Oda mellyel méltóságos, és fő tisztelendő Lonovics József úrnak csanádi püspöki székébe iktatásakor hódol a' kegyes szerzet' szegedi háza 1834

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)

O D A

MELLYEL

M É L T O S Á G O S , ES F Ő T I S Z T E L E N D Ő

U R N Á K

C S A N Á D I P Ü S P Ö K I S Z É K É B E

IKTATASAKOR

HODOL

A* K E G Y E S S Z E R Z E T '

S Z E G E D I H Á Z A 1 8 3 4.

y

i

i l

= = = =

S Z E G E D E N ,

nyomtatott Griintt Orbán Örök ó s e / n <í /.

(4)

Dir. Lycei, et Gymn. qu Libr. Regius.

(5)

Csanád! egednek fénykoré díszesül, 'S bontván az elmúlt kor' makacsait ködét

Nyájasb sugárzattal kecsegtet Képe az áldva nyiló jövőnek.

Gyötrő szorongás nem harapoz tovább, Sem jajt nem indít a' rideg árvaság,

Melly csüggve sorsának keservin

Többször epedt szomorú csapás közt.

Észhez simult már a' nyomor' ösztöne, S helyén az ádáz bareznak öröm lebeg;

Mert im ! ölelten tiszteléstől.

Most diadalt ül az Érdem ottan.

(6)

X I

- ( 4 ) -

Mint rózsatőből illat esők után:

Megyéd1 határin tiszta gyönyör terűi,

*'S czélt szabva buzgásod' hevének

Üdvhöz emel LONOVICS1 malasztja.

/

0 e1 Malasztnak mennyei díszletét!

Mi lelkes inger, inilly okos ápolás Ömlőiig hatásából, ha súlyán

Emberiség könyörül bajodnak.

Könnyekre lágyult szívvel ered feléd, (iát nem, sem aggás jóra leszólt tüzét

Meg nem fogyasztják, minden óra Boldogodást fakadoztat útján.

Eger! te szóialj, mért nehezült fohász, Setét panaszhang mért zokog ajk időn?

Látom : mi veszteség borongtat,

Már LONOVICS nem üdít ezentúl;

Fontolt szavának bája sem andalít Az istenesség1 szent nyomain tovább,

Erénye sem tükröz hatalmat Csalfa világ1 fonadéki ellen;

Q.C

3.7

(7)

Mint lelki Pásztor tudja: mi vész szövi Létünk' hajóját ostromival körül,

Ha habjain hő érzetinknek

A" magas ész' vezetéke lankad.

Ez mért irányzást ritka tökélyinek, Mellyck tudástól kapva szövétneket

Sikert nem omlandót hozának Sok hivatal' kitűnőbb nemének

0 ! milly igazság nyugtat Ítéletén 11a szítva jóhoz Pesten ügyet birál,

Egy pillanattal rendhez inti

A' panaszok' cselesűlt zavarját

Mint h a t , ha ihlett Szónokaid között Tanácsra gyúltan tapsra hevít Pozsony,

S majd józanon védett Szabadság, Majd Hit ömöl ragadó beszédén,

Midőn kitárván szelleme' kincseit Mint Hunniának férjfias Oszlopa

Bajt állva nagy szívvel törekszik Adni Szabályt unokák' korának,

(8)

UC ZJ

— ( 6 > —

0 ! nem , kit illy ép Nemzetiség tüzel, Azt szűk magánynak nem fedik árnyai,

Mint égi villám, olly dicsőén Küzd az idők' folyadékin által.

Jóllét azon pont, mellyre határtalan Gonddal verődnek keble' sugalmai,

'S ha áldozat szólít: csak akkor Látni Közért nemesűlten égni,

Nyilván csak akkor tündököl érdeme, MeIlyet szerénység fátyolozott előbb ,

"S gyümölcs csak akkor zseng ríi gyéből Tetteinek, valamerre fordúk

A t y á n k az áldást bokrosán érlelő

F e r e n c z kegyében látta: mi sorsra lépsz, Ha Azt, Kit olly sok táj dicsőit,

Árva Csanád! kebeledbe hozza.

0 ! vedd az Ország' lelkesedett Fiját Vedd nyilt karokkal, 's zárva öröm közé

Iktasd megyédnek fő helyére /

Nagy LONOVICS' magasúlt Személyét.

(9)

o

- ( 7 ) -

Majd 0 reád is, mellyeket a' Magyar Heven magasztal, lelke' tökéletit

Rád harmatozván, biztosítand Érieletet javaid' vetésin.

Örvendj! dicsőség várja határodat,

Melly, mint homályban fáklya, Honunk' egén Ölly tárgy ezentúl; mert nevünknek

Érdem adand ragyogást öléből _ /

H o r v á t h C z y r í I 1 a kegyes Szerzet' tagja.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :