Ké rel me zõ ada tai Név:

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Page 113-116)

Köz le mé nyek

FON TOS!

V. Kap cso ló dó jog sza bá lyok és köz le mé nyek

2. Ké rel me zõ ada tai Név:

Cég for ma:

Kér jük, adja meg ne vét és gaz dál ko dá si for má ját.

3.,

3. Tá mo ga tá si ha tá ro zat szá ma c c c c c c c c c c c

Kér jük, adja meg az Ag rárkör nye zet gaz dál ko dá si ké rel mé rõl szó ló ér vé nyes helyt adó, vagy rész ben helyt adó tá mo -ga tá si ha tá ro za tá nak számát.

Ha Ön több tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zik, és nem egy ér tel mû, hogy me lyik az ér vé nyes; kér jük, ke res se fel az il le té kes me gyei ki ren delt sé gün ket.

4.,

Ké re lem tel jes vissza vo ná sa

c

Amennyi ben Ön a prog ram ban való rész vé tel jo gá tól tel jes mér ték ben vissza kí ván lép ni, va gyis min den te rü le tét/ál -lat ál lo má nyát vissza kí ván ja von ni, kér jük a tel jes vissza vo nás rub ri ká já nak ik sze lé sé vel itt je lez ze. Ek kor nem kell a par cel lá kat, ill. az ál lat ál lo má nyo kat kü lön-kü lön az 5. és a 6. pont ban fel so rol ni.

Amennyi ben a tel jes vissza vo nást va la mi lyen vis ma i or eset in do kol ja, kér jük a vis ma i or rub ri ká já nak ik sze lé sé vel je lez ze és fel tét le nül csa tol ja a nyom tat vány hoz a vis ma i or iga zo lást!

5.,

Rész le ges vissza vo nás – Területcsökkentés

Cél prog ram Blokk azo no sí tó Par cel la sor szám Par cel la te rü le te (ha)

Per cell új te rü le te

(ha) Vis ma i or

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2017

Amennyi ben tá mo ga tott te rü le te i nek csak egy ré szét kí ván ja az Ag rárkör nye zet gaz dál ko dás ból ki ven ni, kér jük, ér te lem sze rû en tölt se ki a táb lá za tot. A par cel la sor szám me zõ ben a leg utób bi, MVHnak be nyúj tott ag rárkör nye zet gaz dál -ko dá si ki fi ze té si ké re lem ben meg adott sor szá mot tün tes se fel. Amennyi ben egyes par cel lá i nak csak egy ré szét kí ván ja ki von ni a tá mo ga tott kör bõl, kér jük a par cel la új te rü le tét két ti ze des jegy pon tos ság gal adja meg.

Fel hív juk fi gyel mét, hogy ha az új te rü let nem éri el a ren de let ben mi ni má li san elõ írt tá mo gat ha tó par cel la te -rü le tet (0,3 ha) vagy cél prog ram össz te -rü le tet, ak kor a tá mo ga tá si idõ szak ból hát ra le võ évek ben a meg adott új te -rü le tek re nem jár tá mo ga tás.

Amennyi ben a te rü let csök ke nést va la mi lyen vis ma i or eset in do kol ja, kér jük a táblázat vis ma i or osz lo pá ban az adott par cel lá nál x -el je lez ze és fel tét le nül csa tol ja a nyom tat vány hoz a vis ma i or iga zo lást!

6.,

Rész le ges vissza vo nás – Ál lat ál lo mány csök ken té se

Cél prog ram Faj ta Ed di gi ál lat ál lo mány

(db)

Új ál lat ál lo mány

(db) Vis ma i or

Amennyi ben tá mo ga tott ál lat ál lo má nyá nak csak egy ré szét kí ván ja az Ag rárkör nye zet gaz dál ko dás ból ki ven ni, kér -jük, ér te lem sze rû en tölt se ki a táb lá za tot.

Fel hív juk fi gyel mét, hogy ha az új ál lat lét szám nem éri el a ren de let ben mi ni má li san elõ írt tá mo gat ha tó ál lat -lét szá mot, ak kor a tá mo ga tá si idõ szak ból hát ra le võ évek ben a meg adott új ál lat ál lo mány ra nem jár tá mo ga tás.

Amennyi ben az ál lo mány csök ke nést va la mi lyen vis ma i or eset in do kol ja, kér jük a táb lá zat vis ma i or osz lo pá ban az adott par cel lá nál x -el je lez ze és fel tét le nül csa tol ja a nyom tat vány hoz a vis ma i or iga zo lást!

A nyom tat vány csak hi te les (gaz da sá gi tár sa sá gok nál cég sze rû) alá írás sal el lát va ér vé nyes.

Tá jé koz ta tó

az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si prog ram ban részt ve võ me zõ gaz da sá gi te rü le tek, il let ve ál lat ál lo mány mé re té nek/lét szá má nak csök ken té si, a tá mo ga tás ból való tel jes ki vo ná si le he tõ sé ge i rõl

Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si prog ram ban való rész vé tel olyan öt éves idõ tar tam ra vál lalt kö te le zett ség, amely nek alap ve tõ cél ja:

– a kör nye zet ál la po tá nak meg õr zé se és ja ví tá sa, a me zõ gaz da sá gi ere de tû kör nye ze ti ter he lés csök ken té se;

– a ter mé sze ti erõ for rá sok fenn tart ha tó hasz ná la tán ala pu ló me zõ gaz da sá gi gya kor lat erõ sí té se;

– a ter mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ ter me lé si szer ke zet ki ala kí tá sa, kör nye zet tu da tos gaz dál ko dás és fenntart -ható táj hasz ná lat kialakítása.

Ezen cé lok el éré sé hez leg alább öt éven ke resz tül be kell tar ta ni a prog ram elõ írá sa it, mert ez az a mi ni má lis idõ tar tam, ami alatt a kör nye zet ál la po tá ban érez he tõ ja vu lás ta pasz tal ha tó. Ha en nél rö vi debb ide ig foly tat nak a prog ram nak meg -fe le lõ gaz dál ko dást egy adott me zõ gaz da sá gi te rü le ten, az nem hoz za meg a kel lõ ered ményt. Eb bõl adó dó an a cél az, hogy a prog ram ba be vitt te rü le tek nek se a mé re te, se az el he lyez ke dé se ne vál toz zon az öt év alatt.

A 40/2006. (V. 24.) FVM ren de let a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró -pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló ag rárkör -nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 150/2004. (X. 12.) FVM ren de let mó do -sí tá sá ról szó ló ren de let le he tõ vé te szi az adott ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ram ba be vitt te rü let és ál lat ál lo mány rész le ges csök ken té sét vagy tel jes vissza vo ná sát a tá mo ga tá si idõ szak bár mely idõ sza ká ban.

Azon ban ez maga után von ja azt, hogy a tá mo ga tás ból ki vont te rü let re vagy ál lat ál lo mány ra a vissza vo ná sig fel vett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, hiszen az öt éves kö te le zett ség vál la lás ezek vo nat ko zá sá -ban nem teljesül.

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást vissza kell fi zet ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nak.

A csök ken tés okai le het nek pél dá ul az aláb bi ak:

– A gaz da ság át ala ku lá sa mi att a te rü le tek vagy az ál la tok egy ré szét el kell adni és az új tu laj do nos a kö te le zett sé get nem tud ja vagy nem akar ja át vál lal ni.

– A tá mo ga tá si ké re lem ben és az an nak alap ján ho zott tá mo ga tá si ha tá ro za ton meg je lölt te rü let nagy ság el tér a va lós (az óta pon to san le mért) te rü let nagy ság tól.

– Bé relt te rü let nél a bér be adó fel bont ja az 5 éves bér le ti szer zõ dést.

– A tá mo ga tás ba be vitt te rü le te ken az ügy fél a szõ lõ jét szõ lõ ki vá gá si vagy szõ lõ szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás ke re -té ben fel szá mol ja.

A te rü let- vagy ál lat ál lo mány csök ken té sé re (vissza vo ná sá ra), vagy a ké re lem tel jes vissza vo ná sá ra irá nyu ló ké rel met az R1007 szá mú nyom tat vá nyon kell be je len te ni az MVH szék hely / lak hely sze rint il le té kes me gyei ki ren delt sé gé nek.

A Hi va tal ha tá ro za tot hoz a te rü let vagy ál lat lét szám csök ken tés el fo ga dá sá ról és fel szó lít ja a tá mo ga tot tat a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé re. A vissza fi ze tést a fel szó lí tás ban fog lalt mó don kell tel je sí te nie a tá mo ga -tott nak.

A tá mo ga tá si idõ szak ból hát ra le võ évek ben ki fi ze té si ké re lem csak a csök ken tés nek helyt adó ha tá ro zat ban jó vá ha -gyott te rü let re/ál lat lét szám ra nyújt ha tó be.

A vissza vont te rü le tek és ál la tok a tá mo ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott idõszak során a prog ram ba nem hoz ha tók is mé tel ten vissza, csak új ki írás ese tén ké rel mez he tõ ek újra.

Ko ráb ban be nyúj tott te rü let vagy ál lat lét szám csök ken té si ké rel mek rõl:

Azok az ügy fe lek, akik a fent em lí tett, 40/2006. (V.24.) FVM ren de let meg je le né se elõtt – azaz 2006. má jus 24. elõtt nyúj tot tak be te rü let vagy ál lat ál lo mány csök ken té sé re irá nyu ló ké rel met, de azt a Hi va tal el uta sí tot ta, újra be nyújt hat -ják ezt a ké rel met, amennyi ben to vább ra is fenn áll az a kö rül mény, ami mi att kér ték a csök ken tést.

Akik a rész le ges vissza vo nást el uta sí tó ha tá ro zat el len fel leb be zést nyúj tot tak be, azok nak nem szük sé ges a csök ken -té si ké rel met még egy szer be nyúj ta ni uk. A Hi va tal a fel leb be zést úgy ér tel me zi, hogy az ügy fél meg erõ sí ti a ko ráb bi csök ken té si ké rel met és amennyiben a jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö rül mé nyek fenn áll nak, ak kor helyt ad annak.

Azok nak az ügy fe lek nek, akik nek a csök ken té si ké rel mét a Hi va tal még nem bí rál ta el (nem kap tak an nak helyt adó vagy azt el uta sí tó ha tá ro za tot), nem kell újra be nyúj ta ni uk a csök ken té si ké rel mü ket.

Vis ma i or mi att be kö vet ke zett te rü let- vagy ál lat ál lo mány csök ken té sek:

A te rü let vagy ál lat ál lo mány csök ken tés (vissza vo nás) kü lön le ges ese tei, amikor a vissza vo nás az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben fel me rü lõ el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis maior) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról szó ló 109/2004. (VI. 9.) FVM ren de let ben meg ha tá ro zott el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or eset) mi att vá lik szük sé ges sé. Ha ilyen ok ból kerül sor a te rü let vagy ál lat ál lo mány csök ken té sé re (vissza vo ná sá ra), ak kor a tá mo ga tot tat nem ter he li tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé re irá nyu ló kö -te le zett ség.

Azon ban fel hív juk a tá mo ga tot tak fi gyel mét arra, hogy vis mai or ra hi vat koz va csak ak kor le het a te rü let vagy ál lat ál -lo mány csök ken té sét kér ni, ha az ese mény az öt éves idõ tar tam ból hát ralevõ tel jes idõ szak ra le he tet len né te szi az ag kör nye zet gaz dál ko dá si prog ram elõ írá sa i nak be tar tá sát. Ilyen ok le het pél dá ul:

– Osz tat lan kö zös te rü le tek nél a ki mé rést kö ve tõ en a tá mo ga tott nem azt a par cel lát kap ja meg, amely re be nyúj tot ta a tá mo ga tá si ké rel mét.

– Az ál lat ál lo mányt súj tó be teg ség mi at ti kény szer vá gás után az ere de ti ál lat mennyi ség nem pó tol ha tó.

– Ül tet vé nye ket be teg ség mi att ki kell vág ni. Eb ben az eset ben a pót lás már nem jo go sult a tá mo ga tás ra, mert ag kör nye zet gaz dál ko dá si prog ram ke re té ben tá mo ga tás csak ter mõ ül tet vény re jár.

Ha a tá mo ga tott vis ma i or ok mi att kér te rü let- vagy ál lat lét szám csök ken tést, ak kor az R1007 szá mú nyom tat vány hoz csa tol ni kell az eset re vo nat ko zó bi zo nyí té ko kat is.

Egyes vis ma i or ese tek csak ide ig le ne sen gá tol ják a prog ram fel té te le i nek be tar tá sát, de nem te szik vég leg le he tet len -né. (En nek leg gya ko ribb pél dá ja, ha a szán tó föl det bel víz bo rít ja.) Ilyen eset ben nem kell te rü let csök ke nést ké rel mez ni, hi szen a bel víz le vo nul tá val foly tat ni le het – és mi vel a kö te le zett ség vál la lás öt évre szól – kell is a gaz dál ko dást. Az ilyen ese te ket is be kell azon ban je len te ni az MVH lak hely/szék hely sze rint il le té kes me gyei ki ren delt sé gé nél.

(Te hát ha ilyen eset ben a tá mo ga tott ra gasz ko dik ah hoz, hogy a Hi va tal csök kent se le a te rü le tet, ak kor fenn áll a jo go -su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé re irá nyu ló kö te le zett ség.)

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2019

Te rü let- és/vagy ál lat lét szám csök ken tés a kö te le zett ség át ru há zá sá val:

Fel hív juk a tá mo ga tot tak fi gyel mét, hogy a hasz no sí tó sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás nem tar to zik a te rü letvagy ál lat ál lo mány csök ken tés kö ré be. Eb ben az eset ben a tá mo ga tott te rü let hez/ál lat ál lo mány hoz tar to zó kö te le zett sé ge ket és a prog ram ban való rész vé tel jogát az ere de ti igény lõ tõl át vál lal ja va la ki más. Az át vál la ló gaz dál ko dó nak a tá -mo ga tá si fel té te lek nek meg kell fe lel nie, ezért az át vál la lás ról kü lön nyom tat vány ki töl té sé vel le het ren del kez ni, me lyet a Hi va tal el bí rál, és az ügy fe le ket a kö te le zett ség át vál la lá sá ról ha tá ro zat ban ér te sí ti. Ilyen eset ben a kö te le zett sé get át -adó ügy fél nek nem kell kü lön nyom tat vá nyon te rü let- vagy ál lat lét szám csök ken tést is kérnie.

Ab ban az eset ben vi szont, ha az át ve võ a te rü le tet/ál lat ál lo mányt át ve szi, de az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si prog ram elõ írá sa it nem kí ván ja a to váb bi ak ban be tar ta ni (errõl nem nyi lat ko zik), ak kor az át adó nak te rü let- vagy ál lat ál lo mány csök ken tést kell kér nie és az ad dig fel vett tá mo ga tást a fent le írt mó don vissza kell fi zet nie a Hi va tal nak.

Amennyi ben az ügy fél el ha lá lo zik, az örö kös(ök)nek nyi lat koz ni kell, hogy vál lal ják-e a prog ram kö te le zett sé ge it. Ha va la me lyik örö kös vál lal ja a kö te le zett sé get, akkor ez kö te le zett ség át vál la lás nak szá mít és a fent le írt mó don jár el a Hi va tal. Ha nem vállalja az örö kös a prog ram kö te le zett sé ge it, ak kor ez a ké re lem vis ma i or ok ból tör té nõ tel jes vissza vo ná sá nak szá mít (ki kell töl te ni hoz zá a R1007 szá mú for ma nyom tat ványt), és az örö kös(öke)t nem ter he li tá mo ga tás vissza -fi ze té si kö te le zett ség.

Nem tar to zik a te rü let vagy ál lat ál lo mány csök ken tés/vissza vo nás kö ré be az az eset, amikor a tá mo ga tott szer ve -zet/cég át ala kul, vagy meg szû nik, il let ve össze ol vad más szer ve ze tek kel/cé gek kel (jog utód lás).

Amennyi ben bár mi lyen kér dé se me rül ne fel a fent le ír tak kal kap cso lat ban, ke res se fel az MVH me gyei ki ren delt sé gé -nek ügy fél szol gá la tát.

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 47/2006. (VI. 6.)) MVH

köz le mé nye

a ga bo na in ter ven ci ó ban részt ve võ mi nõ ség vizs gá ló la bo ra tó ri u mok ki vá lasz tá sá ról szó ló 74/2004. (X. 29.) MVH közlemény módosításáról

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Page 113-116)

Related documents