Oda fő tisztelendő tudós Grosser János úrnak a' Magyar és Erdély országi kegyes szerzet' fő igazgatójának [...] midőn fő igazgatói hivatalára köz akarattal újolag megválasztatott augustus' 15. napján 1835

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)

II I A

FŐ TISZTELENDŐ TUDÓS

GROSSER JÁNOS ÚRNAK

A'

MAGYAR ÉS E R D É L Y O R S Z Á G I KEGYES SZERZET'

FÖ IGAZGATÓJÁNAK

í SS. MM. ÉS BÖLCSELKEDÉS* DOCTORÁNAK, 'S ÜGYAN EZEN KAR* EGYETEMI TAGJÁNAK ,

M I D Ó N

FÖ IG AZ GATÓI HIVATALIRA

K Ö Z A K A R A T T A L

ÚJÓLAG MEGVÁLASZTATOTT t

AVGUSTVS' 15. NAPJÁN

1 8 3 5.

. *

-11 I — — — I —

SZEGEDEN,

nyomatott Griitm János3 betűivel.

(4)

Admittitur ad Typuin Sxegedîni die 7-nia Auguati 1*35

C » r o 1 it ft Deák)' m. y. e. S. 1 Lec. D. L. et G. gua Rev. Lib. R*g

(5)

^

HC U4

•Xü*;r»*t r€l <>f<rro«i t!«bh?b A I l i bájos inger költi fel álmait A9 néma keblek' várakozásinak,

Es milly jelenségtol vidámul Olly igen a' szeretet' fohásza?

Intés mosolygott a' kegyes ég felől, 'S tüstént örömtől buzgva vivé szavát

A' hír dicsőségnek magasztalt Fénye közül emelintve tapsot.

(6)

—( 4

0 e' hatékony tapsnak igézetét!

Mint új időszak' mennyei zálogát Pompás öléből úgy ereszté Ormain át Buda' hősi környe.

Háromszor ingott Tátra' feszült sora, 'S bő josolatnak gerjedezési közt

Háromszor intézett köszöntést A' diadalt nevelő Dunához.

Szent ünnep áradt ennek esésivei, És a' Tiszának frigy üle habjain,

És hála' üdvén andalogni

* >< V* »•. ....

Látta Maros' folyadékit Erdély.

A' hála dalnak rezge varázslatin,

* «

'S a' dalhoz ömlést, nyájasan ihletet, A', szűz Camoenák' ajka nyújtott Díja gyanánt magasúlt tökélynek.

_ ^

(7)

'S mi szíves áldás, és mi gyönyör terűit Főkép tanyáik' nagy sikerű helyén,

Hol GROSSER ébresztő sugárként Őrzi javát az örök tavasznak ;

Hol űzve vadság' mostohaságait

t

Jámbor műveltség' kellemit élteti, . 'S megvédi bajt ontó vihartól

Lángja Honért, dobogó szivének.

Hiába küzdend a' csalatási gőg,

Melly ködbe vonván a' nemesebb tudást, Cseles titoknak hályogával

Fonja körűi az erény' határit;

Hiába tombolsz dőre szilajkodás, Hogy a' szabadság' józan Ítéletit

Rendzúzva megdönt vén emésztő Kárhozatot vetegess közöttünk:

: 4Í

II

(8)

-r

—( 6 > -

GROSSER' hatalmas lelke van ellened Ó boldog érzés' harmatival segít

Az ész' virultán, 's ép tanáccsal A' nevelés' csavarékony útján.

Négy ősz adózott már jövedelmiből Mióta kormányt tartva csak érted ég

Te hű kebelnek pontja, 's égi Gondviselés' szüleménye Közjó!

Érted sohajtoz, hogy ha beszédein A' hit' malasztit szivre csepegteti,

Érted, ha törvénynek hajolván Tisztre hevít koronás Urunkhoz;

Érted, ha súlyos gondja megyékre száll*

Vagy Pesten ápol jóra törő ipart,

»

Hol ime, fényt öntőleg ismét Érdemein ragyog a' dicsőség.

_ —

(9)

I n r rl.s>

~ Uj?

K J 1

N nc n- r L

P j j n m H H m v i i

—< r )—

' f t *

Egtoi sugarlott tisztelet ez, 's azért

Leng olly vidámság, 's olly öröm a' Hazán, Melly hódolás közt Disznek ismer Téged ügyünk' diadalma GROSSER!

H o r v á t h C z y r i l l w

kegyes Szerzetbeli, és in. t. társasági J. ta*.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :