FŐSZERKESZTŐ: G Y Ö N G Y Ö S I NÁNDOR DR.

Teljes szövegt

(1)

51041

KÉPZŐMŰVÉSZET

FŐSZERKESZTŐ: G Y Ö N G Y Ö S I NÁNDOR DR.

FÉNYES ADOLF: ANYA

(2)

V I . É V F O L Y A M 49. SZÁM 1932 Á P R I L I S

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

m ű v é s z e t i f o l v ó i i í a t

Szerkesztőségi fogadóórák délután 3 —5-ig. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V . , Katona József ucca 27.

T e l e f o n s z á m : A u t . 161—56.

Előfizetési ára: Egész évre 24 pengő, félévre 12 pengő, Egyes szám ára: 3 pengő.

Előfizetés külföld számára egész évre: 30 pengő, félévre 15 pengő, Csehszlovákiában 150 ck, Jugoszláviában 300 dinár, Romániában 800 lei.

Megjelenik minden hónap elsején kivéve julius cs augusztus hónapokat.

TARTALOMJEGYZÉK:

Siklóssy László <ir.: Az A n j o u k mint amatőrök 73

Gerő Ödön: Fényes Adolf 78 Tárlatok:

Az Enist-Múzeum csoportkiállítása (gy.) . . 82 Hiányos volt a Műcsarnok kiállításának retro-

spektív része (- er) 83 Kóródy György: A miskolci Lévay Egyesület

tárlatai 84 Erdélyi művészek 87 Sárkány Loránd: Itáliai levelek 88

A KÉPEK JEGYZÉKE:

Fényes Adolf: Anya a címlapon

„ „ Kisvárosi csönd 74

„ „ Csendélet 75

„ „ R o m a n t i k a 76

„ „ Közelgő viltar 77

„ „ Hegyi beszéd 7}}

„ „ H á r o m királyok 79

Boruth Andor: Hegedűest 80 Zichy Mihály: Anyai gond 8|

Koszta József: Tányértörlő 81 Horváth Géza: Lorántffy Zsuzsanna . . . . 82

Harmos Károly: Labirint

Orsós Ferenc: Cbrizantéin 33 M Horgász

„ „ Zúzmara 85 Cirbolyák 86 11 11 A Balaton vihar u t á n . . . . 87

lirenner László: Virágok 88 Szopori Nagy Miklós: H o r d á r 89

Elefánt Jenő: T a n u l m á n y f e j 91

Releznay István: A k t 91 IFolf Károly: Menyecske 91 Ványay Imre: Szemben 91 Reissmann Károly: T á j k é p 92

lhrig Sarolta: Dolomitrészlet M i s u r i n á b ó l . . 92 Szilágyi Margit. A 8-as huszárok emlékműve . 92 Macalik Alfréd: A Retyezát alatt . . . 93

Pozsonyi Jenő: Nagybánya 93 Sima Dezső: Elhagyott part 93 Orsós Ferenc: Felbők 94

„ „ Z á p o r u t á n 94

„ „ Az elhagyottak 94 Balogh István: T á j k é p 95 Pataky Sándor: Kalotaszegi szobában . . . . 95

Raráth Móric: A zsilipnél 95 Csűrös Béla: Csendélet 96 Orsós Ferenc: É j j e l Krasznojarszkban . . . 96

A tökéletes szín hűségének legjobb bizo- T 7 I T D r i 7 T ^ C2 T A I

r

T' A

nyítéka a kiváló minőségű klisé. Színes mel- l j ¿ J J 2 i O J _ J Í A « J J . lékletiink háromszínű kliséjét készítette a cég, Budapest, V I I I . , Víg u. 3.

A festéket szállította a Kast és Ehinger cég, a 213. sz. sárga, 5833. sz. vörös és 4027. sz. kék színeket.

(3)

Az Anjouk, mint amatőrök.

írta: Siklóssy László dr.

A z A n j o u - h á z t r ó n r a l é p t e k ö z e l e b b h o z t a Magyar- országot a n y u g a t i műveltséghez. A k e z d ő d ő re- naissance szele m e g é r i n t b e n n ü n k e t is. Természete- sen a művészet n e m n é p s z e r ű s ö d i k ú g y , m i n t Olasz- országban, e l l e n b e n az e l ő k e l ő k ízlése n á l u n k is fino- m o d i k ; a m a t ő r h a j l a m a i k kielégítésében m á r bizo- nyos d i f f e r e n c i á l ó d á s t v e h e t ü n k észre. E l e i n t é n alig látszik m e g a haladás. Csakúgy, m i n t azelőtt, egy- h á z i t á r g y a k , ereklyék, vallásos k ö n y v e k és éksze- rek összehalmozásában m e r ü l k i az a m a t ő r k ö d é s . A vallás szolgálatába á l l í t o t t i p a r m ű v é s z e t a z o n b a n h a t a l m a s méreteket kezd ölteni. A z ötvösművészet nem r e m é l t magas színvonalra e m e l k e d i k , sőt túl- lép saját b i r o d a l m a h a t á r á n . Ö t v ö s ö k b ő l szobrászok lesznek s az egyház szerény p a p j a i b ó l o l y a n ama- t ő r ö k , k i k r e I t á l i a is b ü s z k e lehetne.

I s m é t l e m , lassú a fejlődés. A X V I . s z á z a d b a n és m é g a X V . század első évtizedeiben is, alig a k a r u n k h i n n i k o m o l y v o l t á b a n . Elszigetelt jelenségnek tar- t a n o k a v á r a d i szobrokat, vagy ozorai P i p ó mű- pártolását, lia egyszerre csak egész p o m p á j á b a n m e g n e m j e l e n n é k a tavasz: a m a g y a r h u m a n i s t á k k o m o l y a m a t ő r k ö d é s e , m e l y h e z Olaszországon k í v ü l nincsen p é l d a . „ Ü v e g h á z i n ö v é n y volt n á l u n k a mű- vészet", m o n d j á k erre sztereotip-módon. M e r e m ál- l í t a n i , hogy n e m volt az. M é g e szerény összeállítás is, m e l y az a m a t ő r ö k ö n keresztül t e k i n t i át a ma- gyarság művészeti törekvéseit, m e g g y ő z h e t b á r k i t arról, hogy e f ö l d ö n évszázadok vetették m e g a mű- vészet virágzásának a l a p j a i t . Élettől d u z z a d ó a n bon- togatta szirmait a b i m b ó , m e l y n e k n e m z e t ü n k k e l együtt é r d e m e t l e n ü l és v á r a t l a n u l kellett letörnie.

*

* *

R ó b e r t K á r o l y k i r á l y u n k (1308—1342) e n e r g i á j á t alaposan elfoglalta ugyan saját h a t a l m á n a k meg- erősítése és az ország ügyeinek r e n d b e h o z a t a l a , de n á l a m á r m e g j e l e n i k az olasz m ű v é s z e t p á r t o l á s és a b ő k e z ű m a g y a r fényűzésnek az a keveréke, aniely- lyel c s a l á d j á b a n oly bőségesen t a l á l k o z u n k . K i vette e b b ő l részét felesége, Erzsébet, a Piaszt családból s z á r m a z ó U l á s z l ó k i r á l y l e á n y a , a k i egyként híres volt vallásosságáról, m ű v é s z e t p á r t o l á s á r ó l és poli- t i k a i erélyéről. 1300 t á j á n született és 1380-ban b a l t meg. Végig élte f i á n a k Nagy L a j o s n a k dicsőséges u r a l m á t is és i l y k é p e n e fényes korszak művészeti m e g n y i l v á n u l á s a i t át-meg átszövi az ő tevékeny- sége. F é r j é n e k és f i á n a k tetteinél n e m egyszer az ő kezére kell i s m e r n ü n k .

Azt is m o n d h a t n á m : keze m u n k á j á r a , m e r t a ki- r á l y n é k i v á l ó e l ő d e i n e k p é l d á j á n i n d u l v a udvar- hölgyeivel együtt m a g a vette kezébe a l i i m z ő t ű t , hogy e g y h á z a i t díszes r u h a n e m ű v e l ellássa. Cene- r á c i ó k o n át f e n m a r a d t s z o r g a l m á n a k híre, úgyhogy a k r ó n i k a e l m o n d v á n Z á c h F e l i c i á n merényletét.

m e l y n e k a k i r á l y n é négy u j j a esett á l d o z a t u l , h o z z á teszi: „ezt a négy u j j a t v a l ó b a n a n ő i m u n k á s s á g és a bőséges áldozatkészség eszközeinek n e v e z h e t j ü k , m e r t az asszonyoknak ez a legszentebbike é j j e l n a p p a l egyházi r u h á k a t varrt és h í m z e t t v e l ő k " . K á r o l y k i r á l y n a k g o n d j a volt arra, h o g y a megerő- södő m a g y a r k i r á l y s á g külsőségekben is megmutassa h a t a l m a fényét. Á t a l a k í t t a t j a a székesfehérvári temp-

l o m o t és f o l y t a t j a a kassai d ó m n a k V i l l a r t d'Hon- necourt által megkezdett építését. Temesvárt és Vi- segrádban, amelyet székhelyévé tesz, p o m p á s k i r á l y i p a l o t á k a t é p í t . E z az u t ó b b i a d d i g n e m tapasztalt p a z a r ü n n e p s é g színhelye volt 1330-ben, a m i k o r a barátságos k ü l f ö l d i f e j e d e l m e k díszes kísérettel je- lentek m e g ott, hogy kisebb-nagyobb vitás ügyeiket békés megbeszéléssel intézzék el.

E z az úgynevezett visegrádi kongresszus k i t ű n ő e n s i k e r ü l t ; m e g h o z t a a k í v á n t e r e d m é n y t , a m i b e n a m a g y a r v e n d é g l á t á s n a k is m e g volt a része. A k i r á l y vendégeinek n e m volt o k u k p a n a s z r a ; a k i t ű n ő el- látáson k í v ü l ragyogó a j á n d é k o k a t k a p t a k . Thu- róczy és B o n f i n i k r ó n i k á i b ó l é r t e s ü l ü n k , h o g y p l . J á n o s cseh k i r á l y ötven d a r a b k ü l ö n f é l e aranyozott ezüst edényt, egy kétszáz m á r k á t é r ő mozsdómeden- cét és kancsót, két lószerszámot, két nyerget — me- lyeket n e m a n n y i r a a r a n y o z á s u k , m i n t i n k á b b a r á j u k rakott d r á g a k ö v e k tettek értékesekké — , egy kétszáz m á r k á r a becsült tőrt és k é t drágaköves ser- leget k a p o t t a j á n d é k b a ; ezek egyike k a g y l ó a l a k ú volt és igen f i n o m a r a n y b ó l készült.

D e k a p o t t a cseh k i r á l y m é g v a l a m i t , a m i t B o n f i n i k ü l ö n ö s e n k i e m e l : „ E g y aranyozott s a k k t á b l á t , a m e l y n e k s a r k a i b a n b á s t y á k , o l d a l a i n p e d i g felfegy- verzett gyalogosok és vértes lovasok, sőt k i r á l y o k voltak l á t h a t ó k ; valóságos csata k é p é t n y ú j t o t t á k ; m i n d a n n y i a k a t aranyos és ékköves harci szerszám és a jáspissal és s m a r a g d d a l ékített h a r c m e z ő tü- zelte a h a r c r a . " í m e egy r a f f i n á l t k o r — K á r o l y é is, B o n f i n i é is — m e l y ö r ö m é t egy szeBemes j á t é k n a k az i p a r m ű v é s z e t által v a l ó felmagasztalásában l á t j a . E g y lépéssel o d á b b m á r a renaissance-költő j ö n . V i d a J e r o m o s „Scacchia' c í m ű fantasztikus tanköl- t e m é n y é b e n é n e k l i m e g a s a k k o t :

„Farkasszemet néz két király: fehér, sötét, Már áll a háború, a harci játék;

Egy talmi ország ellen védi most övét, Akárcsak kint a harcmezőn csatáznék.

Két színből tündököl fából formált sereg, A győző díjjá itt is a dicsőség,

Ily küzdelemre, Múzsák, lelkesítsetek, Ilyent nem zengett m á i g lantverő m é g . . . "

Szóval K á r o l y k i r á l y értette a m ó d j á t . K á r o l y űr- gróf is k a p o t t a j á n d é k o t s a t ö b b i f e j e d e l m i vendég sem távozott üres kézzel. Fel kell t e n n i i k , hogy a n n a k , a k i így t u d o t t a j á n d é k o k a t osztogatni, háza-

(4)

tája sem lehet ürességtől k o n g ó . A k i r á l y kincstára b i z o n y á r a tele volt ötvösneművel. Mert ez uz ipar- művészeti ág élénk fejlődésnek l e n d ü l . A z u d v a r n a k m e g voltak a m a g a művészei. í g y 1330-ból egy Ra- fael mester n e v ű ötvösről é r t e s ü l ü n k , a rákövetkező é v b ő l p e d i g egy rendelet ismeretes, m e l y b e n a ki- rály „ötvösének, Sienai S i m o n f i Péter szepesi al- i s p á n n a k és v á r n a g y n a k azért, m e r t a szepesi vár felett k e l l ő k é p e n ő r k ö d ö t t és m e r t a hivatalos ki- r á l y i pecsétet megvéste és elkészítette" a szepes- megyei G e m n i k községet a j á n d é k o z z a , el nem mu- lasztván h o z z á t e n n i , hogy a művész m é g t ö b b e t ér- demelt volna. A z t persze most nehéz e l d ö n t e n i ,

hogy egy e l ő k e l ő k o r m á n y f é r f i dilettánskodásával van-e d o l g u n k , avagy egy ötvösmester emelkedett-e fel i l y p o l i t i k a i természetű állásra.

K á r o l y a m a t ő r p o m p á j á t u t o l j á r a temetési ünnepé- nél l á t j u k . 1342 j ú l i u s 16-án balt m e g visegrádi vá- r á b a n , h o n n a n Székesfehérvárra készültek őt szállí- tani. I l y célból egy ,, B u c e n t a u r u s o n " h o z t á k le a D u n á n B u d a v á r á b a ; m e r t itt is, Székesfehérváron is, m e g t a r t o t t á k a gyászünnepséget. A m e n e t b e n k ü l ö n ö s e n a k i r á l y b á r o m kedvenc lova vonta ma- gára a n é p érdeklődését. M i n d e g y i k é n egy-egy ki- v á l ó k a t o n a ü l t az e l h u n y t j e l v é n y e i v e l : koronás a r a n y sisakkal, ezen egy s t r u c c m a d á r r a l , m e r t sas helyett ezt a j e l v é n y t viselte a k i r á l y ; az egyik lo- vason n e h é z fegyverzet volt, a m á s i k a l o v a g j á t é k vértezetében j e l e n t meg, a h a r m a d i k p e d i g a király harci m é n é t ü l t e a k i r á l y legdíszesebb öltözetében b á r s o n y b a n , b í b o r b a n ezeken kivarrott képek- kel — gyöngyös és ékköves fegyverekkel. M i u t á n Székesfehérvárott az u r a l k o d ó t n y u g o v ó r a helyezték, az ékköves fegyverek, r u h á k és arany edények, va-

l a m i n t másféle n a g y m e n n y i s é g ű a j á n d é k is a temp- l o m k i n c s t á r á b a n h a g y a t t a k .

M é g K á r o l y életében felesége, Erzsébet k i r á l y n é , nagy buzgóságot fejtett k i a kassai székesegyház k ö r ü l ; m é g e n n é l is j o b b a n szerette Ó - B n d á n ala- p í t o t t egyházát, „ a m e l y e t számos értékes kinccsel a j á n d é k o z o t t meg, az lévén a szándéka, h o g y a jö- v ő b e n m é g bőségesebb a j á n d é k o k b a n részesítse."

B ő k e z ű s é g é b e n részesültek a k ü l f ö l d i e g y h á z a k is;

p é l d á u l fia t r ó n r a l é p t e évében (1342) Szent Lajos p ü s p ö k marseilles-i t e m p l o m á n a k egy tiszta arany k e l y h e t , d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t feszületet, aranyo- zott ezüst gyertyatartókat és a m p o l n á k a t , értékes

szőnyegeket és k á r p i t o k a t , v a l a m i n t számos mise- m o n d ó r u h á t k ü l d ö t t .

Kétségtelen, hogy a b ő k e z ű m a g y a r u d v a r viszonzó a j á n d é k o k b a n is részesült. D e m e g a h a z a i ötvös- művészet és a városi polgárság is igyekezett az ural- k o d ó család k e d v é b e n j á r n i . E r r e nézve bizonyos szabályok is voltak. í g y Pozsony város évenként ú j é v r e két szép aranyozott serleget tartozott a ki- r á l y n a k a d n i ; szívesen a d t á k , a m i o n n a n is látszik, hogy 1364-ben eggyel m é g m e g is t o l d o t t á k .

A k i r á l y i család egyként éreztette pártfogását a ha- zai és a k ü l f ö l d i e g y h á z a k k a l . A z a d o m i n á l ó szerep, amelyet Magyarország a X I V . s z á z a d b a n N a g y La- jos u r a l m a alatt (1342 1382) E u r ó p á b a n b e t ö l t ö t t , m e g k í v á n t a , hogy b á r h o l j e l e n i k is m e g a m a g y a r k i r á l y i család v a l a m e l y t a g j a , a n n a k b ő k e z ű aján- d é k o k a l a k j á b a n m a r a d j o n n y o m a . Sajnos, hogy az A n j o u k a j á n d é k a i d o l g á b a n a m a i Magyarország n a g y o n s z o m o r ú a n áll. N á l u n k az i d ő k v i h a r a majd- n e m m i n d e n t elsöpör, m í g a k ü l f ö l d ö n mégis fen- m a r a d t egy és m á s e k i n c s e k b ő l .

F É N Y E S A D O L F : K I S V Á R O S I C S Ö N D

74

(5)

Szent Péter egyháza is megérezte Erzsébet nagy- lelkűségét. A k i r á l y n é , a m i k o r 1343-ban R ó m á b a n j á r t , az e g y h á z n a k a j á n d é k o z o t t egy nagy fali sző- nyeget, amelyet a fő o l t á r m ö g ö t t kellett felakasz- t a n i ; ez violaszín vászonból készült s az összes ma- gyar szentek ki voltak r a j t a h í m e z v e Szent Lajos, Szent P á l és Szent P é t e r a l a k j a i v a l e g y ü t t ; arany- kalászok és szőlőlevéldísz egészítették a kompozí- ciót. A j á n d é k u l adott t o v á h b á egy vastag görög se- lyemszövethői készült oltárterítőt a P i e t á v a l , egy tiszta arany kelyhet, végül számos m i s e r u h á t és dal- m a t i k á t . A k i r á l y n é bőkezűségét m e g t o l d o t t á k a vele volt „ g r ó f n é k " , a k i k k ö z ü l egyik egy violaszínben

h a t t u k ő k e t : az 1884-i ötvösművészeti és az 1896-i m i l l e n i u m i k i á l l í t á s o n . Ö t v ö s m ű v é s z e t ü n k k i m a g a s l ó remeke a két cizellált m ű v ű , plasztikus díszekkel ékített m a g y a r címer, a m e l y e k e n k í v ü l az a a c h e n i kincs m é g két kisebb címert, két ezüst kelyhet, két gyertyatartót, két ereklyetartót és h á r o m zománcos k é p e t t a r t a l m a z . A m á r i a c e l l i tárgyak kevésbé je- l e n t é k e n y e k ; itt f ő k é p e n p o m p á s r u h a n e m ű e k r ő l , fegyverekről és egy M a d o n n a k é p r ő l v a n szó.

A a c h e n b ő l visszafelé j ö t t é b e n m e g á l l a p o d o t t a ki- r á l y n é M a r b u r g b a n , úgyhogy a m a r b u r g i t e m p l o m - b a n levő Szent Erzsébet-szobrot joggal t e k i n t h e t j ü k az ő a j á n d é k á n a k .

F É N Y E S A D O L F : C S E N D É L E T

h í m z e t t m i s e r u h á t a j á n d é k o z o t t , a m e l y e n m a d a r a k , viperák és szőlővesszők voltak l á t h a t ó k , egy m á s i k pedig egy faliszőnyeget t a t á r s e l y e m b ő l f i g u r á l i s dí- szekkel és m a d a r a k k a l . D e a k i r á l y n é sem tért haza üres kézzel, m e r t ú t j á r ó l m a g á v a l hozta M á r i a Mag-

l o l n a lábszárcsontját, a m e l y Pozsonyba k e r ü l t , u g y a n o d a , a h o l k é s ő b b m a g á n a k a k i r á l y n é n a k erek- lyéit is szentéi g y a n á n t tiszteltettek. A z ereklyék i r á n t i lelkesedés t u d n i i l l i k e z i d ő b e n n ö v e k e d ő b e n volt.

R ó b e r t K á r o l y m a g a is nagy ereklyetisztelő v o l t ; ő a j á n d é k o z t a G a z o t t i Ágoston z á g r á b i p ü s p ö k n e k Szent László alsó karcsontját, mely aztán a z á g r á b i székesegyházba k e r ü l t .

A k i r á l y n é 1347-ben A a c h e n b e is e l z a r á n d o k o l t . N a g y L a j o s k i r á l y ugyanis az aacheni és a mária- celli m a g y a r z a r á n d o k o k részére k á p o l n á t építtetett, amelyeket dús egyházi kincsekkel a j á n d é k o z o t t meg.

V a l ó s z í n ű , hogy e k á p o l n á k építése erre az i d ő r e esik és hogy a b b a n Erzsébetnek is része van. A z a j á n d é k k i n c s e k n e k egy része m a i n a p is m e g van.

A z a a c h e n i e k a n y o m a t é k o s a b b a k ; két ízben is lát-

A z egész k i r á l y i család m e g m u t a t t a ereklye tiszte- letét a k k o r , a m i k o r Z á r á b a n e l z a r á n d o k o l t a k Szent S i m e o n k o p o r s ó j á h o z . E z a l k a l o m m a l Erzsébet ki- r á l y n é m e n y e — N a g y L a j o s k i r á l y felesége —- az i f j a b b Erzsébet k i r á l y n é , n e m t u d t a m e g t a g a d n i e r e k l y e g y ü j t ő szenvedélyét és a szent egyik u j j á t t i t o k b a n m a g á h o z vette. A z ég h a r a g j a r ö g t ö n meg- n y i l v á n u l t , a m e n n y i b e n a k i r á l y n é keze a b b a n a p i l l a n a t b a n m e g b é n u l t . A z ú r és a szent expiálása c é l j á b ó l készítette a z u t á n a k i r á l y n é Franciscus de M e d i o l a n o z á r a i ötvössel 1377-től 1380-ig t a r t ó m u n k á v a l a híres zárai sírládát, m e l y csodás dom- b o r m ű v e i v e l , egészben és részletekben v a l ó tökéle- tes k o m p o z í c i ó j á v a l és t e c h n i k á j á v a l , az ötvös- művészet k i v á l ó remeke. G a l v a n o p l a s z t i k a i másolata i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m u n k b a n l á t h a t ó . Szép m u n k a Szent Szaniszló ezüst e r e k l y e k o p o r s ó j a is, melyet K r a k k ó b a n ő r i z n e k Erzsébet k i r á l y n é a j á n d é k a k é n t . F e l kell t e n n ü n k , hogy Lajos k i r á l y n a k csakugyan egész e r e k l y e g y ü j t e m é n y e volt, m e r t n e m c s a k az á l t a l a a l a p í t o t t e g y h á z a k a t t u d t a e l l á t n i , h a n e m n e m egyszer m e g a j á n d é k o z t a I V . K á r o l y császárt is,

(6)

m i n d e n i d ő k legszenvedélyesebb e r e k l y e g y ü j t ő j é t , a k i n e m k í m é l t költséget, szépszót, fenyegetést, fá- radságot, utazást, csakhogy g y ű j t e m é n y é t gyarapít- hassa. D e voltak is b i r t o k á b a n világraszóló példá- n y o k . í g y a t r o m b i t a , m e l y n e k szavára J e r i k ó f a l a i l e d ő l t e k és a Szent G y ö r g y által m e g ö l t sárkány ko- p o n y á j a . ( M a g á n a k Szent G y ö r g y n e k fejét Vesz- p r é m b e n ő r i z t é k ) .

I l y p é l d a l á t t á r a a m i nagy k i r á l y u n k a t is valóság- gal l á z b a ejtette egy-egy n a g y h í r ű ereklye megszer- zésének lehetősége.

í g y 1381-ben a Velencével vívott harc egyik ered- m é n y e k é p e n v í v j a k i országa számára azt, hogy a

p a r a n c s o l j a , hogy e z a r á n d o k o k a t ú t k ö z b e n adók- kal és v á m o k k a l ne zaklassák.

E r r ő l az i f j a b b Erzsébet k i r á l y n é r ó l is n e m egy a m a t ő r j e l l e g ű kegyes tettet jegyzett fel a történe- lem. í g y 1349-ben a p ó s á n a k , R ó b e r t K á r o l y n a k a b u d a i szombati k a p u k ö z e l é b e n levő k ú r i á j á b a n Szent M á r t o n tiszteletére k á p o l n á t építtetett s ab- b a n s z á m t a l a n szentnek ereklyéjét helyezte el.

1380-ban m e g h a l az i d ő s e b b Erzsébet k i r á l y n é . Vég- rendeletéből é r t e s ü l ü n k művészeti kincseiről, ame- lyek k ö z ü l azt a b i b l i á t , amelyet Sanzia sziciliai k i r á l y n é t ő i N á p o l y - r ó m a i ú t j á b a n k a p o t t , első he- lyen e m l í t i és egy Szent László-képpel két arany

F É N Y E S A D O L F : R O M A N T I K A

köztársaság köteles átengedni n e k i R e m e t e Szent P á l ereklyéit. E z m e g is történt és a m i n t a k a r t h a u s i k r ó n i k á s m o n d j a : „ H o z á k szent P á l n a k testét két a p r ó szentüknek testivel Magyarországban, B u d á n a k fénes k i r á l y i v á r o s á b a n , oly nagy tisztösséggel és készülettel, oly nagy processióval és ajojtatossággal, k i h ö z hasonlatos soha Magyarországon nem v o l t ; és helyezték B u d a v á r á b a n szent J á n o s k á p o l n á j á - b a n é j j e l és n a p p a l v i g y á z v á n ő m e l l e t t e két remete fráterek. K i n e k k i h o z á s á n nagy ereme vala az fel- séges j á m b o r k i r á l y n a k , nagy ereme vala m i n d tel- jes országbeli szegénynek b ó d o g n a k . "

M e g t ö r t é n t , hogy egyik m á s i k helyen ú j ereklyéket fedeztek fel. M a m á r természetesen nehéz e l b í r á l n i , h o g y m e n n y i volt az ilyen felfedezésekben a való- ság és m e n n y i az autoszuggestio. Kétségtelen, hogy i l y e n k o r s ű r ű t ö m e g e k b e n z a r á n d o k o l t oda a n é p , o l y a n n y i r a , h o g y p é l d á u l 1380-ban az i f j a b b Erzsé- bet k i r á l y n é k é n y t e l e n v é d e l m é b e v e n n i azokat, a k i k B o r s m o n o s t o r b a z a r á n d o k o l n a k „ k ü l ö n b ö z ő szenteknek ú j o n n a n f e l t a l á l t e r e k l y é i h e z " és meg-

k u p á v a l , egy tiszta a r a n y b ó l készült és é k k ö v e k k e l , g y ö n g y ö k k e l díszített sárkány-nyelvvel együtt ki- r á l y i f i á r a h a g y j a . E g y é b k é n t dús örökségben van részük u n o k á i n a k M á r i á n a k és H e d w i g n e k , párt- fogolt e g y h á z a i n a k és egész u d v a r n é p é n e k . A ha- g y a t é k b a n volt m é g egy b i b l i a , amelyet Szent Lu- kács evangelista saját kezével l á t o t t el k é p e k k e l és egy h a r m a d i k , a Szent Szűz a r a n y k é p é v e l , ezeken k í v ü l egész tömege az arany és ezüst k e l y h e k n e k , szőnyegeknek, k á r p i t o k n a k és p a p i r u h á k n a k , va- l a m i n t az ékszereknek, amelyek k ö z ü l a k é t arany- sasos d i a d é m o s t , egy p o m p á s n y a k l á n c c a l és arany- p á r t á v a l együtt M á r i a ö r ö k ö l t e , a l i l i o m o s d i a d é m o t p e d i g egy drágaköves n y a k l á n c c a l Hedvvig lengyel k i r á l y n é . N a g y súlyt fektetett az öreg k i r á l y n é dí- szes b r e v i á r i u m á r a , amelyet kedvenc udvarhölgyé- n e k , B u k u r K l á r á n a k hagyott avval, hogy élete vé- géig ő olvassa, a z o n t ú l p e d i g a boldogságos szűz ó b u d a i k l a s t r o m á é legyen.

E k i r á l y n é n k bőkezűségének n y o m a i v a l m é g száza- d o k m ú l v a is t a l á l k o z u n k . í g y a pozsonyi klarisz-

(7)

száknak 1770-ben kelt következő írását o l v a s h a t j u k :

„ K i n t s n e k , m e l y Erzsébet k i r á l y n é t ő i v a l ó Speci- f i c a t i ó j a . A r a n y és d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t koro- n á j a , arany kehely, két m e g a r a n y o z o t t ezüst gyertya- tartó, egy nagy arany d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t Pa- cifícale, h á r o m ezüst Paten, m e l y e k e t az a p á c á k solemnitáskor mise alatt szoktak csókolni. Egy Drága K a z u l a , m e l y n e k k ö z e p e gyönggyeé és D r á g a k ö v e k k e l k i v a n rakva k i r á l n é n a k m a g a m u n k á j a . Egy ezüstben foglalt ezen k i r á l y n é n e k l á d á c s k á j a , m e l y b e n életében megszerzett m i n d e n f é l e r e l i q u i a i t a r t a t n a k . "

Ezeket a tárgyakat Erzsébet k i r á l y n é a j á n d é k o z t a

risnak 1868-ban m e g j e l e n t t a n u l m á n y a minden- k é p e n e b b e n a g ó t i k u s m ű b e n ó h a j t o t t a l á t n i a ro- m á n k o r b e l i Szent M a r g i t o l t á r á t , illetve az ő

„ a r a n y b ó l csinált l á d á j á t " m i k ö z b e n m é g arról is megfeledkezett, hogy az o l t á r k a n e m a r a n y b ó l , ha- n e m ezüstből van. C z o b o r B é l a m u t a t t a k i , hogy e p o m p á s ö t v ö s m ű v e t n e m M a r g i t királykisasszony, h a n e m Erzsébet k i r á l y n é készíttette v a l a m e l y fran- cia ötvössel. E z a r e m e k m ű is végig v á n d o r o l t az országon a klarisszák kincseivel és 1784-ben szin- t é n árverés alá k e r ü l t . A z árverésen B a t t h y á n y I g n á c erdélyi p ü s p ö k vette m e g , a k i t ő l unokaöcs- csébez, B a t t h y á n y Vince g r ó f h o z , m a j d ennek öz-

F É N Y E S A D O L F : K Ö Z E L G Ő V I H A R

az ó b u d a i k l a r i s s z á k n a k , a k i k n e k z á r d á j á t ő alapí- totta 1346-ban. Itt is temették el. A k l a r i s s z á k n a k 1541-ben a t ö r ö k elől m e n e k ü l n i ü k kellett. Po- zsonyba k ö l t ö z t e k , m a j d 1714-ben visszajöttek Bu- d á r a , 1782-ben I I . József eltörölte r e n d j ü k e t . Kin- cseik 1784-ben árverés alá k e r ü l t e k . A z ó t a szétszórva l a p p a n g h a t n a k v a l a h o l ; n a p v i l á g r a n e m k e r ü l t be- l ő l ü k s e m m i , kivévén mégis azt a k i v á l ó ö t v ö s m ű v e t , amelyet „Szent M a r g i t h á z i o l t á r a " néven ismer a közönség. E z az o l t á r k a aranyozott ezüstből k é s z ü l t ; alacsony a l a p z a t o n ü l a szent a n y a és kis gyermekét t á p l á l j a ; jobbról-balról egy-egy szent ereklyetartó ládácskával k e z é b e n ; m i n d h á r o m z o m á n c c a l bevont szobrocska felett g ó t i k u s m e n n y e z e t e m e l k e d i k . K é t o l d a l t egy-egy a j t ó s z á r n y , ezek m i n d e g y i k e k i l e n c mezőre tagolva s ezekben z o m á n c k é p e c s k é k e n a szentek életéből vett k o n i p o z i c i ó k , v a l a m i n t egyes szentek és a n g y a l o k a l a k j a i l á t h a t ó k . R ó m e r Fló-

vegyéhez j u t o t t , ki H ü g e l b á r ó t b í z t a m e g , hogy azt 8000 f o r i n t b i z o m á n y i árért értékesítse. A negyve- nes években m e g k í n á l t á k vele a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m o t is, de a vásár n e m j ö t t létre; a m ű k i n c s t o v á b b r a is a B a t t h y á n y c s a l á d n á l m a r a d t . Bat- t h y á n y A r t h u r gróf rakicsányi k a s t é l y á b a n l á t t á k 1864-ben R ó m e r F l ó r i s és H e n s z e l m a n n I m r e , aki azt 24.000 f r a n k r a becsülte. „ A d j a a j ó ég — í r j a 1868-ban R ó m e r Flóris hogy ezen díszes ereklye- tartó a h a z á n a k megtartassák és h a a n n a k tulajdo- nosa v a l a m i k o r m e g t u d n a v á l n i , vagy n e m z e t i g y ű j t e m é n y ü n k b e k e r ü l j ö n , avagy v a l a m i f ő e g y h á z k i n c s t á r á t ö r ö k r e ékesíthesse." Á m R ó m e r n e k m á r t a n u l m á n y a n y o m á s a k ö z b e n jegyzetben kellett kö- z ö l n i e azt az értesülését, hogy P á r i s b a n 29.000 f r a n k é r t e l a d t á k . Egy m á s forrás szerint a vételár éppenséggel csak 20.000 f r a n k volt és a vevő, a k i 1866-ban j u t o t t hozzá, Löwenstein gazdag frank-

(8)

f u r t i kereskedő volt, a k i t ő l a R o t s e h i l d család egy t a g j á h o z k e r ü l t . H a z á n k b a m é g csak v e n d é g ü l sem tért vissza ez a művészeti e r e k l y é n k ; Széchenyi B é l a gróf mégis a n n y i t el t u d o t t é r n i , hogy t u l a j d o n o s a

az 1900. évi p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s m a g y a r osztálya számára k i á l l í t á s r a átengedte. A n é h a i gróf szíves szóbeli közlése szerint ez a t u l a j d o n o s R o t s e h i l d J a m e s b á r ó felesége volt.

M A G Y A R M E S T E R E K

Fényes Adolf

1 • • . . . - - y , • • .

K e z d e t b e n teremtette a festő'a képet és'csak Úzutai? íép^atszóks á g a i n a k . A "művészet szöfetis-imádói azt lett a szó, amely az u r a l m a alá h a j t j a : az irány neve*, követelik, hogy a művész az i r á n y parancsai szerint a m e l y b e a festőt-és-K-épét-be^ogjitkriiz-iznTnB-, amely- - uIkossoií.~~A^*,TÍj festés-kéBz'magt'tévá tenni ezt a kü- lyel m á r nemcsak m e g j e l ö l i k m i n t a vegyületet a vetelést. Hiszen jórészt az ilyen követelésből ala- vegyjellel, h a n é n i amely parancsol is-neki. >Amíg a kiilt k i : alkotásai az ú j ¿elméleteknek gyakorlatba névennevezés c-sakis k i a l a k u l n i segíti a f o g a l m a t , á t p l á n t á l á s a i . A z i z m u s - m á r n e m l i e l y m e g á l l a p í t á s , a d d i g a művészetről való tudást szolgálja. A név h a n e m mozgási törvény. M á r t nem a festő az eszté- csak a művészi m e g t e t t ' ú t j á t j e l ö l i , nem szabhatja l i k á n a k p r o b l é m á j a , h a n e m a festés a festőé, m e g az e z u t á n fnegteendő utat. A p o l i t i k á b a n , " a tár- A p r o b l é m á k n a k ebben a helycseréjében el kellene sadalom életében a név lehet ösztökélő i m p u l z u s , helyezni a Fényes * A d o l f - p r o b l é m á t . Azelőtt sem de a művészetben nem az. A z esztétikában sem, a t u d t a k vele m e g b i r k ó z n i . Fényes A d o l f m i n d i g úgy f i l o z ó f i á b a n sem. j á r t m a g á b a n , m i n t az a sokaságtól elszakadt, a k i t ő l A z i r á n y , az i z m u s neve valóságos fétis, a m e l y n e k Nietzsche azt t u d a k o l j a , bogy m i é r t j á r egyedül, v a k b u z g ó h i v ő i v a n n a k . De színpad is, amelyen sze- v á j j o n elől megy-e, félre állt-e vagy másfelé tért-e?

F É N Y E S A D O L F : H E G Y I B E S Z É D

(9)

A . « - .-»•« r.\.

i ii ói satut

>-Yti<> iH-l/

-•iiiúfnoA i j i AiiJ^rT

-!••

h, i

vi;!

l-l; •>.-'. :t

/ÜO í > "

• I . . . I . . : .

i F É N Y E S A D O L F : j

w'

Sohasem t u d t á k igazán, hogy az ő művészetét hová iktassák. Melyik izmusba.. Meg vagyok róla győ- ződve, hogy maga sem tudta, nolia ő és művészete csupa tudatosság és tudás. V a j o u a festése képze- teknek változatlan feltüntetése-e, énjének alkotó- részévé á t i d o m u l t tapasztalás-e, fantáziájával át- ittatott emlékezés-e? És m e l y i k korszakában, me- lyik uralkodott el rajta. Mert neki is sokféle kor- szaka.van, m i n t m a j d n e m m i n d e n nagy művésznek.

Tegyük hozzá, hogy a kicsinyeknek is. A z ő kor- szakait, változásait nem nevezem evolueióállomások- nak, mert az evolúció az egyszerűségből a kompli- káltabb, az e l f i n o m o d o t t a b b f o r m á k b a visz. A Fé- nyesnél akárhányszor az egyszerű következik a kom- p l i k á l t a b b után.

L e g ú j a b b állomása is ilyen leegyszerűsödés. Leg- utóbbi korszakában akárhányszor azzal a kérdéssel f o r d u l n a k feléje, hogy vajon még naturalista-e?

Úgy vélekednek róla, hogy szakított a naturaliz- mussal. V a n n a k , akik ú j f a j t a stilizálót l á t n a k benne, olyan dekoratív festőt, aki a világot o r n a m e n t u m o k foglalatának l á t j a és az életet m i n t ennek a világ- nak a.nyilvánulását festi. De m i é r t szűnt volna meg naturalistának lenni az olyan festő, aki a maga ter- niészet meglátásait stilizáltán á b r á z o l j a ? Fényes A d o l f még ennyit sem tesz. Csak éppen né- h á n y lépéssel, olyan nagyokkal, amelyek az ő jár-

HÁROM K I R Á L Y O K , - • Y » .

s

t á n y i erejéhez m é l t ó k , közelebb j u t o t t eredendő akarásához, a művészi kifejezés magátólértéséhez.

H á r o m évtizeddel ezelőtt azt írtam róla, hogy az egy- szerűségért kerílitTmivdaZt,' a m i t k o m p o z í c i ó n a k ne- veznek. mert mili'dig összetettséget gyanít benne;

most úgy l á t o m , Tiogy azért, hogy az egyszerűséget érvényesíthesse, rátért a k o m p o n á l á s r a . Megmoz- gatja az együgyű mese kompozíciós eszközeit és a festői k o m p o z í c i ó n a k is ama f o r m á i t , amelyek a mese beszédességében m á r régtől fogva megrögződ- tek és m i n d e n k i n e k f o r m á i v á lettek. A mese fan- tasztikuma beszédesebben hat m i n d e n k i b e n kö- zös elemeivel1, m i n t az egyéni e l k é p i é l é i és- meg- látás.

Fényes ó j festményeinek éppen csak a koinpo- ziciójára lehet ráfogni, hogy stilizált, de tartalmuk- nak megjelentetése megmaradt olyan egyszerűen természetesnek, amilyen a stilizáló ábrázolás solta sem lehet. V a l a m i k o r Fényes a szegény ember, a m u n k á s , a'paraszt, a szántóföldek, a falu, a kis mű- hely világáról azt tartotta, hogy a legkevesebb ö s - szetettség van benne és akkor ennek a világnak a festője lett. D e ennek a világnak egyszerű tapasz- talatai n e m m a r a d t a k az utolsó élményei. Atidoniúl- tak ugyan énjének alkotórészeivé, de erős énje velük szemben is érvényesülni tudott. N e m engedhette, hogy ők, ne pedig az ő elképzelése u r a l k o d j a n a k a

(10)

k é p e i n . M a r a d j a n a k csak a d o k u m e n t u m a i ennek az elképzelésnek, de ne legyenek az i r á n y í t ó i . Fel akart s z a b a d u l n i o b j e k t u m a i n a k h a t a l m a alól, hogy a z u t á n u r a l k o d h a s s o n r a j t u k . A z u t á n belekényszerí- tette ő k e t meséibe, a m e l y e k a m i e i n k is, fantaszti- k u m á b a , a m e l y a m i e n k is. Csak most u r a l k o d i k r a j t u k i g a z á n . Csak most n e m lefestője a tapasztala- t a i n a k és emlékezéseinek, csak most festi m e g őket r a j t u k v a l ó szuverén uralkodással. E z a m a g y a r á z a t a az ő állítólagos stilizálásának.

D e h o g y is stilizál ő. S e m m i d i s z p o z í c i ó j a sincs a sti- lizáláshoz. A stilizálás vagy erőnek fogyatékossága.

ú j tájképfestése nem a p i l l a n a t impressziói, n e m a tárgyszerűségek és valószerűségek k o m p o z í c i ó j a , n e m az érzületek és h a n g u l a t o k tükrözése, h a n e m az egymás mellett egymásba fogó jelenségeknek, m o z g á s o k n a k , n y u g a l o m n a k , színek, f o l t o k , ár- n y é k o k j á t é k á n a k egy nagy, fenségesen n y u g o d t , d i a d a l m a s h a r m ó n i á b a foglalása. N e m a p i l l a n a t festőiségének megrögzítései, n e m a t á j é k festői szép- ségeinek d e k o r á c i ó b a csoportosításai, h a n e m nagy összefoglaló vonal- és színeredőknek felvonultatása, hogy t a n ú s á g o t tegyenek róla, bogyanis tette ma- gáévá egy értékes művészi lelkület m i n d a z t a szen-

v Á

B O R Ü T H A N D O R : H E G E D Ü E S T A Műcsarnok Reprezentatív Kiállításóról

vagy j á t é k . Úgy t á m a d , hogy a naiv á b r á z o l ó n e m b í r meg az anyaggal és eszközökkel, a m e l y e k k e l na- turalisztikusan á b r á z o l n i a k a r , vagy p e d i g úgy, hogy kielégítést keres az o r n a m e n t i z á l ó ösztön, a m e l y m e g n y i l v á n u l végig a természeten, m i n t szimmetria- és egyensúlyerő m é g a szervetlen v i l á g b a n is. A sti- l i z á l ó n a k vagy nincs elégséges ereje a h h o z , a m i t a k a r , vagy p e d i g t ú l t e n g az ereje és nincs h o z z á v a l ó akarata. I l y e n k o r t á m a d a j á t é k . I l y e n k o r kergetőd- z i k o r n a m e n t u m o k k a l , m e r ő b b e n dekoratív elemek- kel, kieszelt n a i v i t á s o k k a l . Fényes A d o l f n e m kom- b i n á l j a a tapasztalatait, hogy játsszon v e l ü k , h a n e m á t f o r m á l j a ő k e t é n j é n e k részeivé. M o n u m e n t á l i s a n naturalista lett, n e m h o g y szakított volna a natura- lizmussal.

Ú j t á j k é p e i e n n e k az é n n é á t f o r m á l á s n a k be- szédes tanulságtételei. Egy nagy művész lelkületé- nek a természettel v a l ó m e g b i r k ó z á s á r ó l szólnak.

Igazolásai a m ű v é s z i elmélyedés f o g a l m á n a k . A z ő

zációt a m e l y egy d a r a b v i l á g m o z g á s i z g a l m a i b a n , nyugalomszépségében, d i n a m i k á j á b a n , festőiségé- b e n , belső t a r t a l m á b a n , külsőségeinek r i t m u s á b a n , t a r k a s á g á b a n , t ü n d ö k l é s e i b e n m e g n y i l v á n u l és ho- gyan a l a k í t o t t a át őket a m a g a szépségben való örö- m é n e k tárgyaivá.

Fényes A d o l f m e g m a r a d t t á j k é p e i b e n , csendéletei- b e n , l e g e n d á i b a n , meséiben, m é g m i s z t é r i u m a i b a n is n a t u r a l i s t a festőnek. Nemcsak azért, a m i é r t min- den festés n a t u r a l i s t a , h a n e m azért is, m e r t e l j u t o t t a képszerűség igazi t a r t a l m á n a k megértéséhez. M é g n e m volt o l y a n festészeti i r á n y , művészeti forrada- l o m vagy k o r r u p c i ó , a m e l y ne azt hirdette v o l n a , h o g y vissza a k a r térni a természethez, csak é p p e n az ú j festési i r á n y o k t a g a d j á k m e g n a g y h a n g o n és elszántan a természethez v a l ó k ö z ü k e t . É r t h e t e t l e n , h o g y a n n a k a festésnek a m ű v e l ő i és p r ó f é t á i , a m e l y p e d i g j ó v a l i n n e n v a n az expresszionizmuson, szi- n i u l t a n i z m u s o n , f u t u r i z m u s o n , k o n s t r u k t i v i z m u s o n ,

(11)

Z I C H Y M I H Á L Y : A N Y A I G O N D A Műcsarnok Reprezentatív Kiállításáról

képzeteket f o r m á l t b e l ő l ü k és egyéni alkotásokat adott é r t ü k . A Fényes A d o l f - p r o b l é m á n a k ez a m a i állása.

Gerö Ödön.

M Y W A R B Y S Z E G E D I S Z t i T S . L o n d o n , 1931.

K ö n y v , m e l y e t Szegcdi Sziits I s t v á n ra jzolt m e g ele- j é t ő l végig. A k ö n y v d r á m a i l ü k t e t é s ü , részletes, a l e g a p r ó b b részletekig m e n ő szörnyű b e s z á m o l ó a v i l á g h á b o r ú r ó l , a n é l k ü l , h o g y szerzője egyetlen sort irt v o l n a a k ö n y v b e n . A b e v o n u l á s t ó l a leszerelésig, sot azon t ú l a legvégső k i b o n y o l ó d á s á i g e n n e k a tra- gikus embersorsnak m i n d e n k ü l s ő és belső mozzana- tát f e l t á r j a a szerző — k é p e k b e n . Csupa tusrajz végig az egész k ö n y v . Érdekes, v o n z ó , h á t b o r z o n g a t ó , az idegeket p a t t a n á s i g feszítő r a j z o k ezek, melyeket m a r n e m is i m p r e s s z i o n i s t á n a k lehet nevezni, ha- n e m a p i l l a n a t egy ezredrészébe s ű r ű s ö d ő apper- c i p i á l i s k i r o b b a n á s n a k . V i l l á m g y o r s asszociációk és v i l l á m g y o r s v o n a l a k . Haragos, d r á m a i és m i n d i g j ó l célzott t e l i t a l á l a t o k . A k i ezt a k ö n y v e t r a j z o l t a , niestere a r a j z n a k . Mestere a n n a k a r a j z n a k , amely- n e k l e g f ő b b értéke a k i f e j e z ő erő. Szegedi Szüts k ö n y v e ismét egy k i v á l ó m a g y a r tehetség nemzet- k ö z i sikere.

h i r d e t i k , hogy Fényes A d o l f eltért a naturalizmus- tól. Szinte k á r ö r ö m m e l h i r d e t i k ezt az elfordulását.

A n a t u r a l i z m u s veszteségeinek m á s ne ö r ü l j ö n , csakis az, a k i az időfestés t a n á n a k híve, a k i az egy- másután-való lefestésének egyedül ü d v ö z í t ő vol- tát v a l l j a , vagy a k i a tárgy és t a r t a l o m n é l k ü l v a l ó k o m p o z í c i ó b i t v a l l ó j a . Csakis az, a k i m i n t festő g y ű l ö l i a k é p b e n a tárgyi elemeket, a m í g fel n e m o l d ó d n a k m e r ő o r n a m e n t u m m á , vagy a k i a k é p n e k csak azt engedi meg, de azt m e g is követeli tőle, h o g y l e l k i á l l a p o t o k n a k tárgyi tolmácsolás n é l k ü l v a l ó kifejezése legyen. M i n d e n m á s festő naturalista, a k á r közel j á r a tárgyszerűséget és valószerűséget v á l t o z a t l a n u l f e l t ü n t e t ő p i k t u r á h o z , a k á r p e d i g messzire e l k e r ü l i .

Fényes A d o l f meséket is fest. N a i v a k a t és roman- tikusokat. Mesét egy-egy a l f ö l d i t á j é k r ó l , f a l v a k r ó l , t a n y á k r ó l , magas égboltozatról és alatta és b e n n e a végtelenségről és a m i n d e n n a p i e m b e r e k v i l á g á n a k kicsiny végességéről. Egy egy nagy a l f ö l d i tájképé- ben az e m b e r és az ő világa o l y a n , m i n t h a a nagy- szerű természetnek j á t é k t á r g y a i v o l n á n a k . E z is na- t u r a l i z m u s . N a t u r a l i s t a nagyművészet. „Mese mese, mess k e n y e r e t . . . " n a t u r a l i s z t i k u s frázis, hiszen m i n d e n szava n a t u r a l i s t a s z i m b ó l u m . D e h o g y is ve- szett el Fényes A d o l f a n a t u r a l i s t a nagyművészet s z á m á r a , csak é p p e n cserébe adta az é n j é t a termé- szetnek. K a p o t t tőle tapasztalatokat, e m l é k e k e t és

KOSZTA J Ó Z S E F : T Á N Y É R T Ö R L Ő beckói Bíró Henrik gyűjteményéből A Műcsarnok Reprezentatív Kiállításáról

(12)

f

T Á R L A T O K

A Z E R N S T - M Ú Z E U M G S O F O R T K I A E L Í T A S A . A z Erirst-múzeuin úrá-gjrterm'ében Orsós Ferenc, a debreceni - mester rejróspókt ív anygga k a p o t t helyet.

\z a külsőség. hog\ a k i á l l í t á s rendezősége a nágy-

I I M ' I ' I I I I I K ' I .tisztelte meg. ezúttal fedi magát a lénye- get is. < W i - I erem nek 1911 1932-ig összegyűjtött kiállítási aiívana v a l ó b a n m e g é r d e m l i az ünnepié- keretet. \ -gond«»

•an megválogatott anyag olyan mű- vészt mutat be. aki végig hű m a r a d t egyéniségéhez.

-aki a fejlődés során nem a ntrtló di\atok hatása alá került, hanem híí m a r a d v a egyéniségéhez a maga iűíi\ észelél mrl\ílrlte el és emelte m i n d e n évvel

JtCi V -- -- J e r ' r . , H j IJ™ _ m a g a s a b b : ntypra es-egyemtetfé a sajat maga mu-

rvészi»'lirfv^llás/uiak kép'ére. Oiyós Éereneet nem le- hgl egyszerűen elintézni -azzal, 'hogy a z i m p y e s z - sziVüüsta p i k t ú r a " i r á n y á h o z tartozik. A természet szemléletében-való- p i é t i k u s felolvadás és e n n e k a terinészetlátásnák az impresszionizmussal rokon vonásai valóban-.azt a latszatot k e l t i k , m i n t h a bc- r p b r i k á z h a t ó . volna-ebbe, a(skatulyá]ba, E z a meg- á l l a p í t á s a z o n b a n m á r az első p i l l a n a t o k u t á n meg- dől. H o g y egyebet ne.-említsünk, itt van m i n g y á r t a velencei n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s részére kiválasztott Horgász c. képe, a m e l y b e n m á r olyan p r o b l é m á k a t old "meg: a fénynek, a levegőnek s z í n b o n t ó h a t á s á r ó l .

H O R V Á T H G É Z A : L O R Á N T F F Y Z S U Z S A N N A A Műcsarnok Reprezentatív Kiállításáról'^

I f V T " * * Y V f tiielyek m á r k í v ü l á l l a n a k az i m p r e s s z i o n i z m u s ér- deklődésén. D e e g y é b k é n t is: Orsós Ferenc néiíi tar- tozik a p r o b l é m a f o s t ő k közé. <) ö n m a g á t adja,"egy lírára beállított ízig-vérig festői lélek h a n g u l a t a i t . N e m i r á n y o k a t a k a r ,magyarázni p i k t ú r a jában,*neirl pedagógus, aki m ü v e i n szemléltetni a k a r j a elmé- leteit, h a n e m egy f i n o m a n a n a l i z á l ó , a kifejezés esz- közeivel szuverénül b á n ó művész, a k i a természet jelenségeit, h a n g u l a t a i t h a s z n á l j a fel a m a g a k ö l t ő i f a n t á z i á j á n a k kivetítésére. M o s t a n i retrospektív ki- állítása r e n d k í v ü l tanulságos p é l d á j a a n n a k , m i k é n t f e j l ő d i k , m i k é n t m é l y ü l el és v á l i k m i n d i g egyé- n i b b é egy hivatásos művész p i k t u r á j a .

Baseli A n d o r a k i á l l í t á s m á s i k mestere. A z ő anvaga nem retrospektív, e l l e n k e z ő e n : az utolsó "évek ter- mését m u t a t j a be. S a j n á l j u k , hogy n e m l á t h a t u n k ezen a t á r l a t o n egy-két régebbi Baseli k é p e t l s ? í g y é r t h e t ő b b e n t u d n á n k r á m u t a t n i á r r á , m i é r t nem v a g y u n k elragadtatva a m a i Baseli Andortól."' Ez a p i k t ú r a , a m i t most tár elénk, dekoratív, csillogó- villogó, a színes paletta m u t a t ó s virágai, — de h o l v a n n a k a l é l e k v i r á g a i ? Az-a bensőséges,*-* finom- h a n g ú poéta-piktor, a k i n e k Baseli A n d o r t i s m e r t ü k . A régi i n t i m , csupa lélek' p i k t o r helyett ezúttal egy a külsőségekben m e g n y i l a t k o z ó , szinte m o n d h a t - n á n k , felületeken élő festőt t a l á l t u n k , az Ernst- H A R M O S K Á R O L Y : L A B I R I N T

Az Ernst-Múzeum kiállításáról

(13)

m ú z e u m b a n . Baseli A n d o r a d e k o r a t í v újszerűségé- nek tál lencséjéért eladta a k ö l t ő Basch A n d o r f i n o m

l í r á j á t .

A h á r o m grafikus k ö z ü l nagy meglepetés szopori Nagy M i k l ó s k o l l e k c i ó j a . K i s anyag nagy jelentő- séggel, így lehet j e l l e m e z n i t ö m ö r e n azt a tanul- m á n y f e j s o r o z a t o t , melyet szopori N a g y M i k l ó s ki- állított. R e n d k í v ü l érdekes, m i l y e n m a r k á n s m ó d o n t u d j a az arcok jellegzetességét sűríteni. Lélekelem- zés. l é l e k b u v á r l á s a m i t a festő ezeken a r e n d k í v ü l k o m p l i k á l t m ó d o n e l ő á l l í t o t t t a n u l m á n y f e j e k e n

h a n e m engedi m a g á t f a n t á z i á j á n a k szárnyain röpí- teni, igen értékes g r a f i k á t k a p u n k tőle.

Weil Erzsébet, a tehetséges rézkarcoló, egy ú j a b b sorozatot á l l í t o t t ki. Ezek a rézkarcok is, m i n t előző m ű v e i , érett t e c h n i k á r a és nem közönséges réz-

k a r c o l ó ügyességre v a l l a n a k . gy.

H I Á N Y O S VOLT A M(I.fcsARNOK N A G Y KIÁLLÍTÁ- S Á N A K R E T R O S P E K T I V . R É S Z E . Az alábbi hozzánk érkezett levelet közreadjuk, mert magunk is úgy érez- zük, hogy a levélírónak-' rekriminációiban igaza van.

Igen tisztelt Szerkesztő( úr! A magyar képzőművészet

..••- <m W s t p w i K A •"•» V* A * ( ) R S Ó S _ F E R E N C : C H R I S A N TÉ M __

Az Ernst-Múzeum kiállításáról

végez. T e c h n i k á j a egészen egyéni. Azt hisszük; u t á - 8 2 ' esztendejének (T'850—1932) kiváló alkotásait feltün- n o z h a t a t l a n . N e m az egyszerű eszközökkel ^néhány tető a Műcsarnokban rendezett kiállítás megtekintésekor vonással visszaadott k a r a k t e r t a n u l m á n y o k ezek, ha- meglepetéssel kellett megállapítanom, hogy 82 év képző- n e m é p p ellenkezően a lélek k o m p l i k á l t szövevényét művészetét képviselni akaró, a magyar festészet bölcső- j u t t a t j á k eszünkbe ezek a n a g y v o n a l ú a n rajzolt fe- jéig visszatekintő nagy retrospektív kiállítás anyagából j e k , m e l y e k a v o n a l a k szertelen sokféleségéből álla- olyan kiváló, kimagasló magyar mesterek nevei és művei n a k össze. Szopori N a g y M i k l ó s n a k m o s t a n i bemu- hiányzanak, akik közül nem egy tragikus végű életéve!

tatkozása egy ó j művészegyéniséget revellál, mely- pecsételte meg, hogy magyar művésznek született. Ma, Ível érdemes volt a nagyközönségnek mégismer- amikor oly sokat beszélünk kultúrfölényről, nem is idő- k e d n i . szerű letagadni, elfelejteni oly magyar mesterek neveit, Harmos K á r o l y , a k o m á r o m i p i k t o r f a n t á z i a d ú s akik a Műcsarnokban rendezett kiállításon szépen kép- illusztrációival t ű n i k ki. A z i l l u s z t r á c i ó h o z mindé- viselt nagy mesterek mellett szintén örök értékei a ma- n e k e l ő t t beleélő és megelevenítő f a n t á z i a kell. Ezzel gyar képzőművészetnek. Nem hézagot betöltő festőkről, H a r m o s K á r o l y bőségesen r e n d e l k e z i k és rajztudá- hanem igazi mesterekről van szó, akik földi vonatko- sával f a n t á z i á j á n a k dós h a j t á s a i t meg is t u d j a ele- zásaikat már beszüntetvén, lényegileg és lelkileg a ma- veníteni. O t t , ahol nem téved h i d e g s z i m b ó l u m o k b a , gyar művészet történetében élnek tovább. Ö k is a ma-

(14)

gyar művészet időszerint is első kombattánsai voltak és irányok felett állanak. Megérdemlik és meg is követel- hetik, hogy különösen hivatalos szinezetű, nagy áttekintő kiállításokon ne feledkezzünk meg róluk! Markó Károly, Borsos József mellé bátran állíthatjuk Molnár Józsefnek, Szemlér Mihálynak, Marastoni J a k a b n a k egy-egy képét.

Eisenhut Ferencnek, Tornai Gyulának, a két kiváló ma- gyar orientalista festőnek miért nem jutott hely a nagy retrospektív kiállítás falain ? De hol van a festői egyéni- ségükben inkarnatusan m a g y a r V á g ó Pál és Greguss

Imre, Koroknyai Ottó és Pataky László is tudnak átütő erejű műveket felmutatni.

Hol va n a magyar miniatűr festészet eddig utói nem ért két mestere: Kardos Gyula és lvéméndy J e n ő ? A három kiváló művészt felmutató Vastagh család is megérdemelt volna egy helyet a festők csoportjában. A magyar táj- képfestészet büszkeségei, Brodszky Sándor, Spányi Béla, Tölgyessy A r t ú r teljesen lemaradtak. Hiába keressük U j h á z y Ignác, Tahi A n t a l műveit is. De elmaradt a ci- gányélet legnagyobb m a g y a r festője és a Balaton úttörő festője Valentiny János is. Ugyanez a sors érte Bruck Lajost, Roskovits Ignácot, Hegedűs Lászlót, Paczka Fe- rencet, Peske Gézát és a modern tájfestő Mihalik Dá- nielt is.

A névsor nem teljes, de nem folytatom tovább. Föltét- lenül ki kell azonban emelnem azt, hogy az említett mes-

terek közül többen alig, vagy egyáltalában nincsenek képviselve a Szépművészeti Múzeumban és így joggal kerestük műveiket a magyar festészet 82 esztendejét bemutató nagy kiállításon. És talán nem is lehetetlen dolog, hogy a Szépművészeti Múzeum raktárainak por- lepte képei között is találhattak volna a kiállítás ren- dezői figyelemreméltó és kiálításra érdemes műveket.

A műcsarnoki kiállítás elhunyt mestereink műveit be- mutató termek anyagának áttekintésekor megállapítható, hogy a nagy reprezentatív kiállítás anyagából nemcsak a tájképfestés több jellegzetes mestere hiányzik, de szó sincs a magyar történelmi festészetről se! A történelmi

festés értékéről lehet ugyan vitatkozni, de évtizedek nemzeti szempontból is föltétlenül szómba veendő mun- kásságát nullifikálni mégsem célirányos.

Székely Bertalannal és Madarász Viktorral nem merül ki a m a g y a r történeti festők sora. Madarász gyönyörű kisméretű Hunyadi Lászlót ábrázoló képétől eltekintve, nagy űrt m u t a t a műcsarnoki kiállítás a történelmi vo- natkozású festmények terén. Tiszteletreméltó szempont- jai mellett is hiányos képét adja az elmúlt 82 esztendő

m a g y a r festészetének. —er.

A M I S K O L C I L É V A Y E G Y E S Ü L E T T Á R L A T A I . A l i g zárult Bartus Ödön nagysikerű kiállítása, a Lévay József Közművelődési Egyesület képzőművészeti szak- osztályába tömörült művészek ezévben is megrendezték O R S Ó S F E R E N C : A H O R G Á S Z

Az Ernst-Múzeum kiállításáról

(15)

együttes kiállításukat, amely mint téli tárlat, Miskolc legkomolyabb és arányaiban is legnagyobb képzőművé- szeti eseményét jelenti. A városháza nagytermében ez- úttal 115 m ű t á r g y került kiállításra, amelyek gondos el- rendezésben kézzelfogható dokumentumai annak a hatá- rozott és nagyarányú fejlődésnek, amellyel a miskolci művészcsoport a város művészi életét és céljait jelen- tősen igyekszik gyarapítani.

A tárlat egyik legnagyobb meglepetése, hogy a női ki- állítók bámulatos felkészültséggel jelentkeztek ezen a tárlaton. Közöttük Kolár Nándorné palettája színekben

czöny K á l m á n , ez a fiatal miskolci festő fejlődésének ú j ú t j á t j á r t a meg. Imreh Zsigmond néhány színes, nagy foltokban dolgozó képei közül „Szobarészlet" című in- terieurjét jegyeztük fel. Jelenffy Lajos leegyszerűsö- dött és színeiből elveszett az a hidegség, amely eddigi képeit jellemezte. Selyebi Kiss Lajos, a miskolci akvarell- festők nesztora, több finom és hangulatos miskolci táj- részletet állított ki. Kossin János, Szabó Ferenc a m a g u k ú t j a i t j á r ó művészek. Balogh József érdekes pointillista modorával egy napsütéses sajóparti részletet festett meg. Szeghalmy Bálint, Fejes Tivadar, Thomán K á l m á n ,

O R S Ó S F E R E N C : Z Ú Z M A R A Az Ernst-Múzeum kiállításáról

egyre ékesebb és gazdagabb. Bizony Akosné nagyon szé- pen megkomponált képpel jelentkezett. Férjéről, néhai Bizony Ákosról festett portréja a m a g a egyszerűségében is szinte monumentális hatást vált ki. Vietorisz Mária a m u l t évhez képest ugrásszerű fejlődést mutat.

Petheőné Ertl Livia pasztell tanulmányfejein és portréin a legnagyobb gondosságot tapasztaljuk. Simái Imréné néhány finom és hangulatos tájképet küldött be. Meg- lepetés és egyben a miskolci közönség számára felfede- zés egy ú j festőnő, Farkas Eszter, aki mint Thorma János tanítványa áhítattal őrzi a híres nagybányai tradíciókat.

A festők közül első helyen emlékezünk meg Burány Nán- dornak egy kis vásznáról, amely muzeális érték. Döbrö-

Dala József törekvő művészek. Szándékosan hagytuk utoljára Bartus Ödönt és Meilinger Dezsőt. Bartus Ödön római t a n u l m á n y ú t j á t követő kiállításának néhány na- gyon szép képét küldte be a tárlatra. Feleslegesnek tartjuk ezeknek a képeknek másodszori értékelését, csak azt jegyezzük meg, hogy ezek között a képek között vé- leményünk szerint a „Claudius-féle vízvezeték r o m j a i "

és a „Nagy sánchegy" című képe a tárlat leghatásosabb darabjai. Külön kell megemlékeznünk Meilinger Dezsőről.

A festészeti tapasztalatok leszűrődése, a kifejezési eszkó zök leegyszerűsítése, a témamegválasztás öntudatossága fokozott mértékben jelentkezik most kiállított képein.

A téli t á r l a t után az egyesület Meilinger Dezső képkiállí-

(16)

tását rendezte meg. Minden kiállításnak megvan a maga különleges egyéni jellege. Meilinger mostani kiállítása többet ad egy esztendő munkásságánál, mert hozza azo- kat az átmeneteket is, amelyek művészi fejlődésének különböző szakaszait összekötik. A fejlődés vonalát egé- szen világosan lehet észlelni és követni ennek a tárlat- nak anyagán és fel lehet mérni azokat a távolságokat, amiket ez a gyorsan járó művész az utóbbi években meg- tett. Mint érdekességet és mint fő jellemvonást meg- állapíthatjuk, hogy a széles és a bátor ecsetkezelés, a formáknak a színekben való feloldása és a lényeg kere- sése jellemzik Meilinger festészetének legújabb állomá- sát, melynek megbízhatóságára és becsületességére, mint

gát. Két probléma jelentkezik ezeken az újabb képeken.

Az egyik a letört emberek, — a szegénység szimbolizá- lása, egyszerű, de szívbemarkoló eszközökkel, a másik ugyanezen képeken a plein-air színhatások kutatása és érdekes összekomponálása. Ezeken a képeken a cinóber- piros és a kék szín, valamint itt-ott a citromsárga és zöld színeinek domináló ereje egyszerre két nagy spanyol festőre emlékeztet: Zuloagára (a beállítás monumenta- litása tekintetében) és Goyara (a szuggesztív drámai erő tekintetében): Ez az összehasonlítás mit sem von le Meilinger eredetiségéből, aki a maga alkotó erejében mindinkább egyéni utakon jár.

Kóródy Béla.

O R S Ó S F E R E N C : C I R B O L Y Á K Az Ernst-Múzeum kiállításáról

minden eddigi kiállításában, úgy most is ott áll egy csal- hatatlan dokumentum: hatalmas csendélet, amely meg- győzően bizonyítja, hogy a festő tökéletesen birtokában van az ábrázolás művészetének minden úgynevezett

„konzervatív" és megbízható technikai eszközének. Ez a

„Nyulas csendélet", bár ez is merészen széles ecsetkeze- léssel készült, egyike a legszebb, legjobban kiegyensú- lyozott, legharmónikusabb színösszetételű képeknek, amelynek nyugalma, biztonsága és harmonikus szépsége a képet valósággal muzeális tárggyá avatják.

Ennek a virtuóz technikának eredményeit pompásan használja fel azokon a képein, ahol többet akar nyújtani a holt tárgyak ábrázolásánál, ahol gondólatokat, esz- méket akar velünk közölni. Egész sereg figurális kép teszi ki Meilinger Dezső legújabb munkásságának anya-

K I S H Í R E K . Bayor-Bayer Ágost műteremkiállítása.

A festő tisztelőinek nagy ö r ö m é r e vitéz Bayor-Bayer Ágost ' eztútal is megrendezte m ű t e r e m k i á l l í t á s á t . A g r a f i k a i l a p o k és festmények jelentősége messze túlesik egy m ű t e r e m szerény keretein. A k i t ű n ő művész b á t r a n á t v i h e t n é a b e m u t a t o t t anyagot egy k o l l e k t í v k i á l l í t á s területére, mert nemcsak b a r á t a i és tisztelői, h a n e m a nagyközönség legkényesebb igényeit is kielégíthette volna a gondosan összeválo- gatott, k i t ű n ő anyaggal. — A Független Művészek Társasága á p r i l i s h ó 5-én d. u. 5 ó r a k o r t a r t j a rend- k í v ü l i közgyűlését a W e s t e n d k á v é h á z k ü l ö n termé- ben. — A Műcsarnok Tavaszi Tárlatára a b e k ü l d é s i h a t á r i d ő n a p j a á p r i l i s 14.

(17)

Erdélyi művészek.

I. sorozat: Nagyvárad, Arad.

A m a g y a r közönségnek sejtelme sincs róla, m i l y e n gazdag, sokrétű és fejlődésképes az erdélyi m a g y a r művészet. Most, liogy. az anyagot összegyűjtjük, lát-

juk, m e k k o r a szolgálatot teszünk k ö z ö n s é g ü n k n e k , m i k o r b e m u t a t j u k az erdélyi művészek utolsó 10 évének termését. T n l a j d o n k é p e n N a g y b á n y á v a l kel- lene k e z d e n ü n k . Hiszen N a g y b á n y a é p ó g y m i n t a m ú l t b a n , lia nem is a k k o r a súllyal, r á n y o m j a bé- lyegét a m a g y a r művészek fejlődésére. H a mégis

léletesebben és tanulságosabban élvezheti m a j d kö- zönségünk az erdélyi művészek fejlődését a v á r a d i és aradi művészek megismerése n y o m á n . Sajnos, nincs t e r ü n k rá, h o g y k ü l ö n - k ü l ö n e l e m e z z ü k az egyes művészek jellegzetességeit, de mindenesetre sorát e j t j ü k a n n a k , hogy egy-egy k i v á l ó b b erdélyi művésszel ö n á l l ó a n is f o g l a l k o z z u n k . így m ó d u n k - b a n lesz a v á r a d i és a r a d i művészek k ö z ü l Rublctzky Géza szobrászművésszel és Tibor E r n ő festömüvész- szel b e h a t ó a n f o g l a l k o z n i . E z nem azt jelenti, m i n t h a a t ö b b i e k , pl. Ralogh István, a v á r a d i a k szinte i n t e r n a c i o n á l i s v i s z o n y l a t b a n ismert p i k t o r a ,

O R S Ó S F E R E N C : A B A L A T O N V I H A R - U T Á N Az Ernst-Múzeum kiállításáról

úgy h a t á r o z t u n k , hogy a n a g y v á r a d i és a r a d i festő- művészek b e m u t a t á s á v a l nyi'tjnk m e g a sort, a n n a k oka az, hogy a sorrend változtatása a m i közönsé- günket n e m zavarja meg, mert nagyon j ó l ismeri a n a g y b á n y a i művészet m i n d e n sajátosságát, jelle- gét, a m i leglényegében m a js ugyanaz, m i n t volt a 900-as években. N e m lehet t a g a d n i , hogy úgy a ma- gyar művészekre, m i n t a r o i n á n művészekre m a is hatással van N a g y b á n y a természetszemlélete és im- presszionista meggyőződésed A v á r a d i és az a r a d i művészek m u n k á i n is szemlélhető ez a hatás, mégis r e n d k í v ü l érdekes a n n a k megfigyelése, h o g y a n füg- getleníti m a g á t e b b e n a két e n i p o r u m b a n I m é g Te- mesvárt is b á t r a n i d e s z á m í t h a t j u k ) a ' m ű v é s z i fej- lődés a n a g y b á n y a i h a g y o m á n y o k t ó l . S o k k a l szem

vagy a népszerű Raráth M ó r i c és Macalik A l f r é d , de mások is nem á l l n á n a k u g y a n a z o n a n í v ó n , h o g y m ű v é s z e t ü k ne é r d e m e l n e m e g egy-egy kis tanul- m á n y t , c s u p á n a n n a k a jele, hogy a rendelkezé- s ü n k r e á l l ó o l d a l s z á m nem elegendő a h h o z , hogy b e h a t ó f i g y e l e m m e l k í s é r j ü k v a l a m e n n y i k i t ű n ő művész fejlődését. Mindenesetre azon leszünk, bogv a lehetőséghez képest m i n é l n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n sorakoztathassuk fel azt a nagy és értékes művész- gárd át, m e l y az anyaországtól függetlenül f e j l ő d ö t t az utolsó tíz esztendő alatt azzá az értékké, a m i t m a az ..erdélyi..művészet reprezentál. S o r á t f o g j u k ejteni a r o m á n művészek b e m u t a t á s á n a k is, mert a m a g y a r k ö z ö n s é g előtt soha sem volt k ö z ö m b ö s a - szomszéd n e m z e t e k k u l t u r á l i s fejlődése. A z t liisz-

(18)

szűk, hogy úgy a m i k ö z ö n s é g ü n k , i n i n t E r d é l y mű- vészeinek szolgálatot teszünk az erdélyi művészek sorozatos b e m u t a t á s á v a l .

E z ú t t a l a következő festőművészek egy-egy jelleg- zetes m ű v é t m u t a t j u k b e : Balogh István, Baráth M ó r i c , Belcznay István, Elefánt J e n ő , Macalik A l f r é d , Pataky S á n d o r , Pozsonyi J e n ő , Sima Dezső, Ványa I m r e és Wolf K á r o l y .

Itáliai levelek

Terza Mostra del Sindicato Fascista Belle Arti del Lazio.

Ü n n e p é l y e s keretek k ö z ö t t n y i l t m e g ez a kiállítás.

A z olasz k i r á l y nyitotta meg. J ó l esik v é g i g j á r n i a szépen rendezett termeket, h o l jórészt f i a t a l o k ju- tottak szóhoz. Csak így, egységes megjelenésben le- bet igazán t a n u l m á n y o z n i , m i t akar, m i l y e n céllal i n d u l a fiatal generáció.

Stíluskeresésünkben a tért és f o r m á t hangsúlyoz- zák. N a g y általánosságban így lehetne összefoglalni.

Ezen b e l ü l t ö b b és k ü l ö n f é l e hatások l á t h a t ó k . E g y i k mindenesetre az a k a d é m i á k s t u d i u m e m l é k e i , m e l y b e belejátszik sok inipresszionisztikus meglátás.

M i n d j o b b a n és j o b b a n j u t előtérbe a fal, sok a freskószerűen felfogott k é p . H a r m a d i k hatás a m a i olasz nagy mesterek, elsősorban Casorati hatása. D e csak hatása látszik, nem t u d t a k e l j u t n i ú j u t a k r a . V a n n a k mesterek, kik i r á n y t szabnak, utat mutat- n a k a f i a t a l o k n a k és ezeken az u t a k o n ú j mutat- sok, ú j p r o b l é m á k v á r n a k a f i a t a l o k r a . Egy-egy ilyen mester óriási hatással van a j ö v ő művészetére. C011- d o l j u n k csak Ferenczi K á r o l y r a ; viszont Székely-

B e r t a l a n stílusában n e m t a l á l t a k t a n í t v á n y a i ú j uta- k a t , ú j lehetőségeket. És így v a n Casorati is. Leszűrt, s o m m á z o t t s z í n k u l t ú r á j a befejezett egész; sem h o z z á t e n n i , sem elvenni belőle n e m lehet s így kö- vetni m e d d ő feladat.

Festői e l ő a d á s u k dekoratív. A f o r m á k k o m o l y rajz- tudáson keresztül összevonva j e l e n n e k m e g s a tér- éreztetést leegyszerűsített perspektívái f e l a d a t o k k a l igyekeznek m e g o l d a n i .

E z e k t ő l a festői f e l a d a t o k t ó l t á v o l á l l ó a n , de érde- kesen, v o n u l n a k fel a f u t u r i s t á k . K é p e i k e n a re- p ü l ő g é p , m i n t stílus a l a k í t ó tényező, ú j p r o g r a m o t ad. A levegő felső r é g i ó i b a n perspektíva és színhatá- sok felhasználásával k o n s t r u á l j á k m e g képeiket. Ha- tásuk m á r k ö z e l e b b áll a p i k t u r á h o z , m i n t a pla- k á t h o z . E z mindenesetre egy h a t á r o z o t t lépés előre.

Ú g y a festői, m i n t a szobrászati a n y a g b a n n a g y o b b k o m p o z í c i ó k a t n e m l á t h a t u n k . Természetes is, a m a i i d ő k n e m kedveznek ennek. A szobrok nagy részben t ú l m á r a szigorú t e r m é s z e t s t u d i u m o k o n , határozot- t a n egy ú j , stilizált, leegyszerűsített művészet ki- a l a k u l á s á r a engednek következtetni. Keleti, egyip- t o m i hatások is érezhetők. K ü l ö n ö s e n a faszobrá- szat v a n szépen képviselve. E n n e k egyik legkivá- l ó b b a l a k j a Kiss János, egyetlen m a g y a r művész, ki részt vesz ezen k i á l l í t á s o n . (La danzatriee, La ra- gozza seduta).

A g r a f i k a i a n y a g gazdag és változatos sok ú j tech- n i k a i e l j á r á s r ó l számol be. R é g i stílusok n y o m a i n sok szép artisztikus rézkarc, rézmetszet j u t o t t ki- állításra, viszont sok p é l d a van tus-, olaj-, kréta- rajz t e c h n i k á r a is.

Összegezve t e h á t , a m a i f i a t a l o k legegyszerűbb esz-

.... .

B R E N N E R L Á S Z L Ó : V I R Á G O K A Nemzeti Szalon csendéletkiállításáról

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :