Szótárak CD-ROM-on megtekintése

Teljes szövegt

(1)

T M T 3 9 . é v M 9 9 2 . 2 . M .

Szótárak C D - R O M - o n A jó, a rossz és a rajtélyes

Nézd msg a szótárban) Milyen gyakran használjuk ezt a mondatot. Iskolában, otthon, munkában vagy a könyvtárban a szótárak népszerű, könnyen használ­

ható referenszeszközök. Miközben az elmúlt három évben az elérhető CD -ROM termékek száma növeke­

dett, ezek között szótárak Is megjelentek. Már megis­

merhettük néhány CD-ROM kiadvány előnyeit, különösen a bibliográfiai és céginformációs adatbázi­

sokét. De mit gondoljunk a szótárakról? Milyen több­

letet jelenthet esetükben ez az új technika a nyomta­

tott változatokhoz képest? Elhatároztuk, hogy úgy próbálunk választ adni erre a kérdésre, hogy értékel­

jük a CD-ROM-változatban elérhető szótárakat.

MÓDSZEREK

Összeállítottunk egy kérdéssort, amely CD-ROM termékek értékelésére korábban kialakított Irányelve­

ken alapszik. Ezt kiegészítettük azzal, hogy az érté­

kelést, amennyire lehetséges, a végfelhasználó néző­

pontjából végezzük. Azért éreztük fontosnak és szük­

ségesnek ezt az alapállást, mert ezeket a szótárakat a végfelhasználói közönségnek szánják.

A CD-ROM Review 1987. októberi számában meg­

jelent terméklista alapján hét céggel léptünk kapcso­

latba. Három terméket küldtek el értékelésre, mellet­

tük könyvtárunkban már megvolt a Microsoft Book­

shelf. Három további termék, a Facts on File által ki­

adott Visua! Dictionary CD-ROM. a Wiley-féle The In­

ternational Dicttonary ot Medicina and Biology és a Hlghlíghted Data-féle Merriam Webster 9th New Col- legiate Dictionary vagy még nem volt elérhető, vagy már kivonták a forgalomból. Egy cég címéhez nem jutottunk hozzá.

így végül három szótárat értékeltünk. Egy negyedi­

ket, a Sansyusya-féle Multl-LIngual Dictionaryt ins­

tallálási problémák miatt hagytuk ki a vizsgálatból.

McQraw-Hlll Science and Technics! Reterence Set Bár gyakorlott keresők vagyunk, a keresés órái minket Is megjutalmaztak újdonságokkal. A nyomta­

tott változatok, a McGraw-HIIMéle Concise Ecyctope- dia ot Science and Technology és a Dictionary ol Scientlflc and Technlcal Terms szokásos referensz­

eszközök. Annak az előnye, hogy a két kiadványt egy kompaktlemezre vitték fel, nem teljesen ellensúlyozza a keresőszoftver kényelmetlenségéi.

Ha például egyszer befejeztük a keresését, azt ajánlják, hogy a Return billentyű .megnyomásával kezdjük el az újat. A tényleges keresés azonban nem kezdődik mag addig, amíg az F 2 vagy F 8 billentyűt kl nem választjuk a menüből, ez pedig bosszantó redundancia.

Mind a közelségi, mind a kifejezés alapján való keresés lehetséges, és hatékonyan használható, de a megközelítés némileg rejtélyes. A közelségi

keresés a keresési fogalmak zárójelbe tételével és a közbeeső betűhelyek számának megadásával valósít­

ható meg. Az adatbázis kézikönyve mégis azt állítja, hogy "a részkifejezések közötti távolság nem additív, a legtávolabbi szavak közötti távolság a megadott távolságnál kisebb legyen, vagy egyenlő azzal".

A kifejezés alapján való kereséshez a keresőkife­

jezést idézőjelbe kell tennünk. A kritikus tényező itt a mondat hossza, nem a tartalma. Ahogy a doku­

mentáció kifejti, "egy keresés a ,government by the people' kifejezéssel nem hozná ki a ,government for the people' kifejezést, mert a keresőkitejezés rövi­

debb, mint a dokumentumban található kifejezés-. Vagy más szavakkal: "a kizárt szavak tartalmát nem veszik figyelembe, de a hosszukat igen-. Ezek a példák kimutatják csalódottságunk egyik fő okát ezzel a termékkel és a dokumentációval kapcsolat­

ban.

Szólni kell még a kereszthivatkozással való keresésről. Az a lehetőség, hogy az egyik szócikkben talált szót kiválaszthatjuk, és a menü segítségével kereshetünk a többi előfordulására, a termék pozitív jellemzője.

Microsoft Bookshelf

A Bookshelfben található hét kiadvány közül c s a k négyet elemeztünk, ezek a 77>e American Heritage Dictionary, a Roget's II, a Houghton Mifflin Spelling Verifier and Corrector és a Houghton Miiilin Usage Alert.

Mi előzőleg — az instrukcióknak megfelelően - memóriarezidens programként telepítettük a Book­

shelf keresőprogramját. Ez azonban összeütközésre vezetett a merevlemezen található többi programmal.

Bár ezt végül korrigáltuk, nem volt hozzá segítség a dokumentációban.

A Bookshelf használata mutatkozott a legkönnyeb­

ben megtanulhatónak; a dokumentációban található utasítások és példák a segítő képernyőszövegekkel együtt kitűnőek. A lemezen található magyarázat figyelemre méltó. A Spelling Verifier fonetikusan keresi a szavakat, és ha hibásan írt szót adunk meg, néhány, ettől egy-két betűvel eltérő szót ad helyette.

A nyomtatott változatban nincs ilyen lehetőség.

Például a consuiling szót beírva a kapott három lehetőség: "concaaling, consoling és counseling".

(Vagyis hiányzik a kiejtésben távoli, de egyszerű elütést feltételezve legvalószínűbb consultlng. — A lekt.) A Bookshelflel kapcsolatos frusztácicnk gyak­

ran az eredeti források tartalmára vezethető vissza, s nem a CD-ROM-ra. A Roget's ll-ben például a dog szó c s a k igeként szerepel.

A Bookshelf szótárak jól működnek abban a környezetben, amelyre tervezték őket, vagyis szöveg­

szerkesztésre. Ha azonban a Bookshelfet önálló refe-

1 0 1

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

renszrendszerkónt használjuk, az egyetlen kinyom­

tatási lehetőség a Print Screen, a képernyő tartalmá­

nak kinyomtatása. Nehéz végső véleményt mondani a Booksheifről, amíg nem vesszük tekintetbe az összes rajta található kiadványt. Hasznos lehet otthon vagy könyvtárban, ahol gyakran van szükség a helyesírás ellenőrzésére, statisztikákra vagy idézetekre.

Oxford English Dictionary

A Tri-Star Publishing levele, amelyet a bírálatra küldött példányhoz mellékeltek, azt állítja, hogy az Oxford English Dictionary (OED) CD-ROM-vá!tozatá- nak közönsége: "tudósok és azok, akik szeretik az angol nyelvet s dolgoznak vele". Mint a biológia és az üzlet szakemberei, azonnal rájöttünk, hogy nem meg­

felelő a s z ó k i n c s ü n k a munka megkezdéséhez, amikor láttuk, hogy az egyik keresési lehetőséget a

"lemma" szó határozza meg. Hiába kerestünk definí­

ciót az OED-ben. Végül az útmutató hátlapján levő magyarázatos szójegyzékből megtudtuk, hogy a lemma "az a szó, amelyet kinézel a szótárból". Igy végül készen álltunk a keresésre a " l e = " megjelölés­

sel.

Az OED képernyőjén a menük, az elérhető f u n k ­ ciók és a lehetséges műveletek leírása világos. A leg­

jobbak a segédképernyők. Megfelelő ismerkedés után, a lehetőségeket megismerve el voltunk ragad­

tatva a keresési stratégia kialakításának két lehetőségétől, az egyszerű és komplex kereséstől.

Például az " e t = gr and qa= (milton.gale)" keresőkér­

dés kiad minden olyan címszót, amely görög eredetű, és idézetet tartalmaz Miltontól vagy Gale-től. Ez a CD-ROM kiadvány valóban teljes szövegű hozzá­

férést biztosít az OED-hez nyolc kereshető mezővet, ez hatalmas többlet. Továbbá olyan bonyolult szöveg­

kezelő eszközei vannak, mint a könyvjelző, az elektro­

nikus jegyzettömb és a keresőprofrlok megőrzése. A csonkolás hozzáférést biztosít az indexlistához, ame­

lyekből keresőfogalmakat választhatunk ki.

(Különösen hasznos lehet ez a kezdő felhasználók­

nak, akik esetleg nem tudják, hogy például Elizabeth Barrelt B r o w n i n g mint "Browning Mrs" vagy " B r o w n ­ ing Mrs E B" szerepel.)

A dokumentáció nagyon jó, bár úgy érezzük, hogy 106 oldal útmutató kicsit sok egy szótár használa­

tához. A gyakori sajtóhibák zavaróak.

Az OED CD-ROM-véltozata olyan könyvtáraknak ajánlható, amelyek nagy, magas szintű felsőoktatási programokat segítenek angol nyelv, nyelvészet és iro­

dalom területén, továbbá az ezekbe a programokba bekapcsolódó t u d ó s o k n a k .

KÖVETKEZTETÉSEK

Összességében első próbálkozásainkat ezeknek a szótáraknak a használatára nem kísérte sok siker.

Úgy éreztük azonban, hogy a türelem és a gyakorlat

idővel eredményre vezethet. Így már sajnálhatjuk, hogy a kitartó könyvtárosok nem tartoznak a CD-ROM szótárak megcélzott közönségébe.

A mi egyetemünkön a CD-ROM kiadványok fő vonzereje az, ha a nyomtatott változathoz képest valami többletet adnak. Ezeknél a termékeknél ilyenre konkrét példát nem nagyon találtunk. Az idő­

megtakarítás nem lehetett szempont, mivel a hagyományos kérdésekre rendszerint gyorsabban kapható válasz a nyomtatott kiadványokból. A pénz, akár az árat nézzük, akár a ráfordított időt, szintén nem lehet szempont a felhasználó számára. Két kivé­

teltől eltekintve a CD-ROM-változatok ugyanazt az i n ­ formációt adják, mint a nyomtatott megfelelők, nem adva újabb eltérési pontokat. A McGraw-Hill Science and Technlcal Reference Set egyszerre két forráshoz biztosít hozzáférést, míg az Oxford English Dictionary lehetővé teszi a teljes szövegű keresést.

Bár hosszú órákat töltöttünk a számítógép képernyője előtt, továbbra sem adhatunk egyértelmű választ arra, hogy a CD-ROM t e c h n i k a tökéletesíthe­

ti-e a nyomtatott szótárakat. Mivel minden program­

csomagnak volt valamilyen vonzó sajátossága, készí­

tettünk egy összeállítást az ideális CD-ROM szótárról.

• A telepítésnek egyszerűnek ós egyértelműnek kell lennie.

• A d o k u m e n t á c i ó legyen olvasható és érthető, keresési példákkal és Indexszel.

• A lehívható menük legyenek a képernyő tetején.

• A kiválasztható müveletek a képernyő alján legye­

nek. Különösen fontos, hogy ha a következő lépés bármivel többet Igényel a Return billentyű lenyomásánál, a megfelelő válasz legyen világosan megmagyarázva és kiemelve.

• Színek vonzzák a szemet a kiválasztandó műve­

letre, és emeljék ki a keresőfogalmakat. Egyedi változatok megengedhetőek.

• Jelenjenek meg üzenetek a képernyőn, jelezve a keresés kezdetét és végét.

• A Boole-algebrával történő, a közelségi és a teljes szövegű keresés egyaránt legyen lehetséges.

• Egyértelműen megjelölt keretbe lehessen beírni a keresőfogalmakat. Az a módszer, ahogyan ezek között a keretek között mozgunk, legyen magától értetődő.

• A korább) keresések legyenek bármikor visszahív­

hatók és szerkeszthetők.

• Használjanak néhány Ismertté váló szabványt (ESC billentyű a megelőző képernyőhöz való visszatéréshez, F I a szituációnak megfelelő segít­

ségkéréshez).

• A termék legyen teljes mértékben kövekezetes.

/ P A R K E R , J . M.— L I T T L E J O H N , A. C.i Dlctlonarles on compact dlsk: the good, the bad, and the puzztlng. - Laserdlsk Professional, 2. köt. 1. s z . 1 9 8 9 . p. 2 0 - 2 8 . /

(Murányi Pétar)

1 0 2

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :