• Nem Talált Eredményt

MEL LÉK LE TEK

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 37-40)

Köz le mé nyek

10. MEL LÉK LE TEK

1. mel lék let Ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar ha-tar tá si tá mo ga tás jo go sult sá gi fel té te lei

Meg fe le lõ fel té te lek tel je sü lé se ese tén azon ter me lõk nek, akik nek van tá mo gat ha tó ál la tuk a hí zott bi ka tar tás tá mo ga tá si rend szer ben a 2006os tá mo ga tá si év ben, le he tõ sé gük van az ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar hatar tá si tá mo ga tást igény -be ven ni – az aláb bi ak ban eh hez adunk tá jé koz ta tást:

A tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ (to váb bi ak ban: ter me lõ) jo go sult, aki

az elõ írt idõ szak ban Te rü let ala pú tá mo ga tá si ké rel met nyújt be és azon igény li az ex ten zi fi ká ci ós szar vas -mar ha-tar tá si tá mo ga tást (to váb bi ak ban ex ten zi fi ká ci ós tá mo ga tás)

A K0061 Te rü let ala pú tá mo ga tás 2006 Fõ lap 6. adat blokk já nak B. pont já ban kell je lez ni, hogy a ter me lõ részt kí ván ven ni az ex ten zi fi ká ci ós tá mo ga tás ban.

a 25/2006. (III.31.) FVM ren de let sze rint a 2006-os tá mo ga tá si év ben hí zott bi ka tar tás tá mo ga tás ban vagy anya te hén tar tás tá mo ga tás ban ré sze sült

(Rész le te sen ld. a Hí zott bi ka-tar tás tá mo ga tás, il let ve az Anya te hén tar tás tá mo ga tás Gaz da tá jé koz ta tó ját) – be tart ja a 1,4 Áe/ha ál lat sû rû sé gi kri té ri u mot.

A tá mo ga tá si jo go sult ság fel té te le, hogy a ter me lõ ta kar mány ter mõ te rü le té re vonatkozóan az ál lat sû rû ség ne ha lad ja meg az 1,4 Áe/ha ér té ket.

Ál lat sû rû ség ki szá mí tá sa kor a fi gye lem be ve en dõ ál la tok alap ján szá mí tott ál lat egy ség (Áe) ér té ket kell osz ta ni a ta -kar mány ter mõ te rü let nagy sá gá val (ha).

Fon tos! Az ál lat sû rû sé gi kri té ri um meg ál la pí tá sa kor a szá mí tott ér ték elsõ két ti ze des je gyét kell fi gye lem be ven ni!

Az ál lat sû rû ség ki szá mí tá sá nak lé pé sei:

1. A fi gye lem be ve en dõ ál la tok alap ján szá mí tott ál lat egy ség (Áe) ki szá mí tá sa

Az ál lat sû rû ség ki szá mí tá sá hoz fi gye lem be kell ven ni a Te rü let ala pú tá mo ga tá si kérelem be adá sa kor a te nyé szet ben ta lál ha tó összes szar vas mar hát és azo kat az anya ju ho kat, ame lyek re tá mo ga tá si ké rel met nyúj tot tak be.

Az MVH a Te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem be adá sa nap ján a te nyé szet ben ta lál ha tó szar vas mar hák lét szá mát az ENAR adat bá zis ba be je len tett ada tok alap ján ha tá roz za meg.

A fen ti ál lat szá mot Áe-gé kell ala kí ta ni az aláb bi táb lá zat szerint:

Ál lat egy ség (Áe) szá mí tá si táb lá zat

Ál lat fa jok megnevezése Mennyi ség (db) Ál lat egy ség (Áe.)

szarvasmarha

bor jú 6 hó na pos korig 1 0,4

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1941

Ál lat fa jok megnevezése Mennyi ség (db) Ál lat egy ség (Áe.)

6–24 hó na pos ko rú növendék 1 0,6

24 hó na pos nál idõ sebb állat 1 1

juh (ve gyes kor cso port) 1 0,15

2. A ta kar mány ter mõ te rü let nagy sá gá nak (ha) meg ha tá ro zá sa

Ta kar mány ter mõ te rü let: az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás ban tá mo gat ha tó terület és a ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga -tás ban tá mo gat ha tó te rü let kü lön bö ze té bõl adó dó me zõ gaz da sá gi terület.

Ha a hely szí ni el len õr zés so rán meg ál la pí tott te rü let (to váb bi ak ban meg ál la pí tott terület) nagy sá ga na gyobb a tá mo ga -tá si ké re lem ben be je len tett nél (to váb bi ak ban be je len tett te rü let), a -tá mo ga -tás ki szá mí -tá sá hoz a be je len tett te rü le tet kell hasz nál ni.

Ha a be je len tett te rü let meg ha lad ja a meg ál la pí tott te rü le tet, a tá mo ga tást a meg ál la pí tott te rü let alap ján kell ki szá mí -ta ni.

Pél da:

A Te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem be adá sa kor a te nyé szet ben ta lál ha tó szar vas mar hák szá ma (ENAR-adat bá zis alap ján):

– 3 db 2 hó na pos bor jú – 2 db 12 hó na pos bi ka – 1 db 25 hó na pos te hén

2006-os év re Anya juh tá mo ga tás ra be nyúj tott anya ju hok szá ma: 10 db ál lat Az ál lat sû rû ség ki szá mí tá sa:

1. Ál lat lét szám ál lat egy ség gé (Áe) va ló át vál tá sa:

A: 3 db 2 hó na pos bor jú 3×0,4 Áe =1,2 Áe

B: 2 db 12 hó na pos bi ka 2×0,6 Áe =1,2 Áe

C: 1 db 25 hó na pos te hén 1×1 Áe =1 Áe

D: 10 db anya juh 10×0,15 Áe =1,5 Áe

E: Az ál lat sû rû ség ki szá mí tá sá hoz fi gye lem be ve en dõ ál lat egy ség össze sen A +B + C + D = 4,9 Áe 2. A ta kar mány te rü let meg ha tá ro zá sa

F: Be je len tett te rü let = 10 ha

G: Meg ál la pí tott te rü let = 12 ha H: A szá mí tás nál fi gye lem be ve en dõ = 10 ha 3. Ál lat sû rû ség:

E/H = 0,49 Áe/ha

A tá mo ga tás nagy sá ga

Az ex ten zi fi ká ci ós tá mo ga tás leg fel jebb az anya te hén vagy hí zott bi ka tá mo ga tás alap ján tá mo gat ha tó ál la tok lét szá -ma mér té ké ig nyújt ha tó.

A tá mo ga tás a meg ha tá ro zott nem ze ti fel sõ ha tár mér té ké ig nyújt ha tó (nem ze ti fel sõ ha tár: 211 620 ál lat). Ha az or szá -go san igé nyelt tá mo gat ha tó ál la tok da rab szá ma na gyobb, mint a nem ze ti pla fon ér ték, ak kor az ál la ton kén ti tá mo ga tá si össze get ugyan olyan arány ban csök ken te ni kell.

Ha el len õr zés so rán az MVH a me zõ gaz da sá gi te rü le tet vagy az ál la to kat érin tõ hi á nyos sá go kat tár fel, ak kor ez az ex -ten zi fi ká ci ós tá mo ga tást is érin tõ szank ci ót von maga után.

2. szá mú mel lék let

MVH Me gyei Ki ren delt sé gek el ér he tõ sé gei

Megye Város Új cím Pos tai cím Kirendeltségvezetõ E-mail Telefonszám Fax

Bács-Kis kun 6000 Kecs ke mét Kis fa lu dy u. 5. 6001 Kecs ke mét, Pf. 470 Haj du Sán dor kecs ke met@mvh.gov.hu (76) 814-520 (76) 814-521

Ba ra nya 7621 Pécs Rá kó czi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365 Gróf Lász ló pecs@mvh.gov.hu (72) 814-520 (72) 814-521

Bé kés 5600 Bé kés csa ba Te me tõ sor 8. 5620 Bé kés csa ba, Pf. 45 Ma tus ka Sán dor be kes csa ba@mvh.gov.hu (66) 814-520 (66) 814-521 Bor sod-Aba új-Zemp lén 3500 Mis kolc Mind szent tér 1. 3501 Mis kolc, Pf. 646 Mé szá ros Pé ter mis kolc@mvh.gov.hu (46) 814-900 (46) 814-901 Csong rád 6721 Sze ged Ti sza La jos krt. 2–4. 6701 Sze ged, Pf. 26 és 504 Gé czi La jos né sze ged@mvh.gov.hu (62) 814-900 (62) 814-901 Fej ér 8000 Szé kes fe hér vár De ák F. u. 7–9. 8002 Szé kes fe hér vár, Pf. 297 Ist ván And rás sze kes fe her

-var@mvh.gov.hu

(22) 814-520 (22) 814-521

Fõ vá ros és Pest 1093 Bu da pest Ló nyai u. 38. 1391 Bu da pest, Pf. 248 Cser Jó zsef pest@mvh.gov.hu 814-8900 814-8901

Gyõr-Mo son-Sop ron 9023 Gyõr Mun ká csy út 20. 9021 Gyõr, Mun ká csy 20. Lég rá dy Gá bor gyor@mvh.gov.hu (96) 814-542 (96) 814-543

(96) 814-521

Haj dú-Bi har 4000 Deb re cen Pi ac u. 49–51. 4001 Deb re cen, Pf. 551 Pal la gi Lász ló deb re cen@mvh.gov.hu (52) 814-544 (52) 814-521

He ves 3300 Eger Macz ky Va lér út 2. 3301 Eger, Pf. 169 Nagy Sán dor né eger@mvh.gov.hu (36) 814-520 (36) 814-521

Jász-Nagy kun-Szol nok 5000 Szol nok Jó zsef At ti la u. 36. 5001 Szol nok, Pf. 111 Pé ter Gá bor szol nok@mvh.gov.hu (56) 814-523 (56) 814-525

(56) 814-521

Ko má rom-Esz ter gom 2800 Ta ta bá nya Vér ta núk te re 1. 2801 Ta ta bá nya, Pf. 1394 Lász ló Kál mán ta ta ba nya@mvh.gov.hu (34) 814-520 (34) 814-521 Nóg rád 3100 Sal gó tar ján Mú ze um tér 1. 3101 Sal gó tar ján, Pf. 123 Pe cze Jó zsef sal go tar jan@mvh.gov.hu (32) 814-520 (32) 814-521 So mogy 7400 Ka pos vár Ber zse nyi u. 9. 7400 Ka pos vár, Ber zse nyi u. 9. Ba ra nyai Sán dor ka pos var@mvh.gov.hu (82) 814-900

(82) 814-920

(82) 814-901 (82) 814-921 Sza bolcs-Szat már-Be reg 4400 Nyír egy há za Hõ sök te re 9. 4401 Nyír egy há za, Pf. 422 és 44 Ta kács Sza bolcs nyi regy ha za@mvh.gov.hu (42) 814-900 (42) 814-901 Tol na 7100 Szek szárd Au gusz I. u. 7. 7101 Szek szárd, Pf. 251 Ko vács Ju dit szek szard@mvh.gov.hu (74) 814-520 (74) 814-521

Vas 9700 Szom bat hely Rá kó czi F. u. 1. 9701 Szom bat hely, Pf. 245 Olasz Mik lós szom bat

-hely@mvh.gov.hu

(94) 814-520 (94) 814-521

Veszp rém 8200 Veszp rém Le ven du la u. 1. 8202 Veszp rém, Pf. 791 Dr. So ós Kál mán veszp rem@mvh.gov.hu (88) 814-900 (88) 814-920

(88) 814-901 (88) 814-921 Za la 8900 Za la eger szeg Kis u. 1. 8901 Za la eger szeg, Pf. 142 Ba da cso nyi La jos za la eger

-szeg@mvh.gov.hu

(92) 814-900 (92) 814-920

(92) 814-901 (92) 814-921

12. számFÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1943

3. mel lék let Az ügy fél fo ga dá si idõ a Köz pon ti Ügy fél szol gá la ton

Hét fõ: 9.00–12.00 és 13.00–16.00 Kedd: 9.00–12.00 és 13.00–16.00 Szer da: 9.00–12.00

Csü tör tök: 9.00–12.00 és 13.00–16.00 Pén tek: 9.00–12.00

Köz pon ti Ügy fél szol gá lat he lye: 1055 Bu da pest V., Al kot mány u. 29.

Te le fon: (je len leg) 06 (1) 3743-603 06 (1) 3743-604 Le ve le zé si cím: 1385 Bu da pest 62. Pf: 867.

Köz pon ti e-ma il: ugy fel szol ga lat@mvh.gov.hu

Az ügy fél fo ga dá si idõ a Me gyei Ügy fél szol gá la to kon Hét fõ: 8.30–12.30

Kedd: 12.00–16.00 Szer da: szün nap Csü tör tök: 8.30–12.30 Pén tek: 8.30–12.30

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 37-40)