— Irodalom- és rövidítésjegyzék

In document 1321–1500 A PANNONHALMI KONVENTHITELESHELYI TEVÉKENYSÉGE (Pldal 143-162)

6.) – Összefoglalóan a jelentésekr ı l

VI.) — Irodalom- és rövidítésjegyzék

DRH 1458–1490. = F. Döry – G. Bónis – G. Érszegi – S. Teke, Decreta Regni Hungariae.

Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. Budapest, 1989. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 19.)

DRMH I. = Decreta regni mediaevalis Hungariae. The Laws of the medieval kingdom of Hungary 1000–1301. Translated and edited by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney with an essay on previous editions by Andor Csizmadia. Idyllwild, CA 1999.

E. Kovács Péter, Az egri káptalan hiteleshelyi és oklevéladói tevékenysége az Árpád-korban.

In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 12 (1990) 5–43.

Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink eredete és jelentısége. Századok 47 (1913) 641–655.

Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink oklevélkritikája. Turul 31 (1913) 158–163.

Eckhart, Franz, Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, IX. Ergänzungsband, 2. Heft. Innsbruck, 1914.

395–558.

Engel Pál, Királyi emberek Valkó megyében. In: Mediaevalia Transilvanica. Tom. 3 (1999) nr. 1–2. 71–88.

Erdıdy Urkunden = Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien — Erdıdy család levéltára

Érdújhelyi Menyhért, A közjegyzıség és a hiteles helyek története Magyarországon. Buda-pest, 1899.

Farkas Róbert, A jászói konvent hiteleshelyi mőködése. In: A jászóvári premontrei kanonok-rend jubileumi névtára. Budapest, 1902.

Fedeles Tamás, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1354–1526). In:

Középkortörténeti tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia elıadásai.

Szerk.: Weisz Boglárka. Szeged, 2003. 9–22.

Fejér, CD = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Cura et studio Georgii Fejér. Budae, 1829–1844.

Fügedi Erik, IV. Béla adományai és a szóbeliség. Levéltári Közlemények 63 (1992) 39–52.

Füssy Tamás, A zalavári konvent, mint hiteles helynek története. Századok 25 (1891) 809–

823.

Gábor Gyula, A megyei intézmény alakulása és mőködése Nagy Lajos alatt. Budapest, 1908.

GyEL = Gyıri Egyházmegyei Levéltár, Gyır

GyTRF = Gyıri történelmi és régészeti füzetek I–IV. Kiadják: Ráth Károly és Rómer Flóris.

Gyır, 1861–1868.

Hajnik Imre, A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt.

Budapest, 1899.

Händel Béla, A tehervállalás középkori jogrendünkben. Századok 78 (1944) 372–418.

Házi Jenı, Sopron szabad királyi város története. I. sorozat 1–7. Sopron 1921–1929. II. soro-zat 1–6. Sopron, 1930–1943.

Héderváry = A Héderváry-család oklevéltára. I–II. Szerk.: Radvánszky Béla – Závodszky Levente. Budapest, 1909–1922.

HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I–III. Kiadják: Nagy Imre – Paur Iván – Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1865–1866. IV. Kiadják: Nagy Imre – Stummer Arnold – Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1867. V. Kiadják: Ipolyi Arnol – Nagy Imre – Véghely Dezsı. Gyır, 1873. VI–VII. Kiadják: Ipolyi Arnold – Nagy Imre – Véghely Dezsı. Budapest, 1876–1880. VIII. Szerk.: Nagy Imre. Budapest, 1891.

HOklt. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Szerk.: Nagy Imre – Deák Farkas – Nagy Gyula. Bu-dapest, 1879.

Horváth Richárd, Gyır megye hatóságának oklevelei (1318–1525). (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 1.) Gyır, 2005.

Hunyadi Zsolt, A székesfehérvári johannita konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In: Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.:

Koszta László. Szeged, 1998. 35–67.

Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori apátság és hiteleshely a szekularizációig. In: Jakó Zsig-mond, Társadalom, egyház, mővelıdés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Budapest, 1997. 133–240.

Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest, 1990. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 17.)

Jerney János, A magyarországi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek törté-nete. Magyar Történelmi Tár 2 (1855) 1–166.

Károlyi = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Kár-olyi de Nagy-Károly. I–V. Sajtó alá rendezi: Géresi Kálmán. Budapest, 1882–1897.

Koszta László, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). Tanulmányok Pécs történetébıl 4. Pécs, 1998.

Koszta László, A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig. A közhitelő oklevél-adás kezdete. Századok 132 (1998) 3–46.

Kóta Péter, Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleirıl (1130) 1212–1526. (Vas megyei levéltári füzetek 8. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I.) Szombat-hely, 1997.

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi bencés konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In:

Egyház és mővelıdés. Pannonhalma 996–1996. Szerk.: Hajdú Ákos és Kokas Zsuzsan-na. Budapest, 1997. 49–56.

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. Szeged, 2006.

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In:

Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.: Koszta László.

Szeged, 1998. 129–149.

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent külsı hiteleshelyi tevékenységének fıbb jellemzıi 1526-ig. In: Tanulmányok a középkori magyar történelembıl. Szeged, 1999. 65–73.

Kubinyi András, A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 38 (1996) 2–3. 135–161.

Kumorovitz Bernát Lajos, Az autentikus pecsét. Turul 50 (1936) 45–68.

Kumorovitz L. Bernát, A középkori magyar „magánjogi” írásbeliség elsı korszaka (XI–XII.

század). Századok 97 (1963) 1–31.

Kumorovitz L. Bernát, A leleszi konvent oklevéladó mőködése 1569-ig. Turul 42 (1928) 1–

39.

Kumorovitz L. Bernát, A magyar pecséthasználat története a középkorban. Budapest, 1993.

Kumorovitz L. Bernát, A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-bıl. („Pest” legkorábbi említése) In: Tanulmányok Budapest múltjából XVI. Budapest, 1964. 43–83.

Kurecskó Mihály, A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektıl 1269-ig. In:

„Magyarok eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére.

Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 329–347.

LK = Levéltári Közlemények

LLMAeH = Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A magyarországi középkori latinság szótára. I–V. Szerk.: Boronkai Iván – Szovák Kornél. Budapest, 1987–1999.

Magyarország középkori digitális okmánytára (1.0). 2005.

MES = Monumenta ecclesiae Strigoniensis I–II. Ed. Ferdinandus Knauz. Strigonii, 1874–

1882. III. Ed. Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, 1924. IV. Ed. Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedős, Tiburtius Neumann, Cornelius Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii – Budapestini, 1999.

Mezey László, A pécsi egyetemalapítás elızményei (a deákság és hiteleshely kezdeteihez). In:

Jubileum tanulmányok a pécsi egyetem történetébıl. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, 1967. I. 53–86.

MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest

MOL CD = A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). Szerk.:

Rácz György. Budapest, 2003.

Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. I–III. Szerk.: Takács Imre.

Társszerk.: Szovák Kornél, Monostori Martina. Pannonhalma, 1996.

Neumann Tibor, A Korlátköviek. Egy elıkelı család története és politikai szereplése a 15–16.

században. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 5.) Gyır, 2007.

Papp Szilárd, Késı gótikus építkezések Pannonhamán. In: Mons Sacer I. 237–271.

Parlagi Márton, A bácsi káptalan hiteles helyi tevékenysége a 14. század elsı felében. In:

Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József.

Szeged, 2001. 95–112.

PRT = A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. Szerk.: Erdélyi László, Sörös Pongrác.

I–XII. Budapest, 1902–1916.

Reg. Arp. = Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica I–II/1. Szerk. Szentpétery Imre. Budapest, 1923–1943.

II/2–4. Szerk. Szentpétery Imre – Borsa Iván. Budapest, 1961–1987.

Sipos Gábor, A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi mőködése. In: Mővelıdéstörténeti ta-nulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979. 33–50.

Solymosi László, A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei. In: Mons Sacer I. 481–488.

Solymosi László, A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. In: Magyar Herold. Forrásközlı, családtörténeti és címertani évkönyv. I. Szerk.: Kállay István. Budapest, 1984. 91–139.

Solymosi László, A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi mőködésének fıbb sajátosságai az Árpád-korban. In: Solymosi László, Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Buda-pest, 2006. 105–116.

Solymosi László, A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon. In:

Analecta mediaevalia II. Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar közép-korról. Szerk.: Neumann Tibor. H.n., 2004. 221–236.

Solymosi László, Észrevételek a Ciszterci Rend magyarországi történetének repertóriumáról.

Levéltári Közlemények 55 (1984) 237–251.

Solymosi László, Hiteleshely. In: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Fıszerk.:

Kristó Gyula. Budapest, 1994.

Sopron = Sopron vármegye története. Szerk.: Nagy Imre. I–II. Sopron, 1889–1891.

Stolcz Alfonz, A hiteles helyek és azok jelentısége a középkorban Magyarországon. Újvidék, 1912.

Sümeghy Dezsı, Sopron vármegye levéltárának oklevélgyőjteménye. I. Sopron, 1928.

Szakály Ferenc, A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó mőködése 1526-ig. In: Ta-nulmányok Tolna megye történetébıl I. Szerk.: Puskás Attila. Szekszárd, 1968. 9–60.

Szamota–Zolnai = Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban elıforduló magyar szók győjteménye. Legnagyobb részüket győjtötte: Szamota István. Szerk.:

Zolnai Gyula. Budapest, 1902.

Szentpétery Imre, Kancelláriai jegyzetek Anjoukori okleveles gyakorlatunkban. In: Emlék-könyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1933.

471–490.

Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan. (A magyar történettudomány kézikönyve II/3.) Buda-pest, 1930.

Szovák Kornél, ... sub testimonio litterali eiusdem conventus... Bencés hiteleshelyek a közép-kori Magyarországon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középközép-kori Ma-gyarországon. Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma 2001. 80–96.

Szovák Kornél, A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének kezdetei (1244-1387). In:

Mons Sacer I. 422-462.

Szovák Kornél, Kormányzat és hiteleshely. Néhány megjegyzés a kormányzati adminisztráció koria történetéhez. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Budapest, 1998. 223–231.

Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon. X. Pest, 1853.

Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon. XII. Pest, 1857.

Tóth Ildikó, Káptalan a déli határszélen. (A boszniai székeskáptalan területi hatóköre a XIV.

század közepéig. In: „Magyarok eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 617–635.

Tóth-Szabó Pál, A jászói konvent, mint hiteles hely a középkorban. Turul 21 (1903) 110–119.

UBB = Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Ödenburg und Eisenburg. I. Bearbeitet von Hans Wagner. Graz–Köln–Wien, 1955. II–

IV. Bearbeitet von Irmtraut Lindeck-Pozza. Graz–Köln–Wien, 1965–1985. V.

Bearbeitet von Leonhard Prickler. Graz–Köln–Wien, 1999.

ÚMM = Új Magyar Múzeum

Varga Árpád, A váradi káptalan hiteleshelyi mőködése. In: Mővelıdéstörténeti tanulmányok.

Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Bukarest, 1980. 20–35.

Vekov, Károly, Locul de adeverire din Alba-Iulia (Secolele XIII–XVI) Cluj-Napoca, 2003.

Veszpr. Reg. = Kumorovitz L. Bernát, Veszprémi regeszták (1301–1387). (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 2.) Budapest, 1953.

Werbıczy István, Tripartitum. A dicsıséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve.

Budapest, 1990.

Zala = Zala vármegye története. Oklevéltár. I–II. Szerk.: Nagy Imre – Véghely Dezsı – Nagy Gyula. Budapest, 1886–1890.

Závodszky Levente, A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati ha-tározatok forrásai (Függelék: a törvények szövege). Budapest, 1904.

Zichy = A zichi és vásonkeıi gróf Zichy-család idısb ágának okmánytára. Szerk.: Nagy Imre – Nagy Iván – Véghelyi Dezsı – Kammerer Ernı – Lukcsics Pál. I–XII. Pest – Buda-pest, 1871–1931.

ZsO = Zsigmondkori oklevéltár. I–II/2. Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest, 1951–

1958. III–VII. Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Bu-dapest, 1993–2001. VIII–IX. Szerk.: Borsa Iván – C. Tóth Norbert. BuBu-dapest, 2003–

2004. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 1., 3., 4., 22., 25., 27., 32., 37., 39., 41.)

Tartalomjegyzék

I.) — Bevezetés... 1 II.) — A pannonhalmi hiteleshely működésének kezdetei... 8 A) — Az első jelentések (relationes) ...... 10 B) — ... és az első felvallások (fassiones)... 12 III.) — A hiteleshelyi működés rendszeressé válása... 14 A) — Felvallások (fassiones)... 16 1.) – A felvallók személye ... 17 2.) – A felvallás módja ... 19 3.) – A hiteleshelyi hatókör I. ... 20 4.) – A felvallások csoportosítása ... 32 a) Adomány vagy leánynegyed, hozomány és hitbér kiadása... 32 b) Végrendelet ... 37 c) Adásvétel ... 38 d) Elzálogosítás... 40 e) Bérlet ... 44 f) Birtokosztály és -csere ... 46 g) Örökösödési szerzıdés ... 47 h) Beleegyezés ... 48 i) Eltiltás ... 50 j) Ügyvédvallás ... 53 k) Perhalasztás ... 55 l) Peregyezség ... 56 m) Kötelezvény... 58 n) Emlékeztetı... 59 o) Nyugta ... 60 p) Oklevélátírás... 61 5.) – Összefoglalóan a felvallásokról... 64 B) — Jelentések (relationes)... 65 1.) – Az éves parancslevél intézménye ... 66 2.) – A hiteleshelyi eljárás ... 72 3.) – A hiteleshelyi jelentés ... 93 4.) – A jelentések csoportosítása ... 103 a) Iktatás ... 104 b) Visszafoglalás és iktatás ... 106 c) Határjárás és iktatás ... 107 d) Határjárás... 108 e) Eltiltás... 108 f) Tudományvétel... 109 g) Tudományvétel és idézés (evocatio — citatio)... 112 h) Idézés (evocatio — citatio)... 113 i) Megintés ... 114 j) Fogott bírák döntése ... 115 k) Eskütétel ... 116 l) Úriszék ... 117 m) Köztudományvétel... 118 n) Oklevélbemutatás ... 118 o) Oklevélátírás... 119 5.) – A hiteleshelyi hatókör II... 120 6.) – Összefoglalóan a jelentésekrıl ... 124 IV.) — Eredmények és kérdések... 127 V.) — A pannonhalmi konvent kiadványai 1244–1526... 130 VI.) — Irodalom- és rövidítésjegyzék... 142

1. térkép: A pannonhalmi konvent elıtt megjelent felvallók lakhelye

1. térkép: A pannonhalmi konvent elıtt megjelent felvallók lakhelye

1. térkép: A pannonhalmi konvent elıtt megjelent felvallók lakhelye

1. térkép: A pannonhalmi konvent elıtt megjelent felvallók lakhelye

1. térkép: A pannonhalmi konvent elıtt megjelent felvallók lakhelye

2. térkép: A pannonhalmi konvent eljárásainak helyszínei

2. térkép: A pannonhalmi konvent eljárásainak helyszínei

2. térkép: A pannonhalmi konvent eljárásainak helyszínei

2. térkép: A pannonhalmi konvent eljárásainak helyszínei

2. térkép: A pannonhalmi konvent eljárásainak helyszínei

E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m

B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r

In document 1321–1500 A PANNONHALMI KONVENTHITELESHELYI TEVÉKENYSÉGE (Pldal 143-162)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK