kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok, az Alkotmánybíróság határozatai

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 965 FT TARTALOM

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok,

az Alkotmánybíróság határozatai III. RÉSZ

Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye az el te re - lés hez kap cso ló dó, az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ, a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést és a ká bí tó - szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást biz to sí tó egész ség - ügyi szol gál ta tók jegy zé ké rõl ... 1098 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

köz le mé nye or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül - vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek fel jo go sí tá sá ról ... 1104 Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal pá lyá za ti fel hí vá sa köz -

for gal mú gyógy szer tár lé te sí té sé re ... 1105

Az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont mód szer ta ni le ve le a 2011. évi vé dõ ol tá sok ról ... 1106 A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar

köz le mé nye a kö te le zõ or vo si transz fú zi ós tan fo lyam idõ pont já ról a 2010/2011. tan év ben ... 1133 A Sem mel we is Egye tem Fog or vos tu do má nyi Kar köz le -

mé nye az 50 éve vég zett fog or vo sok ré szé re ... 1133 A Sem mel we is Egye tem Gyógy sze rész tu do má nyi Kar köz -

le mé nye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve vég zett gyógy sze ré - szek ré szé re ... 1134 A Lel kün kért Men tál hi gi é nés Ala pít vány köz le mé nye a

sze mé lyi jö ve de lem adó ból 2010. év ben be folyt tá mo - ga tá si összeg fel hasz ná lá sá ról ... 1135

VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

Köz le mény bé lyeg zõk ér vény te le ní té sé rõl ... 1136 Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok érvény -

telenítésérõl ... 1136 Pá lyá za ti hir det mény be tölt he tõ ál lá sok ra ... 1137 He lyes bí tés ... 1157

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész

II. RÉSZ

Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok,

kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok, az Alkotmánybíróság határozatai

III. RÉSZ

Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye

az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ,

a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést és a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl*

Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet

Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

1032 Budapest, Csobánka tér 6. 454-7500

Budapest Fõv. Önkorm. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet

1045 Budapest, Nyár u. 42. 369-2011

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

1065 Budapest, Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010 Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató

Betéti Társaság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A (30) 417-7011 Budapest Fõv. Önkorm. Péterfy Sándor u.-i

Kórház-Rendelõint. és Baleseti Kp.

1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20. 461-4700 Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/A 314-1210 Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 235-6500 Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp.

és Drogambulancia Alapítvány

1095 Budapest, Gát u. 25. 1. 8. 215-7833 Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp.

és Drogambulancia Alapítvány

1039 Budapest, Lukács György u. 3. 454-0876

* A Nemzeti Erõforrás Minisztérium az azonos tárgyban korábban megjelent közleményét egyidejûleg visszavonja.

(3)

Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri.

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 455-5700 Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István

és Szent László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Gyáli út 5–7. 455-8101 Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István

és Szent László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Füleki u. 12. 455-5700 Budapest Föv. Önkorm. Egyesített Szent István

és Szent László Kh.-Ri.

1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 455-8101 Budapest Neuro-Med Egészségügyi Szolgáltató

és Kereskedelmi Betéti Társaság

1095 Budapest, Gát u. 25. 215-1734

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

1101 Budapest, Liget u. 10. 262-5465

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet

1173 Budapest, Pesti út 84. 257-0261

Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9. 431-9792

Budapest Emberbarát Alapítvány 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 431-9792

Budapest Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság

1221 Budapest, Magasház 3. 362-4640

Budapest Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 287-3863 Budapest Senabil Gulf-Hungaria Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság

1238 Budapest, Grassalkovich u. 104. 319-7361 Budapest Fõv. Önkorm. Szent János Kórhaza

és Észak-Budai Egyesített Kórházai

1125 Budapest, Diós árok 1. 458-4510

Budapest Föv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai

1028 Budapest, Pozsonyi u. 10. 376-5322 Budapest Nikotinmentes Egészségügyi

Szolgáltató Bt.

1131 Budapest, Rokolya u. 1–13. fszt. 8. (30) 934-6735 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula

Kórház

1135 Budapest, Lehel u. 59. 451-2600

Budapest Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Addiktológiai Gondozó

1101 Budapest, Liget u. 10. 260-6676

Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina út 7. 469-3800

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

1151 Budapest, Fõ u. 71. 307-6327

Budapest Budapest XV. Kerületi Önkorm.

Egészségügyi

1152 Budapest, Arany János u. 79. 307-6327 Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi

Szolgálata

1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. 401-0435 Budapest Budapest Fõv. XIX. Kerületi Önkorm.

Kispesti Egészségügyi Intézete

1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 40. 347-5900 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc

Dél-Pesti Kórház

1204 Budapest, Köves út 1. 289-6200

Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1214 Budapest, Csikó sétány 9. 427-5171 Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21–23. 226-8433

Budapest Dr. Funk Sándor 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A 451-2600

Budapest Dr. Csorba és Dr. Csorba Egészségügyi Szolgáltató Bt.

1165 Budapest, Baross Gábor u. 51. (30) 539-4595 Budapest Igazságügyi Megfigyelõ és

Elmegyógyító Intézet

1108 Budapest, Kozma u. 13. 260-0225

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona

1173 Budapest, Pesti út 117. 254-0021 Budapest Pszicho-Condi Egészségügyi

Szolgáltató Betéti Társaság

1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 357-1133 Budapest Pszichomed Pszichoterápiás

és Pszichológiai Tanácsadó Közk. Társ.

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 266-0000

Budapest Ébredések Alapítvány 1089 Budapest, Kálvária tér 5. 334-1550

Budapest Dr. Peti Erzsébet Mária 1154 Budapest, Pöltenberg u. 53. 416-5433

Budapest Dr. Csorba Csilla 1075 Budapest, Király u. 1/E (30) 431-7460

(4)

Budapest PRÍMA-90 PARI és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

1036 Budapest, Kiskorona u. 20. 212-6044 Budapest Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 5–11. 475-5500

Budapest Budapesti Fegyház és Börtön 1108 Budapest, Kozma u. 13. 432-5900

Budapest Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1183 Budapest, Vándor Sándor u. 1. 297-1210

Baranya Leo Amici 2002

Addiktológiai Leo Alapítvány

7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (72) 482-903 Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i, Nark.

Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap.

7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 315-083 Baranya Baranya M-i Önk. Közeü-i, Nark.

Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap.

7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 1. (72) 465-307 Baranya Kovácsszénája Mérföldkõ Egyesület 7678 Kovácsszénája, Fõ utca 24. (72) 498-791 Baranya Pécs Megyei Jogú Város Egyesített

EÜ-i Int. Igazgatósága

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. (72) 255-833 Baranya Bethania Rehabilitációs Otthon

Alapítvány

7818 Siklós (Máriagyûd), Tenkes u. 9. (72) 579-203 Baranya Szigetvári Eü-i Ellátó és Szolg. Korlátolt

Felelõsségû Társaság

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (73) 500-511

Baranya Mohács Város Kórháza 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150

Baranya Eü-Med Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. (72) 581-056

Baranya Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross Gábor utca 6. (72) 352-411

Baranya Baranya Megyei Kórház 7624 Pécs, Nyár u. 8. (72) 518-500

Baranya Dr. Nagyidainé

dr. Pórszász Gertrúd Mária

7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 10/B (30) 994-9602

Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Mártírok ????? 17. (30) 993-8562

Bács-Kiskun Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete

6000 Kecskemét, Wéber Ede u.12. (76) 485-300 Bács-Kiskun Kalocsai Fegyház és Börtön 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26. (78) 476-653 Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei

Büntetés-végrehajtási Intézet

6000 Kecskemét, Mátyási u. 2. (76) 483-640 Bács-Kiskun Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat

Kórház-Rendelõintézete

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5. (76) 516-700 Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház

Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000 Bács-Kiskun Semmelweis Halasi Kórház

Nonprofit Kft.

6200 Kiskõrös, Petõfi tér 12. (77) 522-000 Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet

Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ

6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (76) 463-222

Bács-Kiskun Bajai Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. (79) 425-575

Bács-Kiskun Sanitárium Orvosi és Kereskedelmi Szolgáltató Bt. – Dr. Juhász Márta

6300 Kalocsa, 48-as Házak VII. u. 3. (78) 462-044 Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi

Intézmény és Rendelõintézet

5630 Békés, József A. u. 5. (66) 411-754 Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi

Intézmény és Rendelõintézet

5630 Békés, Vásárszél u. 2. (66) 411-754

Békés Réthy Pál Kórház 5600 Békéscsaba, Szent István tér 12. (66) 441-411

Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.

5540 Szarvas, Vasút utca 46–48. (66) 514-300

Békés Orosháza Városi Önkormányzat

Kórháza

5900 Orosháza, Könd u. 59 (68) 411-756

Békés Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Sitka u. 1., 5520 Szeghalom,

Szabolcs vezér u. 9.

(66) 526-526

Békés Pándy Kálmán Kórház,

Drogambulancia

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (66) 526-540

Békés Békés Megyei Körös-Menti

Szociális Szolgáltató Centrum

5931 Nagyszénás, Orosházi út 55. (68) 543-250 Borsod-Abaúj-Zemplén B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi

Oktató Kórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. (46) 515-200

(5)

Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórház-Rendelõintézet

3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9. (47) 525-300 Borsod-Abaúj-Zemplén DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56. (48) 514-800 Borsod-Abaúj-Zemplén Almási Balogh Pál Kórház

Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.

3800 Ózd, Béke u. 1. (48) 574-425

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3533 Miskolc, Kórház u. 1. (46)531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. (46) 555-600

Borsod-Abaúj-Zemplén Drogambulancia Alapítvány 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. (46) 431-310 Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai Szakkórház

és Betegotthon

3741 Izsófalva, Mária táró 13. (48) 351-050 Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Város Területi Egészségügyi

Központ

3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395

Borsod-Abaúj-Zemplén Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558 Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Városi Önkormányzat

Rendelõintézete

3950 Sárospatak, Comenius u. 20. (47) 513-110 Csongrád Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Humán Szolgáltató Központ

6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. (63) 313-244

Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelöintézet

6900 Makó, Kórház u. 2. (62) 511-151

Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. (63) 570-800 Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Imre J. u. 2. (62) 532-222 Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ

6722 Szeged, Semmelweis u. 6. (62) 544-000 Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ

6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. (62) 490-590

Fejér Dr. Bányai Béla 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 28. (22) 372-974

Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 2. (20) 978-7650

Fejér Dr. Karászi Márton 8000 Székesfehérvár, Király sor 46. (22) 311-595

Fejér Dr. Karászi Márton 8130 Polgárdi, Somlyói u. 2/A (22) 366-034

Fejér Pákozdi és Fia Ker. és Mezõgazd. Bt. 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 5. fszt. 1. (20) 964-3905 Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500 Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8130 Enying, Szabadság tér 15. (22)372-194

Fejér Mór Városi Kórház-Rendelõ intézet 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119

Fejér Közép-Dunántúli Országos

Büntetés-végrehajtási Intézet Baracska

2471 Baracska, Annamajor (I. sz. rendelõ) 0. (22) 454-023

Fejér Magyar Ref. Egyház Kallódó Ifj. Mentõ Misszió

2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. (25) 522-100 Fejér Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4–6. (25) 550-100

Gyõr-Moson-Sopron Activitae Kft. 9315 Sobor, Kossuth u. 7–9. (96) 287-260

Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Város Önkorm.

Karolina Kórház- Rendelõintézete

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. (96) 574-600 Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Zrínyi u. 13. (96) 418-244 Gyõr-Moson-Sopron Dr. Fodor Bernadett 9024 Gyõr, Szigethy A. u. 109. (30) 320-7066 Gyõr-Moson-Sopron Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet

Kórház

9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla 2–26. (52) 511-777

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bethlen u. 11–17. (52) 513-613

(6)

Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 454-937 (52) 349-920 Hajdú-Bihar Gróf Tisza István Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. (54) 507-555 Hajdú-Bihar Egészségügyi Járóbeteg Központ

Szolgáltató Nonprofit Kft.

4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 513-613

Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató Bt. 4031 Debrecen, Nyugati u. 5–7. (52) 422-873

Heves Heves Megyei Önkormányzat Kórháza

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft

3300 Eger, Markhot Ferenc út 1–3. (36) 411-444

Heves Bugát Pál Kórház Egészségügyi

Szolgáltató Nonprofit Kft.

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22. (37) 312-492 Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt.

(Dr. Balázs István)

3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24. (20) 967-9749

Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és

Kulturális Szolgáltató Bt.

3300 Eger, Kolozsvári út 49. (30) 963-6989

Jász-Nagykun-Szolnok Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48. (59) 507-102

Jász-Nagykun-Szolnok Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 5. (56) 461-252 Jász-Nagykun-Szolnok Városi Kórház Eü.-i Szolgáltató Kft. 5400 Mezõtúr, Kossuth út 7–11. (56) 550-440 Jász-Nagykun-Szolnok Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5000 Szolnok, Tófenék út 17. (56) 378-460 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (56) 503-603 Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt.

Borbála Kórház – III. telephely

2800 Tatabánya, Új sor 6. (34) 514-350

Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M-i Önkorm. Szt.

Borbála Kórház – II. telephely

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. (34)515-488 Komárom-Esztergom Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petõfi u. 26–28. (33) 542-300 Komárom-Esztergom Magyar Kékkereszt Egy. és Ref.

Iszákosmentõ Misszió Alk. Szakint.

2027 Dömös, Dózsa Gy. u. 12–14. (33) 482-310 Komárom-Esztergom Selye János Kórház, Rendelõintézet 2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. (34) 344-088 Komárom-Esztergom Pszichotrop Gyógyító,

Egészségnevelõ és Oktató Bt.

2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26. (34) 356-273

Nógrád Dr. Kenessey Albert

Kórház-Rendelõintézet

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127. (35) 505-000

Nógrád Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. (32) 561-000

Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. (32) 522-000

Nógrád Nógrádi Utánképzö Oktatási Betéti Társaság (magánrendelés)

2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1. (30) 938- 0900 Pest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Gáva Orvosi Szolgáltató Betéti

Társaság

2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 17–19 (24) 340-5315 Pest Toldy Ferenc Kh.-Ri. Egyszemélyes

Nonprofit Közhasznú Társaság

2700 Cegléd, Törteli út 1–3. (53) 310-011

Pest Dr. Marshal György 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta 1. (20) 571-5260

Pest „Europ-Med” Orvosi Szolgáltató Kft.

Egészségügyi Központ

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. (23) 445-499 Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs

Kht. Szakkórháza

2013 Pomáz-Kiskovácsi, hrsz.: 0311/1. (26) 325-620

Pest Nagykáta Város Szakorvosi

Rendelõintézete

2760 Nagykáta, Dózsa György utca 25. (29) 440-059 Pest Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság

2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248

Pest Silling és Társa Egészségügyi

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

2600 Vác, Kosdi u. 2. (27) 312-800

Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Deák Ferenc utca 9. (29) 412-360

Pest Szentendre Város Önkormányzata

Egészségügyi Intézményei

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. (26) 312-407

Pest Szob Város Szakorvosi

Rendelõintézete

2628 Szob, Ipolysági u. 3. (27) 370-073 Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Ady E. sétány 56. (28) 420-655

(7)

Pest Vác Város Önk. Jávorszky Ödön Kórház-Rendelöintézet

2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. (27) 314-522

Pest Evang. Pünkösdi Közösség

Hajnalcsillag Szenvedélybet. Rehab.

Otthona

2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17–19. (24) 531-185

Pest KAFAKOS Egészségügyi Kutató,

Tanácsadó-Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

2364 Ócsa, Székes u. 6. 398-0162

Pest Kék Duna Egészségközpont Kft. 2133 Szõdliget, Duna-part 2. (27) 590-000

Pest Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

2316 Tököl, Ráckevei u. 6. (24) 489-700 Pest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság

2092 Budakeszi, Fõ u. 92. (23) 451-337

Somogy Baranya Megyei Önk. Közeü-i Nark.

Fiatalokat Gyógy. Foglalk. Közalap.

7400 Kaposvár, Béke u. 47. (82) 511-634

Somogy Barcs Város Önkormányzat

Járóbetegellátó Intézmények

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. (82) 565-371 Somogy Nagyatád Med Egészségügyi Kft. 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (82) 504-400

Somogy Diótörés Alapítvány 8660 Lulla, Petõfi S. u. 4. (84) 525-253

Somogy Marcali Városi Önkormányzat

Kórház-Rendelõintézete

8600 Marcali, Kossuth L. u. 42. (85) 501-100 Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32. (82) 501 300 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 33. (30) 915-4055 Szabolcs-Szatmár-Bereg Jósa András Oktató Kórház 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (42) 402-374 Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális

Egészségközpont és Szakkórház

4320 Nagykálló, Bátori u. 26. (42) 563-800 Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális

Egészségközpont és Szakkórház

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. (42) 563-800 Szabolcs-Szatmár-Bereg Sántha Kálmán Mentális

Egészségközpont és Szakkórház

4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41. JA (42) 563-800 Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió

Támogató Alapítvány

7163 Möcsény-Zsibrik, Petõfi u. 13. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János

Kórháza

7100 Szekszárd, Palánki u. 2. (74) 501-600

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Barátság u. 2. (75) 519-040

Vas megye Dr. Markusovszky L. Ált. Rehab.

és Gyógyfürdõkh. Egyetemi Okt. Zrt.

9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 118. (94)311-260

Vas megye Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Ady E.u. 2. (95) 320-748

Vas megye Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431 Vas megye Kemenesaljái Egyesített Kórház –

Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet

9551 Mesteri-Intaháza (95) 445-154

Vas megye Vasútegészségügyi Kht. Eü. Központ 9700 Szombathely, Vasút u. 43. (94) 312-061 Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8456 Noszlop, Alkotmány u. 20. (88) 234-411

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Pápai u 37/B (88) 421-857

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8500 Pápa, Jókai u. 5–9. (89) 514-000

Veszprém Gróf Esterházy Kórház 8500 Pápa, Jókai u. 5–9. (89) 514-002

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. (88) 556-000

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. (87) 352-444

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46–48. (92) 507-500

Zala Megye Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg, Külsökórház u. 1. (92) 507-500

(8)

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye

orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet (MEEI Kft-vel történt egyesülés miatt) a felsorolt eszközcsoportok tekintetében, az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI Kft.) cég székhelye: 1132 Budapest, Váci út 48/A–B

e-mail: tuv@hu.tuv.com; telefonszám: (06-1) 288-8400; telefax: (06-1) 288-8499

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

1. Defibrillátor 1467-003/2011/OTIG/01. eszk 2015. szeptember

2. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 1467-004/2011/OTIG/02. eszk 2015. szeptember

3. Inkubátor 1467-012/2011/OTIG/03. eszk 2015. október

5. Mûtõlámpa 1467-005/2011/OTIG/05. eszk 2015. szeptember

8. Mûtõasztal 1467-006/2011/OTIG/08. eszk 2015. szeptember

12. Mûtéti és õrzõ monitor, EKG

Megjegyzés: a feljogosítás érvényes EKG-RESP, invazív nyomás, noninvazív vérnyomás, perifériás pulzus, hõmérséklet, és külsõ szívritmus-szabályozó mérõcsatornákkal/modulokkal ellátott mûtéti és õrzõ monitorokra

1467-007/2011/OTIG/12. eszk 2015. szeptember

14. Invazív vérnyomásmérõ és véráramlásmérõ 1467-008/2011/OTIG/14. eszk 2015. szeptember 15. Gépi infúzió adagoló készülék 1467-009/2011/OTIG/15. eszk 2015. szeptember 16. Vérmelegítõ készülék 1467-010/2011/OTIG/16 .eszk 2015. szeptember 18. Hálózati üzemû elektroterápiás készülék (stimulátor,

nagyfrekvenciás készülék, stb.) Megjegyzés: a feljogosítás érvényes

Hálózati üzemû ideg- és izomstimulátorokra

1467-011/2011/OTIG/18 .eszk 2015. szeptember

***

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával a következõ szervezetet az alábbi eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

MEDITEST Orvosi Mûszer Bevizsgáló és Laboratóriumi Berendezéseket Fejlesztõ, Gyártó Kereskedelmi Kft.

(MEDITEST Kft.)

cég székhelye: 1151 Budapest, Szövõgyár u. 1.

e-mail: meditest.kft@t-online.hu; telefonszám: (06-1) 280-6513; telefax: (06-1) 280-68-63

Az esz köz cso port meg ne ve zé se

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak

Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely Megjegyzés: a feljogosítás érvényes

– Mammográfiás rtg. munkahely, – Mobil felvételi rtg. munkahely, – Ernyõfényképezõ rtg. munkahely, – Fogászati röntgenek.

85-003/2011/OTIG/10.eszk 2016. január

11. Sebészeti képerõsítõ 85-004/2011/OTIG/11.eszk 2016. január

(9)

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.

törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a, illetve 49/A. §-a alapján pályázatot ír ki

közforgalmú gyógyszertár létesítésére Vecsés város Halmi Telepi városrészében

A pályázatot személyi joggal rendelkezõ vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja be, ha vállalja a fent hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó elõírások folyamatos betartását, valamint a személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.

Pályázati feltételek:

– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Vecsés Halmi Telepi városrész, – a gyógyszertár megnyitásának legkésõbbi idõpontja: 2011. szeptember 1., – a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás:

– nyitvatartási idõ hétköznap: 8–18 óra;

– részt vesz a várost ellátó gyógyszertári ügyeletben;

– vagyoni biztosíték: a várható havi nettó gyógyszerforgalomnak megfelelõ gyógyszerkészlet 60%-a.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– a létesítendõ gyógyszertár mûszaki tervdokumentációja;

– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ megfelel a Gyftv. 56. §-ban foglalt feltételeknek, illetve benyújtja a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követõ öt napon belül a személyi jog iránti kérelmét az egészségügyi államigazgatási szervhez,

– hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmezõ foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gazdasági bûncselekmény következtében nem vált büntetett elõéletûvé vagy bármely bûncselekmény elkövetése miatt nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (Gyftv. 60/A. §),

– jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetén:

– a cég cégjegyzékben szereplõ valamennyi fennálló adatát (tárolt cégkivonatát),

– valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatait, – a képviselõ elérhetõségét, aláírási címpéldányának másolatát;

– még létre nem jött gazdasági társaság esetén a társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét;

– a képviselõ elérhetõségét,

– valamint kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy – a létesítési engedély megszerzése esetén – a gazdasági társaság bejegyzését az engedély kiadásától számított 15 napon belül kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,

– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét (tulajdonos nevét, székhelyét),

– a gyógyszertár mûködtetõjének nyilatkozatát arról, hogy õ, illetve az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a hatósági vezetõ kirendeléséhez.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent

– a – Gyftv. 49. § (10) bekezdése szerinti – nagyobb számú többletszolgáltatás vállalása a gyógyszertár megnyitását követõ legalább öt éven keresztül,

– a pályázatban elõírt szolgálati rendhez képest nyújtott nyitva tartás, – nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök forgalmazása, – a forgalmazott termékek házhoz szállítása,

– betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 14.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) címére történõ megküldésével.

(10)

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatokat az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját honlapján közzéteszi.

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2011. évi védõoltásokról

I. BEVEZETÉS

A Védõoltási Módszertani levél a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Országos Epidemiológiai Központ által meghatározott, a 2011. évi védõoltási tevékenységre vonatkozó hazai gyakorlati feladatokat, továbbá az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, elõírásokat illetve ajánlásokat foglalja össze.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított oltási rend érvényesülését az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései [a többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] biztosítják.

II. OLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KONTRAINDIKÁCIÓK

Összességében kevés az a betegség vagy állapot, amely esetében az oltás kontraindikált. A kontraindikációk figyelembevételét a járványügyi helyzet, valamint a védõoltással megelõzhetõ betegség veszélyessége határozza meg.

Oltási kontraindikációk:

1. Lázas betegség

2. Immunológiai károsodás

Élõvírus-tartalmú vakcina, illetve BCG nem adható:

– immundeficiens betegségben (celluláris és humorális immundeficienciában: kombinált immundeficiencia, agammaglobulinaemia stb.) szenvedõknek,

– malignus betegség (lymphoma, Hodgkin-kór és más RES-t érintõ tumorok, leukémia stb.) következményes immunszuppressziója illetve,

– terápiás immunszuppresszió esetén (nagy dózisú szisztémás kortikoszteroid kezelés, sugárkezelés).

3. Súlyos oltási szövõdmény korábbi elõfordulása

Amennyiben egy oltott személynél az oltás következtében anafilaxiás reakció (generalizált urticaria, a száj és torok duzzanata, nehézlégzés, gégeödéma, hipotenzió, kollapszus, sokk), encephalitis/encephalopathia alakult ki, a késõbbiekben nem szabad ugyanazzal az oltóanyaggal védõoltásban részesíteni.

4. Terhesség

Terhesség elsõ trimeszterében csak a legindokoltabb esetben végezhetõk oltások, akkor, ha a fertõzés lényegesen jelentõsebb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggõ – esetlegesen fokozott – oltási reakció, vagy oltási szövõdmény (pl. tetanusz vagy veszettség postexpozíciós profilaxisa, influenza megelõzése). Élõvírus-tartalmú vakcinák nem adhatók terhes nõnek, mivel e vakcina-vírusok magzatkárosító hatása nem kellõen ismert.

5. A vakcina bármely összetevõjével szembeni súlyos túlérzékenységi, anafilaxiás reakciók

Ha valamely oltóanyag olyan antibiotikumot, vagy bármely egyéb összetevõt tartalmaz, amely iránt az oltandó korábban súlyos hiperszenzitivitási reakcióval válaszolt, az oltás nem végezhetõ el.

(11)

Az 1-5. pontban felsorolt kontraindikációk egy része átmeneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, korábbi súlyos oltási szövõdmény, vagy antibiotikum iránti anafilaxiás reakció) állandóak.

Az életkorhoz kötött, folyamatos oltások esetében lehetõség van az átmeneti kontraindikációk miatt elmaradt oltások pótlására. A folyamatos oltási rendszer lehetõséget ad arra is, hogy a gyermeket optimális egészségi állapotában immunizáljuk: az oltások végzése nem korlátozódik egészen szûk idõtartamra, mint kampányoltás esetében.

Ennek megfelelõen a folyamatos oltási rendszerben több lehetõség van mérlegelésre, illetve relatív kontraindikációk figyelembevételére, mint a kampányoltások esetében. Kétségtelenül fontos az indokolt kontraindikációk figyelembevétele, azonban legalább ilyen fontos, hogy a védõoltások idõben megtörténjenek, tehát ha kontraindikáció nincs, minden oltható gyermeket a megadott idõben oltásban kell részesíteni.

A korábban oltási kontraindikációk közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védõoltások elvégzésének fokozott jelentõsége hangsúlyozott. Ennek megfelelõen az alábbiakban felsorolt állapotok/betegségek nem tekinthetõk kontraindikációknak, tehát az oltásokat el kell végezni:

– allergia, asztma, (atópiás allergiás betegségek nyugalmi szakasza); atópiás dermatitis, alimentáris tojásfehérje allergia;

– konvulzió a családi anamnézisben;

– lokális szteroid kezelés;

– dermatózisok, ekcéma vagy más lokalizált bõrbetegség;

– krónikus szív-, tüdõ- és vesebetegség;

– neurológiai betegségek stabil állapota (pl. központi idegrendszeri bénulás, kontrollált epilepszia) és Down-szindróma;

– újszülöttkori sárgaság;

– újszülöttkori kis súly;

– koraszülöttség;

– alultápláltság;

– betegség inkubációs ideje.

Az acelluláris pertussis komponenst tartalmazó vakcina klinikai tünetekkel járó, progresszív idegrendszeri betegségben szenvedõ gyermeknek (pl. nem kontrollált epilepszia stb.) neurológiai kivizsgálás után adható.

Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges oltási kontraindikáció megítélésében, célszerû, ha a klinikai védõoltási szaktanácsadás, vagy a megyei epidemiológus segítségét veszi igénybe.

III. SPECIÁLIS CSOPORTOK EGYEDI ELBÍRÁLÁST IGÉNYLÕ VÉDÕOLTÁSAI – HIV-fertõzött személyek oltása

Tünetmentes HIV-fertõzött személyek – az élõ kórokozó tartalmú oltóanyagok kivételével – az indikációnak megfelelõen immunizálhatók. Az MMR oltások adása az immunstátusz és a kockázat alapján mérlegelendõ.

A HIV-fertõzött anyák újszülöttjei nem részesíthetõk BCG oltásban. A HIV-fertõzött nõk azon csecsemõi, akiknél a vertikális fertõzõdés kizárt, azaz a születés után HIV irányában végzett PCR vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és a csecsemõ még nem töltötte be az elsõ életévét, akkor BCG oltásban részesítendõ.

– Splenectomizáltak védõoltásai

Funkcionális vagy anatómiai léphiány a tokos baktériumokkal szembeni csökkent védekezõképességgel jár, gyakoribbak a fertõzõdések, lefolyásuk súlyosabb. Tervezett mûtét elõtt 2 héttel, baleset miatt történt splenectomia után pneumococcus, H.influenzae és meningococcus infekciók elleni védõoltás ajánlott.

– Immunkárosodottak

A veleszületett immunhiányos betegségek a hypogamma-globulinaemiától a súlyos, kombinált immunodeficienciáig változnak. T sejt hiánnyal járó állapotnál generalizált TBC-vel lehet számolni, ezért pozitív családi anamnézisû újszülöttek BCG oltást addig ne kapjanak, amíg kivizsgálásuk nem zárja ki az öröklött immunodeficienciát.

Immundefektus esetén az élõ kórokozót tartalmazó oltóanyagok alkalmazása esetén az oltóorvos kérje a védõoltási klinikai szaktanácsadó véleményét. Inaktivált vakcinák adhatók, de - az immunstátusztól függõen - gyengébb lehet a védõhatásuk. Az immunizáció eredményességét szerológiai vizsgálat igazolhatja. Az immunkárosodottak védelmét a specifikus immunglobulinok és gamma-globulin szubsztitúció, valamint a környezet aktív immunizációja egészíti ki.

(12)

– Koraszülöttek oltásai

A koraszülöttek fertõzésre való hajlama nagy, melyet a tartós kórházi ápolás, a beavatkozások (pl. vérkészítmények adása), a diagnosztikus vizsgálatok, mûtétek fokoznak. Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokon kívül célszerû a térítésmentes pneumococcus vakcinációt, valamint a meningococcus elleni védelmet is felajánlani.

A koraszülöttek oltása kronológiai életkor szerint történik, testsúlytól függetlenül, klinikai állapottól függõen. Stabil állapotú csecsemõ, intézetben fekvõ csecsemõ is oltandó. Neurológiai tünetekkel járó progresszív idegrendszeri károsodás, nem tisztázott görcskészség a diftéria-pertusszisz-tetanusz komponenseket tartalmazó oltás halasztását indikálhatja. Az RSV megelõzésére adott palivizumab (monoklonális antitest) nem befolyásolja a védõoltások hatékonyságát és beadásuk idejét.

Az egyidõben adott több oltás a koraszülötteknél sem növeli az oltási reakciók gyakoriságát.

IV. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYERMEKEK OLTÁSAI

A 3 hónapnál hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermekek önkéntes alapon, térítésmentesen kaphatják meg a hazai oltási naptár szerint az életkoruknak megfelelõ, esedékes védõoltásokat. A 3 hónapos tartózkodási idõt a gyermek oltását kezdeményezõ orvos dokumentálja azzal, hogy egy éven belül a gyermeket legalább kétszer megvizsgálta és a két vizit között legalább 3 hónap eltelt.

V. A 2011. ÉVI OLTÁSI NAPTÁR

Oltás Életkor Megjegyzés

Folyamatos oltások

Kötelezõ Önkéntes

BCG 0-6 hét általában szülészeti intézményben

DTPa + IPV + Hib PCV-13 2 hónap

DTPa + IPV + Hib 3 hónap

DTPa + IPV + Hib PCV-13 4 hónap

MMR PCV-13 15 hónap

DTPa + IPV + Hib 18 hónap

DTPa + IPV 6 év

Kampányoltások

MMR revakcináció 11 év szeptember hónapban

az általános iskolák VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)

dTap emlékeztetõ oltás 11 év október hónapban

az általános iskolák VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)

Hepatitis B 13 év az I. oltás az általános iskolák

VII. osztályában (7. évfolyamot végzõk)

*Az oltások végzésénél elsõsorban nem az életkor, hanem az iskolai osztályok az irányadóak BCG = Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag

DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag

IPV = inaktivált poliovírus vakcina

PCV-13- = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina

dTap = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag újraoltás céljára

(13)

VI. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK A) FOLYAMATOS OLTÁSOK

I. BCG oltások

1. Az újszülöttek BCG oltását a szülészeti intézményben, illetõleg a születést követõ 6 héten belül, folyamatos oltás keretében kell elvégezni. A késleltetett BCG oltás nem befolyásolja a csecsemõkori oltások ütemezését.

2. A születést követõ 6 héten belül BCG oltásban részesített csecsemõket 4–6 hónapos kor között ellenõrizni kell.

Azoknál a csecsemõknél, akiknél 6 hónapos korukig a BCG oltás helyén beszûrõdés, vagy heg nem látható, a BCG oltást - tuberkulin próba nélkül - meg kell ismételni.

3. Azokat, a csecsemõket, akik az ismételt BCG oltás után is heg-negatívak maradnak, nem kell további BCG oltásban részesíteni.

4. Egyéves kor felett BCG primovakcináció végzése csak az egészségügyi hatóság elrendelésére történhet.

5. A 2. pontban felsoroltak BCG oltását a házi gyermekorvos, háziorvos, tüdõgondozó intézeti asszisztens, illetve Calmette nõvér egyaránt elvégezheti. Javasolt, hogy egy-egy területen egységes rend szerint történjenek a BCG oltások. Az egy-egy területre vonatkozó egységes eljárás kialakítása tekintetében a területileg illetékes pulmonológus szakfõorvos és epidemiológus fõorvos javaslata alapján az illetékes megyei tiszti fõorvos döntése szerint kell eljárni.

6. A BCG oltások szervezése, végrehajtása, illetõleg nyilvántartása tekintetében a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet és az Országos Epidemiológiai Központ által 2001-ben a BCG oltásokról kiadott módszertani levélben foglaltak – az „Ellenjavallatok” címszó 1. pontjának kivételével – az irányadók. A 2500 grammnál kisebb születési súly nem tekintendõ a BCG oltás kontraindikációjának.

II. Diftéria-pertussis-tetanusz védõoltások acelluláris pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal (a továbbiakban: DTPa), a poliomyelitis elleni védõoltások inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal (a továbbiakban: IPV), b típusú Haemophilus influenzae fertõzés (a továbbiakban: Hib) elleni oltások kombinált vakcinával

a) Az alapimmunizálást betöltött 2, 3, 4 hónapos korban, az elsõ újraoltást betöltött 18 hónapos korban a DTPa, az IPV, és a Hib komponenseket együttesen tartalmazó vakcinával kell végezni. Ha a csecsemõ, illetve kisgyermek DTPa+IPV+Hib alapimmunizálása csak egyéves kor után fejezõdik be, figyelemmel kell lenni arra, hogy az alapimmunizálás harmadik részlete és az elsõ emlékeztetõ oltás között legalább 6 hónap teljen el.

b) A betöltött 6 éves korban esedékes diftéria-pertussis-tetanusz és poliomyelitis elleni második emlékeztetõ oltáshoz DTPa+IPV vakcinát kell alkalmazni.

III. Egyadagos kiszerelésû élõvírus tartalmú kombinált kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) oltóanyaggal kell oltani a 15 hónapos korukat betöltött kisgyermekeket.

B) KAMPÁNYOLTÁSOK Iskolai kampányoltások

Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokat 11 éves kortól iskolai oltások keretében kell elvégezni. Bár számos elõnye van a folyamatos oltásnak, ennek ellenére 11–14 éves korban a gyermekek sokkal eredményesebben utolérhetõk iskolában, mint egyedileg. Ugyanakkor kampányoltás keretében egy közösség számára rövid idõn belül lehet biztosítani a megfelelõ védettséget, s ennek igen nagy jelentõsége van.

A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak. A megadott iskolai osztályon kívüli (alsóbb osztályokban) tanulók csak abban az esetben oltandók, ha igen nagy valószínûséggel feltételezhetõ, hogy sohasem érik el az oltásra kijelölt iskolai osztályt (pl. az általános iskola III. osztályába járó 14 éves gyermek hepatitis B ellen oltandó, hiszen joggal feltételezhetõ, hogy idõközben kimarad az iskolából).

Az alábbi, életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltásokat kampányoltások keretében kell végezni:

1. MMR újraoltás

Élõ, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával újraoltásban részesülnek az 1999. június 1.–2000. május 31.

között születettek [azaz az általános iskola VI. osztályát (6. évfolyam) a 2011/2012-es tanévben végzõk]

iskolai oltások keretében 2011. szeptember hónapban.

(14)

2. Diftéria, tetanusz és acellularis pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal végzendõ (dTap) emlékeztetõ oltás

Az 1999. június 1.–2000. május 31. között születettek [azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a 2011/2012-es tanévben végzõk] oltása

2011. október hónapban történik meg.

(Értelemszerûen azon gyermekek, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak, de valamilyen ok miatt korábban már dT vagy dTap emlékeztetõ oltásban részesültek, 2011-ben nem oltandók.)

3. Hepatitis B elleni védõoltások

Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek:

a) Azok a tanulók, akik az általános iskola VII. osztályát a 2010/2011-es tanévben végzik, és az alapimmunizálás elsõ részletét 2010 októberében kapták meg.

A második oltás beadására 2011 áprilisában kerül sor.

b) Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek az 1998. június 1.–1999. május 31.

között születettek (azaz az általános iskola VII. osztályát a 2011/2012-es tanévben végzõk) iskolai oltások keretében.

A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat elsõ részlete késõbb meghatározott idõpontban kerül beadásra. A védõoltások idõpontját az Országos Tisztifõorvosi Hivatal és az Országos Epidemiológiai Központ határozza meg és idõben az érintettek tudomására hozza.

(A HB-VAX-PRO 10 mcg/1 ml-es és az Engerix B 20 mcg/1 ml-es kiszerelésû vakcinából a 11–15 évesek számára 2 oltás elegendõ.)

Az újszülöttkori HBV-fertõzés megelõzésére bevezetett program keretében hepatitis B elleni sorozatoltásban részesített csecsemõket serdülõkorban nem szükséges a kampányoltások során emlékeztetõ oltásban részesíteni.

Az oltottsági állapot igazolása egyéni dokumentáció (Gyermek-egészségügyi kiskönyv), vagy más egészségügyi dokumentáció (törzslap) alapján történhet. Ugyanez vonatkozik azokra a hepatitis B ellen korábban szabályosan immunizált egészséges gyermekekre is, akiknél a kampányoltás idõpontjában a dokumentáció rendelkezésre áll.

C) KÜLÖNBÖZÕ VÉDÕOLTÁSOK ADÁSA KÖZÖTT BETARTANDÓ LEGRÖVIDEBB IDÕKÖZÖK

Különbözõ inaktivált oltóanyagok (pl. influenza, DTPa + IPV + Hib, pneumococcus stb.) egyszerre, vagy meghatározott idõköz tartása nélkül, bármikor beadhatók.

Ugyancsak egyidejûleg, vagy idõköz tartása nélkül adható inaktivált kórokozó tartalmú és élõvírus-tartalmú vakcina, vagy a BCG is.

Különbözõ élõvírus-vakcinák egyszerre is adhatók (pl.: MMR és varicella, vagy MMR és sárgaláz). Ha azonban nem egyszerre történt a beadásuk, az élõvírus-vakcinák adása között legkevesebb 4 hét intervallumot kell tartani.

Ugyancsak 4 hét intervallum tartandó az élõvírus-vakcinák és a BCG, illetve a BCG és az élõvírus-vakcinák beadása között. A BCG oltás esedékessége idején a csecsemõk rotavírus-vakcinációja idõköz tartása nélkül végezhetõ.

Egyidejûleg beadott oltóanyagok nem szívhatók össze azonos fecskendõbe, az oltásokat különbözõ testtájakra kell beadni (pl.: jobb és bal felkar stb.). Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az oltóanyagok alkalmazási elõirata elõírja/megengedi az egy fecskendõbe történõ összeszívást

Élõvírus-tartalmú vakcinák immunglobulinnal egyszerre nem adhatók. Gamma-globulin oltást követõen ezen vakcinák – az immunglobulin mennyiségétõl függõen – minimálisan 3 hónap intervallum után adhatók be. Az élõvírus-vakcinák adását követõ 2 héten belül – megbetegedési veszély elhárítása céljából – adott gamma-globulin az elõzõ oltás hatékonyságát kedvezõtlenül befolyásolja, ezért ebben az esetben az élõvírus-tartalmú oltóanyag beadását a gamma-globulin alkalmazását követõ 3 hónap múlva meg kell ismételni.

Oltások közötti intervallumok

I. O. É. v. v. BCG GG

I. O. 0 0 0 0

É. v. v. 0 0/4 hét 4 hét 2 hét

BCG 0 4 hét · 0

GG 0 3 hó 0 3 hó

(15)

I. O. = inaktivált oltóanyag (beleértve DTPa+IPV+Hib, DTPa+IPV, meningococcus, pneumococcus, kullancsencephalitis, influenza, és hepatitis A, B vakcinákat )

É. v.v. = Élõvírus-tartalmú vakcina (pl.: MMR, sárgaláz, varicella elleni vakcinák ) GG = Gamma-globulin

0 = Nem szükséges intervallumot tartani

0/4 hét = Egyidejûleg, vagy 4 hét intervallum betartásával adható

D) VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ÉS AZ ÉLÕVÍRUS-VAKCINÁK BEADÁSA KÖZÖTT TARTANDÓ MINIMÁLIS IDÕKÖZ

A vérkészítmények különbözõ fajtái specifikus immunglobulinokat tartalmazhatnak, amelyek az oltóvírust (kanyaró, rubeola, mumpsz, varicella) neutralizálják. Ha a fenti élõvírus-tartalmú vakcinák beadását követõ 3 héten belül vérkészítmény adása szükséges, az oltást késõbb meg kell ismételni.

A vérkészítmények és az élõvírus-vakcinák beadása között tartandó minimális idõköz

Készítmények Javasolt idõköz

Mosott vörösvértest-koncentrátum 0 hónap

Vörösvértest massza

6 hónap Teljes vér

Plazma /Thrombocyta szuszpenzió

7-11 hónap Intravénás immunglobulin terápiás célzattal

E) VÉDÕOLTÁSOK ÉS MÛTÉTEK EGYBEESÉSE ESETÉN JAVASOLT OLTÁSI INTERVALLUMOK

Vitális indikációval végzett beavatkozás az immunizáció idejétõl függetlenül, bármikor elvégezhetõ és el is végzendõ.

– Elektív mûtét végzése védõoltás beadását követõen

a) Elölt kórokozót tartalmazó oltás esetén 72 óra várakozás ajánlott, b) Élõ kórokozót tartalmazó vakcina adása után 14 nap várakozás ajánlott.

Vitális indikációval adott védõoltás(ok) után (pl. tetanusz, veszettség, HBV) azonnali mûtéti beavatkozás is biztonsággal elvégezhetõ.

– Védõoltás beadása mûtéti beavatkozás után

a) Általában a posztoperatív rekonvaleszcencia idõpontja egyben az olthatóság idõpontja is, hacsak különös körülmény ezt nem sürgeti, általában a mûtét típusától függõen 1–2 hét (pl. sérvmûtét, tonsillectomia, lépeltávolítás, stb.),

b) Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövõdményes mûtétek, illetve immunszuppresszióval is járó beavatkozások – pl. szervátültetések – után javasolt a klinikai védõoltási szaktanácsadók orvosaival konzultálni az oltandó egyedi oltási tervének kialakítása céljából.

F) ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK PÓTLÁSA

Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezõen elõírt védõoltás elmaradt, azt a legrövidebb idõn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsõdébe, óvodába vagy általános iskolába, illetõleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá oktatási intézménybe kerülõ gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenõrizni, a hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek.

Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak az elõírt oltásokkal rendelkezõ gyermekek vehetõk fel.

Azokat a gyermekeket, akik 6 éves koruk betöltéséig a kötelezõ diftéria-pertusszisz-tetanusz védõoltásokat (DPT/DTPa) és poliomyelitis elleni védõoltásokat (IPV/OPV) valamint b típusú Haemophilus influenzae elleni oltásaikat egyáltalán nem, vagy hiányosan kapták meg, a következõk szerint kell immunizálni:

– ha egyetlen oltást sem kaptak: elsõ alkalommal DTPa-IPV+Hib védõoltásban, majd két alkalommal, 4–6 hetes idõközzel DTPa-IPV védõoltásban kell részesíteni;

– ha csak egy oltást kaptak: elsõ alkalommal DTPa-IPV+Hib majd egy alkalommal 4-6 hetes idõközzel DTPa-IPV oltásban kell részesíteni;

– ha két oltást kaptak: egy alkalommal DTPa-IPV+Hib oltást kell adni.

(16)

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz és a járványos gyermekbénulás elleni oltás idején megállapítható, hogy az oltandó gyermek egyetlen DPT oltást sem kapott, vagy csak egyetlen alkalommal részesült DPT oltásban, akkor 4–6 hetes idõközzel kétszer kell DTPa-IPV vakcinával alapimmunizálni. Az ilyen gyermeket egy év múlva DTPa-IPV emlékeztetõ oltásban kell részesíteni.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz, védõoltás idején azt állapítják meg, hogy az oltandó gyermek a korábban kötelezõ DPT oltásait hiányosan, de legalább két alkalommal megkapta, DTPa-IPV vakcinával kell egy alkalommal védõoltásban részesíteni.

Óvodai, általános- és középiskolai, továbbá fõiskolai és egyetemi felvételt megelõzõen azt a gyermeket illetõleg fiatalt, aki az oltási dokumentációk szerint kanyaró-mumpsz-rubeola elleni aktív immunizálásban (illetve életkora szerint szükséges revakcinációban) nem részesült, és akinél oltási kontraindikáció nem áll fenn, MMR oltásban kell részesíteni.

G) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOKRÓL

1. Az V. A)–B) pontokban felsorolt védõoltásokat az Egészségügyi Könyv Védõoltások adatlapjára (C.3341-49/új) vagy a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, (a továbbiakban együtt Oltási könyv) valamint a Gyermek-egészségügyi Törzslapra (C. 3341-24/A) kell feljegyezni. A 8 éven aluliak oltásait a Védõoltási Kimutatás (C. 3334-5/2009) megnevezésû nyomtatványon is nyilván kell tartani. Az oktatási intézményben (általános iskola, középiskola) tanulók oltásait a „Kimutatás oktatási intézményben tanulók védõoltásairól”

(C. 3334-19/2006) címû nyomtatványon is regisztrálni kell a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, vagy a Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére címû oltási könyvbe való bejegyzés mellett.

2. A 14 évesnél idõsebb személyek védõoltásainak egyedi nyilvántartása céljából a megbetegedési veszély esetén kötelezõ, illetve térítésmentesen adható önkéntes, továbbá az egyéb felnõttkori védõoltások megtörténtét a

“Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére” címû oltási könyvbe is be kell jegyezni.

3. Ha a gyermek oltását nem a területileg illetékes háziorvos, házi gyermekorvos végzi, az elvégzett oltások adatait az oltást beadó orvos 24 órán belül jelenti a rendelõ telephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetnek.

A gyermekek oltási adatainak továbbítására három példányban kitöltendõ, perforált lapokkal rendelkezõ nyomtatványt, az ún. „Oltási értesítõt” (1. sz. melléklet), vagy ezzel megegyezõ adattartalmú, egyedi jelentést kell használni. Ezen értesítõ két példányát kell eljuttatni a gyermek lakóhelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetének (továbbiakban kistérségi intézet), amely egy példányt továbbít a gyermek lakóhelye szerinti védõnõi körzetbe.

4. A védõnõknek a folyamatos oltásokról az országban erre a célra egységesen rendszeresített „Jelentés a folyamatos oltás állásáról ….év …….hónap” címû nyomtatványon, vagy az ezzel megegyezõ adattartalmú jelentést havonta, az esedékességet követõ hónap 5-ig, a kampányoltásokról azok befejezését követõ hónap 15-ig jelentést kell küldeni a kistérségi intézetnek. A jelentések küldhetõk postai úton vagy e-mailben.

5. A kistérségi intézetben a folyamatos oltások adatait havonta, a jelentés hónapját követõ 15-ig, a kampányoltások adatait a kampány befejezését követõ hónap végéig kell rögzíteni az EFRIR Védõoltási programrészébe. Ezáltal az adatok a szakmai felügyeletet ellátó munkatársak számára azonnal láthatóvá válnak minden szinten, és az oltások teljesítésére, valamint az átoltás ütemére vonatkozó statisztikai feldolgozások elvégezhetõk.

A 2011. évi közegészségügyi tevékenységrõl szóló jelentéséhez meg kell adni az alábbi idõszakokban született gyermekek oltásainak teljesítésére vonatkozó adatokat a következõ csoportosítás szerint:

Védõoltás Jelentendõ korcsoportok (születési idõ szerint)

BCG 2010. I. 1.–2010. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (2 hónapos) 2010. I. 1.–2010. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (3 hónapos) 2010. I. 1.–2010. XII. 31.

DTPa + IPV + Hib (4 hónapos) 2010. I. 1.–2010. XII. 31.

MMR 2009. I. 1.–2009. XII. 31.

DTPa + IPV (18 hónapos) 2009. I. 1.–2009. XII. 31.

DTPa + IPV (6 éves) 2004. I. 1.–2004. XII. 31.

A fentieken kívül az itt fel nem tüntetett folyamatos oltási rend szerint végzett pneumococcus elleni, továbbá az iskolai kampányoltásokra (dTap, MMR, hepatitis B) vonatkozó adatokat is jelenteni kell. Ezek az adatok mind lekérdezhetõk az EFRIR Védõoltási alrendszer statisztika programrészében.

(17)

Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban OEK) az oltandó korcsoportok átoltottságára vonatkozó adatokat 2011. április 30-ig megküldi a Központi Statisztikai Hivatalnak a KSH évkönyveiben történõ megjelentetés céljából.

VII. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ESETÉN KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK

Akut fertõzési veszély esetében a legrövidebb idõn belül 1. Aktív immunizálásban kell részesíteni:

– a hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat;

– a diftériás beteg környezetében élõket;

– a pertussziszos beteg környezetében a 6 éven aluli gyermekeket;

– a kanyarós beteg környezetében;

– a rubeolás beteg környezetében;

– a mumpszos beteg környezetében élõ veszélyeztetetteket;

– a tetanusz-fertõzés veszélynek kitett személyeket;

– a veszettség expozíciónak kitett személyeket;

– hepatitis A beteg környezetében élõ veszélyeztetett személyek meghatározott körét.

a) A hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat, valamint a hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élõ veszélyeztetett személyeket hastífusz elleni poliszacharid vakcinával védõoltásban kell részesíteni.

b) A diftériás beteg környezetében élõ személyek, valamint a pertussziszos beteggel érintkezett személyek szükséges oltásait az OEK Járványügyi osztályával történt megbeszélés alapján, egyedileg kell mérlegelni.

c) Kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a beteg környezetében élõ, 15 hónaposnál idõsebb, 41 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem rendelkezõ, továbbá a korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem részesült személyeket élõ, attenuált kanyaróvírus tartalmú oltóanyaggal kell oltani. Gyermek- és ifjúsági közösségben kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a revakcináció szükségességérõl, illetve annak kiterjesztésérõl az OEK Járványügyi osztályával történt elõzetes egyeztetést követõen kell dönteni. Az oltásokat MMR vakcinával kell elvégezni.

d) Rubeolás beteg környezetében élõ 15 hónaposnál idõsebb, 36 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem rendelkezõ személyeket MMR vakcinával kell védõoltásban részesíteni.

e) Mumpszos beteg környezetében a 15 hónaposnál idõsebb, 27 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem rendelkezõ személyeket MMR vakcinával kell védõoltásban részesíteni.

f) A sérülés esetén alkalmazandó tetanusz profilaxis alapvetõen a sérülés körülményeitõl, valamint a sérült oltási anamnézisétõl függ. A fertõzõdés kockázatát a sérülést ellátó orvos mérlegeli. A kockázatbecsléskor a sérülés jellemzõit az alábbi szempontok szerint kell megállapítani. (1. sz. táblázat)

VII/1. sz. táblázat

A tetanusz fertõzõdés kockázata a sérülés jellegétõl függõen

A seb jellemzõi A sérülés

tetanusz-fertõzésre nem gyanús tetanusz-fertõzésre gyanús

A sérülés és a sebellátás között eltelt idõ 6 óránál kevesebb 6 óránál több

A seb formája vonalas szakított, roncsolt

Mélysége £ 1cm >1 cm

Keletkezése éles eszközzel szerzett sérülés

(kés, üveg)

égés, szúrás, lövés, fagyás Szövetelhalás,

Szennyezettség (föld, országúti por, nyál)

nincs van

(18)

Az ún. tetanusz-fertõzésre nem gyanús, tiszta, kis sérülések a sebellátáson túl semmilyen specifikus tetanusz-prevenciót nem igényelnek.

A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülések alkalmával a sebészi ellátáson kívül a sérülteket az alábbiak szerint kell védõoltásban részesíteni (lásd 2. sz. táblázat).

1. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült, 1940. december 31. után született személyek, továbbá a három oltásból álló alapimmunizálásban részesült csecsemõk/kisgyermekek számára, amennyiben a tetanusz toxoid tartalmú vakcinával történt utolsó oltásukat öt éven belül kapták, sérülésük esetén specifikus tetanusz elleni prevenció nem szükséges. (Az alapimmunizált, valamint az alapimmunizáláson túl további egy-három emlékeztetõ oltásban részesült, általában 16 éven aluli gyermekek/serdülõk tetanusz-fertõzésre gyanús sérülései esetén nincs szükség sem tetanusz toxoid oltásra, sem pedig tetanusz elleni humán immunglobulin adására.)

2. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továbbá az ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteknek, ha az utolsó emlékeztetõ oltás óta 5 év, vagy annál több idõ telt el, a sebellátáskor 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoidot kell adni.

3. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továbbá az ennél idõsebbek közül az 1986-1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteket 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid és 250 NE, vagy 500 NE tetanusz immunglobulin egyidejû beadásával kell aktív és passzív immunizálásban részesíteni, ha az utolsó emlékeztetõ oltás óta 10 év, vagy annál több idõ telt el, és a seb súlyosan roncsolt, földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív sugárzás esete áll fenn.

4. Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban nem részesült (vagy ezt igazolni nem tudó) felnõtt sérültet 250 NE vagy 500 NE tetanusz immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni. A háziorvos feladata a sérült tetanusz elleni oltottsági státuszának tisztázása és szükség esetén aktív immunizálásának folytatása a tetanusz elleni teljes védettség (2 oltásból álló alapimmunizálás és legalább 1 emlékeztetõ oltás) eléréséig.

5. Két hónaposnál fiatalabb oltatlan csecsemõket, valamint az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és az utolsó oltás között kevesebb, mint két hét telt el, kizárólag passzív immunizációban kell részesíteni 250 NE tetanusz immunglobulinnal.

6. Az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és az utolsó oltás között több mint két hét telt el, 250 NE tetanusz immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni.

VII/2. sz. táblázat

Sérülések esetén tetanusz-profilaxis céljából alkalmazott specifikus profilaxis

Oltási státusz

Tetanusz-fertõzésre nem gyanús sérülés (tiszta, kis sérülések)

Tetanusz-fertõzésre gyanús sérülés (szennyezett, egyéb

sérülés)

TT TETIG TT TETIG

Alapimmunizálásban§ és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt és 16 éven aluli gyermek, alapimmunizálásban részesült csecsemõ, ha

az utolsó oltástól eltelt idõ 5 évnél kevesebb

Nem Nem Nem Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt/gyermek, ha

az utolsó oltástól eltelt idõ 5 év, vagy 5–10 év között van

Nem Nem Igen Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt, ha

az utolsó oltástól eltelt idõ 10 év, vagy annál több.

Nem Nem Igen Nem/Igen *

Oltatlan, vagy kevesebb, mint három oltásban részesült,

vagy ismeretlen státuszú felnõtt Nem Nem Igen Igen

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :