• Nem Talált Eredményt

(1)még sok érdekes alkotást

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "(1)még sok érdekes alkotást"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

még sok érdekes alkotást. A kritikus legfel­

jebb azt sajnálhatja, hogy Győr, Kőszeg és Sopron értékes műkincsei kimaradtak a mel­

lékletek sorozatából.

Művelődéstörténeti problémák más szem­

pontból is érdekelték Várkonyit. A Nagy Lajos-alapította pécsi egyetem történetének elemzésénél azoknak a bel- és külföldi tudó­

soknak véleményéhez csatlakozik, akik le­

hetségesnek tartják, hogy a főiskolai szín­

vonalú oktatás Pécsett egészen a XVI. szá­

zad elejéig fennállt, még akkor is, ha a tulaj­

donképpeni universitas már a XV. században megszűnt működni.

A Dunántúl— Tiszántúl—Erdély-probléma sem hiányzik. Várkonyi nem osztja azok véle­

ményét, akik a magyar irodalom történetét képzelt tájegységek alapján akarták megírni, és akik például alapvető különbséget láttak a

„dunántúli" és a „tiszántúli" szellem közt.

ő csak arra utal, hogy a különféle történelmi és társadalmi tényezők hatása következtében valóban voltak dunántúlinak, tiszántúlinak, erdélyinek nevezhető írók, de volt szinte ál­

landó csere, kapcsolat és érintkezés is. Ezek­

ben a részletekben a legtöbb az irodalomtör­

téneti anyag. Szerepel természetesen Janus Pannonius, aztán a „karthauzi névtelen", azaz az Érdy-kódex írója, Tinódi Sebestyén és Zrínyi Miklós, különös hangsúllyal pedig a XVIII—XIX. század irodalma: Berzsenyi Dániel, Rájnis József, Faludi Ferenc, Kis­

faludy Sándor, Vörösmarty Mihály és még sok jelentős név. Olyan példákkal, mint Baróti Szabó, Csokonai vagy Kazinczy szé­

pen bizonyítja szerzőnk, hogy az akkori Ma­

gyarország irodalmi életében mekkora volt a fluktuáció, az értékek cseréje, s hogy egyrészt sok író talált otthonra a Dunántúlon, más­

részt pedig egyre többen özönlöttek Pest- Buda felé. Várkonyi posztumusz műve tehát olyan munka, amelyet az irodalomtörténet művelői is haszonnal és tanulsággal fognak forgatni.

Angyal Endre

Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma. Bp.

1974. Kossuth K. 402 1.

III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én kiadott „Regimini militantis Ecclesiae" kez­

detű bullája nem kis jelentőségűnek bizo­

nyult az európai és egyetemes történelemben.

Akkor még úgy tűnt, hogy az irat, mely jóvá­

hagyta Iííigo Ofiez y Loyola és hét társának rendalapítási tervét, csak egy intézkedés a sok közül, amelyik segíteni kívánt a rene­

szánsz liberalizmustól meggyengített és a re­

formációtól fenyegetett katolikus egyházon.

Ám az eredmény nagyobb horderejű lett: az új elvek szerint megteremtett s hamarosan

274

már igen befolyásos Jézus Társaság ideoló­

gusává és végrehajtó motorjává vált az el­

szakadt eretnekekre lecsapó ellenreformáció­

nak, majd végigharcolva — „Isten nagyobb dicsőségére" — négyszáz esztendő történel­

mi viharait, ma is jelentős egyházi és politi­

kai tényező öt kontinensre kiterjedő hatal­

mával.

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy nehéz elfogulatlan szemmel, objektíven közeledni a jezsuitákhoz. Az idők folyamán igen sok támadás érte őket, ám a súlyos lelep­

lező könyvek mellől nem hiányoztak az apo­

lógiák sem, s hiveik száma mindig is impo­

náló volt. Rácz Zoltán könyve — követve a rend történetét — megkísérli feltárni ellent­

mondásos szerepüket, anélkül, hogy a maga objektivitását elvesztené. Vázolja a rene­

szánsz Európa bonyolult társadalmi-politi­

kai helyzetét, mely kitermelte az igényt egy a jezsuiták által megtestesített szervezet lét­

rehozására. Loyola Ignác életrajza után a Társaság növekvő hatalmát írja le; mint tet­

tek szert egyre nagyobb befolyásra nemcsak az európai udvarokban, de missziós térítéseik révén Indiában, Japánban, Kínában és La­

tin-Amerikában is. A paraguayi mintaállam története, vagy a jezsuiták konspirációs tevé­

kenysége például angliai Erzsébet udvarában:

fordulatokban bővelkedő, romantikus törté­

net. Izgalmas kérdés a rend 1773-as, XIV. Ke­

lemen általi feloszlatása, de talán még tanul­

ságosabb a betiltást követő feléledésük (e szí­

vós harcban megmutatkozott a rend rugal­

massága, önmagát megújítani tudó képes­

sége), majd hatalmuk teljes visszanyerése és megsokszorozása. Fejlett hírszerző szerveik, ideológiai és szociológiai képzettségük révén jelentős szerepet vittek századunk világhá­

borúiban és politikai harcaiban. Az egyházon belül is hallatják szavukat, részt vettek a II. Vatikáni zsinat szervezésében és lefoly­

tatásában, s ma is a katolicizmus „elit"-jéhez tartoznak. A könyv záró fejezetei a jezsuita rend szervezetét és az általuk képviselt erköl­

csi rendszert ismertetik.

Rácz Zoltán könyve hézagpótlónak ké­

szült, mivel magyar nyelven hosszú ideje nem adtak ki hasonló munkát, ezt az is bizo­

nyítja, hogy az általa idézett (viszonylag ke­

vés számú) forrás java része 1945 előtt író­

dott. Hogy mégsem igazán hézagpótló a könyv, arról néhány alapvető hiányossága tehet. Elnagyolt történelemszemlélete, a for­

rások szűk köre, sokszor pontatlan és felüle­

tes idézése, egy a mű kezelését megkönnyítő index és bibliográfia hiánya inkább népszerű­

tudományos, semmint igényes munkává teszi ezt az írást.

A jezsuiták magas szintű nevelői és kultu­

rális tevékenysége jónéhány kérdésben fel­

kelti az irodalomtörténet figyelmét is. Ilyen vonatkozásokban A jezsuiták tegnap és ma.. .

(2)

azonban — még magyarországi tevékenységü­

ket tekintve is — csalódást kelt. A kiemel­

kedő irodalmi tevékenységet folytató s ma már egyre árnyaltabban értékelt Pázmány Péterről kevés szó esik, s ugyancsak alig történik említés a Jézus Társaság színház­

szervezői munkálkodásáról, a juzsuita iskola­

drámáról is. Érdekesebb ezzel szemben a rend magyarországi történetének XX. szá­

zadi szakasza, különösen a két háború kö­

zötti, Bangha páter nevével fémjelzett kor­

szak. Ezt az időszakot publicitásuk nagy­

mértékű megnövekedése jellemezte, a Ke­

resztény Sajtóvállalat szervezésében egymás után megjelentek a különböző színvonalú folyóiratok, újságok (Szív, Zászlónk, Magyar Kultúra stb.), melyek tevékeny — többnyire reakciós — szerepet vállaltak a kor politikai és kulturális küzdelmeiben. Rácz Zoltán e korabeli sajtótermékek átnézése alapján igyekszik differenciált képet adni arról a két­

frontos harcról, melyet a jezsuiták egyrészt a szocialista mozgalom, a „bolsevista ateiz­

mus" ellen viseltek, ám ugyanakkor — fel­

ismerve bizonyos társadalmi változások szük­

ségességét — óvatosan igyekeztek bírálni az egyre inkább elharapózó fasizmust is. Ugyan­

csak érdekes a Katolikus Legényegyletek Or­

szágos Tanácsának tevékenysége, mely főleg a falusi fiatalok beszervezésével foglalkozott, fénykorában 20 népfőiskolát tartott fenn, s a korszak végére mintegy 20—25 000 fiatallal végeztetett különféle szintű KALOT-tanfo- lyamokat. (262-66. 1.)

A jezsuita folyóiratokból, újságokból, brosúrákból hozott idézetek segítségével fel­

vázolt kép méltán keltheti fel a kutatók fi­

gyelmét, s ösztönző lehet, hogy egy rendsze­

res feltárás után teljes képet nyerjünk a Horthy-korszak irodalompolitikájának e ke­

véssé elemzett területéről is.

Szőnyi György Endre

Szálai Imre: A Vajda János Társaság. Bp.

1875. Akadémiai K. 142 1. (Irodalomtörté­

neti Füzetek 87.)

Amikor a Vajda János Társaság 1944-es tavaszi programját állították össze, a rende­

zők nem sejthették, hogy a március 19-re, vasárnap estére hirdetett, A magyar líra fizio­

lógiájáról szóló vitával a történelem pontot tesz egyesületük közel két évtizedes életére.

Aminthogy nem gondolták a húszas évek ele­

jétől klubokban, kávéházi törzsasztaloknál találkozó ifjú költők, irodalmárok sem, hogy az 1925 őszén alapított Vajda János Társaság a szorongásokkal teli harmincas és a drámai negyvenes években kultúrtörténeti jelentő­

ségre tesz szert és a magyar szellemi ellenál­

lás egyik szószékévé fejlődik.

Arról, ami 1925 és 1944 között történt, Szálai Imre: A Vajda János Társaság című, terjedelemre szerény, de jelentős és igényes kötetében ad számot. Hisz 1975-öt írunk, de az ötvenedik évforduló esztendejében, fél év­

század óta ez az első és alighanem az egyetlen megemlékezés, értékelő kísérlet egy olyan intézményről, amelyről csak a kortársak tud­

ják, milyen nagy szerepet játszott az anti­

fasiszta értelmiség szellemiségének kialakítá­

sában. Éppen ebben rejlik Szálai Imre írásá­

nak értéke. Egyike ő azon keveseknek, akik jelen voltak a Társaság alapításánál, részt vállaltak két évtized küzdelmeiből és túlélték a háborús katasztrófát. Kötete műfajilag ötvözete az irodalomtörténeti tanulmánynak és a visszaemlékezésnek. A szerző felkutatott és összegyűjtött minden forrást: okiratot, jegyzőkönyvet, feljegyzést, levelezést. S a papírkötegeket átszövi az elfogódott szemé­

lyes emlékezet légköre.

A közzétett adatok alapján teljes jelentő­

ségében bontakozik ki előttünk a Vajda Já­

nos Társaság kultúrtörténeti szerepe. A Tár­

saság már öt éve működött, amikor 1931 ele­

jén megkapta a Belügyminisztériumtól a jó­

váhagyott alapszabályokat. A megkötések érzékeltetik a hatóságilag engedélyezett mű­

ködési terület korlátait. Az egyik tilalom ki­

mondta, hogy: „A Társaságban semmi néven nevezendő politikai irányú vagy tárgyú elő­

adást, felszólalás nem engedélyezhető." A má­

sik megszorítás szerint: „Hivatalos helység csak az előadások céljaira bérelhető. E hely­

ség klubjelleggel nem bírhat, abban összejö­

vetelek nem rendezhetők. . . " Ha meggondol­

juk, hogy a Társaság e hatósági tiltások elle­

nére kezdettől fogva, de különösen a har­

mincas évek végétől és a második világhá­

ború időszakában úgyszólván minden ren­

dezvényével kifejezetten politikai és világ­

nézeti: humanista, antifasiszta és németelle­

nes célokat szolgált, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a szervezetnek a tevékenységét és jel­

legét is meghatározta az ellenforradalmi rendszer sajátos uralkodási mechanizmusa.

A Horthy-rendszer nem gleichschaltolta a szellemi életet. Formailag engedélyezte a hi­

vatalos kurzust nem támogató, ellenzéki kulturális szervezkedést is. Nem gátolta olyan egyesület létét sem, mint a Vajda János Tár­

saság. Csak éppen működési szabályzatát terhelte meg olyan korlátozásokkal, amelyek bénították a cselekvést és kiszolgáltatták a Társaságot a hatóság önkényének. A Vajda János Társaság irányítói viszont — hasonló­

an a többi baloldali, ellenzéki szervezethez — szintén csak formálisan tartották magukat az előírásokhoz, és irodalom, kultúra, isme­

retterjesztés ürügyén igyekeztek program­

jukat mindenkor a napirenden levő társadal­

mi, politikai tematikához igazítani.

Ennek jegyében történt, hogy 1940-ben a

275

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

január 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az  OHÜ által kiállított

Mert a nagy vad nem forog oly rövid körben, és nem is szokása visszatérni kiindulása pontjához oly bizonyo- san s csalhatlanul, mint a nyulnak, mely ha legalább

Én tegnap azzal a gondolattal feküdtem le és ma avval ébredtem föl, hogy végre - volna már valami becse előttem az életnek, csak már most élhetnék meg nehány

utcába. Pest, octóber 5-kén. Kedves olvasója e rózsapiros köpenyű lapnak, vajjon olvassz-e hébehóba vagy épen rendesen más olyan lapot is, mely magát szintén

Hat évvel a most megünnepelendő szárszói találkozó előtt, 1937 őszén 187 erdé- lyi fiatal gyűlt össze Marosvásárhelyen, hogy mintegy alkotmányozó módon megte- remtse

halvány kép. Ha Svájcot csak a térképről ismerem, de sohasem láttam, tudhatom, hogy a hegyek milyen magasak és a tavak milyen mélyek, de milyen más a tudása annak, aki

július 1-jétől 4,4 tf%-ra nőtt a Magyarországon forgalmazott motorbenzinek biokomponens (bio-ETBE, bioetanol) tartalma, és 2008. január 1-jétől szintén 4,4 tf%-ra nőtt

Mindnyájan tudjátok azt. minő nagy és magasztos ünnep az, mikor az ifjú, ki magát Lten szolgálatára szen- teli, befejezvén tanulmányait és elérvén a kellő kort,

1 Érdekes megfigyelni, hogy a társaság nagyobb eseményeit mindig a koreai bizottságok támogatják, és a tagok több mint fele koreai kutatónő, aminek az az oka, hogy a

Szapolyai János erdélyi vajda és Radu havasalföldi vajda első hadjárata csak átme- neti sikert hozott. Ám, amint az Szapolyai útvonalából rekonstruálható, az erdélyi vajda

Mint Petőfi, úgy Vajda sem ismerte a lemondást, önérzetét nem tudta összeegyeztetni az absoluta praedestinatio tanával, hogy az ember nagy szellemével, akaratával mégis

4 Hággáda sei Peszách, Haoved Hakibbuci Dror Háborúm B'Hungaria, Budapest, é.n.. október 7-én hangzott el a „Vallások, határok, kölcsönhatások"

(A Dugonics Társaság legközelebbi ülését 1923. október 21-én tartották — akkor Banner János, Erdélyi László és Móra lépett fől, de fiatal költők- ről akkor már nem ese

Senkit sem említek ezek közül tsak az eggy Horváth Pétert, ki a' Jászberényi Vegyes Oskolának igazgatását minden vallásbéli részre-hajlás nélkül, és a' leg nagyobb»..

süket bizonyára csak részben közli a Vörösmarty emlékkönyv, a többinek előkerülését legfeljebb a szerencsés véletlentől várhatjuk, addig pedig őrizzük kegyelettel a

A Balassa Bálint Irodalmi Társaság Évkönyve. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság Ünnepi Könyve. Kiadta Sényi László. A nagykőrösi Arany János-társaság évkönyvei. 1, —

Megállapítása szerint a költő és műve között mindig van egyfajta idegen elem, mindenbe vegyül valami taszítás, tört élmény lesz

Még visszásabb hatásúak az olyan mondatok, amelyeknek egyik fele Vörösmarty hexametereiből való, másik felét azonban — hogy mégse egyezzen szórói-szóra a verses

Mivel azonban Vajda soha seholsem tett célzást egy Gina előtti szerelmére, valószínű, hogy már ezekben a versekben is a Gina-szerelem, annak is még egy boldogságot

darabját még azzal fejezi be, hogy már nincs hite a költészetben sem, de a VIII-ban már szinte Juhász Gyula híres gondolatát mondja ki: „Nem a pacsirta fontos, csak a

jétől klubokban, kávéházi törzsasztaloknál találkozó ifjú költők, irodalmárok sem, hogy az 1925 őszén alapított Vajda János Társaság a szorongásokkal teli harmincas

november közepén - három hónappal a „baljósan híressé vált" vers megjelenése és egy hónappal Dunántúli Babits-ellenes levele után -, amikor már 26 cikk támadta,

Baszaráb János oláh vajda 229.. Bátmonostori