AZ IPARMŰVÉSZET ÉS A M Ű V É S Z E T E K ÉRDEKEIT S Z O L G Á L Ó F Ü G G E T L E N KÉPES FOLYÓIRAT MEG JELEN M I N D E N HÓ 15 ÉN

Teljes szövegt

(1)

50765

AZ IPARMŰVÉSZET ÉS A M Ű V É S Z E T E K ÉRDEKEIT S Z O L G Á L Ó F Ü G G E T L E N KÉPES FOLYÓIRAT MEG JELEN M I N D E N HÓ 15 ÉN

ÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRA 8 K.

rC

EGYES SZÁM ÁRA L - KOR.

* SZERKESZTI * HAMVAY Ö D Ö N

A SZERKESZTŐSÉGET É S A KIADÓHIVATALT ÉRDEKLŐ MINDEN KÜL- DEMÉNYT BUDAPEST, IX., ÜLLÓI-UT 33—37. SZÁM B ALÁ KELL INTÉZNI B

!

II. EVF. * Y. SZ.

1906 JANUÁR J3.

I

y I

i

(2)

*

• 6 2 - 6 8

LÖW SÁNDOR

3 Ó R Á S É s : ÉKSZERÉSZ BVQÁPEST

I VIII. J Ó Z S E F K Ö R . 81. L Z Z

József főher- ceg Ö csász.

és kir. Fen- sége udv. és kamarai szál-

lítója

H t u t T ) S z Ő K y g G £ K

a legnagyobb v á l a s z t é k b a n

* G O B ) * N E0 tS

l A D O R J Á M Ö B O D Á P J C S T

W . ker.,

Váci-utca 3 6 i(<K1oti!d-pa!ofa)

ffl

(3)

MŰVÉSZI-IPAR

NEMZETI-MŰVÉSZET

Az i p a r m ű v é s z e t ós a m ű v é s z e t é r d e k e i t szolgáló f ü g g e t l e n k é p e s folyóirat s?..Megjelen m i n d e n h ó n a p 15-én Évi előfizetési á r a 8.— kor. Egyes s z á m á r a 1.— kor. Szerkeszti H a m v a y Ödön A s z e r k e s z t ő s é g e t é s a kiadóhivatalt érdeklő m i n d e n k ü l d e m é n y t B u d a p e s t , IX., Üllői-út 33—37. s z á m alá kell intézni e Kiadó t u l a j d o n o s : a Művészi Ipar - Nemzeti M ű v é s z e t k i a d ó t á r s a s á g <? Igazgató k ő r ö s b á n y a i Dancz D é n e s O t t ó k

II. ÉVFOLYAM 1. SZ. 1906. J A N U Á

MÉLY LÉLEK É S VILÁGSZERETET.

A Művészi Ipar — Nemzeti Művészet r é s z é r e Irta: P r o h á s z k a O t t o k á r dr. s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k .

M

inden a világon m ű v é s z e t b e vágyik, a m e n y - nyiben a l a k o t k e r e s . Még az a b s z t r a k t g o n - dolat is. A legelvontabb f o g a l m a k is valamiféle a l a - kot s ü r g e t n e k s a z t a r e n d s z e r e k b e n találják meg. A r e n d s z e r e k b e n b o g o z ó d n a k s c s o p o r t o s u l - n a k a f o g a l m a k , a z o k b a n é p ü l n e k föl h a r m o n i k u s a n s n y e r n e k s z é p s é g e t . A r e n d s z e r e k alakjai nélkül a f o g a l m a k b a n r e n d e t l e n s é g uralkodik; az ilyen lelki világ m é g n e m világ, n e m k o z m o s z , h a n e m

k á o s z . <?

De a r e n d s z e r e k e t m é g s e m t u l a j d o n í t j u k a m ű v é s z e t n e k . M ű v é s z e t ott van, ahol a mintázó, alakító g o n d o l a t a lélekből a világba lép; ahol föl- ébreszti az alakító ö s z t ö n t s a lélek formáit, é r z é - seit, h a n g u l a t a i t a külvilágra, kőre, f á r a , v á s z o n r a á r a s z t j a . A m ű v é s z e t a lelki világnak a külvilágra való idomító, alakító kiömlése. Psychologiáját két jelleg jellemzi: a belső s z é p s é g , az alak, a t i p u s e g y r é s z t , s m á s r é s z t a s z e r e t ő s t e r e m t ő érzék, mely a külvilág felé fordul, s mely n e m c s a k s z e m -

léli azt, h a n e m alakitólag nyúl bele. <?

Minden e r ő s m ű v é s z e t nagy m é r t é k b e n birja e2t a k é t e l e m e t s u g y a n c s a k e k é t e l e m n e k elszige- t e l ő d é s e vagy h a r m o n i k u s kifejtése s é r v é n y e s ü - lése d ö n t a m ű v é s z e t s o r s a s világtörténeti viszon- t a g s á g a i fölött. Amely k o r b a n n i n c s mély, b e n s ő élet 8 lelki h a r m ó n i a , vagy u g y a n c s a k n i n c s é b e r , é r d e k l ő d ő é r z é k é s s z e r e t e t a t e r m é s z e t iránt, a b b a n a k o r b a n n i n c s m ű v é s z e t . így a korai k ö z é p - k o r n a k n i n c s é r z é k e a t e r m é s z e t i s z é p iránt, n i n c s ingere, hogy a n y e r s t e r m é s z e t e t s z e b b é , k e d - v e s e b b é t e g y e ; g o n d o l a t a i v a n n a k , d e a z o k a föld- től elforduló g o n d o l a t o k . A r e n a i s s a n c e n a k már

e r ő s é r z é k e van az iránt, hogy a d u r v a külvilágot valahogy á t s z e l f e m e s i t s e s s z é p s é g e t , ö r ö m ö t ö n t - s ö n ki rá, d e szintén lejtőre kerül, m e r t a f o r m á - n a k t ú l s á g o s k u l t u s z á t ó l elfelejtette, hogy a b e l s ő világban, a lélek m e l y s é g e i b e n nyílnak a m ű v é s z e t f o r r á s é i s nálunk, áz új k g r b a n is kisért a g o n d o - lat, hogy a f o r m á t , mint egyedüli é r t é k e t b e c s ü l - jük s a f o r m á k g a z d a g s á g á n a k k u l c s á t , a mély,

belső é l e t e t elhanyagoljuk. <?»

Modern é l e t ü n k b e n t a g a d h a t l a n ú l s o k az é r z é k a f o r m a - s z é p s é g iránt. Mindenütt le a k a r j u k győzni az alakkal a k a o t i k u s á l l a p o t o k a t ; a f o r m a iránti é r z é k e t é r v é n y e s í t j ü k a k ö r n y e z e t n e k , a t á r s a - dalmi é l e t n e k , szellemi s érzéki világunknak, a t á r s a s élet f o r m á i n a k , a f ö l l é p é s n e k s m o d o r n a k i d o m i t á s á b a n . Nincs ellene k i f o g á s u n k , d e n e f e l e j t s ü k el a f ő d o l g o t ; n e f e l e j t s ü k el, hogy a m ű v é s z e t abból a b e l s ő világból való, mely fölé- n y é n e k s m é l y s é g e i n e k s a külvilággal s z e m b e n való t ö b b - é r t é k é n e k ö n t u d a t á r a é b r e d t s ebből

• kiindulva h a t , alkot, alakit. <?

Ne vádoljuk m e g a mély lelki i r á n y o k a t a m ű v é - s z e t e l h a n y a g o l á s á v a l ; c s a k h a egyoldalúak s h a föl n e m ölelik az e g é s z e m b e r t , a k k o r v e t n e k á r n y a t a m ű v é s z e t r e is s elszegónyitik az életet.

S a i n t e - B e u v e ily egyoldalúsággal látszik vádolni a l e g m é l y e b b lelki irányt, mely a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n föllépett, mikor »Port-Royal« c. m ű v é b e n igy ir.:

»A s o k b á j o s isten é s i s t e n n ő közül, kiket t r ó n j u k - ról l e d ö n t ö t t a k e r e s z t é n y s é g , a l e g k í m é l e t l e n e b - bül b á n t el a g r á c i á k legifjabbikkával, A g l a é v a l ; s z á m ű z t e a s z e l l e m n e k é d e s báját, a mosolygó, n a p s u g a r a s t e r m ó s z e t e s s ó g e t « . Nem, n e m ; ez

ÍO <? M ű v é s z i Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(4)

m e g g o n d o l a t l a n u l van m o n d v a . V a n n a k s ö t é t k e r e s z t é n y e k , rideg p u r i t á n o k , szigorú j a u r e n i s - ták, d e az igazi, mély k e r e s z t é n y s é g r ő l ilyesmit állítani n e m lehet. Ellenkezőleg a z t kell m o n d a n u n k , hogy ez h o z t a n e k ü n k az igazi, n e m e s vidámságot, ez derítette lelkünkre a s z é p élet mosolyát, azáltal, hogy h a r m ó n i á t t e r e m t e t t l e l k ü n k b e s megvilágí- t o t t a a létet s az életet. A g ö r ö g szellem nem g y ő z t e le az élet é r t h e t e t l e n s é g é t s n e m világította m e g é j s z a k a i oldalait, — a k e r e s z t é n y s é g b e n m e g n y u g - vás váltotta föl az a g g o d a l m a t s n e m kellett m a - g u n k a t f e l e j t e n ü n k , hogy boldogok legyünk s m o s o - lyogjunk. Azért m o n d j a Wilde O s z k á r is, hogy a k e r e s z t é n y m ű v é s z e t b e n emeli föl f e j e c s k é j é t két alak, m e l y n e k a g ö r ö g m ű v é s z e t b e n nem volt helye:

a g y e r m e k s a virág. A g y e r m e k s a virág s z e r e - t e t e a l e g t e r m é s z e t e s e b b s l e g b á j o s a b b m ű v é s z e t - n e k m o s o l y a I

De h a n e m s z a b a d vádolni a lélek m é l y s é g e s irányzatait azzal, hogy a m ű v é s z e t r e a l k a l m a t l a n o k m á s r é s z t l é p t e n - n y o m o n föl kell é b r e s z t e n ü n k a a t e r e m t ő , alakító ö s z t ö n t , a t e t t e r ő t , hogy a mély- s é g inspirációival telitve a k o n t e m p l á l t g o n d o l a t - n a k s az átélt é r z é s n e k a l a k o t é s kifejezést a d j o n . Ez ellen vétkezhetik a sötét, lelki mélység, de v é t k e z h e t i k e g y s z e r s m i n d s nagyon is vétkezik a m o d e r n kor, mely az e m b e r i t e v é k e n y s é g é n e k leg- n a g y o b b r é s z é t kiveszi a m ű v é s z e t b e f o l y á s a alól s m u n k a s m ű v é s z e t közé ö r v é n y e k e t szakit.

Mi u g y a n i s a k ü l ö n b s é g m u n k a é s m ű v é s z e t közt. A m u n k a a m e c h a n i k u s , g o n d o l a t - s s z e r e t e t - nélküli e r ő h a s z n á l a t ; ellenben a m ű v é s z e t az é r - t e l m e s s s z e r e t ő t e v é k e n y s é g . A k o v á c s , ki á s ó t , k a p á t kalapál, m ű v é s z lehet, a k á r c s a k a » m ű v é s z « , ki agyagból e m b e r t formál. Művész lesz, h a s a j á t g o n d o l a t á t s z e r e t e t t e l önti ki a vasra. A k ö z é p k o r n e m ismert k ü l ö n b s é g e t a s z t a l o s o k , e s z t e r g á l y o - s o k , l a k a t o s o k , k o v á c s o k é s » m ű v é s z e k « közt.

Azok, kik a gót d ó m o k a t épitették, époly m ű v é s z e k voltak mint azok, kik az a j t ó k a t f a r a g t á k s r e m e k vas-virágokkal díszítették ; aki az o l t á r r á c s o t k a l a - pálta, az é p p oly m ű v é s z volt, mint aki az oltár- k é p e t f e s t e t t e . Mindketten e g y f o r m á n s a j á t o s a n g o n d o l t á k , lelkesen koncipiálták s s z e r e t e t t e l a l a - kították ki m ű v ü k e t . S a ki igy t e s z , az m ű v é s z .

Ma n e m így v a n ; m a nincs, aki e g é s z e t t u d j o n c s i n á l n i ; a m u n k á s m a g a g é p d a r a b , ki megint c s a k m ű - d i r i b - d a r a b o k a t > t e r m e l « . Ma nincs ideje g o n - dolkozni, lelkesen koncipiálni; m a kész a minta, a matric, az helyettesíti a s a j á t o s g o n d o l a t o t ; m é g k e v é s b é é r n e k rá m u n k á s a i n k s z e r e t e t t e l dol- gozni. S z e r e t e t t e l d o l g o z n i ? Kell-e n a g y o b b ellen- t é t mint gyáripar s s z e r e t e t közt.

Látnivaló t e h á t , hogy a m ű v é s z e t e t a világtól való egyoldalú elfordulás ó p p ű g y veszélyezteti, mint az egyoldalú, fölületes h o z z á f o r d u l á s ; c s a k h a k o m - bináljuk a mély lelket az élet s z e r e t e t é v e l , c s a k a k k o r lesz l e n d ü l e t e s s e r ő t e l j e s m ű v é s z e t ü n k .

<? M Ű V É S Z I I P A R - N E M Z E T I M Ű V É S Z E T V

A

Művészi Ipar az új naptári év k e z d e t é n n a g y f o n t o s s á g ú v á l t o z á s o n m e n t keresztül: A régi mellé új címet k a p o t t é s ezzel jogot váltott arra, hogy p r o g r a m m j á t egy t á g a b b t e r ü l e t r e , a m ű v é s z e t minden á g á r a k i t e r j e s z s z e . És ezt, l é p é s r ő l - l é p é s r e haladva, ó h a j t j u k m e g t e n n i .

Ezúttal c s u p á n a k é p z ő m ű v é s z e t t e l bővítjük l a p u n k a n y a g á t , d e rövidesen k i t e r j e s z t j ü k ellenőrző figyel- m ü n k e t a színház é s z e n é r e is, hogy felöleljük mindazt, a mi a m ű v é s z e t f o g a l m á b a beleillik.

P r o g r a m m u n k m a r a d a régi: a m a g y a r é s n e m z e t i szellemű m ű v é s z e t t e r j e s z t é s e é s v é d e l m e z é s e , a kérlelhetetlen szigor é s i g a z s á g o s s á g .

A lapot t o v á b b r a is H a m v a y Ödön, az O r s z á g o s Magyar Iparművészeti Muzeum a d j u n k t u s a s z e r k e s z t i ós m u n k a t á r s a i a legjelesebb szakírók, a kik nem u n a l m a s é r t e k e z é s e k e t , h a n e m t a r t a l m a s , eleven é s f ő k é p m a g y a r o s c i k k e k e t irnak. Éppen e z é r t élvezettel o l v a s h a t j a a Művészi Ipar — Nemzeti M ű v é s z e t e t a művelt k ö z ö n s é g é s s z a k e m b e r e g y a r á n t .

A Művészi Ipar—Nemzeti Művészet m i n d e n h ó n a p 15-én 2—4 ívnyi t e r j e d e l e m b e n é s 4—8 oldal külön képmelléklettel jelen m e g . Négy-öt cikket hoz m i n d e n s z á m b a n . Ezenkívül t ö b b eleven r o v a t a is van.

É v e n k i n t t ö b b művészi p á l y a z a t o t t ű z ü n k ki, a p á l y a n y e r t e s , j o b b á r a o l c s ó b b i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k r a v o n a t k o z ó t e r o r a j z o k díjtalanul állanak az előfizetők r e n d e l k e z é s é r e .

A n a p t á r i év k e z d e t é n új m ó d o z a t ú , k e d v e z m é n y e s előfizetést nyitunk l a p u n k r a : az évi 8 k o r o n á s elő- fizetési ö s s z e g e t negyedévi két k o r o n á s r é s z l e t e k b e n is e l f o g a d j a a kiadóhivatal. Ezzel m ó d o t a k a r u n k , nyújtani arra, hogy a l e g s z e r é n y e b b viszonyok között élő k ö z ö n s é g k ö r é b e n is e l t e r j e d h e s s e n lapunk. <?

A Művészi I p a r - N e m z e t i Művészet a legolcsóbb m ű v é s z e t i folyóirat, mely •nem üzleti h a s z o n é r t , h a n e m kizárólag n e m e s é s ideális célért dolgozik. Méltó t e h á t a n n a k a k ö z ö n s é g n e k p á r t o l á s á r a , a mely szereti a m ű v é s z e t e t s e b b e n a z t keresi, a mi s z é p , igaz é s nemzeti.

Kérjük t e h á t t o v á b b r a is a k ö z ö n s é g minél s z é l e s e b b körű t á m o g a t á s á t , a mit mi azzal v i s z o n o z u n k , hogy p r o g r a m m u n k a t hiven b e t ö l t j ü k s a mit a n y a g i a k b a n k a p u n k , á l l a n d ó a n l a p u n k r a fordítva, v i s s z a - a d j u k előfizetőinknek.

A MŰVÉSZI I P A R - N E M Z E T I MŰVÉSZET SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA

ÍO <? M ű v é s z i Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(5)

MŰVÉSZET ÉS MŰVELŐDÉS. • I r t a : Kriesch Aladár.

M

a g y a r o r s z á g n a k a s o r s á t (és talán e g y é b o r - s z á g o k é t sem) n e m a politikusok döntik el, h a b á r látszólag a politikában p o n t o s u l n a k ö s s z e legjobb erőink, l e g n a g y o b b t e h e t s é g e i n k .

A politika c s a k a m e g o l d á s f o r m á j á r a van b e h a t á s - sal ; siettet, f é k e z vagy fölkavar, de m a g á t a lefolyási p r o c e s z u s t n e m ö s z a b j a meg. Mindenekelőtt a z t kell m e g é r t e n i , hogy e n e m z e t f e n n á l l á s a e g y e s - egyedül attól függ, vájjon k é p e s - e e l e g e n d ő faji, eleven kulturát produkálni. Ez nemzeti létünk s a r k - p o n t j a .

Ez a faji kultura n e m áll e l l e n t é t b e n m á s f a j o k kulturáival, d e mégis c s a k a n n y i b a n é r t é k e s , a m e n y - nyiben külön egyéni s z í n e z e t e é s t e n d e n c i á j a van.

A f a j o k e m e egyéni kulturái a z u t á n az e m b e - riség nagy k u l t ú r á j á n a k h a r m ó n i á j á b a o l v a d n a k

ö s s z e . «?

Komoly é s m é l y r e h a t ó m u n k á t t e h á t az végez e l s ő s o r b a n , aki e faji k u l t u r á n a k k i é p í t é s é h e z bár c s a k e g y szemernyivel is hozzájárul.

Ez az egyik tétel. A másik, hogy vájjon milyen s z e r e p ü k van a m ű v é s z e t e k n e k a k u l t u r a f e j l ő d é s é - ben. A m ű v é s z midőn alkot kicsinyben k i f e j e z é s r e j u t t a t j a az őt körülvevő nagy, isteni t ö r v é n y s z e r ű - s é g e t . Minden művészi a l k o t á s t e h á t eleven t a n ú - s á g - t é t e l az örök isteni t ö r v é n y mellett. E n n e k a nagy isteni t ö r v é n y n e k á t é r z é s e , t u d a t a vagy föl- é b r e s z t é s e az e m b e r i e l m é b e n n y ú j t j a n e k ü n k a legtisztább b o l d o g s á g o t . Ilyen é r t e l e m b e n m o n d - h a t j u k azt, hogy a m ű v é s z e t boldogít, n e m e s i t . Mert hiszen ő az, a m e l y legközvetlenebbül é s l e g e l e v e n e b b e n állítja e l é n k ezt az isteni t ö r v é n y t . A kulturai f e j l ő d é s n e k pedig, mint időhöz kötött f o l y a m a t n a k , e g y é b é r t e l m e n e m lehet, minthogy velünk mindig t i s z t á b b a n é s v i l á g o s a b b a n é r t e s s e m e g ezt az isteni t ö r v é n y t , amely az ö s s z e s s é g e t é s a n n a k m i n d e n e g y e s r é s z é t ö s s z e k a p c s o l j a é s ilyenformán az e g y é n t is a m i n d e n s é g g e l mind k ö z v e t l e n e b b é s közelebbi n e x u s b a hozza.

Mindezek után azt, hogy a m ű v é s z e t e k n e k milyen v e z e t ő , világító s z e r e p ü k van a kulturák k i b o n t a - k o z á s á n á l , h o s s z a s a n fejtegetni, úgy hiszem, f ö l ö s - leges dolog. Elég h a a k á r n y u g a t r a , a k á r a m e s s z e keletre t e k i n t ü n k . Így látjuk a m o d e r n Magyar- o r s z á g kulturális t ö r e k v é s e i n é l is, hogy a m a g y a r m ű v é s z e k az első c s a t a s o r b a n állanak.

Ez t e h á t a nagy nevelő é r t e l m e a n n a k , h a b á r - milyen c s e k é l y m u n k á n k r a r e á t u d j u k nyomni a m ű v é s z e t , a z a z a nagy t ö r v é n y s z e r ű s é g bélyegét.

Ezért n e m mindegy, h a e g y s z ü r k e vagy színei- ben d ú s h a r m o n i k u s s z ő n y e g e t r a k u n k lábaink alá, vagy o r m ó t l a n k a n c s ó b ó l iszunk. Nem mindegy s e m a r r a n é z v e , aki e z e k e t a t á r g y a k a t h a s z - nálja, d e m é g k e v é s b b é a r r a n é z v e , aki a z o k a t csinálta.

M a g y a r o r s z á g m o s t , úgy reméljük egy ú j a b b kul- turális f á z i s b a lép. Egy, t a l á n sok é v s z á z a d d a l s z e r z e t t k u l t u r á n a k utolsó m a r a d v á n y a i t , n é p i e s

primitiv m ű v é s z e t é t m o s t h á n y j a el m a g á t ó l . R e á n k m a g y a r m ű v é s z e k r e háramlik az a k ö t e l e s s é g , hogy e régi helyett az új k u l t u r á n a k megfelelő új m ű v é - s z e t e t a d j u n k n e k i ; g o n d o s a n ö s s z e g y ü j t ö g e t v é n , megőrizvén a z é r t a réginek m i n d e n e g y e s széjjel- szórt, veszni indult d a r a b j á t .

Ilyen é r t e l e m b e n m o n d h a t o m a z t Belmonte b a r á - tomról, midőn m e g c s i n á l j a az első m a g y a r gobelint, hogy egy d a r a b k u l t u r á t h o z o t t e b b e az o r s z á g b a é s ilyen é r t e l e m b e n vélek én is kulturális m u n k á t végezni, midőn a gödöllői l e á n y k á k a t n e m c s a k a r r a o k t a t o m , m i k é n t kell az öltőfonalat a l á n c f o n a l b a kapcsolni (amihez talán jó m a g a m s e m értek), h a n e m a r r a is, hogy m i k é p p e n kell egy színeiben é s v o n a - laiban e g y a r á n t h a r m o n i k u s , a z a z művészi s z ő n y e - g e t előállítani. Ezek az igy előállított s z ő n y e g e k l e s z n e k , egyelőre h i á n y o s áthidalói a régi, veszni indult n é p i e s m ű v é s z e t t ő l egy m é g c s a k n é m e l y e k e l m é j é b e n s e j t é s s z e r ű e n élő ú j a b b m ű v é s z e t h e z .

LAPUNK NAGYPALYÁZATA. • E z e r k o r o n á s pályadíj.

A

Művészi Ipar —Nemzeti M ű v é s z e t már m e g a l a - k u l á s a k o r jelezte, hogy n e m az üzleti h a s z o n képezi célját, h a n e m kizárólag a m a g a elé t ű z ö t t kulturális f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s a . Amit a k ö z ö n s é g bizalma é s t á m o g a t á s a n e k ü n k a n y a g i a k b a n juttat»

a z t o d a n y u j t j u k a m a g y a r n e m z e t i m ű v e l ő d é s n e k . E céltól v e z é r e l t e t v e ÍOOO k o r o n á s pályadijat t ű z t ü n k ki egy n a g y o b b s z a b á s ú m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é r t e k e z é s r e , mely »A katholicizmus b e f o l y á s a a m a g y a r m ű v é s z e t megalakulására?? cim alatt e r e - deti é s hiteles t ö r t é n e t i k ú t f ő k a l a p j á n kimeríti a c i m b e n foglalt t h é m á t . A p á l y a m ű n e k fel kell ölelnie a m a g y a r é s m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ö r - t é n e t é t a legrégibb időtől k o r u n k i g é s t u d o m á n y o s s irodalmi m a g a s l a t o n kell m é l t a t n i a a katholiciz- m u s n a k a m a g y a r m ű v é s z e t r e g y a k o r o l t h a t á s á t . A pályabiróság, m e l y b e n a t u d o m á n y o s világnak e t é r e n l e g j e l e s e b b képviselői vállaltak t a g s á g o t , a belső é r t é k mellett n a g y súlyt helyez a t ö k é l e t e s irodalmi nyelvezetre. A m u n k a t e r j e d e l m e a lehető l e g r ö v i d e b b r e s z a b a n d ó .

A p á l y a n y e r t e s m u n k a a Művészi Ipar — Nemzeti Művészet s z e r k e s z t ő s é g é n e k kiadói t u l a j d o n á b a m e g y át.

A t e l j e s e n kidolgozott é s b e f e j e z e t t p á l y a m ű v e k e t idegen kézzel, a v a g y g é p e n leírva é s jeligés levéllel ellátva, 1907 jan. 15-én déli 12 óráig kell a s z e r k e s z t ő s é g c i m é r e beküldeni. A zsűri illusztris t a g j a i n a k n é v s o r a , a pályabiróság k í v á n s á g á r a , a n n a k teljes h o z z á f é r h e t e t l e n s é g e s z e m p o n t j á b ó l , a d ö n t é s i g titkos m a r a d .

a MŰVÉSZI IPAR-NEMZETI MŰVÉSZET s z e r k e s z t ő s é g e .

Művészi Ipar 3 Nemzeti Művészet

A

(6)

VALLÁS, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET.

I r t a : A c s a y Antal dr. egyetemi t a n á r .

A

z egyéni é s a néplélek élete é s f e j l ő d é s e u g y a n - azon t ö r v é n y e k szerint történik. M i n d a k e t t ő - nek az é l e t é b e n é s f e j l ő d é s é b e n l e g f o n t o s a b b az, hogy a lelki f u n k c i ó k e l v é g z é s é r e e g é s z s é g e s t á p - lálékban r é s z e s ü l j ö n . Ez viszont a z t jelenti, hogy úgy az értelmi é l e t n e k , mint az é r z e l e m - é s az a k a r a t v i l á g á n a k e g é s z s é g e s m ű k ö d é s e s z ü k s é g - s z e r ű e n megköveteli, hogy e s z m é n y e k e t n y u j t s u n k a z o k n a k , melyek nélkül s z ü n e t e l a g o n d o l k o d á s , az érzelem ós az a k a r a t .

Az egyéni lélek é l e t é b e n é s f e j l ő d é s é b e n az igaz, a s z é p é s a jó n y ú j t j á k e z e k e t az e s z m é n y e k e t , a néplélek é l e t é b e n pedig a t u d á s , a t u d o m á n y , a m ű v é s z e t é s vallás. E z e k n e k életén ó s ö s s z h a n g - ján épül föl az egyéni é s a népiélék ö s s z h a n g j a ; bármelyik hiányozzék, m e g s z ű n i k az ö s s z h a n g , d i s h a r m ó n i a , discordia t á m a d , mely e g y f o r m á n v e s z e d e l m e s az egyéni léleknek ós a n é p i é l e k n e k

é l e t é r e é s f e j l ő d é s é r e . <p Az e m b e r e k v e z e t é s é b e n , ha igazán barátai v a -

g y u n k a f e j l ő d é s é n e k , a t ö k é l e t e s e d é s n e k , erre az á l l á s p o n t r a kell helyezkedni. Ez teheti é s teszi

is s z a b a d d á úgy az e g y e s e m b e r t , individuumot, mint a t á r s a s e m b e r l é n y t , m e r t ez állapítja m e g é s s z a b á l y o z z a m i n d k e t t ő n é l a r e n d e l t e t é s t , a célt.

T a g a d h a t a t l a n igazság ugyanis az, hogy »illud e s t liberum, q u o d s u i m e t et n o n alterius g r a t i a e s t « .

Ezt a s z a b a d s á g o t legtisztábban a k e r e s z t é n y s é g képviseli, n e m c s a k mint vallás, h a n e m mint az e m b e r i életet s z a b á l y o z ó i n t é z m é n y is.

A k e r e s z t é n y s é g b e n célja van úgy az e g y e s e m - b e r n e k , mint m a g á n a k az e m b e r i s é g n e k : Isten külső d i c s ő s é g é n e k e l ő m o z d í t á s a é s az e m b e r bol- d o g s á g á n a k m e g t e r e m t é s e . Ez a cél s z a b á l y o z z a a lelki é l e t n e k ö s s z e m ú k ö d é s é t , e g y e s e m b e r , az e g é s z e m b e r i s é g e n n e k m e g v a l ó s í t á s á b a n élő m a - g a s a b b szellemi életet.

A vallás Isten m e g i s m e r é s é b e n é s i m á d á s á b a n a l e g k ö z v e t l e n e b b ü l vezeti e h h e z a célhoz az e m b e r t . Értelmével, eszével megismeri a legfőbb ismerni, tudni valót, az a b s z o l ú t Igazat, Istent, szívével é s a k a r a t á v a l m a g á b a f o g a d j a az a b s z o l ú t s z é p e t ó s a t ö k é l e t e s . J ó t . Ez a legtisztább h á r m ó n i a , mely a léleknek földi m e n n y o r s z á g a is, melyet a hit, re- m é n y é s a s z e r e t e t isteni e r é n y e i n e k bizalma t e r e m t m e g .

A t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t a z o n o s célt szolgál e g y e s e m b e r n é l é s az e g é s z e m b e r i s é g n é l ; mind a k e t t ő n e k az a r e n d e l t e t é s e , hogy c é l j á n a k e l é r é - s é r e g y á m o l i t s a az e m b e r e g y é n t é s az e m b e r t á r s a s lényt. Közelebb áll h o z z á n k tárgyánál f o g v a m i n d - a k e t t ő , s m e n n y i b e n az emberi igazat, az emberi s z é p e t é s a jót vizsgálja, d e céljánál f o g v a viszont k ö z e l e b b áll a valláshoz, a m e n n y i b e n az e m b e r i igaznak, az e m b e r i s z é p n e k , az e m b e r i j ó n a k k u t a t ó v i z s g á l á s á b a n a r r a törekszik, hogy lelkünket föl- e m e l j e az Istenhez, akiről azt m o n d j a a s z e n t í r á s :

s c i e n t i a r u m D o m i n u s e s t . <?

Ha t e h á t a t u d o m á n y n a k é s a m ű v é s z e t n e k ezt a célját t ö r e k s z ü n k elérni, lehetetlen, hogy a t u d o - m á n y é s a m ű v é s z e t ö s s z e ü t k ö z z é k a vallással, m e l y b e n c s a k ú g y m e g n y u g s z i k m i n d k e t t ő , mint a h o g y S z e n t Ágostpn szavai szerint a n y u g h a t a t - lan e m b e r i lélek m e g n y u g s z i k az I s t e n b e n . «?

Az e g y e s e m b e r lelkében az igaznak, j ó n a k , a s z é p n e k é s a s z e n t n e k ö s s z h a n g j a t e r e m t i m e g a h a r m ó n i á t , a népiólekben pedig a vallás, a t u d o - m á n y é s a m ű v é s z e t . Látszólag rossz időben irom e z e k e t a s o r o k a t . S z e n n á r m e z e j é n v é g b e m e n t g ő g ö s kísérlet m a ismétlődik a k e r e s z t é n y F r a n c i a - o r s z á g b a n , mely két évszáz romboló k ü z d e l m e i - b e n a n a p j a i n k b a n lezajlott e r e d m é n y i g jutott. A s z e c e s s z i ó t ö r v é n y e m e g b o l y g a t t a , s ő t t ö n k r e t e n n i iparkodik a n é p i é l e k b e n a vallás, a t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t e g y ü t t e s uralmát, ö s s z h a n g z ó é r v é -

n y e s ü l é s é t . <9 A v é g s ő e r e d m é n y is u g y a n a z . Mint S z e n n á r

m e z e j é n egyedül a f é l b e m a r a d t t o r o n y n a k romjai m a r a d t a k m e g a k ü z d e l e m emlékeül, a mai s z o - morú k ü z d e l e m is egyedül r o m o k a t hagy h á t r a . Ezek a r o m o k a z o n b a n v e s z e d e l m e s e b b e k , mivel az e m b e r e k lelki világában v a n n a k ; az e g y e s e m b e r i lélekben, a n é p l é l e k b e n is bénítják a g o n - d o l k o d á s t , m e g m é t e l y e z i k az é r z e l m e k e t , b ű n ö s s é teszik az a k a r a t o t . Az isteni e m b e r n e m él az e m - b e r b e n , egyedül az e m b e r i e m b e r n e k van élete, mely Isten nélkül n e m igazán e m b e r i élet.

Az igazán e m b e r i élet é r d e k é b e n m a az első k ö - t e l e s s é g eltávolítani a r o m o k a t a z e m b e r i lélekből, hogy a z u t á n tisztán é l h e s s e n az. Az e g é s z v o n a - lon m e g kell t e h á t t e r e m t e n i a vallásnak, a t u d o - m á n y n a k é s a m ű v é s z e t n e k h a r m ó n i á j á t . T e m p - lomi s z ó s z é k , tanítói k a t h e d r a , a c s a l á d a p á n a k é s a n y á n a k m a r t i r s á g a , a t á r s a d a l m i élet k ü l ö n b ö z ő m e g n y i l a t k o z á s a mind ezt a célt szolgálja. Ezt a célt kell szolgálni első s o r b a n az i r o d a l o m n a k , mely n a p j a i n k b a n a f e j l ő d é s n e k é s a h a l a d á s n a k m i n d e n n é l f o n t o s a b b e s z k ö z e . E n n e k s e g í t s é g é v e i g y ú j t h a t n a k m a világosságot, mely világit é s m e l e - gít is e g y s z e r r e . .

A m ű v é s z e t i élet s e g í t s é g é v e l é r h e t j ü k el külö- n ö s e n s z é l e s k ö r b e n ezt a célt, mely m ű v é s z e t i élet a s z é p k u l t u s z á b a n l e g k ö z v e t l e n e b b e n e m e l - h e t b e n n ü n k e t az I s t e n h e z . Az e g y s z e r ű iparos is k ö z r e m ú k ö d h e t i k e r r e m u n k á j á v a l , melyben a s z é - p e t szolgálja, n e m ö n m a g á é r t , s a j á t h a s z n á é r t , h a - n e m e m b e r t á r s a i é r t , e m b e r t á r s a i b a n az Istenért.

Az e g y s z e r ű i p a r o s lelkében megnyilatkozó művészi s z é p m i n d e n n é l a l k a l m a s a b b , a f ö n n e b b jelzett t ö r e k v é s b e n , az altruizmusra, illetőleg a t i s z t a fele- baráti s z e r e t e t r e . A s z é p n e k ez a k u l t u s z a s z a b á - l y o z h a t j a a t á r s a d a l m i életet, lehet i r á n y a d ó a s z o - ciális k ü z d e l m e k b e n .

A t á r s a d a l o m v e z e t ő e m b e r e i n é l a vallás é s a t u - d o m á n y ö s s z h a n g j a teremti m e g az e g é s z s é g e s életet é s a f e j l ő d é s t . Mindig ez volt a m e g g y ő z ő - d é s e m , melyet az é l e t n e k é s a t ö r t é n e l e m n e k az i s m e r e t e n a p o n k i n t erősít. Ezért volt mindig lel- k e m n e k á b r á n d j a , éltető é s lelkesítő e s z m é n y k é p e

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(7)

\

A b u d a p e s t i Szt István t e m p l o m

i

Részlet a főoltárral

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti Művészet

(8)

A b u d a p e s t i Szt. István t e m p l o m Nagybányai ö t v ö s m ű v e k

T a r j á n O s z k á r d i s z k ú t j a

A k a r á c s o n y i iparművészeti tárlaton

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti Művészet

A b u d a p e s t i Szt. István t e m p l o m s z ó s z é k e

Ezüst t á n y é r 1659-ből

(9)

a vallásnak ós t u d o m á n y n a k ö s s z h a n g j a . É r t h e t e t - len előttem, elszomorító is, mikor e k e t t ő k ü z d e l - m e t viv e g y m á s s a l ; n e m a n e m e s v e r s e n y k ü z d e l - mét, h a n e m az é l e t - h a l á l h a r c r a e m l é k e z t e t ő k ü z - delmet, melyet az irigység é s f é l t é k e n y s é g t á m a s z t , az ö n z é s szít, a c s ú n y a n a g y r a v á g y á s tüzel. Pedig é d e s t e s t v é r m i n d a k e t t ő , n e v ü k m e g e g y : Igazság.

A vallás a b b a n a s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n van, hogy az isteni tekintély b i z o n y o s s á teszi i g a z s á - g a i t ; a t u d o m á n y pedig t ö r e k s z i k az igazság bizo-

n y o s s á g á r a . s?

A t u d o m á n y t művelő e m b e r n e m a k a r j a m i n d j á r t látni az i g a z s á g n a k f é n y e s v i l á g o s s á g á t ; b e n n e van az emberi t e r m é s z e t b e n az, hogy örül a k ü z - d e l e m n e k . De a k ü z d e l e m b e n s o k s z o r kifárad az e m b e r i ész, s o k s z o r m e g m á m o r o s lesz. A t u d o - m á n y f é n y e s v i l á g o s s á g a késik, c s a k szikrák fényei l á t s z a n a k . Az e m b e r örül e n n e k is, d e a szikrák f é n y e mellett az emberi ész látni kezdi a vallásnak igazságait, a hitnek f é n y é t . T e l j e s f é n y , t e l j e s vilá- g o s s á g köszönti a t u d o m á n y t igaz a l a p j a i b a n ós o k a i b a n múvelő e m b e r t . Ennél a f é n y n é l , az igaz- s á g n a k e n n é l a világánál s a j á t kicsinysége teljes t ö r p e s é g é b e n túnik fel. Megborzad t ő l e ; a t u d o - m á n y s z i k r á j á n a k f é n y e b e h a t a g y á b a , d e n e m melegít, n e m is világit, egyedül izgat. E b b e n az á l l a p o t b a n lesz az e m b e r i ész az az isteni i g a z s á g - n a k e l l e n s é g e ; a n n a k f é n y e é s v i l á g o s s á g a növeli izgatott á l l a p o t á t ; látja a t e r e m t ő i g a z s á g e r e j é t ; értelme, e s z e t e r e m t e n i a k a r . De n e m bír; P r o m e - t h e u s m e s é j e ismétlődik. S z e g é n y t u d ó s , miért n e m vallod be, hogy n e m birsz t e r e m t e n i ; az a szikra hiányzik c s a k , mely életet t u d n a adni ? Nem teszi szégyenli ezt a vallomást. De a mit t e s z , az volta- k é p e n t e h e t e t l e n v e r g ő d é s . Gúnyolni, t á m a d n i kezdi a vallás i g a z s á g a i t ; h a ez n e m elég, megveti é s m e g t a g a d j a ; Isten n e m kell n,eki; az » é n « pótol nála m i n d e n t . Bizony c s a k az » ó n « - n e k , az egyéni s u b j e c t i v f ö l f o g á s n a k h a r c z a az, nem a t u d o m á n y - nak. A t u d o m á n y , mely m a g a az igazság, n e m b á n t h a t j a a t ö k é l e t e s igazságot, mely a vallás- b a n , közelebbről a k e r e s z t é n y s é g b e n él é s ural- kodik.

Nem a k a r o m ismételni az á l t a l á n o s a n ismert i g a z s á g o t , hogy a t e r e m t ő s z e l l e m e k , kiknek igazán t u d o m á n y u k v a n é s n e m egyedül t a n u l t s á g u k , mindig v a l l á s o s s a k voltak. De ide iktatom egy nagy g o n d o l k o d ó n a k i m á d s á g á t , akit t u d o m á n y á é r t b e c s ü l n a g y r a m o d e r n k o r u n k minden igaz t u d ó s a . Bacon F e r e n c ez a nagy g o n d o l k o z ó , aki h a l h a - tatlan m ű v é b e n , a Nóvum O r g a n u m b a n , m e g h a t ó s z a v a k b a n fordul a t u d o m á n y o k I s t e n é h e z é s a l á - z a t o s lélekkel kéri gyámolító s e g í t s é g é t .

M i n d e n h a t ó Atya — irja i m a s z e r ű e g y s z e r ű s z a - vakkal, — ki a látható világosságot mindjárt k e z - d e t b e n m e g a d t a d t e r e m t m é n y e i d n e k , az értelmi világosságot pedig t e r e m t ő m ű v e d k o r o n á j a k é p e n az e m b e r o r c á j á r a lehelted, v e d d o l t a l m a d b a ezt a m u n k á t , mely a t e j ó s á g o d n a k g y ü m ö l c s e ó s a t e d i c s ő s é g e d e t a k a r j a hirdetni é s irányíts e n g e - m e t a mű m e g í r á s á b a n . A t e m u n k á i d , s a j á t s z a -

vaid szerint, mind Jók, mig az e m b e r m u n k á j a mind c s a k h i ú s á g é s az e m b e r i lélek k í n z á s á r a való.

T e a z é r t m u n k á d után m e g n y u g o d h a t t á l , míg az e m b e r t , m u n k á i e l v é g z é s e u t á n , n y u g t a l a n s á g gyötri. Arra k é r ü n k t é g e d e t , kik a t e m u n k á d m e g - i s m e r é s é r e t ö r e k s z ü n k , világosítsd föl ami é r t e l - m ü n k e t , hogy m e g k ö z e l í t h e s s ü k a t e t u d á s o d a t é s o s z t á l y r é s z ü n k legyen jól e l v é g z e t t m u n k á n k után

az isteni n y u g a l o m . s?

Arra k é r ü n k , hogy az isteni kegyelemtől s e g í t e t t e m b e r i ész az e m b e r i s é g nagy c s a l á d j á b a n o t t h o -

n o s legyen. ^ Ez az i m á d s á g ami i m á d s á g u n k is. M a g y a r o r s z á g

v e z e t ő é r t e l m i s é g é n e k m u n k á l k o d á s a a k k o r lesz e r e d m é n y e s , ha m i n d e g y i k n e k lelkét á t h a t j á k a XVII. évszáz nagy g o n d o l k o d ó j á n a k szavai. Á t h a t - ják az e g é s z lelket, g o n d o l k o d á s t , é r z é s t é s c s e - lekvést. Mindenekelőtt az a k a r a t o t , m e l y n e k lelkes

irányítása c s a k ezzel lehet. v Miért t a r t o m én a z t f o n t o s n a k M á g y a r o r s z á g r a

nézve, a s z e r k e s z t ő űr e n g e d e l m é v e l , a közelgő s z á m o k n a k e g y i k é b e n s z á n d é k o z o m kifejteni.

SZENT ISTVÁN TEMPLOMA O Irta: Csányi Károly.

F

él s z á z a d o t m e g h a l a d ó m u n k á n a k g y ü m ö l c s e g y a n á n t k é s z e n áll az o r s z á g szivében a S z e n t István királyról n e v e z e t t h a t a l m a s t e m p l o m . H o m - lokzatán m e s s z e fénylő, a r a n y o s b e t ű k k e l olvas-

h a t ó e f e l í r á s : c EGO - SUM • VIA - VERITAS • ET - VITA

(»Én vagyok az űt, az i g a z s á g é s az é!et«). L á s s u k m e n n y i b e n é r v é n y e s ez m ű v é s z e t i s z e m p o n t b ó l

t e m p l o m u n k r a . <5>

Az isten d i c s ő s é g é r e e m e l t e m e h a t a l m a s épít- m é n y a művészi a l k o t á s » ú t j á t « m u t a t j a , a n y a g á - ban az örök életű » i g a z s á g « é r v é n y e s ü l é s végűi b e n n e az olasz r e n e s z á n s z m ű v é s z e t l e g s z e b b emlékein látható f o r m á k új »életre« kelve művészi

ö s s z h a n g b a n e g y e s ü l n e k . . A t e m p l o m é p í t é s é n e k t ö r t é n e t e s z á z év előtti

időre nyúlik vissza. Egy s z á z a d d a l ezelőtt a Lipót- v á r o s m é g r e n d e z e t l e n , g y é r e n lakott k ü l v á r o s a volt P e s t n e k . Annyian m é g i s laktak itt, nogy é l é n - ken é r e z t é k az isten h á z á n a k hiányát. A h a t ó s á g is b e l á t t a e n n e k a k í v á n s á g n a k j o g o s voltát s már e k k o r f o g l a l k o z t a k azzal a tervvei, hogy n a g y o b b s z a b á s ú t e m p l o m o t é p í t s e n e k . A l e g s ü r g ő s e b b s z ü k s é g e n s e g í t e n d ő , a lipótvárosiak k é r e l m é r e 1817-ben ideiglenes kis t e m p l o m o t é p í t e t t e k . A n a g y o b b t e m p l o m é p í t é s é n e k t e r v e a z o n b a n n e m a l u d t el. 1 8 2 2 - b e n S c h w a r z József nevű r a j z t a n á r k é s z í t e t t n a g y o b b s z a b á s ú t e r v r a j z o t , mely é r d e - kes, d e l e g k e v é s b b é s e m művészi e m l é k e az akkori

pesti é p í t é s z e t n e k . <9 A m o s t a n i t e m p l o m é p í t é s é t Hiid József 1851-ben

k e z d t e meg, a mikor a f ő v á r o s n a k m é g m i n d ö s s z e c s a k 6 0 , 0 0 0 l a k o s a volt. Akkoriban a t e m p l o m a l a k j á t e g é s z e n m á s r a t e r v e z t é k , mint a milyen m a ; az idők f o l y a m á n a f ő v á r o s s z é d í t ő e n r o h a m o s

ÍO <? M ű v é s z i Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(10)

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti Művészet

• - 4 ' M - i ' M . M ' J . 1 J

A S z e n t István t e m p l o m Szt. Cecilia oltára f e j l ő d é s é n e k é s a vele változó művészi i g é n y e k -

n e k megfelelően alakult át. Bár a m u n k a p é n z s z ű k e miatt l a s s a n haladt előre, m é g i s a k u p o l a 1867-ben k é s z e n állott. Hild m é g u g y a n e z é v b e n meghalt.

Az eredeti t e r v e n a mult s z á z a d elején divott e m - p i r e - f o r m á k u r a l k o d t a k , a mi m é g az

északi é s déli h a t á r f a l a k o n — melyek Hild idejéből s z á r m a z n a k — m a is látható.

A m ű v e z e t é s t e z u t á n Ybl Miklós v e t t e át. Az é p ü l e t e t megvizsgálván, kijelen- t e t t e , hogy a kupola, illetőleg a t e h e r - viselő pillérek n e m e l e g e n d ő szilárdak.

Aggodalmait igazolta az 1868 j a n u á r 2 2 - é n beállott k a t a s z t r ó f a , a mikor is a k u p o l a a v á r o s legtávolibb r é s z e i b e el- hallatszó, óriás robajjal ö s s z e o m l o t t . Ybl ú j a b b t e r v e k e t k é s z í t e t t az olasz r e n e - s z á n s z n e m e s s t í l u s á b a n . Az új t e r v e k alapján az épitést 1891-ig folytatta; e k k o r b e k ö v e t k e z e t t halála m e g a k a d á l y o z t a őt nagy m ű v é n e k b e f e j e z é s é b e n . Halála- kor c s a k a t e m p l o m külseje volt k é s z e n ; a belsőről t e r v e k e t n e m h a g y o t t hátra.

Ily k ö r ü l m é n y e k közt v e t t e át 1891-ben Kauzer J ó z s e f , az épitő bizottság egyik t a g j a , a t e m p l o m é p í t é s é n e k ügyét. Kau- zer előbb t a n u l m á n y ú t r a m e n t O l a s z o r - s z á g b a , hogy e z t a tiszta olasz r e n e - s z á n s z s t í l u s b a n elgondolt m ű v e t a hely színén s z e r z e t t b e n y o m á s o k alapján mi- nél t ö k é l e t e s e b b e n ó s a m e s t e r m e g k e z - d e t t m ű v é h e z m é l t ó a n f o l y t a t h a s s a . H a z a t é r v e e l k é s z í t e t t e a t e m p l o m belső d í s z í t é s é n e k t e r v é t , m e l y n e k alapján a k ö l t s é g e k e t 1 . 3 0 0 , 0 0 0 f o r i n t b a n állapí- t o t t a m e g . A t a n á c s a z o n b a n c s a k egy millió f o r i n t o t s z á n t e m u n k á k r a . Ez n e m k e d v e t l e n í t e t t e el a t e r v e z ő t ; s z í n e s m o d e l t készített, igy m u t a t v á n be t e r v e - z e t é t . E n n e k a l a p j á n Lipthay Béla b á r ó ó s Ráth György k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s i k e - rült rávenni az épitő bizottságot, hogy Kauzer t e r v é t m e g c s o n k i t a t l a n ú l f o g a d - ják el. így vált l e h e t s é g e s s é , hogy s z í n -

ben, f o r m á b a n e g y a r á n t h a r m o n i k u s e g é s z e t h o z h a t o t t létre.

A t e m p l o m a l a p r a j z a g ö r ö g — egyenlő s z á r ú — k e r e s z t idom. A h o s s z - é s k e - r e s z t h a j ó m e t s z é s e által k e l e t k e z e t t n é g y z e t felett e m e l k e d i k a 9 6 m é t e r m a - g a s é s 2 2 m é t e r á t m é r ő j ű , r e m e k k ö r - vonalú kupola, a nyugati oldalon k é t k a r c s ú t o r o n y által kisérve. Ez a k e r e s z t - alak a külsőn is é r v é n y e s ü l . Alapelren- d e z é s e s o k b a n e m l é k e z t e t a g e n u a i S a n t a Maria d a C a r i g n a n o t e m p l o m a l a p r a j z á r a . A perugiai m e s t e r , Galeazzo Alessi e m e h a t a l m a s m ű v e b e l s e j é b e n — úgyszinte a Szt. István t e m p l o m é is — b á m u l a t o s a n h a r m o n i k u s h a t á s ú . A f ő v á r o s l e g n a - g y o b b t e m p l o m a b á r m e l y p o n t r ó l t e k i n t v e

festői k é p e t nyújt. F ő h o m l o k z a t a egyelőre n e m é r v é n y e s ü l h e t k e l l ő k é p p e n , d e a t e r v e z e t t t é r l é t e s í t é s e után a külső ö s s z h a t á s j e l e n t é k e n y e n n y e r é r t é k é b e n .

Belsejébe lépve, m i n t h a c s a k olasz földön j á r n á n k ,

(11)

az olasz r e n e s z á n s z virágzó k o r s z a k á b a k é p z e l - v e n n ü n k a z t , hogy a r e n e s z á n s z a l k o t á s o k n a g y - h e t j ü k m a g u n k a t . Szín é s f o r m a lélekemelő h a r m ó - s á g a c s a k ö s s z e h a s o n l í t á s útján h a t r e á n k . A római niába olvad b e n n e ö s s z e . Az első pillanatban u g y a n P é t e r - t e m p l o m o t első ízben megpillantva c s a l ó d á s t az az é r z é s ü n k t á m a d , m i n t h a a belső t é r n e m é r z ü n k , c s a k miután részleteit is s z e m ü g y r e v e t t ü k állana a r á n y b a n a külsővel. De t e k i n t e t b e kell é s főleg miután ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a z o k a t az e m -

ber méreteivel, é b r e d ü n k t u d a t á r a n a g y s á g á n a k . így v a g y u n k a belsővel is. A Szt. I s t v á n - t e m p l o m k ü l s e j é t m á r r é g ó t a szemléljük, elég a l k a l m u n k volt, ö n k é n t e l e n ü l is, ö s s z e h a s o n l í - t á s o k útján n a g y s á g á r ó l f o g a l m a t al- kotni. De b e l s e j é t mindez ideig n e m láttuk, itt újból c s a k az ö s s z e h a s o n - lításhoz kell f o l y a m o d n u n k . Ha a z o n - b a n t ö b b ízben s z e m l é l j ü k b e l s e j é t , a z t találjuk, hogy az a k ü l s ő h ö z n ö v e - kedik s z e m ü n k b e n : mintegy betölti a külsejét. A t e m p l o m belől;az o r g o n a - k a r z a t alól s z e m l é l v e é r v é n y e s ü l leg- j o b b a n ; t e k i n t e t ü n k s z a b a d o n h a t o l - h a t fel a k u p o l a t e r é b e , m a j d pedig az é l é n k e b b világitású s z e n t é l y b e , hol a főoltár e m e l k e d i k . Művészeink leg- jobbjai a l k o t á s a i k j a v a r é s z é v e l járul- t a k hozzá a h h o z , hogy a t e m p l o m méltó legyen m a g a s z t o s r e n d e l t e t é -

s é h e z . <9 A nyugati h o m l o k z a t o r o m z a t á n lát-

h a t ó s z o b o r - c s o p o r t o z a t F e s s l e r Leó r é g e b b e n e l h u n y t s z o b r á s z - m ű v é s z a l k o t á s a . A f ő k a p u feletti k é p T h a n Mór m ű v é s z e t é t hirdeti. A b e l s ő b e n a b o l t o z a t o k a t m o z a i k - k é p e k födik, e z e k l e g n a g y o b b r é s z e Lotz Károly é s B e n - c z ú r Gyula m e s t e r i k a r t o n j a i n y o m á n

k é s z ü l t e k . K ö z é p e n , a k u p o l a t e t ő - p o n t j á n látjuk az Úristen h a t a l m a s a l a k j á t ; ez alak n e m c s a k e b b e n a t é r b e n , d e a Lotz m ű v é s z e t é b e n is a m e s t e r a l k o t á s a i n a k t e t ő p o n t j á t k é p - viseli.

B e l é p v e a t e m p l o m b a , t e k i n t e t ü n k ö n k é n t a s z e n t é l y felé irányul, m e g - k a p ó világításánál f o g v a . A b a l d a - c h i n o s f ő o l t á r o n Stróbl Alajostól Szt.

István f e h é r m á r v á n y - s z o b r a áll. A s z o b o r m e r e v s é g é t n e m h i b á z t a t n é k , h a e g y é b k é n t kielégítené v á r a k o z á - s u n k a t . Jóval m a g a s a b b színvonalon állnak Mayer Ede s z o b r á s z d o m b o r - művei. Ezek a s z e n t é l y félköralakú h a - t á r f a l á t ékesítik é s Szt. István király életéből vett j e l e n e t e k e t á b r á z o l n a k . Kár h o g y a d o m b o r m ű v e k b ö l a l k o t o t t frizt a főoltár felnyúló k u p o l á j a k e t t é - s z a k í t j a .

A k u p o l a t e r é b e n a n é g y sarokpillér közül h á r m a t f ü l k é b e helyezett s z o - . ^ b o r m ű , n e g y e d i k é t a régi olasz m e s t e -

^ ^ ^ ^ ^ rek a l k o t á s a i h o z h a s o n l í t h a t ó s z ó s z é k A S z e n t István t e m p l o m Szt. József oltára díszíti. Az o l d a l f a l a k h o z h á r o m - h á r o m

ÍO <? M ű v é s z i Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(12)

oltár csatlakozik. Ezek közül e g y - e g y a k e r e s z t h a j ó k é t v é g é n van elhelyezve é s jóval n a g y o b b a t ö b - bieknél. A jobb k e r e s z t s z á r n y b a n emelkedő' Szűz Mária-oltár s z é p arányaival, e g y s z e r ű s z í n h a t á s á v a l é s n e m e s formáival l e g i n k á b b feltűnik. Az oltárkép, melyen Szt. István király M a g y a r o r s z á g o t Szűz Mária o l t a l m á b a ajánlja, a lipótvárosi új t e m p l o m - b a n a l e g s z e b b é s a r e n e s z á n s z nagy f e s t ő i h e z méltó alkotás. A mesteri s z í n e z é s é s a t ö k é l e t e s rajz m é g B e n c z ú r Gyula művei közt is a legelsők közé helyezik e m ű v e t . A s z e m b e n levő S z e n t K e r e s z t - oltáron S t e t k a Gyula Krisztust a k e r e s z t f á n á b r á - zoló k é p é t s z e m l é l h e t j ü k . Az oltárnak az előbbiével r o k o n g a z d a g a r c h i t e k t ú r á j a némileg g a z d a g a b b h a -

t á s ú k é p e t kívánt volna. «?

A jobboldali k á p o l n á k e g y i k é b e n a S z e n t Imrét á b r á z o l ó oltárkép V a s t a g h György, m á s i k á b a n S z e n t Cecilia o l t á r á n a k h á r m a s k é p e Nádler Róbert művészi e c s e t e alól került ki. A baloldali S z e n t J ó z s e f - k á p o l n á b a n az oltár F e s z t y által f e s t e t t h á - rom a l a k j a kinő az a r c h i t e k t o n i k u s keretből. A S z e n t A d a l b e r t - k á p o l n a o l t á r k é p e Roskovicstól s z á r m a z i k ; kár, hogy a s z e n t a l a k j a n e m eléggé ki- fejező. Az oltárok a n y a g a f e h é r é s s z í n e s márvány.

A monolit o s z l o p o k által h o r d o t t k a r z a t o n e m e l - k e d ő h a t a l m a s o r g o n a A n g s z t e r pécsi o r g o n a g y á - r o s műve. H a n g j a kitűnő s m á r első p r ó b á j a k o r is a t e m p l o m jó a k u s z t i k á j a k o n s t a t á l h a t ó volt. A tölgyfából k é s z ü l t o r g o n a - h á z a r c h i t e k t ú r á j a e g y e - zik a t e m p l o m belsejéével. A r a j t a levő d í s z e d é n y alakú v é g z ő d é s e k a z o n b a n k i c s i n y e s e k a s z é p e n tagolt o r g o n á h o z viszonyítva.

Az oltárok felszerelési tárgyai méltók a t e m p l o m m ű v é s z i voltához. Az o l t á r - g y e r t y a t a r t ó k , f e s z ü l e - t e k , k á n o n - t á b l á k ifj. H e r p k a Károly munkái. Mind- e z e k a m ű t á r g y a k , úgyszinte a t e m p l o m e g y é b felszerelési tárgyai is Kauzer József rajzai n y o m á n S z a b ó Antal s z o b r á s z által m i n t á z o t t gipszminták után k é s z ü l t e k . A t e m p l o m b e l s e j e villamos f é n y - nyel világitható é s g ő z f ű t é s r e van b e r e n d e z v e . A csillárok é s k a n d a l á b e r e k úgy t e r v e z e t , mint m u n k a t e k i n t e t é b e n l e g s z e b b darabjai a t e m p l o m f e l s z e - r e l é s é n e k .

Az e g é s z t e m p l o m t a n ú s á g o t t e s z arról, hogy a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t s z e l l e m é t m e n n y i r e megértik m ű v é s z e i n k ó s iparosaink. Hogy a z o n b a n a t e m p - lom b e l s e j e m i n d e n izében oly e g y ö n t e t ű é s hogy oly hiven tükrözi v i s s z a az olasz r e n e s z á n s z m ű - v é s z e t lényegét, az m é g i s az alkotó m e s t e r , Kauzer József elkerülhetetlen é r d e m e . Viszont h á l á s a k l e h e t ü n k s z é k e s - f ő v á r o s u n k n a k , mint a t e m p l o m k e g y u r á n a k , hogy b ő k e z ű s é g e által lehetővé t e t t e ily művészi a l k o t á s létrejöttét.

EGY LAIKUS LEVELEI. • S z e r k e s z t ő u r a m !

N

émi m e g d ö b b e n é s s e l , de bizonyos m e g e l é g e - d é s s e l olvastam a l a p o k b a n a m ű v é s z e t e k h a n y a t l á s á t , a kiállítások silány v o l t á t : k é p b e n ,

s z o b o r b a n , b ú t o r b a n é s e g y e b e k b e n . Ismétlem, m e g e l é g e d é s s e l , m e r t e n n e k b e kellett k ö v e t -

keznie. s?

Nálunk, — ahol az e m b e r e k c s a k s á t o r o s ü n n e - p e k e n f o g l a l k o z n a k m ű v é s z e t t e l , a k k o r is állami t á m o g a t á s r a , s o r s j á t é k r a é s u n o s u n t a l a n az e m b e r - baráti s z i v e k r e apellálva, — el kellett jönnie a n n a k , amit úgy n e v e z n e k , hogy r o s s z a b b a h á t r a m e n é s - nél. Ez teljes m é r t é k b e n sikerült s m o s t a z u t á n helyben volnánk.

A k é p z ő m ű v é s z e t r ő l m é g c s a k n e m is szólok. A

» f ü g g e t l e n « zsűri e g y s z e r ű e n s k a n d a l u m o t r e n d e - z e t t tárlat helyett, bár az utóbbi lett volna. Ám itt van az i p a r m ű v é s z e t i kiállítás, a m e l y n e k a látásán elszomorodik a szívem. Úgy néz ki az e g é s z , m i n t h a n e m t u d n á n k , hogy mi az az i p a r m ű v é s z e t .

Az i p a r m ű v é s z e t — h a j ó i s e j t e m — mint az angol k i f e j e z é s is m u t a t j a : applied, a z a z a l k a l m a z o t t m ű - v é s z e t , az illető n e m z e t vagy t á r s a d a l o m k a r a k t e - r é n e k , anyagi viszonyainak a r e z o n á n s a . És ugyan ki meri m o n d a n i , hogy a mi művészi i p a r u n k ilyen ? M e g e n g e d e m , hogy t á r s a d a l m u n k egyáltalán nem nemzeti s így m e g m a g y a r á z h a t ó a bécsi W i e n e r W e r k s t a t t l é c - m o t i v u m a i n a k a szolgai f e l h a s z n á - lása, a P r a g - R u d n i k e r K o r b w a a r e n - F a b r i k e m p i r e vonalú s z a l m a s z é k e i n e k a n e h é z f á b a n való unal- m a s variácziója, bár az m a g á b a n véve is a b s z u r - d u m , hogy a s z a l m a f o n á s s z u b t i l i t á s á n a k megfelelő alak é s a r á n y a palizander p á r n á z o t t foteleknél szintén finom é s p r o p o r c i ó s legyen. így t e r e m n e k a z t á n a b u t o r - h e r m a f r o d i t á k , a m e l y e k n e k m e g t e k i n - t é s e fizikai f á j d a l m a t okoz. S a társadalma f e l f o g á s t ú l s á g o s a n f i t o g t a t o t t » e u r ó p a i s á g a « amellett, hogy m e g b o s s z u l j a m a g á t , l e h e t e t l e n n é teszi a n é p i e s m o t i v u m o k t o v á b b f e j l e s z t é s é t a m ű i p a r t e r é n .

Mi lehetetlenül nagyzoló s amellett k o l d u s náczió v a g y u n k . K ö z é p o s z t á l y u n k m é g mindig nincs, az angol g e n t r y f o g a l m a n e m f e d v é n a mi f e r t á l y m á g -

n á s a i n k h a s o n l ó e l n e v e z é s é t . Ez a m á s o d i k hiba.

Azt m á r e m i i t e t t e m , hogy m ű i p a r u n k b a n nemzeti k a r a k t e r alig van. L á s s u k talán az anyagi viszo- n y a i n k h o z való a l k a l m a z k o d á s t . Hát, hogy nagyon szeliden f e j e z z e m ki m a g a m , erről difficile e s t s a t y - ram non s c r i b e r e . . .

A f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g n a g y r é s z e n á l u n k a h o n o - rácior osztályból kerül ki, a m e l y osztály a leg- p o n t o s a b b fizető is, m e r t m u s z á j neki. Ezek v a - g y o n t a l a n o k n a k s z ü l e t n e k é s c s e k é l y kivétellel a d ó s s á g o k h á t r a h a g y á s á v a l t á v o z n a k a világnak n e v e z e t t siralomvölgyből. Viszont senki s e m tilt- h a t j a m e g nekik, hogy fiú- é s l e á n y g y e r m e k e i k ne s z ü l e s s e n e k , hogy n e l a k j a n a k s némi b ú t o r r a s e g y é b l a k b e r e n d e z é s i t á r g y r a is s z ü k s é g ü k n e le- g y e n . A fiúk r e n d e s e n m e g h á z a s o d n a k , a lányok pedig f é r j h e z m e n n e k , m e r t ez a hivatásuk. És s z e g é n y e n h á z a s o d n a k s nagyon s z e g é n y e n m e n - n e k f é r j h e z , m e r t m á s k é p n e m lehet.

Mikor egy fiatal pár ú t j á r a indul, vértelen, d e n e m k e v é s b é k e m é n y t u s á k folynak az ideális o t t h o n é r t . Igen, m e r t a művészi é r z é s eléggé ki van m á r f e j - lődve nálunk. S az I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t kiállitá-

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti Művészet

(13)

sain léleknek t e t s z ő d o l g o k a t látva, s z ó b a jön a kiállítás e g y e s s z o b á i n a k , d í s z e i n e k az ára, d e ki- sül, hogy n e m lehet megfizetni őket. A s é t a vége valamelyik körúti b ú t o r k e r e s k e d é s , egy művészi n y a k k e n d ő b e hurkolt k á r p i t o s - é s díszitő-Iegény, ö s s z e s e n egy o c s m á n y lakás, a m e l y b e n a s z é p e t imádó e m b e r e k valósággal b o l d o g t a l a n o k .

Elhiheti s z e r k e s z t ő uram, hogy ez a m o s t a n i álla- pot c s a k e l é g e d e t l e n e m b e r e k e t nevei.

Ezt é r z e m , t u d o m én is s h a olvasóit n e m u n - t a t n á , k é s ő b b i írásaiban s o r r a veszi mindazt, ami s z é p — J o h n Ruskin szerint — az e m b e r t környékezi

igaz tisztelője M - y .

MÜVÉSZ-BANK. ü

L

a p u n k n o v e m b e r i s z á m á b a n Bot Béla cikke a m ű v é s z e t e k n é p s z e r ű s í t é s é r ő l s o k f e l é é r d e k - lődést keltett. Különösen a t e r v e z e t t m ű v é s z - b a n k - ról é r d e k l ő d t e k s o k a n .

Nem v a g y u n k a b b a n a h e l y z e t b e n , hogy a l é t e - s í t e n d ő b a n k ü g y m e n e t é t i s m e r t e s s ü k , m e r t úgy é r t e s ü l t ü n k , hogy a p é n z i n t é z e t m é g n e m k e z d t e m e g a m ű v é s z e t e k n é p s z e r ű s í t é s é r e t e r v e z e t t a k - cióját. De a nyilvánosság előtt kell m e g f e l e l n ü n k egyik n a g y n e v ű m ű v é s z ü n k n e k h o z z á n k i n t é z e t t levelére, bár nem v a g y u n k hiveí a t ú l h a j t o t t p e s s z i -

m i z m u s n a k . A jeles m ű v é s z n e v é t t a p i n t a t o s s á g - ból elhallgatjuk, d e levelét itt k ö z ö l j ü k :

» K e d v e s S z e r k e s z t ő U r a m ! Régi jó v i s z o n y u n k - ból b á t o r s á g o t v e s z e k m a g a m n a k , hogy egy le- véllel f o r d u l j a k ö n h ö z , v o n a t k o z á s s a l Bot B é l á n a k b. lapjában m e g j e l e n t cikkére. Mert a b b a n olyas- valami foglaltatik, ami nyilván s o k - s o k é h e z ő m ű - v é s z b e n keltett a jövőre v o n a t k o z ó illúziókat. <9

Nem is valami c s e k é l y s é g r ő l van szó, a mikor azt o l v a s s u k n y o m t a t o t t b e t ű k k e l , hogy egy p é n z i n - t é z e t alakul azzal az ideális célzattal, hogy s e g í t s e a m ű v é s z e k e t munkáik^ e l a d á s á b a n . S z é p - s z é p , d e ő s z i n t é n szólva, n e m hiszem el. Mert ugyan h á n y r é s z v é n y e s e a k a d n a m a n a p s á g egy p é n z i n t é z e t n e k , mely c s u p á n c s a k idealizál ? Félek, hogy a s z é p k ö p e n y alatt c s ú n y a lóláb r e j t ő z i k !

A m ű v é s z - e m b e r n e m s o k a t ért a p e r c e n t s z á - m i t á s h o z é s ezzel a gyöngéjével m á r s o k a n v i s s z a - éltek. Nem l e s z - e ez a k ö r ü l m é n y az új p é n z i n - t é z e t egyik b á z i s a ? Isten m e n t s e n attól, hogy l á t a t l a n b a n vádoljak, de régi v i s z o n y u n k b ó l b á t o r - s á g o t v e s z e k arra, hogy ó v a t o s s á g r a intsem az ilyen akciók p á r t o l á s á b a n . Én m á r s o k a t t a p a s z -

t a l t a m ez i r á n y b a n ? o Remélem, n e m veszi r o s s z n é v e n t o l a k o d á s o m a t

é s m e g b o c s á t j a e z t régi hívének. (Aláirás)«

K ö z z é t e t t ü k ezt a levelet, m e r t s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k , hogy e r r e a n y i l v á n o s s á g előtt feleljünk m e g a levélírónak. Bot Béla cikke c s u p á n azt jelezte, hogy egy kulturális m ű v é s z - b a n k van ala- k u l ó b a n . A m a g u n k részéről m é g v é l e m é n y t nem m o n d t u n k erről az akcióról, c s u p á n annyit, hogy örülünk azon, h a a m ű v é s z e k é s a m ű v é s z e t b a j á n

s e g í t e n e k . V é l e m é n y ü n k e t f e n t a r t o t t u k ós f e n t a r t - ják addig, mig látjuk, mikép ó h a j t az új b a n k a m ű v é s z e k e n segíteni. Ha b e c s ü l e t e s s z á n d ó k a v a n , önzetlen t á m o g a t á s u n k a t bírja, mint m i n d e n b e c s ü - letes s z á n d é k . Ha azt látjuk, hogy m ű k ö d é s é n e k b á z i s a n e m ilyen, kérlelnetlen kritikánkat ez az akció s e m kerülheti el. Biztosithatjuk a levélírót, hogy mi kizárólag a m ű v é s z e t é r d e k é t képviseljük é s e n n e k igen é b e r , m é g a p e r c e n t s z á m i t á s h o z is értő, őrei v a g y u n k . E g y é b k é n t ö r ö m m e l a d u n k hírt arról, hogy az Uránia m á r m e g v a l ó s í t o t t a a m e m o -

r a n d u m á b a n kifejtett t e r v é t . s?

Molnár Viktor k ö z o k t a t á s ü g y i államtitkár k e z d é - s é r e m e g a l a k u l t a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t é s ipar- m ű v é s z e t f ö l l e n d í t é s é r e az U r á n i a - M ű k e r e s k e d é s R é s z v é n y t á r s a s á g . A t á r s a s á g e g y a r á n t szolgálja a m ű v é s z e k é s a m ű v é s z e t e t kedvelő k ö z ö n s é g érdekeit. A k i b o c s á t o t t r é s z v é n y e k e t m á r mind jegyezték. A r é s z v é n y e k n é v é r t é k e e z e r k o r o n a , d e m á r eleve ki van m o n d v a , hogy a t á r s a s á g a legjobb e s e t b e n c s u p á n öt s z á z a l é k o s k a m a t o t fog fizetni a r é s z v é n y e s e k n e k , az e s e t l e g e s többi j ö - v e d e l m e t pedig az a l a p t ő k é h e z csatolja, mivel az n e m n y e r é s z k e d é s i s z e m p o n t b ó l alakúi m e g , h a - n e m kulturmiszsziót ó h a j t teljesíteni. A t á r s a s á g nagy művészi metropolisok m i n t á j á r a , a f ő v á r o s - b a n , a király kigyó-téri b é r p a l o t á j á b a n kiállítási helyiséget é s m ű k e r e s k e d é s t r e n d e z be. A m ű k e - r e s k e d é s t g a z d a g f é n y ű z é s s e l r e n d e z i k b e s j a n u á r h ó n a p b a n nyitják m e g . Az Uránia élén álló illusztris férfiak n e v e m á r is e l e g e n d ő biztosítók a r r a , hogy ezt az akciót mindenki bizalommal f o g a d j a . <9

A KARÁCSONYI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. D Irta: H a m v a y Ödön.

A

z idei kiállítás c s ú n y a m e g l e p e t é s t hozott a z o k n a k , a kik ö r ö m m e l szemlélték a m a g y a r művészi ipar f é r f i a s e l ő r e h a l a d á s á t . Azt kellett látniok, hogy a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t , melyre olyan b ü s z k é n h i v a t k o z t u n k m é g a külföld előtt is, e g y - s z e r ű e n m e g f e n e k l e t t . Eltorzult romjai s z á n a l m a s b e n y o m á s t g y a k o r o l t a k a n é z ő r e s ö n k é n y t e l e n ü l s ó h a j t á s t v á l t o t t a k k i : ez volt h á t az a b ü s z k e h a j ó ? ! Bizony, bizony ez volt, d e m o s t m á r s e m m i féle h a j ó á c s n e m segit r a j t a ; újat kell építeni.

A kik m e g e l é g e s z n e k az a d o t t h e l y z e t n e k o k n y o - m o z á s nélküli kritikájával, s a j n á l a t t a l u g y a n , d e e g y s z e r ű e n k o n s t a t á l t á k , hogy volt — nincs. És hogy nincs, e b b e n e g y h a n g ú l a g m e g e g y e z e t t m i n - denki az o r s z á g b a n , h o z z á é r t ő k é s a z o k is, — a kik a z t hiszik, hogy é r t e n e k h o z z á j a — e g y a r á n t . S e z e n az e g y h a n g ú ítéleten t e r e m t e t t lélek s e m c s o d á l k o z o t t , kivéve — a Magyar I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t o t .

S itt e l é r k e z t ü n k a h h o z a p o n t h o z , a melyen az o k n y o m o z á s n a k ki kell indulnia. És mi t e k e t ó r i a nélkül k i m o n d j u k , hogy a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t mai h e l y z e t é é r t a t á r s u l a t o t t e s z s z ü k f e l e l ő s s é ; a z t a szellemet okoljuk érte, a mely ott, a n a g y k ö z ö n -

ÍO <? Művészi Ipar Nemzeti M ű v é s z e t

(14)

ség t e r m é s z e t e s bizalmából é s a közvagyonból juttatott d u s j a v a d a l m a z á s biztos bástyái mögött tobzódik. Mert a hol a pénz, ott a hatalom é s a kor- m á n y n a k , eddig szintén indokolható, bizalmából, a társulatnál van a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t t á m o g a - t á s á r a s z á n t közvagyon. De már m a g a a k e r e s k e - delmi k o r m á n y is belátta, hogy ez a pénz rosszul kamatozik. Egy m a g a s látkörű államférfinak, S z t e - rényi államtitkárnak szavait idézzük, a ki a műipar-

nak gyakorlati irányba való tereléseről e z e k e t m o n d t a a m ű v é s z e t e k n é p s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n összehívott a n k é t e n : A kereskedelemügyi t á r c a évekkel ezelőtt az Iparművészeti T á r s u l a t n a k öt évre felosztva évi 12,000 k o r o n a e g y é b segítség mellett s z á z e z e r k o r o n a forgótőkét a d o t t azért, hogy a kisebb iparosokat állandó rendelésekkel l á t h a s s a el é s készítményei é r t é k e s í t é s e révén a műipar a k ö z ö n s é g s z é l e s e b b rétegeibe legyen b e - vihető é s a m ű i p a r n a k állandó c s a r n o k a létesí-

t e s s é k . S a j n o s ez irányban nem ért célt. <?

így beszélt az államtitkár. És hogy a nagy a n y a g áldozatok mellett miért nem ért célt a kormány, mi meg t u d j u k magyarázni. Alkalom a d t á n élni is f o g u n k e jogunkkal. Most a z o n b a n ez nem t a r t o z - hat cikkünk k e r e t é b e .

Tény, még pedig s z o m o r ú t é n y m o s t az, hogy a magyar iparművészet lelkiismeretlenség, r é s z - ben n e m b á n o m s á g , következtében tévelygő u t a - kon elérkezett a végkimerüléshez. Mi sem segit m á s rajta, mint az új v é r ; melynek atomjai m á s összetételüek, mint a régi volt. Mert axióma, hogy m ű v é s z e t c s a k ott virágozhat, ahol az Isten a d t a t e h e t s é g e k é r v é n y e s ü l h e t n e k , ; ott a hol háromszögű békók f o j t o g a t j á k az egyén érvé- n y e s ü l é s é n e k útját, igazi m ű v é s z e t nem fejlődhet soha. Mert a m ű v é s z e t nem tűri el a bókét. Olyan az mint az oroszlán, mely a k e t r e c b e n is c s a k oroszlán, de m á s kint a s z a b a d sivatagon. <?

A kiállításról szólva, igazán nem t u d u n k teljesen eredetiek lenni. A m a g y a r napi- é s heti s a j t ó lefog- lalta előlünk a guny é s a m e g b o t r á n k o z á s egész s z ó t á r á t . És hogy a plágium vádja ne érjen min- ket, úgy véljük megoldani a kérdést, hogy inkább röviden idézünk egy pár s a j t ó véleményt.

»Mórt m a g y a r ez az iparművészeti kiállítás é s m é r t m ű v é s z e t i ? Egynéhány j e l e s e b b l á t v á n y o s s á - g á é r t ? Hiszen ez a n é h á n y sziget belemerül a

léhaság, g o n d a t l a n s á g é s gondolatnólkülvalóság, a kicsinyes e l m é s k e d é s é s s e m m i t m o n d ó t e k n i k á - val j á t s z a d o z á s s z ü r k e t e n g e r é b e . A k e v é s jó dolog közt kevés az új dolog, s a sok egyéb holmi láttán azt k é r d j ü k magunktól, hogy mi k ö z ü n k hozzájuk ?«

(Pesti Napló.) <?

»Iparművészeti kiállításaink r o h a m o s a n k ö z e - lednek a bazár színvonalhoz. Különösen f á j d a l m a s látni azt, m e n n y i r e fogy a m a g y a r o s s á g r a való t ö r e k v é s . Évről-évre hiába dolgozott volna a magyar sajtó, mikor önzetlen, hazafias érzéssel egyre nógatta, búzditotta iparosainkat é s k ö z ö n - s é g ü n k e t a magyar ízlés, a magyar styitörekvések p á r t o l á s á r a ? Ma h a t á r o z o t t a n nagy a d e k a d e n c i a . Művészi alkotást az egész tárlaton alig találunk, de kicsinyes, Ízléstelen, t a r k a vásári dolgot a n n á l többet.« (Pesti Hirlap.)

»a Magyar Iparművészeti Társulat az idén is, mint r e n d e s e n , karácsonyi kiállítást r e n d e z e t t az Iparművészeti M ú z e u m b a n , — a kiállítás siralma- s a n gyatra, sivárabb, t a r t a l m a t l a n a b b , v i s s z a e s é s - ben elszomorítóbb a Műcsarnok kiállításánál;

megannyi s a b l o n o s k e n y é r k e r e s ő m u n k a , elvétve, h a egy-egy t a r t a l m á b a n nemzeti s művészi e r ő - feszítésre b u k k a n u n k . Füstje se, c s a k pernyéje a n n a k a lobogásnak, a mitől k é t - h á r o m év előtt olyan bizóan nekimelegedtünk.« (Budapesti Hirlap.)

Nem folytatjuk t o v á b b . Nincs annyi papirunk, a melyen valamennyi t a n ú v a l l ó m á s t feljegyezhetnők, melyek mind állításainkat igazolják. Inkább emiit- s ü k m e g azt a k e v e s e t , a miről dicsérettel szólha- t u n k , igy Bellemont Leónak Kriesch Aladár t e r - vezte gobelinjét, Maróti Géza szoborműveit, T a r j á n Oszkár diszkutját s ötvösmüveit, Fischhof J e n ő s z é p é s a mi fő, igen olcsó bőrdiszműveit, Dékáni Árpád halasi csipkéit. Mint ügyes t e r v e z ő k e t kell d i c s é r n ü n k Lakatos Artúrt ós Pálinkás Bélát. És h a még megemlítjük a Domokos úriszobáját, Fodor Mihály hálószobáját, v é g e z t ü n k azzal, a mit tárgyi- lagosan jónak vagy s z é p n e k m o n d h a t u n k . Azok- kal a tárgyakkal, melyek hozzájárultak a kiállítás nívójának leszállításához, nem foglalkozunk. Ha m e g nem kiméit tőlük b e n n ü n k e t a zsűri, megkí- méljük mi ö n m a g u n k a t . Végezni fog velük a k é r - lelhetetlen e n y é s z e t , mely r o z s d á t von mindenre, a mi nem n e m e s f é m . Még akkor is ha fénylik! . .

12 >?> Művészi Ipar Nemzeti Művészet

Bodor Aladár rajza

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :