Útmutató a Japánra vonatkozó online információforrásokhoz megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolok, szemlék, referátumok

m e n l u m o k 3 2 , 0 3% - a 1 9 8 0 é s 1 9 8 7 között. 3 0 , 8 4% - a 1 9 7 0 é s 1 9 7 9 között j e l e n t m e g .

A k é r ő k m e g o s z l á s a : e g y e t e m e k 3 6 , 2 7 % , i p a r v á l l a ­ latok 1 8 , 9 7 % , K + F i n t é z e t e k 2 0 , 4 0 % , k o r m á n y h i v a t a ­ lok 4 , 4 0 % , k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k 7 , 3 1 % , e g y é n e k 1 2, 6 4 % . A k é r é s e k t a r t a l o m s z e r i n t i m e g o s z l á s a : a l ­ k a l m a z o t t t u d o m á n y o k 2 6 , 9 9 % , b i o l ó g i a 2 3 , 9 1 % , fizika 1 8 , 5 7 % , a g r á r t u d o m á n y 6 , 6 5 % , o r v o s t u d o m á n y 1 5 , 0 8 % , e g y é b 8,86%.

A f o r g a l o m a d a t a i n a k t a n u l m á n y o z á s a arra vezet, hogy a " m a g f o l y ó i r a t o k " jól ö s s z e v á l o g a t o t t g y ű j ­ t e m é n y e k é p e s k i e l é g í t e n i az i g é n y e k n a g y r é s z é t . A saját h a s z n á l a t i s t a t i s z t i k a , a B L D S C é s az ISI h a s z ­ n á l a t i é s f o n t o s s á g i r a n g s o r a i n a k ö s s z e v e t é s é v e l k i ­ a l a k í t h a t ó a z o k n a k a f o l y ó i r a t o k n a k a listája, a m e ­ l y e k k e l ki k e l l e g é s z í t e n i az N S L g y ű j t e m é n y é t .

B e c s l é s e k s z e r i n t 2 5 0 0 0 f o n t o s t u d o m á n y o s és m ű s z a k i f o l y ó i r a t j e l e n i k m e g a n g o l n y e l v e n ; h a b á r e b b ő l 1 5 0 0 0 jár I n d i á b a ( 1 8 0 0 0 az ö s s z e s k ü l f ö l d i c í m ) , az o r s z á g e g é s z t e r ü l e t é n s z ó r ó d n a k szét é s n i n c s h a t é k o n y m e c h a n i z m u s e g a z d a g d o k u m e n ­ t u m á l l o m á n y h a s z n o s í t á s á r a . K i v e z e t ő u t a t j e l e n t h e t , ha a m e g l é v ő k ö n y v t á r a k r e g i o n á l i s h á l ó z a t o k b a t ö m ö r ü l n é n e k , a m e l y e k r e az I N S D O C t á m a s z k o d h a t ­ na. A j ö v ő b e n n e m c s a k a k o r s z e r ű t e c h n i k a a l k a l ­ m a z á s á r a kell g o n d o l n i , h a n e m a h a s z n á l ó i i g é n y e k f e l k e l t é s é r e é s b e f o l y á s o l á s á r a , m e g f e l e l ő m u n k a ­ s z e r v e z é s i é s f i n a n s z í r o z á s i e l j á r á s o k b e v e z e t é s é r e is.

KAHANJAI, A . - MUJOO-MUNSHI, U.: The document supply service ol INSDOC: an overview. - Interlendlng and Document Supply, 17. köt. 2. sz. 1 9 8 9 . p. 4 9 - 5 5 . /

(Papp István)

Útmutató a Japánra vonatkozó online információforrásokhoz

J a p á n ü z l e t i , g a z d a s á g i é l e t é r ő l j ó v a l k e v e s e b b i n ­ f o r m á c i ó n k v a n , m i n t p é l d á u l az E g y e s ü l t Á l l a ­ m o k é r ó l . A k ö v e t k e z ő k b e n á t t e k i n t j ü k a J a p á n r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z ó l e g f o n t o s a b b a d a t b á z i s o k a t .

Az adatbázisok

A D i a l ó g r e n d s z e r a d a t b á z i s a i k ö z ü l s o k t a r t a l m a z J a p á n r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t . J a p á n r a v o n a t k o z ó üzleti, g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó k e r e s h e t ő p é l d á u l a M o o d y ' s C o r p o r a t e N e w s - l n t e r n a t i o n a l , a D a n d B I n ­ t e r n a t i o n a l D u n ' s M a r k é t I d e n t i f i e r s , a F o r e i g n T r a d e a n d E c o n o m i c A b s t r a c t s , a W o r l d P a t e n t s I n d e x , a P T S D e f e n s e M a r k e t s a n d T e c h n o l o g y é s az A B I / I N F O R M a d a t b á z i s o k b a n . A C o m p e n d e x a d a t b á ­ zis 1 5 0 j a p á n f o l y ó i r a t o t d o l g o z fel, az I N S P E C által r e f e r á l t f o l y ó i r a t o k o r s z á g o k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t t e k i n t v e J a p á n a h a r m a d i k h e l y e n áll. A P T S P R O M T 6 0 j a p á n üzleti k i a d v á n y t referál, é s a k ö z e l m ú l t b a n k i b ő v ü l t a C o m l i n e k i v o n a t o k k a l is. A J a p á n r a v o n a t ­ k o z ó r e k o r d o k igen e g y s z e r ű e n , a 9JPN o r s z á g k ó d ­ d a l k e r e s h e t ő k k i . N e m r é g f e l v e t t é k a Dialóg a d a t b á z i ­ s o k k ö z é a J a p á n T e c h n o l o g y - t is.

A D o w J o n e s N e w s R e t r i e v a l S e r v i c e p l . a D o w J o n e s h í r s z o l g á l a t á n a k é s a K y o d o j a p á n h í r ü g y n ö k ­ ség j e l e n t é s e i n e k teljes s z ö v e g é t t a r t a l m a z z a .

A N e w s N e t - o n l i n e n a g y r é s z t s e h o l m á s u t t el n e m é r h e t ő - 3 0 0 a d a t b á z i s a k ö z ü l , a m e l y e k a l e g ­ k ü l ö n b ö z ő b b n e w s l e t t e r e k t e l j e s s z ö v e g é i t a r t a l m a z ­ zák, t ö b b m i n t 1 2 J a p á n üzleti é l e t é v e l f o g l a l k o z i k ( N e w E r a : J a p á n ; J a p a n e s e A v i a t i o n N e w s ; J a p á n H i g h T e c h R e v i e w ; J a p á n C o m p u t e r I n d u s t r y S c a n ; R o b o t N e w s ; K y o d o N e w s S e r v i c e ; N T T T o p i c s ; A s i a n I n t e l l i g e n c e ; J a p á n S e m i c o n d u c t o r Q u a t e r l y ;

J a p á n W e e k l y M o n i t o r ) . A k e r e s é s t e g y i d e j ű l e g v a l a ­ m e n n y i J a p á n r a v o n a t k o z ó a d a t b á z i s b a n is v é g r e lehet h a j t a n i . A N e w s N e t r e n d s z e r e n h o z z á f é r h e t ő k a J i j i P r e s s j a p á n h í r ü g y n ö k s é g n a p i hírei is.

A N e x l s r e n d s z e r által s z o l g á l t a t o t t teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k b a n s o k J a p á n r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó t a l á l h a t ó , é s v a n n é h á n y k i f e j e z e t t e n J a p á n r a s p e ­ cializált a d a t b á z i s is (Asahi N e w s S e r v i c e ; J a p á n E c o n o m i c J o u r n a l ; J i J i P r e s s T i c k e r S e r v i c e ; E a s t A s i a n E x e c u t i v e R e p o r t s ; N o m u r a S e c u r i t i e s I n t e r n a ­ t i o n a l ; K y o d o ) .

A Japánra vonatkozó specifikus adatbázisok A s a h i N e w s S e r v i c e .J a p á n r a é s D é l k e l e t - Á z s i á r a v o n a t k o z ó g a z d a s á g i , p é n z ü g y i , p o l i t i k a i é s m ű s z a k i híreket t a r t a l m a z . A N e x i s é s a D a t a s o l v e r e n d s z e r e ­ k e n é r h e t ő e l .

C o m l i n e . A n g o l n y e l v ű , n a p i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l ­ t a t á s T o k i ó b ó l J a p á n g a z d a s á g i és a c s ú c s t e c h n i k á k t e r ü l e t é n e l é r t m ű s z a k i e r e d m é n y e i r ő l . Az a d a t b á z i s ­ b a n t a l á l h a t ó i n f o r m á c i ó k f o r r á s a i : az O v e r s e a s Data S e r v i c e ( O D S - t e n g e r e n t ú l i a d a t s z o l g á l a t ) k u t a t á s a ; n a p i l a p o k ; tv; ü z l e t i f o l y ó i r a t o k ; i p a r i s z a k e m b e r e k ; e g y e t e m e k ; k o r m á n y k i a d v á n y o k . C s a k az u t o l s ó két h ó n a p a n y a g á t t a r t a l m a z z a . A z a d a t b á z i s h a s z n á l a t a m e g l e h e t ő s e n d r á g a . Az a d a t o k n y o l c k a t e g ó r i á b a v a n n a k c s o p o r t o s í t v a , a z é v e s e l ő f i z e t é s e g y k a t e g ó r i á r a 4 5 0 0 , m i n d a n y o l c r a p e d i g 17 7 0 0 d o l l á r .

J a p á n T e c h n o l o g y . A J a p á n T e c h n i c a l A b s t r a c t s n y o m t a t o t t k i a d v á n y n a k m e g f e l e l ő a n g o l n y e l v ű a d a t ­ b á z i s , a m e l y 6 0 0 j a p á n m ű s z a k i é s üzleti f o l y ó i r a t a l a p j á n d o l g o z z a fel a m ű s z a k i , t u d o m á n y o s és üzleti j e l l e g ű c i k k e k e t , az új t e r m é k e k r ő l é s k ö n y v e k r ő l szóló h í r e k e t , a v á l l a l a t o k r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t , a g a z d a s á g i k ö z l e m é n y e k e t .

204

(2)

T M T 3 7 . é * f . 1 9 9 0 . 5 . S I .

o

I

ül

o

•S

E k_ o c

Sl

c c a o a n

01

o c o o N

o a c o í

• b.

•° S

1

- <

B

>

O C 10 » E C í l J O EE

• £ ^

E £ o » ii u_ < u_

• « D l

15

«

N

•«

3 Hl <n

•n> X

<

z

1

a

S í

<v.

•O M o

0 1

c

9

t 2

> O

co

l-l .Ilii

• £ 2 2 * *

•s = - - u. _ >— o ~ ü >"

« IJ , o o í

ui m >• w m <u

« < z - z

•5

o o m

a •

:5 &

• s

u S o

ÜJS 5 Z

<o = c

a 5

C t Q Hl 01

™ E c e c

•o 5 S w » «*

1D 03 ro

5| ">. *.

— o o

«0

5

o

•z ű_ —

—- m (3 N

s g

G is

"O

P*J ŰJ

n! JC

CD Cl jt: <o

JC CD HD c ŰJ N

fi

a

- i 0 l-l B "

Dél

>- aki K

c a «B " D c

*

o r-j «B

> c

«B

o C

re

» E C

-ra -ra -•« «• •CB C öí E

k w

Q. *> rji Q

V 1 N -<n TI m <4

<

m O

a>

•6 :° 2

o 5 w

— ma)

>

(0

•o

C9 O - i <

a

•0) ,

2 c rí •=

N E

S J :

»

o E

í? g

í ! 8.3

3 M I - 1 3

n

B "

if

o o o -

II

o m > o

O

8 5

in O)

f ű s 1

- i

E »

2

. 1

1 J í

S Í

15

ü o

> t i 0)

Ü p j O KI

ÍÁ

o

I

£

2

ü

C n> —-

* • JS 2

T3 r-o n a)

— O 1 o

3 í £11 U

<o a io

Q n. E

— o

5 -

2 o

IC I

1 0 K CB

a t u

ff £

O VI

«

E 14

a m

•5 > a. ii

- ) c

0

o E

c

I 1

I N II Q O O) , -

n • i 5 N

E

S 6 S 5 3 3

- í - i O <u 3 <r>

205

L ^ ^

(3)

Beszámolok, szemlék, referátumok

a

>

__ N

E « "

3 c in

— o 01 CD > —

•* irt

n rese t> a

•o

- - s . •o y> tó

CM CM

CO

a a z a a

z

•o •> o

N 1

z a

cl) í

01

Z

•CO "D e m

«s

£0 -ai ifi N

£0 _

* -o 0>

B u

o o c a a a

ifi

I N I - J <

T - 3 - O I -

co -o •**»

a

>

c (S l ó C0 CTl

- • o

a> o

u

£

£ o I ES ^

O h s o z £

0) U

c=

£ . = - 0 1

ssSS

<M r (M i

Hl d , s - I I í CO Cl _ > 4

— « co >, 5 t i r o a o

< [ t ; s

Ifi

» >.

>

I fi

c •

3 £

^flí — c

g 5

2 a ' 5

4 £ « 5 °

nb

m c >•

-o •» -o

> . J £ >

A a "a

ü « 10

o

K £

W co a

5 o «

>.

Dl

ö o c .c 0 o O a> c

a 13 t-

M c 10 E 01 o o

c 0)

c ö co CO o. co o

T

-c -a co u o _•

1 LS O 2 £ (L

B o • 0 1 . O

10 öl z

-1 °

KI O JC un U H i -

Cd •g) a. 03 03 -a a 10 •10

£

Q.

'CD

a

dl 01 elé c

•o o> 01

ai U N

M •Ö •o m

«

f> <n

o ( 0 o o •a

03 <o CM o X

o 03 «-

a

10

cd

a a.

a) 10

z z z

0 3

a o

c • CO c

-3 E

CO d 0 3

CC CO co

o> 0 3 r— 0 1 *—

01 í z 03 dl

o ai

a a

3 ]

£ a -a

i

H

5

-<o « :™

— a. co

< 5 A

co c O

01

I s

S X

II LU

z z

mali'

C0

N o

mali' CM

01 o o CM

c C0

>-I I )

a

«

z o

10

to JC 586-

- i

d 0 z

o o Q CO 0 >- 586

-

>

V

o •o

0 cc 01 s o >l 1 - o 3

1 - JL U3 co z

0

-a

h-

a

»• o

LU c m X Z o "cü « s c ó f

s S | * í f

e ü)

g

S o o

h Z Í J N i

I 3

CJ 10

^co -n 5 io O Ol

> a

"cü 7

•01 11

co —

> . . ( 0

£" 2 JC

a s •«

M

_ o

• & £ w -d)

•01 ni

c fi • -

« £ É5

í S

> .aj Q !

3

5

c:

- t | Z

| C J : u

S ^ W «

U 03 — c

* I

10

'3 c c in"

J C ™ o i

J í ? - C CTl - C0 — i

Z - j Z - c C0

a

• 0 )

u >

£ <

- 10

< c co «

JC o

. O ^ 3 10 — 01

*z o 2 — O I-

í s

• « CO o c O CJ c • 5 t S

ffl O CM

- s o

(M

(4)

TMT 3 7 . é v t . 1 9 9 0 . 5 . sz.

J A P I O ( J a p á n P a t e n t I n f o r m a t i o n O r g a n i z a t i o n = J a p á n S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó s S z e r v e z e t ) . A n g o l n y e l v ű a d a t b á z i s a j a p á n s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k r ő l . K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e t a d e n n e k az O R B I T r e n d s z e r e n e l é r h e t ő a d a t b á z i s n a k , h o g y az itt t a l á l h a t ó i n f o r m á ­ c i ó k e g y r é s z é h e z m á s u t t n e m l e h e t h o z z á f é r n i .

J U f ( J i j i P r e s s T i c k e r S e r v i c e ) . J a p á n v e z e t ő g a z ­ d a s á g i h i r ü g y n ö k s é g é n e k a j e l e n t é s e i t e l j e s t e r j e d e l ­ m ü k b e n a N E X I S é s a N e w s N e t r e n d s z e r e k e n é r h e t ő k e l . Az a d a t b á z i s b a n t ő z s d e i i n f o r m á c i ó k , v á l ­ lalati e r e d m é n y e k , e g y é b üzleti é s p é n z ü g y i hírek t a l á l h a t ó k .

JOIS. A J a p á n I n f o r m a t i o n C e n t e r of S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ( J I C S T = J a p á n T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t ) a d a t b á z i s á n a k a n g o l n y e l v ű v á l t o z a t a az N T I S - s z e l k ö t ö t t l i c e n c m e g á l l a ­ p o d á s é r t e l m é b e n az U S A - b a n e l é r h e t ő . Az a d a t b á z i s a t u d o m á n y é s t e c h n i k a v a l a m e n n y i t e r ü l e t é t lefedi, b e l e é r t v e az o r v o s t u d o m á n y t , a g y ó g y s z e r é s z e t e t , a m e z ő g a z d a s á g o t é s a b i o t e c h n o l ó g i á t .

K y o d o . A l e g n a g y o b b j a p á n h í r ü g y n ö k s é g k ö z v e t i t i az á l t a l á n o s n e m z e t k ö z i h í r e k e t a j a p á n h í r k ö z l ő s z e r ­ v e k n e k é s a j a p á n h í r e k e t a k ü l f ö l d r é s z é r e . Az a d a t ­ b á z i s a N E X I S , a D o w J o n e s N e w s / R e t r i e v a l r e n d s z e ­ r e k e n , v a l a m i n t a D i a l ó g n é h á n y a d a t b á z i s á b a n é r h e t ő e k

N l k k e i T e l e c o m J a p á n N e w s / R e t r i e v a l . A z a d a t ­ b á z i s a k i e m e l k e d ő j a p á n ü z l e t i n a p i l a p , a N i h o n K e i z a i S h i m b u n a n y a g á t d o l g o z z a f e l , a m e l y a j a p á n p i a c r ó l é s v á l l a l a t o k r ó l n y ú j t i n f o r m á c i ó t . Az a d a t b á ­ zis a n g o l n y e l v ű v á l t o z a t a 1 9 8 6 - t ó l é r h e t ő el az U S A - b a n .

J e l e n l e g , m i n t l á t h a t ó , n a g y m e n n y i s é g ű i n f o r m á ­ c i ó f é r h e t ő hozzá a n g o l n y e l v e n J a p á n g a z d a s á g i é l e t é r ő l é s üzleti t e v é k e n y s é g é r ő l . A J a p á n r a v o n a t ­ k o z ó i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z ó a d a t b á z i s o k a t é s f ő b b j e l l e m z ő i k e t az 1. táblázat s o r o l j a f e l .

/ D O R M A N , P. H.: Online sources of Japanese Informa­

tion... A guide. - Database, 10. köt. 4. sz. 1 9 8 7 . p.

1 5 - 2 1 . /

(Nóvák Teréz)

Közigazgatási és vállalati információs rendszerek Japánban

A Joho Kanrí c. j a p á n f o l y ó i r a t 3 0 é v e j e l e n i k m e g a J a p á n T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t (Japán Information Center of Science and Technology = JICST) g o n d o z á s á b a n . T é m á j a az i n ­ f o r m á c i ó m e n e d z s m e n t , a m e l y n e m új f o g a l o m J a p á n ­ b a n s e m , d e m e g n ö v e k e d e t t é r d e k l ő d é s f o r d u l felé: a g a z d a s á g o s s á g k é n y s z e r e az i n f o r m á c i ó k h a t é ­ k o n y a b b h a s z n o s í t á s á t k ö v e t e l i m e g . A p é n z ü g y i for­

r á s o k b e s z ű k ü l é s e J a p á n k ö z i g a z g a t á s i r e n d s z e r é t is é r i n t i : az a l k a l m a z o t t a k s z á m á t c s ö k k e n t e n i , u g y a n a k k o r a s z o l g á l t a t á s o k s z í n v o n a l á t n ö v e l n i kell - a s z á m í t ó g é p e k é s s z e r ű é s k i t e r j e d t a l k a l m a z á s á ­ val. A z e l m ú l t é v e k b e n f o l y t a t ó d o t t az új i n f o r m á c i ó s e s z k ö z ö k é s t e c h n o l ó g i á k t é r h ó d í t á s a . A c s ö k k e n ő á r a k l e h e t ő v é t e t t é k , h o g y e g y r e t ö b b e n h a s z n á l j a n a k o p t i k a i t á r o l ó k a t , t á v m á s o l ó - b e r e n d e z é s e k e t , s z ö v e g ­ s z e r k e s z t ő s z á m í t ó g é p p r o g r a m o k a t .

A k ö z i g a z g a t á s i i n t é z m é n y e k é s a v á l l a l a t o k i n f o r ­ m á c i ó s s z ü k s é g l e t e i t i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t ó k ö z p o n ­ tok é s s z e r v e z e t e k s o r a elégíti k i . A z á l l a m a z o n b a n már 3 0 é v e c s a k a J I C S T - e t tartja f e n n i n f o r m á ­ c i ó s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t k é n t . Á l l a m i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l m é g a J a p á n S z a b a d a l m i I n f o r m á c i ó s Szer­

v e z e t (Japán Patent Information Organisation = JAPIO). A z O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r (National Diet Li- brary = NDL) o n l i n e h o z z á f é r h e t ő n e m z e t i b i b l i o g r á ­ fiai a d a t b á z i s t állit e l ő . 1 9 8 6 - b a n s z ü l e t e t t m e g a T u d o m á n y o s I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r e k O r s z á g o s K ö z ­ p o n t j a (National Centre tor Science Information Sys­

tems = NACSIS) az e g y e t e m e k i n f o r m á c i ó s i g é n y e i ­ nek k i e l é g í t é s é r e

A m a g á n s z f é r a f ő k é n t g a z d a s á g o r i e n t á l t i n f o r m á ­ c i ó s r e n d s z e r e k e t m ű k ö d t e t . M a g á n t u t a j d o n b a n v a n n a k a nagy n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i a d a t b a n k o k - p l . D i a l ó g , B R S - k é p v i s e l e t e i . J a p á n b e k a p c s o l ó ­ d á s a az i n f o r m á c i ó k v i l á g m é r e t ű á r a m l á s á b a m é g i n ­ t e n z i v e b b é válik, ha a J I C S T a T u d o m á n y o s és M ű s z a k i I n f o r m á c i ó s H á l ó z a t o k S z ö v e t s é g e t a g j a i s o r á b a lép.

Az a l á b b i a k b a n a r r ó l lesz s z ó , hogy az á l l a m é s a g a z d a s á g m i k é n t s z e r v e z i m e g i n f o r m á c i ó s r e n d ­ s z e r e i t s a j á t b e l s ő c é l j a i r a , é s h o g y a n h a s z n o s í t j a e z e k e t a k ü l s ő i n f o r m á c i ó k k a l e g y ü t t .

A közigazgatás Információs szervezetei J a p á n b a n a k ö z p o n t i k o r m á n y z a t m e l l e t t t e r ü l e t i k ö z i g a z g a t á s i r e n d s z e r m ű k ö d i k . A z o r s z á g 4 7 k ö z ­ i g a z g a t á s i e g y s é g b ő l ( p r e f e k t ú r a ) á l l , m e l y e k h e z 3 2 7 8 v á r o s é s k ö z s é g t a r t o z k , a m e l y e k é l é n h e l y i k ö z ­ i g a z g a t á s i t e s t ü l e t e k á l l n a k .

A k ö z p o n t i k o r m á n y i n t é z m é n y e k n é l 1 9 5 8 - b a n h a s z n á l t a k e l ő s z ö r s z á m í t ó g é p e t . (A M e t e o r o l ó g i a i Intézet volt a z első a l k a l m a z ó . ) A h a t v a n a s é v e k b e n a h e l y i k ö z i g a z g a t á s i s z i n t e k e n is m e g k e z d ő d ö t t a s z á m í t ó g é p e s í t é s (1. táblázat).

A k ö z p o n t i k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k n é l 1 9 8 4 ó t a c s ö k k e n a z a l k a l m a z o t t a k s z á m a , m i v e l m u n k a e r ő - m e g t a k a r í t ó s z á m í t ó g é p e s t e c h n o l ó g i á k a t a l k a l m a z ­ nak ( O M R - , O C R - b e o l v a s ó e l j á r á s ) , s o k r é s z f e l a d a t o t p e d i g k ü l s ő v á l l a l k o z ó k n a k a d n a k k i .

207

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :