CD-ROM-on a Magyar Orvosi Bibliográfia megtekintése

Teljes szövegt

(1)

T M T 5 4 . évf. 2 0 0 7 . 2. s z .

Beszámolók eferátumok

^ i ^ S x e m l

Az N K A Könyvtári S z a k m a i Kollégium 2 0 0 6 . I I . félévi pályázatainak eredménye

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2006. II- félévében az alábbi témakörökre hirdetett pályázatot:

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelme.

Támogatást az egyedi muzeális könyvtári do­

kumentumok, muzeális gyűjtemények restaurá­

lására, muzeális gyűjtemények védelmét szol­

gáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlení­

tés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítá­

sa), és könyvtári dokumentumok újrakötésére, illetve újraköttetésére lehetett kérni.

2. Szakmai továbbképzések. Országos, regionális és megyei szakmai továbbképzések megszer­

vezésére nyújthattak be pályázatot az ODR- tag könyvtárak, a felsőfokú könyvtárosképzö in­

tézmények, és az országos könyvtáros szakmai szervezetek.

3. Állománybövités. Pályázatot a könyvtári doku­

mentumok beszerzésére (kivétel az időszaki ki­

adványok előfizetése) a 2000. és 2005. között várossá nyilvánított települések könyvtárai nyújthattak be a település lakosainak számától függő támogatásra.

277 városi könyvtár magyar irodalmi folyóirat- állományának bővítésére.

A pályázat végeredménye a következő:

Nyertes intézmé­

nyek száma/neve

A pályázat leírása Megítélt

támogatás (Ft) 114 intézmény Könyvtári dokumentumok

állományvédelmére

72 057140 ebből Budapest 26155 293 17 intézmény Szakmai

továbbképzésekre

11 320517 ebből Budapest 2013 037 38 városi könyvtár Állomanybővitésre 19170 000 Könyvtárellátó Khl. 20 irodalmi folyóirat

2007. évi lapszámainak beszerzésére és eljuttatására 277 városi könyvtárba

30 000 000

Országos Széchényi Könyvtár

Egyéb - egyedi 2 336 000

Összesen 134 SS3 6S7

A Könyvtári Kollégium ezenkívül meghívásos pá­

lyázatot hirdetett: meghívta a Könyvtárellátó Kht.-t

/ N K A - h o n l a p /

(Nagyné Vágó Andrea)

CD-ROM-on a M a g y a r Orvosi Bibliográfia

Újdonságok az ESKI-ben

(Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet)

2006-ban a Magyar Orvosi Bibliográfia (MOS) 50.

évfolyamához érkezett. Ebből az alkalomból előfi­

zetőinknek ingyenesen megküldtük a 1997 és 2005 között megjelent MOB-füzetek kumulált ösz- szeállítását CD-ROM-on. Mód van a teljes adatbá­

zis egyszerre történő használatára, telepítésére. A kívánt évszámokra kattintva ez könnyen megold­

ható. Az adatbázis használatához részletes súgó

ad segítséget. Azon könyvtárak részére, ahol a kilencévnyi adat mennyisége miatt a keresési se­

besség nem kielégítő, illetve egy kisebb állomány­

részben szeretnének keresni, az állományt három­

szor három évre (1997-1999, 2000-2002, 2003¬

2005) osztottuk meg.

Egyúttal a MOB nyomtatott formában megszűnt, 2006-tól már csak a CD-ROM-kíadásra lehet előfi­

zetni.

77

(2)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

A program futtatásához szükséges környezet:

• a merevlemezen 32 Mb szabad terület + az adatbázis mérete (ez kb. 10-100 Mb között fog mozogni pár éves távon);

• VGA monitor, min. 800x600-as felbontás, 256 színmélység;

• operációs rendszer: WinXP, Win2000, Windows NT; a program működése nem garantált Win98 és WinMe környezetben.

Lelőhelyjegyzék

Könyvtárunk évtizedek óta megjelenteti a hazai egészségügyi és orvostudományi szakkönyvtárak­

ban található külföldi orvostudományi, -biológiai és határterületi szakfolyóiratok és adatbázisok lelő­

helyjegyzékét. A 2006-os adatokhoz már a honla­

punkon lehet hozzáférni: http://www.eskLhu/new3/

konyvtar/lelohely/roijndex. html.

Újdonság a MOB életében, hogy adatbázisa 2006- tól a folyóiratcikkek adatai mellett a folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmazza, így egy- egy folyóiratcikkről még több információt nyújt.

A MOB CD-ROM keresőfelületét az 7. ábra mutatja be.

jiKTOiiBiTiB

dióiéi

1 1 -II i i j j

1 1 ±|l I I d

1 1 dl dl

1

i —

1 1 dl dl

1

1 á

1 1 dl dl I I d

$ S>| fí>|-3) f*

1. ábra A M O B C D - R O M k e r e s ő f e l ü l e t e

A találati lista nyomtatás előtti megjelenítési formá­

ját a 2. ábra szemlélteti.

Bibliográfiai tételek

Ksrrffl • á i ü *-3. BJ-reiípiEÚrJiÍHiflB Bionop o 16* -AHJr. hm

ri HDf.Dcalís - QSN 1413-3337 - ?0ŰS f. e-1 3 J . p 16M&*: • !

Aj I típusJ niaDelesmailiB BtrÉndi kfESeíHl frúnyij&sd. Szö-*1 KSaiii

* » t r nui

ri Étrend -BBNIttSDni -30r» 3 4? , p i(H*

ll

Bltfogr p 115 -ABHr Hun

H Mcdtus L r. v • . - . - . • • i - - Jfffi H

CJnJíbÖfgMo Asctfl*: * írsulrirül ÍS IC iieWn nélkLl ktíOI LJ<arnieg»:1áplJlkarésiúlrruli1ÍAi F0*miJcŰ3ri Pappfila - 0iü*mfl .Meomra 30D2. • 199 p.: ni ; 30 tm

DíWiasös íttieMtiBfmisJF&uGniri József

# Hit hun

» Pwfc -IESN131&32JB .199 f ÉJ 10 • 63-69

In GiKKittli CiitOrHIigi* ? * í 4 Bí., p. 5

EWíVlJÖZiíl GfalOV. p. 135.

A lelőhelyjegyzékhez az orvos/egészségügyi könyvtárak adatszolgáltatása önkéntes. Keresőfe­

lülete mutatja, hogy kereshetünk a folyóirat címére, a könyvtárakra (kód és név szerint), valamint egy- egy témakörre is (3. ábra).

I r-l iiLi-n. l.EÉDhElyJiDd MIÜL'. ífIonCLf-llOV Index I Jiiqyara mdD<

ISKI2006

2ESTUVWXYZC

(1942-SS 25

1060-2011 1040-2446

)001-4842 1091-5397

Falyüiinl

AACR Fivr-Jpumal Sile Ab dómmal jfí SEiig

Ab snacts &J1BT/ Annak oftiir ElicumMn Dascjses I

Á.'-uarrs oí IILC -11.-1< Ejorear, Ga^T'ei'>, v-ro^ v*:...!; ' I - ?1 j^ i c n - . L n AbmsiB fitfrr GerFrail^rctL-ujof Ib? A.-ttcnraii So:icTv fo; MicrobiolorJ

A u d a u i SejrchPrmnfi IEBECQ1 Actojils t j Ch-m:LaI Kcsranfí A C S M ! H;aMi Md FIBCÍS Jaiaial

3. ábra A l e l ő h e l y j e g y z é k k e r e s ő f e l ü l e t e

A névindexben minden olyan könyvtár neve dőlten írva szerepel, amely 2006-ban (illetve a tárgyév­

ben) nem tudott (nem tud) külföldi folyóiratra előfi­

zetni. A lelőhelyjegyzék egyúttal a könyvtárak kö­

zötti kapcsolattartást is segíti, mert a könyvtár ne­

ve, postai és webcíme, telefonszáma mellett a felelős könyvtáros neve és elérhetősége - e-mail címével együtt - megtalálható benne.

Intézetünk fejlesztési terveihez igazodva az adat­

bázis rövidesen megújul, webes változata remél­

hetőleg lényegesen gyorsabb keresést tesz majd lehetővé.

Palotai Mária (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet)

2. ábra S z e r z ő i n é v r e {Fövényt József) t ö r t é n t k e r e s é s t a l á l a t i j e g y z é k e

78

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :