Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 1365 FT

TARTALOM

LVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 4577-4632. OLDAL 2008. szeptember 24.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

Köz le mény ál la mi ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról ... 4578 II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

IIII. RÉSZ

Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

8/2008. (HÉ 33.) MeHVM uta sí tás a Ma gyar Köz löny és a Hi va ta los Ér te sí tõ cím rend jé rõl ... 4580

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz le mé nye szak ké pe sí té - sek köz pon ti prog ram ja i nak (tan ter ve i nek) ki adá sá ról ... 4580 Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um köz le mé nye az Or szá -

gos Gyógy in té ze ti Köz pont Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl ... 4581 Az Egészsé gü gyi Mi nisz té ri um köz le mé nye a Sváb hegyi

Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai, Pul mo no lo ó gi ai és Fej lõ dés ne u ro ló gi ai In té zet Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl ... 4581

Az Egészsé gü gyi Mi nisz té ri um köz le mé nye az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet Meg szün te tõ Ok ira - tá nak köz zé té te lé rõl ... 4582 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si

Hi va tal köz le mé nye or vos tech ni kai esz kö zök idõ - sza kos fe lül vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek ki je lö lé - sé rõl ... 4583 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -

va tal köz le mé nye or vos tech ni kai ter mék for ga lom - ból tör té nõ ki vo ná sá ról ... 4584 Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -

va tal köz le mé nye or vos tech ni kai ter mék for gal ma zá - sá nak fel füg gesz té sé rõl ... 4584 Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz le mé nye a

gyó gyá sza ti el lá tá sok nyúj tá sá ra tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal jo go sult szol gál ta tók jegy zé ké rõl ... 4585 A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi

Ka rá nak köz le mé nye a kö te le zõ or vo si transz fú zi ós tan fo lyam idõ pont ja i ról a 2008/2009. tan év re ... 4591 A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kór há za és

Észak-Bu dai Egye sí tett Kór há zai köz le mé nye a kór - há zi fel ügye lõ ta nács ba tör té nõ de le gá lás ról ... 4591

VI. RÉSZ Vegyes közlemények

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té sé rõl ... 4592 Pá lyá za ti hir det mény be tölt he tõ ál lá sok ra ... 4594

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész K ö z l e m é n y

ál la mi ki tün te té sek ado má nyo zá sá ról

Dr. Szé kely Ta más egész ség ügyi mi nisz ter 2008. au - gusz tus 18-án ál la mi ki tün te té se ket adott át:

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Tisz ti ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a ma gyar gyer mek se bé szet, il let ve an nak nem zet kö zi leg el is mert té té te le ér de ké ben vég zett négy és fél év ti ze des mun kás sá ga, gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Pin tér And rás, az or vos tu do mány dok to ra, a Pé csi Tu do mány egye tem Kli ni kai Köz pont Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka Se bé sze ti Osz tá lya ve ze tõ je, pro fes sor eme ri tus,

több mint négy év ti ze des gyó gyí tó, pél da ér té kû ok ta tó és tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Sze pe si Kál mán, az MTA dok to ra, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum ÁOK Or - to pé di ai Kli ni ka or to péd szak or vo sa, pro fes sor eme ri tus.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a gyer mek gyó gyá szat te rü le tén vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Ba ra nyi Eni kõ, a nagy ka ni zsai Ka ni zsai Do rottya Kór ház osz tály ve ze tõ fõ or vo sa,

Mis kolc be teg el lá tá sa ér de ké ben vég zett sok ol da lú ve - ze tõi, szer ve zõi és gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként Dr. Ko le szár La jos, a Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont or vos-igaz ga tó ja,

több mint fél év szá za dos or vo si és ku ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Dr. Krut say Mik lós, az or vos tu do mány kan di dá tu sa, az Aj kai Ma gyar Imre Kór ház kór bonc tan-kór szö vet ta ni fõ - or vo sa,

a ma gyar or szá gi hos pi ce el ter jesz té sé ben és nem zet kö zi kap cso la ta i nak ki ala kí tá sá ban vég zett te vé keny sé ge el is - me ré se ként

dr. Musz bek Ka ta lin, pszi cho-on ko ló gus, a Ma gyar Hos pi ce Ala pít vány igaz ga tó ja,

több év ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként Dr. Pa dá nyi Já nos, a Vas Me gye és Szom bat hely Me - gyei Jogú Vá ros Mar ku sovsz ky Kór há za Egye te mi Ok ta - tó kór ház On ko ra di o ló gi ai Osz tály nyu gal ma zott fõ or vo sa, négy év ti ze des or vo si-gyó gyí tó mun ká já ért, a veszp ré - mi sür gõs sé gi be teg el lá tás alap ja i nak meg te rem té se ér de - ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Red nik And rás, a Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe - renc Kór ház Non pro fit Zrt. I. sz. Bel gyó gyá sza ti Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sa,

több év ti ze des gyó gyí tói és pub li ká ciós mun ká ja, a la - kos ság egész ség vé del me, a be teg sé gek meg elõ zé se ér de - ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Re gõs Já nos se bész fõ or vos, a Bu da pest XVIII. ker.

Egész ség ügyi Szol gál ta tó Non pro fit Ki e mel ten Köz hasz nú Kft. ügy ve ze tõ je,

több év ti ze des gyó gyí tó és ok ta tó mun ká ja, a be teg sé gek meg elõ zé se ér de ké ben vég zett sok ol da lú szak mai-köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Un gor Ká roly, a Fõ vá ro si Szent Já nos Kór ház Fül-Orr-Gé ge osz tály nyu gal ma zott szak or vo sa.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je (ka to nai ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol gá la ta ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ or vo si mun ká ja el is me ré se ként

Dr. Grósz An dor or vos dan dár tá bor nok, az Ál la mi Egész - ségügyi Köz pont ka to nai fõ igaz ga tó-he lyet te se.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke reszt (pol - gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a vé dõ nõ kép zés ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Kah lich né Dr. Si mon Már ta, a Sem mel we is Egye tem Egész ség tu do má nyi Kar Csa lád gon do zá si Mód szer ta ni Tan szék nyu gal ma zott fõ is ko lai ta ná ra,

a ma gyar or szá gi ro mák in teg rá ci ó ja, egész sé gük meg - õr zé se és gyó gyí tá suk ér de ké ben vég zett ál do za tos mun - ká ja el is me ré se ként

Dr. Ka to na Gá bor, Ti sza roff há zi or vo sa, a Deb re ce ni Egye tem és a Sze ge di Tu do mány egye tem akk re di tált ok - tató-orvosa,

há zi or vo si te vé keny sé ge, va la mint a fe renc vá ro si alap - el lá tás szer ve zé sé ben ki fej tett ma gas szín vo na lú mun ká ja el is me ré se ként

Dr. Kes keny Sán dor, Bu da pest IX. ker. há zi or vo sa, a Ferenc vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat alap el lá tá si igaz gató - helyettes fõ or vo sa,

év ti ze dek óta vég zett ki ma gas ló há zi or vo si te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Ko vács Jó zsef, Tor nyos pál ca há zi or vo sa, a Deb re - ce ni Egye tem ok ta tó há zi or vo sa.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst Ér dem ke reszt (pol - gári ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a Ve se be te gek Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé gé ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ja és ak tív köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ádám Au rél, a Ve se be te gek Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge el nö ke,

4578 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

(3)

több mint négy év ti ze des ki ma gas ló szín vo na lú és ál do - za tos há zi or vo si te vé keny sé ge el is me ré se ként,

Dr. Bu dai De zsõ, Nyír már ton fal va há zi or vo sa,

több év ti ze des ki emel ke dõ gaz da sá gi ve ze tõi te vé keny - sé ge el is me ré se ként

Dr. Hor váth Imre, a Ba ra nya Me gyei Kór ház ny. gaz da - sá gi igaz ga tó-he lyet te se,

a ma gyar ápo lás szol gá la tá ban vég zett kö zel há rom év - ti ze des mun ká já ért

Ja kab né Har csa Er zsé bet, Sza bolcs-Szat már-Be reg Me - gyei Ön kor mány zat Jósa And rás Ok ta tó Kór ház ápo lá si igaz ga tó ja,

Za la eger sze gen az egész ség ügyi pre ven ció, és a mun ka - he lyi fog lal ko zás- egész ség ügyi szol gá la tok mun ká já nak el fo gad ta tá sa ér de ké ben ki fej tett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Ke nye res né Dr. Vass Éva, za la eger sze gi há zi or vos, fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos,

ki ma gas ló há zi or vo si te vé keny sé ge el is me ré se ként Dr. Koncz End re Lász ló, Nyí ra csád há zi or vo sa, a la kos ság ma gas szin tû egész ség ügyi el lá tá sa te rén vég zett te vé keny sé gé ért

Dr. Lan tos Ist ván, Göd há zi or vo sa,

há zi or vos ként vég zett ki ma gas ló mun ká já ért Dr. Lész kó Anna Csil la, ny. nyír egy há zi há zi or vos, az egész ség ügyi el lá tás te rü le tén vég zett ki vá ló te vé - keny sé gé ért, ki e mel ten a meg elõ zõ-gon do zás pél da ér té kû meg szer ve zé sé ért

Dr. Ma jor Fe renc, Mo csa há zi or vo sa,

az egész ség biz to sí tás te rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Dr. Ra dics Zsu zsan na Gab ri el la, az Or szá gos Egész - ség biz to sí tá si Pénz tár Jogi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,

a köz pon ti köz igaz ga tás ban 30 éven át ki fogy ha tat lan ener gi á val és lel ke se dés sel kép vi sel te a ma gyar ápo lók ügyét

Sö vé nyi Fe renc né, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nyu gal - ma zott fõ osz tály ve ze tõ je, a Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol - go zói Ka ma ra Or szá gos Mû kö dé si Nyil ván tar tás ve ze tõ je,

több év ti ze des ki emel ke dõ gyó gyí tó te vé keny sé ge és ál - do za tos köz éle ti sze rep vál la lá sa el is me ré se ként

Dr. Sza bó Lász ló, Ba racs-Kis apos tag há zi or vo sa, az egész ség ügy ben el töl tött négy év ti ze des ápo lói mun - ká já ért

Vink ler La jos, a Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház Non pro fit Zrt. ápo lá si igaz ga tó ja.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst Ér dem ke reszt (ka to nai ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

a Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol gá la tá ban vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért

Dr. Aber man né Dr. Jac kel Már ta or vos al ez re des, az Ál - la mi Egész ség ügyi Köz pont Pa to ló gi ai és Kór szö vet ta ni Di ag nosz ti kai Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sa.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Bronz Ér dem ke reszt (pol - gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült

az egész ség ügy ben ki fej tett négy év ti ze des mun ká ja el - is me ré se ként

And rá sik And rás né, Al ber tir sa fi zi o te rá pi ás szak - asszisztense,

ki emel ke dõ ápo lói mun ká ja és ak tív köz éle ti te vé keny - sé ge el is me ré se ként

Bu kovsz ki Sán dor né, Ja kab szál lás kör ze ti ápo ló nõ je, a la kos ság egész ség ügyi el lá tás ában nyúj tott négy év ti - ze des ki emel ke dõ szak mai mun ká já ért

Fóti Pé ter né, a Ti sza új vá ros Vá ro si Ren de lõ in té zet ve - ze tõ asszisz ten se,

kö zel há rom év ti ze des ki emel ke dõ kör ze ti nõ vé ri mun - ká ja el is me ré se ként

Int zog lu né Gó zon Má ria, Bu da pest IX. ker-i kör ze ti nõ vé re, a cse pe li gyer me kek egész sé gé nek meg óvá sa ér de ké ben vég zett ál do za tos mun ká já ért

Kup Lász ló né, Bu da pest XXI. ker. (Cse pel) Egész ség - ügyi Szol gá lat cso port ve ze tõ vé dõ nõ je,

a gyu lai csa lá do kért, gyer me ke kért vég zett ki emel ke dõ vé dõ nõi mun ká ja el is me ré se ként

Nagy Im ré né, a gyu lai Vé dõ nõi Szol gá lat vé dõ nõ je, a há zi or vo si kör zet ben foly ta tott 25 éves ápo ló nõi mun - ká já ért

Tó bi ás Im ré né, sar ka di szak ápo ló nõ,

kör ze ti ápo ló nõ ként vég zett ki emel ke dõ szak mai mun - ká ja el is me ré se ként

Tóth Ár pád né, kõ sze gi kör ze ti ápo ló nõ,

hu mán po li ti kai osz tály ve ze tõ ként vég zett több év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

Vá sár he lyi Fe renc né, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum Stra té gi ai Igaz ga tó ság Hu - mán po li ti kai Osz tály fõ mun ka tár sa,

a kö zös sé gért vég zett ál do za tos mun ká já ért, a gyó gyí tás te rü le tén való helyt ál lá sá ért

Ve zen di Im ré né, Új lé ta Köz ség nyu gal ma zott kör ze ti ápo ló nõ je.

***

2008. au gusz tus 20-án Dr. Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Kö zép ke reszt - je (pol gá ri) ki tün te tés ben ré sze sí tet te Dr. Cse hák Ju di tot, volt egész ség ügyi mi nisz tert, a Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány el nö két.

18. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4579

(4)

II. RÉSZ

Tör vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

III. RÉSZ

Egész ség ügyi és egyéb mi nisz te ri ren de le tek és uta sí tá sok

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 8/2008. (HÉ 33.) MeHVM

u t a s í t á s a

a Ma gyar Köz löny és a Hi va ta los Ér te sí tõ cím rend jé rõl

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 57. § (4) be - kez dé sé ben és 58. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hatás körömben el jár va – te kin tet tel a Mi nisz ter el nö ki Hi - va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let 6. § (4) be kez dés b) pont - já ra – a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. A Ma gyar Köz löny cím rend jét az aláb bi ak sze rint ha - tá ro zom meg:

I. Az al kot mány és an nak mó do sí tá sai II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek ren de le tei V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, Kor mány és a Kor mány tag ja i nak ha tá ro za tai IX. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

állás fog la lá sai és ha tá ro za tai

2. A Ma gyar Köz löny ré szét mel lék let ként ké pe zõ Hi va - ta los Ér te sí tõ cím rend jét az aláb bi ak sze rint ha tá ro zom meg:

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek VI. Ala pí tó ok ira tok VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek

3. Ez az uta sí tás 2008. au gusz tus 15-én lép ha tály ba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

4. A „Hi va ta los Ér te sí tõ”-ben tör té nõ köz zé té tel sza - bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 5/2000. (MK. 102.) MeHVM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2008. au gusz tus 6.

Kiss Pé ter s. k.,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

IV. RÉSZ

Irány el vek, tá jé koz ta tók V. RÉSZ

Köz le mé nyek

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um k ö z l e m é n y e

szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak (tan ter ve i nek) ki adá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LX XVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az aláb bi szak - ké pe sí té sek köz pon ti prog ram jai (tan ter vei) ki adás ra ke - rültek.

A köz pon ti prog ra mo kat az egész ség ügyi mi nisz ter ha - tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve - tel mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 32/2008. (VIII. 14.) EüM ren de let alap ján in dí tott is ko lai rend sze rû szak kép zés ben kell al kal maz ni.

A prog ra mok be ve zet he tõk a 2008/2009. tan év tõl, al - kal ma zá suk a 2009/2010. tan év tõl kö te le zõ.

52 720 01 Egész ség ügyi asszisz tens

El ága zás: 52 720 01 0010 52 01 Ál ta lá nos asszisz tens El ága zás: 52 720 01 0010 52 02 Fo gá sza ti asszisz tens El ága zás: 52 720 01 0010 52 03 Gyógy szer tá ri asszisz tens Jó vá ha gyá si szá ma: 13677-2/2008-0003 EGP

52 726 01 Masszõr

El ága zás: 52 726 01 0010 52 01 Gyógy masszõr El ága zás: 52 726 01 0010 52 02 Sport masszõr Jó vá ha gyá si szá ma: 13677-3/2008-0003 EGP

4580 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

(5)

A köz pon ti prog ra mo kat az Egész ség ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet (a to váb bi ak ban: ETI) for gal maz za.

A meg ren de lé se ket az ETI le vél cí mé re (1085 Bu da pest, Ho ránsz ky u. 15.) le het megküldeni.

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um k ö z l e m é n y e

az Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az Or szá gos Gyógy in - té ze ti Köz pont Meg szün te tõ Ok ira tát a kö vet ke zõk sze rint köz zé te szi:

„Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör - vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel - a pénz ügy mi nisz ter rel, egyet ér tés ben - az aláb bi meg szün te tõ ok ira tot adom ki:

1. A meg szû nõ költ ség ve té si szerv:

1.1. Neve: Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont (a to váb - bi ak ban: Köz pont)

1.2. Szék he lye: 1135 Bu da pest, Sza bolcs u. 33-35.

1.3. Fel ügye le ti szer ve: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, 1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

1.4. Meg szün te tõ: egész ség ügyi mi nisz ter 1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

2. Elõz mé nyek:

A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re - ho zá sá ról szó ló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat 1. pont ja ér tel mé ben a BM Köz pon ti Kór ház és In téz mé - nyei, HM Ve rõ cei Be teg ott hon, MH Kecs ke mé ti Re pü lõ - kór ház, MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té zet, MH Dr. Radó György Köz pon ti Hon véd kór ház, MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet, Bu dai MÁV Kór ház és az Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont Ál la mi Egész ség - ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Vas út-egész ség ügyi Köz pont) cél mo dell for má já ban ke rült át szer ve zés re.

A Korm. ha tá ro zat 2. pont b) al pont ja sze rint az át ala kí - tás sal lét re ho zott in téz mény lát ja el a jog elõd in téz mé nyek ál tal el lá tott, il let ve jog sza bály ban rög zí tett spe ci á lis fel - ada to kat.

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sá val kap - cso la tos so ron kö vet ke zõ fel ada tok ról szó ló 2100/2007.

(VI. 7.) Korm. ha tá ro zat 5. pont ja uta sí tot ta a fel ügye le tet el lá tó mi nisz tert az Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont meg - szün te té sé vel kap cso la tos fel ada tok be fe je zé sé re.

3. A Köz pont ál tal az alap te vé keny ség kö ré ben ál la mi fel adat ként el lá tott te vé keny sé gek jö võ be ni el lá tá sa:

A köz pont ál tal el lá tott fel ada tok el lá tá sa az egész - ségügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szó ló 2006. évi CXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Eftv.) 1. és 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok és az Eftv. 4. § (6) be kez dé se alap ján meg ho zott egész ség ügyi mi nisz te ri ha tá ro za tok alap ján, va la mint a 2009/2007. (I. 30.) Korm.

ha tá ro zat 2. b) pont ja alap ján tör té nik.

4. A költ ség ve té si szerv jog utód lá sa:

A Köz pont meg szün te té sé re jog utód nél kül ke rül sor.

A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek jog utód ja - az ál la - mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény ren del ke zé sei sze rint el jár va - az in gat lan va gyon te kin te té ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács, egyéb va gyon vonatkozá - sában az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In té zet.

5. A fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos ren del ke zé sek:

A köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló fog lal koz ta tot - tak kal kap cso lat ban a meg szün te tõ a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 25. § (1) be - kez dés c) pont já ban fog lal tak alap ján jár el.

6. A Köz pont meg szün te té se az Áht. 90. §-a (1) be kez - dé sé nek c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján tör té nik.

7. Je len meg szün te tõ ok irat 2008. ok tó ber 30-án lép ér - vény be.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Egyet ér tek:

Dr. Ve res Já nos s. k.,”

pénz ügy mi nisz ter

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um k ö z l e m é n y e

a Sváb he gyi Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai, Pul mo no ló gi ai és Fej lõ dés ne u ro ló gi ai In té zet

Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um a Sváb he gyi Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai, Pul mo no ló gi ai és Fejlõdésneuro -

18. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4581

(6)

ló gi ai In té zet Meg szün te tõ Ok ira tát a kö vet ke zõk sze rint köz zé te szi:

„Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör - vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel - a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az aláb bi meg szün te tõ ok ira tot adom ki:

1. A meg szû nõ költ ség ve té si szerv:

Neve: Sváb he gyi Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai, Pul - mono ló gi ai és Fej lõ dés ne u ro ló gi ai In té zet (a továb biakban:

In té zet)

Szék he lye: 1021 Bu da pest, Már ton he gyi u. 6.

Fel ügye le ti szer ve: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, 1051 Bu - dapest, Arany Já nos u. 6-8.

Meg szün te tõ: egész ség ügyi mi nisz ter 1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

2. Elõz mé nyek:

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szóló 2006. évi CXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Eftv.) 4. §-ának (6) be kez dé se alap ján az egész ség biz to sí tó ál tal a tár sa da - lom biz to sí tás ke re té ben fi nan szí ro zott szak el lá tá si ka pa ci tá - sok fel osz tá sa és a hoz zá ren delt el lá tá si te rü le tek meg ha tá ro - zá sa a Sváb he gyi Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai Pul mo no - ló gi ai és Fej lõ dés ne u ro ló gi ai In té zet te kin te té ben ho zott 5980-1/2007-1000MIN szá mú egész ség ügyi mi nisz te ri ha tá - ro zat a Sváb he gyi Or szá gos Gyer me kal ler go ló gi ai Pul mo no - ló gi ai és Fej lõ dés ne u ro ló gi ai In té zet ré szé re közfinanszí - rozott ka pa ci tást nem ál la pí tott meg.

3. Az In té zet ál tal az alap te vé keny ség kö ré ben ál la mi fel adat ként el lá tott te vé keny sé gek jö võ be ni el lá tá sa:

Az In té zet ál tal el lá tott fel ada tok el lá tá sa az Eftv. 1. és 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok és az Eftv. 4. § (6) be kez dé se alap ján meg ho zott egész ség ügyi mi nisz te ri ha tá ro za tok alap ján tör té nik.

A fel adat el lá tá sa a kö zép-ma gyar or szá gi ré gió terü - letén lévõ súly pon ti és te rü le ti kór há zak ban biz to sí tott.

4. A költ ség ve té si szerv jog utód lá sa:

Az In té zet meg szün te té sé re a 3. pont ban fog lal tak nak meg fe le lõ en jog utód nél kül ke rül sor.

A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek jog utód ja - az ál la - mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény ren del ke zé sei sze rint el jár va - az in gat lan va gyon te kin te té ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács, egyéb va gyon vo nat ko zá - sában az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In té zet.

5. A fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos ren del ke zé sek:

A köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló fog lal koz ta tot - tak kal kap cso lat ban a meg szün te tõ a köz al kal ma zot tak

jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 25. § (1) be - kez dés c) pont já ban fog lal tak alap ján jár el.

6. Az In té zet meg szün te té se az Áht. 90. §-a (1) be kez dé - sé nek c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján tör té nik.

7. Je len meg szün te tõ ok irat 2008. au gusz tus 31-én lép ér vény be.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Egyet ér tek:

Dr. Ve res Já nos s. k.,”

pénz ügy mi nisz ter

Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um k ö z l e m é n y e

az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet Meg szün te tõ Ok ira tá nak köz zé té te lé rõl Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um az Or szá gos Pszi chi át - ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet Meg szün te tõ Ok ira tát a kö vet - ke zõk sze rint köz zé te szi:

„Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör - vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel - a pénz ügy mi nisz ter rel, egyet ér tés ben - az aláb bi meg szün te tõ ok ira tot adom ki:

1. A meg szû nõ költ ség ve té si szerv:

1.1. Neve: Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet (a to váb bi ak ban: In té zet)

1.2. Szék he lye: 1021 Bu da pest, Hû vös völ gyi út 116.

1.3. Fel ügye le ti szer ve: Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, 1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

1.4. Meg szün te tõ: egész ség ügyi mi nisz ter 1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6-8.

2. Elõz mé nyek:

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szó ló 2006. évi CXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Eftv.) 4. §-ának (6) be kez dé se alap ján az egész ség biz to sí tó ál tal a tár sa da - lom biz to sí tás ke re té ben fi nan szí ro zott szak el lá tá si ka pa ci - tá sok fel osz tá sa és a hoz zá ren delt el lá tá si te rü le tek meg ha - tá ro zá sa az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet te kin te té ben ho zott 5972-1/2007-1000MIN szá mú egész - ség ügyi mi nisz te ri ha tá ro zat az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet ré szé re köz fi nan szí ro zott ak tív és re - ha bi li tá ci ós ka pa ci tást nem ál la pí tott meg.

4582 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

(7)

3. Az In té zet ál tal az alap te vé keny ség kö ré ben ál la mi fel adat ként el lá tott te vé keny sé gek jö võ be ni el lá tá sa:

Az In té zet ál tal el lá tott fel ada tok el lá tá sa az Eftv. 1. és 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok és az Eftv. 4. § (6) be kez dé se alap ján meg ho zott egész ség ügyi mi nisz te ri ha tá ro za tok alap ján tör té nik.

A fel adat el lá tá sát a Fõ vá ro si Ön kor mány zat, a Pest Me - gyei Ön kor mány zat és a Sem mel we is Egye tem ve szi át az in téz mé nyek ha tá ro za ta i nak mel lék le té ben ne ve sí tett el lá - tá si te rü le tek nek meg fe le lõ en.

4. A költ ség ve té si szerv jog utód lá sa:

Az In té zet meg szün te té sé re a 3. pont ban fog lal tak nak meg fe le lõ en jog utód nél kül ke rül sor.

A va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek jog utód ja - az ál la - mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény ren del ke zé sei sze rint el jár va - az in gat lan va gyon te kin te té ben a Nem - zeti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács, egyéb va gyon vo nat ko - zá sá ban az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In té zet.

5. A fog lal koz ta tot takkal kap cso la tos ren del ke zé sek:

A köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló fog lal koz ta tot - tak kal kap cso lat ban a meg szün te tõ a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 25. § (1) be - kez dés c) pont já ban fog lal tak alap ján jár el.

6. Az In té zet meg szün te té se az Áht. 90. §-a (1) be kez dé - sé nek c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján tör té nik.

7. Je len meg szün te tõ ok irat 2008. szep tem ber 30-án lép ér vény be.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Egyet ér tek:

Dr. Ve res Já nos s. k.,”

pénz ügy mi nisz ter

18. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4583

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal k ö z l e m é n y e

or vos tech ni kai esz kö zök idõ sza kos fe lül vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek kijelölésérõl

Az or vos tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let 17. § (3) be kez dé sé nek alap ján az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ha tá ro za tá val az aláb bi szer ve ze tet - az idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok át - ve ze té sé vel - a fel so rolt esz köz cso por tok te kin te té ben az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

INTROLIZ Kft.

A cég címe: 1026 Bu da pest, End rõ di S. u. 33/A.

Tel.: 200-5341 Fax: 200-8753

E-ma il: int ro liz@int de co.hu

Az esz köz cso port meg ne ve zé se Az Or vos tech ni kai Hi va tal ha tá ro za tá nak Szá ma Ér vé nyes sé gi ide je 13. Lé zer

Meg jegy zés: Az en ge dély az or vo si lé ze rek kö zül a se bé sze ti lé ze rek re ér vé nyes, ide ért ve a sze mé sze ti lé ze re ket is.

4871/2008/13 2012. au gusz tus

(8)

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z l e m é n y e

or vos tech ni kai ter mék for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ról

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi - va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) meg ál la pí tot ta, hogy az É-Dent Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (szék he lye:

9400 Sop ron, Pe tõ fi tér 2; te lep he lye: 9400 Sop ron Fran - ken burg u. 2.) ál tal ké szí tett fog pót lá sok az or vos tech ni - kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren de let ben (a to váb bi ak ban: R.) meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek nem tesz nek ele get, do ku men tá ci ói nem áll nak ren del ke - zés re. A Hi va tal ezért a fog pót lá sok ké szí té se te kin te té ben az R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be kez - dés b) pont ja alap ján, 2008. au gusz tus 12-én kelt ha tá ro - zat tal el ren del te, az É-Dent Bt. ál tal ké szí tett fogpót - lások for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát.

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

k ö z l e m é n y e

or vos tech ni kai ter mék for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sé rõl

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi - va tal (a to váb bi ak ban: Hi va tal) pi ac fel ügye le ti el já rás ke - re té ben vég zett ha tó sá gi el len õr zés so rán meg ál la pí tot ta, hogy az ECLOSION Kft. ál tal for gal ma zott Elect ri cal Phy si cal Fe ed back Xrro id (EPFX) ké szü lék az or vos - tech ni kai esz kö zök rõl szó ló 16/2006. (III. 27.) EüM ren - de let ben (a to váb bi ak ban: R.) meg ha tá ro zott kö ve tel mé - nyek nek nem fe lel meg, mi vel az R. kö ve tel mé nye i nek tel - je sí té sét alá tá masz tó do ku men tu mok meg lé te nem iga zolt.

A Hi va tal ezért a fen ti ter mék te kin te té ben az R. 15. § (2) be kez dés ér tel mé ben, az R. 15. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint, 2008. au gusz tus 13-án kelt ha tá ro za tá val el ren - del te a ter mék for gal ma zá sá nak fel füg gesz té sét.

4584 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

(9)

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár k ö z l e m é n y e

a gyó gyá sza ti el lá tá sok nyúj tá sá ra tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal jo go sult szol gál ta tók jegy zé ké rõl*

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ba ra nya me gye

Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 7300 Si kon da, Für dõ u. 4. O x x x x x x

Ér ted-Ve led Ba ra nyá ban Ala pít vány 7900 Szi get vár, Ti nó di L. u. 1. H x x x x x x

Ér ted-Ve led Ba ra nyá ban Ala pít vány Éva Gyógy ház 7632 Pécs, Test vér vá ro sok tere 2/1. H x x x x

Har kány Gyógy für dõ Zrt. 7815 Har kány, Kos suth L. u. 5. O x x x x x x x x

Hul lám Uszo da, Strand és Gyógy für dõ 7623 Pécs, Szend rey J. u. 7. K x x x x x x

Me cse kal jai Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kö zép is ko la uszo dá ja 7633 Pécs, Bán ki D. u. 2. x

Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar uszo dá ja 7624 Pécs, Szi ge ti út 12. x

San-At Kft. 7720 Pécs vá rad, Vár kert u. 10. H x x x x

Szi get-Víz Kft. Ter mál für dõ 7900 Szi get vár, Ti nó di L. u. 23. x

Te re ka Kft. Ther mál Ho tel Har kány 7815 Har kány, Járó J. u. 1. K x x x x x x

Zsig mon dy Vil mos Har ká nyi Gyógy für dõ kór ház Kht. 7815 Har kány, Zsig mon dy sétány 1. O x x x x x x x x x

Bács-Kis kun me gye

Ba jai Sport uszo da 6500 Baja, Pe tõ fi szi get Má jus 1 sétány 3. x

Ha last her mál Kft. 6400 Kis kun ha las, Nagy Sze der I. u. 1. H x x x x

Ho tel Im pe ri al Gyógy szál ló 6200 Kis kõ rös, Er dõ tel ki u. 21. K x x x x x x x

Jo nat her mál Zrt. 6120 Kis kun maj sa, Kõ kút 26. K x x x x x x

Ka lo csai Fe dett Uszo da 6300 Ka lo csa, Kos suth L. u. 4. H x x x x x x

Kecs ke mé ti Fe dett Uszo da 6000 Kecs ke mét, Izsá ki u. 1. H x x x x x

Kis kun fél egy há zi Gyógy für dõ és Re ha bi li tá ci ós Köz pont 6100 Kis kun fél egy há za, Fad rusz J. u. 4. K x x x x x x x x x x

Kis kun ha la si Fe dett Uszo da 6400 Kis kun ha las, Nagy Sze der I. u. 1. x

Ko vács és Tár sa Egész ség ügyi és Szol gál ta tó Bt. 6000 Kecs ke mét, Csa bay G. krt. 2. H x x x x

Sport Uni ver zál Kft. 6000 Kecs ke mét, Pi a ris ták tere 7. H x x x x

Ti sza par ti Ter mál für dõ Kft. 6060 Ti sza kécs ke, Ti sza part H x x x x x

Bé kés me gye

Ár pád Für dõ Víz gyó gyá sza ti Kft. 5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 3. H x x x x x x

Gyo ma end rõ di Li get-Für dõ Szol gál ta tó Kft. 5500 Gyo ma end rõd, Er zsé bet li get 2. H x x x x x x

Hõ for rás Gyó gyá sza ti Kft. 5700 Gyu la, Rá bai u. 2. O x x x x x x

Oros há za-Gyo pá ro si Gyógy für dõ Zrt. 5900 Oros há za, Fa sor u. 3. O x x x x x x x x x

PMH Egye sí tett Egész ség ügyi In téz mény és Ren de lõ in té zet Für dõ rész le ge 5630 Bé kés, Kõ rö si Cs. S. u. 6/14. H x x x x x x x

18. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY4585

* Egye de jû leg az azo nos tárgy ban, az Egész ség ügyi Köz löny 2008. évi 11. szá má ban meg je lent köz le mény vissza vo nás ra ke rül.

(10)

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Ró zsa Für dõ Szol gál ta tó Kht. 5940 Tót kom lós, Kos suth u. 2. H x x x x x x x x

Szar va si Gyógy-Ter mál Kft. 5540 Szar vas, Kos suth u. 23. H x x x x x x x x

Ther mál Ho tel Gara Gyógy- és Well ness Szál lo da 5525 Fü zes gyar mat, Kos suth u. 92. K x x x x x x x x x

Vár für dõ Kft. 5700 Gyu la, Vár kert u. 2. O x x x x x x x x x x

Vá ro si Ön kor mány zat PMH Strand für dõ 5510 Dé va vá nya, Sport út 4. H x x x x x x

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Bo gács Ther mál für dõ 3412 Bo gács, Für dõ u. 2. H x x x x x

Fé nyi Gyu la Je zsu i ta Gim ná zi um és Kol lé gi um uszo dá ja 3532 Mis kolc, Fé nyi tér 10. x

Gyógy für dõ Ti sza új vá ros 3580 Ti sza új vá ros, Te le ki B. u. 2. O x x x x x x x x x x

Her nád né me ti Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 3564 Her nád né me ti, Pe tõ fi S. u. 85. x

Ka zinc bar ci kai Vá ro si Fe dett Uszo da 3700 Ka zinc bar ci ka, Ha dak útja 3. x

Me zõ kö ves di Zsó ry Gyógy- és Strand für dõ 3400 Me zõ kö vesd, Nap für dõ u. 2. O x x x x x x x x x

Mis kol ci Tu risz ti kai Kft. Bar lang és Gyógy für dõ Mis kolc-Ta pol ca 3519 Mis kolc, Pa zár I. sé tány O x x x x x x

Mis kol ci Tu risz ti kai Kft. Se lyem ré ti Strand für dõ Gyó gyá sza ti El lá tá si Egy ség 3527 Mis kolc, Baj csy-Zs. u. 58. x

Szend rõ Tan uszo da 3752 Szend rõ, Pe tõ fi tér 1-3. x

Bu da pest

Aka rat DSE Baj za Ut cai Ének-ze ne Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 1062 Bu da pest, Baj za u. 49-51. x

Aka rat DSE Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház 1023 Bu da pest, Ár pád fe je de lem u. 7. x

Aka rat DSE Da gály Für dõ 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38. x

Aka rat DSE Elekt ro mos Pá lya 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 18-20. x

Aka rat DSE Nem zet kö zi Sport köz pon tok 1146 Bu da pest, Ist ván me zei u. 3-5. x

B.H.R.G. Ala pít vány Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház 1023 Bu da pest, Ár pád fe je de lem u. 7. x

B.H.R.G. Ala pít vány Po zso nyi úti tan me den ce 1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 35. x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Da gály Strand für dõ és Uszo da 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 31-36. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Dan dár Gyógy für dõ 1095 Bu da pest, Dan dár u. 5-7. K x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Király Gyógy für dõ 1027 Bu da pest, Fõ u. 62-64. K x x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Pest szen ter zsé be ti Jó dos-sós Gyógy für dõ 1203 Bu da pest, Vi zis port út 2. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Rác Gyógy für dõ 1013 Bu da pest, Had nagy u. 8-10. K x x x

Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Ru das Gyógy für dõ és Uszo da 1013 Bu da pest, Döb ren tei tér 9. O x x x x x Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Szé che nyi Gyógy für dõ és Uszo da 1146 Bu da pest, Ál lat ker ti krt. 11. O x x x x x x x x x Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Szt. Gel lért Gyógy für dõ és Uszo da 1118 Bu da pest, Ke len he gyi út 2-4. O x x x x x x x x Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Szt. Lu kács Gyógy für dõ és Uszo da 1027 Bu da pest, Fran kel L. u. 25-29. O x x x x x x x Bu da pest Gyógy für dõi és Hé ví zei Zrt. Új pes ti Gyógy für dõ és Uszo da 1042 Bu da pest, Ár pád út 114-120. K x x x x

Da nu bi us Zrt. Ther mál Ho tel Hé lia 1133 Bu da pest, Kár pát u. 62-64. O x x x x x

Da nu bi us Zrt. Ther mál Ho tel Mar git szi get 1138 Bu da pest, Mar git szi get O x x x x x x

Gé zen gúz Ala pít vány Ther mál Ho tel Aqu in cum Zrt. 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem útja 94. x

Gyer mek szív 2000 Ala pít vány Ho chi ef Hun gá ria Kft. 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 18-20. x

4586EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY18. szám

(11)

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Kis pes ti Uszo da 1191 Bu da pest, Si mo nyi Zs. u. 31. x

Kis pes ti Uszo da Tan uszo da 1192 Bu da pest, Hun gá ria út. 28. x

Ther mál Ho tel Aqu in cum Zrt. 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem útja 94. O x x x x x x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) Nõ vér ut cai Is ko la uszo dá ja

1131 Bu da pest, Nõ vér u. 15-17. x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) Rad nó ti M. Is ko la uszo dá ja

1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 35. x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Csil lag he gyi strand für dõ (csak nyá ron) 1038 Bu da pest, Pusz ta kú ti út 3. x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Far kas ré ti Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 1112 Bu da pest, Érdi út. 2. x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. HTTR Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la uszo dá ja 1118 Bu da pest, Má nyo ki u. 9. x

„Vö csök” If jú sá gi Sport szol gál ta tó Bt. Ru das Uszo da 1013 Bu da pest, Döb ren tei tér 9. x

Pest me gye

Ato mi um Kft. Ther mál Ho tel Li get 2030 Érd-Ó fa lu, Ró mai u. 9. K x x x x x x x

Ceg lé di Ter mál für dõ Kft. 2700 Ceg léd, Für dõ u. 27-29. K x x x x x x x

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Vi seg rá di Re ha bi li tá ci ós Szak kór ház 2026 Vi seg rád, Gi zel la te lep K x x x x x x x x x

FUT Ala pít vány Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2112 Ve res egy ház, Mo gyo ró di út 5-7. x

FUT Ala pít vány Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2100 Gö döl lõ, Lég szesz u. 10. x

Gé zen gúz Ala pít vány Csep pek Háza 2011 Bu da ka lász, Sport u. 3. x

Nyu szi-Uszi Bt. Illyés Gyu la Gim ná zi um uszo dá ja 2040 Bu da örs, Sza bad ság u. 162. x

Pej Kft. Du na bog dá nyi Tan uszo da 2023 Du na bog dány, Hegy al ja u. 11. x

Pej Kft. Far kas vár DSE 2000 Szent end re, Rá kó czi F. u. 6. x

Pej Kft. MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Kép zõ Köz pont uszo dá ja 2000 Szent end re, Dó zsa Gy. út. 12. x

Pre ven ció 2006. Bt. Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um Tan uszo dá ja 2170 Aszód, Hat va ni út 3. x

Szü lõk Fó ru ma Egye sü let Tan uszo da 2440 Száz ha lom bat ta, Ko dály Z. stny. 1-3. x

Víz vá lasz tó Egész ség meg õr zõ Köz hasz nú Sport egye sü let (VESE) KSK Kft. uszo dá ja 2120 Du na ke szi, Fõ út 010/6. hrsz. x Csong rád me gye

Bor bá la Für dõ - Gye vi tur Kft. 6750 Al gyõ, Sport u. 9. x

Csong rá di Ide gen for gal mi Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 6640 Csong rád, Dob u. 3. H x x x x x x

Er zsé bet Mó ra hal mi Gyógy für dõ 6782 Mó ra ha lom, Szent L. park 4. K x x x x x x x x x

Gyer mek re ha bi li tá ci ós Ala pít vány 6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 33. x

Hód me zõ vá sár he lyi Va gyon ke ze lõ Zrt. 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ady E. u. 1. H x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt. - Ho tel For rás 6726 Sze ged, Szent-Györ gyi A. u. 16-24. K x x x x x

Makó Vá ro si Ön kor mány zat Ter mál- és Gyógy für dõ 6900 Makó, Mar czi bá nyi tér 6. K x x x x x x x x

Nemó Úszó su li Sport szol gál ta tó Kft. 6726 Sze ged, Te mes vá ri krt. 33. x

Prog ress 2001 Kft. 6760 Kis te lek, Kos suth u. 5-7. H x x x x x

Sze ge di Für dõk Kft. Anna Gyógy-, Ther mál és Él mény für dõ 6720 Sze ged, Ti sza L. krt. 24. O x x x x x x x x x

Szent esi Gyógy für dõ és Nap pa li Kór ház 6600 Szen tes, Ady E. u. 44. K x x x x x x x x x x

18. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY4587

(12)

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Fej ér me gye

Agár di Ter mál és Gyógy für dõ 2484 Agárd, Ha tár u. O x x x x x x x

Du na új vá ro si Fabó Éva Sport uszo da 2400 Du na új vá ros, Épí tõk u. 9. x

Er csi Sport csar nok 2451 Er csi, Bem u. 2. x

GALERIUS Él mény für dõ és Well ness Köz pont 8600 Sió fok, Szent L. u. 183. x

Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Uszo da 8000 Szé kes fe hér vár, Mé szöly G. u. 2. x

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Ál la mi Sza na tó ri um 9400 Sop ron, Vá ri si u. 2. O x x x x x x x

Club El do ra dó Kft. 9200 Mo son ma gya ró vár, Kol bai u. 10. K x x x x x x x

Egész sé gért Kkt. 9021 Gyõr, Baj csy-Zs. út 32. x

F ló ra Ter mál Kft. 9330 Ka pu vár, Für dõ u. 42. H x x x x

Gé zen gúz Ala pít vány 9025 Gyõr, Li get u. 1. x

Rá ba-Qu el le Kft. 9025 Gyõr, Für dõ tér 1. O x x x x x x x x x x

Sá-Ra Ter mál Kft. 9437 Hegy kõ, Für dõ u. 5. H x x x x x

Sop ron és Kör nyé ke Víz- és Csa tor na mû Zrt. 9400 Sop ron, Bar tók B. u. 42. x

Haj dú-Bi har me gye

Al föld 92 Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 17. H x x x x x x x x

Ci vis Ho tels Rt. 4025 Deb re cen, Baj csy-Zs. u. 1-3. H x x x x x x

Haj dú bö ször mé nyi Vá ros gaz dál ko dá si Kft. 4221 Haj dú bö ször mény, Rad nó ti M. u. 1. H x x x x x x x x x

Haj dú ná ná si Épí tõ és Szol gál ta tó Kft. 4080 Haj dú ná nás, Kos suth u. 22. H x x x x x x

Hor tus Na tu rae Hõ for rás Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 21. O x x x x x x x

Hor tus Na tu rae Nagy er dõ Kft. 4032 Deb re cen, Pal la gi út 5. K x x x x x x x

Hun ga ros pa Haj dú szo bosz lói Zrt. 4200 Haj dú szo bosz ló, Szent I. park 1-3. O x x x x x x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel Béke 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 10. O x x x x x x x x x

Lu xim pex Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás kir. stny. 19. O x x x x x x x x

Nagy er dei Gyó gyá sza ti Szol gál ta tó Kft. 4032 Deb re cen, Nagy er dei park 1. O x x x x x x x x x x

Püs pök la dá nyi Gyógy für dõ Kft. 4150 Püs pök la dány, Pe tõ fi u. 62. K x x x x x x x x x

Ther mal Ho tel Vic to ria Kft. 4200 Haj dú szo bosz ló, Deb re ce ni út fél 6. H x x x x x x

VESZ Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. 4026 Deb re cen, Fû vész kert u. 4. x

He ves me gye

Eger-Park Ho tel Kft. 3300 Eger, Szál lo da út 1-3. K x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel Fló ra 3300 Eger, Für dõ út 5. O x x x x x x x

Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház - Ren de lõ in té zet Tö rök für dõ 3300 Eger, Für dõ út 4. O x x x x x x

Pa ra a qua Ala pít vány a gyer me kek fej lesz té sé ért 3300 Eger, Ma lom árok út 1. x

Pa ra a qua Ala pít vány a gyer me kek fej lesz té sé ért 3300 Eger, Frank Ti va dar út 5. x

Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház 3244 Pa rád für dõ, Kos suth L. út 221. O x x x x x x x

4588EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY18. szám

(13)

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ko má rom-Esz ter gom me gye

Do ro gi Vá ros üze mel te té si Non pro fit Kft. 2510 Do rog, Is ko la u. 9-11. x

Esz ter go mi Für dõ (SPA) Szol gál ta tó Zrt. 2500 Esz ter gom, Tán csics M. u. 5. H x x x x x x x

Kerns tok Ál ta lá nos Is ko la uszo dá ja 2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth u. 89. x

Komt her mál Für dõ 2900 Ko má rom, Tán csics M. u. 34-36. H x x x x x x x

Szent Bor bá la Kór ház Fi zi ot he rá pi ás Gyógy in té zet 2800 Ta ta bá nya, Sem mel we is u. 9. H x x x x x x

Nóg rád me gye

Bá tony te re nyei Tan uszo da 3078 Bá tony te re nye, Be rek gát köz 1. x

Tan uszo da 3100 Sal gó tar ján, Pécs kõ u. 13. x

So mogy me gye

Bar csi Gyógy für dõ és Rek re á ci ós Köz pont 7570 Barcs, Má jus 1 utca 2. K x x x x x x

Bog lár ka 2006. Kft. Urá nyi Já nos Sport uszo da 8630 Ba la ton bog lár, Gaál Gas ton u. 58. x

Cso ko nya vi son tai Gyógy für dõ 7555 Cso ko nya vi son ta, Für dõ te lep K x x x x x x x

Iga li Gyógy für dõ 7275 Igal, Rá kó czi tér 30. K x x x x x

Ka pos vá ri Uszo da- és Gyógy für dõ 7400 Ka pos vár, Csik F. stny. 1. K x x x x x x x

Moz gás kor lá to zot tak So mogy Me gyei Egye sü le te Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um tan me den cé je

7400 Ka pos vár, Béke u. 75. x

Nagy atá di Ter mál- és Gyógy für dõ 7500 Nagy atád, Szé che nyi tér K x x x x x x x x x x

Nap su gár Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni Köz pont Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um tan me den cé je

7400 Ka pos vár, Béke u. 75. x

Vad vi rág Ala pít vány Du rácz ky Jó zsef Fej lesz tõ és Mód szer ta ni Köz pont uszo dá ja 7400 Ka pos vár, Soms sich P. u. 8. x

Vad vi rág Ala pít vány Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um tan me den cé je 7400 Ka pos vár, Béke u. 75. x

Vad vi rág Ala pít vány Kle bels berg Kö zép is ko lai Kol lé gi um uszo dá ja 7400 Ka pos vár, Ál mos ve zér u. 1. x

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Sós tó Gyógy für dõk Zrt. Für dõ ház 4431 Nyír egy há za-Sós tó gyógy für dõ

15086 hrsz.

H x x x x x x x

Sós tó Gyógy für dõk Zrt. Jú lia Für dõ 4400 Nyír egy há za, Ma lom u. 16. H x x x x x x

Szat már Be re gi Kór ház és Gyógy für dõ 4900 Fe hér gyar mat, Dam ja nich u. 1. K x x x x x x x x x x

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Be rek für dõ Ter mál- és Strand für dõ 5309 Be rek für dõ, Be rek tér 11. H x x x x x

Cser ke szõ lõ Gyógy- és Strand für dõ 5465 Cser ke szõ lõ, Für dõ u. 1/A. O x x x x x x x x x

Jász be rény Ter mál für dõ 5100 Jász be rény, Hat va ni u. 5. H x x x x

ORTHOVIS Kft. Fi zi ot he rá pi ás és Gyó gyá sza ti Am bu lan cia 5300 Kar cag, For rás u. 3. H x x x x x x x x

Ter mál Ho tel Pá vai 5309 Be rek für dõ, Pá vai Vaj na F. u. 3. H x x x x x x x

Ter mál Ho tel Szi vek 5309 Be rek für dõ, Gyár u. 1. H x x x x x x x

Ti sza Szál ló és Gyógy für dõ 5000 Szol nok, Ver seg hy park 2. O x x x x x x

Ti sza fü re di SANITAS CORPORIS Kft. 5350 Ti sza fü red, Po rosz lói u. 2. H x x x x x x

Túr ke ve Ter mál és Strand für dõ, Gyógy für dõ Non pro fit Köz hasz nú Kft. 5420 Túr ke ve, Kut hen kir. u. 11. H x x x x x x x

18. számEGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY4589

(14)

Für dõ meg ne ve zé se Címe Be so ro lá sa Szer zõ dött szol gál ta tás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Ti sza örs Für dõ, Ti sza ör si Für dõ 2004 Kft. 5362 Ti sza örs, Ne fe lejcs út 2. H x x x x x

Tol na me gye

Du na föld vá ri Du na par ti Ide gen for gal mi Zrt. 7020 Du na föld vár, Hõ sök tere 26. H x x x x x

Far kas At ti la tan uszo da Sin ka Szil via 7200 Dom bó vár, Ka to na J. u. 27. x

Gu na ras Gyógy für dõ és Ide gen for gal mi Zrt. 7200 Dom bó vár, Ker nen tér 1. K x x x x x x x x x

Pé csi Tu do mány egye tem Illyés Gyu la Fõ is ko lai Kar Uszo da 7100 Szek szárd, Rá kó czi u. 1. x

Vas me gye

Büki Gyógy für dõ Zrt. 9740 Bük für dõ, Ter mál krt. 2. O x x x x x x x x x

Da nu bi us Szál lo da üze mel te tõ és Szol gál ta tó Zrt.

Nyu gat ma gyar or szá gi Te rü le ti Igaz ga tó sá ga

9600 Sár vár, Rá kó czi u.1. H x x x x x x x x

Dr. Nagy Lász ló Gyógy pe da gó gi ai In té zet 9730 Kõ szeg, Kiss J. u. 31. x

Mol nár Csa ba 9900 Kör mend, Al ko tás u. 1/3. x

Sár vá ri Gyógy für dõ Kft. 9600 Sár vár, Vad kert u.1. O x x x x x x x x

Vá ros gond nok ság Cell dö mölk 9500 Cell dö mölk, Te mes vár u.16. H x x x x x x x x x

Vas me gyei Mar ku sovsz ky La jos Ál ta lá nos Re ha bi li tá ci ós és Gyógy für dõ Kór ház Egye te mi Ok ta tó Kór ház

9970 Szent gott hárd, Hu nya di J. u. 31. K x x x x x x

Veszp rém me gye

Ál la mi Szív kór ház Ba la ton fü red 8230 Ba la ton fü red, Gyógy tér 2. O x x x x x

Zala me gye

Aqu a ma rin Szál lo da ipa ri Kft. 8380 Hé víz, Hon véd u. 14. O x x x x x x x

Ág nes Pan zió Ide gen for gal mi Kft. 8380 Hé víz, Hon véd u. 7. K x x x x x x

Grá nit Gyógy für dõ Zrt. 8749 Za la ka ros, Ther mál u. 4. O x x x x x x x x

Gyógy víz Me di ci na Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. 8960 Len ti, Tán csics u. 2/a. K x x x x x x

Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma kór ház Kht. 8380 Hé víz, Dr. Schul hof V. stny. 1. O x x x x x x x x x

Ho tel Car bo na Zrt. 8380 Hé víz, At ti la u. 1. O x x x x x x x x

Ho tel Eu ró pa Fit 8380 Hé víz, Jó kai u. 3. O x x x x x x x

Hun gu est Ho tels Zrt.- Ho tel He li os 8380 Hé víz, Vö rös marty u. 91. O x x x x x x

Strand Kft. 8900 Za la eger szeg, Már tí rok u. 78. x

Több szol gál ta tó fel újí tá si mun ká la tok mi att zár va tart, bõ vebb tá jé koz ta tást a Me gyei Fõ vá ro si Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rak tud nak nyúj ta ni.

4590EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY18. szám

(15)

A Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Ka rá nak

k ö z l e m é n y e

a kö te le zõ or vo si transz fú zi ós tan fo lyam idõ pont ja i ról a 2008/2009. tan év re

Bu dai Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont 2008. no vem ber 10-no vem ber 22.

2009. feb ru ár 2-feb ru ár 14.

2009. má jus 4-má jus 16.

2009. szep tem ber 14-szep tem ber 26.

Gyõ ri Re gi o ná lis Vér el lá tó Köz pont 2009. már ci us 16-már ci us 27.

A vizs gák a tan fo lya mok utol só nap ján, szom ba ton ke - rül nek meg tar tás ra.

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kór há za és Észak-Bu dai

Egye sí tett Kór há zai k ö z l e m é n y e

a kór há zi fel ügye lõ ta nács ba tör té nõ de le gá lás ról

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kór há za és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai (szék hely: 1125 Bu da -

pest, Diós árok 1-3. kép vi se li: Dr. Pin tér né dr. Gön czi Ág - nes fõ igaz ga tó) tá jé koz tat ja az egész ség ügy te rü le tén mû - kö dõ tár sa dal mi szer ve ze te ket, hogy a Szent Já nos Kór ház fel ügye lõ ta ná csa a kór há zi fel ügye lõ ta nács ról szó ló 23/1998. (XII. 27.) EüM ren de let 2. § (3) be kez dé se alap - ján új ra ala kul. A 12 tagú kór há zi fel ügye lõ ta nács 4 tag ját a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal de le gált kül döt tek al kot ják.

A Fõ vá ro si il let ve Pest me gyei Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett tár sa dal mi szer ve ze tek az In té zet fel ügye lõ ta ná - csá nak új ra ala kí tá sa ér de ké ben je löl het nek kül döt te ket.

A je lö lés ha tár ide je: köz le mény meg je le né sé tõl szá mí tott 15 nap.

A je lö lés fel té te lei:

- egész ség ügyet érin tõ mû kö dé si te rü let és

- a Fõ vá ro si vagy a Pest me gyei Bí ró ság ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel.

A de le gá lás nál fi gye lem be vett egyéb szem pon tok:

- a tár sa dal mi szer ve zet tag lét szá ma, va la mint

- a tár sa dal mi szer ve zet in té ze ti el lá tá si te rü le ten be lü li tag szer ve ze te(i)

A je lö lés rõl, a je löl tek név so rá ról az In té zet or vos-igaz ga - tó sá gát kell írás ban tá jé koz tat ni. Le ve le zé si cím: 1125 Bu - dapest, Diós árok 1-3. „Or vos-igaz ga tó ság”.

Az In té zet a fel ügye lõ ta nács négy, tár sa dal mi szer ve ze - tek ál tal je lölt tag já nak ki vá lasz tá sá ról vár ha tó an 2008.

ok tó ber 31-ig dönt.

18. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4591

VI. RÉSZ Ve gyes köz le mé nyek

Köz le mény iga zol vá nyok, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

Köz le ményt meg hir de tõ szerv neve

Az ér vény te len ok mány meg ne ve zé se

Az ér vény te len ok mány ki ál lí tó ja

Az ér vény te len ok mány szá ma

Ér vény te len 2008.

Dr. Be ren te Ág nes or vos

sz.o.okl.

(oxy o lo gia)

OSZB 803/1989. jú ni us 30. nap já tól

ua. sz.o.okl.

(hon véd-, ka taszt ró fa or vos tan)

OSZB 880/1997. ua.

Dr. Bíró Gá bor or vos

sz.o.okl.

(se bé szet)

OSZB 1222/1987. au gusz tus 18. napjától

ua. sz.o.okl.

(ér se bé szet)

OSZB 17/1990. ua.

(16)

Köz le ményt meg hir de tõ szerv neve

Az ér vény te len ok mány meg ne ve zé se

Az ér vény te len ok mány ki ál lí tó ja

Az ér vény te len ok mány szá ma

Ér vény te len 2008.

Dr. Lobma y er Pé ter or vos

sz.o.okl.

(köz egész ség tan- jár vány tan)

EFSZSZTB 427/2003. jú li us 29. nap já tól

Dr. Má dai And rás or vos

sz.o.okl.

(bel gyó gyá szat)

OSZB 678/1981. au gusz tus 26. nap já tól

ua. sz.o.okl.

(kar di o ló gia)

OSZB 1464/1983. ua.

Meg jegy zés: A táb lá zat ban hasz nált rö vi dí té sek jegy zé ke:

OONYI (GYONYI) = Or vo sok (Gyógy sze ré szek) Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló iga zol vány, sz.o.okl./sz gy.okl. = szak or vo si/szak gyógy sze ré szi ok le vél

OSZB = Or szá gos Szak ké pe sí tõ Bi zott ság

EFSZSZTB = Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta nács MOK (GYOK) = Ma gyar Or vo si (Gyógy sze rész) Ka ma ra

4592 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

(17)

18. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4593 Általános tudnivalók

Tisztelt Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük.

Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figye- lembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ezirányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megje- lenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül a Szer- kesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany János u. 6-8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987.) vagy továbbít- sák telefaxon (331-6712). A közléssel kapcsolatban telefon- számunkon (301-7958) kérhetnek tájékoztatást. A közzététel várható időpontjáról csak a fenti telefonszámon tudunk tájé- koztatást adni.

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogsza- bályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nem- hez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről a Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb sze- mélyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a munkaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb előírá- soknak való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok máso- latait. A pályázatokat általában a közzétételtől számított 30 nap alatt (a rövidebb határidőt külön közöljük) kell a meghirdető szerv vezetőjének (rektor, dékán, elnök, polgármester, orvos- igazgató) benyújtani. Vezető, illetve magasabb vezető megbí- zással meghirdetett álláshelyek esetén 15 napnál rövidebb pályázati határidő nem írható elő.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogal- mazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elke- rülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvasha- tatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

Megrendelt hirdetés közzétételének, vagy ismételt közzé- tételének lemondását, módosítását, a Szerkesztőség csak írás- ban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adá- sának időpontjáig.

Rövidítés jegyzék

ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

á.p. = Állampolgár

b: = havi munkabér forintban

Bp. = Budapest

biz. = Bizonyítvány

cs: = Csatolandó

d. = Diploma

e: = előnyben részesül e. b. = erkölcsi bizonyítvány e.h. = elbírálási határidő eü. = Egészségügyi

f: = Telefax

főig. = Főigazgató Főv. = főváros(i) gy. = Gyakorlat gyt. = Gyógyszertár h: = pályázati határidő I. = intézet vagy intézmény Ig. = Igazgató

ig. = Igazolvány ir. = irányítás(a)(i) Képv.-test. = Képviselőtestület

K. = Kórház

Kl. = Klinika kl.-ai = Klinikai

kö. = Közegészségügyi közp. = Központ

közpi. = Központi

kut. = kutatá(s)(i), kutató Lab. = Laboratórium lab.-i = Laboratóriumi magyar

á.p.-ság = magyar állampolgárság

m. = Munka

M.j.V. = megyei jogú város

Nk. = Nagyközség

nyi. = Nyelvismeret nyv. = Nyelvvizsga

O. = Osztály

okl. = Oklevél okt. = oktatás(a)(i) OONY/

GYONY = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartása

OONYI/

GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár orv. = orvos(i)

Ö. = Önkormányzat

P. H. = polgármesteri hivatal R. = Rendelőintézet szerv. = szervezés(e)

sz. = Szakmai

sz.ö. = szakmai önéletrajz sz.gy. = szakmai gyakorlat szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat

szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés szoc. = Szociális

szolg. = Szolgálati sz.o.okl./

sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél szv. = Szakvizsga

tap. = Tapasztalat t: = Telefoninformáció t/f: = telefon/telefax tev. = Tevékenység t.f. = tudományos fokozat th. = Therápia

tud. = Tudományos v. = Végzettség vez. = vezetés(e)

vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat vizsg. = Vizsgálat

(3) = az álláshelyek száma

(18)

4594 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 18. szám

Az egészségügyi miniszter p á l y á z a t i f e l h í v á s a

Az egészségügyi miniszter pályázatot hirdet a Strukturális Alapok Programiroda igazgatói feladatkörének köz- alkalmazotti kinevezéssel és határozott idejű - 5 évre szóló - megbízással történő betöltésére.

Az igazgatót - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyetértésével - az egészségügyi miniszter nevezi ki.

Feladat: a Strukturális Alapok Programiroda tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szabályai szerint.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség;

- az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (TÁMOP), a Társadalmi Infrast- ruktúra Operatív Programjának (TIOP), a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP), valamint a 2004-2006-os Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) átfogó ismerete;

- legalább 3 éves vezetői gyakorlat;

- egészségügyi szakmai ismeretek.

Előnyt jelentő feltételek:

- költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat;

- angol, német vagy francia nyelvtudás.

Az igazgatói megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázathoz csatolandó:

- részletes szakmai önéletrajz, - szakmai program,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dol- gozik, az erről szóló igazolás),

- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Pályázati határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15. nap.

A pályázatot az egészségügyi miniszternek címezve az Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet/Hu- mánpolitikára (1051 Bp., Arany J. u. 6-8.) a fenti határidő lejártáig személyesen kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-5. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,

illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra

A pályázatot meghirdető

szerv neve, címe Munkahely és munkakör

megnevezése Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk

Petz Aladár Megyei Oktató K.

főig. főorvosa 9002 Győr, Pf. 92.

Gyermekbőrgyógyászati Szakellátásra

szakorvos

- bőrgyógyászat szv. mindkettőhöz:

- b: Kjt. szerint, - garzonházi férőhely, - pályázatok benyújtása:

dr. Varga Gábor főig.

főorvoshoz a K. címére (9002 Győr, Pf. 92.)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :