• Nem Talált Eredményt

Multimédia enciklopédiák CD-ROM-on megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Multimédia enciklopédiák CD-ROM-on megtekintése"

Copied!
2
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlók, referátumok bázisok CD-ROM-változatai is megadják a segít­

séget. Áruk magában foglalja azt a lehetőséget, hogy

> korlátlan ideig kereshetők,

> a kiválasztott tételek letölthetők,

> segítségükkel gyakorolni lehet az információke­

resés módjait.

A további témák az információáramlás elősegí­

tését célozták meg: az adathálózatok használata, a nyílt rendszerek, a kliens-szerver felépítés, az alkalmazott szabványok.

Amikor a résztvevő belefáradt az előadások, termékbemutatók meghallgatásába, megnézhette a kiállítást. Újdonságot jelentett hardveroldalon például a 240 CD-ROM-ot egy időben kezelő rend­

szer, szoftveroldalon pedig a virtuális elektronikus könyvtárak alkalmazása és a hálózati képtovábbí­

tás.

Az elektronikus információkereső rendszerek használata ma nélkülözhetetlen. Ha mondjuk az üzleti információt nézzük, semmilyen üzleti kapcso­

latot nem ajánlott létesíteni a partner helyzetének ismerete nélkül. Amikor meggyőződünk arról, hogy egy cég „megtalálhatatlan" az adatbázisokban, akkor már tudjuk, hogy üzleti adatai nem világo­

sak. A sikertelen üzleteket meg lehet és meg kell előzni az információkeresés igénybevételével. Ha ez sikerül, akkor az ipari, kereskedelmi stb. ágaza­

tok fejlődését nem fogják megakadályozni értel­

metlen ráfizetések. (Az arányok meglepőek lehet­

nek pl. olyan esetben, amikor néhány tízezer forint értékű adatkeresés révén többmilliós üzleti kártól óvjuk meg az információt időben felhasználó meg­

rendelőt.)

A kínált termékek és szolgáltatások ára első közelítésben talán soknak tűnik, de ha az általuk elérhető információt más forrásból nem tudjuk beszerezni, akkor biztos, hogy az elektronikus információkeresés útjait kell járnunk.

Az információfelhasználás mindenütt a világon támogatott terület, folyamatosan készülnek fejlesz­

tési projektek és pályázatok, melyek révén minő­

ségileg új szolgáltatásokat és termékeket lehet létrehozni. A tapasztalatok mutatják, hogy a pénz­

ügyi források felkutatása és elnyerése alapvetően fontos ahhoz, hogy az elektronikus információ- felhasználók körét itthon is bővíteni lehessen.

A kiállítás és konferencia palettája sokkal töb­

bet mutatott, itt most csak néhány fő területet lehe­

tett kiemelni. A cél az érdeklődés felkeltése volt, hiszen az ilyen rendezvényeken mutatkoznak meg azok az irányvonalak, amelyeket a jövőben nekünk is ismernünk és követnünk kell.

Jáki Éva (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium)

Multimédia enciklopédiák CD-ROM-on

Az utóbbi években egyre terjednek a CD-ROM- on kiadott általános enciklopédiák. E könyv a könyvtáros nézőpontjából veszi szemügyre őket.

A multimédia enciklopédiák működésének és használatának vannak közös sajátságai is. A prog­

ramok általában a következő részeket tartalmaz­

zák: a tulajdonképpeni szöveg, majd kép, grafika, videofelvétel, animáció, atlasz, táblázatok, szótár, súgó (help). Mindehhez rendszerint jegyzettömb, oktatóprogram, könyvjelzők is járulnak.

A CD-ROM multimédia enciklopédiákban levő információkat billentyűzet (gyorsbillentyűk), egér, görgetősávok, nyomógombok, ikonok segítségével lehet visszakeresni. Általában lehetőség van több keresőszó logikai operátorokkal való összekapcso­

lására, keresési maszk megadására, és a maszk­

nak megfelelő szavak listájának megjelenítésére, néha még közelítő keresésre is.

Fontos helyet kap a multimédiás elemek szö­

veggel (és egymással) való összekapcsolása is.

(Például egy madárral foglalkozó szöveg, kép, hang- és videofelvétel egymással összekapcsoltán is elérhető.)

Megjegyzések és könyvjelzők segítik a tájéko­

zódást, egy korábbi helyre való visszatérést.

A szöveges adatok kinyomtatása általában problémamentes, a multimédiás elemeknél azon­

ban már eltérő lehet a nyomtatás módja.

Központi helyet foglal el a súgó (help) funkció, amely leggyakrabban kömyezetfüggő (context- sensitive).

Néhány termék oktatóprogrammal is segíti a kezelés elsajátítását, sőt a Microsoft Encarta még egy játékprogramot is tartalmaz e célra.

Részletesen a következő termékeket ismerteti:

Compton's Multimedia Encyclopedía. A Britanníca Kiadó e terméke volt az első CD-ROM enciklopédia, melyben multimédiás lehetőségek is rendelkezésre álltak. Alapja a 26 kötetes Compton's Encyclopedía kb. 5200 címszóval, va­

lamint a Memam-Webster Intermediate Dictionary.

Ehhez jön kb. 15 000 kép (fotók, grafikák), 45 ani­

mációs felvétel, összesen 60 percnyi hangfelvétel és egy világatlasz. Egérrel használható (gyors­

billentyűk nélkül), a billentyűzet csak a keresési szavak bevitelénél kap szerepet.

2 1 0

(2)

TMT 42. óvf. 1995. 5-6. SZ.

Bíiheft 1

Winfried Gödért

M ultimedia-E n/.y klupadien auf CD-ROM

Eine verglFirhende Analyse von AlIsHMrieinenzyklupadién

ÉÍ0

D E U T S C H E S BIBLIOTHEKSINSTITUT

DE!

GÖDÉRT, Wlnfrled

Mutimedia-Enzyklopadien auf CD-ROM: eine vergleichende Analyse von Allgemeinenzyklopá- dien / Winfried Gödért; [Hrsg.] Deutsches Blb- liotheksinstitut. - Berlin : Dt. Bibliotheksinstltut. - 1994. - 125 p. (Informatlonsmittel für Blbllotheken, ISSN 0946-878 ; 1.)

Bibliogr.: lábjegyzetként ISBN 3-87068-541-7

New Grolier Electronic Encyclopedia. A könyvben szereplő enciklopédiák közül ez a Jegtudományosabb". Alapja a 21 kötetes Academic American Encyclopedia kb. 33 000 cím­

szóval. Többszínű képek és hangfelvételek tartoz­

nak hozzá. Az itt szereplő termékek között ez az egyetlen, amely nem grafikus felhasználói felülettel dolgozik.

The Software Toolworks Multimedia E n c y ­ clopedia. Alapja szintén az Academic American Encyclopedia, felhasználói felületét a Windows adja, és multimédiás elemeket integrál magába:

térképeket, hang- és videofelvételeket, animáció­

kat.

Az előző termékkel összehasonlítva jól látható, milyen előnyös a grafikus felhasználói felület, és a multimédiás elemekkel való kiegészítés.

Microsoft Encarta. Messze a legtöbb multi­

médiás elemet tartalmazza. Szöveges tartalmának forrása a 29 kötetes Funk & Wagnells New Encyclopedia, amelyhez kb. 1000 saját címszó is társul, Összesen kb. 25 000. Mindez 17 000 multi­

médiás elemmel bővül: 7 óra hangfelvétel (350 zenei részlet, több száz állat- és speciális madár­

hang, beszéd részlet, példák 45 nyelvből és 5000 elhangzó szó egy szótárból), több ezer kép, ani­

máció, videofelvétel és térkép.

Bertelsmann Lexikodisc. Alapja a 15 kötetes Bertelsmann Lexikothek. Az 1-es verzió felhaszná­

lói felületét a Windows 2.03 adja, amelyben kis ablak nyílik a keresési szavak megadására. A 2-es verzió már Windows 3.1 alatt fut, de a funkciók és szolgáltatások nem változtak. Bár egyik változatot sem tekinthetjük multimédia enciklopédiának, mégis bekerültek e könyvbe, mert ez volt az első német CD-ROM általános enciklopédia.

Bertelsmann Unversallexikon. Ez az első német CD-ROM multimédia enciklopédia - bár csak néhány multimédiás elemet tartalmaz. Alapja az egykötetes Bertelsmann Universallexikon. Win­

dows 3.1 alatt fut.

Mindaz, ami a könyvben megtalálható, inkább csak kóstoló, nem pedig részletes ismertetés. A programok igazán csak akkor ismerhetők meg, ha már saját, gyakorlati tapasztalatunk is van haszná­

latukról.

A 42 oldalnyi szöveg jobb megértését segíti a függelékben található rengeteg ábra az egyes termékek képernyőképeivel.

Szakács Tamás (Evangélikus Teológiai Akadémia)

Képtömörítés: a multimédia rendszerek kulcsa

A multimédia rendszerekben sokszorosan na­

gyobb mennyiségű információt kell vonalon (távközlési vonalon, vagy az optikai lemezről a számítógépbe) továbbítani, mint amennyi a szóban forgó vonalak átviteli kapacitása. Ezért a multimé­

dia rendszerek teljességgel megvalósíthatatlanok

voltak a megfelelően hatékony képtömörítési eljá­

rások és az ezeket megvalósítani képes hardver- és szoftvereszközök kifejlesztése előtt. Az alábbi­

akban a ma elterjedt tömörítési eljárásokat és a ma érvényes képtömörítési szabványokat tekintjük át.

211

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A kutatómunkámban arra vállalkoztam, hogy a koraszülöttekre vonatko- zó kutatási eredményeimről multimédiás eszköz felhasználásával, CD-ROM- közvetítéssel

Személyek: a tantárgy (téma) szakértők és oktatástechno- lógusok. A munkájuk hétvégekre koncentrálódik, illetve 4 hetenként két vagy három alkalomra, amíg be

A digitalizált ismeretek érzékletes bemutatása és élmény- szerű befogadása, az emberi tudás enciklopédikus rendszerezése multimédia CD-ROM formájában - így

Tudomány- és technikatörténet

A Lengyel Nemzeti Könyvtár (Bibliotéka Narodo- wa) jelenleg 16 CD-ROM adatbázist tesz közzé. Azt tervezik, hogy CD-ROM-on

Intranetek és CD-ROM hálózatok kombinációja Nagyon hatékony az intranetek, a nagy CD- ROM könyvtárak és a CD-R-egységek

Az online, a CD-ROM és a hibrid technika jellemzőinek összehasonlítása.. íe CD-ROM A tartalom aktualizálása Igen Nem _ j _

> The Multimedia & CD-ROM Directory 1996 on CD-ROM (TFPL Multimedia): 13 000 CD-ROM- cim, 10 000 cég. > Gale Directory of Databases (Gale Research - SilverPlatter):

Ugyanakkor minden CD-R egység képes lesz a tiszta lemez (törlés nélküli) felírására és a felírt lemez olvasására, a sokszorosított lemezekhez készült (CD-ROM és

így is, úgy is kell azonban egy olyan CD-ROM olvasó, amely elfogadja a Photo-CD formátumot.

Az első két forrás mindegyike több mint 3500 CD-ROM elmet tartalmaz, a CD-ROM Finder vi­..

inak közös hibája volt, hogy az igy készült lemezt nem lehetett a szabványos CD-ROM olvasókon elolvasni.. A CD-ROM technika időközben annyira széles körben terjedt el, a

Ezért sok információs szakember esett abba a csapdába, hogy azt higgye: a multimédia lelke a CD-ROM.. Az is csak látszat, hogy a CD-ROM visszaadta az információkeresés

változatát (elíró egység hálózatba kapcsolását, igy a hálózatba bekapcsolt bármelyik munkaállomásról felírható az a kompaktlemez, amely elkészülte után már

Most azonban, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum beszerezte a bázis CD-ROM-változatát, minden bizonnyal lóval többen kerülnek vele kapcsolatba.. Újabb darabbal

Újra és újra felmerül a Hungarika Névkataszter CD-ROM előállításának gondolata, mégpedig úgy, hogy az MNB CD-ROM egészüljön ki a két hungarika adatbázissal, a

gosult könyvtárak nem kapják meg az adott kiadvány egyes számait, hanem arról is, hogy esetenként még csak tájékoztatást sem kapnak a megjelent

Interaktív médiával becslésem szerint alig néhány tucat ember foglalkozik ma Magyarországon, de a fejlődés olyan hihetetlenül gyors, hogy igen rövid időn, egy-két éven

tettünk egy összeállítást az ideális CD-ROM szótárról. Különösen fontos, hogy ha a következő lépés bármivel többet Igényel a Return billentyű lenyomásánál, a

Ennek az egyik oka, hogy a CD-ROM keresés ingyenes, míg az online keresésért fizetni kell, a másik, fiogy itt a felhasználó maga kereshet, a harmadik pedig, hogy a CD-ROM

son szerkesztésében megjelent CD-ROM Directory 1990-es kiadása szerint több mint kétszeresére nőtt egy év alatt a kereskedelmi forgalomba került CD-ROM kiadványok száma..

Hátránya azonban, hogy a keresésben csak 30 halmaz képezhető, mert a CD-ROM keresésben az ember általában több halmazt szeretne használni, mint az online keresésben..

A z optikai lemeznek eddig csak a sokszorosított (csak olvasható) és az egyszer írható változata volt üzemszerű használatban, az újraírható változat csak