2.) – A hiteleshelyi eljárás

In document 1321–1500 A PANNONHALMI KONVENTHITELESHELYI TEVÉKENYSÉGE (Pldal 73-94)

sze-tásköre” a XIV. században azonban nem volt ennyire elvágólagos, sokkal fontosabbnak tőnik a felperes személyéhez való kötıdés. A legjobban dokumentálható oklevélnyerı, a bakonybéli monostor ügyeiben 1357 és 1438 között kiadott pannonhalmi jelentéseket vizsgálva például azt tapasztalhatjuk, hogy az intézkedı királyi embert azonosító települést, Engel Pál Valkó megye kapcsán tett megfigyeléseivel azonos módon, csak a XV. század elsı évtizedétıl kezd-ve találjuk minden esetben az intézkedés helyszínét jelentı megyében; a megelızı évszázad-ban ez csupán esetleges volt.257

Míg az éves parancslevelek szövegében tehát semmi nem szabályozta a felsorolt homo regiusok mőködésének földrajzi korlátait, az egyedi ügyre szóló parancsban a bíróság az eljá-rás feladatának kijelölésével együtt földrajzi kereteket is szabott. A bíróságok szerepének erı -sítéséhez tehát ezen a módon is hozzájárulhatott a változtatás.258

Ezen királyi emberek kijelölésének módja Engel Pál kutatásainak köszönhetıen már körvona-lazható.260 Az eljárást kérı bírói oklevélbe foglalt személyeket a felperes nevezte meg, így azok kijelölése igen esetleges lehetett; valószínőleg bárkit megnevezhetett a felperes a kör-nyékbeliek közül, akit csak akart, akiben megbízott.261 Ezt támasztja alá az a tény is, hogy köztudományok esetében, illetve akkor, amikor mindkét félnek aktív szerepe volt az eljárás-ban (például vitás határ bejárásakor az al- és a felperes útmutatása alapján egyaránt), mindket-ten saját homo regiust és természetesen hiteleshelyi tanút vehettek maguk mellé.262 Mint több más, addig bevett gyakorlat a perjogban, Mátyás 1486-os törvénye következtében azonban ez is megváltozott. A továbbiakban már nem a felperes jelölte ki az eljárásra jogosultak körét, hanem az 1486. évi VIII. tc. szerint a megye választott megfelelı személyeket.263 Így aztán a bírói megkeresések már nem sorolták fel ıket név szerint, hanem unum ex electis iuratis nobilibus dicti comitatus eljárását kérték, akit csak a reláció nevezett meg név szerint.264 Má-tyás halála után természetesen ezen „káros újítás” magától is megszőnt, de az 1492. évi 53. tc.

is rendelkezett a korábbi gyakorlat visszaállításáról.265

A bírói megbízás végrehajtásának biztosítása érdekében 1321 után a hiteleshelyeknek címzett parancsban már több homo regius került megnevezésre.266 Az oklevelekben felbukka-nó királyi emberek létszámának gyarapodása az ugyanezen idıtıl kezdıdıen megszaporodó hiteleshelyi eljárásokkal (ld. az 1. ábrát) és az ilyen feladatok ellátására képes személyek na-gyobb leterheltségével hozható kapcsolatba, de az ügyek és az elvégzendı munka gyarapodá-sát illetıen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a bíróság elıtti keresetét igazolandó a felperes általában két hiteleshely (és a területileg illetékes megye hatóságának)

260 Engel, Királyi emberek 71–88.

261 Bár leginkább csak abból a megyébıl, amelyhez a végrehajtandó ügy kapcsolódott — vö. Engel, Királyi em-berek 77.

262 Eckhardt, Glaubwürdige Orte 435. Pannonhalma esetében köztudományvétel alkalmával: 176 (1369),

236 (1481), 809 (1497); határjárás és (eskü, majd) iktatás alkalmával: 145 (1366), 242 (1382),

302 (1399). A királyi emberek felpereshez való kötıdését mutatja továbbá az a tény is, hogy az azonos ügy-ben párhuzamosan eljáró hiteleshelyeknek szóló parancslevelekügy-ben a bíróság mindig ugyanazon neveket sorolta fel: Engel, Királyi emberek 83., illetve ld. még alább.

263 DRH 1458–1490. 271.

264 A pannonhalmi konvent esetében ld. pl. 767 (1488). Szakály, Szekszárd 50–51. 97. j. ezt a formát a megye és a hiteleshely kapcsolatának tulajdonítja és két példával is illusztrálja ezen idıszakot. A vasvári káptalan ezen évekbıl való hiteleshelyi kiadványainak regesztáiban [Kóta, Középkori regeszták nr. 523 (1486. júl. 5.), nr. 525–

528 (1487. márc–dec.)] szintén a megyei esküdttel, mint királyi emberrel történı végrehajtás szerepel.

265 CJH 1000–1526 514. Vö. Eckhardt, Glaubwürdige Orte 432. Pannonhalmán a Mátyás király halálát követı zavaros idıszak után az elsı jelentés ugyan csak 1494-bıl van [779 (1494)], de Vasváron például már 1491 decemberében a régi szokás szerint történtek a dolgok (Kóta, Középkori regeszták nr. 534.)

266 Borsa Iván megfigyelése szerint (Reg. Arp. 3702.) eddig az idıpontig csak egy királyi embert nevezett meg a hiteleshelynek címzett parancslevél. Mivel a pannonhalmi konvent nagyobb volumenő közhitelő gyakorlata éppen ebben az idıben indult, ezért ezt a változást dolgozatomban dokumentálni nem tudom, csupán egy kivételt tudok felmutatni: Károly Róbert 1306. évi parancsában [14 (1306)] három királyi ember felsorolásával is találkozunk: Deseu vel Lorandus filius Nane de Nema aut Iohannes filius Petri de Mendzenth aliis absentibus homo noster.

egybehangzó jelentését mutatta be,267 ami szintén jelentısen szőkíthette az adott esetben egy-egy eljárásra igénybe vehetı személyek körét. Mivel pedig a sikeres végrehajtáshoz minden-képpen királyi emberre volt szükség, a felperes számára aligha adódhatott szerencsésebb megoldás, minthogy adott pillanatban több lehetıség közül választhasson.

A parancslevelekben felsorolt királyi emberek számának idıvel történı fokozatos gya-rapodásában rendezıelvet nem lehet találni, sem ha irattípusonként, sem ha megyénként állít-juk ıket kronológiai rendbe. Valószínőleg kezdetektıl fogva az az 1486-ban megfogalmazott elv érvényesült, miszerint az adott terület, a megye igényeinek megfelelıen volt érdemes számukat meghatározni,268 bár a felperes személye és a megnevezettekkel való kapcsolata is befolyásolhatta az eljárásra kérhetık körét. A konvent jelentéseiben átírt parancslevelekben szerepelı királyi embereket felsoroló listák számadatait áttekintve annyi azonban megállapít-ható, hogy a nagyfokú diverzitás ellenére az átlag hosszú távon állandó, mégpedig az öt fınél nagyobb létszámú listák megjelenésével, a XIV. század utolsó harmadától 1–2 fıs növekedést mutatva.269

Miután a bírói parancslevél megérkezett a hiteleshelyhez, pontosabban a felperes be-mutatta azt a custosnak,270 sor kerülhetett az eljárásra. Bizonyos esetekben a konvent önállóan végezte el a bíróság által megjelölt feladatot, a végrehajtáshoz nem volt szükség királyi em-berre. Ilyen alkalom lehetett fogott bírák ítéletének meghallgatása.271 A bíróságon kívüli per-egyezségrıl, amint a felvallásoknál már szó volt róla, a felek gyakran maguk jelentettek a hiteleshelynek, fassio formájában. Néhány esetben azonban bíróság által kiadott oklevélben meghatározott helyen és idıben történt a békéltetési kísérlet, amelyre konventi ember megje-lenését is kérte az irat (littere arbitrionales; littere arbitrative disposicionis).272 Ugyanez a

267 Hajnik, Perjog 291–292. Pannonhalmán erre elıször 1338-ban találunk példát [33 (1338)]. A felperes vizsgálati okleveleinek számától függött a bíróság által az alperes számára megítélt eskü eskütársainak száma: si trinae litterae inquisitoriae fuerunt productae, tunc reus quinquagesimo, si vero binae, vigesimo quinto, si autem unicae dumtaxat, duodecimo se nobilibus iurabit et se ab actione acquisitioneque actoris expurgabit (Werbıczy, Trip. II. 32.).

268 decem vel duodecem aut octo vel eo plures aut pauciores iuxta comitatus exigentiam — DRH 1458–1490.

271.

269 A minimálisan elıforduló két fı megnevezésére még a XV. század elejérıl [432 (1423)], a jóval gyako-ribb háromra pedig a század végérıl [725 (1480)] is van adat. Az egy esetben elıforduló legterjedelmesebb lista 16 nevet sorol fel [696 (1476)]. A számadatok diagramon történı ábrázolása nagy kísértést jelent, a számok közötti nagyságrendi eltérések, az éves megoszlás rapszodikussága és a királyi emberek listába kerülé-sének alább tárgyalandó okai azonban inkább az adatok összehasonlításának problémájára hívják fel a figyelmet.

270 A konventek hiteleshelyi tevékenységében a custos szerepére ld. Mezey, Pécsi egyetemalapítás 73–74. 77–

79., illetve Guti Ország Mihály nádor azon, a pannonhalmi konventnek címzett megkeresılevelét, melynek alján a következı feljegyzés olvasható: Domini et fratres nostri, experiatis istam litteram, sicut est modus. Frater Georgius custos propria manu aperui in campo Barathy. — 648 (1464).

271103 (1360), 112 (1361), 213 (1376), 445 (1425), 538 (1435), 689 (1474), 802 (1496).

272 presente testimonio dicti conventus ecclesie Sancti Martini, quod per ipsum conventum ad id serie presencium transmitti petimus/iubemus szólt a nádori/királyi oklevél [689 (1474), illetve 213 (1376)].

helyzet állt fenn a damus pro memoria formában kiállított bírói ítéletlevéllel (littere adiudicatorie seu iuramentales) vagy fogott bírák által megítélt eskü letétele alkalmával, mikoris az oklevélben meghatározott napon a bíróság által megfogalmazott kérdésben az es-küre ítélt fél társaival együtt a konvent elıtt megjelenve a másik fél jelenlétében tett esküt.273 Ha azonban ingatlan képezte a per tárgyát, és földre való esküvést ítélt meg a bíróság, az a vitás földön volt végrehajtandó, ahova a hiteleshelyi tanúnak kellett kiszállnia.274 Az esküté-telrıl a konvent a parancshoz hasonlóan szintén damus pro memoria oklevelet adott ki. Ebbe a csoportba sorolhatók még a peregyezség végrehajtásáról,275 valamint a hatalmaskodási ügyekben hozott bírói ítéletek gyakori velejárójánál, a hatalmaskodásban részt vevı jobbá-gyok saját földesuruk úriszékén történı megítélésénél jelen levı kiküldöttek beszámolója alapján készített kiadványok is.276

Ezen eseteket, bár nem közvetlenül a hiteleshelynek szóló parancslevélre írt jelentések voltak,277 a relatiók közé sorolhatjuk, mert olyan, konventi kiküldött elıtt, külsı helyszínen elvégzett és bíróság elıtti perfolyamat részét képezı (tehát nem csak az egyik fél önkéntes felvallásától függı) eljárások voltak, amelyekrıl a testimonium jelentése alapján állított ki oklevelet a hiteleshely, és amelyek dokumentálása alkalmával — a felvallásokkal ellentétben

— a feleknek konvent elıtti megjelenése nem volt kötelezı jellegő.278 A relációs oklevelek másik fontos szereplıjének, a homo regiusnak mellızése ugyanakkor viszont a többi jelenlévı személyében keresendı. A bírói parancsot egyéb alkalmakkor ténylegesen teljesítı királyi

273268 (1390), 294 (1396), 372 (1414), 436 (1423), 486 (1429), 654 (1465). Az eskürıl részletesen ld. Hajnik, Perjog 328–341. Nem a konvent elıtt, hanem Veszprém városában kellett esküt tenniük a Döbrentei Himfieknek és jobbágyaiknak a bakonybéli apát keresetét illetıen: 539 (1435), 541 (1435),

542 (1435), 543 (1435). A fogott bírák döntése nyomán született esetet az magyarázhatja, hogy — mivel a per a Döbrenteiek jobbágyai okán indult, így — a földesuraik háromszori eskütétele után ipsorum iobagiones singuli et singulariter universi is esküt kellett tenni [538 (1435)], ekkora tömegnél pedig célszerőbbnek tő n-hetett a békebírók számára, ha inkább a hiteleshelyi tanút mozgatják.

274 Eskü felvételére szállt ki, de a felek megegyezésrıl tett jelentést a kiküldött: 105 (1360), 113 (1361),

145 (1366). Amennyiben határjárás is megelızte és/vagy iktatás is követte az esküt, akkor a királyi ember jelenlétére is szükség volt: 145 (1366), 177 (1370), 242 (1382), 485 (1429).

275114 (1361), 117 (1362), 142 (1366), 166 (1368).

276397 (1420), 435 (1423).

277 A kiszállást kérı okleveleket a bíróság nem a konventnek címezte, hanem csak damus pro memoria vagy memorie commendamus állította ki: fogott bírák ítéletét presente testimonio ... conventus Sancti Martini, quod per ipsum conventum serie presencium ad id transmitti iubemus [213 (1376), 689 (1474)] kérte végrehaj-tani, esküjüket pedig Iohannes filius Anthimi coram conventu ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie, prefatus vero Ladislaus filius dicti Anthimi coram ... conventu ecclesie Simigiensis ... prestare et tandem ipsorum iuramentalium deposicionum series, ut fuerit expediens, partes in litteris memoratorum conventuum Sancti Mar-tini et Simigiensis ecclesiarum ... nostre personali presencie reportare teneantur — 654 (1465).

278 Egy, már többször citált ügy záróakkordjaként a felek fogott bíráknak pannonhalmi kiküldött elıtti döntését [112 (1361)] követıen kiegyeztek [113 (1361)], majd szinén a konvent emberei elıtt határjárást és határki-jelölést tartva concordassent, sed et ad maiorem rei evidenciam ac cautelam prelibati Benedictus Waryo personaliter et ... nobiles de Kyra una cum prenotatis hominibus nostris in nostri astantes presencia in propriis ipsorum personis premissa omnia et eorum singula acceptarunt et ratificarunt oraculo vive vocis — 117 (1362).

embert ilyenkor a vele azonos körbıl kikerülı fogott bírák279 vagy eskütársak pótolták; ık voltak azok, akik jelenlétében a peres felek a bírói oklevélben foglaltakat végrehajtották.

Milyen viszonyban volt a külsı bírósági eljárásokban nélkülözhetetlen hiteleshelyi kiküldött és a királyi ember személye? A testimonium volt-e az intézmény sarokköve, aki, mint egy közhitelő dokumentum kiállítására képes hivatal képviselıje, tanúsította a homo regius eljárását, vagy a királyi ember játszotta a fontosabb szerepet, mert a kiküldött — egy-házi mivoltából adódóan — a nemesi jogot érintı kérdésekben nem járhatott el? Bármilyen furcsa is, azért tartom indokoltnak a kérdést és a két feladat rangsorolását, mert a megyéknek szóló bírói parancsok teljesítésekor csak egy ember — mégpedig legtöbbször a szolgabíró, aki a királyi emberek között is gyakran felbukkan — járt el, kísérıre pedig neki nem volt szüksé-ge. A XIII. századi, szükség szülte páros, a poroszló és az ı tevékenységét igazolni hivatott káptalani, illetve konventi tanú kettıse, amelynek eredeti célja a poroszlóság intézményébe vetett közbizalom helyreállítása volt, az új igényeknek megfelelıen átalakult. A királyi ember, mint a felperes bizalmasa, birtokainak, ügyeinek jó ismerıje, a nemesi jogban jártas, tehetı -sebb, és az eljárás által érintett területen talán megfelelı kapcsolati tıkével is rendelkezı sze-mély rendelkezett mindazon tulajdonságokkal, amelyekre a bírói parancs sikeres végrehajtá-sához szükség volt. Egyetlen hiányosságát tudjuk csak megemlíteni, ami miatt egyedül eljárni képtelen volt. Mivel nem állt mögötte írószerv, sıt, ami még ennél is fontosabb, nem rendel-kezett a mások ügyében írott dokumentumok hitelesítéséhez szükséges eszközzel, autentikus pecséttel, ezért az eljárást követı jelentési kötelezettségnek nem tudott eleget tenni.280 A po-roszlót felváltó királyi ember a rábízott feladat ellátásában tehát nélkülözhetetlen volt, hiszen meg nem jelenése esetén elmaradt az eljárás,281 szerepének pótolhatóságát azonban jól

279 A felkért fogott bírák tételes névsorát — a királyi emberekétıl eltérıen — az 1321 és 1500 közötti idıszak oklevelei csak két esetben tartalmazzák, a listák módszeres összevetésére így sajnos nincs mód. Az egyik esetben [112 (1361)] felsorolt négy probus vir közül Némai Péter fia Kopasszal találkozhatunk királyi emberként egyéb alkalmakkor [64 (1352), 131 (1366), 137 (1366), 140 (1366)], míg a másik oklevélben [766 (1487)] felbukkanó hét döntnökbıl Enesei Pál (ekkor gyıri várnagy) fordul elı másutt, mint homo regius [696 (1476), 745 (1483)]. A probus vir megnevezéshez érdekes adalékkal szolgálhat az az eset [125 (1363)], amikor a pannonhalmi konvent elıtt ménfıi nemesek szılejüket probis viris, Blasio filio Iacobi et Petro filio Nicolai de KysBarbath et suis heredibus adták el.

280 A megyei kiküldött, többnyire a szolgabíró, miután eljárt a parancsnak megfelelıen, a megye hatóságának jelentett és a notarius állította ki az oklevelet, amit az alispán és a szolgabírák erısítettek meg pecsétjeikkel. (Vö.

Gábor Gyula, A megyei intézmény 108–111.) A XIV. század közepétıl, amikor a nemesi vármegyék elsıként megjelentek a hiteleshelyi gyakorlatban, az oklevélkiadó szervként is mőködı intézmény képviselıje, maga is megyei nemes lévén, nem szorult királyi ember segítségére, egyedül el tudta látni a kettıs feladatot.

281 Ez a vizsgált idıszakban kizárólag a kúriából kiküldött királyi emberek esetében fordult elı: execucio premissorum propter non venienciam hominis regii (de curia regia ... ad id specialiter transmissi) minime effectui mancipata fore — 399 (1420); vestri homines vel alter ipsorum in ... litteris adiudicatoriis ...

conscripti ad perficiendam ipsam iudiciariam commissionem non venisset ad locum et diem prenotatos, absque quorum vel cuius presencialitate nichil causa in premissa iidem nostri homines facere et expedire potuissent —

400 (1420); omnia, que in ... litteris adiudicatoriis seriatim continentur, perficere et suo modo exequi voluissent, nichilominus tamen propter absenciam hominis regii, magistri videlicet curie sew notarii regie

ják a korábban felsorolt oklevéltípusok. A hiteleshely tanújának elmaradása viszont nem for-dulhatott elı, hiszen ez az intézmény kapta az eljárási parancsot és ı is jelentett a történtekrıl.

A bíróságok munkáját támogató hiteleshelyi intézményrendszer sarokköve tehát a hiteleshelyi testimonium, az írómőhely tagja volt, akinek munkáját segítette bizonyos esetekben a királyi ember. Ezt támasztja alá az eljárás menete is.

A vizsgált majd’ két évszázadban a konventek szóló parancslevelek narratiójukban a hiteleshelyi eljárásra igényt tartó fél bíróságnak elıadott ügyérıl értesítették a konventet, majd kérték, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente ...

homo noster végrehajtja az elvégzendı feladatot. Miután a parancsot szerzı féltıl a hiteleshely átvette a bírói oklevelet, az eljárást megindítandó nyomban mellé adta emberét.282 Kettejük együttes eljárását igazolja azon törvénycikkek szóhasználata, amelyek a testimonium napidíjáról, illetve utaz(tat)ási költségérıl szólnak.283 A királyi ember hivatalos felkérésére ezt követıen, a hiteleshelyi kiküldött jelenlétében kerülhetett sor.284 Ha az eljárási helyszíneket és a bírói parancsban foglaltakat végrehajtó homo regius azonosítójaként szereplı település Pan-nonhalmához viszonyított földrajzi elhelyezkedését vizsgájuk, arra a megállapításra juthatunk, hogy a felperes és a hiteleshelyi kiküldött párosa a királyi embert útközben kereste fel, túl nagy kitérı esetében viszont nem elképzelhetetlen, hogy a felperes már a hiteleshelyre vitte ıt magával. Így tehát biztosítva volt, hogy az eljáráskor a felperes által kért helyen egy idıben jelen legyen mind a két személy.285

A külsı hiteleshelyi feladatok végrehajtásának gyakorlati részleteirıl a rendelkezésre álló jelentések nem adnak pontos felvilágosítást, mivel az eljárás rutinját elmesélı formulás

maiestatis in eisdem litteris conscripto locoque et termino in predictis non comparente preceptis vestre serenitatis operam dare nequisissent — 448 (1425), 449 (1425).

282 Hogy ez a monostortól távolabb fekvı plébániák, ad absurdum a Somogy megyei Köröshegy papjának eseté-ben miként történt, az még további vizsgálódások tárgyát kell, hogy képezze.

283 Az 1300 körüli királyi tanácsi határozat szerint si homines capitulorum vel conventuum ad ... iudiciarios processus exervendos ... transmissi fuerint, tunc ... si ... ipsi homines seu testimonia in equis conductorum transierint, tunc ... duodecim denarios valeant extorquere (DRH 1301–1457. 395–396.). Hasonlóképpen rendel-kezik az 1351:XXI. cikk: si ipsius capituli vel conventus testimonium in equo suo proprio ductus fuerit, tunc ...

stb. (uo. 137.), az 1417. évi törvény: homo autem ipsius capituli vel conventus, qui ... ad talia ... facta peragenda pro testimonio ducitur ... stb. (uo. 235–236.). Legrészletesebben az 1435:X. cikk fogalmaz: personis autem testimonialibus capitulorum et conventuum ... solvantur singuli duodecim denarii maiores, sive in propriis equis, sive in equis causantium ambulent et ducantur; ita tamen, quod in victualibus et expensis causantium et ipsos ad facta sua conducentium simul cum equis et familiaribus eorum de domo iterum in domum semper duci debeant et reduci (uo. 269.), amit szó szerint megismétel az 1486:LXXV. (DRH 1458–1490. 308.) és az 1492:XCV.

cikkek (CJH 1000–1526. 546.) is.

284 1435:VIII. cikk: quicunque vero nobilis per alium seu alios quoscunque mediantibus nostris regiis aut aliis consuetis litteris nomen suum continentibus pro homine regio coram testimonio alicuis capituli vel conventus requisitus onus huiusmodi processus assumere et exequi recusaverit, in birsagio consueto ... convincatur (DRH 1301–1457. 266–267.).

285 A királyi ember elmaradása, amint azt fenntebb már említettem, kizárólag a kúriából kiküldöttek esetében fordult elı: 399 (1420); 400 (1420); 448 (1425), 449 (1425).

részek kizárólag a cselekmény megtörténtét és nem annak mikéntjét tárták a bíróság elé. A fentebbi, törvényszövegek alapján tett rekonstrukciós kísérlet elfogadhatónak látszik, újabb kérdésekbe ütközhetünk viszont azon esetekben, amikor nem egy, hanem kettı vagy három hiteleshely jár el ugyanazon ügyben. Ez kizárólag egyszerő tudományvételek, inquisitiók ese-tében volt lehetséges.286 Az 1321 és 1500 közötti pannonhalmi gyakorlatban 234 inquisitiós eljárást sikerült azonosítanom, amelyek közül 95 esetben (40%) sikerült találnom még egy, 38 esetben pedig (16%) még két, a pannonhalmival párhuzamosan eljáró másik hiteleshelyet, illetve megyét. Az alábbi táblázatba287 foglalt adatsorok közül leginkább azon esetek érdeke-sek, amikor mindhárom intézmény jelentése teljes szövegében, eredeti formájában ránk ma-radt, minek következtében párhuzamosan vizsgálhatók az ugyanazon ügyben kelt parancsle-velek és az azok nyomán készített jelentések is.

286 Werbıczy a köztudományvételt követı eskü alkalmával az alperes által felvonultatandó eskütársak számát az ítélethozatalon a felperes által bemutatott vizsgálati oklevelek számától teszi függıvé: si trinae litterae inquisitoriae fuerunt productae, tunc reus quinquagesimo, si vero binae, vigesimo quinto, si autem unicae dumtaxat, dudecimo se nobilibus iurabit, nem volt tehát kötelezı minden esetben három vizsgálati oklevél be-mutatása: Werbıczy, Trip. II. 32. 2.§

287 Az oklevél azonosító adatai után a második oszlopban a pannonhalmi konvent, a harmadikban a másik egy-házi hiteleshely, a negyedikben pedig a megye (kurzív szedéssel), illetve a harmadik hiteleshely eljárásának ada-tai találhatók. Az intézmények közül a vizsgálat mellett idézést is végrehajtónak a neve félkövér formában ol-vasható. A név után a hiteleshely által kapott parancs formája (Á=egyedi megbízást tartalmazó, a jelentés szöve-gében átírt bírói parancs; Á-com=megyésispáni megkeresés; É=általános megbízást tartalmazó éves parancs;

F=közvetlen a megye színe elıtt megjelenı fél szóbeli kérésére) és az eljárás idıpontja található, majd a követ-kezı sorban a bírói parancslevél dátuma és a jelentés dátuma. Az utolsó oszlop végül az eljárás helyszínét adja meg.

Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 33 (1338) Ph. (Á) — 1338.01.10

1337.12.23 — 1338.01.12

Esztergomi kpt. (Á) — 1338.01.10 1337.12.23 — 1338.01.14

? (Gyır m.) Gyır

48 (1346) Ph. (?) — 1346.07.16 Gyıri kpt. (?) — 1346.07.16 Pozsonyi kpt. (?) — 1346.07.16 (Pozsony m.) Jányok 49 (1346) Ph. (?) — 1346.07.16 Gyıri kpt. (?) — 1346.07.16 Pozsonyi kpt. (?) — 1346.07.16 (Pozsony m.) Jányok 64 (1352) Ph. (Á) — 1352.11.23

1352.11.11 — 1352.11.28

Zalavári konv. (Á) — 1352.11.23 1352.11.11 — 1352.11.26

? (Sopron m.) Árpás

66 (1353) Ph. (?) Veszprémi kpt. (?) Fehérvári kpt. (?) (Sopron m.) Szovát és Pásztori 94 (1360) Ph. (É) — 1360.01.24

0000.00.00 — 1360.02.13

Somogyi konv. (É) — 1360.01.24 0000.00.00 — 1360.02.12

? (Somogy m.) Bedeg, Gerezd

95 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.13

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.12

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.11

(Tolna m.) Szanás

96 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.13

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.12

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.11

(Tolna m.) Szil

97 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.13

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.12

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 0000.00.00 — 1360.02.11

(Tolna m.) Szanás

159 (1367) Ph. (É) — 1367.11.12 0000.00.00 — 1367.11.16

Fehérvári ker. konv. (É) — 1367.11.12 0000.00.00 — 1367.11.17

Fehérvári kpt. (É) — 1367.11.12 0000.00.00 — 1367.11.15

(Veszprém m.) Sándor

175 (1369) Ph. (É) — 1369.08.06 0000.00.00 — 1369.08.10

Veszprémi kpt. (?) — 1369.08.06 Veszprém m. (É) — 1369.08.06 0000.00.00 — 1369.08.16

(Veszprém m.) Polány, Borsod

223 (1379) Ph. (Á) — 1379.11.22 1379.10.23 — 1379.11.23

Gyıri kpt. (Á) — 1379.11.23 1379.10.23 — 1379.11.25

? (Veszprém m.) Ajka

228 (1380) Ph. (?) Gyıri kpt. (?) Pozsonyi kpt. (?) (Moson m.) Kálnok, Bezenye

232 (1381) Ph. (Á) — 1381.01.29 1381.01.11 — 1381.02.05

Gyıri kpt. (Á) — 1381.01.29 1381.01.11 —?

Pozsonyi kpt. (Á) 1381.1.11 — ?

(Moson m.) Kálnok

244 (1382) Ph. (Á) Gyıri kpt. (Á) Veszprémi kpt. (Á) (Komárom m.) Tömörd

246 (1382) Ph. (?) Pécsváradi konv. (?) Fehérvári kpt. (?) (Tolna m.) Fadd

249 (1383) Ph. (É) — 1383.09.22 0000.00.00 — 1383.09.28

Fehérvári kpt. (Á) — 1383.09.22 1383.09.17 — 1383.09.25

? (Zala m.) Keszı

253 (1385) Ph. (Á) — 1385.06.28 1385.05.02 — 1385.06.30

Veszprémi kpt. (Á) — 1385.06.28 1385.05.02 — 1385.07.01

? (Zala m.) Nyirád

261 (1388) Ph. (É) — 1388.12.21 0000.00.00 — 1388.12.24

Fehérvári kpt. (Á) — 1388.12.21 1388.12.03 — 1388.12.25

Veszprém m. (É) — 1388.12.21 0000.00.00 — 1388.12.24

(Veszprém m.) Bercsén

274 (1392) Ph. (Á) — 1392.??.?? Pozsonyi kpt. (Á) — 1392.02.22 1392.02.11 — 1392.02.25

(Pozsony m.) Csütörtök

289 (1395) Ph. (Á) Fehérvári ker. konv. (Á) Zobori konv. (Á) (Komárom m.) Néma 292 (1395) Ph. (É) — 1395.08.07

0000.00.00 — 1395.08.13

Gyıri kpt. (É) — 1395.08.07 0000.00.00 — 1395.08.12

Pozsony m. (É) — 1395.08.07 0000.00.00 — 1395.08.12

(Pozsony m.) Királykürt

Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 308 (1400) Ph. (É) — 1400.09.08

0000.00.00 — 1400.09.15

Gyıri kpt. (É) — 1400.09.08 0000.00.00 — 1400.09.13

? (Pozsony m.) Papfalva

322 (1406) Ph. (É) — 1406.05.04 0000.00.00 — 1406.05.08

Gyıri kpt. (É) — 1406.05.04 0000.00.00 — 1406.05.07

? (Pozsony m.) Kürt

326 (1407) Ph. (Á) — 1407.01.14 1406.12.31 — 1407.01.17

Gyıri kpt. (Á) — 1407.01.14 1406.12.31 — 1407.01.16

? (Sopron m.) Páli

327 (1407) Ph. (Á) — 1407.01.31 1407.01.08 — 1407.02.04

Gyıri kpt. (Á) — 1407.01.31 1407.01.08 — 1407.02.03

Pozsony m. (?) (Pozsony m.) Prépostkürt

(=Vásárút) 331 (1407) Ph. (Á) — 1407.11.18

1407.11.11 — 1407.11.23

? Pozsony m. (Á) — 1407.11.18

1407.11.11 — 1407.11.27

(Pozsony m.) Papfalva

332 (1407) Ph. (Á) — 1407.11.20 1407.11.11 — 1407.11.26

Gyıri kpt. (Á) — 1407.11.20 1407.11.11 — 1407.11.25

? (Pozsony m.) Nyárasd

351 (1410) Ph. (Á) — 1410.06.14 1410.06.06 — 1410.06.23

Gyıri kpt. (?) Pozsony m. (?) (Pozsony m.) Vásárút

352 (1410) Ph. (Á) — 1410.06.14 1410.06.09 — 1410.06.23

Gyıri kpt. (Á) — 1410.06.14 1410.06.09 — 1410.06.21

? (Pozsony m.) Papfalva

356 (1411) Ph. (Á) — 1411.03.22 1411.02.16 — 1411.03.29

Gyıri kpt. (?) Pozsony m. (Á) — 1411.03.22

1411.02.16 — 1411.03.31

(Pozsony m.) Kürt

358 (1411) Ph. (É) — 1411.07.06 0000.00.00 — 1411.07.11

? Pozsony m. (É) — 1411.07.06

0000.00.00 — 1411.07.09

(Pozsony m.)

363 (1411) Ph. (É) — 1411.11.21 0000.00.00 — 1411.11.27

Gyıri kpt. (É) — 1411.11.21 0000.00.00 — 1411.11.27

Pozsony m. (É) — 1411.11.21 0000.00.00 — 1411.11.29

(Pozsony m.) Kürt

365 (1412) Ph. (É) — 1412.10.06 0000.00.00 — 1412.10.08

? Gyır m. (É) — 1412.10.06

0000.00.00 — 1412.10.08

(Gyır m.) Gyarmat

373 (1414) Ph. (É) — 1414.11.13 0000.00.00 — 1414.11.17

Gyıri kpt. (É) — 1414.11.13 0000.00.00 — 1414.11.18

? (Sopron m.) Vica

386 (1417) Ph. (?) Gyıri kpt. (?) Gyır m. (?) (Gyır m.) Ásvány, Olcsva

394 (1419) Ph. (?) Fehérvári ker. konv. (?) (Komárom m.) Csetke, Császár

420 (1422) Ph. (Á) — 1422.07.11 1422.07.01 — 1422.07.14

Gyıri kpt. (É) — 1422.07.11 0000.00.00 — 1422.07.17

? (Veszprém m.) Ganna

425 (1422) Ph. (Á) — 1422.10.18 1422.09.13 — 1422.10.??

Gyıri kpt. (É) — 1422.10.18 0000.00.00 — ????

? (Veszprém m.) Zirc

426 (1422) Ph. (Á) — 1422.10.18 1422.09.11 — 1422.10.??

Gyıri kpt. (É) — 1422.10.18 0000.00.00 — 1422.10.24

Veszprém m. (Á) — 1422.09.24 1422.09.11 — 1422.09.28

(Veszprém m.) Akol

442 (1424) Ph. (Á) — 1424.10.04 1424.09.15 — 1424.10.08

Gyıri kpt. (Á) — 1424.10.04 1424.09.15 — 1424.10.08

? (Veszprém m.) Péc

Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 443 (1424) Ph. (Á) — 1424.11.02

1424.09.05 — 1424.11.04

? Veszprém m. (Á) — 1424.09.15

1424.09.05 — 1424.09.19

(Veszprém m.)

454 (1426) Ph. (Á-com.) — 1426.01.04 1426.01.02 — 1426.01.08

Gyıri kpt. (Á-com.) — 1426.01.04 1426.01.02. — 1426.01.08

Gyır m. (F) — 1426.01.04 0000.00.00 — 1426.01.08

(Gyır m.) Kispéc

459 (1426) Ph. (Á) — 1426.08.06 1426.06.24 — 1426.08.11

? Gyır m. (Á) — 1426.09.08 k.

1416.06.24 — ?

(Gyır m.)

462 (1426) Ph. (É) — 1426.11.02 0000.00.00 — 1426.11.06

Gyıri kpt. (É) — 1426.11.02 0000.00.00 — 1426.11.05

Pozsony m. (É) — 1426.10.28 0000.00.00 — 1426.11.04

(Pozsony m.) Kürt

466 (1427) Ph. (É) — 1427.01.20 0000.00.00 — 1424.01.24

? Veszprém m. (É) — 1427.01.20

0000.00.00 —1427.01.25

(Veszprém m.) Noszlop

471 (1427) Ph. (É) — 1427.07.18 0000.00.00 — 1427.07.24

? Veszprém m. (É) — 1427.07.16

0000.00.00 — 1427.07.20

(Veszprém m.) Borsod, Polány

476 (1428) Ph. (É) — 1428.07.25 0000.00.00 — 1428.07.30

Gyıri kpt. (É) — 1428.07.30 0000.00.00 — 1428.08.04

? (Gyır m.) Árpás

490 (1429) Ph. (É) — 1429.08.10 0000.00.00 — 1429.08.16

Gyıri kpt. (É) — 1429.08.05 0000.00.00 — 1429.08.10

? (Gyır m.) Szögye

504 (1430) Ph. (É) — 1430.08.22 0000.00.00 — 1430.08.24

Gyıri kpt. (É) — 1430.08.18 0000.00.00 — 1430.08.21

Veszprém m. (É) — 1430.08.20 0000.00.00 — 1430.08.24

(Veszprém m.) Ponyvád

507 (1431) Ph. (É) — 1431.04.10 0000.00.00 — 1431.04.14

Gyıri kpt. (É) — 1431.04.15 0000.00.00 —1431.04.20

? (Veszprém m.) Vaszar

515 (1432) Ph. (É) — 1432.03.15 0000.00.00 — 1432.03.19

Gyıri kpt. (É) — 1432.04.25 0000.00.00 — 1432.04.29

Veszprém m. (É) — 1432.03.12 0000.00.00 — 1432.03.16

(Veszprém m.) Bakonybél, Kajár

518 (1433) Ph. (É) — 1433.05.20 0000.00.00 — 1433.05.25

Gyıri kpt. (É) — 1433.05.28 0000.00.00 — 1433.06.02

? (Sopron m.) Páli

523 (1434) Ph. (É) — 1434.08.09 0000.00.00 — 1434.08.13

Gyıri kpt. (É) — 1434.08.11 0000.00.00 — 1434.08.14

? (Veszprém m.) Ganna, Jakó

524 (1434) Ph. (É) — 1434.08.16 0000.00.00 — 1434.08.20

Gyıri kpt. (É) — 1434.08.16 0000.00.00 — 1434.08.20

Veszprém m. (É) — 1434.08.10 0000.00.00 — 1434.08.14

(Veszprém m.) Ganna

525 (1434) Ph. (Á-com) — 1434.08.31 1434.08.14 — 1434.09.02

? Veszprém m. (Á) — 1434.08.31

1434.08.14 — 1434.09.02

(Veszprém m.) Ganna, Jakó

527 (1434) Ph. (?) Veszprémi kpt. (?) Veszprém m. (?) (Veszprém m.)

528 (1434) Ph. (É) — 1434.11.12 0000.00.00 — 1434.11.16

? Veszprém m. (É) — 1434.11.15

0000.00.00 — 1434.11.19

(Veszprém m.) Ganna, Jakó

530 (1435) Ph. (É) — 1435.01.07 0000.00.00 — 1435.01.11

Gyıri kpt. (É) — 1435.06.13 0000.00.00 — 1435.06.17

? (Sopron m.) Vica

531 (1435) Ph. (É) — 1435.01.07 0000.00.00 — 1435.01.12

Gyıri kpt. (É) — 1435.01.03 0000.00.00 — 1435.01.08

? (Sopron m.) Csorna

Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 535 (1435) Ph. (É) — 1435.05.21

0000.00.00 — 1435.05.26

Gyıri kpt. (É) — 1435.06.13 0000.00.00 — 1435.06.17

? (Sopron m.)

546 (1435) Ph. (?) Veszprémi kpt. (–) — 1435.04.29 0000.00.0? — 1435.05.04

Veszprém m. (Veszprém m.) Agyaglyuk

547 (1436) Ph. (Á) — 1436.02.10 1436.01.07 — 1436.02.15

Gyıri kpt. (Á) — 1436.02.03 1436.01.07 — 1436.02.08

Veszprém m. (Á) — 1436.02.22 1436.01.07 — 1436.02.27

(Gyır m.) Kajár

550 (1437) Ph. (É) — 1437.01.25 0000.00.00 — 1437.01.29

? Veszprém m. (F) — 1437.01.25

0000.00.00 — 1437.02.14

(Veszprém m.) Koppány

551 (1437) Ph. (É) — 1437.01.25 0000.00.00 — 1437.01.29

Gyıri kpt. (É) — 1437.02.06 0000.00.00 — 1437.02.10

Veszprém m. (F) — 1437.01.25 0000.00.00 — 1437.02.14

(Veszprém m.) Koppány

554 (1437) Ph. (É) — 1437.06.11 0000.00.00 — 1437.06.16

Gyıri kpt. (É) — 1437.06.13 0000.00.00 — 1437.06.18

? (Gyır m.) Gyarmat

556 (1437) Ph. (É) — 1437.09.25 0000.00.00 — 1437.09.28

? Veszprém m. (F) — 1437.09.23

0000.00.00 — 1437.09.27

(Veszprém m.) Koppány

557 (1437) Ph. (É) — 1437.12.02 0000.00.00 — 1437.12.05

Gyıri kpt. (É) — 1437.12.02 0000.00.00 — 1437.12.05

? (Veszprém m.) Koppány

569 (1444) Ph. (Á) — 1444.07.12 1444.04.24 — 1444.07.17

? Sopron m. (Á) — 1444.07.12

1444.04.24 — 1444.07.20

(Sopron m.) Lak, Csánig

572 (1444) Ph. (Á) — 1444.07.12 1444.04.24 — 1444.07.17

? Sopron m. (Á) — 1444.07.12

1444.04.24 — 1444.07.20

(Sopron m.) Kisfalud

610 (1456) Ph. (Á) — 1456.06.29 1456.06.07 — 1456.07.04

? Veszprém m. (Á) — 1456.06.29 k.

1456.06.07 — 1456.07.02

(Veszprém m.) Pölöske

625 (1458) Ph. (Á) — 1458.10.16 1456.10.11 — 1456.10.21

Vasvári kpt. (?) — 1458.11.14 1458.10.11 — 1458.11.19

? (Gyır m.) Szútor

626 (1458) Ph. (Á) — 1458.11.27 1458.11.22 — 1458.12.02

? Sopron m. (Á) — 1458.12.04

1458.11.22 — 1458.12.18

(Sopron m.) Keresztúr

632 (1461) Ph. (Á) — 1461.02.12 1461.01.03 — 1461.02.26

Veszprémi kpt. (Á) — 1461.01.21 1461.01.03 — 1461.01.23

Veszprém m. (Á) — 1461.01.14 1461.01.03 — 1461.01.28

(Veszprém m.) Ajka, Alaprennek

643 (1464) Ph. (Á) — 1464.05.21 1464.04.27 — 1464.05.23

Gyıri kpt. (Á) — 1464.05.21 1464.04.27 — 1464.05.26

? (Pozsony m.) Vereknye

646 (1464) Ph. (Á) — 1464.07.14 1464.07.02 — 1464.07.19

Gyıri kpt. (Á) — 1464.08.06 1464.07.02 — 1464.08.11.

? (Gyır, Veszprém, Sopron m.)

669 (1469) Ph. (Á) — 1469.09.21 1469.09.01 — 1469.09.28

Vasvári kpt. (Á) — 1469.09.30 1469.09.01 — 1469.10.05

Gyır m. (Á) — 1469.09.14 1469.09.01 — 1469.09.19

(Gyır m.)

677 (1470) Ph. (Á) — ????.??.??

1470.12.08 — ?

? Veszprém m. (Á) — 1471.02.14

1470.12.08 — 1471.02.20

(Veszprém m.)

Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 679 (1471) Ph. (Á) — 1471.07.14

1471.05.30 — 1471.07.21

Gyıri kpt. (Á) — 1471.07.15 1471.05.30 — 1471.07.20

Vasvári kpt. (Á) — 1471.07.17 1471.05.30 — 1471.07.22.

(Gyır m.)

692 (1475) Ph. (Á) — 1475.12.23 1475.12.17 — 1475.12.28

Gyıri kpt. (Á) — 1476.01.08 1475.12.17 — 1476.01.13

? (Komárom m.)

694 (1476) Ph. (Á) — 1475.12.29 1475.12.17 — 1476.01.03

Gyıri kpt. (Á) — 1475.12.31 1475.12.17 — 1476.01.05

? (Sopron m.)

696 (1476) Ph. (Á) — 1476.07.24-25 1476.07.09. — 1476.07.29

Gyıri kpt. (Á) — 1476.07.21-23 1476.07.09 — 1476.07.26

? (Gyır és Sopron m.)

711 (1478) Ph. (Á) — 1478.08.07 1478.06.12 — 1478.08.09

Gyıri kpt. (Á) — 1478.06.15 1478.06.12 — 1478.07.17

Gyır m. (Á) — 1478.06.24 1478.06.12 — 1478.06.28

(Gyır m.)

723 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.16 1480.07.13 — 1480.07.21

? Komárom m. (Á) — 1480.07.17

1480.07.16 — 1480.08.29

(Komárom m.)

724 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.16 1480.07.13 — 1480.07.21

Gyıri kpt. (Á) — 1480.07.16 1480.07.13 — 1480.07.21

Komárom m. (Á) — 1480.07.17 1480.07.13 — 1480.08.29

(Komárom m.)

725 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.17 1480.07.03 — 1480.07.22

Gyıri kpt. (Á) — 1480.07.10 1480.07.03 — 1480.07.15

? (Komárom m.)

732 (1481) Ph. (Á) — 1481.07.17 1481.05.16 — 1481.07.22

? Komárom m. (Á) — 1481.07.17

1481.05.16 — 1481.08.07

(Komárom m.)

734 (1481) Ph. (Á) — 1481.10.24 1481.10.12 — 1481.10.29

Gyıri kpt. (Á) — 1481.10.21 1481.10.12 — 1481.10.26

Gyır m. (Á) — 1481.10.26 1481.10.12 — 1481.10.30

(Gyır m.)

735 (1481) Ph. (Á) — 1481.11.27 1481.10.10 — 1481.11.29

Gyıri kpt. (Á) — 1481.11.27 1481.10.10 — 1481.11.29

? (Pozsony m.)

737 (1481) Ph. (Á) — 1481.12.07 1481.11.22 — 1481.12.12

Gyıri kpt. (Á) — 1481.12.07 Gyıri kpt. (Á) — 1481.12.07 Gyıri kpt. (Á) — 1481.12.07 Gyıri kpt. (Á) — 1481.12.07 1481.11.22 — 1481.12.12

? (Pozsony m.)

741 (1482) Ph. (Á) — 1482.07.28 1482.07.10 — 1482.07.30

Gyıri kpt. (Á) — 1482.07.14 1482.07.10 — 1482.07.19

? (Komárom m.)

752 (1484) Ph. (Á) — 1484.04.12 1484.04.05 — 1484.04.21

Gyıri kpt. (Á) — 1484.04.14 1484.04.05 — 1484.04.23

? (Gyır m.)

755 (1484) Ph. (Á) — 1484.07.15 1484.07.06 — 1484.07.20

Gyıri kpt. (Á) — 1484.08.02 1484.07.06 — 1484.08.06

Gyır m. (Á) — 1484.07.15 1484.07.06 — 1484.07.31

(Gyır m.)

811 (1498) Ph. (Á) — 1498.07.20 1498.05.29 — 1498.07.25

Gyıri kpt. (Á) — 1498.08.06 1498.05.29 — 1498.08.08

Fehérvári ker. konv. (Á) — 1498.07.18 1498.05.29 — 1498.07.25

(Veszprém m.)

10. táblázat: Párhuzamosan eljáró hiteleshelyek

A táblázat alapján összegyőjthetık az egy ügyben más-más hiteleshelynek címzett parancslevelek, a bennük felsorolt királyi emberek neveit vizsgálva pedig megállapíthatjuk, hogy a listák, néhány kivételtıl eltekintve, azonosak.288 A ténylegesen eljárónak kiválasztását tehát kettı — illetve a korai idıszakban, a megyék bekapcsolódósáig három — hiteleshely esetében kellett egyidejőleg azonos módon megoldani. A parancslevelekbe kerülı királyi em-berek számának emelkedését tehát ez a tény is indokolhatja, különösen annak tükrében, hogy a párhuzamosan eljáró hiteleshelyek az 1420-as évekig egyazon napon tett vizsgálatokról je-lentettek, amelyeken pedig más-más királyi ember mellett végezték közhitelő feladatukat.289 A vizsgálatot lefolytató intézmények felkeresése, a nekik szóló parancslevelek bemutatása, a megfelelı királyi ember megkeresése, majd az eljárás lefolytatása, végül pedig a testimonium(ok) hazakísérése és a jelentésük alapján készült relációs oklevelek átvétele a fel-peres részérıl komoly logisztikai feladat megoldását kellett, hogy jelentse.

Miután a jogát védelmezni vagy éppen visszaszerezni kívánó fél vizsgálatot elrendelı bírói parancsot szerzett, azt igyekezett a lehetıségekhez képest mihamarabb bemutatni a cím-zett hiteleshelynek. Mivel a hiteleshely a felkérés idıpontját a jelentésben nem rögzítette, ezért csak az állapítható meg, hogy a pannonhalmi konvent esetében,290 amely a központi bí-róságok által kiadott parancslevelek keltezési helyétıl (ez a XV. század elejéig Visegrádot és Budát, majd innét kezdve kizárólag Budát jelentette) légvonalban 100 km-re feküdt, a pa-rancslevél kiállítása és az abban foglaltak végrehajtása között minimálisan három nap telt el.

Ennyi idı alatt a felperes vagy annak ügyvédje a bíróság székhelyérıl elutazott Pannonhalmá-ra, bemutatta a bírói oklevelet, majd tanúval az oldalán kiszállt a helyszínre, ahol megtörtént az eljárás.291 Az események gyorsaságát azonban a távolságon kívül befolyásolta még valami, ami a táblázat adataiból egyértelmően kiderül: a többes eljárások módja.

A XV. század elsı negyedéig bezárólag az ugyanazon ügyben vizsgálatot tartó hiteleshelyek és megyék egyetlen nap, valószínőleg együttesen jártak el és végezték

288 Eltéréssel csak ritkán találkozunk, ami vagy kivételt jelent [64 (1352)], vagy csak a másoló hibáját mutat-ja: egy 1368. évi iktatás alkalmával [167 (1368)] a hiteleshely éppen azon királyi ember intézkedésérıl jelen-tett, akinek neve a nádori megkeresılevél átírásából — valószínőleg figyelmetlenség miatt — kimaradt.

289 Néha ugyan elıfordul, hogy azonos nevekkel találkozhatunk az oklevelekben, ez azonban akár íráshiba is lehet: egy alkalommal [94 (1360)] a somogyi konvent kiküldöttje mellett eljáró királyi ember neve került a pannonhalmi oklevélbe, amit aztán a konvent a késıbbiekben korrigált.

290 Ezúttal csupán a táblázat adataiból kiindulva, tehát az fennmaradt többes jelentések pannonhalmi darabját, valamint értelemszerően csupán az egyedi esetre szóló, a jelentésben átírt parancsokat vizsgálva.

291 Budán július 13-án kelt parancs alapján Komárom megyében július 16-án tett eljárás: 723 (1480) és

724 (1480). A gyıri alispán által január 2-án kért vizsgálatot Gyır megyében viszont már január 4-én el tudta végezni a konvent: 454 (1426).

kat. A parancslevél dátuma és a végrehajtás közötti legrövidebb idı ekkor öt nap,292 de inkább a hosszabb intervallumok jellemzıek. Ennek oka, hogy a felperesnek sorban fel kellett keres-nie mindegyik intézményt bemutatandó a parancsot, majd együtt kiszállni a helyszínre. Az eljárást követıen aztán ı ugyanúgy végigjárta a hiteleshelyeket, hogy visszakísérje a testimoniumokat,293 kifizesse és átvegye az okleveleket; a jelentések eltérı datálásának ez is oka lehetett. A pannonhalmi konvent és a gyıri káptalan párosának Gyır vagy Komárom me-gyei közös kiszállását megszervezni ezért a gyorsabban kivitelezhetı feladatok közé tartozott, a pannonhalmi és zalavári konvent Sopron megyei vizsgálata294 vagy a pannonhalmi konvent – somogyi konvent – fehérvári káptalan hármasának Tolna megyei eljárása295 viszont komo-lyabb erıpróba volt. Talán éppen ezért tapasztalunk változást a XV. század húszas éveiben.

Elıször a megyei hatóságok kezdtek külön utakon járni, és a hiteleshely(ek)tıl eltérı idıben tartani a vizsgálatukat,296 majd 1428-tól a párhuzamosan tevékenykedı két hiteleshely is kö-vetkezetesen más-más alkalommal szállt ki külsı munkára. Ez azt jelentette, hogy a felperes nem egyszerre, hanem egyenként vitte magával a testimoniumokat, majd a tudományvétel lezárása, sıt, amint az adatokból látnivaló, igen gyakran a jelentés kiállítása után fordult a másik hiteleshelyhez. A két vagy három vizsgálati oklevél megszerzése így — a korábbi gya-korlathoz képest — talán egyszerőbben megvalósíthatóvá, de hosszadalmasabbá vált.

A külsı hiteleshelyi eljárások során a törvényességért, a szokásjog diktálta feltételek maradéktalan betartásáért a királyi ember volt felelıs. Ha bármi helytelenül és az ügyben az oklevélnyerın kívül még érintettek, sıt ellenérdekeltek számára rosszhiszemően történt, azért ıt lehetett perbe hívni; a mellette tanúskodó hiteleshely csak a jelentés kiállításáért tartozott felelısséggel.297 Szerepének fontosságát mutatja ugyanakkor, hogy személye törvényi

292 A Budán június 9-én kelt parancs alapján Pozsony megyében június 14-én járt el a konvent és a gyıri kápta-lan: 352 (1410).

293 Ld. a már citált 1435:X. cikket: in victualibus et expensis causantium et ipsos ad facta sua conducentium simul cum equis et familiaribus eorum de domo iterum in domum semper duci debeant et reduci (DRH 1301–

1457. 269.). A királyi emberek és a hiteleshelyi kiküldöttek közös csoportja tőnik fel azon eset kapcsán is, ami-kor a vizsgálat után idézni akaró királyi embert és a pannonhalmi kiküldöttet a lövöldi jobbágyok megtámadták, prout eciam hec vester regius et capituli honorabilis Wesprimiensis ecclesie homines et Iohannes filius Dominici de Alason unus ex iudicibus nobilium cum Stephano iobagione castri comitatus Vesprimiensis una cum ipsis tunc in premissa inquisicione pariter procedentes non longe ab ipsa villa constituti fide vidissent sic fieri oculata —

175 (1396).

29464 (1352).

29595 (1360), 96 (1360), 97 (1360).

296 Erre az elsı példa 1422-ben Veszprém megye [426 (1422)]. A késıbbiekben ugyan még van rá példa, hogy egy napra esett megye és hiteleshely eljárása, változás ténye azonban mindenképpen megragadható.

297 Egy Sopron megyei birtok iktatásánál például sine omni via iuris huius regni ab antiquo in talibus observata associato sibi testimonio capituli Budensis furtive et occulte ad ... possessionem ipsorum exponencium venisset eandemque preter scitum eorundem exponencium vicinisque et commetaneis eiusdem possessionis ... minime convocatis inique et fraudulenter ... magistro Clementi ... statuisset et super huiusmodi iniquo statucione in dicto capitulo in eo, quod contradictio minime facta fuisset, fassionem fecisset — 694 (1476). Az országbíró a pannonhalmi konventet a királyi ember ellen benyújtott kereset kivizsgálása ügyében kereste meg.

In document 1321–1500 A PANNONHALMI KONVENTHITELESHELYI TEVÉKENYSÉGE (Pldal 73-94)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK