A Közlemény hatálya

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 45-51)

E Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejûleg a 49/2005. MVH közlemény hatályát veszti.

Budapest, 2006. április 7.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

1. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

Minõségi követelmények

1. A hántolatlan rizs akkor tekinthetõ megbízható, kifogástalan kereskedelmi minõségûnek, ha:

a)szagtalan, és élõ rovaroktól mentes;

b)a radioaktivitás szintje nem haladja meg a közösségi jogszabályok által megengedett legmagasabb szintet;

c)nedvességtartalma: max. 14,5%;

d)a feldolgozás utáni kihozatal maximum 5 ponttal lehet kevesebb az alábbi értékeknél:

Rizsfajta Kihozatal egész szemekben (%)

Teljes kihozatal (%)

Argo, Selenio, Couachi 66 73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65 73

Ispaniki A, Makedonia 64 73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria 63 72

Tolima 63 71

Inca 63 70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. And -rea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62 72

Strymonas 62 71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61 72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal 60 72

Evropi, Melas 60 70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle ‘E’, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea 58 72

Maratelli, Precoce Rossi 58 70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano 57 72

Axios 57 67

Roxani 57 66

Pygmalion 52 71

Meg nem határozott fajták 64 72

e) a nem hibátlan minõségû szemek aránya, az idegenanyagok aránya, a más típusú rizsszemek aránya és az egyéb rizsfajták aránya nem haladja meg a következõ maximumértékeket (%):

Kerekszemû rizs KN-kód 1006 10 92

Közepes szemû és „A” hosszúszemû rizs KN-kód 1006 10 94 és 1006 10 96

„B” hosszúszemû rizs KN-kód 1006 10 98

Gipszes szemek 6 4 4

Vörös csíkos szemek 10 5 5

Pettyezett és foltos szemek

4 2,75 2,75

Borostyánsárga szemek 1 0,50 0,50

Sárga szemek 0,175 0,175 0,175

Idegenanyagok 1 1 1

Egyéb rizsfajták 5 5 5

2. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

3. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

Kitöltési útmutató

A formanyomtatványt géppel vagy kék színû tintával, nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!

1. Ügyfél azonosítási információ

Ügyfél regisztrációs szám: a felajánló MVH regisztrációs száma (10 karakter) 2. Kérelmezõ adatai

a)Elõtag: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett név elõtagjaként szereplõ elõtag (pl. dr., özv., id., ifj.), gazdasági társaság esetében kérjük üresen hagyni

b)Név: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett vezeték- és keresztneve, gazdasági társaság esetében üzleti név

c)Utótag: a gazdasági társaság társasági formájának jelzése (pl. Rt., Bt., Kft.), magánszemély esetében kérjük üresen hagyni

3. Kapcsolattartási információ

a)Név: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve

b)Helység, irányítószám: a kapcsolattartó postai címe (település, irányítószám) c)Postai cím: a kapcsolattartó postai címe (utca, házszám)

4. A felajánlott rizs adatai:

a)A felajánlott hántolatlan rizs fajtája: fajta megnevezése

b)Mennyisége: a tétel mennyisége egész tonnában kifejezve (kerekítés nélkül)

c)A felajánlás helyéhez legközelebb esõ intervenciós központ megnevezése: Szarvas vagy Karcag

d)A raktár megnevezése, címe: a raktár neve (ha van), valamint annak pontos címe: utca, házszám (ha van), vagy helyrajzi szám, illetve egyéb egyértelmû megjelölés (pl. tanya), ami a raktár megtalálhatóságát biztosítja

A nyomtatványt kérjük KÉK színû tintával aláírni!

4. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

Akkreditált laboratóriumok listája

1. Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársaság, 1095 Budapest, Soroksári út 24.

2. SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1124 Budapest, Sirály u. 4.

3. Mertcontrol Részvénytársaság, 1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

4. INSPECTION SERVISES HUNGARY Szolgáltató Minõségellenõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1043 Buda-pest, Lórántffy Zsuzsanna u. 7–9.

5. Hajdúsági Gabonaipari Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.

6. Agrograin Kereskedelmi Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 37.

7. Bábolna Takarmányipari Korlátolt Felelõsségû Társaság, 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár Ipari Park 8. MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 9.

9. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezõgazdaságtudományi Kar, Agrármûszerközpont, A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1054 számon Akkreditált Vizsgáló Laboratórium, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

10. ABO MILL Malomipari Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Simai út 6.

11. FOOD-MONITOR Élelmiszeripari és Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-lõsségû Társaság, 7361 Kaposszekcsõ, Liget ltp. 10.

5. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

Intervenciós központok

Az intervenciós központoknak olyan földrajzi pontok, melyek általában fõ rizs termõterületekhez tartozó városköz-pontokban kerültek kijelölésre. Az intervencióra felajánlott gabona szállítási költségének meghatározásában játszanak szerepet, mint viszonyítási pontok, azaz nem az intervenciós raktárak helyét jelölik.

A rizs intervenció lebonyolítására az alábbi intervenciós központok kerültek kijelölésre:

– Karcag – Szarvas

6. számú melléklet a 29/2006. (IV. 7.) MVH közleményhez

1. pont

Elutasítás esetén a felajánlót terhelõ költségek:

Költségtétel A költségtétel részletezése Költség összege

(áfa nélkül)

Adminisztrációs díj Munkadíj, postai költség 15 000 Ft

Elõzetes helyszíni ellenõrzés költsége

Kiszállási díj, munkadíj, postai költség 20 000 Ft

Betároláskor végzett ellenõrzés költsége*

Kiszállási díj, munkadíj, postai költség 20 000 Ft

Betárolási díj* Az elutasított tétel betárolásra került részére vonatkozóan – a raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen

fizikai mozgatással:

1089 Ft/t, illetve fizikai mozgatás nélkül:

905 Ft/t Rendelkezésre állási díj* Az idõben be nem tárolt tétel esetén a raktározási

szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen

89 Ft/t/hó Kitárolási díj* Az elutasított tétel kitárolásra került részére vonatkozóan a

raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen

1061 Ft/t Laboratóriumi vizsgálati

díj*

A felajánlott rizs minõségvizsgálati díja 12 700 Ft/minta Tárolási díj* Az elutasított tétel tárolásra került részére és a tárolás

idõtartamára vonatkozóan, minden megkezdett hónap után – a raktározási szerzõdésben foglalt összegeknek megfelelõen

836 Ft/t/hó

* Csak arra a mennyiségre vonatkozik, amellyel kapcsolatban ez a költség felmerül

2. pont

Elõzetes helyszíni ellenõrzés alapján történõ elutasítás esetén a felajánlót terhelõ költségek:

Költségtétel A költségtétel részletezése Költség összege

(áfa nélkül)

Adminisztrációs díj Munkadíj, postai költség 15 000 Ft

Elõzetes helyszíni ellenõrzés költsége

Kiszállási díj, munkadíj, postai költség 20 000 Ft

Laboratóriumi vizsgálati díj A felajánlott rizs minõségvizsgálati díja 12 700 Ft/minta

A fel aján lót a kö vet ke zõ ál ta lá nos költ sé gek ter he lik, a té tel el fo ga dá sa ese tén:

Költ ség té tel A költ ség té tel rész le te zé se Költ ség össze ge

(áfa nél kül)

szál lí tá si költ ség té nye zõ azok ban az ese tek ben, ami kor a be szál lí tás a leg kö ze leb bi intervenciós köz pont nál kö ze lebb el he lyez ke dõ rak tár ba tör té -nik, il let ve hely ben tör té nõ át vé tel ese té ben, ha a fel aján lott té tel rak tá ro zá si he lye az in ter ven ci ós kp-tól el té rõ he lyen van

15 Ft/t/km

ki tá ro lá si díj hely ben tör té nõ át vé tel ese té ben 1061 Ft/t

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 30/2006. (IV. 24.) MVH

köz le mé nye

a 2006-os tá mo ga tá si évi hí zott bi ka-tar tás tá mo ga tás igény lé sé rõl I. A tá mo ga tás ban való rész vé tel ál ta lá nos fel té te lei

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let sze rint tá mo ga tást csak az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ (to váb bi ak ban: ter me lõ) igé nyel het, aki/amely betartja a ren de let elõ írá sa it, va la mint az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re -haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let ben elõ írt re giszt rá ci ós kö te le -zett ség nek eleget tett.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 45-51)