Üzleti információk CD-ROM-on. A Datext-szolgáltatás a Dartmouth Főiskola könyvtárában megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

b a n p u b l i k á l t k ö z g a z d a s á g i k ö n y v t e r m é s (5,1 millió k ö n y v ) e g y h a r m a d a , a f o l y ó i r a t o k 2 7 % - a , a m í k r o k i a d - v á n y o k 1 8 % - a , a z ú j s á g o k 1 9 % - a v a n a z ö t u l a j d o n u k ­ b a n . K ö z ü l ü k n é h á n y a n o r s z á g o s f e l a d a t k ö r ű s z a k ­ k ö n y v t á r k é n t k ö z p o n t i f e l a d a t o k a t i s e l l á t n a k s z a k ­ t e r ü l e t ü k ö n . E g y m á s s a l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n d o l g o z n a k ; p é l d á u l 1 9 7 2 óta é v e n t e m e g r e n d e z e t t t a l á l k o z ó k o n k ö z ö s e n v i t a t j á k m e g a z e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i l e h e t ő s é g e i t é s f o r m á l t . E n n e k e r e d ­ m é n y e k é p p e n t ö b b e k k ö z ö t t a N o r v é g K ö z g a z d a s á g i F ő i s k o l a K ö n y v t á r a s z e r k e s z t i a n e m z e t k ö z i g a z d a s á ­ gi é s ü z l e t i f o l y ó i r a t o k t a r t a l o m j e g y z é k e i b ő l ö s s z e á l l í ­ tott k i a d v á n y t . U g y a n c s a k k o o p e r á c i ó b a n a d j á k ki a s k a n d i n á v k ö n y v t á r a k b a n t a l á l h a t ó s z ü r k e irodalom j e g y z é k é t i s .

Gazdasági-üzleti Információs adatbázisok

N a p j a i n k b a n a k ö n y v t á r a k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s a s z á m i t ó g é p e s p r o j e k t e k m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l . A z e g y i k i l y e n n a g y v á l l a l k o z á s a SCANP (Scandinav-

ian Periodicals Index in Economic and Business).

a m e l y b e n öt v á r o s k ö n y v t á r a i v e s z n e k r é s z t . A k ö z ö s t e z a u r u s z k i d o l g o z á s a é s a z e g y s é g e s k a t a l o g i z á l á s b e v e z e t é s e u t á n 1 9 7 8 - b a n a z a d a t b á z i s m i n d o n l i n e , m i n d nyomtatott f o r m á b a n e l é r h e t ő v é v á l t . L e k é r d e z ­ h e t ő a D I A N E E U R O N É T é s a z a m e r i k a i T Y M E T r e n d ­ s z e r e n k e r e s z t ü l i s . A z a d a t b á z i s 2 7 5 0 0 t é t e l t t a r t a l ­ m a z ( 1 9 B 9 - e s a d a t ) , finn é s a n g o l n y e l v e n k e r e s h e t ő . I n d e x e l ő i k é t é v e n t e ü l n e k ö s s z e , hogy m e g b e s z é l j é k a t e z a u r u s s z a l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k a t , é s k ö z ö s m e g o l d á s t t a l á l j a n a k r á j u k .

A m á s i k j e l e n t ő s a d a t b á z i s 1 9 8 0 ó t a l é t e z i k , é s BILD (Bibliographic Index ot Library Documents) n é v e n i s m e r e t e s . A n y a g a főleg a H S E ( H e l s i n k i S c h o o l of E c o n o m i c s ) á l l o m á n y g y a r a p í t á s á b ó l e r e d , d e 1 9 8 3 - t ó l t ö b b m á s finn k ö n y v t é r is a h á l ó z a t

t a g j á v á vált. A r é s z t v e v ő k a z E T O - t a l k a l m a z z á k , és a z A A C R 2 k a t a l o g i z á l á s i s z a b á l y z a t o t k ö v e t i k . A B I L D p r o g r a m c s o m a g s z e r z e m é n y e z é s i , k a t a l o g i z á l á s i , k ö l t s é g v e t é s - e l l e n ő r z ő , k ö l c s ö n z ő é s f o l y ó i r a t - k e z e l ő modult t a r t a l m a z .

A fenti a d a t b á z i s o k mellett t o v á b b i p r o j e k t e k i s j e l z i k a k ö n y v t á r a k közti jó e g y ü t t m ű k ö d é s t : p l . a z IBS (International Bibtiography ot the Social Sci­

ences, Economics and Sociology), a SCtMP (Euro- pean Index of Management Periodicals), a THES

(Theses of Economics and Business in Finland) a d a t ­ b á z i s o k , m e l y e k a F i n n K ö z g a z d a s á g i F ő i s k o l a k ö n y v t á r á b a n k é s z ü l n e k H E L E C O N g y ű j t ő n é v alatt. A f ő i s k o l á n a k e g y é b k é n t 2 9 e u r ó p a i p a r t n e r e Is v a n a H E L E C O N a d a t b á z i s o k é p í t é s é b e n . A l e g ú j a b b a d a t ­ b á z i s 1 9 8 8 - b a n c s a t l a k o z o t t a H E L E C O N - h o z KAUPPIS n é v e n , e z k e r e s k e d e l m i ú j s á g o k a n y a g á t t a r t a l m a z z a , é s t e l j e s s z ö v e g ű k e r e s é s l e h e t ő s é g é t k í n á l j a a h a s z n á l ó k n a k .

A g a z d a s á g , a z üzlet é s a k e r e s k e d e l e m t e r ü l e t é n p u b l i k á l t k i a d v á n y o k e g y - e g y s k a n d i n á v o r s z á g o t t e k i n t v e e l e n y é s z ő e k (pl. F i n n o r s z á g b a n a z ö s s z p u b - l i k á c i ó k 1 0 % - á t t e s z i k ki). E z m a g y a r á z z a a l e g u t ó b b i f e l m é r é s e r e d m é n y é t I s , a m e l y s z e r i n t a g a z d a s á g i k ö n y v t á r a k i n k á b b k ü l f ö l d i ( s k a n d i n á v v a g y m á s n e m ­ z e t k ö z i ) a d a t b á z i s o k a t h a s z n á l n a k , a n e m z e t i a d a t ­ b a n k o k a t p e d i g a z e g y e t e m i k ö n y v t á r a k v e s z i k i g é n y b e . F e n t i e k l o g i k u s k ö v e t k e z m é n y e , hogy a s k a n d i n á v g a z d a s á g i - ü z l e t i k ö n y v t á r a k k é s z e n á l l ­ n a k m i n d e n f a j t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e .

/ R U O K O N E N , K.: Nordlc economlc and business llbrarles - functlons revlslted 10 years later. = S p e c l a l Llbrarles.

8 1 . köt. 1. s z . 1 9 9 0 . p. 2 8 - 3 4 7

(Pil Ilona)

Üzleti információk C D - R O M - o n . A Datext-szolgáftatás a Dartmouth Főiskola könyvtárában

A t ö b b mint ö t e z r e s h a l l g a t ó i l é t s z á m ú f ő i s k o l a k ö z g a z d a s á g i k a r á n a k k ö n y v t á r a ( 8 5 e z e r k ö n y v , 2 5 0 0 i d ő s z a k i k i a d v á n y , évi 2 3 e z r e s k ö l c s ö n z é s i for­

g a l o m ) 1 9 8 6 óta (egy k í s é r l e t i i d ő s z a k u t á n ) e l ő f i ­ z e t ő j e m i n d e n D a t e x t C D - R O M s z o l g á l t a t á s n a k , a m e l y t ö b b mint t í z e z e r a m e r i k a i ( U S A ) c é g r ő l t a r t a l ­ m a z b i b l i o g r á f i a i , s z ö v e g e s é s s z á m s z a k i a d a t o k a t . A D a t e x t hat o n l i n e a d a t b á z i s i n f o r m á c i ó i t s z e r v e z i ( t e c h n i k a i o k o k b ó l n é g y ) C D - R O M - r a , f o g y a s z t ó ) , I p a r i , t e c h n o l ó g i a i é s s z o l g á l t a t á s i s z e k t o r b a c s o p o r ­ tosítva. A z e r e d e t i a d a t b á z i s - t u l a j d o n o s o k k a l m e g á l ­ l a p o d v a , a z á l t a l a " h o z z á a d o t t é r t é k " j o g á n f o r g a l m a z ­ z a a z e r e d e t i i n f o r m á c i ó k a t .

A z I B M ( v a g y e z z e l k o m p a t i b i l i s ) , 6 4 0 k b á j t m e m ó ­ r i á s , e g y h a j l é k o n y - é s e g y m e r e v l e m e z - m e g h a j t ó j ú ( 2 0 M b ) . l e g a l á b b 2.0 D O S - v á l t o z a t t a l i n s t a l l á l t

X T / A T g é p e t C D - R O M m e g h a j t ó v a l (és v e z é r l ő k á r t y á ­ val) kell k i e g é s z í t e n i . S z ü k s é g v a n m é g n y o m t a t ó r a , é s a j á n l a t o s a s z í n e s monitor b e s z e r z é s e , m i v e l a m e g j e l e n í t é s t a r r a t e r v e z t é k . A D a t e x t s z o f t v e r é s ú j a b b k i e g é s z í t é s e i h a j l é k o n y l e m e z e n é r k e z n e k , s e z e k e t t e r m é s z e t e s e n áttöltlk a w i n c h e s t e r r e . A m e n ü v e z é r e l t , f e l h a s z n á l ó b a r á t k e r e s ő r e n d s z e r t a z o l v a s ó k m a g u k i s h a s z n á l h a t j á k ; e l s ő a l k a l o m m a l 3 - 5 p e r c alatt e l s a j á t i t j á k a s z ü k s é g e s k e z e l ő i t u d n i ­ v a l ó k a t (a r e n d s z e r é l e t r e h í v á s á t , a l e m e z e k c s e r é i é t s t b ) .

A D a t e x t e l ő n y e , hogy r e n d k í v ü l e g y s z e r ű e n k e z e l ­ h e t ő : a f e l h a s z n á l ó m i n i m á l i s e l ő k é s z ü l e t u t á n k é p e s k e r e s n i , a m e g t a l á l t , s z ü k s é g e s n e k itélt I n f o r m á c i ó k a t k i n y o m t a t n i , v a g y t o v á b b i f e l h a s z n á l á s r a l e t ö l t e n i . A z

" o n d i s c " k e r e s é s b á r m i k o r v é g e z h e t ő , r ö v i d e b b .

432

(2)

TMT 3 8 . évf. 1 9 9 1 . 9 - 1 0 . U .

h o s s z a b b k u t a t á s r a e g y a r á n t a l k a l m a s , a h o s s z a s b ö n g é s z é s s e m k e r ü l p l u s z k ö l t s é g b e ( s z e m b e n a z o n l i n e k e r e s é s s e l , a h o l - r á a d á s u l - m i n d e n a d a t ­ b á z i s s a j á t o s k e r e s é s i r e n d s z e r é t i s i s m e r n i k e l l ) . A z e g y k e r e s é s r e e s ö k ö l t s é g m i n d e n i g é n y b e v é t e l l e l c s ö k k e n , a k ö n y v t á r o s o k s z í v e s e n a j á n l j á k h a s z n á ­ l a t á t , ós m a g u k i s m á r m i n d e n , c é g e k r e v o n a t k o z ó k é r d é s e s e t é n ( a m e l y e t k o r á b b a n nyomtatott f o r r á s o k a l a p j á n v á l a s z o l t a k meg) a z igen g y o r s D a t e x t C D - R O M - o k a t h a s z n á l j á k . A n a g y g y a k o r l a t ú o n l i n e - h a s z n á l ó k k o m b i n á c i ó s k é s z s é g é t v i s z o n t g á t o l j a a m e n ü v e z é r l é s , é s a z o n l i n e r e n d s z e r e k k é t s é g t e l e n e l ő n y e a z i n f o r m á c i ó k f r i s s e b b s é g e . (A D a t e x t h a v o n ­

t a ú j í t j a f e l l e m e z e i t . ) E n n e k e l l e n s ú l y o z á s á r a a D a t e x t e l ő f i z e t ő i n e k e g y m á s i k s z o f t v e r t i s n y ú j t , a m e l y a z o n o s m e n ü v e z é r l é s s e l a D o w J o n e s N e w s R e t r i e v a l o n l i n e a d a t b á z i s t t e s z i e l é r h e t ő v é .

A C D - R O M n e m a z o n l i n e a d a t b á z i s o k h e l y e t ­ t e s í t ő j e , h a n e m e g y m e r ő b e n új i n f o r m á c i ó s m é d i u m , m e l y n e k m i n d e n e l ő n y e k i a k n á z h a t ó g o n d o s f e l k é ­ s z ü l é s s e l .

/ F R I E S , J . ~ B R O W N , J : B u s i n e s s Information on C D - R O M : the Datext s e r v i c e at Dartmouth C o l l e g e , New Hampshlre. - Program, 2 1 . köt. 1. s z . 1 9 8 7 . p. 1 - 1 2 . /

ÍMohor Jenő)

Üzleti információs hálózat létrehozása Portugáliában

P o r t u g á l i a k é s ő i ( 1 9 4 5 u t á n i ) i p a r o s o d á s a m i a t t ü z l e t i ( g a z d a s á g i , i p a r i ) i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e is s o k á i g f e j l e t l e n v o l t . A 8 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n a Centre for TechnologicalDevelopmentand Organisa- tion ( C E D I N T E C = M ű s z a k i F e j l e s z t é s i é s S z e r v e z é s i K ö z p o n t ) p r o g r a m o t k é s z í t e t t a z ü z l e t i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r a . K é t nemzeti ( L i s s z a b o n é s O p o r t o s z é k h e l l y e l ) é s n é g y regionális ( n a g y v á r o s o k ­ b a h e l y e z e t t ) központot h o z t a k l é t r e , k é t - k é t f ő s s z e m é l y z e t t e l . F e l s z e r e l é s ü k : s z e m é l y i s z á m i t ó g é p , m o d e m , t e l e f a x , k i s e b b r e f e r e n s z k ö n y v t á r , s l é t r e h o z ­ t á k a k é t h a z a i é s t ö b b k ü l f ö l d i a d a t b á z i s h o z v a l ó o n l i n e k a p c s o l a t o t i s .

S ü r g ő s f e l a d a t v o l t a z információs igények felmé­

rése é s a szakemberek kiképzése. A h a z a i i l l e t é k e s I n t é z m é n y e k e n k í v ü l a z o k t a t á s b a n r é s z t v e t t e k a S h e f f l e l d i E g y e t e m i n f o r m á c i ó t u d o m á n y i t a n s z é ­ k é n e k m u n k a t á r s a i i s . 1 9 8 7 - 8 8 - b a n , m a j d 1 9 8 8 - 8 9 - b e n s z e r v e z t é k m e g a s p e c i á l i s t e m a t i k á j ú t a n f o ­ l y a m o k a t . A h a l l g a t ó k h o s s z a b b o n l i n e k e r e s é s i g y a ­ k o r l a t o t Is v é g e z h e t t e k ; t ö b b n a g y i n f o r m á c i ó f o r g a l ­ m a z ó e c é l r a i n g y e n e s j e l s z ó t b i z t o s í t o t t a d a t b á z i ­ s a i h o z . A h a l l g a t ó k a z o k t a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n

f e l t é r k é p e z t é k a z o r s z á g v á l l a l a t a i t é s a z o k k ü l ö n f é l e s z e r v e z e t e i t . A z így l é t r e j ö t t a d a t t á r b a n a k o r m á n y z a t i s z e r v e k , a z e g y e t e m i , a k u t a t ó - ó s k í s é r l e t i i n t é z ­ m é n y e k , a z i p a r i é s k e r e s k e d e l m i t á r s u l á s o k , a

e z e t ő s z a k e m b e r e k , a f o n t o s p r o j e k t e k , a z i p a r i b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k s z e r e p e l n e k . J e g y z é k b e f o g ­ l a l t á k a m ű s z a k i , k e r e s k e d e l m i k i a d v á n y o k a t é s h í r a d ó k a t i s .

A h a t k ö z p o n t h á r o m é v i g á l l a m i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l , k é s ő b b s z o l g á l t a t á s a i k b e v é t e l é b ő l ö n f e n n ­ t a r t ó v á v á l n a k . A t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r é l ő k a p c s o ­ l a t b a n á l l a f e l h a s z n á l ó k k a l , s z o l g á l t a t á s a i k a t a z e g y e s k ö z p o n t o k s a j á t b á z i s i n t é z m é n y ü k p r o f i l j á t ó l é s i g é n y e i t ő l f ü g g ő e n a l a k í t j á k k i .

A k i b o n t a k o z ó t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r - r e m é ­ n y e i k s z e r i n t - e l ő s e g í t i a z o r s z á g I p a r á n a k f e j l ő d é ­ s é t , a g a z d a s á g i é l e t k i b o n t a k o z á s á t .

/ R A M A L H O C O R R E I A , A. M . - B A R R U L A S , M. J . - E D - M O N D S , D.: B u s i n e s s Information In Portugál - a devel- oplng network. = B u s i n e s s Information R a v i e w , 6 . köt. 1 . sz. p. 2 9 - 3 4 . /

(GálAndorné)

A kelet-európai üzleti Információ

" A k e l e t - e u r ó p a i ü z l e t i i n f o r m á c i ó h o z v a l ó h o z z á ­ f é r é s m e g t e r e m t é s e v a l ó s z í n ű l e g a l e g n a g y o b b k i h í ­ v á s , a m e l l y e l a g a z d a s á g i k u t a t ó k n a k s z e m b e k e l l n é z n i ü k . " A n y u g a t - e u r ó p a i r e n d s z e r e k e g y e s í t é s é ­ n e k p r o b l é m á i e l t ö r p ü l n e k e m e l l e t t a f e l a d a t m e l l e t t , b á r m é g a z I M F - n e k is n e h é z s é g e i t á m a d n a k i d ő n k é n t a z o l y a n a l a p a d a t o k m e g s z e r z é s é b e n , m i n t a m i l y e n e k p l . a f i z e t é s i m é r l e g e k .

A " k e l e t - e u r ó p a i h e l y z e t " o k a i a k ö z p o n t o s í t o t t g a z ­ d a s á g i s z e r k e z e t b e n , a z e l t ú l z o t t t i t k o s s á g i e l ő í r á s o k ­ b a n , a t e c h n i k a i f e j l e t l e n s é g b e n , a s z e g é n y s é g b e n é s a p i a c h i á n y á b a n , a v á l t o z á s o k l a s s ú s á g á b a n é s

az o t t h o n o s n y e l v e k e l s z i g e t e l t s é g é b e n k e r e s e n d ő k . E t é r s é g b ő l a z ü z l e t i i n f o r m á c i ó t , a r e g i o n á l i s t é s a z o r s z á g o s a t e g y a r á n t , e l s ő s o r b a n n y u g a t i k i a d v á n y o k ­ b ó l (1. táblázat)' é s a d a t b á z i s o k b ó l (2. táblázat) l e h e t m e g s z e r e z n i . A k e l e t i f o r r á s o k a l i g h a s z n á l h a t ó k , m e r t t ö b b n y i r e a n y a n y e l v e n k é s z ü l n e k , m e g b í z h a t a t ­ l a n o k a z a d a t a i k , r e n d s z e r t e l e n e k s t b .

A k e l e t - e u r ó p a i g a z d a s á g j e l e n l e g a n a g y o n k o c k á ­ z a t o s t e r ü l e t e k k ö z é t a r t o z i k , s a p i a c g a z d a s á g r a v a l ó

* Az eredeti cikk az egyes kelet-európai országokra vonat­

kozó keleti és nyugati kiadványokat is telsorolja. - A szerk.

433

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :