• Nem Talált Eredményt

Business információk szolgáltatása: kiadványok, online és CD-ROM adatbázisok megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Business információk szolgáltatása: kiadványok, online és CD-ROM adatbázisok megtekintése"

Copied!
3
1
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolok, szemlék, referátumok

Az Európai Bizottság maga is azon van. hogy széles körben, több hálózat révén terjessze infor­

mációit. Az Euró Info Centre-ek a gazdaságra, valamint a kis- és közepes vállalatokat érintő in­

formációkra Összpontosítanak; az Európai Doku­

mentációs Központok egyetemeken működnek, és az európai ügyek tanulmányozását segítik elö; az Európai Letéti Könyvtárak nyilvános gyűjtemények, amelyekben megtalálható a legtöbb, bár nem az

összes EU-kiadvány; a közművelődési könyvtárak transzmissziós szerepet töltenek be.

(A közleményben ismerteiéit számos forrást e refe­

rátum keretében felsorolni sem lehetett.)

/WIPER, C : EU Information. = Managlng Informa­

tion, 3. köt. 6. s z . 1996. p. 27-30./

(Papp István)

Business információk

szolgáltatása: kiadványok, online és CD-ROM adatbázisok

Az üzleti-gazdasági-kereskedelmi-vállalkozói (= business) információk forrásai változatosak, kezdve a business értelmező szótáraktól, a bibliog­

ráfiai információkon és útmutató (directory) kiad­

ványokon át a piaci elemző tanulmányokig, a koc­

kázatelemző és gazdasági prognózis tanulmá­

nyokig bezárólag. A céginformációs, piackutatási és -elemző információk, valamint a statisztikai- előrejelző információk nyomtatott és elektronikus forrásainak ma már számos szakkönyvtárban hoz- záférhetőeknek kell lenniük. Az alábbiakban ezek­

ből egy válogatást teszünk közzé, amely kissé száraznak, adatszerűnek tűnik, viszont a könyvtá­

rosoknak jó segítséget nyújthat a legjobb business információs források beszerzéséhez.

Céginformációk

A business információk között első helyen sze­

repel a cégekről szóló tudnivalók felkutatása. A céginformáció célja lehet:

> beszállító keresése, termékvásárlása,

> a szolgáltatás ellátójának felkutatása, r versenytársak azonosítása,

r a felvásárlásra kiszemelt cég adatainak keresé­

se,

> közös vállalkozásra alkalmas partnercégek ke­

resése stb.

Az egyes országokban kft.-ként és rt.-ként mű­

ködő vállalatoknak be kell magukat jegyeztetniük a megfelelő hivataloknál, és különféle információkat kell magukról adniuk, az ország előírásaitól és a cég nagyságától függően. Az Egyesült Királyság Company House nevű intézménye kérésre - díj ellenében - bárki számára szolgáltat adatokat egy cégről, sőt elektronikusan és mikroformában útmu­

tatókat is kiad. Európa többi országában a cégbe­

jegyzés nem mindig központosított, leginkább a kereskedelmi és iparkamarák dolga. Ezért az eu­

rópai cégek adatainak megkeresése nehezebb, mint az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Álla­

mokban a cégeket az egyes államoknál jegyzik be, viszont - kivéve a tőzsdén jegyzett cégeket - csak nagyon kevés adatot regisztrálnak.

Az európai kontinens országainak céghelyzetét az European Business Information Sourcebook c.

kiadvány tárja fel. A cégek felkutatásának első lépését a telefonkönyv vagy üzleti változatának („arany oldalak", „sárga lapok") lapozgatása jelenti.

Hasznos forrás a Kompass cégjegyzékek böngé­

szése. A Kompass számos országra vonatkozó kiadványt, köztük a kelet-európai országok cégei­

nek adatait, Japán, az USA és Kína cégeinek in­

formációit tartalmazó kiadványokat hoz forgalom­

ba, online adatbázisként és CD-ROM-kiadvány¬

ként is: a céginformációk online adatbázisként a Dialóg hostnál kereshetők. Az USA-ban a Thomas Register kiadványban, ennek online vagy'újabban Interneten is elérhető változatában található a legtöbb cég és alapadatai.

Másik kulcsjelentőségű forrás a Who Owns Whom című sorozat (a cégek tulajdonosait mutat­

ja). A Dun and Bradstreet sorozat kötetei az Egye­

sült Királyság. Írország, az európai kontinens or­

szágai, Észak-Amerika, Ausztrálázsia és a Távol- Kelet cégeinek alapadatait tartalmazzák, amelyek nagy része online is kereshető.

Népszerű dolog a vállalatok rangsorolása. E célra többféle nyomtatott és elektronikus útmutató áll rendelkezésünkre: Europe's Largest 15,000 Companies, Major UK Companies Handbook, Times 1000. Az USA-ban a Forbes és a Fortune magazin szokta évenként kiadni az első 500 válla­

lat rangsorát.

A cégek alapadatain kívül kiadják a pénzügyi mutatókat is. Évenként kötelezően készítik el a cégek éves beszámolóit, mérlegét tartalmazó je­

lentést, amely a tőzsdén jegyzett cégek részvé­

nyeseinek tájékoztatására szolgál. Kérésre bárki­

nek adnak példányokat. Információs brókercégek összegyűjtve is megjelentetik a nagy nyilvános vállalatok éves beszámolóit, ilyen pl. a Disclosure

188

(2)

T M T 4 4 . é v f . 1997. 4 - 5 . SZ.

és az Extel; ezek online adatbázisként is működ­

nek. CD-ROM-kiadványokként is kapható a cégek éves beszámolóit tartalmazó adatbázisok egy ré­

sze. A Moody's Investors Series nyomtatásban és CD-ROM-on kapható, ebben a cégek története, tevékenysége, leányvállalatai és részletes pénz­

ügyi adatai vannak meg. A már említett Dun and Bradstreet kiadónál kapható a Principal Interna­

tional Business, számos ország cégeinek mutatói­

val, a Dun's Markét Identifier online adatbázis- sorozat és az amerikai cégek Dun's Financial Records Plus adatbázisa pénzügyi adatokkal. Az Egyesült Királyságban a CD-ROM Publíshing Company készíti az országok cégeinek ismertetőit tartalmazó CD-ROM adatbázisokat.

Külön termékcsaládot jelentenek a cégekről szóló híranyagot feldolgozó online adatbázisok. A Reuter Textline mintegy 600 nyomtatott kiadványt (hírleveleket, folyóiratokat, üzleti napilapokat, cég­

kiadványokat stb.) dolgoz fel, méghozzá teljes szövegként kereshető formában, 1980-ig vissza­

menőleg. A kivétel a Financial Times c. napilap, amely csak saját hostjánál, az FT Proflle-nál fér­

hető hozzá elektronikusan. További hasonló adat­

bázisok: Dow Jones (számos USA-beli business hlr feldolgozása), a Wall Street Journal elektroni­

kus változata, és a nálunk is ismert és kedvelt Predicast Promt adatbáziscsalád, a nemzetközi üzleti világ híreinek legátfogóbb adatbázisai. Fi­

gyelmet érdemel az ABI/Inform online és CD- ROM-on is kapható adatbázis, amely másutt meg nem lévő gazdasági-vállalkozói hírek és cikkek tárháza, nagyrészt teljes szövegként.

Céginformációk ABl Inform UMI Data Courier Asla Pacific Handbook FT Extel

Bloomberg

CD ROM Publíshing Companies House, Cardlff Datastream International DataStar Dialóg Europe Dlsclosure Ltd.

Dun & Bradstreet

European Business Information Sourcebook Headland Press (a Bowker-Saur leányvállalata) Europe's Largest

ELC Publishing FT Extel FT Profilé

Forbes Forbes Inc.

Fortune Time Life Inc.

Investext

Thompson Financial Services Kelly's Business Dlrectory Reed Information Services Kompass

Reed Information Services

Major UK Companies Handbook FT Extel

Moody's Investors' Service Moody's Investors Service Inc.

OneSource

Perfect Information Perfect Information Ltd.

Predicast Promt

Information Access Company

Principal International Businesses Dun & Bradstreet

Reuter Textline Reuters

Sell's Products and Services Dlrectory Miller Freeman Technical Ltd.

Thomas Reglster Thomas Online Times 1,000 Times Books

UK Companies vols 1&2 OneSource

Who Owns Whom Dun & Bradstreet Piaci információk

A piac nagyságára, szerkezetére és növekedé­

sére vonatkozó információk igen lényegesek a vállalkozások tervezésében és a termékfejlesztési döntésekhez. Minden cég szeretné tudni, merre tart a piac, ezért számos információszolgáltató vetélkedik ezen a területen. A fogyasztói piac adatait könnyebb megkeresni, mint az ipari fejlesz­

tés trendjeit. A Marketsearch, Marketing Surveys Index és Findex bibliográfiai kiadványok, amelyek a piacokra vonatkozó publikált adatokat segítenek megtalálni. A fogyasztói piac kutatására szolgál a Mintcl publikáció.

Az ICC/Keynote kiadó 220 fogyasztói és né­

hány ipari fejlesztési piaci jelentést tartalmaz. Az Economíst Intelligence Unit számos piackutatási terméket publikál. Ezek a kiadványok CD-ROM és online adatbázisokként is kereshetők.

189

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok A marketing kutatási jelentések egyre növekvő

számban érhetők el online adatbázisként is. A Maid rendszer, amely a Data-Star hostnál keres­

hető, négy teljes szövegű piaci jelentéseket tartal­

mazó piacfelmérő kiadvány online formáját szolgál­

tatja: Datamonitor, Euromonitor, Freedonia, Frost and Suilivan. Értékes piaci információk kereshetők a már említett általános üzleti-gazdasági hír adat­

bázisokban is: Reuter Textline, Predicast Promt, valamint a Business and Industry Database cím alatt.

Piaci jelentések

Business and Industry Database Responsive Database Services Inc.

Datamonitor DataStar

DalaStar Dialóg Europe Economist Inteltlgence Unit Euromonitor

FIndex

Forgalmazó az Egyesült Királyságban: Euromonitor Freedonia

Frosf and Suliivan

ICC/Keynote Maid

Markét Research Eurpe

Havonta, az Euromonitor kiadásában Marketsearch

Arlington Management Publications Marketing Surveys Index Marketing Strategies for Industry Mintel

Statisztikák és előrejelzések

A Nemzetközi Valutaalap (IMF = International Monetary Fund) a legtöbb ország kulcsfontosságú gazdasági és pénzügyi mutatóit feldolgozó kiad­

ványsorozatot állít elő International Financial Statistics címmel. A 25 OECD tagország adatait feltáró OECD Main Economic Indicators című pub­

likáció 3 évre visszamenőleg szolgáltat országos gazdasági mutatókat. Az OECD ezenkívül éves országszemléket is kiad, amelyekben statisztikai adatok, előrejelzések és kommentárok találhatók.

Az Economist Intelligence Unit negyedéves országjelentéseket ad ki 180 országról (statisztikai adatok, rövid távú prognózisok). Az Európai Unió Eurostatistics című sorozata a tagországok rövid

távú gazdasági elemzéseit pubíikálja, továbbá az USA és Japán statisztikai mutatóit is közzéteszi.

Az online kereshető adatbázisok közül a Predicast's Forecasts és a Quest adatbázis emel­

hető ki. A statisztikai adatokat és gazdasági előre­

jelzéseket gyakran használóknak tanácsos az alábbi adatbázisokra előfizetni: Datastream, DRI/McGraw Hill vagy WEFA.

A kockázati döntéseket segítő kiadványok közül meg kell említenünk az Economist Intelligence Unit által kiadott, országokra bontott kockázatelemzé­

seket. Hasonló célt szolgálnak az amerikai Political Risk Service kiadványai. Az USA és Európa iparát feltáró és elemző, előrejelzéseket tartalmazó két kiadvány az US Industnal Outlook és a Panoráma of EC Industry.

Az alábbiakban közöljük azoknak a kiadóknak, adatbázis-készítőknek és hostoknak a listáját, amelyek a legfontosabb és legjobb business infor­

mációs publikációkat és adatbázisokat állítják elő vagy forgalmazzák.

Statisztikák és előrejelzések Country Report Services

Political Risk Services, IBC USA Licensing Inc.

DRI/McGraw Hill Eurostatistics

Rövid távú gazdasági előrejelzések adatai.

Elérhető a HMSO-nál

Forecasts for the UK Economy HM Treasury

International Financial Statistics Havonta, International Monetary Fund Main Economic Indicators OECD a HMSO útján

PTS International Forecasts Information Access Company Panoráma of EC Industry

European Commission, elérhető a HMSO-nál Quest

Financial Times Information US Industrlal Outlook

Évente, US Department ofCommerce WEFA Group

World Index to Economic Forecast Gower Publishing

/FOLKMANS, A.: B u s i n e s s information = Managlng Information, 1996. május, p. 31-34./

(Roboz Péter)

190

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Annex 15, Aeronautical Information Services. International Civil Aviation Organization, ICAO, Montreal, Canada, 2018.. Aeronautical Information Services Manual. International

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

A modellek a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokat (KIBS – Knowledge Intensive Business Services) megvalósító külső tanácsadói szervezetek szerepének fontosságát és

While Hulland – Wade (2007) use fairly different concepts of e-commerce resources in the retail industry, they found that technological and marketing resources do not have

Role of the foreign capital in the formation of financial centres and asymmetric power relations Dependent market economies 4 of Central and Eastern Europe are heavy importers

Az Innovative Interfaces és az EBSCO Information Services 2007 májusában indította új szolgáltatá- sát, az online folyóiratok automatikus érkeztetését. Az EBSCO a

tár üzleti információs szolgáltatása (British Library Business Information Service) [1. Scandinavian Pe- riodicals Index in Economic and Business, Theses of Economics and Business

3.3 Online kontra CD-ROM adatbázisok Miután az egyetemi hálózatra egyre több CD- ROM adatbázis került fel, az online keresés visz- szaszorult. A

A Reuters és a Learned Information Ltd (Egyesült Királyság) közös felmérése szerint az online ipar forgalma Európában 450 és 500 millió GBP közötti érték a

A Reuters és a Learned Information Ltd (Egyesült Királyság) közös felmérése szerint az online ipar forgalma Európában 450 és 500 millió G B P közötti érték a

challenges of integrating text with images in online and CD-ROM products, = Online information 93, Oxford: Learned Information, 1993. (eds.): CD-ROM: a practical guide

csolása, hogy egyrészt a VAX-hálózat felhasználói, másrészt az abban működő PAD segítségével a külső felhasználók, például a JANET-hálózat felhasználói elérjék

Azt az elméleti feltételezést, hogy az irodalomkutatásban a CD-ROM adatbázisok használata helyettesíteni tudja az online keresést, a gyakorlat módosította.. Ma már látjuk,

Várható, hogy 1993 végére a CD-ROM adatbázisok száma eléri és meghaladja az online adatbázisokét.. évi kiadása 50 CD-ROM terméket sorol be a Környezet

let - az OMIKK-tapasztalatok alapján forintban kifejezve - még mindig a 6-8 szorosa annak, mint amit a felhasználók az angol nyelvű online és CD-ROM adatbázisok

formation Bank jelenlegi helyzetét. Infrastrukturális háttér: az Information Bank ós a Business Index számítástechnikai rendszerű. Az Information Bank és a Business

G.: A lower bound cost- benefit model for information services.. - Information Processing and

/FRIES, J.~ BROWN, J : Business Information on CD- ROM: the Datext service at Dartmouth College, New Hampsrtíre. táblázat) lehet

Információs szolgáltatások kiépítése

Services in business networks are more than Web services or other forms of application interfaces. Some services concern human activity only, e.g. manual audits, consultancy

/UCHIDA, H.: Information system, data bases, and online services of the Japán Information Center of Science and Technology (JICST). = Journal of Chemical Information and

12 of the Bulgarian National Bank of July 21 st 2000 on the supervision on consolidated basis incorporates the general provisions of the directive on the conditions and

Business services consist of a variety of knowledge-intensive and creative professional services (e.g., legal, accountancy, market research, consulting, design,