SI LÓ CI ROK STAN DARD VÁL TÁS Új stan dard

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 157-164)

igen ko rai-ko rai cso port Nova, Ita nol, Po mar Ale xand ra PR, NK Brio, PR63A82

ko rai cso port Ale xand ra PR, NK Brio, PR63A82

kö zép éré sû cso port Are na PR, Ped ro PR, PR64A63, Al bat re

ét ke zé si Eag le, Bir dy, IS 8004, Ma ri ca 2

ma gas olaj sav tar tal mú hib ri dek

mi nõ sé gi stan dard ja Ol sa vil/PR65A22

MÉZ ON TÓ FÛ STAN DARD VÁL TÁS Új stan dard

A Balo faj ta he lyett Ame ri go faj ta al kal ma zá sa

SI LÓ CI ROK STAN DARD VÁL TÁS Új stan dard

kö zép éré sû cso port Ró na1

ké sõ éré sû cso port Suc ro sor go 506

6. FAJ TA NÉV VÁL TO ZÁS

KU KO RI CA

Régi név: SUM 0215

Új név: Ne lio

ÕSZI BÚZA

Régi név: Pan nó nia Új név: Pan nó nia NS

7. ÚJ FAJ TA FENN TAR TÓ BE JEGY ZÉ SE

Be je len tõ: DE Ag rár tu do má nyi Cent rum, Nyír egy há zi Ku ta tó Köz pont ja, 5301 Kar cag Pf.: 11 Faj ta fenn tar tó: DE Ag rár tu do má nyi Cent rum, Nyír egy há zi Ku ta tó Köz pont ja, 5301 Kar cag Pf.: 11 Új faj ta fenn tar tó: Al fa se ed Bt., 5300 Kar cag, Kis fa lu dy u. 1/A

SF 6 Szu dá ni fû

Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság Dísz nö vény Szek ci ó já nak írás be li vé le mé nye 2006. áp ri lis 1.

Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság Dísz nö vé nyek Szek ci ó já nak ja vas la ta alap ján az Or szá gos Mezõgazdasági Mi nõ sí tõ In té zet a kö vet ke zõ nö vény faj tá kat részesítette állami elismerésben.

1. ÁL LA MI LAG EL IS MERT FAJ TÁK

(Vé konnyal szed ve zá ró jel ben a faj ták be je len tés ko ri neve szerepel) (Vas tag gal sze dett a faj ta név ill. szi no nim név)

Ta tai Ja pán fû (Mis cant hus si nen sis)

Ne me sí tõk: Dr. D.Sc. Ma ros völ gyi Béla 50%

Pin tér Zol tán 50%

Be je len tõ: Park épí tõ Rt., Tata, Kör nyei út 24.

Faj ta fenn tar tó: Park épí tõ Rt., Tata, Kör nyei út 24

Glo bus Szar vas Tuja (Thu ja oc ci den ta lis)

Ne me sí tõk: Szíj ár tó Pé ter 100%

Ová lis szar vas Tuja (Thu ja oc ci den ta lis)

Ne me sí tõk: Szíj ár tó Pé ter 100%

Szar va si osz lop Pusz páng (Bu xus sem per vi e rens)

Ne me sí tõk: Szíj ár tó Pé ter 100%

Kar csú Szar vas Pusz páng (Bu xus sem per vi e rens)

Ne me sí tõk: Szíj ár tó Pé ter 100%

Be je len tõ: BCE Szar va si Ar bo ré tum, 5540 Szar vas, I.k.k.9.

Faj ta fenn tar tó: BCE Szar va si Ar bo ré tum, 5540 Szar vas, I.k.k.9.

Fad rusz Já nos em lé ke Ró zsa Tea hib rid

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 100%

Mo hács Ró zsa Th

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Te le ki Blan ka em lé ke Ró zsa Th

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 30%

Be ne dek Sa rol ta 10%

Wes se lé nyi Mik lós em lé ke Ró zsa Th Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

A pes ti srá cok em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Bocs kai Ist ván em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Csík sze re da Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Es ter há zy Já nos em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Ma ros Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Mun kács Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Re mé nyik Sán dor em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Skó ci ai Szent Mar git em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Wass Al bert em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Wil ma Hol der Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Zrí nyi Mik lós em lé ke Ró zsa Fl

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Arany Já nos em lé ke Ró zsa Po

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Er nye Ró zsa Po

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Ko dály Zol tán em lé ke Ró zsa Po Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 40%

Pe tõ fi Sán dor em lé ke Ró zsa Po

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 30%

Be ne dek Sa rol ta 10%

Fru zsi Ró zsa Tör pe

Ne me sí tõk: Márk Ger gely 60%

Márk Ger gely né 30%

Be ne dek Sa rol ta 10%

Be je len tõ: Márk Ger gely, 1024 Bu da pest, Mar git krt. 49 Faj ta fenn tar tó: Márk Ger gely, Bu da pest

Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság Zöld ség Szek ci ó já nak írás be li ja vas la ta alap ján 2006. áp ri lis 20.

Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Faj ta mi nõ sí tõ Bi zott ság Zöld ség nö vé nyek Szek ci ó já nak ál lás fog la lá sa alap ján az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet a kö vet ke zõ

– nö vény faj tá kat ré sze sí tet te ál la mi el is me rés ben, – ál la mi lag el is mert faj tá kat von ta vissza,

– ál la mi lag el is mert faj tá kat hosszab bí tot ta meg:

1. ÁL LA MI LAG EL IS MERT FAJ TA

(Vé konnyal szed ve zá ró jel ben a faj ták be je len tés ko ri neve szerepel) (Vas tag gal sze dett a faj ta név ill. szi no nim név)

Be je len tõ: Gil roy Fo ods, 9301 Han ford, Ka na da

Kép vi se lõ: Sze re di Kft., 6775 Ki szom bor, La dány major Faj ta fenn tar tó: Gil roy Fo ods, 9301 Han ford, Ka na da

Vi gor sup re me (K-1996.) Fok hagy ma

Be je len tõ: Ku run czi Já nos, 6922 Föl de ák, Mó ricz Zs. u. 11.

Faj ta fenn tar tó: Ku run czi Já nos, 6922 Föl de ák, Mó ricz Zs. u. 11.

Föl de ák 97 (Ik rek bor só ja) Ló bab

Be je len tõ: Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó In té zet RT., 6000 Kecs ke mét, Mé szöly Gy. u. 6.

Faj ta fenn tar tó: Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó In té zet RT.,

Olym pia (ZKI 2808 F1) Pap ri ka

Ne me sí tõk: Dr. Zaty kó La jos 30%

Sági Zsolt 20%

Ven czel Gi zel la 30%

Dr. Moór Jó zsef né 20%

Szat már (702) Ubor ka

Ne me sí tõk: Ba logh Pé ter 55%

Dr. Szar ka Já nos 30%

Ul vecz ki Gab ri el la 15%

Zen tai ( Zen ta N 2014) Ubor ka

Ne me sí tõk: Dr. Hó do sy Sán dor 80%

Mé szá ros Jó zsef né 20%

Ma gen ta (K.6340 F1) Pa ra di csom

Ne me sí tõk: Dr. Mi lo tay Pé ter 70%

Or mán di né

Kruzs licz Zsu zsa 15%

Ko vács Lász ló né 15%

Ze nit Szá raz bab

Ne me sí tõk: Dr. Ve lich Ist ván 80%

Hor váth Il di kó 10%

Néda Pi ros ka 10%

Be je len tõ: To ki ta Seed Co. Ltd., 1069 Na ka ga wa, Sa i ta ma, Japán Faj ta fenn tar tó: To ki ta Seed Co. Ltd., 1069 Na ka ga wa, Sa i ta ma, Japán Kép vi se lõ: Oros co Bt., 5900 Oros há za, Lut her u. 36.

Brex to ne (TSX-4455) Fe jes ká posz ta

Be je len tõ: Alfa Lu cul lus Kft., 6000 Kecs ke mét, Haj dú u. 4.

Faj ta fenn tar tó: Alfa Lu cul lus Kft., 6000 Kecs ke mét, Haj dú u. 4.

Gu lyás Vö rös hagy ma

Be je len tõ: Har ris Mo ran Seed Com pany, CA 95352-4938 Mo des to, USA Faj ta fenn tar tó: Har ris Mo ran Seed Com pany, CA 95352-4938 Mo des to, USA Kép vi se lõ: Alfa Lu cul lus Kft., 6000 Kecs ke mét, Er dei F. tér 2.

Ko ka nee (HMX 0395) Cse me ge ku ko ri ca

Tur bo (HMX 1382) Cse me ge ku ko ri ca

Be je len tõ: Cla u se Te zi ér S.A., 91221 Bre tigny-Sur-Or ge Ce dex, Fran cia or szág Faj ta fenn tar tó: Cla u se Te zi ér S.A., 91221 Bre tigny-Sur-Or ge Ce dex, Fran cia or szág Kép vi se lõ: Ve ri tas-Ag ro Kft., 6635 Szeg vár, VI. Kül te rü let 53.

Sil ba (CLX P 1407) Pap ri ka

Be je len tõ: Rus kó Jó zsef né 1224 Bu da pest, IX. u. 17.

Faj ta fenn tar tó: Rus kó Jó zsef né 1224 Bu da pest, IX. u. 17.

Kép vi se lõ: Du na-R Kft., 1224 Bu da pest, IX. u. 17.

Mó ra ha lom (Mór) Pap ri ka

Be je len tõ: SVS Hol land B.V., 1600 AA-Enk hu i zen, Hol lan dia Faj ta fenn tar tó: SVS Hol land B.V., 1600 AA-Enk hu i zen, Hol lan dia Kép vi se lõ: Se mi nis Hun gá ria Ve tõ mag Kft., 1238 Bu da pest, Ma jo ri út

Po wer ho u se Cse me ge ku ko ri ca

Be je len tõ: ÖKO HER BA Kft., 2677 He ren csény, Kos suth út 154/a Faj ta fenn tar tó: ÖKO HER BA Kft., 2677 He ren csény, Kos suth út 154/a

Csil lag Ár ni ka

Apacs (In di án) Pal lád kas vi rág

Ne me sí tõ: Prasz na La jos 100%

Be je len tõ: Gyógy nö vény Ku ta tó In té zet Rt., 2011 Bu da ka lász, Lu pa szi get út 4.

Faj ta fenn tar tó: Gyógy nö vény Ku ta tó In té zet Rt., 2011 Bu da ka lász, Lu pa szi get út 4.

Olym pos Ba zsa li kom

Ne me sí tõk: Dr. Szat má ry Mik lós 50%

Var ga Mi hály né 30%

Dr. Nyi re dy Sza bolcs 20%

2. ÁL LA MI LAG EL IS MERT FAJ TÁK VISSZA VO NÁ SA

Kép vi se lõ: Pri mag Kft., 9002 Gyõr, Pf.: 515

Faj ta fenn tar tó: Ap jok Fe renc, 1029 Bu da pest, Má ria re me tei út 280.

De li kát 90 Cse me ge ku ko ri ca

3. ÁL LA MI EL IS ME RÉS MEG HOSSZAB BÍ TÁ SA

Be je len tõ: Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó in té zet Rt., 6000 Kecs ke mét, Mé szöly Gy. u. 6.

Faj ta fenn tar tó: Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó in té zet Rt., 6000 Kecskemét

Fa vo rit Vö rös hagy ma

Fer tõ di ezüst fe hér Vö rös hagy ma

Pan nó nia Vö rös hagy ma

Son ka hagy ma Vö rös hagy ma

Té té nyi ru bin Vö rös hagy ma

Be je len tõ: Gyógy nö vény Ku ta tó In té zet Rt., 2011 Bu da ka lász, Lu pa szi get út 4.

Faj ta fenn tar tó: Gyógy nö vény Ku ta tó In té zet Rt., 2011 Bu da ka lász, Lu pa szi get út 4.

Kes keny le ve lû Ba zsa li kom

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának közleménye

a 2005-ben támogatást elnyert, elõzetesen elismert termelõi csoportokról

A 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 9.3. fe je ze te alap ján 2005. évre BácsKis kun me gyé ben tá mo ga tást el nyert, elõ ze te -sen el is mert ter me lõi cso por tok:

Sorszám Ter me lõi cso port neve Székhely El nyert tá mo ga tás

(E Ft)

1. Arany egy há zi Ter me lõi Cso port Kft. 6080 Sza bad szál lás, Hon véd u. 20/A 1004

2. Juh te nyész tõ Kft. 6000 Kecs ke mét, Kós Ká roly u. 16. 6000

3. Al föl di-Csir ke Be szer zõ és Ér té ke sí tõ Szövetkezet 6346 Sü kösd, Dó zsa Gy. u. 122. 5000 4. Katy má ri Ser tés fel vá sár ló és Ér té ke sí tõ Szövetkezet 6455 Katy már, Ár pád u. 30. 1973 5. Gaz da-Tej Ér té ke sí té si Szövetkezet 6113 Pe tõ fi szál lás, Arany Já nos u. 1. 1917 6. Dél-Al föl di Do hány ter mesz tõ Kö zös ség

és Ér té ke sí tõ Szövetkezet

6100 Kis kun fél egy há za, Maj sai út 19. 1614 7. Prof-Ag ro Ter me lõi Cso port Me zõ gaz da sá gi Kft. 6088 Apos tag, Duna u. 12. 5000 8. Bács-Ba rom fi Be szer zõ, Ér té ke sí tõ és Szol gál ta tó

Szövetkezet

6014 Ke rek egy há za, Arany Já nos u. 35. 4905

9. Vá ros föl di Dó zsa Szövetkezet 6033 Vá ros föld, Ta vasz u. 2/8. 3166

10. Bács ka Pig Kft. 6347 Ér sek csa nád, Meggy fa u. 10. 1217

Elveszett erdész- és erdõfelügyelõ-jelvények Ér vény te len erdészjelvény

Az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Kecs ke mé ti Igaz ga tó ság ál tal ki adott 2004. szá mú ER DÉSZ-jel vény 2006. áp ri lis 13.

nap já tól ér vény te len.

Ér vény te len er dõ fel ügye lõ-jel vény

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Er dé sze ti Fõ osz tá lya ál tal ki adott 8. és 10. szá mú ER DÕ FEL -ÜGYE LÕ-jel vé nyek és a hoz zá juk tar to zó er dé sze ti szol gá la ti iga zol vá nyok 2006. áp ri lis 24. nap já tól ér vény te le nek.

Helyesbítés

(Az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet közleménye)

Ad mi niszt rá ci ós okok ból a Me ri al 272/1993 törzs köny vi szá mon be jegy zett Pri mo dog vak ci na A.U.V. nevû ké szít -mé nyé nek törzs köny vi tör lé sé rõl szó ló 80.161/2005. FVM szá mú köz le -mény té ve sen je lent meg a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 2006/4. szá má ban.

A Pri mo dog vak ci na A.U.V. ér vé nyes for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ, for gal maz ha tó ké szít mény.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 157-164)