• Nem Talált Eredményt

Alap ho za mok*

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 137-141)

Köz le mé nyek

MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

II. Alap ho za mok*

A faj ta megnevezése Ho zam egész

sze mek ben (%) Tel jes ho zem (%)

Argo, Se le nio, Co u a chi 66 73

Alpe, Arco, Bal il la, Bal il la GG, Bal il la Sol la na, Bom ba, Bom bon, Co li na, Elio, Flip per, Fran ces, Lido, Riso, Ma tu sa ka, Mon ti ci li, Pe go nil, Sara, Strel la, Tha i na to, Tha i per la, Ti ci ne se, Veta, Leda, Ma reny, Clot, Al ba da, Gu a di a mar

65 73

Is pa ni ki A, Ma ke do nia 64 73

Bra vo, Eu ro pa, Loto, Riva, Rosa Mar chet ti, Sa vio, Ve ne ria 63 72

Tol ima 63 71

Inca 63 70

Alfa, Ari e te, Ba hia, Ca ro la, Ci ga lon, Co ral lo, Crip to, Cris tal, Dra go, Eolo, Gi ro na, Gla dio, Gral do, In dio, Ita li co, Ju car, Ko ral, Lago, Le mont, Mer cu rio, Mi a ra, Molo, Na vi le, Niva, Onda, Pa da no, Pan da, Pi e ri na, Mar chet ti, Ribe, Rin go, Rio, S. And -rea, Sa tur no, Se nia, Se qu i al, Sme ral do, Star, Stir pe, Vela, Vit ro, Cal ca, Dion, Zeus

62 72

Stry mo nas 62 71

An se a ti co, Bal do, Bel gi o i o so, Be tis, Eu ri be, Ital pat na, Ma rat hon, Redi, Ri bel lo,

Riz zot to, Roc ca, Roma, Ro ma ni co, Ro meo, Teb re, Vo la no 61 72

Bon net Bell, Rita, Sil la, Tha i bon net, L 202, Pun tal 60 72

Ev ro pi, Me las 60 70

Ar bo rio, Blue Bel le, Blue Bel le „E”, Blue Bon net, Ca len dal, Raz za 82, Rea 58 72

Ma rat el li, Pre co ce Ros si 58 70

Car na ro li, Elba, Vi a lo ne Nano 57 72

Axi os 57 67

Ro xa ni 57 66

Pyg ma li on 52 71

Meg nem ne ve zett faj ták 64 72

III. Az ide gen anyagtar ta lom, a más faj tá jú rizs sze mek, és az 1785/2003/EK ren de let III. mel lék le té ben meg -ha tá ro zott nem sér tet len rizs sze mek ará nyá nak rizs faj tán ként meg -ha tá ro zott leg ma ga sabb ará nya

Hi bák Ke rek sze mû rizs

1006 10 92 KN-kód (%)

Kö ze pes sze mû és hosszú sze mû rizs 1006 10 94 és 1006 10 96

KN-kód (%)

B hosszú sze mû rizs 1006 10 98 KN-kód (%)

Fakó színû 6 4 4

Pi ros barázdás 10 5 5

Fol tos és pöttyös 4 2,75 2,75

Borostyánszínû 1 0,50 0,50

Sárga 0,175 0,175 0,175

Ide gen anyag-tartalom 1 1 1

Más faj tá jú rizsszemek 5 5 5

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2041

4. szá mú mel lék let a meg bí zá si szer zõ dés hez

Vizsgálati eredmény összesítõ

Ter mék: Rizs Min ta ve võ:

Té tel azo no sí tó Min ta vé tel idõ pont ja:

Hely szí ni Ell. Jegy zõ könyv ik ta tó szá ma:

Té tel mennyi sé ge (ton na): Rep re zen ta tív min ták szá ma (db):

MVH Min ta azo no sí tó:

01 02 03 04 05

Sú lyoz.

át lag ér ték

Az in ter ven ci ós mi ni mum kö ve tel mé nyek nek nem meg fe le lõ pa ra mé ter (min ta azo no sít ón ként) La bor sa ját min ta szá ma:

01 02 03 04 05

A rész min ták sú lya:

Pa ra mé te rek: Ered mé nyek

1. Nedvességtartalom 2. Kihozatal

a) az egész szemekben b) tel jes kihozatal 3. Nem sér tet len hán tolt szemek

a) gip szes szemek b) sár ga szemek

c) pettye zett és fol tos szemek d) vö rös csí kos szemek e) bo ros tyán sár ga szemek f) ide gen anyagok g) egyéb rizsfajták 3. Szag

4. Holt kártevõ 5. Ér zék szer vi vizsgálat

Kelt: ………

P. H.

………

Alá írás

Az FVM Veszprém Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának közleménye

a támogatásban részesített elõzetesen elismert termelõi csoportokról

A több ször mó do sí tott 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 280–283. §a alap ján 2005. év ben tá mo ga tást el nyert elõ ze te -sen el is mert ter me lõi cso port Veszp rém me gyé ben:

Sorszám

Ter me lõi cso port Tá mo ga tá si összeg

ezer Ft

ne ve szék he lye

1. HÍD-FÖLD Kft. 8420 Zirc, Pe tõ fi u. 4. 2236

Veszp rém, 2006. jú ni us 12.

Az FVM Fejér Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának közleménye

a támogatásban részesített elõzetesen elismert termelõi csoportokról

Ter me lõi cso port neve Szék hely (te le pü lés) Tá mo ga tá si összeg

ezer Ft

JUH-SÁRRÉT Szövetkezet Székesfehérvár 6000

Csák vá ri Ga bo na Ter me lõi Cso port Kft. Csákvár 4908

Csák vá ri Ola jos Ma gok Ter me lõi Cso port Kft. Csákvár 2586

Szé kes fe hér vár, 2006. jú ni us 12.

Az FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának közleménye

a 2005. évben támogatást nyert új típusú szervezetekrõl

Sor-szám

Szervezet El nyert ámo ga tás

ezer Ft

ne ve szék he lye

1. Jász-Ga bo na Tér sé gi Ter me lõk Szövetkezete 5130 Jász apá ti, Ve le mi E. u. 4–6. 4 628 2. Jász-Nol Tér sé gi Ola jos Nö vé nye ket Termelõk 5130 Jász apá ti, Ve le mi E. u. 4–6. 3 001 3. Nagy kun sá gi Rizs ter mesz tõk Ter me lõi Cso port ja Kft. 5310 Kis új szál lás, Pe tõ fi u. 20–22. 2 035

4. Dó sai Gépkör 5122 Jász dó zsa, Vágó B. út 14. 4 800

5. JNK.-Bá csi Gép hasz no sí tók Egyesülete 5122 Jász dó zsa, Zrí nyi u. 6. 5 000

Me gyei tá mo ga tás össze sen: 19 464

Szol nok, 2006. jú ni us 9.

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2043

Érvénytelen erdészeti szolgálati igazolvány

Az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Bu da pes ti Igaz ga tó sá ga ál tal ki adott 3626. szá mú er dé sze ti szol gá la ti iga zol vány 2006. má jus 4. nap já tól ér vény te len.

12. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2045

Megrendelem aHIVATALOS ÉRTESÍTÕcímû lapot ... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-síteni:

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 137-141)