Méltóságos Tajnai Tajnay Nep. János urnak ő császári, 's apostoli királyi felség' tanácsosának, midőn tekintetes, nemes Csongrád vármegye fő ispányi-helytartói méltóságába iktatnék teszteletűl ajánljá a' szegedi kegyes iskolák háza mindszent hó' 18-dik na

Teljes szövegt

(1)

M É L T Ó S Á G O S

T A J I A I •

Ü R N A K ,

Ő CSÁSZÁRI, 'S APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉG'

T A N Á C S O S Á N A K ,

MIDŐN

T E K I N T E T E S , N E M E S C S O N G R Á D V Á R M E G Y E '

FŐ I S P Á N Y I - H E L Y T A R T Ó I

M É L T Ó S Á G Á B A I K T A T N É K

T I S Z T E L E T Ü L A J Á N L Á

A'

SZEGEDI KEGYES ISKOLÁK HÁZA

MINDSZENT HÓ' 18-dik NAPJÁN

1 8 3 7.

SZEGEDEN,

n y o m a t o t t G R Ü N N J Á N O S ' b e t ű i v e l .

(2)
(3)

S z é p fényt derített a' haladókor e' Gyötrött hazának bús könyü lepte hős

Arczára, 3s ápolgatja a3 hő Nemzetiség3 feselő virányit.

De a' sikert, jó czélra vivő erőt, Hasznot, 's hatalmat Títusi szelleme

Teremti a' Főnek, ha fénylő

Székre nagy érdemeket magaszí af;

így mása nélkül bölcs Fejedelme szép Honnunknak, áldást szórni kegyes midőn

Téged borostyánnal ragyogío

T AJXAV tesz Fejivé Megyénknek.

(4)

Kit Őseidnek fénye, 3s erényei Már a3 becsülő hír3 deli szárnyain

Rég hordozának, 3s Bars sugárzó Lelki tulajdonaid' csudálta.

Boldog Megyénknek nézd örömérzetit, Mint repked a' hű szív ha keletkezik

Sejtése tündöklőbb jövőnek

Mint tör az érzet elő hevekre.

Mély hódolás és lángszeretett között Csongrád' babéros vénei, ifjai,

'S lelkes magyar Megyéknek Árpád Szülte nemessei gyűlnek egybe,

Sűrűn ragyognak Hunnusi arczokon

/ /

Osföknek áldó könyüi; mint mikor A3 harmat ékes gyöngye lankadt

Térmezeinkre le szállva csillog,

(5)

'S dicső Királynak' drága kegyelmeit Hálálja minden honfi, igaz becset

AJ jónak esmérvén, 's az érdem"

Tiszteletét kebelén tenyészti.

A" szűz Igazság boldogidőszakaszt Jósol Megyénknek, mert deli tetteid

Gyöngy életed3 keblén teremtek A' tudomány arany udvarában.

*

Elfoglalandó széked' özönsugár

Keríti, a3 melly KÁROLYI Grófnak a' Nagynak dicsőségéből áradt,

messzehatott diadalmi fénye.

De öszveforván az jeles érdemid' Fénytengerével, mennyei dicsszobor

Áll majd elő, melly't szent igazság

"S érdemek útjaiban vezérlesz.

(6)

Esmért hatalmas lelked elég kezes Hogy boldogító lesz kezeid közölt

A' terhelő kormány, 3s az áldás Gazdagon áradozik Megyénkre.

Itt nem halandó érdemeidkora, — Itt tetteidből sarjadozó füzér

Főn fényben úszó báj erényid*

Fogja kórul örömest övedznh

Minden konyu mellyé hálaadás, 's öröm Gördítle, a' jót, és igazat jővén

A3 vándor esdekelni, drága

Hír'', *á neved' életadója lészen.

itt a' dicsőség3 temploma, itt serény Csongrád arannyal rakja neved' ki, és

Nagy férjfiak3 sorába helyzt Őseid érdemivel fogodzóL

(7)

A' halhatatlanság3 koszorúja nem Csak véreseknek jut, ki hazája szent

Oltárain csend-áldozattal

4

Áll, neki is gyönyörűn virít az.

Ez áldozattal száz ezerek során Javítva méltán angyali tisztelet

Dijjába3 részesül, 's világi Léte lefolyta felé megérzi

Millyen szerencsés az kinek eltűnő Esthajnalán szép élete nem halel,

A3 báj erény3 pálmái nyilnak Tettei' tündökölő ölében.

Kövesse léptid' bokrosöröm derék Kormányozó! A3 kész kegyelem, szelíd

Érzés, igazság, tiszta erkölcs

Mély tudomány, szeretet, szerénység

(8)

Légyen kapocs melly egybecsatolja kik Kormányod áldást harmatozó paizsa

Alatt derültebb napjaiknak Éldelik életadó szakasszák

Tapsolva Csongrád' szózata e3 világ' Kétsarka környűl fény-koszorús neved'

Hirdetni nem szűnik, Js dicsőén Azt maradékinak általadni.

HUTTER ANTAL a* 1c egyes Szerzet tagja.

ege dini y O c t o b r i s 1837.

Admittitur ad Typum.

Carolus Deáky9 m. p.

e S. P. L. D L. et G. qi«a L. H. R.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :