Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 1775 FT

TARTALOM

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

Köz le mé nyek ál la mi ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról ... 1914

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok 165/2009. (VIII. 14.) Korm. ren de let a kö te le zõ egész ség -

biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ... 1915 1137/2009. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat az új tí pu sú hu mán

inf lu en za ví rus el le ni vé de ke zés sel össze füg gõ kormány - zati fel ada tok össze han go lá sá ról ... 1916

III. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

28/2009. (VIII. 7.) EüM ren de let az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de lé sé rõl és ki adá sá ról szó ló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról ... 1917 29/2009. (VIII. 14.) EüM ren de let az egész ség ügyi szak -

ellátás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let mó do sí - tá sá ról ... 1919 6/2009. (VII. 31.) EüM uta sí tás az Egész ség ügyi Minisz -

térium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 5/2008. (HÉ 44.) EüM uta sí tás mó do sí tá sá ról ... 1920

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz le mé nye az eltere - léshez kap cso ló dó, az elõ ze tes ál la potfel mé rést vég zõ, a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést és a ká bí tó - szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást biz to sí tó egész ség - ügyi szol gál ta tók jegy zé ké rõl ... 1923 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

köz le mé nye or vos tech ni kai esz köz for gal ma zá sa fel füg - gesz té sé nek meg szün te té sé rõl ... 1929 A Nem ze ti Vizs ga bi zott ság köz le mé nye a szak vizs gá ra

jelent ke zés mód já ról és vizs ga nap tá rá ról a 2010. ja - nuár-2010. má jus kö zöt ti vizs ga idõ szak ra ... 1929 Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal köz le mé nye Család -

védelmi Szol gá lat fel ada ta i ra fel ké szí tõ szak irá nyú tan - fo lyam ról ... 1939 Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII.

5/2009. számú köz le mé nye az Eu ró pai Gyógy szer - könyv 6.5 kö te té nek ha tály ba lé pé sé rõl ... 1940 Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII.

6/2009. számú köz le mé nye a VIII. Ma gyar Gyógy szer - könyv elõ írá sa i nak vál to zá sa i ról ... 1941 Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet FoNo VII. 2/2009.

szá mú köz le mé nye a Szab vá nyos Vény min ták VII. ki - adá sá nak mó do sí tá sá ról ... 1942 Az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat köz le mé nye or vo si

transz fú zi ós tan fo lya ma i ról ... 1951 A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar

köz le mé nye ok le ve les kli ni kai su gár fi zi kus egész ség - ügyi fel sõ fo kú szak kép zé sé rõl ... 1951

VI. RÉSZ

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz le mé nyei VII. RÉSZ

Vegyes közlemények

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér - vény te le ní té sé rõl ... 1952 Pá lyá za ti hir det mény be tölt he tõ ál lá sok ra ... 1954 He lyes bí tés ... 1983

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész K ö z l e m é n y e k

ál la mi ki tün te té sek adományozásásról

Dr. Szé kely Ta más mi nisz ter 2009. au gusz tus 18-án 11 óra kor ál la mi ki tün te té se ket adott át:

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Tisz ti ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült:

több év ti ze des ki emel ke dõ mun kás sá ga és si ke res in téz - mény ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Lak ner Lász ló, a Vas Me gyei Mar ku sovsz ky La jos Ál ta lá nos Re ha bi li tá ci ós és Gyógy für dõ Kór ház, Egye te mi Ok ta tó kór ház Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó fõ or vo sa;

a sze xu ál-pszi cho ló gia te rü le tén nyúj tott több év ti ze des ki ma gas ló szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Lux El vi ra, kli ni kai sze xu álp szi cho ló gus;

több év ti ze des ki emel ke dõ gyó gyí tó, is ko la te rem tõ tu - do má nyos és szín vo na las ok ta tói mun ká ja el is me ré sé ül

Prof. Dr. Tóth Csa ba, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Uro ló gi ai Kli ni ka egye te mi ta ná ra, szak mai igaz ga tó.

***

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ál la mi ki tün te tés ben részesült:

az el múlt év ti ze dek ben az egész ség ügyi és szo ci á lis el - lá tás fo lya ma tos fej lesz té se ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge, ál do zat kész mun ká ja elisme ré - seként

Dr. Grósz György, a Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat nyu gal ma zott gyer mek or vo sa;

több mint négy év ti ze des ki emel ke dõ ka ri ta tív mun kás - sá ga el is me ré se ként

Dr. Kató Ernõ, a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat Ala pít vány fej lesz té si igaz ga tó ja;

az egész ség ügy te rü le tén több mint há rom év ti ze den ke - resz tül vég zett ki emel ke dõ ered mé nyes mun ká ja, ve ze tõi te vé keny sé ge elismeréseként

Dr. Nyá ri Il di kó, az aj kai Ma gyar Imre Kór ház fõ igaz - ga tó ja;

az egész ség ügy szá mos te rü le tén vég zett több év ti ze des pél da mu ta tó szak mai te vé keny sé ge elismeréseként

Dr. Sza bó Má ria, az ÁNTSZ Észak-ma gyar or szá gi Re - gi o ná lis In té zet Mis kol ci Kis tér ség tisz ti fõ or vo sa;

a gyer mek- és új szü lött se bé szet te rü le tén ki fej tett több év ti ze des ki emel ke dõ gya kor la ti és ok ta tó te vé keny sé ge el is me ré sé ül

Prof. Dr. Ve re bély Ti bor, a Sem mel we is Egye tem Ál ta - lá nos Or vos tu do má nyi Kar I. sz. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka egye te mi ta ná ra.

***

A Ma gyar Köz tár sa sági Arany Ér dem ke reszt (pol - gá ri ta go zat) ál la mi ki tün te tés ben részesült:

se bész ként a pá lyán el töl tött kö zel 40 éves mun ká ja el - is me ré se ként

Dr. Csaj bók Ernõ, a Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet osz tály ve ze tõ fõ or vo sa;

az en do szkó pos di ag nosz ti kai te rá pi ás el já rá sok be ve - ze té sé ben szer zett ki ma gas ló ér de mei elismeréseként

Dr. Ko vács And rás, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já - nos Kór há za és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai Uro ló gi ai Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sa.

***

A Ma gyar Köz tár sa sági Ezüst Ér dem ke reszt (pol gá - ri ta go zat) ál la mi ki tün te tés ben részesült:

a sú lyos fo gya té kos gyer me kek ér de ké ben ki fej tett több év ti ze des, szín vo na las or vos-szak mai és in téz mény ve ze tõi te vé keny sé gé ért

Dr. Lá ba dy Mik lós, az Együtt Egy má sért Szo ci á lis és Gyer mek ott hon nyu gal ma zott igaz ga tó ja;

ra di o ló gi ai szak asszisz tens ként vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Lu ko vich Ta más né, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ve ze tõ asszisz ten se;

a be teg ápo lás te rén ki fej tett több év ti ze des ki emel ke dõ szak mai és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Mar ton Fe renc né, a Ka ni zsai Do rottya Kór ház ápo lá si igaz ga tó ja;

több év ti ze des ki emel ke dõ ápo lói szak ok ta tói és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré sé ül

Si mon Ilo na, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség - tu do má nyi Cent rum Stra té gi ai Igaz ga tó ság kli ni kai fõ nõ - vé re;

(3)

a be teg ápo lás te rén ki fej tett kö zel öt év ti ze des pél da mu - ta tó gya kor la ti, el mé le ti és ve ze tõi te vé keny sé ge elisme - réséül

So mogy vá ri Zol tán né, a Szent Já nos Kór ház Bu dai Egész ség ügyi Re gi o ná lis Cent rum nyu gal ma zott ápo lá si igaz ga tó ja;

há rom év ti ze des szü lész nõi, va la mint ápo lá si igaz ga tó - ként vég zet ki emel ke dõ munkájáért

Sza bó Gyu lá né, a ka pos vá ri Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház ápo lá si igaz ga tó ja.

II. RÉSZ

Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

A Kormány

165/2009. (VIII. 14.) Korm.

r e n d e l e t e

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 42. § (4) be kez dé sé ben, va la mint 83. § (2) be kez dés a), c), i) és k)–m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be - kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 14. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 15–21. § sze rin ti fi nan szí ro zá si szer zõ dé se ket – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az egész ség - ügyi szol gál ta tó te lep he lye sze rint ille té kes REP ha tá ro - zat lan idõ re köti meg. A több ré gi ó ban te lep hellyel ren del - ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó ese té ben az OEP el té rõ szer zõ dés kö té si ille té kességet ál la pít hat meg. Adott szol - gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges fel té te lek hi á nyos sá gai ese tén, az azok pót lá sá ra az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal elõ írt, vagy a szol gál ta tó ál tal vál lalt ha tár idõ re fi gye lem mel, ha tá ro zott idõ re köt he tõ a fi nan szí ro zá si szer zõ dés.”

(2) A Vhr. 14. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A 22–25. § sze rin ti szer zõ dé se ket – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lye sze rint ille té kes REP ha tá ro zat lan idõ re köti meg.”

2. §

A Vhr. 26. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

„(2) An nak, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás vagy vál lal ko - zói já ra dék fo lyó sí tá sá nak szü ne te lé se alatt, vagy ezek meg szû né sét kö ve tõ 42 na pon be lül szül, és tény le ges jövedelemmel nem ren del ke zik, a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély össze gét az Ebtv. 42. § (3) be kez dé se sze rint, a gyer mek gon do zá si díj össze gét pe dig az Ebtv. 48. § (4) be - kez dé se sze rint kell meg ál la pí ta ni, azon ban a pénz be li ellátás alap ja nem ha lad hat ja meg az ál lás ke re sé si tá mo ga - tás vagy vál lal ko zói já ra dék alap ját ké pe zõ át lag ke re set har min cad ré szét.”

3. §

A Vhr. 31/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„31/A. § Az Ebtv. 50. § (1) be kez dé se sze rin ti mél tá - nyos sá gi jog kör ben – a biz to sí tá si jog vi szony meg szû né se után meg ál la pí tott vagy fo lyó sí tott táp pénz ki vé te lé vel – ki zá ró lag a Tbj. 5. §-a sze rint biz to sí tott nak mi nõ sü lõ sze mély ré szé re en ge dé lyez he tõ pénz be li el lá tás.”

4. §

A Vhr. 31/F. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép:

„(2) Egy sze ri se gély ben ré sze sít he tõ az a biz to sí tott, aki nek

a) az egész sé gi ál la po tá ban ked ve zõt len vál to zás, egész ség ká ro so dás kö vet ke zett be, és a ké rel mé ben elõ - adot tak az egész ség biz to sí tás ál tal nyúj tott el lá tás sal van nak össze füg gés ben, vagy

b) ré szé re a táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj fo lyó sí tá sát az Ebtv. 50. § (1) be - kez dé se alap ján mél tá nyos ság ból sem en ge dé lyez ték.”

5. §

A Vhr. 32. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az Ebtv. 18. § (6) be kez dés e) pont ja, 52. és 53. §-a, to váb bá e ren de let al kal ma zá sá ban bal eset nek mi nõ sül az em be ri szer ve ze tet ért olyan egy sze ri kül sõ ha tás, amely a sé rült aka ra tá tól füg get le nül, hir te len vagy arány lag rövid idõ alatt kö vet ke zik be, és sé rü lést, mér ge zést vagy más (tes ti, lel ki) egész ség ká ro so dást, ille tõ leg ha lált okoz.”

(4)

6. §

A Vhr. 33. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

„(2) Az Ebtv. 55. §-a alap ján a bal ese ti táp pénz össze - gé nek ki szá mí tá sa kor nem ve he tõ figye lembe

a) az át lag ke re set, a tá vol lé ti díj – ide nem ért ve a mun - ka szü ne ti nap ra járó tá vol lé ti dí jat –, va la mint az az idõ - tartam, amely re azt ki fi zet ték,

b) a törzs gár da ju ta lom, a ju bi le u mi ju ta lom, a vég - kielégítés, va la mint azon jut ta tás, amely nem a vég zett mun ká ért, te vé keny sé gért ke rült ki fi ze tés re.”

7. §

A Vhr. 38. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

„(6) A pénz be li el lá tás irán ti ké re lem hez mel lé kelt Iga - zol ványt – a ké re lem elsõ fo kon tör té nõ el bí rá lá sát köve - tõen – a fog lal koz ta tó hoz, fog lal koz ta tó hi á nyá ban a ké rel - me zõ höz vissza kell jut tat ni. A ki fi ze tõ hellyel nem ren del - ke zõ fog lal koz ta tó a pénz be li el lá tás irán ti ké re lem hez az Iga zol ványt ab ban az eset ben csa tol ja, ha a biz to sí tott e fog lal koz ta tó nál elsõ al ka lom mal kér pénz be li el lá tást, és a két évi fo lya ma tos biz to sí tá si idõn be lül más fog lal - koz ta tó ja is volt. A pénz be li el lá tás irán ti ké re lem el bí rá lá - sá hoz fel hasz nált ere de ti jö ve de lem iga zo lást a fo lyó sí tó szerv tá rol ja. Szük ség ese tén az ere de ti jövedelemiga - zolást a ké rel me zõ a ko ráb bi fo lyó sí tó szerv tõl be kér he ti.”

8. §

A Vhr. 39. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A pénz be li el lá tás irán ti ké rel met el bí rá ló ki fi ze tõ - hely vagy REP a pénz be li el lá tás jo go sult ját – ké rel mé re – tá jé koz tat ja a meg ál la pí tott pénz be li el lá tás össze gé nek kiszámítása so rán figye lembe vett ada tok ról.”

9. §

A Vhr. 44. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

„(1) A Tbj. 5. § (1) be kez dés e), f) és i) pont já ban, va la - mint 56/A. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély által el szen ve dett bal ese tet – be je len té se alap ján – a mun - ka vég zés he lye sze rint ille té kes REP ki vizs gál ja, és fel - veszi a bal ese ti jegy zõ köny vet.”

10. §

A Vhr. 45. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del - ke zés lép:

„(5) A bal eset üze mi té nyé nek jog erõs meg ál la pí tá sá ig a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren delt gyógy szer - hez, gyó gyá sza ti se géd esz köz höz, gyó gyá sza ti el lá tás hoz, il let ve az Ebtv. 23. § b)–c) pont ja sze rint rész le ges té rí tés mel lett igény be vett fo gá sza ti el lá tás hoz a té rí té si díj a biz - to sí tot tat ter he li. A jog erõs ha tá ro zat be mu ta tá sát köve - tõen a biz to sí tott ké rel mé re a REP a biz to sí tott ál tal meg - fizetett té rí té si dí jat so ron kí vül vissza fi ze ti. A ké re lem hez csa tol ni kell a ke ze lõ or vos iga zo lá sát az üze mi bal eset tel össze füg gés ben ren delt el lá tá sok ról.”

11. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivéte - lével – 2009. au gusz tus 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. §-a 2010. má jus 1-jén lép ha tály ba, azzal, hogy a 2010. má jus 1-je elõtt szü le tett gyer me kek re te kin tet tel igé nyelt el lá tás ra ak kor is a Vhr. 2010. áp ri lis 30-án ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha az igény lés ezt az idõ pon tot köve tõen tör té nik.

(3) A Vhr. 26. § (1) be kez dé sé ben a „31. § (7) be kez dé - sé nek” szö veg rész he lyé be a „31. § (7)–(8) be kez dé sé nek”

szö veg, 31/D. § (6) be kez dé sé ben a „meg hosszab bí tá sa”

szö veg rész he lyé be a „meg ál la pí tá sa” szö veg, 31/F. § (1) be kez dé sé ben az „Ebtv. 50. §-a (2)” szö veg rész he lyé be az „Ebtv. 50. § (4)” szö veg lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti a Vhr. 31/B. § (1) be kez dé se, 31/B. § (2) be kez dé sé ben az „azon ban” szö veg rész, 31/C. §-a, valamint 31/G. § (2) be kez dé se.

(5) Az 1–10. §, va la mint a (3)–(4) be kez dés 2010.

május 2-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

1137/2009. (VIII. 14.) Korm.

h a t á r o z a t a

az új típusú humán influenzavírus elleni védekezéssel összefüggõ kormányzati feladatok összehangolásáról 1. Az új A tí pu sú H1N1 inf lu en za ví rus (a továb biak - ban: új tí pu sú hu mán inf lu en za ví rus) el le ni vé de ke zés sel össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok össze han go lá sá ért az egész ség ügyi mi nisz ter fe le lõs.

2. Az egész ség ügyi mi nisz tert az 1. pont ban meg ha tá - ro zott fel ada tá nak vég re haj tá sá ban ál ta la ve ze tett, a köz - pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tagjai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló 2006. évi

(5)

LVII. tör vény 25. § (1) be kez dé se sze rin ti tár ca kö zi bi zott ság se gí ti.

3. A tár ca kö zi bi zott ság tag jai

a) a föld mû ve lé si és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, b) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, c) az ön kor mány za ti mi nisz ter,

d) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter

ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ vagy ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ, illetve hi va tá sos ál lo má nyú sze mély.

4. A tár ca kö zi bi zott ság to váb bi tag jai a) az or szá gos fõ ál lat or vos,

b) az or szá gos rend õrfõkapitány, c) az or szá gos tisz ti fõ or vos,

d) az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ - igaz ga tó ja, va la mint

e) az Or szá gos Men tõ szol gá lat fõ igaz ga tó ja

ál tal ki je lölt, az adott szerv ál lo má nyá ba tar to zó, ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély.

5. A 3. pont ban nem em lí tett mi nisz te rek ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ ket vagy ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ ket a tár ca kö zi bi zott ság ülé sé re meg kell hív ni.

6. Ha az új tí pu sú hu mán inf lu en za ví rus el le ni vé de ke - zés ope ra tív össze han go lá sa ezt szük sé ges sé te szi, az egész ség ügyi mi nisz ter az ope ra tív irá nyí tó te vé keny sé gé - nek elõ se gí té sé re a fel adat kör rel ren del ke zõ köz pon ti ál - lam igaz ga tá si szer vek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kép vi se lõ i bõl álló ope ra tív tör zset mû köd tet. Az ope ra tív törzs fo lya ma tos ügye le ti szol gá la tot lát el, en nek so rán kap cso la tot tart a hely szí nen köz re mû kö dõ, a jár vány ve - szély meg elõ zé sé re és el há rí tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ szer vek kel, elem zi és ér té ke li a hely szín rõl be ér ke zõ in for - má ci ó kat és a koc ká za tok ra vo nat ko zó jel zé se ket, in téz ke - dik a hely szí nen nem ren dez he tõ prob lé mák meg ol dá sa ér - de ké ben.

7. Az egész ség ügyi mi nisz ter az új tí pu sú hu mán in - fluenzavírus el le ni vé de ke zés sel össze füg gés ben szük ség ese tén a mi nisz ter el nök út ján kez de mé nye zi a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó dön tés azon na li meg ho za ta lát.

8. Je len ha tá ro zat nem érin ti a hu mán jár vány ügyi ka - taszt ró fa be kö vet ke zé se ese té re irány adó fel adat- és ha tás - kö ri sza bá lyo kat.

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ elsõ na pon lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,

mi nisz ter el nök

III. RÉSZ

Egész ség ügyi és egyéb mi nisz te ri ren de le tek és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter 28/2009. (VIII. 7.) EüM

r e n d e l e t e

az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá - sá ról szóló 2005. évi XCV. tör vény 32. § (5) be kez dés g) pont já ban, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá - tá sa i ról szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83. § (4) be kez - dés l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész - ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a)–b) pont já ban fog lalt fel - adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de - lé sé rõl és ki adá sá ról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 2/A. § (2)–(3) be kez dé se helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem ren del ke zõ gyógy szer in di ká ci ón túli ren de lé se irán ti ké re lem ese té ben a 3. § (5)–(8) be kez dé se, il let ve a 4. § sze rin ti el já rás le foly ta tá sa nem szük sé ges, ar ról az Or - szágos Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) az in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés re vo nat ko zó ha tá ro - zat ban dönt, il let ve nyi lat ko zik.

(3) Az in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés en ge dé lye zé se irán ti ké rel met az e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti nyom tat vá nyon az adott be teg ség re irány adó szakképe - sítéssel ren del ke zõ or vos (a továb biak ban: ke ze lõ or vos) nyújt ja be az OGYI-hoz.”

(2) Az R. 2/A. § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ké re lem nek tar tal maz nia kell – a (8) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –:”

(3) Az R. 2/A. § (4) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem nek tar tal maz nia kell – a (8) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –:]

„c) an nak a ja val lat nak a pon tos meg ne ve zé sét, amely - ben a ke ze lõ or vos a gyógy szert ren del ni kí ván ja, va la mint a gyógy szer ter ve zett ada go lá sát és a ke ze lés vár ha tó idõ - tar ta mát, vagy a (6) be kez dés sze rin ti gyógy szer ese tén a kü lön jog sza bály sze rin ti, az egész ség ügyi mi nisz ter által tá jé koz ta tó ban köz zé tett azon pro to koll nak a meg - jelölését, amely ben az al kal maz ni kí vánt gyógy szer sze - repel, va la mint a ja val lat pon tos meg ne ve zé sét,

(6)

d) a c) pont sze rin ti ja val lat ban való al kal ma zás in do - ka it, va la mint in do kolt sá gá nak bi zo nyí té ka it, így külö - nösen:

da) a kli ni kai vizs gá la tok ról szóló köz le mé nye ket, és db) a gyógy szer rel tör tént ke ze lés sel kap cso la tos szak mai fo lyó irat ban köz zé tett köz le mé nye ket, és

dc) a ha zai, il let ve nem zet kö zi aján lá so kat,

vagy a (6) be kez dés sze rin ti gyógy szer ese tén a kü lön jogsza bály sze rin ti, az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal tá jé koz ta - tó ban köz zé tett azon pro to koll nak a meg je lö lé sét, amely ben az al kal maz ni kí vánt gyógy szer sze re pel,”

(4) Az R. 2/A. § (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ké re lem hez csa tol ni kell – a (6) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –:”

(5) Az R. 2/A. § (6)–(11) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Fek võ be teg gyógy in té zet ben al kal maz ni kí vánt gyógy szer ese tén, amennyi ben az adott gyógy szer sze re pel az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan - szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lalt ho mo gén be teg - ség cso por tok 5.0 ver zi ó hoz kap cso ló dó, az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal tá jé koz ta tó ban köz zé tett Be so ro lá si Ké zi - könyv „Be so ro lá si Táb lá za tok” fe je ze té ben be so rolt pro - to kol lok ban, to váb bá a Be so ro lá si Ké zi könyv füg ge lé ké - ben ki hir de tett, nem zet kö zi irány el ve ken és ha zai szak mai ta pasz ta la to kon ala pu ló pro to kol lok ban, úgy a ké re lem hez nem kell csa tol ni az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyi lat - ko za tot.

(7) Az OGYI a ké re lem el bí rá lá sa so rán vizs gál ja to váb - bá, hogy a ké szít mény ké rel me zett in di ká ci ó já val kap cso - la to san kli ni kai vizs gá lat, il let ve for ga lom ba ho za ta li engedély mó do sí tá sa irán ti ké re lem van-e fo lya mat ban valamelyik EGT tag ál lam ban.

(8) Amennyi ben ko ráb ban már ugyan azon gyógy szer vo nat ko zá sá ban ugyan ar ra a ja val lat ra az OGYI en ge dé - lyez te az al kal ma zást, nem kell tar tal maz nia a ké re lem nek a (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti bi zo nyí té ko kat, va la mint a (6) be kez dés sze rin ti eset ben a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti in do ko kat sem.

(9) A (6) be kez dés sze rin ti eset ben a be teg ke ze lé se az adott gyógy szer rel meg kezd he tõ, és amennyi ben az OGYI a GyT. 25. § (8) be kez dé sé ben a sür gõs szük ség ese té re meg ál la pí tott ha tár idõ ben nem hoz ha tá ro za tot, az en - gedélyt meg adott nak kell te kin tet ni.

(10) Az in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés sür gõs szük - ség gé tör té nõ mi nõ sí té se ab ban az eset ben in do kolt, ha a ké rel me zett gyógy szer a be teg élet ve szé lyes ál la po tá nak ke ze lé sé re, vagy köz vet len élet ve szély el há rí tá sá ra szol - gál. A sür gõs szük ség fenn ál lá sát a ke ze lõ or vos nak a ké re - lem ben rész le te sen in do kol nia kell.

(11) A be teg tá jé koz ta tá sá ra és a hoz zá já ru ló nyi lat ko - zat ra az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé - nyek kli ni kai vizs gá la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor lat al kal ma zá sá ról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let 6. §-ában fog lalt ren del ke zé se ket ér te lem sze rû en kell al - kalmazni.”

(6) Az R. 2/A. §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Az OGYI az e § sze rint ho zott ha tá ro za tai alap ján hon lap ján köz le ményt tesz köz zé, mely tar tal maz za a gyógy szert azo no sí tó ada to kat, az en ge dé lye zett/el uta sí - tott in di ká ci ót, a ja vas la tot vé le mé nye zõ szak mai kollé - gium meg ne ve zé sét és ja vas la tát, va la mint a ké re lem elutasítása ese tén az el uta sí tás in do kát, to váb bá a (6) be - kez dés sze rin ti eset ben a fen ti e ken túl a (6) be kez dés sze - rin ti pro to koll meg je lö lé sét.

(13) E § al kal ma zá sá ban ja val la ton a gyógy szer al kal - ma zá si elõ írásában sze rep lõ ren del ke zé se ket kell ér te ni.”

2. §

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi - nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 1. §-a a kö vet ke zõ (19) be kez dés sel egé szül ki:

„(19) Az (1) be kez dés sze rint ke rül fi nan szí ro zás ra az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet ál tal a kü lön jog - szabályban fog lalt el já rás rend sze rint en ge dé lye zett – az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal tá jé koz ta tó ban köz zé tett, a ho mo gén be teg ség cso por tok 5.0 ver zi ó hoz kap cso ló dó Be so ro lá si Ké zi könyv be so ro ló táb lá já ban sze rep lõ pro to - kol lok ban fog lalt, to váb bá a Be so ro lá si Ké zi könyv Füg ge - lé ké ben ki hir de tett, nem zet kö zi irány el ve ken és ha zai szak mai ta pasz ta la to kon ala pu ló pro to kol lok ban fog lalt – in di ká ci ón túli gyógy sze res ke ze lés.”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha - tály ba, ren del ke zé se it az e ren de let ha tály ba lé pé se kor folyamatban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 2/A. § (5) be kez dés c)–d) pont ja, b) 7/A. §-a, va la mint

c) 6. szá mú mel lék le té ben a „ (rossz in du la tú da ga na - tos be teg ség ese tén) a be teg te rá pi á já ban érin tett szakor - vosok (on ko te am) – alá írá suk kal meg erõ sí tett – egyet ér - tését az in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés sel

(an ti in fek tív te rá pia gyógy sze re ese tén, ha a sür gõs - ség gel való ügy in té zést ké rik) a gyó gyí tó in té zet in fek - ció-kont rol lért fe le lõs in fek to ló gus szak or vo sá nak vagy az in fek to ló gi ai szak kon zí li u mot el lá tó in fek to ló gus – alá írá - sá val meg erõ sí tett – jó vá ha gyá sát

(re zisz tens tu ber ku ló zis ke ze lé sé re szol gá ló gyógy - szer ese tén) az or szá gos tü dõ gyó gyász szak fõ or vos ja vas - la tát

(amennyi ben a be teg ke ze lé se nem in ten zív osz tá - lyon tör té nik, s ha a sür gõs ség gel való ügy in té zést ké rik) a te rü le ti leg ille té kes in ten zív osz tály – 18 év alat ti be teg ese tén a gyer mek-in ten zív osz tály – ve ze tõ jé nek jó vá ha - gyá sát” szö veg rész.

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le té ben az „Az ed dig al kal - mazott ke ze lés és an nak in dok lá sa, hogy az mi ért nem volt

(7)

ered mé nyes:” szö veg rész he lyé be az „Elsõ íz ben az adott be teg ese té ben az ad dig al kal ma zott ke ze lés és an nak in - dok lá sa, hogy az mi ért nem volt ered mé nyes:” szö veg lép.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter 29/2009. (VIII. 14.) EüM

r e n d e l e t e

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83. § (4) be kez dés k), l) és m) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség - ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont ja sze rin ti fel adat kö - röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let (a továb biak ban: R.) 3. § (3) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem szá mol ha tó el já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben a gyár tás tól szá mí tott 12 év nél idõ sebb be ren de zés sel végzett CT, MRI vizs gá lat.”

(2) Az R. 3. §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Nem szá mol ha tók el tel je sít mény ként az adott ren - de lé sen a havi össze sí tett ren de lé si idõt meg ha la dó an vég - zett te vé keny sé gek ab ban az eset ben, ha a ren de lé sen nyúj - tott – a já ró be teg-szak el lá tás egyes te vé keny sé ge i nek mi - ni má lis el lá tá si ide jé rõl szóló 17. szá mú mel lék let sze rint, illetve az ott meg ha tá ro zot tak hi á nyá ban leg alább 2 perc el lá tá si idõ alap ján szá mí tott – össze sí tett havi el lá tá si idõ meg ha lad ja a tárgy ha vi ren de lé si idõt.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni a be teg köz vet len je len lé tét nem igény lõ, va la mint a cso - por tos te vé keny sé gek vég zé se ese tén.”

2. §

(1) Az R. 1/A. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel - lék le te lép.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te e ren de let 5. mel lék - le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. 14. szá mú mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

(7) Az R. e ren de let 7. mel lék le te sze rin ti 17. szá mú mel - lék let tel egé szül ki.

3. §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé - tel lel – 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 2. § (1) be kez dé se, e § (5) be kez dé se, va la mint az 1. mel lék let 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 1. § a) (7) be kez dé se

aa) fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ , a hosszú” szö veg rész és ab) c) pont ja,

b) (17) be kez dé se.

(4) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség - ügyi szol gál ta tók kar di o ló gi ai, tra u ma to ló gi ai, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti, va la mint on ko ló gi ai el lá tá sá ra vo nat ko zó elõ re meg ha tá ro zott alap díj jal fi nan szí ro zott tel je sít mé nyét – az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség - biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 27/A. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján – nem kell mó do sí - ta ni az R. 3. szá mú mel lék le té re vo nat ko zó, e ren de let tel meg ál la pí tott vál to zá sok kal.

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 fõ cso port já ban a

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel 5 44 25 26,19495

” szö veg rész he lyé be

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel 5 44 25 10,72943

” szö veg lép.

(6) Az 1–2. §, a (3) és az (5) be kez dés, va la mint az 1–7. mel lék let 2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2009. no vem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

(8)

Az egész ség ügyi mi nisz ter 6/2009. (VII. 31.) EüM

u t a s í t á s a

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló

5/2008. (HÉ 44.) EüM uta sí tás mó do sí tá sá ról A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor - mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.

évi LVII. tör vény 65. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val – a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 5/2008. (HÉ 44.) EüM uta sí tás mel - lék le te (a to váb bi ak ban: SZMSZ) 24. §-ának (2) be kez - dése he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A Mi nisz te ri Ka bi net Stra té gi ai Ta nács adó Iro dá ra, Szak mai Prog ram Ko or di ná ci ós Iro dá ra és Saj tó Osz tály ra ta go ló dik.”

2. §

Az SZMSZ 26. §-a után ki egé szül az aláb bi al cím mel és 26/A. §-sal:

„Mi nisz te ri tit kár ság

26/A. § (1) A Mi nisz te ri Tit kár ság ko or di ná ci ós és szer - ve zõ te vé keny sé ge ke re té ben

a) ko or di nál ja és nyil ván tart ja a mi nisz ter hi va ta los prog ram ja it, hi va ta los út ja it, meg szer ve zi a mi nisz ter fel - adat kö ré be tar to zó egyez te té se ket;

b) el lát ja a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó ér de mi, il let ve ügy in té zõi fel ada to kat, va la mint azok ko or di ná ci ó ját;

c) kap cso la tot tart a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i - vel, va la mint a társ tár cák és a mi nisz té ri u mi hát tér in téz - mé nyek ve ze tõi tit kár sá ga i val;

d) meg szer ve zi a fel sõ ve ze tõi prog ram egyez te tõ ér te - kez le tet;

e) nyil ván tart ja a mi nisz ter ál tal ki adott fel ada tok vég - re haj tá si ha tár ide jét és szá mon ké ri e fel ada tok tel je sí té sét.

(2) A Mi nisz te ri Tit kár ság Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács (a to váb bi ak ban: ETT) Tit kár sá gi Osz tá lya:

a) el lát ja az ETT szer vei (el nök ség, ta nács, egész ség - ügyi te rü le ten mû kö dõ igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü let, tu - do má nyos és ku ta tás eti kai bi zott ság, kli ni kai far ma ko ló - giai eti kai bi zott ság, hu mán rep ro duk ci ós bi zott ság, ku ta - tá si és fej lesz té si bi zott ság) dön tés-elõ ké szí tõ, szer ve zõ, ko or di ná ló és ad mi niszt ra tív fel ada ta it;

b) biz to sít ja az ETT szer vei jog sza bály ban elõ írt fel - adatai el lá tá sá nak fel té te le it, elõ ké szí ti, szer ve zi az ál lás - foglalá saik és ha tá ro za ta ik vég re haj tá sát;

c) ko or di nál ja a mi nisz té ri um ku ta tás szer ve zõ te vé - keny sé gét az ETT ku ta ta tá si és fej lesz té si bi zott sá gá nak ja vas la tai alap ján, en nek ke re té ben:

ca) ja vas la to kat dol goz ki a ha zai tár ca szin tû ku ta - tá sok ra, ezen be lül a pri o ri tá sok ra;

cb) a mi nisz ter dön té se és az ETT il le té kes szer ve i - nek vé le mé nye alap ján el lát ja a pá lyá za tok ki írá - sá val kap cso la tos fel ada to kat;

cc) gon dos ko dik a jó vá ha gyott pá lyá za tok te kin te - té ben a tá mo ga tá sok tel je sí té sé rõl;

cd) el len õr zi a tá mo ga tá si össze gek fel hasz ná lá sát és be szá mol tat ja a té ma ve ze tõ ket;

ce) össze ál lít ja és szer kesz ti a tár ca ku ta tá sok kal kap cso la tos ki ad vá nyo kat, elem zi a ku ta tá sok ered mé nye it, érté kelõ je len tést ké szít;

d) meg bí zás alap ján kép vi se li a mi nisz té ri u mot a Ma - gyar Tu do má nyos Aka dé mia (a to váb bi ak ban: MTA) Or - vo si Tu do má nyok Osz tá lyá ban, az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap bi zott sá ga i ban, a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács és a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal il le té kes szak mai bi zott sá ga i ban, az MTA aka dé - mi ai ku ta tá si pá lyá za ti ta ná csa i ban és más tu do mány irá - nyí tá si szer ve ze tek ben. Tu do mány po li ti kai és tu do mány - szer ve zé si kér dé sek te rü le tén elõ ter jesz té se ket ké szít a mi - nisz té ri um vezetése részére;

e) az érin tett hi va ta li egy sé gek kel együtt mû köd ve elõ - ké szí ti, szer ve zi a ku ta tá sok kal kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dést, el lát ja a kor mány kö zi tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sek te rü le tén fel me rült szak - mai fel ada to kat, az EU-s tu do má nyos ku ta tá si prog ra mok ko or di ná lá sát és kap cso la tot tart az Eu ró pa Ta nács szak mai bi zott sá ga i val;

f) ko or di nál ja a bio eti kai és az eh hez kap cso ló dó jo gi – kü lö nös te kin tet tel a bio tech no ló gia, gén tech no ló gia, az em be ri ge ne ti kai ál lo mány ra vo nat ko zó ku ta tá sok, vizs gá - la tok, be avat ko zá sok, szû ré sek, a sze mé lyek em be ri jo ga i - nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gi ai és az or vos tu do mány al - kal ma zá sa kor tör té nõ vé del me – te rü le tek re vo nat ko zó szak mai anya gok elõ ké szí té sét, a bio eti ka és a tu do mány fej lõ dé sét fi gye lem mel kí sér ve ezek re ja vas la tot tesz;

g) a bio eti kai tár gyú – kü lö nös te kin tet tel az Eu ró pa Ta - nács nak az em be ri lény em be ri jo ga i nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl szó ló, Ovi e dó ban, 1997. áp ri lis 4-én kelt Egyez mé nyé hez (a to váb bi ak ban: Egyez mény) kap - cso ló dó, il let ve az zal össze füg gõ – nem zet kö zi do ku men - tu mok Ma gyar or szág ál tal ter ve zett jó vá ha gyá sát szak ma - i lag elõ ké szí ti, fi gye lem mel kí sé ri az Egyez mény ben fog - lal tak vég re haj tá sát és an nak kor mány za ti szin tû vég re - haj tá sa mód já ra ja vas la tot tesz;

h) köz re mû kö dik a bio eti ka és a hoz zá kap cso ló dó jog - te rü let ha zai kom mu ni ká ci ó já ban (ide ért ve tu do má nyos és

(9)

is me ret ter jesz tõ anya gok elõ ké szí té sét, el ké szí té sét is), meg is mer te té sé ben, nép sze rû sí té sé ben;

i) el lát ja a kor mány za ti ko or di ná ci ós fel ada to kat a Ma - gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pa Ta nács nak az em ber em - be ri jo ga i nak és mél tó sá gá nak vé del mé rõl, te kin tet tel a bio ló gia és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra, az em be ri jo gok ról és a bio me di ci ná ról szó ló, Ovi e dó ban, 1997. áp - ri lis 4-én kelt Egyez mé nye vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról szó ló 2022/2002. (II. 1.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak alap ján;

j) el lát ja a szak mai kol lé gi u mi el nö kök tes tü le té nek mû - kö dé sé vel össze füg gõ ko or di ná ci ós fel ada to kat.

(3) A Mi nisz te ri Tit kár ság ETT Tit kár sá gi Osz tá lya az ETT szer ve i nek mû köd te té sé vel kap cso la tos ad mi niszt rá - ci ós és pénz ügyi fel ada to kat az ESKI köz re mû kö dé sé vel vég zi.”

3. §

Az SZMSZ 29. §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az Egész ség po li ti kai Fõ osz tály Egész ség ügyi El lá - tá si Osz tály ra, Ápo lá si és Ága za ti Hu mán erõ for rás Stra - tégiai Osz tály ra, Fej lesz tés po li ti kai Osz tály ra, Ok ta tá si

Kép zé si Osz tály ra, Egész ség biz to sí tá si Osz tály ra és Vé - del mi Iro dá ra ta go ló dik.”

4. §

Az SZMSZ 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel lék le te sze rin ti mel lék let lép.

5. §

(1) Ez az uta sí tás a Hi va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé - té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö - ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az SZMSZ 24. §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

Baj nai Gor don s. k.,

mi nisz ter el nök

(10)

22EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15. szám

(11)

IV. RÉSZ

Irá nyel vek, tá jé koz ta tók V. RÉSZ

Köz le mé nyek

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um k ö z l e m é n y e

az el te re lés hez kap cso ló dó, az elõ ze tes ál la potfel mé rést vég zõ, a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést és a ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást biz to sí tó egész ség ügyi szol gál ta tók jegy zé ké rõl*

Bu da pest Lor ka mill Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

1024 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 1. V/9. 316-3926 Bu da pest Ó bu da-Bé kás me gyer Egész ség ügyi Szol gál ta tó Köz hasz nú

Tár sa ság

1032 Bu da pest, Cso bán ka tér 6. 454-7500

Bu da pest Fõv. Ön korm. Ká ro lyi Sán dor Kór ház és Ren de lõ in té zet 1045 Bu da pest, Nyár u. 42. 369-2011

Bu da pest Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 1055 Bu da pest, Nagy Ig nác u. 5-11. 475-5500

Bu da pest Nyá rá dy Egész ség ügyi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 21. (30) 417-7010 Bu da pest Nyá rá dy Egész ség ügyi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 22/a. (30) 417-7011 Bu da pest Fõv. Ön korm. Pé ter fy Sán dor u.-i Kór ház-Ren de lõ int.

és Bal ese ti Kp.

1076 Bu da pest, Pé ter fy Sán dor u. 8-20. 461-4700

Bu da pest Fõv. Ön korm. Heim Pál Gyer mek kór ház 1089 Bu da pest, De lej u. 9. 459-9170

Bu da pest Jó zsef vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat 1089 Bu da pest, Ko rá nyi Sán dor u. 3/a. 314-1210

Bu da pest Szent Ró kus Kór ház és In téz mé nyei 1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 2. 235-6500

Bu da pest SE Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Pul mo no ló gi ai Kli ni ka 1125 Bu da pest, Diós árok 1/c. 355-9733 Bu da pest Kék Pont Drog kon zul tá ci ós Kp. és Drog am bu lan cia Ala pít vány 1095 Bu da pest, Gát u. 25. I/8. 215-7833 Bu da pest Kék Pont Drog kon zul tá ci ós Kp. és Drog am bu lan cia Ala pít vány 1039 Bu da pest, Lu kács György u. 3. 454-0876 Bu da pest Fõv. Ön korm. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kh.-Ri. 1096 Bu da pest, Nagy vá rad tér 1. 455-5700

Bu da pest Fõv. Ön korm. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kh.-Ri. 1097 Bu da pest, Gyá li út 5-7. 455-8101

Bu da pest Fõv. Ön korm. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kh.-Ri. 1097 Bu da pest, Fü le ki u. 12. 455-5700

Bu da pest Fõv. Ön korm. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kh.-Ri. 1097 Bu da pest, Gyá li út 17-19. 455-8101

Bu da pest Ne u ro-Med Egész ség ügyi Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Be té ti Tár sa ság

1095 Bu da pest, Gát u. 25. 215-1734

Bu da pest Fõv. Ön korm. Baj csy-Zsi linsz ky Kór ház és Ren de lõ in té zet 1101 Bu da pest, Li get u. 10. 262-5465

Bu da pest Fõv. Ön korm. Baj csy-Zsi linsz ky Kór ház és Ren de lõ in té zet 1173 Bu da pest, Pes ti út 84. 257-0261

. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY1923

* A lis tá ra fel vé tel meg elõ zõ, fel vi lá go sí tó szol gál ta tás nyúj tá sá ra nem jo go sít. Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um egy ide jû leg vissza von ja az azo nos tárgy ban köz zé tett ko ráb bi köz le mé nye it.

(12)

Bu da pest Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön 1108 Bu da pest, Koz ma u. 13. 432-5900

Bu da pest Em ber ba rát Ala pít vány 1105 Bu da pest, Cser kesz u. 7-9. 431-9792

Bu da pest Em ber ba rát Ala pít vány 1101 Bu da pest, Gyön gyi ke u. 4. 431-9792

Bu da pest Gyógy ír XI. Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság 1113 Bu da pest, Fe hér vá ri út 12. 279-2100

Bu da pest Gyógy ír XI. Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság 1221 Bu da pest, Ma gas ház 3. 362-4640

Bu da pest Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet 1238 Bu da pest, Gras sal ko vich u. 104. 287-3863

Bu da pest Se na bil Gulf-Hun ga ria Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság

1238 Bu da pest, Gras sal ko vich u. 104. 319-7361

Bu da pest Fõv. Ön korm. Szent Já nos Kór há za

és Észak-Bu dai Egye sí tett Kór há zai

1125 Bu da pest, Diós árok 1. 458-4510

Bu da pest Fõv. Ön korm. Szent Já nos Kór há za

és Észak-Bu dai Egye sí tett Kór há zai

1028 Bu da pest, Po zso nyi u. 10. 376-5322

Bu da pest Ni ko tin men tes Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 1131 Bu da pest, Ro ko lya u. 1-13. fszt. 8. (30) 934-6735

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Nyí rõ Gyu la Kór ház 1135 Bu da pest, Le hel u. 59. 451-2600

Bu da pest Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet Ad dik to ló gi ai Gon do zó 1101 Bu da pest, Li get u. 10. 260-6676

Bu da pest Zug lói Egész ség ügyi Szol gá lat 1146 Bu da pest, Her mi na út 7. 469-3800

Bu da pest Bu da pest XV. Ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség ügyi In téz mé nye 1151 Bu da pest, Fõ u. 71. 307-6327 Bu da pest Bu da pest XV. Ke rü le ti Ön korm. Egész ség ügyi In téz mé nye

(Drog pre ven ci ós Ala pít vány)

1152 Bu da pest, Arany J. u. 79. 307-6327

Bu da pest XVI. Ke rü let Kert vá ro si Egész ség ügyi Szol gá la ta 1165 Bu da pest, Ba ross Gá bor u. 51. 401-0435

Bu da pest Bu da pest Fõv. XIX. Ke rü le ti Ön korm.

Kis pes ti Egész ség ügyi In té ze te

1193 Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 40. 347-5900

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór ház 1204 Bu da pest, Kö ves út 1. 289-6200

Bu da pest Cse pe li Egész ség ügyi Szol gá lat 1214 Bu da pest, Csi kó sé tány 9. 427-5171

Bu da pest Se gély He lyett Esély Ala pít vány 1223 Bu da pest, Jó kai Mór u. 21-23. 226-8433

Bu da pest Dr. Funk Sán dor 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 22/a. 451-2600

Bu da pest Dr. Csor ba és Dr. Csor ba Egész ség ügyi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 1165 Bu da pest, Ba ross Gá bor u. 51. (30) 539-4595

Bu da pest Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet 1108 Bu da pest, Koz ma u. 13. 260-0225

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat Idõ sek Ott ho na 1173 Bu da pest, Pes ti út 117. 254-0021

Bu da pest Pszi cho-Con di Egész ség ügyi Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 1097 Bu da pest, Gyá li út 17-19. 357-1133 Bu da pest Pszi cho med Pszi cho te rá pi ás

és Pszi cho ló gi ai Ta nács adó Közk. Társ.

1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 2. 266-0000

Ba ra nya Leo Ami ci 2002 Ad dik to ló gi ai Leo Ala pít vány 7300 Kom ló, Baj csy-Zs. u. 30. (72) 482-903

Ba ra nya Ba ra nya M.-i Önk. Kö zeü.-i Nark. Fi a ta lo kat Gyó gyí tó Fogl. Köz alap.

7623 Pécs, Szend rey Jú lia u. 6. (72) 315-083

Ba ra nya Ba ra nya M.-i Önk. Kö zeü.-i Nark. Fi a ta lo kat Gyó gyí tó Fogl. Köz alap.

7720 Pécs vá rad, Er zsé bet u. 1. (72) 465-307

Ba ra nya Ko vács szé ná ja Mér föld kõ Egye sü let 7678 Ko vács szé ná ja, Fõ u. 24. (72) 496-791

Ba ra nya Pécs Me gyei Jogú Vá ros Egye sí tett Eü-i Int. Igaz ga tó sá ga 7633 Pécs, Dr. Ve ress End re u. 2. (72) 255-833

24EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15. szám

(13)

Ba ra nya Bet ha nia Re ha bi li tá ci ós Ott hon Ala pít vány 7818 Sik lós (Má ri agyûd), Ten kes u. 9. (72) 579-203 Ba ra nya Szi get vá ri Eü.-i El lá tó és Szolg. Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság 7900 Szi get vár, Szent Ist ván ltp. 7. (73) 500-511

Ba ra nya Mo hács Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet 7700 Mo hács, Sze pes sy tér 7. (69) 511-150

Ba ra nya Kom lói Egész ség cent rum Non pro fit Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

7300 Kom ló, Pé csi u. 1. (72) 582-340

Ba ra nya Eü-Med Kft. 7300 Kom ló, Pé csi út 1. (72) 581-056

Ba ra nya Sik ló si Kór ház Köz hasz nú Tár sa ság 7800 Sik lós, Ba ross Gá bor u. 6. (72) 352-411

Ba ra nya Ba ra nya Me gyei Kór ház 7624 Pécs, Nyár u. 8. (72) 256-716

Ba ra nya Dr. Ba lázs Béla 7623 Pécs, Hõ gyes End re u. 19. (72) 315-154

Ba ra nya Dr. Na gyi da i né Dr. Pór szász Gert rúd Má ria 7623 Pécs, Nagy La jos ki rály u. 10/b. (30) 994-9602

Ba ra nya Pszi cho pra xis Bt. 7624 Pécs, Már tí rok 17. (30) 993-8562

Bács-Kis kun Bács- Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te 6000 Kecs ke mét, Izsá ki u. 5. (76) 516-700 Bács-Kis kun Kis kun ha la si Sem mel we is Kór ház Köz hasz nú Tár sa ság 6400 Kis kun ha las, Dr. Mons part L. u. 1. (77) 522-000 Bács-Kis kun Kis kun ha la si Sem mel we is Kór ház Köz hasz nú Tár sa ság 6200 Kis kõ rös, Pe tõ fi S. u. 14. (77) 522-000 Bács-Kis kun Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Kis kun fél egy há za 6100 Kis kun fél egy há za, Ko rond u. 5. (76) 463-222

Bács-Kis kun Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te Baja 6500 Baja, Po korny u. 6. (79) 425-575

Bács-Kis kun Sa ni tá ri um Or vo si és Ke res ke del mi Szol gál ta tó Bt. - Dr. Ju hász Már ta

6300 Ka lo csa, 48-as Há zak VII. u. 3. (78) 462-044 Bács-Kis kun Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te

(Kecs ke mét)

6000 Kecs ke mét, Wé ber Ede u. 12. (76) 485-300

Bács-Kis kun Ka lo csai Fegy ház és Bör tön 6300 Ka lo csa, Szt. Ist ván ki rály u. 26. (78) 467-653

Bács-Kis kun Bács-Kis kun Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 6000 Kecs ke mét, Má tyá si u. 2. (76) 483-640 Bé kés Bé kés Vá ro si Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény

és Ren de lõ in té zet

5630 Bé kés, Jó zsef A. u. 5. (66) 411-754

Bé kés Bé kés Vá ro si Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény és Ren de lõ in té zet

5630 Bé kés, Vá sár szél u. 2. (66) 411-754

Bé kés Rét hy Pál Kór ház 5600 Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 2. (66) 441-411

Bé kés Szar va si Szak or vo si Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. 5540 Szar vas, Vas út u. 46-48. (66) 514-300

Bé kés Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za 5900 Oros há za, Könd u. 59. (68) 411-756

Bé kés Pán dy Kál mán Kór ház 5700 Gyu la, Sem mel we is u. 1. (66) 526-526

Bor sod-Aba új-Zemp lén B.A.Z. Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház 3526 Mis kolc, Szent pé te ri kapu 72-76. (46) 515-200 Bor sod-Aba új-Zemp lén Sá to ral ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta

Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet

3980 Sá to ral ja új hely, Már tí rok u. 9. (47) 525-300 Bor sod-Aba új-Zemp lén Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet Ka zinc bar ci ka 3700 Ka zinc bar ci ka, Má jus 1. u. 56. (48) 514-800 Bor sod-Aba új-Zemp lén Al má si Ba logh Pál Kór ház Egész ség ügyi

és Szol gál ta tó Non pro fit Kft.

3800 Ózd, Béke u. 1. (48) 574-425

Bor sod-Aba új-Zemp lén Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön korm. Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont

3533 Mis kolc, Ker pely A. u. 1. (46) 531-700

. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY1925

(14)

Bor sod-Aba új-Zemp lén Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Ön korm. Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont

3533 Mis kolc, Kór ház u. 1. (46)531-700

Bor sod-Aba új-Zemp lén Drog am bu lan cia Ala pít vány 3529 Mis kolc, Csa bai kapu 9-11. (46)431-310

Bor sod-Aba új-Zemp lén Pszi chi át ri ai Szak kór ház és Be teg ott hon 3741 Izsó fal va, Má ria táró 13. (48) 351-050

Bor sod-Aba új-Zemp lén Encs Vá ros Te rü le ti Egész ség ügyi Köz pont 3860 Encs, Ga ga rin u. 3. (46) 587-395

Bor sod-Aba új-Zemp lén Szán tó J. End re Egye sí tett Szo ci á lis és Egész ség ügyi In té zet 3900 Sze rencs, Be ke csi u. 10. (47) 361-558 Bor sod-Aba új-Zemp lén Sá ros pa tak Vá ro si Ön kor mány zat Ren de lõ in té ze te 3950 Sá ros pa tak, Co me ni us u. 20. (47) 513-110

Csong rád Dr. Far ka sinsz ky Te ré zia If jú sá gi Drog cent rum 6726 Sze ged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csong rád Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház 6600 Szen tes, Sima F. u. 44-58. (63) 313-244

Csong rád Dr. Di ósszi lá gyi Sá mu el Kór ház-Ren de lõ in té zet 6900 Makó, Kór ház u. 2. (62) 511-151

Csong rád Dr. Szar ka Ödön Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény 6640 Csong rád, Gyöngy vi rág u. 5. (63) 570-800

Csong rád Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet 6800 Hód me zõ vá sár hely, Imre J. u. 2. (62) 532-222

Csong rád SZTE Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont 6722 Sze ged, Kos suth L. sgt. 42. (62) 574-401

Csong rád SZTE Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont 6725 Sze ged, Kál vá ria sgt. 57. (62) 490-590

Fej ér Dr: Bá nyai Béla 8130 Enying, Dó zsa Gy. u. 28. (22) 372-974

Fej ér Dr. Hor váth Ilo na Gyön gyi 8000 Szé kes fe hér vár, Jan ko vich u. 2. (20) 978-7650

Fej ér Dr. Ka ra szi Már ton 8000 Szé kes fe hér vár, Ki rály sor 46. (22) 311-595

Fej ér Dr. Ka ra szi Már ton 8130 Pol gár di, Som lyói u. 2/a. (22) 366-034

Fej ér Pá koz di és Fia Ker. és Me zõ gazd. Bt. 8000 Szé kes fe hér vár, Jó zsef A. u. 35. (20) 964-3905

Fej ér Fej ér Me gyei Szent György Kór ház 8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi u. 3. (22) 535-500

Fej ér Fej ér Me gyei Szent György Kór ház 8130 Enying, Sza bad ság tér 15. (22) 372-194

Fej ér Mór Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet 8060 Mór, Kór ház u. 21. (22) 407-119

Fej ér Kö zép-Du nán tú li Or szá gos Bün te tés vég re haj tá si In té zet Ba racs ka 2471 Ba racs ka, An na ma jor (I. sz. ren de lõ) 0. (22) 454-023

Fej ér Ma gyar Ref. Egy ház Kal ló dó Ifj. Men tõ Misszió 2465 Rác ke reszt úr, Rá kó czi F. u. 45. (25) 522-100

Gyõr-Mo son-Sop ron Ac ti vi tae Kft. 9315 So bor, Kos suth u. 7-9. (96) 287-260

Gyõr-Mo son-Sop ron Már ki né Dr. Ke le men Te ré zia 9024 Gyõr, Ba bits M. u. 12/b. (96) 448-296

Gyõr-Mo son-Sop ron Már ki né Dr. Ke le men Te ré zia 9012 Gyõr, Hegy mes ter u. 46. (96) 448-296

Gyõr-Mo son-Sop ron Mo son ma gya ró vár Vá ros Ön korm.

Ka ro li na Kór ház-Ren de lõ in té ze te

9200 Mo son ma gya ró vár, Régi Vám ház tér 2-4.

(96) 574-600

Gyõr-Mo son-Sop ron Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház 9000 Gyõr, Zrí nyi u. 13. (96) 418-244

Gyõr-Mo son-Sop ron Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház 9000 Gyõr, Szi get hy A. u. 109. (96) 418-244

Gyõr-Mo son-Sop ron Dr. Fo dor Ber na dett 9000 Gyõr, Szi get hy A. u. 109. (30) 320-7066

Gyõr-Mo son-Sop ron Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház 9400 Sop ron, Gyõ ri u. 15. (99) 312-120

Haj dú-Bi har Ke né zy Kór ház Kft. 4031 Deb re cen, Bar tók Béla 2-26. (52) 511-777

Haj dú-Bi har Ke né zy Kór ház Kft. 4031 Deb re cen, Beth len u. 11-17. (52) 511-777

Haj dú-Bi har Ke né zy Kór ház Kft. 4024 Deb re cen, Var ga u. 1. (52) 511-777

Haj dú-Bi har Te rü le ti Kór ház 4100 Be rettyó új fa lu, Or bán Ba lázs tér 1. (54) 507-555

Haj dú-Bi har Vesz Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 4024 Deb re cen, Var ga u. 1. (52) 311-077

26EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15. szám

(15)

Haj dú-Bi har Csá szár-Má té Ok ta tó Bt. 4031 Deb re cen, Nyu ga ti u.5-7. (52) 422-873 He ves He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc

Kór ház Ren de lõ in té zet

3300 Eger, Mark hot Fe renc út 1-3. (36) 411-444

He ves Gyön gyö si Kór ház Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft. 3200 Gyön gyös, Dó zsa Gy. út 20-22. (37) 312-492

He ves Utó hang Kft. 3200 Gyön gyös, Je ru zsá lem út 8. (30) 381-6025

He ves T+T Hu mán Szol gál ta tó és Ok ta tó Bt. (Dr. Ba lázs Ist ván) 3000 Hat van, Kos suth L. tér 24. (20) 967-9749

He ves Dr. Szi get hy Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. 3300 Eger, Ko lozs vá ri út 49. (30) 963-6989

Jász Nagy kun-Szol nok Ká tai Gá bor Kór ház 5300 Kar cag, Zöld fa út 48. (59) 507-102

Jász-Nagy kun-Szol nok Vá ro si Egész ség ügyi Köz pont 5440 Kun szent már ton, Kos suth L. út 5. (56) 461-252

Jász-Nagy kun-Szol nok Vá ro si Kór ház Eü.-i Szol gál ta tó Kft. 5400 Me zõ túr, Kos suth út 7-11. (56) 550-440

Jász-Nagy kun-Szol nok Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet 5000 Szol nok, Tó fe nék út 17. (56) 378-460

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei He té nyi Géza Kór ház 5000 Szol nok, Tó sze gi út 21. (56) 503-603

Ko má rom-Esz ter gom Kom. Esz ter gom M.-i Ön korm. Szt. Bor bá la Kór ház - III. te lep hely 2800 Ta ta bá nya, Új sor 6. (34) 514 -350 Ko má rom-Esz ter gom Kom. Esz ter gom M.-i Ön korm. Szt. Bor bá la Kór ház - II. te lep hely 2800 Ta ta bá nya, Dó zsa Gy. u. 77. (34) 515-488

Ko má rom-Esz ter gom Pszi cho trop Bt. 2800 Ta ta bá nya, Új sor 6. (34) 514-350

Ko má rom-Esz ter gom Va sza ry Ko los Kór ház 2500 Esz ter gom, Pe tõ fi u. 26-28. (33) 542-300

Ko má rom-Esz ter gom Ma gyar Kék ke reszt Egy.

és Ref. Iszá kos men tõ Misszió Alk. Szak int.

2027 Dö mös, Dó zsa Gy. u. 12-14. (33) 482-310

Ko má rom-Esz ter gom Se lye Já nos Kór ház, Ren de lõ in té zet 2900 Ko má rom, Be öt hy Zsolt u. 4. (34) 344-088

Ko má rom-Esz ter gom Pszi cho trop Gyó gyí tó, Egész ség ne ve lõ és Ok ta tó Bt. 2942 Na gyig mánd, Kur ta sor u. 26. (34) 356-273 Nóg rád Dr. Ke nes sey Al bert Kór ház -Ren de lõ in té zet 2660 Ba las sa gyar mat, Rá kó czi út 125-127. (35) 310-444

Nóg rád Mar git Kór ház 3060 Pász tó, Sem mel we is út 15-17. (32) 561-000

Nóg rád Szent Lá zár Me gyei Kór ház 3100 Sal gó tar ján, Fü le ki út 54-56. (32) 522-000

Nóg rád Nóg rá di Után kép zõ Ok ta tá si Be té ti Tár sa ság 2660 Ba las sa gyar mat, 16-os Hon véd 1. (30) 938- 0900

Pest Dr. Han Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 2089 Tel ki, Kór ház fa sor 1. (26) 350-248

Pest Gáva Or vo si Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság 2330 Du na ha rasz ti, Vö rös marty út 17-19. (24) 340-5315

Pest Tol dy Fe renc Kh.-Ri. Egy sze mé lyes Non pro fit Köz hasz nú Tár sa ság

2700 Ceg léd, Tör te li út 1-3. (53) 310-011

Pest Dr. Mars hal György 2252 Tó al más, Al só bol dog ká ta 1. (20) 571-5260

Pest „Eu rop-Med” Or vo si Szol gál ta tó KFT. Egész ség ügyi Köz pont 2040 Bu da örs, Kos suth L. u. 9. (23) 445-499

Pest Gál fi Béla Gyó gyí tó és Re ha bi li tá ci ós Kht. Szak kór há za 2013 Po máz-Kis ko vá csi hrsz: 0311/1 (26) 325-620

Pest Nagy ká ta Vá ros Szak or vo si Ren de lõ in té ze te 2760 Nagy ká ta, Dó zsa Gy. u. 25. (29) 440-059

Pest Tel ki Kór ház Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

2089 Tel ki, Kór ház fa sor 1. (26) 350-248

Pest Sil ling és Tár sa Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság

2600 Vác, Kos di u. 2. (27) 312-800

Pest Szak or vo si Ren de lõ in té zet Mo nor 2200 Mo nor, Deák F. u. 9. (29) 412-360

Pest Szent end re Vá ros Ön kor mány za ta Egész ség ügyi In téz mé nyei 2000 Szent end re, Du na ka nyar krt. 34. (26) 312-407

Pest Szob Vá ros Szak or vo si Ren de lõ in té ze te 2628 Szob, Ipoly sá gi u. 3. (27) 370-073

. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY1927

(16)

Pest Tor may Ká roly Egész ség ügyi Köz pont 2100 Gö döl lõ, Ady E. sé tány 56. (28) 420-655

Pest Vác Vá ros Önk. Já vorsz ky Ödön Kór ház-Ren de lõ in té zet 2600 Vác, Ar gen ti Döme tér 1-3. (27) 314-522

Pest Evang. Pün kös di Kö zös ség Haj nal csil lag Szen ve dély bet. Re hab.

Ott ho na

2330 Du na ha rasz ti, Vö rös marty u. 17-19. (24) 531-185

Pest Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Tö köl) 2316 Tö köl, Rác ke vei u. 6. (24) 489-700

So mogy Ba ra nya Me gyei Önk. Kö zeü-i Nark. Fi a ta lo kat Gyógy. Fog lalk.

Köz alap.

7400 Ka pos vár, Béke u. 47. (82) 511-634

So mogy Barcs Vá ros Ön kor mány zat Já ró be teg el lá tó In téz mé nyek 7570 Barcs, Baj csy-Zs. u. 72. (82) 565-371

So mogy Nagy atád Vá ros Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te 7500 Nagy atád, Baj csy-Zs. u. 1. (82) 504-400

So mogy Dió tö rés Ala pít vány 8660 Lul la, Pe tõ fi S. u. 4. (84) 525-253

So mogy Mar ca li Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té ze te 8600 Mar ca li, Kos suth L. u. 42. (85) 412-110

Sza bolcs-Szat már-Be reg Dr. Besz ter ci Fe li cia 4400 Nyír egy há za, Hõ sök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055

Sza bolcs-Szat már-Be reg Dr. Besz ter ci Fe li cia 4400 Nyír egy há za, Bocs kai u. 33 (30) 915-4055

Sza bolcs-Szat már-Be reg Jósa And rás Me gyei Kór ház 4400 Nyír egy há za, Sós tói u. 62. (42) 465-666

Sza bolcs-Szat már-Be reg Pszi chi át ri ai Szak kór ház Nagy kál ló 4320 Nagy kál ló, Bá to ri u. 26. (42) 563-800

Sza bolcs-Szat már-Be reg Pszi chi át ri ai Szak kór ház Nagy kál ló 4400 Nyír egy há za, Fa ze kas Já nos tér 8. (42) 563-800 Sza bolcs-Szat már-Be reg Pszi chi át ri ai Szak kór ház Nagy kál ló 4400 Nyír egy há za, Ár pád u. 41/A. (42) 563-800 Tol na Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió Tá mo ga tó Ala pít vány 7163 Mõ csény-Zsib rik, Pe tõ fi u. 13. (74) 409-375

Tol na Tol na Me gyei Önk. Ba las sa Já nos Kór há za 7100 Szek szárd, Pa lán ki u. 2. (74) 501-600

Tol na Paks Vá ros Ren de lõ in té ze te 7030 Paks, Ba rát ság u. 2. (75) 519-040

Vas me gye Dr. Mar ku sovsz ky L. Ált. Re hab. és Gyógy für dõkh.

Egye te mi Okt. Zrt.

9700 Szom bat hely, 11-es Hu szár u. 118. (94) 311-260

Vas me gye Ön kor mány za ti Kór ház Sár vár 9600 Sár vár, Al kot mány u. 6. (95) 523-000

Vas me gye Dr. Grósz Pál Sán dor 9500 Cell dö mölk, Kos suth u. 5. (95) 420-431

Vas me gye Ke me nes al jai Egye sí tett Kór ház 9500 Cell dö mölk, Kos suth u. 5. (95) 420-431

Vas me gye Ke me nes al jai Egye sí tett Kór ház - Pszi chi át ri ai Re ha bi li tá ci ós In té zet

9551 Mes te ri-In ta há za (95) 445-154

Vas me gye Va sút egé sz ség ügyi Kht. Eü. Köz pont 9700 Szom bat hely, Vas út u. 43. (94) 312-061

Veszp rém Al ko hol-Drog se gély Am bu lan cia 8456 Nosz lop, Al kot mány u. 20. (88) 234-411

Veszp rém Al ko hol- Drog se gély Am bu lan cia 8200 Veszp rém, Pá pai u. 37/b. (88) 421-857

Veszp rém Gróf Es ter há zy Kór ház 8500 Pápa, Jó kai u. 5-9. (89) 514-002

Veszp rém Veszp rém Me gyei Kór ház 8200 Veszp rém, Ko ma kút tér 1. (88) 556-000

Veszp rém Veszp rém Me gyei Kór ház 8330 Sü meg, Kom pa nik Zs. u. 6. (87) 352-444

Zala Me gye Zala Me gyei Kór ház 8900 Za la eger szeg, Kos suth u. 46-48. (92) 311-420

Zala Me gye Zala Me gyei Kór ház 8900 Za la eger szeg, Kül sõ kór ház u. 1. (92) 311-420

28EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 15. szám

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :