Dispensatorium universale seu Lexicon chemico-pharmaceuticum ad tempora nostra accommodatum

Teljes szövegt

(1)

D. CHRIST. FRIDER, REÜSS

Medicinae ProfeïToris Publici in Alma Eberhardino - Carolina, Sereniflimi Ducis Margrafii Eadeiifis Confiliatii, Acad. Imp. nat. curios. Reg. Dan.

Scient, cjusquc oecoru Eleit. Mognnt. nec non Soc. Eleit. Lips,, oecon.

Tigur. pliys. & Bcrol. amicorum naturae Scrutator. Sodal.

DISPENSATORIUM

U N I V E R S A L E

• ' ( s e u

^EXIGÖN,; :

CEIEMICO-PHARMACEVTÍCÜM

A D T E M P O R A N O S T R A A C C O M M O D A T U j M

E D I T I O . . S E C U N D A

AVCT A E T E M E N D A T A

S E C T I O P O SiTT E R I O R

M -t Z

A R G E N T O R A T I .

A p u d A m A N D IC o E N r e i"

ï 7 9 x

(2)
(3)

REMEDIA MEDICA

PHARMACEVTICA

' T A M

P R i E P A R A T A SIMPLICIA

Q VA M C O M P O S I T A .

(4)
(5)

M A G I S T E R I V M A N T I M O N I I

D I A P H O R E T I C V M , vide Antimonium diaphoreiicüm.

M A G I S T E R I V M SEV L A C S V L P H V R Í S . Ree. Hepatis Sulphuris quant, piac. Solvetur in

Aquae ebuttientis, qu. fuffic. Solutio filtretur,

& praecipitetuB pulvis inde, ope Aceti Vini inftillati ; Pulvis hic Aqua calida

aliquoties abluendus eft , dein leni calore exftccatus,- aífervandus

eft.' Ph. Außriac. & Herbipolitan.

' f i s & u s u s ac plura vide Lac Sulphuris.

m a g i s t e r i v m s a t v r n i , f. ExtraBum. Saturni edulcoratum A q u a ,

vide ExtraBum Saturni.

. vis difeutiens, adfringens, roborans,

u s u s externe , in herpete, morbis cutis, Aqua edul«

cora,tum, f. Oleo Ovorum, fed caute, Seile.

OBS. i) Difpenfat. Fuldenfe fuadet Aceti Lithargy- rii qu. plac. cui inftilletur Lixivium a l c a l i - num vegetabile eousque , dum nulla am- plius fiat praeeipitatio , praeeipitatus hic pulvis albus, Aqua tepidafa.:peadfufaedul- coratus, cxhibethocce fflßgijterium Saturni*

(6)

633

M A G N E S I A A L B A .

Rte. Salis Anglici amari, f. CalharBici, Une. 24.

folve in

Aquae fontam, fervid. Une. 96. per chartam bibulam filtra, tum -Ree. Ciner. Clauellator. f. Sal. alcalin, fixi Fegeta-

bil. depurator. Une. 12—18- folve in Aquae fontan. fervid. Une. 72. Hos folutos Sali Anglico tamdiu inftilla, usque dum hicce Sale fa du s Liquor non amplius turbatur, fed clarus remanet. Soiuta porro, f. Liquores hoc modo mixti, in vafculo cupreo, ftanno1

probe incruilato , ebulliant paium, fpatula agitata , & per pannum Jinteum filtrentur.

Maffam tum albam remanentem tamdiu Aqua /owißwa*fervente ablue, & edulcora, donec prorfus infucca fit , & usque dum Aqua haec, ab inftillato Aceto Saturni non

; turbatur; Pulvis denique ficcetur & ad ufum fervetur. Piderit. Ph. Suecica.

Lixivium hoc fimiliter filtretur , fuadente Di- fpenfat or. Fuldenf. 8c adhuc calidum fuccef- five adfundetur folutioni Salis catharclici, pariter adhuc calidae ; durante hac Lixivii adfufione fpatula çontinuo moveatur, folu- tio Salis : ficque adfufione Lixivii pergatur, donec maffa plenarie coeat. Hoc adparente ab ulteriori adfufione Lixivii defiftatur, &

maffa cöagulata Cacabo aheneo, ftanno probe obdueto infundetur ac attenuetur,

Aquae hdlientis Libris 12.

Per quadrantem horae cödis, mifcelam fpa- tula lignea affidue agitando ; tum vero 'maffa adhuc calida per conum a panno lineo con-

(7)

633 fedtum filtretur; dum nullae amplius Guttae c cono decidunt, refiduo terreo ibi relidta fuperfundatur Aqua bulliens eo usque, do- nee Aqua fine fapore falino defluat, & Gut-' tae decidentes neque folutionem Mercurii cum , Aqua forti paratam, neque folutionem aquo-

[am Sachari Saturni immutent. Terra muria- tica e cono turn eximatur, chartae mundac fuperducatur, alia charta munda tegatur, &

prope fornacem calidam cito ficcata, in vafe vitreo bene purificato fervetur.

Omnis mundlties caeterum probe obfervanda eft; vafa fidtilia, lixivium & muriam conti-, nentia, probe funt tegenda.

Aquae falfae elixatae, ad pundtum criftallifatio- nis evaporatae, exhibent Tartári vitriolait fpeciem.

Herold annotat Aquam fontanam puram, pro- prie puteanam non tarn falutarem effe, qua nimis duram , nimiurn Magneßae fecum ra- pientem, ob partes ejus calcareas & nitrofas, liinc commendat, ad hoc evitandum, Aquam defiillatam puram.

VIS reliquis omnino abforbeniibus praeftat, minus enim ventriculum g r a v a t , inprimis fi calcinata exhibetur, cum Acido primarum viamm in Sa- lem medium abit- mité catharSîicum, & humor es adeo non ad putredinem , uti reliqua abforben- tia difponit, ut potius evidenter viribus anti- ' fepticis fit inftrudta.

vis eximie abforbens, alcalina, ob folubilitatem, in acidis, cum quibus Sal medium conftituit, Omnibus reliquis abforbentibus, quae cum aci- dis Selenit-idem largiimtur, palmam pracripit;

(8)

648 i- i '.

Vis diwetica , diaphoretica in ter dum ; dige- fiiva involvens acidum fpontaneum, & Sal

facile folubilc régénérons, evacnans ; in primis viis ab f orb ens, ahum leniter laxans infantum, in majori dofi ad Drachm. 1 — 2. leniter cathartti- ca, antacrimoniofa.

usus in inquieto infantum fomno a torminibus, den- titione gravi, alvo viridi,flatulentis vomituritioni- bus acidis avertendis confert : Acido laborantibus utile pürgans, uti & haemorrhoidariis.

QuaAbforhenspraecipvmm a Drachm. 1/2. — í.

confert, ft acidum•praedôminetur, uti & in co- pia acidorurn humorum , Sal medium facile folubile.

Ntítricibus interdum in die, a Drachma i . — 2. da- tum , alvum apertam reddit, fed Lac eorum quoque ab aciditate defendit & praemunit.

Scopo purgandi adultis a Drachma una ad Un- ciám dimidiam in emulfione 1. Aqua datur. In- fantibus a Gran, g — 10. lade praebetur.

Modus exhibendi eft vel Drachm. 2. cum emulfione Amygdalarum mane propinare ; vel SalisAnglici

catharttici Drachm. 4 — 6. in Aqua folutis ,

1 Drachm, r. Magnefiae addere, & fimul exhi- bere, qua egregiumpzirgmrfine moleftia, ardore inprimis ventriculi - foda laborantibus. Veneris infantibus ad lattis & pulmentorum acrimoniam, jn ventriculo fubortam temperandam.

JSd ventrical} vires confervandas, flatusque expel- lendos confert eximie Magnefia Une. 1. com- mixta Flavedin. Cortic. Aar ant. & Semin. Foe- niculi ana Drachm, i. uti &hypochondriacis, at- que tum , ubi fortius fimidans & movens vitan- dum eft e. g. in grqvidist

(9)

633 Ob VIM ejus abforbentem peculiariter infantibus

laBantibus conduc.it, ad acidum iis infringen- d u m , & materiam cafeofam educendam. :—

Commode hinc cum Syrupo quodam ita mifce- tur, ut ad Syrupi eleBi Une. i. admifeeantur „ Magneßae Scrupul. 4. quale remedium ad par- va Cochlearia, crebrius in die datum, infantes

facilius fumunt. Piderit.

dosis Cochlear dimid. parvum in Aqua Foeniculi 4—-5. in die. Vel Grana 1 0 — 20. plerumque aliis remediis mixta. Infantibus a Granis 5 —

ib. & ultra pro aetate cum Syrupo quodam.

OBS. 1) Sal Angticum fi genuinum fuerit, pulvis fit leviffimus & albiffimus, 8c in Acido Vi- trioli plenarie folvi poteft, & qualitates Sa- Iis amari puriffimi continet : fin vero Calce,

& hujus generis partibus adulteratum fuerit, remanet materia gypfea inefficace, noxia ad fcopum medicum , folutionem refpuens , uti in Magnefia a nitrariis occurrit, inpri- mis fi ifta impura calcinatur, quo Calx no-

xia oritur. Piderit.

OBS. 2) Pharmacopolae quidem faepe, quin ple- rumque, Magncftam a circumforaneis emunt, quod interdidum efto , adulterata enim eft utplurimum, uti infra videbimus.

obs. 3) Goetling praeparatio Magneßae albae hoc fit mödo, ut infundantur Ciner. Clavellator.

eled. Une. 168—170. totidem Unciac Aquae fontán, quotidie aliquoties moveantur, tum quieti reponantur per 5 — 6. dies, filtrato Lixivio Alcalino Sal. Anglic, puri Unc.240.

folutis in fuffic. Aquae commun, fervent, quantit. & intime mixtis , durante cpdione

(10)

633

affundanfcur a Lixivio fuperiorc Alcalino partes 2. continuo motu denuo concoquan-, tur. — Mixtúráé hujus filtratae pars quae- dam , mifcetur novo Lixivio puro , ad in- veniendum , annon nil novi praecipitetur, fi quid appareat hujus praecipitati, affundi- tur tum aliquid Lixivii hujus aie almi, quod denuo coétioni novae fubmittitur. •— •—

Qualis affufio Lixivii puri novi reiteratur tam- diu, ac nil praecipitatur amplius , quo dein omnia ex aheno cupreo 1. melius ferreo im- mittuntur colatorio expanfo e linteo , quo Magnefia tum para remanet, & percolator Lixivium falinum, ex Acido Vitrioli & Aci- do vegetabili fixo conftans. Lixivium hoc , percolatum infpiiïatur ad cuticulam, fuccef-

íive ád punétum cryilallifationis , quo tum in quiete & loco frigido acquiritur Tartarus punis vitriolatus. — Magnefia remanens in

colatorio fuperfunditur tories Aqua pura, ac ea infipida plane tranfit, minime falfa,

& tum leni calore 1. folis radiis in aeftate

deficcatur. Goetling.

OBS. 4) Ph. Aufiriaca & Herbipolitan. communi- cant Magnefiam albam Salis Sedlicenfis, feu

Terr am muriaticam, f. Magnefiam muriati- cam, e Salis amari Sedlicenfis quant, plac.

ut folvatur in fufficienti quantitate Aquae,

& cum Lixivio colato, Cinerum Clavellato- rum praecipitetur inde pulvis albus, qui

Aqua calida aliquoties ablutus, & exficca- tus fervetur.

Eadem Magnefia obtinetur e fimili praecipita- tione Lixivii Matris Salis Marini. Videtur

(11)

633 vero haec Magne fia praeferenda illi, quae vulgo paratur e Lixivio Matris Nitri, quae non aeque bona, nec folvitur plenarie a Vi- triolo, uti Magnefia e Sale culinari praepara- ta, calcareas interdum continens partes.

Pharm. Suecica & Edinburg. praeparationem communicant e Sal. catharSí. Anglic. & Ci- mer. clavellator. {. Alkali Lignorum dépurât.

ana partibus aequalibus, fola A q u a , caete- rura úti fupra.

Pharm. Edinburg. vero e Salis cathariïici ama- ri, & Salis Lixivii ana partibus aequalibus, caeterum uti fupra praeparandi.

Pharm. Roffica Magnefiae purae £ albae compo- fitionem hancce fuppeditat: folutio nempe Salis Sibirici cum Lixivio Lignorum mifce- tur calide, additur tum Mixturae oétuplum

Aquae ferventis, per horae quadrantem co- quitur, atqúe vafculo terreo vitreatp infun- ditur. — Liquor adhuc calidus decantatur, Magnefia primum fubfedente , pulvis vero bulliente Aqua ab omni falino dilígenter ab- luitur, colledlus tum adfufae ope Aquae feparatur a partibus craffioribus, illico fun- dum petentibus , & poil; moram jubfidens, prius cretae, quae fuperfluum humorem bi- bat, impofttus, in charta ad ignem ficcatur.

N o v a vero pars craffior Aqua bulliente lota, eodem paratur modo, & priori admifcetur Magnefia. Ouo modo acquiritur quoque Magnefia e Lixivio a confedtione Salis maria- tici refiduo, adfufo tantum Lixivio Lignorum.

Magnefia aërata vero praeparatur ad eam, _ fi Magnefia haec alba, calcínatur igne fortio*

(12)

re , quae probe aiïervanda eft in vitro ac- curate claufo.

Magnefia alba cel. Black ad Spielmann Difpen- fator. hocce praeparatur modo. Rec. Sa- lis Ebshamenfis (Jnc. 64. difiblvuntur in Aquae fontamé Une. ,128. quibus affunda- tur Cinerum clavellatorum depuratorum in duplo Aquae diiTolutorum , quantum requi- ritur, ut omnis inde terra dejiciatur, tunc affundantur, Aquae ebullientis Une. 500. Ter- ra optime edulcorata fervetur, quae fi calci- nata defideratur, in crucibulo candente fer- vanda eft rubens per 2. boras. Medicamen- tum in Italia primum celebratum, dein ad modum, a»Slevagt traditum, femper e Lixi- v i o Nitri paratum , femper Calce erat in- quinatum.

A d Pharm. Würtenberg. & cum ea Brunfuicen- fis confentiens , melior & certior modus

praeparandi. Magnefiam e Sale Ebshamenfi commendatur, quam e refiduo Lixivii a cry- ftallifatione Nitri f. fic dido Maire Nitri, qua raro genuinae in officinis proftrante, ncc femper ejusdem indolis, fi folutio hujus diluta per Lixivium Salis Tartari dilutum praecipitatur , terra fubfidens muriatica, probe edulcoratur, & exficcatur, - Q u o modo acquiritur terra, indolis purioris al- calinae, non calcareae, ptx Spiritual Vitrio- li aeque ac Nitri folubilis , & cum illo non in Seienden, fed in Sal laxans amarum denuo abiens. Une. 12. Salis Ebshamenfis Uncias 4.

ad minimum , & refiduum infpiifatum Tar- tarian vilriolatim largkur,

(13)

633 OBS. 5) Olim nil aliud Medici dederunt quam.

Magneßam, tam facile folubilem a quovis -acido: fcopo laxante major dofis requiritur, uti Sal Sedîizenfe îaxat, pro acidi mventri«

culo contenti majori 1. minori copia, fine eo non l a x a t , non in fanguinem fed per inte-, flina tranfit.

Green Magneßae commixtionem cum Acido Tartari .valde dehortatur , fieri enim hac mixtione Sal non tam leniter folubile; cau«

te hrtlc pommixtio talis fufcipienda elf.

Nocet tanturii in copia muci, in quem valde fe inferit , hinc Salia media util iter adduntur, inprimis fi fpecifice perquoddam tempus re- quiritur ejus ufus, uti in arthritide, interpo- fitis Iaxantibus, ad abforbens educendum.

OBS. 6) Magneßa fimplex praeparatur quoque e Muria f. SaL Culinari, ubi in ea Magneßa pura ineffe, non dubitatur , uti in Winten- bergica falifodina Sulzenfx, Aqua affufa di- luitur, 1. fi Aqua Muriae hón fuppetat, Sal quem vocant anglicum, Aqua folvitur, du- plo ejus ad minimum pondéré adhibito.

Soluto hoc modo Sali, muriaeve dilutae, Sal

; immifcetur alcalinus fixus vegetabilis puriffi- mus f. Cineres clavellati depurati, pondus dimidium Salis Angiid, folutüs itidem, &

percolatus , miftusque coquitur, non una vice mix do confert, fed faepius tentata, fen- fim adfufo Lixivio Alcalino , ut eo facilius punftum faturationis poffit obfermri.

Q u o tum faepe pars SaL Alcalin, dimid. non . ». . fufficit, nimia enim copia Magnefia facile deftru.itur & refolvitur, praecipitatum quod e/fi fiitro imponitur, ut Aqua falfa defluerc

(14)

6 54 s s a a s h - k pofiit, & A q u a calida primum-vicibus ali- quot, dein frigida plurima,- fuperfunditur, usque dum nullum falfitudiuis veftigium i!

fuperfit. Pulvis hoc modo paratus , Ii ficca- tus fuerit, leviffimus e f t , coloris1 candidi, faporis blandi, 1. nullius potius, Magnefia bine alba vocatur.

Lixivium inter praeeipitationem ortum , 1. Tar- tarum vitriolatum continet., 1. Salem digeßi- vum Sylvii, 1. etiam ambos fimnl, prout ni- mirum 1. iii Acido Vitriolico vel Salis, 1. de- nique partim in h o c , partimin illó, foluta fuerit Magnefia,, Tartarus vitriolatus pri- mum, dein Sal digeßivus Sylvii in cryftal- los folet abire. — Oxonii chintrgus, cogno- mine GlaJJMagnefain conficit albiffimam

& levifiima.m ^tam externe quam interne, , quae venit ad. pos in featulis chartaceis

pondéré unius & dimidiae - 3. 6, 1. 12. U11- ciarum, quarum minima tribus , altera 6.

Solidis angiitis, (Schilling,) duae vero altera Guinea dimidia, altera Guinea intégra con- fiât: pretium itaque Unc.12. eft circiter flo- renarum noftrarum 16. quqd quindeties ma- jus eft illo, quo apud nos venditur Magne- fia] par illa quidem bonitate, levitate vero

aliquanto levior. , OBS. 7) Magnefiae genuinae Notae, funt praecipue

ut 1) vera Magnefia a diluto Acido Vitrioli folvatur, & folutio faporem acquirat ama- , r u m , qualis folutio poft cryftallifationem

verum Sal amarum gignit : 2) fortifiimo igne adcalcemcomburi poiïît; adllaffe ; 3)

avide ifta gemma Magnefia Aquam ablor-

(15)

633 Bet; 4) Addis mixta efferveícit, in iisdem

; folvitur, ac foiuta haeret ; 5 ) cum Ad do vitriolico exhibet Sal catbardticum, iic di- dtum anglicum, amarum, in Aqua facillime folubile; 6), aè'ri expofitam, primum pellu- ciditatem amittunt cryftalli ifti quadrangu- îares pyramidati, & in pulverem album dilabuntur.

OBS. 8) Mangonifatio Magnefiae fit faepius addito Gyp fa, quae fplendeicit albedine, uti Gyp- fum purum, & tànta.fubtilitate -levitate pul- verulenta, utidiapasma optimum parienfe:

In Addis ifta vero mangonifatä fine efferve- fcentia decidit, fine ulla folutione. Cum Sale alcalino mixta , uti & pulvere carbo- num ,-prodibunt figna turn Gypfi genuini.

Er hart—Baldinger obfervat.

OBS. 9) Magnefia'Satis amari qua terra levis - al- ba -infipida e Sale anglico, addito Sale al- calino praecipitata & edulcorata- continet gravitatem fpecificam 2,330. — in parti- bus 100. partes 35. acidi acirei ; 45. partes terreas , & 30. partes Aquae communis &

folubilis in 6o°. Fabrenh. in partibus 856.

Aquae commun. —Saturata Magnefia ple- rumque cum acido aëreo, (eum ^ . ) fol- vitur in 300- 150 partibus Aqùae commun, folutionem exhibet Magnefia, tindluram Laccae rubefcentem , & ligni F'ernambuc ope, rubro colore illinita charta caerulefcit.

Signa Salis, partim alcalini , partim acidi.

Acido aëreo fiiturata Magnefia praecipitat in codtione terrain calcaream, in forma fub- tilisGalcis, ex corum folutionibus, ex Aqua.

(16)

égő ' mMMmmnwmm

quoque Calcis ; uti terra alumijiofa praeci- pitalur ab Aqua Calcis, ex eorum folutioni- b u s , & a c i d i s , (excepto aëreo acido,) in Aqua commuai indiffolubilis.

In eundem difponitur datum calcinata, (in A q u a , nempe fit indiffolubilis, in acidis difficilior folubilis quam antea , & fubfequente firnul calore quodam,) fine ulla quadam acrimo- nia fefe manifeftante , non ad Calcem vera vivam difponente, appellator tum Magne- fia calcinata officinalis, terra, in aëre liberó

"aërem effervefcentiae, (Gacrungsluft) attra«

liens, & Âqaam, in calcinatione private ambobus.

Terra tam noxia calcarea faepius eft intermix- ta ; cum acidis Salia gignens ftyptica , v i laxanti Salis Magnefiae contrarium produ- ' cens effedum ; fi ambo liae terrae in ftatu

funt miti, nec ullum apparet acidum fol la- bile in primis viis, terra. Salis amari ab

• Aqua jam eft folubilis , fubtilis vero terra calcarea in eodem indiffolubilis manet, & in - lapideam formam cum muco ventriculi tran-

fit. — Si Terra Salis amari ufta requiritur, addita tum terra calcarea, hac praeparatione ad Calcem tranfiens vivam , -verum gignit venenum, in forma inprimis pulverulenta.

Optime & faeillime, ac fecure detegitur baecce mangomfatio, fi terra folvitur in Spiritu Vi- trioli forti ; fi nulli amplius deponuntur in horae quadrante glöbuli albi», in majori vel minori copia, liberator tum a Terra calca- rea; fi forte quidam fefe deponunt, praeci- pitati & tum edulcorati pondus disquiritur.

(17)

633 cujus Grana ioo. Grana 32. Calcis vivae Grana 32. Calcis crud. f. Cretae mani- feftabit.

A d Hahneman mangonifatio Magneßae'fpuriae inulto accuratius detegitur , ft ea folvitur in.

acido Nitri 1. Salis culinaris puro, diluitur ' folutum cum partibus 300. Aquae deftillatae,

& tamdiu Sal alcalinum folutum-minerale- bene criftallifatum adfunditur, usque dura nullum album praecipitatum gignitur, fim- plicem tantum Ca3cem continens > e qua nul- la terra Salis amari eft praecipitabilis.

'Argilla alba-addita detegitur indiffolubilitate in acido Salis culinaris •& Nitri.

Terra Salis amari quaevis pura in quovis acido folubilis, & varia Salia amara gignens, quali- tates laxantes continens , eximium hinc ufum praeftat haecce Terra in obftrudione primarum viarum, ab acidis potius orta.

Magnifia calcinata femper conducit, ubi fufpi- tio adeft fermentationum & flatuum, & co- pia aëris fixi nocivi, quae fefe evolvit e Ma- gnefia ifta aërata; quae in vitris probe clau- - Iis, caute eft affervanda ; nullum acidum aë- reum continens, nec fubtilem nec caufticum faporem; in Aqua non fol-ubilis , in acidis vero cum calore quodam, fine ulla vero ef- fervefoentia. — Grana 45. Magneßae cal- cinatae effedum eundem praeftant, uti Gra- na ioo. confuetae alias Magnefiae ; multo commodius & fuayius poteft fumij eundem .1. potius meliorem praeftat virtutem ob aëris potius fixi defedum. Adfcribitur caete- rum, Maguefiae aëratae, (uti terris caicareis

(18)

633

abforbèntibus, ) aniifeptica quaedam virtu'S, múltúm efficiens. Sande & Hahneman.

Magnefia genuina? f. Terra Salis amari apparet genuina, ft 1) plenarie in acidise.il folubis, nec terram iiliceam, (Kiefelerde, ) remittit;

2) cum Acido Vibrioli edit purum Sal ama- rum, fine ullo Selenitide; 3) fi in Acido Ni- .tri folvitur , &'Charta alba liumetftatur bac folutione , ficcatur tum ignis flammae ad- : dita., quo dein deflagrat flamma coloris

amoene viridis, uti Sal ledativum cumSpiritu Vini.: , ' ' -, V Bindheim.'

• Lac Snlphuris genuinum , crucibulo fuforio immiffum, alio obteélo / & tum igni fuforio,

• in fun.do crucibuli nil relinquit. Bindheim.

. Q u o modo detegitur quoque Mercurius praeci-

pitatus albus. Bindheim.

OBS. 10) Magnefia alba, confideranda qua Terra praecipitata am ara e Sale, amaro, -gravitatis fpecificae uti 2 1 5 5 t=: 2 3 3 0 : 1 0 0 0 . continens plerumque in partibus 100. partes terreas 45.

& Acidi aërei partes 25. &partes 30. Aquae, quae duo partes calcinatione plane avolant,

& Terram tantum reliiiquunt : cujus pars, eft folubilis in partibus Aquae 7 9 6 2 . a d P f t - penbring partem fecundam,) in qua conten- dit in praeparatione Magnefiae, inprimis re- fpiciendum efle ad ejus,bdulcorationem , &

inde pendentem ejus, leyitatem.

Magnefia enim borne notae St genuina debet elle value levis , plane alba & plenarie ednleo- tata : quad apparet hocce infallibili figno, ft color immutabilis manet mixturae e Rhabar- bctro & Magnefia. — Ca et er urn f/gnum bo->

(19)

me nolae eft, fiTerram continet calcaream nullam , qua plerumque commixta eft Ma- gnefia Nitri: quae fubito detegitur, uti in Sal. culinar lixivio, (Kochfaizmutterlauge,) acidi ope vitriolic!. . Piepenbring.

OB'S, U) Magnefiam alb am parandi confueto mo- do e Salis angliçi, 1. Cinerum Clavellatomm partib. aequalibus, folvendi in Aqua com- mun. filtrand.' calide praecipitand. aliquo- ties ebulliend. Aqua tum diJuendi, com- , mittendi panno linteo, charta emporetica

prius obtedo, Aquae commun, quant, fuffic.

edulcorandi, leniter exficcandi, haecce me- thodus qua optima femper cenfetur a Pie- penbring, etfi aliquid ex una parte amittitur„

ex altera tain en iterum aliquid lucratur.

Caeterum parari quoque poteft e lixivio amaro muriatico, f. Muria, omni Terra calcarea libe- ró, mox fefe ita manifeftante, ft i) cum Acido Sachari nullum Sachari Selenitidem exhibet;

2) cum Acido Vitrioli nullum Vitrioli Seleni- tidem , 1. communem Selenitidem ; & ft 3) ita praecipitata. & calcinata Mágnefia, fridione cum Salé ammoniaco nullum alcali volatile deponit.

Lixivium iftud muriaticum e Salinis, abeno &

igni commiiTum,mifcetur tot Cineribus clavel- latis-concentratis-folutis , & filtratis prius, us- que dum nil amplius praecipitatur, mox fe- fe manifeftante, ft noviter affufo Lixivio Ci- nerum Clavellatofum nova evenit praecipi- tatio. — Mixtúra liaec coquiturfiltratur per linteum cum charta emporetica., évapora-

T u

(20)

66o

tur, edulcoratur tum Magnefia, ita acquiíka cum Aqua fervida.

Magncfiae colorem amoene album acquirendi, e Lixivio fufco - pinguedinofo- bituminofo, confert tantum Aquae fere fervidae ope edul-

covandi, loco infpiifationis, & alias confuetae combuitionisfufci-pinguedinofi. Piepenbring.

In parte 2. commendat Piepenbring Scheele me- tbocluiïi, Sal amarum Acidi ope vitriolici prius ad Sal Glauben , & tum ad Magnefiam ad- hibendi, pharmacopaeo baud iníigni emolu- mento. — Spivendi nimiram funt in ftanneo

ab eno Librae 12. Sal. Mgiici, & Libr. 7.

Sal. culinar. in Aquae commun. Libr. 27. fo- lutionem filtrandi per pannum, quieti com- mittend. in calore Thermometri ad Grad. 3.

fub o. in quotum Sal. mirabile generatur, cujus pondus vulgo convenit Salis cplinaris ponderi. Terra amara - falino - acida quae hic oritur , praecipiratur tum Cineribus clavellatis.

Exceptas liifce accepit quoque Piepenbring infi- gnem copiam Salis mirabiL Glaub er i & Magne- fia.e. Solvit nimirum Libras 25. Sal. cutina- ris'coitione cum Libris.38. Aquae commun.

praecipitavit tum, Cineribus tantum clavella- tis folutis-filtratis, terreas partes, & folutio- nem dein, filtravit. Solution! aheno com- miffae addidit ad proportionem Sah amari, Libr. 50. Sal. amari, & Libras 38. Aquae

• commun., folutionem cokluraereliquit, tum hiltrationi .& dein cryftallifationi, quo acqui- iivit Libr. 24. Salis Giauberi.

Acquiíkö e folutione omni Sale mirabile affufit

(21)

6 6 t eae falino - falfam folutionem Magneßae,.m ahenum priorem , e folutione haç fervida praecipitavit tum pîenarie Magneßam, addi- ta fueceffive fufficiente Aqua fervida , linteis commiiïam , edulcoravit congrue Aqua fer- vida , & exficcavit denique J quo acquifivit Magneßae Libras 14. anglicae plane conve- niens, ,& levitate - teneritudine - & albedine.

In hacce Magnefiàe praeparatione acqqifivit.

tertium producftum. Dimidia circiter p a r s Ä - lis Glauberi- in cryftallomm forma amoehe fefe manifeflaute , phlegmate fupernatante denuo infpiffata, & dein cryftallifata, depre- liendit tum Sal pecuiiaris plane indolis, & cry- . ftaliorum, informa quadratorumobliquorbm , ad Libr.2. ponderis, quae accurata analyfi cou-

ftabant e Tartaro vitr-ialato & Sale amaro nondum decompofito, manifefto indicio pon- dus fuperius Salis culinaris non fuffeciífe, ad

"Sal amarum plenarie deComponendum, omni quoque humiditate praefenti.

Weßrumbs methodum plane infatlibilem, Ma- gnefiam inquirendi, annon Terr am cakaream contineat, commendat quoque Piepenbring, praecipitanda nempe eft Magnefia e lixivio muriatico, f. Muria, (Mutterlauge,) edulcoran- da, exficcanda,Drachmae 2. f. U n e . i ß . hujus Magnefiae folv'endae funt in acido muriatico h nitrofo, tum filtrandae, guttatim Olei Vi- trioli inftillandi , & ad ficcitatem infpiffanda eft,folutio Magnefiae, cum acido muriatico ]. nitrofo commixta. Refiduum ficcum cum una parte optimi Spiritus Vini & Aquae de-, ßillatae partibus 3 — 4 . fuperfundendum eft.

(22)

66z

Si folutïo a Terra calcarea eft libera, tum nullum fedimentum in fundo haerebit, alias vero fedimentum inftar pulveris feie fubito manifeftat.

OBS. 12) Ph. Londinenfis cupit Sal: amari Kali ana Une. 24. —- Aquae deflillat, fervent. Libr.

20. — Salem amarum & Kali fmgulatim fol- vendi in Aquae commun. Une. 120. & per cliar-

; tam colandi, tum mifcendi. Coquendi liquo- rèm paulifper, & adhuc calentem colandi per linteum ., fuper quod reftabit EÏagnefia alba;

dein Aqua deftillata faepius afiufa Kali vitrio- la,tum abluendum eft..

M A G N E S I A C A L C I N A T A , i. Aetata, f. Ufia,. LPura,

paratur, fi Magnef/a alba unitur f. calcinatur in crucibulo ignq fortiori tamdiu , donec ab igne rubefcit per horas 2. nec cum acidis ef- fervefcit, quo turn in vitro probe claufp af- .fervanda elt probe ad Ph. Pojjicam, Sueci-

cam, Edinburgenfem & Fuldenfem.

v i s fortior & efficacior quam Magnefiae fimplicis,

1 inprirnis laxandi.

u s u s idem, in minori tantum dofi, a Granis 3 — 1 5 . o b s . 1) Magnéfiae genuinae fufficientercalcinatae-

fignum eft, ft fine ulla effervefcentia in aci- dis folvitur.

OBS. 2) In Magnefia calcinata quae funditur in crucibulo ad plenariam incandefcentiam, omni aère .privatur, : & calcinatiûne Aqua . cryftallifationis penitus perit, pondusque

f|s- minuitur f. perit § ponderis , faepius dimidium, quale pondus iterum acquiritur in aere liberó , quem attrahit, igneforti ara iL

(23)

66 œsKMMsieK^'wi fum; hinc duplo majoris pretiiexftat in phar«

macopaeis.

OBS. 3) Ad Ph. Wart. Edit, novum, ordinaria-bona, nequaquam calcarea obtinetur, dum in crucibu- lo ita ignetorquetur, ut fuam humiditatem &

aërem fixum dimittat, (fub qua operations plerumque ponderis fui très partes amittit,}

quae a multis recentius ita -defiderafcur.

Parca dofi multum acidum abforbet;. alvum blande fine torminibus movet, & fic multis aliis abforbèntibus, in officinis proftantibus palmam praeripit, neque fub liac operationc cauftica fit, fi vero Magnefia adhibita fuit, attamen facile iterum humiditatem & aërem iixum attrahit, nifi follicite aifervetur.

M Â L A G M A . f. C A T A P L A S M A Anodijnum, emolliens, & quae funt Alia, vide Species pro Malagmate & Cataplafmate

anodyno, &c.

M A N N A T A B V L A T A . , Manna vulgaris qu. plac. in Aqua Rofarum fo-

luta, leni igne evaporatur, folvitur, colatur, ad tabulati confiftentiam , ab igne remota aliquantulum agitatur & efiunditur.

Ph. Brunfuicenf. Danica.

V I S & USUS ex ingrediente fimplici'jam notus, in commodiori hac forma magis conducit.

oBs. Variae Mannae exilant compofitiones , uti Manna tartarifata praparatur e Mannae cala- brinae Une. 12. — Aquae fontan. Une. 6.

folutis & ad tabulati confiftentiam eVaporatis,

• adde Cremor. TartariUnc. 1/2. e quo formcn- tur inde Morfuli. Ph. Danica.

(24)

Manna liquida ope additae Aquae commun, bul- lient. Sc Cremor. Tartari diífolvitur, íikratur, fcopo laxante.

Manna cum Caffia praeparatur ad- Pfingßen, e Mannae Une. 2. — Pulpae'Caffiae Une. 1/2.

• Ciner. clave!lator. Drachm. 1. & i ß . quae folvantur in AqmrefontanaeUnc.5. tum filtran- tur; fcopo leni laxante una vice fumendi.

M A N I L U V I U M L I X I V I O S U M P L E N C K . Ree. Satis Alcalini <t Tornientis Vitis, Dvachm. 1.

ExtraB. Myrrhae Drachm. i ß .

Aquae fontán. Menfur. i ; Miiceantur.

vi s vulneraria, difeutiens, '

u s u s in paParitio fmuofo, & tota manu pluribus locis exulcerata commendari poteft. Plenck.

M Á R T I S , s e u L I M A T V R f E M Á R T I S Praeparatio.

Ree. Limatur. Ferri non rubiginofae, Magnetis ope feledne, quantum übet. Haec rite caï- cinata in mortario. ferreo teratur in pulve-

• repi fubtiliffimum. Alcoholifata portio, cemiculi tenuiiïimi ope obtenta, fervetur.

Ph. Herbipolitan, Plura caeterum vide Aetlíiops martialis.

v i s tonica, roborans.

u s u s in reftituendo tono & elatere partium foli- daruny; in chlorofi, cachexia,Sanguinis motum, calorem , & ruborem augendo.

A d reßaurandam vim languentem, haematopoe- ticam, a laxitate folidavum,&fluidarnm partium tenuitate, Tralles: ad anomalias materiae j.7o- dagricae Werlhof ; ad menßruorum obitractio-

(25)

nem a laxitate ortam , ' Tißot ; ad vermes, Werlhof & van Doevern ; ad malum kjpochon- driacum & hyfiericum, Sydenhami obfervat.

s o s i s a Gran. 6 — - i o — 1 5 .

Alia quae exilant Praeparata Martialia funt

•. praecipua haec.

M A R T I S C R A ' S S A M E N T V M , vide ExtraBum Martis Pomatum.

OBS. Succo Pomorüm DecoBum faturatum Ta- inaritidorum fubftitui poteft.

M A R T I A L E S F L O R E S , vide Flores Martiales.

OBS. Refiduum a fublimatione Horum marfcia- lium humido loco liquatum appellator tum Liquamen Martis. Ph. Roffica.

M A R T I S , SEV F E R R I L I M A T V R A T R I T A , f i t , fi Ferri Limatura pillillo ferreo, iu morta- rio ferreo, in pollinem teritur, ad Ph. Roßcam.

M A R T I S S A L , vide Sat Mar bis. . M A R S SEV F E R R V M S A C H A R A T V M

eodem modo paratur, uti confeétio Cinae Se- minis, Marte tantum in fubtiliífimum pulve- rem trito. Ph. Herbipolitan.

M A R S P R J E P A R A ' T V S , vide Aeihiops Martialis.

M A R S SOLVBILIS.

R e c . Limatur.Martis puriffim .—Cryflallor. Tartari ana part, aequal. Aquae pluvial, quant, fuffic. ut forme tur maffa in balneo are- liae exficcanda, quae dein trita,. made-

i ' .

(26)

m >.»

f a d a , & aliquoties exficcata, fatifcifc.

tandem in pulverem impalpabilem.

u s u s remedium roborans, unde fomentis roboran-

tibiis additur. Plenck.

M A R S S O L V B I L I S N I T R A T V S V O G L E R . Ree. Mártis TartarifatiUdmbuxg. Une. i.

. Nitri depurati Drachm, i . Sachari canariens. Drachm. 3.

Mifee fiat Pulvis.

Vis temper ans, refolvens, aperiens, roborans, an-

tifpasmodica. . ...

u s u s Âlvi cqmprefifionem refolvit, effedum laxatu vum praeftat, & hoc refpedu Cortici Peruviana ... fuppar habendum. Sanguinis immodicas fluxio-

nes cohibet, & ad haemoptijfn - vomitum cruen-

„ tum - haemonhoides veficae , haemorrhagiam ute- ri e fpasmis & fuppreffis menfibus , feminis 40 — 50. ännorum faepius accidente, & alvi ob- finittione plerumque fiipata, praeftans reme-

dium propbyladicum eft.

(Naturales haemorrhagias & criticas minime fup- primit, fed potius promovet.

Prodeft in cliabete, ürináe-incontinentia; in mor- bis fpaßicis f. convulfwis; ipfaque epilepfia valde excellit, & morbos hos fi non tollit ," certe im- minuit. In malo hyfiierico -8c hypochondriaco, cardialgia, & colica flatulentia-fpasmodica, ato- nia genitalium, e nimia feminis jadura, f u m m a

nervorum debilitate , anxietate, pavoribus, aphonia , firûngulationis lenfu , fpirandi diffi- cultate , vim fuam egregiam evicit, uti cou»

tendit Vogler.

•Vernies necat, & utiliffime praemittitur Elettua-

(27)

6 6 ? rîo anthelmintico, fupra jam defcripto. Vi- fcerum & glandularum obßru&iones re fera re

v a l e t , atrophias hinc & rachiticis infantibus confert, & alternatim cum Eleduario vifceralt hydropicis feliciter adhibetur. Deglutiatur ab adultis omni quadrihorio Drachm, i f i . aut Scrupuli 2. Cavendum vero ne ihgeratur ven- triculo pleno.

Ingrediens Mars tartarifatus extat in veteri Phar- macop. Edinburg: fub titulo Mars-falubilis f.

Chalybs tartarifatus. ' Willis & alii' vénditant fub nomine, qua Ferrum pötabile. Verum ibi praefcripta Cryftallorum T a r tari pottio Ferra folvendo non fufficit, bine hancce praeparandi modum hie commendat Vogler,

M A R S S O L V B I L I S f. T A R T A R I S A T V S

V O G L E R .

Ree. Limatur. Mártis purae , non rubigmoíac, Ciipri f. Orichalci expertis, part. i . Cryftatlor. Tartari pulverat. part. 2.

Mifceantur, Aqua fervida humedentur, & ex«

ficcentur repetitis vieibus, quo faepius, eo me- lius, 11t Ferrum exade refolvatur. Mafia tan- dem contundenda, per cribrum &linteum tra- jicienda , redigatur in pulverem tenerrimum.

Omnium fané eft praeßantißmum medicamen- torum Martialiùm , &dolendum, quod pluri- raas Germanine officinas nondum intraverit,

& a medicis hadenus non frequentius in ufum vocatum fuerit. Sapor ejus non ingratus eft.

• Cito & penitus. Aqua folvitur, indeque cuni Aqua Rubi Idei - Cera for um aut Florum Caf- fiae, addito quodam Sympo, pulcherrima ef-

(28)

6 6 8

J ficaciffimaque. T i n d u r a Mártis promtiffime &

e tempore paranda venit. Quuin extra cor- pus refolutionem jam Ferri Tartarus peregit

• in Marte tartarifato, a primis viis melius ifte perferri poteft, facilius quoque citiusque Ca- rum fuccis folvitur, quam Limatura M a i t i s f. Chalybs praeparatus., & Croci Maitis

officinalis. ' Convenit inprimis in roboranda primarum yia-

rum atonia, inprimis fi adhuc aliqualis fabur«

ra in Ulis nioretur, lac eupit. .

©BS. r ) ' Schiller Mars folubilis, ( Stahlweinftein, ) a Piepenbring commendatus , paratnr e Cre- . mór. Tartar. Une. r;2. — Limatur. Mártis al- coholifat. Une. 2. & Drachm. 2. immiffis vitro, Aquae commun, quantitat. fufficient. fuperfun- duntur, calori digeftionis per odiduum , fub reiterato motu reponuntur, tum coquuntur per horas aliquot, filtrantur, & leni igne Li- quor falinus ad ficcitatem evaporatur, quo modo acquiruntur Une. 12. ljujus Martis fo- lubis, leviter fragilis, & plane folubilis, nul- lum deponens Martern, 11011 indiffolubilem.

„ , M E D V L L A . O S S I V M , vid e Axungia viperina.

M E L L A G O G R A M I N I S , f. ExtraBum Graminis cum Melle paratum.

Ree. D e c o d . Rad. Gr amin. Une. 12.

Mel defpumat. Une. 24.

Coque àd Mellis confident.

v i s demulcens, involvens.

u s u s Cochleatim in affeBibus peBoris, tufft ab acrimonia,ex imium exfcïkîvuàum.Ro.Manficim.

(29)

M E L Í E G Y P T I A C V M , vide Unguentum Mgyptiacwn.

M E L C H E L I D O N I I , videMelRofarum, M E L D E S P V M A T V M . Ree. Mell'is cmdi Une. 12. coque in

Aquae fontanüe puriffimae Une. 24. defpuma,

& ad Síjnipi coní'iftentiam redige, calide per pannum eolatum conferva.

VIS incidens, diffblvens, diuretica. ' , csus'ad denfitatem fangumis, ad craffas humor es,

ad exeretionern pexurinam promovendam.

Infebribus acutis, inftar potus ordinarii, ad fluidot, humoribus noflris melius mifcenda, olim jam &

nunc in ufu eft. Pident Vjrtute faponacea vegetabili f. acida interne re-

folvit, ßimulat , taxai ; - externe purificat.

Difp. Fuldenfe.

Caeterum ad incorporanda EleSuaria, clyfmata>

gargarifmata, ad alia Mellűm genera , rarius per ie e*xhibétur. '

Externe zdfomentandas partes luxatas, : fraAas, contufas, & hiflammatas, qua inflammation! opti- me rejißens & fugillationes auferens, etfi quidam recentiorum ufum ejus abrogant. Piderit.

OBS. x) O b additum Acetum , Hydromel adhuc f u p e r a n t Vires Oxymellis fimplicis , d e q u o p l u r a j a m d i d t a l u n t f u p r a : v i d e Acetum Vi-

lli concentration. .

OBS. 2) Ph. Roffica Meldepuratwi ita p r a e f c r i b i t , tie ' Mel q u o d n o n fatis p u r u m e f t , l i q u e f c a t c a l o r e b a l n e L c o l e t u r & f p u m a emergens a u f e r a t u r .

(30)

Mel Oxtjcocci, eadem quoque praefcribit e.Succo Oxy cocci, cum puriifimi Mellis parte aequali, in vafculo vitreo leni calore, ut mifceatur: &

Mel Vitis Ideae paid modo ut praeparetur.

Ph. IViirtenb. fuadet ut Mellis'Une. 48. cum Aquae fontan. Une. 8 — 12. ebulliaut, defpu- ' mentur, & per pannum colatuni M e l ferve-

tur tum ufui.

Ph. Londinenfis cupit Mel in balneo aquofo li- quandi, & fpumam auferendi.

obs. 3) Mel defpumatum paratur ad Liphart, lauda- turn à Piepenbringe Melle qu. piac. cum fat copiofa copia Aquae coquend. & tum effun- dend. in manicam Hippocratis, Aquae prius madefa&am ; filtratum toties iterum ita per- colandi, usque dum inftar Vini albi clari perfluit, tum ad congruam fpiffitudiném leni-

ter incoquendi. , In parte 3. communicat methodum Paalzow,

Berolinenfis, aliis anteponendam, qui folvit Mellis Libras 20. in Aquae commun, f. pluvia- lis Libris 40. ollae ligulinae commiff. per

3 2 — 1 6 . horas, fub reiterato motu, quo tum qjuieti commiff. M e l folutum valde clarum apparebit. Filtratur tum per filtra' lanea , &

infpiffatur leni calore, in aheno ftanneo ad

fucçi craffitudinem. Piepenbring, M E L P E C T O R A L E ,

f. Sijrupus peBoralis.

R e c . DecoB'i Spec. peBoral. t r i e . 30.

Mellispuri Une. 20, Coque ad Syrupum.

vis involvens, expeBùrans, in tuffi & raucitate.

(31)

M E L R O S A R V M S I M P L E X . R e e . Mellis defpumqtiVnc. 12.

Muchar, Mo/arum f. Infufi R of arum Une. 9.

coque ad Mellis f. Sijrupi confiftentiam,

& cola. Piderit. P h . Auftriac.

VIS eadem cum Hydramelle, nifi q u o d aR o f a r u m Mucharo, gratiam acceperit quandam.

. Vulnerarium cenfetur, caeterum detergens, mun- dificans , adflringens l e n i t e r , putredini refi- fiens ; hinc l c o p o traumatica tam interne, quam

externe.

u s u s ad aphthas purgandas, cum Acido Vitrioli,

& in Gargarismatibus, quae contra anginam conducunt, ad Uncias aliquot praeferibitur jöm- tredini refiftensad oris ulcéra detergenda; ad ' collütoria.

Sic adhibetur q u o q u e , in coUyriis ad injettiones lenes mundificantes - detergentes , in fiflulis; a d ulcer a deter genda.

A d h i b e t u r , infantibus, lingua, palato, aliisque partibus viciais laefis, & quovis modo exeoria- tis : uti & in clyfleribus pro abfterfione.

A d d i t u r q u o q u e digefiivis, & fi ulcéra, zvefica- toriorum applicatione indu&a , purganda & de- ter genda funt.

OBS. 1) Pli. Londin. & Wilrtenb. fuadent Rofarum rubrar. immaturar. demptis unguibus, celeri- ter arefa&arum U n e . 4. — Aquae bullientis U n e . 3 6 . . — Mellis defpumat. U n e . 60. ut ma-

8 cerentur Rofae in Aqua per aliquot horas, tum Liquori colato admifeeatur M e l , & co-

quatur defpumando fimul ad debitam fpiffi- tudinem, Melle paulo liquidiorem. .

(32)

693

Pli.

Rqffica

praeparationem fuadet e floribus

Rofarum rubra,rum

celeriter ûccatar. Une. 12.

•—• Aquaflimatil. bullient.

Une. 36. ut mace- Tentur per horas 12. ac colaturae Jeniter ex-

preffae ut addentur, —

Mellis

Une.

60.

quae

leniffimo igne funt coquendae ad Mellis confiftentiam.

Ph.

Suecic.

fuadet ad

Mellis Suecic.

Une. 70. —- Flor.

Rofar. nibr.

Une. 6 —

Aquae fluviatil.

bullient. Une. 36.

Ph.

Herhipolitan.

tantum

Infuß Rofarum

part. r.

ad Mell.

part.2. coquendas praeferibit m con- fiftentiam, Melle paulo liquidiorem.'

Plenck

fuadet ut

Mel. defpumati

qu. plac. cum

Aquae Rofarum

quarta parte cocftum & de- fpumatum coletur, & ad

Syrupi

confiftentiam

coquetur.

OBS. 2) Mel Rofarum folutivum , e Liquore Rofa- rum damafeenarum

Une. 72. confiât &

Seiui- num Cijmin.

parum contuforum Une, 1. —•

Sachari rubri Une,. 48. •— Mellis Une. 24. ut

coquetur Liquor expreffus ad 3. Librarum menfuram , circa finem adje&is feminibus , linteo deligatis; dein, addito

Sacharo & Mâle,

leniter decoque ad

Mellis

fiquidi fpiilitudi- nem. VIS & USUS qua

laxans

per fe patet.

Ph. Londinenj.

Ph.

Wurlenb. Mel Rofarum folutivum

praeferi-

bit e Succi Rofarum pattidarum, Une., 36. — ,Mellis defpumat. optim.

Une. 24. Mixta clif-

folvantur, defpumentur , & ad juftam confi- ftentiam leni igne, evaporentur.

USUS r a r o i n t e r n e ; p l e r u t y q u e a d d i t u r

clysmati-

bus,

(33)

bus, ab Une. i—2. in obflniBis menßbus, in

uteri

affeblibus,

& fluore

albo

continuo.

Mel Anthofatum,

e Flor.

Rorismarini & Mette

T

qua mundificans, abßergens, roborans.

Mel mercuriale

e Melle cum herba

Mer curtail.

MelSambuci, e Sambuco cum Melle;.

Mel Violarum, e Violis cum Mette ad Ph. Wiírt.

Mel Chelidonii, e Meli, defpumat. Une. 12. —.' Succi -Chelidonii

Unc. 3. quae coquuritur ac£

confiftentiam

Syrupi. Plenck

qua

detergens, mundificans

- magis quam

Mel rofatum

com- mendat; idèo injeftiouibus vulnerari is confert.

Difpenfat.

Fuldenfe

fuadet

Mellis crudi

Libr., 3»

— Succi herbae Chelidonii

Libr. 2. coquend.

ad omnem fpumae abfentiam, Liquor calidus per pannum lineum colandus , & ad Syrupi confiftentiam infpiffatidus eft.

Sic

Mel Aegyptiacum

Pharm.

Londinens.

fuadet ex

Aeruginis

minutiffmie triti Une.

5.—Mel-

lis

Une. 14.

—Aceti

Une. 7. ut coquantur omnia fimul leni igne ad idoneam fpi'ffitudi- nem, & colorem fubrubrum: hujus mixturae poftaliquot tempus pars crafliorfubfidet;quod vero fupernatat, vocatnr

Mel aegyptiacum.

Pharm, pauper.

Pragenf. Mel

habet

Arniöraciae e Suce. Armorac. Une. 12. — Mellis Une. 24.

' quae infpiffentur leni igne ad congruam 'con- fiftentiam. •

vis

refolvens, difeutiens.

usus in

angina maligna,, ad gargarifinata ; • iri ulceribus pùtridif.

©Bs. 3)

. Mel Vermimn Maialium

i t a c o m m u n i c a t

DiipcMriiFiiidenfe : Vermes Maiales,

q u o r u m . U n "V" '

(34)

duae Species habentur una majore corpore,

• Meloe maialis

Linn.

Menfe Mafo -

Aura fere- na, quo ad minimum digiti attadum ex omni-

bus articulationibus denfum - flavum - & oleo- fum - fuccum digitos colorantem, gratoque odore inficientem fundunt, mediante ligneo forcipe capiantur , ftatimque in vas vitreum 1. terreum ad id negotii paratum ingerantur, ipfisque adhuc vivis , quin tarnen manu tau- gantur, fuper vafe puro

Melle

repleto caput mediante forfice abfcindatur , & abjiciatur, probe tamen attendendum eft, ne omnis mate- ria liquida & oleofa ex capitis abfciffi & abjekti loco prodiens, una cum corpore m Mel de- pluat, corpus turn quoque in Melle recon- datur, vas bene tegatur, ligetur, & in loco temperato reponatur. In Unciis in. Mel- lis utplurimum 45—50. Vermes condiri pof- funt. Si poit aliquod tempus Mel reliccatum adpare't, aliquid Mellis recentis depurati addetur.

Ad rabiem caninam curandam depraedicari afferit quoquehocce Difpenfatorium, nunquam vero patria ejus edoita eft hacce hujusremedii effi- cacia ; exilant enim efficatiora & magis alio- rum quoque experientia probata remedia, uti Editor harum paginarum ipfe expertus eft.

M E R C V R I V S A L C A L I S A T V S B - V R T O N ,

f. Mercurius cum Lapidibus Cancrorim praeparatis contritus.

Ree.

Mercurii vivi depurati

line. 1.

Lapidum f. Oculorum Cancrorum Une. 2,

Mixta terautur intime in mortario lapideo, uti

Aethiops antimonialis Huxhami, ad extinttio-

(35)

nem globulorum

!

mercuralium plenariam , ne microfcopii ope detegendorum. Piderit,

Guy & Meilin.

vis

detergens & exßccans, haemocatharbtica,

muco«, fitates

refolvens, anthelmintica.

usus

ad ulcéra difficulter fananda infpergenda; ad

impuritates humorum venereas corrigendas ß gonorrhoeam, bubones & alia inquinamenta.

lavifcerum obßruBionibus, lentore humorum, &

ac cumulât is humoribus pihiitoßs.

Externe mundificans, detergens, exßccans.

DOSIS

a Scrupulo dimidio ad Drachm. i ß . & ne

falivatio excitetiir , purgantia e. g. Refma ffa- lappae ei addenda funt. ,Piderit.

obs. x)

Mer cur ius acetatus Plenck eft Mercurius calcinatus, 1. praecipitatus per fe, Aceto fo-

lutus, ob vim haemocatharticam-refolventem, purgantem - diureticam commendat praecipue

in lue venerea -in depr avatis humoribus, Plenck.

M E R C V R I I C A L X ,

paratur, fi Hydrargyri & Aquae fortis partes aequales mifcentur, digeruntur in phiala fuper

arenarn , ut fiat folutio limpida. Solutio baec leni igne tum evaporetin raaffara albamficcam, ' quae aífervanda eft. Ph. Herhipolitan.

u s u s ad varia praeparata chemica mercurialia.

MERCVRIVS ÇALCINATVS SIMPLEX,

f. Mercurius Praecipitatus per fe

oritur ft in cucurbita vitrea alta, lata, longiffi- mi colli, angufti orificii, charta leviter obtedla, ne fordes illabantur, detinetur Mercurius depu- ratus, in niodico & continuo balnei arenae ca- lore 1. folis, per plures menfes, donec in puU

Uu 2

(36)

verem rubrum

redaâus fit,

St

aere

dephlogiflica~

to

imbutus. Ph.

Suecica, Fuldenf. Londinenf.

& Pienck.

vis antiuenerea, haemocatarSêica.

u s u s ad

fummum luis venereae gradum. Lev if on.

D o s i s a Gran, i —

2—>3.

fenfim datus.

Pienck..

o b s. Plura vide

Mer cur.

praecipitatum

rubrum f. Calcinatum corrofivum rubrum.

M E R C V R I V S C I N E R E V S v e l N I G E R ,

Í. Mercurius Praecipitatus Cinereus Saunder.

Ree. Mercurii dulcis,

Alcali volatil,

e

Sale Ammoniac,

praeparati, ana partes aequales.

Mifce diliganter in mortario vitreo, 1. marmo- reo, diu Aqua pura lavetur, donec prorfus infulfus appareat, exficcetur primuin fuper lapidem cretaceum, dein in loco ficco repo-

netur ufui. Hclhjt.

vispurificans, haemocatarSica ,refolvens.

usus in

fphylitide ,

f.

lue venerea, gonorrhoea, Angii

permultum eo utuntur & inprimis

Saun-

der

ad

Mixtúrám

fuam

antifiphytiticam,

& ad

Pihilas

ejus

antivenereas,

uti ad

Unguentuni

ejus

mercuriale:

quae hocce modo praeparantur.

Mixtúra antifphijliticaSamder

confiât ePulver.

Mer cur, Ciner.

Grau. 12. —

Gummi Arabie. — MelL optim.

ana Drachm. 2.

Aquae Fumariae

]. alius Une. 8. Mifce detur mane & ad Vefper.

Cochlear. 2.

Pilulae antifiphijliticae Sannder

e Pulver.

Men- eur. Ciner.

Drachm.i. —

Sapon. Venet.

Scrupui. r.

Mifce & cum

MucUagin. Gumm. Arabic

liant Pi lui. Nro. 4.0. De quibus mane & ad vefper.

llimat aeger Pilul. 1 — 2.

(37)

67 7

Unguentum mercuriale Sounder, e Pulver. Met- cur. Ciner. Drachm, i . —Axung. porcin.Une. t . M i f e e fiat Unguent, in inguine illiniendum , in fiphylitide, gonorrhoea. V i d . Will. Saunders

A p p e n d , ad Plenck. trad, de folubili Mercurio.

L o n d o n . 177z.

M E R C V R I V S C O R A L L I N V S , vide Mercurius praecipitatus ruber.

M E R C V R I V S C O R R O S I V U S A L B V S , vide Mercurius fublimatus.

M E R C V R I V S C O R R O S I V U S F L A V U S , vide Turpethum mineraie.

M E R C V R I V S C O R R O S I V U S . R V B E R , vide Mercur. Praecipitatus Ruber.

M E R C V R I V S C O S M E T I C V S , v i d e Mercurius praecipitatus albus.

M E R C V R I V S D V L C I S SEV C A L O M E L ,

£ Panacea Mercuriaiis, f. Aquila alba, f. Mercurius fublimatus faturatus Mercurio vivo, R e e . Mercurii fub limati corroftvi Une, 12. In mor-

tario vitreo 1. Japideo, cum adfperiis xn- terdum Aquae guttulis quibusdam, teran- turin p u l v e r e m , quibus dein addantur Mercurii vivi depurati Une. 9 — 1 0 . qui intime

fenfim mifcentur terendo, & fub tritura cum Spirit. Vini hinc inde parumper hu- medentur, (ne pulvis tam fubtilis - leviter avolans'nares nimium feriat, & hinc no- ceat praeparatori, ) nil impediens combi- nationem; & follicite permifcentur ita, ut globuli nulli amplius appareant mercuria- les , fed pulvis tantum nigricans, evitato pulvere volatili.

(38)

Pulvere hoc vitra impleantur potionibus me- dicis dicata, f. phialae oblongae ne quid pa- 'rietibus adhaereat, ita quidem, ut 2*~3- par-

tes eorum vacuae relinquantur , liaecque tunc in cupellam ferream 1. crucibulum Are- na impletum imponantqr; ad fublimationem, cui dein ignis levior gfadus a d m o v e a t u r , fenfim vero is magis augeatur, usque dum Mercurius plane fit elevatus , in forma cry- flallina. A d humidi plenariam expuliionem ,

& affufi Spiritus Vini remanentis forte, aperta relinquuntur orificia v i t r o r u m , tum charta

convoluta clauduntur.

Sublimatione finita, vitra, parmi o p e , eximun- tur & panno A q u a humedata tum involvun- tur, ut eo levius frangi poffint: qua corpus

tum albicans ponderofum , Mercurius dulcis fuperius aMercurio vivo adhaerét, & a parti-

bus fiavefceniibus rubentibus lateraliter, pro- vide eft abjiciendus, feparatus eximitur, ni- grore fuperiore loco adhaerente abjecto, &

addita de n o v o .

Mercurii vivi depurati Une. i . iterum fecunda vice fublimatur , eodem m o d o , quo ante tradatur, & hoc 3 — 4 ter rurfus fublimetur,

& pulverifetur tum tenuiffime.

Altera hac fublimatione Mercurius dulcis jam fa- tis purus, & fin forte reftaret faporis metallici aliquid, praeftabit illum Aqua deftillata fim- plici edulcorare, quäm faepius fublimando debilitare, purus redditus ita f u i t , & reiterata ulterior fublimatio, qua fuperfiua poteft conli- derari. Piderit. Vh.Herlnpol. Wïirtenb.

Mercurius hic rite dulcificatus cum Aqua Calcis,

(39)

700

1. Oleo Tartari per deliquium tritus non fia- v e f c i t , fed n i g r e f c i t ; nec faporem habere, nec in Aqua frigida folubilis eífe debet.

Mercurius dulcis fexta 1. feptima fublimatione defunétus vocatur , fed immerito Calomel, Calomelas. C u j u s v i s mitior eft. H o c vero c u m Spiritu Vini diu digeftum , vel quinde- cies fublimatum, immerito vocatur Panacea mercurialis, reiterata fublimatione enim fub- limatus Mercurius fefe d i f f o l v i t , pars M e r c u - rii fefe amittit, & R e f i d u u m fit corrofivtim.

V i s antivenerea, haemocatarBica, abßergens, alte- rans, anthelmintica, refolvens potenter mucum, falivationem excitans, & in majori dofi alvum laxat, aliasque excretiones promovet. Caete- rum qua abßergens, fubcorroßvum, minutiffi- mos obßruBos tiibulos ac meatus referai.

U S U S Purgantibus addita quaedam Grana Mer- curii dulcis effect um eorum augent, ad vene- reos morbos; luem ipfam, fluor em album mali.

gnum, pertinacemgonorrhoeammalignam, fca- bie?n vener earn, aliaque inquinamenta venerea, in morbis Variis chronicis ab obßruBione glan- dularum & vifciditate hjmphae ortis ; ad ar- thritidem chronicam, ad cancrum, cataraBanf ad infarBus, obßruBiones vifcerum, fcirrhos'' fcrophulas refolvendas, ad vermes necandos

q u a refolvens multo efficacius, quam Catome alias praeparatum.

In hydrophobia a niorju cards rahidi orta, con- junct is aliis congruis remediis; uti in hydro- f e , ad infarBus & obßruBiones non foJum qua

refolvens, fed vifcidos & tenaces quoque hu-

(40)

701

mores incidens, & excretiones per urînam )pro- mo vens} fie in febre quartana diu túrna,.

Interdits affurntum blandum eft purgans , lym- pham potenter f u n d i t , pituitam tenacem in- cidens Scexpellens, nec non falivationem in- terdum exeitans. Obßruttiones référât, a vi- fcido glutinofo, fanguinem depurat, & in ver- mibus maxime convenit.

Adhibetur cum ufu in obfiruttione menfium pér- ti naci , hydrope, febre quartana, morbis ve- nereis: ad fanandam litem venereum infantum nutricibus propinari folet: Caeterum confert

quoque in gonorrhoea virulenta. Bicker.

Maritatur cum abforbente quodam v. c. C o n - chis praeparatis f. Magnefia alba; D o f i s Gra- na 3 — 6 . & ultra, fi ptyalifmum excitare mens eft, ad Grana aliquot cum Sacharo, & addit.

R a d . ff alap p. & Mer cur, dulc. efficaciffimum tum exhibet remedium ad expellendos lum-

bricos & afearides. Bicker.

Externe confert Mer cur. duteis ad uteer a venerea purganda-fananda, inprimis circa glandem &

praeputium membvi virilis, & in genitalibus mulierum , atque ita ut Drachma i . c u m Aquae Calcis Une. 8. mifceantur.

Externe in omnibus morbis venereis , in fißiilis inveteratis thoracis, abdominis, lumborum, perinaei, & vaginae cum exitu urinae; in an- tique's uteeribus cruris, in auri fluxu foetido, in fpinaventofa, eryßpelate chronica, angina gangraenafa, & membranacea, in hydracepha- la interna: in chronica gonorrhoea. Plenck.

F o r ma pulveris infpergitur ulceribus vcrminofis

& vemreis cafeofis, — Morbos venereos curat.

(41)

fi quotidie Gran. 3. cum falivá liumeftata db giti ope 1. apicis linguae internae buccarum fuperficiei infricentur. Solutio applicatur ul- ceribus, injicitur fmubus fiftulofis. — A d bu«

bones refolvendos, tophos aliosque tumor es, cum axungia in Linimentum redadus. Pienck.

In maculis corneae Mercurii chilcis & Aloes ana Grana 3. —• Sachari candi Drachm.2. adpub vercm fubtiliflimum rediguntur: Oculo cum

penicillo madido applicatur. Pienck.

Dosis eft utplurimum a Grano 1—2. femelvel bis in die in forma pilulari 1. omni trihorio Granum 1. in folutione aquofa ; — Aquae Une. 2. folvuiit Gran. 1. — Mercurii dulcis.

Scopo altérants confert a Grano 1—3. Scopo purgandi dantur Mercurii dulcis Grana 3 —.

6 — 1 0 . Qualis Dofis, addito femper Grano, ita augetur & continuatur , usque dum fati- vatio lit excitata, qua orta, ita Dofis ejus fen- fim fenfimque, uti auda fuit, minuitur.

Salivatione vero hacce via excitata utplurimum corpus ab ea magi's laeditur, quam a morbo i p f o , quem auferre debet, dum alio modo eundem praeftat elfedura Mercurius dulcis;

Methodus haec hinc plane eft improbanda ob fuffocationis metum , aliaque gravia fym- ptomata falivátio valde eft incommoda; uti

& ob Mercurii nimis celerem elapfum e cor- pore valde incerta & inefficax; & ob Mercu- rii facilem metaftafm ad varia corporis loca, valde timenda. Salivatio vitetur itaque, nifi.

ob fymptomata maxime urgentia, & ubi ex largiori Mercurialium ufu , & morbi venerei gradu infigniori, in quo facilius, quam alibi fklivatio movetur, ea eyitari nequeat.

(42)

6 8 2

Adhibetur itaque optim & Mercurius dulcis aGra- rio I - 2 - 4 - 1 2 . & p r o ftatu morbi adhuc ma- jori quantitate; ita vero, ut fi falivatio quae- dam apparuerit, per aliquot dies, Mercurius

\ nou porrigatur, & fi hoc non fufficit, ecc'o- protice taxans quoddam addetur. Camphora interdum 1. abforbentia, hfulphurea utiliter ad- duntur, 1. exceptis idoneis decoétis fanguinem purificantibus. Pro quo vis morbi ftatu tam

diverfo Dofis vel minuenda 1. augenda eft.

OBS. Caeterum nocet Mercurius, fi fub ejus ufu diarrhoea oritur; Mercurius enim hie uti per falivationem nimis cito e corpore expellitur, ita in débilita fis vifceribus, & alvo femper la- xa Mercurialia interne nocent, hinc inun&io Mercurii in eis praeferenda eft.

D o s t s Mercurii dulcis refolvendi fcopo in pulvere, aGrano 1—4«—12. in commoda Sulphur, aurat.

Antimon. I.Kermes mineral, conjundtione confert, vei cum Extr. quoclam laxante, ffalapp. in forma pihdari, vel cum Conferva Rofarum, aut alia, in Boli forma, aut Pulvere falino abforbente.

Scopo anthelmintic!) vero confert Mercurius in- fantibus a Grano 1 •— 3. cum idoneis purgan- tibus : crebrior vero Mercurialium ufüs tene- ris iftis nocet. Adultis fcopo laxante a Gra- m's g — 13. cum idoneo alio taxante, uti radie.

• fifalapp. rec. refinof fcopo catharBico ad Gra- na 15. pro dofi.

OBS. A d faciliorem variolarum decurfum, ante earum erupdonem ad Grana quaedam, ea- rl em valent, quae de Aethiope antimoniali fupra jam funt dicta.

OBS. 1) Nocet Mercurialium ufus in variolic ma-

(43)

iîgnis : in omni humorúm nimía folutione, fcorbuto, faburra acidaatque auftera, in primis

viis obvia: uti & in affectibus arthriticis, po- dagricis, debiliori nervorum fyftemate praedi- tis„ hyßericis, hypochondriacis, gravidii. &c.

Frequentiori caeterum Mercurialium ufu & Ion-, giori dolores facile oriuntur rhevmaticici & ár- thritici, a reftitante Mercurio in corpore orti.

Cautus itaque requiritur Mercurii dulcis. ufus.

OBS. 2) In Mercurialium ufu abftinere femper debet aeger ab omnibus acidis, außeris, fal/is, diffi- cilis concoclionis & acre frigido; primae viae anteaeccoproticis funt purgandae, in pletho- ricis venafecanda; & per aliquot dies, acres humor es corrigenda e. g. ferum ladis, déco- d a demulcentia. Ne corrofivam accipiat in- dolem Mercurius dulcis, cum Satibus minime eft mifcendus. O b dentium facilem laefionenî, piluláris forma omnibus aliis eft praeferenda.

OBS. 3) Mercurius dulcis eft magis acris & pene- trans, in quo partes acres Mercurii Jublimati non plenarie faturatae , & mitigatae funt, útt in Calomel, multo mitins , repetita fublima- tione, quo propriam vim amittit, & magis qua diaphoreticum efficit. •—; Egregium rç- medium caute, in non nimia dofi, quod in omnibus morbis a fpijfiludine humorúm te- nuiorum oriundis , cum fuccefiu datur. Ca- iharäicos quoque edit effe&us ; fecure infan- tibus exhibetur, & vanus quorundam metus, in praefentia acrimoniae in primis viis infan- tum. —, Qua potentiífimum refolvens nocet in putridis morbis, & in Jcorbutica difpofitio- ne humorúm, — I i febrisfuit conjunda, pro- imprnjalivationem mox promovendo. Seile.

(44)

Qua remedium leniter corrodens, ulceribus venereis lardaceis f. cafeofis infperfum cito pu- ritatem adfert. Aqua dilutum egregie ulcé- ravenerea curat.

OBS. 4) Ph. Auftriac. praeferibit partes aequales Mercurii fublimati corrofivi, & Argenti vivi.

Ph. RoficavcTo Mercurii corrofivi albi partes 37.

ad

Mercurii vivi

partes 22.

Ph. Suecica fimplicem' hancce fuppeditat com- pofition em, e Mercurii vivi depu rati, — Acidi Nitri diluti ana Une. 6. In cucurbita vitrea mixta, poft digeftionem aliquot horarum ut coquantur, vas fubinde agitando ad Mercurii plenariam folutionem. Liquor adhucdum fervens decantetur in vas vitreum , cui antea

fit inditus alius Liquor fervens , qui habet Salis communis Une. 4. — Aquae deflillat.

Une. 96. Liquor tum effundatur limpidus fupernatans , fi pulvis prius albus ad fundum

vafis fit praecipitatus, & pulvis remanens affufa faepius Aqua calida abluitur, donec plenaria infipidus fit. Charta bibula exceptus leni calore tum ficeetur.

A d Pharm. Würtenberg. Mercurii fublimati cor- rofivi & vivi anaticae partes praefcribuntur:

Caeterum uti fupra praeparatio inftituenda eft valde accurate & omni cura. Acidum enim Salis in Mercurio corrofivo contentum, ut omni, quem recipere poteft, Mercurio fit fa- turatum , neceffe eft: & etfi Une. 9. — Mer- curii vivi Une, 12. Mercurii corrofivi faturan- dis plerumque fufficiant, praeftat tamen prae- fcriptam anaticam portionem fumerc, Mer- curius enim fupcrfluus in fublimatione fub

(45)

6 8 5 forma materiae nigricantis, altius fublirnataë,

• feparari poteft.

Goetlling

in praeparatione

Mercurii duicis

com- mendat, ut

Mer cur itt fublimato corrofivo,

non-

dum plenarie

Mercurio vivo faturato,

portio quaedam

Mercurii vivi

admiíceatur, & de no- v o íublímetur :

Mercur.

hic fublimatus vul- go fatis edolcoratus , f.

Mercurio faturatus

elle cenfetur , fi in parte fuperiori vafculi fublimatorii globuli adhuc quidam

Mercurii vivi

deprehenduntur , ad quod requiruntur v u l g o

Mercur. fublimati

partes 4. ad partes 3.

Mercurii vivi.

Poft primam fublimationem ob intimiorem commixtionem repetitio fe- cunda requiritur.

A d plenariam convidionem, ne ullus

Mercur.

fublimatus

amplius infit, fuperfunduntnr hinc

Mercurio fiiblimat.

partes quaedam

Aquae com- mun. fervidae,

per n o d e m , cui addi quoque poteft ad

Beaume

, parum

Salis Ammoniaei.

Sck&ele

commendat, uti & Difpenfat.

Fuldenfe,

aliam commodam quoque

praeparationem

fine

fublimatione,

via quidem humida; ut

Mercur. vivi —Aquae fortis ana Une. 6. mi-

feeantur, in Cucurbita, roftro longo & epifto- mio cbartaceo praedita , quae balneo arenae relinquenda eft in igne leni prius, dein au- d o ad pundum codiopis per 3 — 4 . horas, turn denique ad plenariam codionem Liqup- ris, cui folutio

Salis Culinar.

pur. Une. 4.

811/2. in

Aquae commun,

Une. 3—4. fervide, in vafculum figulinum priori folutioni Mer-

curii mifcentur, fub perpetuo motu.

fraecipiutione fadá liquidum, decolatur, cui

(46)

686

praciipitato

Aqua

calida affunditur, & toties edulcoratur, usque dum Aqua fupernatans planeinfipidaappareat;filtrantur omnia char- táé ope bibulae, exíiccatur refiduum leni ca- lore , quod eft

Mercurius dulcis,

unica fubli- matione intimius j un dus inter fe,

Aquam

Calcis nigrefcens

dein. Qua via

Mercurius vi-

vus facilius adhiberi poteft, non tam leviter

mangonifandus

quam

Mercurius fublimatus,

aliasque adhibetur ad

Mercurium dulcem.

Quaedam pars

Mercurii

foluti, praecipitato

Mer- curii dulcis,

hac via praeparat! fupernatans, in Aqua ad decantandum affufa decolari po- teft , & huic folutioni pars tantum quaedam

Salis Ammoniaci

foluti addi poteft, quae

Oleo Tartari per deliquium

tum praecipitari poteft, praecipitatum hoc Vero

Aqua

pura cdulco-

rari, exíficcari& ad

Mercurium

praecipitatum album adhiberi poteft.

Goettling.

Ilagen

commendat ad

praeparationem.Mercurii dulcis—fumendi Mercurii fub limati

corrofiv.

partes 12. iis fuperfundendi

Mercurii vivi

part. 9. quo tum ambo fe intime uniunt, ft in vapores mutantur , & quo modo praepa- rationi tam periculofae fuperfedere tum qui- vis poteft, fine ulla jadurabonitatis Mercu- rii dulcis, etfi ubivis alias commendatur

Mercurium fublimatum cum Mercurio vivo tam-

diu

trituratione mifcendi,

usque dum nulli gfobuli mercuriales amplius apparent.

fis vero , qui huic intimae commixtioni tritu- ratione adhaerent, fuadet

Hagen,

ad laboris levitatem , & ad omnem halitum fubtilem pulverulentum eyitandum, method um

Bail-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :