Fo gal mak

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 108-131)

BLOKK AZO NO SÍ TÓ: A fi zi kai blok kok egye di és egy ér tel mû meg je lö lé sé re szol gá ló be tû vel ve gyes számsorozat.

FI ZI KAI BLOKK: A fi zi kai blokk a föld te rü let hez kap cso ló dó tá mo ga tá si el já rá sok cél já ra ki ala kí tott, a me zõ gaz -da sá gi mû ve lés szem pont já ból hosszabb tá von ál lan dó, te re pen azo no sít ha tó ha tá rok kal (pl. utak, vas utak, csa tor nák, töl tés, er dõ szél, fa sor stb.) ren del ke zõ össze füg gõ föld te rü let. Egy fi zi kai blokk ban több me zõ gaz da sá gi parcella lehet és több gazdálkodó is gazdálkodhat.

FI ZI KAI EL LEN ÕR ZÉS: A fi zi kai el len õr zés cél ja, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok fi zi kai va ló sá gát vizs -gál ja. A fi zi kai el len õr zés tör tén het hely szí ni el len õr zés sel, illetve távérzékeléssel.

HELY SZÍ NI EL LEN ÕR ZÉS: A hely szí ni el len õr zés a fi zi kai el len õr zés ré szét ké pe zi. A hely szí ni el len õr zés ki ter jed a ké re lem ben meg adott te rü let nagy sá gá ra, hasz no sí tá sá nak mód já ra, il let ve a hasz no sí tás sal kap cso la tos egyéb fel -té te lek el len õr zé sé re. A hely szí ni el len õr zés eredményeirõl egy ellenõrzési jegyzõkönyvet állítanak ki.

HI ÁNY PÓT LÁS: Amennyi ben a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ták be és a hi á nyok pót lá sá ra va ló szí nû sít he tõ, hogy a hi á nyos ság a be nyúj tá si ha tár idõ elõtt pó tol ha tó, az MVH a ter me lõt a hi á nyos sá gok meg je lö lé sé vel hiánypótlásra szólítja fel.

KE RESZT EL LEN ÕR ZÉS: A ke reszt el len õr zés so rán a ter me lõ ké re lem ada ta it össze ve tik a kap cso ló dó rend sze rek kel, adat bá zi sok kal (pél dá ul: Me PAR, Ügy fél re gisz ter) a jo go su lat lan igény lé sek ki szû ré se ér de ké ben. A ke reszt el -len õr zés sel szo ro san össze füg gõ fogalom a túligénylés és kettõs/többszörös igénylés.

KONY HA KERT: A kony ha kert olyan, a gaz da ság más te rü le te i tõl el kü lö nít he tõ egy ség, ame lyen el sõ sor ban a gaz -da ság sa ját fel hasz ná lá sá ra, és nem ér té ke sí tés re történõ termelés folyik.

MEG ÁL LA PÍ TOTT TE RÜ LET: Az ad mi niszt ra tív, illetve fi zi kai el len õr zé sek, il let ve az adat egyez te tés ered mé -nye i vel kor ri gált támogatható terület.

ME ZÕ GAZ DA SÁ GI PAR CEL LA: Me zõ gaz da sá gi par cel lá nak ne vez zük azt az egyet len nö vény faj jal (faj tá val) be ve tett egy be füg gõ föld te rü le tet, me lyet egyetlen gazdálkodó mûvel.

ME ZÕ GAZ DA SÁ GI PAR CEL LA AZO NO SÍ TÓ REND SZER (Me PAR): A 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let ha tá lya alá tar to zó, föld te rü let hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok el já rá sa i nak ki zá ró la gos – ál la mi tu laj do nú – országos azonosító rendszere.

RE GISZ TÁ CI ÓS SZÁM: Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil -ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. § 9. pont já ban meghatározott azonosító szám.

SAPS: Egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (an gol nyel vû mo za ik szó: Sing le Area Pa y ment Scheme).

TÁ VÉR ZÉ KE LÉ SES EL LEN ÕR ZÉS: A tá mo ga tá si ké rel mek ben sze rep lõ ada tok va ló di sá gá nak és a pá lyá za ti el -já rást kö ve tõ en kö tött szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek vizs gá la ta az ûr- és légi felvételek objektív adatainak kiértékelésével.

TOP-UP: Ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás.

V. Mel lék le tek

1. számú mel lék let A te rü let ala pú tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó fon to sabb be nyúj tá si ha tár idõk

Be nyúj tan dó do ku men tum meg ne ve zé se Be nyúj tá si ha tár idõ

Te rü let la pú tá mo ga tás Fõ lap (K0061)

Te rü let ala pú tá mo ga tás Igény lõ be tét lap (meg sze mé lye sí tett) (K0062) Te rü let ala pú tá mo ga tás Igény lõ be tét lap (üres) (K0063)

2006. má jus 15.

Te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem ké se del mes be nyúj tá sa (szank ció mel lett) 2006. má jus 16.–jú ni us 9.

A ter me lõi cso port ál tal az MVH felé meg kül den dõ ter mel te té si szer zõ dés (do hány – Vir gi nia és Bur ley – ter mesz té se ese tén)

2006. jú ni us 30-ig

A ter me lõi cso port ál tal az MVH felé meg kül den dõ iga zo lás (do hány – Vir gi nia és Bur ley – ter mesz té se ese tén)

2007. már ci us 1-ig

Ter mel te té si szer zõ dés rost cél ra tör té nõ ken der ter mesz té se ese tén Ké re lem mel együtt, de leg ké sõbb 2006. szep tem ber 15-ig

Ve tõ mag cím ke rost ken der ter mesz té se ese tén Ké re lem mel együtt, de leg ké sõbb 2006. jú ni us 30.

Ener ge ti kai cél ra ter mesz tett nö vé nyek ese tén az el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés be nyúj tá sa (az igény lõ és a el sõd le ges fel dol go zó ál tal egy aránt be kül den dõ!)

2006. au gusz tus 31-ig

Tá mo ga tá si ké re lem mó do sí tá sa 2006. má jus 31.

Tá mo ga tá si ké re lem ké se del mes mó do sí tá sa (szank ció mel lett) 2006. má jus 31.–2006. jú ni us 9.

Fo lya ma to san (a jog sza bály ban le -írt elõ írá sok sze rint)

A fi zi kai blok kot érin tõ vál to zá sok be je len té se 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let 1. sz. mel lék let

FIGYELEM! An nak ér de ké ben, hogy a 2006-os tá mo ga tá si év ben az MVH le he tõ ség sze rint fi gye lem be tud ja ven ni a meg ala po zott vál to zás ve ze té -si ké rel me ket, kér jük azt be nyúj ta ni tá mo ga tá si ké re lem mel egy idõ ben

MVH Me gyei Ki ren delt sé gek el ér he tõ sé gei

Megye Város Új cím Pos tai cím Kirendeltségvezetõ E-mail Telefonszám Fax

Bács-Kis kun 6000 Kecs ke mét Kis fa lu dy u. 5. 6001 Kecs ke mét, Pf. 470 Haj du Sán dor kecs ke met@mvh.gov.hu (76) 814-520 (76) 814-521

Ba ra nya 7621 Pécs Rá kó czi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365 Gróf Lász ló pecs@mvh.gov.hu (72) 814-520 (72) 814-521

Bé kés 5600 Bé kés csa ba Te me tõ sor 8. 5620 Bé kés csa ba, Pf. 45 Ma tus ka Sán dor be kes csa ba@mvh.gov.hu (66) 814-520 (66) 814-521 Bor sod-Aba új-Zemp lén 3500 Mis kolc Mind szent tér 1. 3501 Mis kolc, Pf. 646 Mé szá ros Pé ter mis kolc@mvh.gov.hu (46) 814-900 (46) 814-901 Csong rád 6721 Sze ged Ti sza La jos krt. 2–4. 6701 Sze ged, Pf. 26 és 504 Gé czi La jos né sze ged@mvh.gov.hu (62) 814-900 (62) 814-901 Fej ér 8000 Szé kes fe hér vár De ák F. u. 7–9. 8002 Szé kes fe hér vár, Pf. 297 Ist ván And rás sze kes fe her

-var@mvh.gov.hu

(22) 814-520 (22) 814-521

Fõ vá ros és Pest 1093 Bu da pest Ló nyai u. 38. 1391 Bu da pest, Pf. 248 Cser Jó zsef pest@mvh.gov.hu 814-8900 814-8901 Gyõr-Mo son-Sop ron 9023 Gyõr Mun ká csy út 20. 9021 Gyõr, Mun ká csy 20. Lég rá dy Gá bor gyor@mvh.gov.hu (96) 814-542

(96) 814-543

(96) 814-521

Haj dú-Bi har 4000 Deb re cen Pi ac u. 49–51. 4001 Deb re cen, Pf. 551 Pal la gi Lász ló deb re cen@mvh.gov.hu (52) 814-544 (52) 814-521

He ves 3300 Eger Macz ky Va lér út 2. 3301 Eger, Pf. 169 Nagy Sán dor né eger@mvh.gov.hu (36) 814-520 (36) 814-521

Jász-Nagy kun-Szol nok 5000 Szol nok Jó zsef At ti la u. 36. 5001 Szol nok, Pf. 111 Pé ter Gá bor szol nok@mvh.gov.hu (56) 814-523 (56) 814-525

(56) 814-521

Ko má rom-Esz ter gom 2800 Ta ta bá nya Vér ta núk te re 1. 2801 Ta ta bá nya, Pf. 1394 Lász ló Kál mán ta ta ba nya@mvh.gov.hu (34) 814-520 (34) 814-521 Nóg rád 3100 Sal gó tar ján Mú ze um tér 1. 3101 Sal gó tar ján, Pf. 123 Pe cze Jó zsef sal go tar jan@mvh.gov.hu (32) 814-520 (32) 814-521 So mogy 7400 Ka pos vár Ber zse nyi u. 9. 7400 Ka pos vár, Ber zse nyi u. 9. Ba ra nyai Sán dor ka pos var@mvh.gov.hu (82) 814-900

(82) 814-920

(82) 814-901 (82) 814-921 Sza bolcs-Szat már-Be reg 4400 Nyír egy há za Hõ sök te re 9. 4401 Nyír egy há za, Pf. 422 és 44 Ta kács Sza bolcs nyi regy ha za@mvh.gov.hu (42) 814-900 (42) 814-901 Tol na 7100 Szek szárd Au gusz I. u. 7. 7101 Szek szárd, Pf. 251 Ko vács Ju dit szek szard@mvh.gov.hu (74) 814-520 (74) 814-521

Vas 9700 Szom bat hely Rá kó czi F. u. 1. 9701 Szom bat hely, Pf. 245 Olasz Mik lós szom bat

-hely@mvh.gov.hu

(94) 814-520 (94) 814-521

Veszp rém 8200 Veszp rém Le ven du la u. 1. 8202 Veszp rém, Pf. 791 Dr. So ós Kál mán veszp rem@mvh.gov.hu (88) 814-900 (88) 814-920

(88) 814-901 (88) 814-921 Za la 8900 Za la eger szeg Kis u. 1. 8901 Za la eger szeg, Pf. 142 Ba da cso nyi La jos za la eger

-szeg@mvh.gov.hu

(92) 814-900 (92) 814-920

(92) 814-901 (92) 814-921

46FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám

Rö vid út mu ta tó

1. A for ma nyom tat vá nyo kat kék vagy fe ke te tin tá val, ol vas ha tó an, nyom ta tott nagy be tûk kel, min den kér dés re vá laszt adva kérjük kitölteni!

2. A for ma nyom tat vá nyok ki töl té se elõtt ala po san ta nul má nyoz za át a 2006-os Ki töl té si Út mu ta tót! To váb bá az MVH me gyei ki ren delt sé ge in és a fa lu gaz dász nál el ér he tõ a 2006. évi Te rü let ala pú támogatásról szóló Tájékoztató!

3. A tá mo ga tás igény lé sé hez az aláb bi for ma nyom tat vá nyo kat töltse ki:

– K0061-es szá mú Fõ la pot, va la mint

– K0062-es szá mú Igény lõ Be tét la po(kat)t, és/vagy – K0063-as szá mú Igény lõ Be tét la po(kat)t.

4. A ké re lem cso mag gal az aláb bi mel lék le te ket kell be nyúj ta ni:

– egye di blokk tér kép (min den eset ben, a ki töl té si út mu ta tó nak meg fe le lõ en be raj zolt parcelákkal!), – ter mel te té si szer zõ dés (rost cél ra ter mesz tett ken der ese té ben),

– ve tõ mag cím ke (rost cél ra ter mesz tett ken der ese té ben).

5. A for ma nyom tat vá nyo kat min den eset ben írja alá!

6. Ja va sol juk, hogy a ki töl tött tá mo gat ási ké re lem-cso mag ról ké szít sen má so la tot, és õriz ze meg a tá mo ga tá si idõszak alatt!

Vál to zá sok

Ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek tá mo ga tá sa: a 2004., il let ve 2005. év ben be nyúj tott és jó vá ha gyott ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek (KAT)tá mo ga tás 2005/2006. gaz da sá gi évre vo nat ko zó tá mo ga tá si összeg ki fi ze té sét az igény lõ be -tét la pon (K0062/K0063) kér he ti. Kér jük, csak ak kor kér je a KAT-ki fi ze tést, amennyi ben ren del ke zik helyt adó/rész ben helyt adó KAT-tá mo ga tá si ha tá ro zat tal! Ügyel je arra, hogy leg fel jebb ak ko ra te rü let re kér je a KAT-tá mo ga tást az adott blokkban, amekkora területre az MVH jóváhagyta a KAT kérelmét!

Ener ge ti kai cél ból ter mesz tett ener gia nö vé nyek nem ze ti tá mo ga tá sa: ener ge ti kai cél ból ter mesz tett nö vény faj ták tá mo ga tá sát a te rü let ala pú tá mo ga tá si ké rel men kell igé nyel ni, az igény lõ be tét la pon (K0062/K0063) az ener gia nö vény hasz no sí tá si kód já nak fel tün te té sé vel. A Ki töl té si út mu ta tó mel lék le té ben sze rep lõ Hasznosítási kódlistában külön energianövényes kódok találhatók!

Hé jas gyü möl csû ek nem ze ti tá mo ga tá sa: a „7. Az igény lõ be tét la po(ko)n (K0062/K0063) fel tün te tett hé jas gyü möl csû par cel lá kon ta lál ha tó fák vagy bok rok össze sí tett szá ma” ro va tot dió, mo gyo ró és man du la igény lé se ese tén kö te -le zõ ki töl te ni. Eb ben a ro vat ban kell fel tün tet ni az összes igé nyelt te rü -le ten (par cel lá kon) található fák vagy bokrok számát fajonként.

Egy be mû ve lés: ab ban az eset ben kell je löl ni az igény lõ be tét lap (K0062/K0063) „egy be mû ve lés” osz lo pá ban, ha adott fi zi kai blokk ban két vagy több ter me lõ egy más sal szom szé dos par cel lá in azo nos nö vény kul tú rát ter meszt, és a szom szé dos par cel lák az egy sé ges mû ve lés mi att nem el kü lö nít he tõk. Az egy be mû ve lés be je lö lé se nél kü löz he tet len az egy be mû velt föld te rü le ten gaz dál ko dók által hasznosított parcellák méreteinek megbízható ellenõrzéséhez.

Ha tár idõk – A be nyúj tá si ha tár idõ (pos tá ra adás dá tu ma): 2006. má jus 15.

A tá mo ga tá si ké re lem fen ti ha tár idõt kö ve tõ en még 25 nap tá ri na pig (2006. jú ni us 9.) be nyújt ha tó, de eb ben az eset -ben a jo go sult tá mo ga tá si összeg mun ka na pon ként 1%-kal csökken.

– Mó do sí tás és vissza vo nás (K0064): 2006. má jus 31-ig nö vel he ti a már meg adott par cel la te rü le te it, új par cel lát (új te rü le tet) je lent het be és mó do sít hat ja a parcella hasznosítását.

A par cel la te rü le tet csök ken te ni, il let ve vissza von ni mind ad dig le het sé ges, amíg:

– az MVH nem ér te sí tet te önt a ké re lem ben lévõ eset le ges sza bály ta lan sá gok ról, – az MVH nem je len tet te be a hely szí ni el len õr zé si szán dé kát,

– a hely szí ni el len õr zés nem tárt fel sza bály ta lan sá got.

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1651

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1659

MELLÉKLET

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 108-131)