l t a n i s a j á t s á g a i . . 6 8 2 7 . Az i z m o k n a k i n a i k l m z i v i s z o n y a 7 3 2 8 . Az i z m o k n e v e z é s e s o s z t á l y o z á s a 1 a 2 9 , Az i z m o k á t a l á n o s o r ü m t i v i v i s z o n y a i 7 8 3 0 . G y a k o r l a t i j e g y z e t e k a z i z o m s z ö v e t r ő l 8 0 3 1 . ' z in - v. r o s t s z ő v e t . . . . . 8 2 3 2 . Az i n s z ö v e t a l a k a i . . . . . 8 3 3 3 . G y a k o r l a t i j e g y / e l e k az i i m z ö v e t i í í l . 8 5

3 4 S a v ó s h á r t y á k . . . . . . 8 7

lap.

3 5 . G y a k o r l a t i j e g y z ő t ö k a s a v ó s h á r t y á k r ó l . . . 9 0 3 6 . , , K d é n y r o n d s z o r . A v é r k e r i n g é s f o g a l m a s a z e d ó n y r e n d -

s/.i't' f ö l o s z l á s a . . . . . . 9 3

A. 9 T E H E K ,

3 7 . „ ü l e r e k a l k a t a 9 5 3 8 . , , Az i i l o r e k l e f o l y á s i s ágadz.ási á t a l á n o s t ö r v é n y e i . 9 6

3 9 . , , Az i i l o r e k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . . 9 9

4 0 . „ G y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k 1 0 1

11. HA.)SZÁl.ICnÚNVKK.

4 1 . „ A h a j s z á l e d é n y e k b o n e z l a u i s a j á t s á g a i . . . 1 0 5 4 2 . , , A h a j s z á l e d é n y e k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . 1 0 7

C. V l S S Z K H K K .

4 3 . , , A v i s s z e r o k b n n r z t n i i i s a j á t s á g a i . . . 1 1 0 4 4 . , , A v i s s z e r o k l e f o l y á s - ós á g i u l z á s i s z a b á l y a i . • 1 1 1 4 5 . , , A v i s s z e r o k é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . . 1 1 2

D, NVJHK- S TÁl'NVAHDKNYEK.

4 6 . , , A n y i r k - s t á p n y a e d é n y e k b o n e z t a o i s a j á t s á g a i . . 1 1 5 4 7 . ,, A n y i r k - s lápnyaculények lefolyási törvényei . , 1 1 7 4 8 . , , É l e t t a n i s g y a k o r l a t i j e g y z e t e k . . . . 1 1 9

!•;. AZ liDÉNYHKNllSZIiH TA HTA U ! A,

4 9 . „ V é r . E n n e k g ó r c s ő i l m n t á s a . M e g a l v á s a . , , 1 2 2 5 0 . „ É l e t t a n i j e g y z e t e k . . . • . 1 2 6

5 1 . „ .Nyirk é s l á p i i v a . . . . . . 1 2 9

5 2 . ,, I d e g r e m i s z e r . Eiilns/.tása 1 3 1 5 3 . , , Az. i d e g r e n d s z e r g ó r c s ő i o l e m o i . 1 3 2

5 4 . , , A t e n g é l o t i i d e g r e n d s z e r v i s z o n y a az. állatihoz . . 1 3 6 5 5 . , , Az. i d e g e k e r e d e t e s v é g z ő d é s e . . . . 1 3 7 5 6 . „ Az idegek l e f e l y á s m ó d j a . . . . 1 4 0

(10)

VIII

lap.

5 7 . Az állali idegrendszer élettani s a j á t s á g a i . i 4 2 5 8 . , A ion vészeli iilegremlszer élettani .sajátságai 1 1 5

5 9 . , Gyakorlati alkalmazás . . . . . 1 4 8

(50. , l'orezrondszer. Itonoztnni sajátságai 1 5 1

(51. , A porozok élettani sajátságai 1 5 4

(52. , Csonfrendszor. A csontoknak álalános sajátságai 1 5 6 6 3 . , A csontok osztályozása. Usontállomány . 1 5 8

(54. , ('.sonlálloniányok . 1 6 0

6 5 . , Csonlliárlya és osontvolíí . . . . 1(51

6(5. , A osontok iiss/.okiilloléso.i . . . . 1(53

(57. , A osontok alkat a . 1ti5

(58. , A osontok élettani sajátságai 1 (57

6 9 . , (Aakorlali észrevételek . . . 1 7 0

7 0 . , Nyálkliártyák. llnneztani sajátságaik 1 7 2 7 1 . , A nyálkliártyák eloltani sajátságai . 1 7 4 7 2 . , Mingyrniniszer. Hnneztani sajátságai 1 7 7

7 3 . , A mirigynk osztályozása . . . . 1S()

7 4 . , A mirigyek élettani sajátságai 1 8 3

7 5 . , Az elválasztás törvényei . . . . 1 7 5

M . Í M O D I K . I A . O H Í T V .

KGYKHÍTKTT ( ' S O N T - É S S Z Á L U i T A N .

7(5. „ Az <"ig.ytísft»•(( csont- ós szálaglnn tárgya . . IUI

7 7 . ,, A l'ejesontok feloszlása . . . . .

a ) Koptmtjti csnntttk,

7 8 . A koponyaesonlok álalános sajátságai . . . 1 9 2

7 9 . ,, Alap - v. iknyaks/.irlesonl i'.M

8 0 . , , t l n m l o k e s o n t 2 0 2

81. Hit.slaesoiiL . . . 2Oá

N 2 . , , t';il v. o l d a l c s n n t o l 2 0 7 8 3 , f lalanlékesonlok 2 0 H

IX

l a p . 8 4 . 8 . A k o p o n y a o s o n t o k i i s s z o k i i l l e t é s e . . 2 1 2 8 5 . A* S z á m í d l i i t l i k o p o n y a o s o n t o k 2 1 5

8(5. 11 K ö p e n y a n r o g . . . . . . . 2 1 6

h ) . trrx- !'. ùhrtixutcnmttnk.

8 7 . 11 Á l a l á n o s j e g y z e t e k a z á b r á z a l e s o n l n k r ó l . 2 1 8 8 8 . 11 Áll- v . f o l s ö á l l c s o n t . . . . . 2 1 9

8 9 . M .Iái o i u c s o n l . . . . . . . 2 2 2

9 0 . •>•< n r r r s o n t . . . . . . . 2 2 3

9 1 . » 1 S z á j p . i d o s o n t . . . . . . . 2 2 1

9 2 . Kiinnv o s o n t . . . . . . . 2 2 5

9 3 . A l s ó n r r k . i g y l o v. o r r s i í v é n y c s o n t . 2 2 6

9 4 . * 1 K k e e s n i i l . . . , . 2 2 7

9 5 . A l s ó á l l e s n i i l á l l k a p o o s . . . .

9(5. 1 ^ Áll- v. l i a i , i n t e k á l l k a p e s i iziilet . 2 2 8 9 7 . 11 S z a k - V. n y e l v r s o n t . . . . . . 2 2 9

9 8 . Az á b r á z n i ö r e g e i . . . . . . 2 3 0

9 9 .

,,

A k o p o n y á n a k n b r á / n l l i >zi . i r á n y a . 2 3 3 1 0 0 . 1 « A k o p o n y á n a k k o r k i d o n b s é g e i . 2 3 6

II. A T t ' Í I I Z S O S t i N T J A I .

a ) Osrmmtnk r, raignh/úk.

1 0 1 . A c s i g o l y á k f o g a l m a s f e l o s z t á s . i . . 2 3 8

1 0 2 . N v a k e . s i g n l y ák . . . . . . . 2 4 0

1 0 3 , I l . i l r s i g n l y ák . . . . . . . 2 4 1

1 0 4 . Agv é k e s i g o l v á k . . . . . . 2 4 2

1 0 5 . I\ e r e s / . t o s o n l . . . . . . . 2 - 1 3

1 0 6 . l'aro.siki-sioil . . . . . . 2 4 5

1 0 7 . A g e r i n o z n s z l o p s z a l a g a i . . . . , 2 4 6 1 0 8 . A g e r i n e z s z l o p n a k m i n t e g é s z n e k s z e m l é l é s i ' . 2 5 0 1 0 9 . A p e r i u e z o s / l o p mozgé-kony s á g a . . 2 5 3

// ) ,7 Im/lürzn Mt ltrkcMMljitl.

1 1 0 . S z e g y - v. m e l l r s m i l . . . . . . 2 5 ( 5

1 1 1 . l i o n l á k 2 5 8

(11)

VIII

lap.

5 7 . Az állali idegrendszer élettani s a j á t s á g a i . i 4 2 5 8 . , A ion vészeli iilegremlszer élettani .sajátságai 1 1 5

5 9 . , Gyakorlati alkalmazás . . . . . 1 4 8

(50. , l'orezrondszer. Itonoztnni sajátságai 1 5 1

(51. , A porozok élettani sajátságai 1 5 4

(52. , Csonfrendszor. A csontoknak álalános sajátságai 1 5 6 6 3 . , A csontok osztályozása. Usontállomány . 1 5 8

(54. , ('.sonlálloniányok . 1 6 0

6 5 . , Csonlliárlya és osontvolíí . . . . 1(51

6(5. , A osontok iiss/.okiilloléso.i . . . . 1(53

(57. , A osontok alkat a . 1ti5

(58. , A osontok élettani sajátságai 1 (57

6 9 . , (Aakorlali észrevételek . . . 1 7 0

7 0 . , Nyálkliártyák. llnneztani sajátságaik 1 7 2 7 1 . , A nyálkliártyák eloltani sajátságai . 1 7 4 7 2 . , Mingyrniniszer. Hnneztani sajátságai 1 7 7

7 3 . , A mirigynk osztályozása . . . . 1S()

7 4 . , A mirigyek élettani sajátságai 1 8 3

7 5 . , Az elválasztás törvényei . . . . 1 7 5

M . Í M O D I K . I A . O H Í T V .

KGYKHÍTKTT ( ' S O N T - É S S Z Á L U i T A N .

7(5. „ Az <"ig.ytísft»•(( csont- ós szálaglnn tárgya . . IUI

7 7 . ,, A l'ejesontok feloszlása . . . . .

a ) Koptmtjti csnntttk,

7 8 . A koponyaesonlok álalános sajátságai . . . 1 9 2

7 9 . ,, Alap - v. iknyaks/.irlesonl i'.M

8 0 . , , t l n m l o k e s o n t 2 0 2

81. Hit.slaesoiiL . . . 2Oá

N 2 . , , t';il v. o l d a l c s n n t o l 2 0 7 8 3 , f lalanlékesonlok 2 0 H

IX

l a p . 8 4 . 8 . A k o p o n y a o s o n t o k i i s s z o k i i l l e t é s e . . 2 1 2 8 5 . A* S z á m í d l i i t l i k o p o n y a o s o n t o k 2 1 5

8(5. 11 K ö p e n y a n r o g . . . . . . . 2 1 6

h ) . trrx- !'. ùhrtixutcnmttnk.

8 7 . 11 Á l a l á n o s j e g y z e t e k a z á b r á z a l e s o n l n k r ó l . 2 1 8 8 8 . 11 Áll- v . f o l s ö á l l c s o n t . . . . . 2 1 9

8 9 . M .Iái o i u c s o n l . . . . . . . 2 2 2

9 0 . •>•< n r r r s o n t . . . . . . . 2 2 3

9 1 . » 1 S z á j p . i d o s o n t . . . . . . . 2 2 1

9 2 . Kiinnv o s o n t . . . . . . . 2 2 5

9 3 . A l s ó n r r k . i g y l o v. o r r s i í v é n y c s o n t . 2 2 6

9 4 . * 1 K k e e s n i i l . . . , . 2 2 7

9 5 . A l s ó á l l e s n i i l á l l k a p o o s . . . .

9(5. 1 ^ Áll- v. l i a i , i n t e k á l l k a p e s i iziilet . 2 2 8 9 7 . 11 S z a k - V. n y e l v r s o n t . . . . . . 2 2 9

9 8 . Az á b r á z n i ö r e g e i . . . . . . 2 3 0

9 9 .

,,

A k o p o n y á n a k n b r á / n l l i >zi . i r á n y a . 2 3 3 1 0 0 . 1 « A k o p o n y á n a k k o r k i d o n b s é g e i . 2 3 6

II. A T t ' Í I I Z S O S t i N T J A I .

a ) Osrmmtnk r, raignh/úk.

1 0 1 . A c s i g o l y á k f o g a l m a s f e l o s z t á s . i . . 2 3 8

1 0 2 . N v a k e . s i g n l y ák . . . . . . . 2 4 0

1 0 3 , I l . i l r s i g n l y ák . . . . . . . 2 4 1

1 0 4 . Agv é k e s i g o l v á k . . . . . . 2 4 2

1 0 5 . I\ e r e s / . t o s o n l . . . . . . . 2 - 1 3

1 0 6 . l'aro.siki-sioil . . . . . . 2 4 5

1 0 7 . A g e r i n o z n s z l o p s z a l a g a i . . . . , 2 4 6 1 0 8 . A g e r i n e z s z l o p n a k m i n t e g é s z n e k s z e m l é l é s i ' . 2 5 0 1 0 9 . A p e r i u e z o s / l o p mozgé-kony s á g a . . 2 5 3

// ) ,7 Im/lürzn Mt ltrkcMMljitl.

1 1 0 . S z e g y - v. m e l l r s m i l . . . . . . 2 5 ( 5

1 1 1 . l i o n l á k 2 5 8

(12)

\

lap.

1 1 2 . A l m r d á k o s s z o k ü K o l ó s n 2 0 0

1 1 3 . . , A m e l l k a s á l a l á i m s s z c m l c l c s c 2 0 1

0 , A F Ö L S Ő V K O T A O O K C S O N T J A I v. M Kl J r \ i i i i K

1 1 1 . , , A fiilsii v ó ^ l a g n k f i i l n s z l á s a 2 0 3 1 1 5 , , , Y á l l c s o n l o l ;

1 1 0 . , , A v á l l r s o n l o k e g y e oilcNi'i 2 0 5

1 1 7 . , , F i i l k a i r s n n t 2 0 0

u a , , Válliziilcl 2 O S

I I S ) . , , Az c l i i k a r c s n n l j a i

1 2 0 . ,, Ki'mynkizt'ilcl 2 7 0

1 2 1 . ,, A k ó z c s n n l j a i . 2 7 2

1 2 2 . , , A k é z s z á l a s a i 2 7 0

1 2 3 . , , A l a l á n o s j n i i y z e l n k a k c z feb'il 2 7 1 1

I). A Z A L S O v. H A S I V K l i ' l ' A l î O K O S O N T J V I .

1 2 4 . , , Az a l s ó vi'j-Li^iik l'iilosztósa 2 M )

1 2 5 . „ ( ! s í | i c s t m i . . . . .

121). A c s i p c s o n l o k i i s s z o k i i l . s a iiicili-suvi- á t a l á m i s s > r m b ' l ó s e ' . ' s I

1 2 7 . , , A fórli H női i n m l c n w k ó z t i k n l d n b s n v ' . 2 s s l 2 t S . „ C z o m l i - v. l o l s z á r o s u n l v. c / o i n l i k n m v . , 2111)

1 2 0 . , , ('.síp v . c / . o m l i i / i i l i ' l . . . 2 H 2

1 2 0 . , , Az a l s z á r c s o n t j a i . . . . . . 2114

I l i i , , , T ó n i i / , i i l c l , 21HS

i ! i 2 . , , L á b e s o n t o k . . . . . . . 3 0 0

1 3 3 . ,, A láli s z á l a s a i . . . . . . ; | ( ) |

1 3 1 , , A l i i l á n o s j i ' j j y / c t c k a l á b r a nóz.vn 2 ( 1 7 1 2 5 , . . A c s o n t t a n ó s s / ó l a i ; l a n i r o d a l m a 2 | l )

XI

l l . \ I t n . \ l > l l < , K Ö H Y T

I Z O M T A N S T Á . I H O N C Z T . V N .

A. I'lvJ I Z M A I .

l a p . 1 3 0 . A l e j i / m n k u s z l á l y o/.ása , . . . 2 1 7 1 2 7 . . , I . á t í j r c s / . c k l i i i / t a p a d ó f c j i / u i n k . . . . — 1 3 s . . , A/. á l l k a p o c s i z m a i . . . . 3 2 1

II. A N Y A K I Z M A I ,

121). A n j a k a l a k . i , f d l o s z t á s a s s / c r k c z c l c . . . 3 2 4 1 4 0 . , , A l'cjct s á l l k a p c s o t n m / i l i l ó n y a k i z m o k r é s / l n l e a

li'ir.i-..! 3 2 5

1 4 1 . , , A ny t'U • s s z a k c s n n l i z m a i . . . . 3 2 7

1 4 2 . „ Mely n y a k i z m o k 3 3 0

1 4 3 . A n y a k l á j l m u t v l a n . i . . . . . . 3 3 2

1 4 4 . N y . i k h d n y i ' 3 3 4

I , A M L I . I J Z . M O K .

1 4 5 . A m ' d h o n y a k l à j k n O l i k i n ó z ó s o . . . . 3 3 5

1 4 0 , ., A nii'llim f c k \ ô i z m o k . . . . . 3 3 0

I» H A S I Z M O K .

1 4 7 , , , V l i . n f . i l n d . d a l á b a n . . . . . 3 3 1 ) 1 4 S , ,, A l i . i - i z m o k i v s z l o i o s l o i r á s a . , , . 3 4 2

141). I . á j t y ó k o s . i t o n u • l ö i - y c k p i u l r ö k . . . . 3 4 7 1 5 0 , ,. V a l a m i a e k s / e r v e k b o n c / t a n á h o z . 3 4 1 )

1 5 1 . „. H t ' k o s / i z o m 3 5 2

F. A H A T I Z M A I .

1 5 2 , .. V liai .ii.il.iuoH H z r m l i ' l i ' s c s i z m a i n a k tbln.szlása . 3 5 5 1 5 3 . ,, S z i ' l i ' , h . i i i / n n i k . . . . . . 3 5 0

1 5 1, Il"- • . il li.iiizinnk . . . . . . l o i )

1 5 5 .. I L o ï d l i . i n z n i o k . . . . . . 3 0 3

(13)

\

lap.

1 1 2 . A l m r d á k o s s z o k ü K o l ó s n 2 0 0

1 1 3 . . , A m e l l k a s á l a l á i m s s z c m l c l c s c 2 0 1

0 , A F Ö L S Ő V K O T A O O K C S O N T J A I v. M Kl J r \ i i i i K

1 1 1 . , , A fiilsii v ó ^ l a g n k f i i l n s z l á s a 2 0 3 1 1 5 , , , Y á l l c s o n l o l ;

1 1 0 . , , A v á l l r s o n l o k e g y e oilcNi'i 2 0 5

1 1 7 . , , F i i l k a i r s n n t 2 0 0

u a , , Válliziilcl 2 O S

I I S ) . , , Az c l i i k a r c s n n l j a i

1 2 0 . ,, Ki'mynkizt'ilcl 2 7 0

1 2 1 . ,, A k ó z c s n n l j a i . 2 7 2

1 2 2 . , , A k é z s z á l a s a i 2 7 0

1 2 3 . , , A l a l á n o s j n i i y z e l n k a k c z feb'il 2 7 1 1

I). A Z A L S O v. H A S I V K l i ' l ' A l î O K O S O N T J V I .

1 2 4 . , , Az a l s ó vi'j-Li^iik l'iilosztósa 2 M )

1 2 5 . „ ( ! s í | i c s t m i . . . . .

121). A c s i p c s o n l o k i i s s z o k i i l . s a iiicili-suvi- á t a l á m i s s > r m b ' l ó s e ' . ' s I

1 2 7 . , , A fórli H női i n m l c n w k ó z t i k n l d n b s n v ' . 2 s s l 2 t S . „ C z o m l i - v. l o l s z á r o s u n l v. c / o i n l i k n m v . , 2111)

1 2 0 . , , ('.síp v . c / . o m l i i / i i l i ' l . . . 2 H 2

1 2 0 . , , Az a l s z á r c s o n t j a i . . . . . . 2114

I l i i , , , T ó n i i / , i i l c l , 21HS

i ! i 2 . , , L á b e s o n t o k . . . . . . . 3 0 0

1 3 3 . ,, A láli s z á l a s a i . . . . . . ; | ( ) |

1 3 1 , , A l i i l á n o s j i ' j j y / c t c k a l á b r a nóz.vn 2 ( 1 7 1 2 5 , . . A c s o n t t a n ó s s / ó l a i ; l a n i r o d a l m a 2 | l )

XI

l l . \ I t n . \ l > l l < , K Ö H Y T

I Z O M T A N S T Á . I H O N C Z T . V N .

A. I'lvJ I Z M A I .

l a p . 1 3 0 . A l e j i / m n k u s z l á l y o/.ása , . . . 2 1 7 1 2 7 . . , I . á t í j r c s / . c k l i i i / t a p a d ó f c j i / u i n k . . . . — 1 3 s . . , A/. á l l k a p o c s i z m a i . . . . 3 2 1

II. A N Y A K I Z M A I ,

121). A n j a k a l a k . i , f d l o s z t á s a s s / c r k c z c l c . . . 3 2 4 1 4 0 . , , A l'cjct s á l l k a p c s o t n m / i l i l ó n y a k i z m o k r é s / l n l e a

li'ir.i-..! 3 2 5

1 4 1 . , , A ny t'U • s s z a k c s n n l i z m a i . . . . 3 2 7

1 4 2 . „ Mely n y a k i z m o k 3 3 0

1 4 3 . A n y a k l á j l m u t v l a n . i . . . . . . 3 3 2

1 4 4 . N y . i k h d n y i ' 3 3 4

I , A M L I . I J Z . M O K .

1 4 5 . A m ' d h o n y a k l à j k n O l i k i n ó z ó s o . . . . 3 3 5

1 4 0 , ., A nii'llim f c k \ ô i z m o k . . . . . 3 3 0

I» H A S I Z M O K .

1 4 7 , , , V l i . n f . i l n d . d a l á b a n . . . . . 3 3 1 ) 1 4 S , ,, A l i . i - i z m o k i v s z l o i o s l o i r á s a . , , . 3 4 2

141). I . á j t y ó k o s . i t o n u • l ö i - y c k p i u l r ö k . . . . 3 4 7 1 5 0 , ,. V a l a m i a e k s / e r v e k b o n c / t a n á h o z . 3 4 1 )

1 5 1 . „. H t ' k o s / i z o m 3 5 2

F. A H A T I Z M A I .

1 5 2 , .. V liai .ii.il.iuoH H z r m l i ' l i ' s c s i z m a i n a k tbln.szlása . 3 5 5 1 5 3 . ,, S z i ' l i ' , h . i i i / n n i k . . . . . . 3 5 0

1 5 1, Il"- • . il li.iiizinnk . . . . . . l o i )

1 5 5 .. I L o ï d l i . i n z n i o k . . . . . . 3 0 3

(14)

XII

F . A F Ö L S Ő V É G T A G O K I Z M A I .

l a p .

1 5 0 . S3 A fölsö v é g t a g á t a l á n o s s z e m l e l é s e . 3l>5 *

1 5 7 . „ A lapoezoni izmok . . . . . . 3 0 7

1 5 8 . ,, A fölkaroni izmok . . . . . . 3 7 0

151). , , Klöknroni izmok . . . . . . 3 7 3

1 0 0 . , , A k é z e t t i i z m o k . . , . 3 8 0

1 6 1 . , , A l'iilsö v é g t a g h ő n y é j e 3 8 2

G. AZ ALSÓ V É G T A G Á T A L Á N O S IZMAI.

1 6 3 . „ Az alsó v é g t a g étalános s z e m l e l é s e . . . 3 8 5

1 6 3 . ,, A c s í p izmai . . . . . . . 3 8 7

1 6 4 . , , A c z o m b mollsö kiiriilelén l'ekvii izmok , . , 3 9 1 1 6 5 . ,, Az i z m o k - s e d é n y e k n e k a r z o m h mellsíi küi'iiletéoi

ti'ijhoneztani viszonya . . . . . 3 9 5

1 6 6 . „ A c z o m b hátsó küriileiéu levő izmok . . . 3 9 8 1 6 7 . „ A térdidi t á j leírása • . 3 9 9 1 6 8 . „ Az a t a V r m e l l - s kiilobbtláni i z m o k . . , »1U0

1 6 9 . „ Az alszár báloldaláni izmok . . . . 4 U 3

1 7 0 . „ A l á b izmai 4 t ) S 1 7 1 . „ Az alsó v é g t a g bíinyéjo s minek liiloszlása . . 4 1 ( 1

1 7 3 . ,, Gzombpólya é s c z o m b e s a l o r o a

1 7 3 . , , Némi a e z u t n h s é r v e k bune/.tdulálmz . . 4 ( 3

1 7 4 . „ Az a l s z á r - s lábpólya 4 1 6 1 7 5 . ,, Az izonitan i r o d a l m a . . , . . 4 1 7

Ü i I i « Y K I Í l l 4 K Ö M V

F H ' / H K T A N .

1 7 6 . „ É r z é k s z e r v e k fogalma s fiiloszl.isa 4 2 3 A. T A I ' I N T Á S S Z E I Í V .

1 7 7 . „, A l a p é r z é k fogalom . . . 4 2 4

X í l l lap.

1 7 8 . § . I r h a 4 3 5 1 7 9 . „ A b ő r mirigyei 4 2 8

1 8 0 . „ Kiilbám , . 4 3 0

1 8 1 . „ K ö r m ö k 4 3 3 1 8 3 . „ H a j a k 4 3 3 1 8 3 . ,, A h a j a k n a k közanyagi s é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . 4 3 5

1 8 4 . ,, Börnlatti s e j t s / ö v e t é s s z e l e n n e . . . . 4 3 7

Ii. S Z A G L Á S S Z E U V .

1 8 5 . , , Kiilorr 4 3 9 1 8 6 . tielorr 4 4 0

C, LÀTÂSSZKUV.

I, l'ed- én segelykénxiilékek.

1 8 7 . S z e m h é j a k é s s z e m ö l d ö k . . . . . 4 4 2 1 8 8 . , , K ö t m y s z e r v o k . . . . . . . 4 4 7

1 8 9 . „ S z e m izmai . . . . . . . 4 4 8

II, Szemlt'kti,

1 9 0 . Á t a l á n o s a n a szemlekériil 4 5 0 1 9 1 . „ Titlk- é s s z a r n h á r t y a 4 5 1 1 9 2 . ,, E d é n y - é s s z i v á r v á n y h á r t y a . . . . 4 5 4

1 9 3 . „ U e e z e g 4 3 8 1 9 4 . „ S z e m m a g v a 4 6 0 1 9 5 . ,, S z e m e , s a r o o k o k . . . . . . 4 0 4

l t . U A L L Á S S Z H U V .

1 9 6 . A h a l l á s s z e r v [eloszlása 4 6 5

I, Külfült/tj.

1 9 7 . „ Fiilkagyló 4 6 6 1 9 8 . , , Kdlsii h a l l j á r a t 4 6 7

1 9 9 . ., D o b h á r t y a 4 6 8

(15)

XII

F . A F Ö L S Ő V É G T A G O K I Z M A I .

l a p .

1 5 0 . S3 A fölsö v é g t a g á t a l á n o s s z e m l e l é s e . 3l>5 *

1 5 7 . „ A lapoezoni izmok . . . . . . 3 0 7

1 5 8 . ,, A fölkaroni izmok . . . . . . 3 7 0

151). , , Klöknroni izmok . . . . . . 3 7 3

1 0 0 . , , A k é z e t t i i z m o k . . , . 3 8 0

1 6 1 . , , A l'iilsö v é g t a g h ő n y é j e 3 8 2

G. AZ ALSÓ V É G T A G Á T A L Á N O S IZMAI.

1 6 3 . „ Az alsó v é g t a g étalános s z e m l e l é s e . . . 3 8 5

1 6 3 . ,, A c s í p izmai . . . . . . . 3 8 7

1 6 4 . , , A c z o m b mollsö kiiriilelén l'ekvii izmok , . , 3 9 1 1 6 5 . ,, Az i z m o k - s e d é n y e k n e k a r z o m h mellsíi küi'iiletéoi

ti'ijhoneztani viszonya . . . . . 3 9 5

1 6 6 . „ A c z o m b hátsó küriileiéu levő izmok . . . 3 9 8 1 6 7 . „ A térdidi t á j leírása • . 3 9 9 1 6 8 . „ Az a t a V r m e l l - s kiilobbtláni i z m o k . . , »1U0

1 6 9 . „ Az alszár báloldaláni izmok . . . . 4 U 3

1 7 0 . „ A l á b izmai 4 t ) S 1 7 1 . „ Az alsó v é g t a g bíinyéjo s minek liiloszlása . . 4 1 ( 1

1 7 3 . ,, Gzombpólya é s c z o m b e s a l o r o a

1 7 3 . , , Némi a e z u t n h s é r v e k bune/.tdulálmz . . 4 ( 3

1 7 4 . „ Az a l s z á r - s lábpólya 4 1 6 1 7 5 . ,, Az izonitan i r o d a l m a . . , . . 4 1 7

Ü i I i « Y K I Í l l 4 K Ö M V

F H ' / H K T A N .

1 7 6 . „ É r z é k s z e r v e k fogalma s fiiloszl.isa 4 2 3 A. T A I ' I N T Á S S Z E I Í V .

1 7 7 . „, A l a p é r z é k fogalom . . . 4 2 4

X í l l lap.

1 7 8 . § . I r h a 4 3 5 1 7 9 . „ A b ő r mirigyei 4 2 8

1 8 0 . „ Kiilbám , . 4 3 0

1 8 1 . „ K ö r m ö k 4 3 3 1 8 3 . „ H a j a k 4 3 3 1 8 3 . ,, A h a j a k n a k közanyagi s é l e t t a n i s a j á t s á g a i . . 4 3 5

1 8 4 . ,, Börnlatti s e j t s / ö v e t é s s z e l e n n e . . . . 4 3 7

Ii. S Z A G L Á S S Z E U V .

1 8 5 . , , Kiilorr 4 3 9 1 8 6 . tielorr 4 4 0

C, LÀTÂSSZKUV.

I, l'ed- én segelykénxiilékek.

1 8 7 . S z e m h é j a k é s s z e m ö l d ö k . . . . . 4 4 2 1 8 8 . , , K ö t m y s z e r v o k . . . . . . . 4 4 7

1 8 9 . „ S z e m izmai . . . . . . . 4 4 8

II, Szemlt'kti,

1 9 0 . Á t a l á n o s a n a szemlekériil 4 5 0 1 9 1 . „ Titlk- é s s z a r n h á r t y a 4 5 1 1 9 2 . ,, E d é n y - é s s z i v á r v á n y h á r t y a . . . . 4 5 4

1 9 3 . „ U e e z e g 4 3 8 1 9 4 . „ S z e m m a g v a 4 6 0 1 9 5 . ,, S z e m e , s a r o o k o k . . . . . . 4 0 4

l t . U A L L Á S S Z H U V .

1 9 6 . A h a l l á s s z e r v [eloszlása 4 6 5

I, Külfült/tj.

1 9 7 . „ Fiilkagyló 4 6 6 1 9 8 . , , Kdlsii h a l l j á r a t 4 6 7

1 9 9 . ., D o b h á r t y a 4 6 8

(16)

XV IX

IL Köxep fültáj.

lap.

2 0 0 . S- Oobiir- s fUlkiirt 4 6 9 2 0 1 . „ IJallásosontoeakák 4 7 1

III. Ilelfiiltdj v. tömkeleg,

2 0 2 . „ Előcsarnok 4 7 3 2 0 3 . „ i v j á r a l o k 4 7 4 2 0 4 . „ Csiga 4 7 5 2 0 5 . „ Hártyás . 4 7 H 2 0 6 . , , Az ö s s z e s érzéklanróli irodalom . . . . 4 8 0

Ö T t f D K K K.Öílí\'V.

ZSIGERTAN, ÉS TÖREDÉKEK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETBŐL.

A. ZS1GEUTAN.

2 0 7 . , , A zsigortan fogalma s fölosztása . . . . 4 8 9

L limetxttutxevc.

2 0 8 . „ Az e m é s z l é s s z e r v fogalma s rdlosztása . 4 9 0

2 0 9 . „ Száj űr 4 9 1 2 1 0 . „ F o g a k s ö z e k n e k honozolata . . . . 4 9 5

2 1 1 . „ A fogak életi s a j á t s á g a i 4 9 7

2 1 2 . , , Nyálmirigyok 5(X>

2 1 3 . „ Nyelv 5 0 3 2 1 4 . , , (iaratiir 5 0 5 2 1 5 . „ llárzsing 5 0 8 2 1 6 . , , Az mnés/.esö hasiirlieni h e l y z e t e - H ö s s z e t é t e l é n e k

á l l e k i n t é s o 5 0 9 2 1 7 . „ G y o m o r . . . . 5 1 1

2 1 8 . ., Vékonybél 5 1 4 2 1 9 . „ V a s t a g b é l 5 1 8

lap.

2 2 0 . {>. S o g g n y d á s izmai . . . . . 5 2 0

2 2 1 . „ M á j , s kiilviszonyai 5 2 2 3 2 2 . „ A m á j a l k a t a 5 2 6 2 2 3 . „ H a s n y á l m i r i g y 5 2 9

2 2 4 . „ Lép 2 3 0 2 2 5 . „ llasltárlva 5 3 2

II. Lrifxriiznv.

2 2 6 . ,, A l é g z é s s z o r v f o g a l m a s Rilosztása . 5 3 6

2 2 7 . „ G ő g 5 3 7 2 2 8 . „ L é g c s ő 5 4 3 2 2 9 . „ T ü d ő k 5 4 4 2 3 0 . , , A légz.ésszervek m e l l é k m i r í g y e i 5 4 H

2 3 1 . „ Mellhártya 5 5 0 2 3 2 . „ A mellíirbeni z s i g e r e k f e k v é s e 5 5 1

III. Hull- s ivurtservek,

2 3 3 . „ A ltod s i v a r s z e r v e k feloszlása 5 5 4

A. H U H S Z K H V K K

2 3 4 . ,, Vesék s I n u l v e z e t é k e k 5 5 5 2 3 5 . „ Mellékvesék . . 5 5 9 2 3 6 . „ Hndliol).lg

2 3 7 . „ Hutleső . . . . 5 6 1

H. I V A H S 7 1 1 H V K K

2 3 8 . „ Az i v a r s z e r v e k o s z t á l y o z á s a . . . 5 6 4

1, Férji irnrtxerrei.

2 3 9 . „ H e r é k , m e l l é k h e r é k , . . . 5 6 5

2 4 0 . „ A h e r é n e k h a s h á r t y á h n / i viszonya 5 6 8

241. „ Ondó/sunir s kiiziis bittel) hártya . 570

2 4 2 . „ Herék ,s nyé/.hártya 5 7 i

(17)

XV IX

IL Köxep fültáj.

lap.

2 0 0 . S- Oobiir- s fUlkiirt 4 6 9 2 0 1 . „ IJallásosontoeakák 4 7 1

III. Ilelfiiltdj v. tömkeleg,

2 0 2 . „ Előcsarnok 4 7 3 2 0 3 . „ i v j á r a l o k 4 7 4 2 0 4 . „ Csiga 4 7 5 2 0 5 . „ Hártyás . 4 7 H 2 0 6 . , , Az ö s s z e s érzéklanróli irodalom . . . . 4 8 0

Ö T t f D K K K.Öílí\'V.

ZSIGERTAN, ÉS TÖREDÉKEK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETBŐL.

A. ZS1GEUTAN.

2 0 7 . , , A zsigortan fogalma s fölosztása . . . . 4 8 9

L limetxttutxevc.

2 0 8 . „ Az e m é s z l é s s z e r v fogalma s rdlosztása . 4 9 0

2 0 9 . „ Száj űr 4 9 1 2 1 0 . „ F o g a k s ö z e k n e k honozolata . . . . 4 9 5

2 1 1 . „ A fogak életi s a j á t s á g a i 4 9 7

2 1 2 . , , Nyálmirigyok 5(X>

2 1 3 . „ Nyelv 5 0 3 2 1 4 . , , (iaratiir 5 0 5 2 1 5 . „ llárzsing 5 0 8 2 1 6 . , , Az mnés/.esö hasiirlieni h e l y z e t e - H ö s s z e t é t e l é n e k

á l l e k i n t é s o 5 0 9 2 1 7 . „ G y o m o r . . . . 5 1 1

2 1 8 . ., Vékonybél 5 1 4 2 1 9 . „ V a s t a g b é l 5 1 8

lap.

2 2 0 . {>. S o g g n y d á s izmai . . . . . 5 2 0

2 2 1 . „ M á j , s kiilviszonyai 5 2 2 3 2 2 . „ A m á j a l k a t a 5 2 6 2 2 3 . „ H a s n y á l m i r i g y 5 2 9

2 2 4 . „ Lép 2 3 0 2 2 5 . „ llasltárlva 5 3 2

II. Lrifxriiznv.

2 2 6 . ,, A l é g z é s s z o r v f o g a l m a s Rilosztása . 5 3 6

2 2 7 . „ G ő g 5 3 7 2 2 8 . „ L é g c s ő 5 4 3 2 2 9 . „ T ü d ő k 5 4 4 2 3 0 . , , A légz.ésszervek m e l l é k m i r í g y e i 5 4 H

2 3 1 . „ Mellhártya 5 5 0 2 3 2 . „ A mellíirbeni z s i g e r e k f e k v é s e 5 5 1

III. Hull- s ivurtservek,

2 3 3 . „ A ltod s i v a r s z e r v e k feloszlása 5 5 4

A. H U H S Z K H V K K

2 3 4 . ,, Vesék s I n u l v e z e t é k e k 5 5 5 2 3 5 . „ Mellékvesék . . 5 5 9 2 3 6 . „ Hndliol).lg

2 3 7 . „ Hutleső . . . . 5 6 1

H. I V A H S 7 1 1 H V K K

2 3 8 . „ Az i v a r s z e r v e k o s z t á l y o z á s a . . . 5 6 4

1, Férji irnrtxerrei.

2 3 9 . „ H e r é k , m e l l é k h e r é k , . . . 5 6 5

2 4 0 . „ A h e r é n e k h a s h á r t y á h n / i viszonya 5 6 8

241. „ Ondó/sunir s kiiziis bittel) hártya . 570

2 4 2 . „ Herék ,s nyé/.hártya 5 7 i

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :