A FID hírei megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

s z e r ű b b k e z e l ő r e n d s z e r e k m e g j e l e n é s e , a m i n d s o k o l d a l ú b b f e l h a s z n á l á s , a h á l ó z a t b a k a p c s o l h a t ó ­ s á g é s v é g ü l , d e n e m u t o l s ó s o r b a n a c s ő k k e n ő ár.

A k i á l l í t á s o n g a z d a g v á l a s z t é k k a l s z e r e p e l t e k a laptop PC-k, a m e l y e k e t e r e d e t i l e g arra t e r v e z t e k , h o g y az ú t o n lévő ü z l e t e m b e r e k n e k é s az o t t h o n is d o l g o z ó s z a k e m b e r e k n e k ne k e l l j e n m e g s z a k í t a n i u k m u n k á j u k a t . M i v e l e P C - k k a p a c i t á s a m á r - m á r m e g e g y e z i k az á t l a g o s P C - k é v e l (20 M B o p e r a t í v tár, 1 2 0 M B h á t t é r t á r ) , e g y r e i n k á b b h a s z n á l j á k ő k e t t e l e p í t e t t i r o d á k b a n is.

A z I F A B O az e g y r e n a g y o b b t u d á s ú zsebszámító­

gépek, elektronikus noteszek t e r e b é l y e s e d ő c s a l á d ­ ját u g y a n c s a k b e m u t a t t a . A f e j l e t t e b b e l e k t r o n i k u s n o t e s z e k m a már n e m c s a k h a t á r i d ő - v a g y t e l e f o n ­ s z á m - n y i l v á n t a r t á s r a a l k a l m a s a k , h a n e m p é l d á u l s z ö v e g s z e r k e s z t é s r e is. A v e l ü k v é g z e t t m ű v e l e t e k á t t ö l t h e t ő k P C - k b e , illetve n y o m t a t ó k s e g í t s é g é v e l k i n y o m t a t h a t ó k .

A g a z d a s á g i é l e t b e n , a v á l l a l a t o k v e r s e n y k é ­ p e s s é g é b e n d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k az idő, a g y o r s r e a k c i ó k é p e s s é g , a m i t a vállalati számítógép- hálózatok, a L A N - o k k i a l a k í t á s a , azaz a P C - k h á l ó z a t ­ ba s z e r v e z é s e n a g y b a n e l ő s e g í t . Az I F A B O b e m u t a t t a a L A N - b a s z e r v e z é s k o r s z e r ű l e h e t ő s é g e i t é s a hoz­

z á j u k t a r t o z ó s z o f t v e r e k e t is. A h á l ó z a t b a k a p c s o l t s z e m é l y i s z á m í t ó g é p e k a vállalati a d a t á l l o m á n y g y o r s , h a t é k o n y , á t t e k i n t h e t ő h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l é n t ú l m e n ő e n a t á v k ö z l é s i v o n a l a k I g é n y b e v é t e l e r é v é n e g y r e i n k á b b í n f o r m á c i ó l e k ó r d e z ő e s z k ö z ö k k é , a n a g y a d a t b a n k o k t e r m i n á l j a i v á v á l n a k .

A s z o f t v e r e k k ö z ü l a m i n d i n k á b b t ö k é l e t e s e d ő szöveg- és kiadványszerkesztő rendszerek r a g a d t á k m e g a l á t o g a t ó k f i g y e l m é t . T ö b b c é g m u t a t o t t b e k é p ­ f e l d o l g o z ó é s a r c h i v á l ó r e n d s z e r e k e t is.

A t á v k ö z l é s t e c h n i k a e l s ő s o r b a n k o r s z e r ű t e l e f o n - é s t e l e f a x b e r e n d e z é s e k k e l k é p v i s e l t e t t e m a g á t . T ö b b c é g m u t a t o t t b e mobil telefonokat, sőt t e l e f a x o t , bár a k i á l l í t á s n e m t ü k r ö z t e k e l l ő k é p p e n , h o g y a m o b i l t á v k ö z l é s m a a h í r a d á s t e c h n i k a l e g g y o r s a b b a n f e j l ő d ő á g a . E n n e k az lehet az o k a , hogy M a g y a r o r ­ s z á g o n e g y e l ő r e c s a k c s í r á j á b a n v a n m e g az a c e l - l u l á r i s r á d i ó t e l e f o n - a d ó h á l ó z a t , a m e l y k a p c s o l a t o t t e r e m t a m o b i l t e l e f o n k é s z ü l é k e k , v a l a m i n t a n y i l v á ­ n o s é s n e m z e t k ö z i t e l e f o n h á l ó z a t között. E r e n d s z e r k i é p í t é s é t h á t r á l t a t j a az is, h o g y m é g n e m z e t k ö z i l e g

s e m a l a k u l t ki e t e k i n t e t b e n e g y s é g e s m e g o l d á s é s s z a b v á n y .

F a x o k b ó l s z i n t é n b ő volt a v á l a s z t é k . M i n d a d d i g a z o n b a n , a m í g n e m v a l ó s u l m e g a v a l ó d i e l e k t r o n i k u s p o s t a , a P C - k e t o r s z á g o s h á l ó z a t b a b e k a p c s o l ó In­

tegrált S z o l g á l t a t á s o k a t N y ú j t ó D i g i t á l i s Hálózat (ISDN), a d d i g a t e l e f a x o k , e s e t e n k é n t a P C - k k e l k o m ­ b i n á l t t e l e f a x o k m a r a d n a k a g y o r s l e v é l v á l t á s l e g f o n ­ t o s a b b e s z k ö z e i .

Az i r o d a i e s z k ö z ö k é s b e r e n d e z é s e k t e r ü l e t é t t o ­ v á b b r a is a gyorsmásolók, a " x e r o x o k " u r a l t á k . T ö b b c é g s z í n e s v á l t o z a t o k a t m u t a t o t t b e .

A g y o r s m á s o l ó k k í n á l a t á b a n j e l e n t m e g az új, ha n e m is v a d o n a t ú j RISOGRAFIA ( j a p á n u l : r l s o = i d e á l i s ) . Ez á t m e n e t a x e r o x e l j á r á s é s az o f s z e t n y o m ­ t a t á s k ö z ö t t . E b e r e n d e z é s e k a x e r o x e l j á r á s h o z h a s o n l ó a n ö n m a g u k k é s z í t i k el az ú n : m e s t e r f ó l i á t ( f e l e t t é b b g y o r s a n ) , a m e l y r ő l a z u t á n t e t s z ő l e g e s p a p í r r a p e r c e n k é n t 1 3 0 m á s o l a t k é s z í t h e t ő - a k á r t ö b b s z í n ű n y o m á s s a l . A m e s t e r f ó l i a s z e r k e s z t h e t ő , t ö r d e l h e t ő , k i c s i n y í t h e t ő v a g y n a g y í t h a t ó , sőt j ó m i n ő s é g ű r a s z t e r e s f o t ó k h e l y e z h e t ő k el r a j t a . A z e l j á r á s g y o r s , p r o d u k t í v é s o l c s ó .

A v i l á g s z e r t e r o b b a n á s s z e r ű e n t e r j e d ő CD-ROM s e m m a r a d t ki a s z e m l é b ő l . Itt h i r d e t t é k m e g e l ő s z ö r a C D - R O M - o k h a z a i k é s z í t é s é n e k é s s o k s z o r o s í t á s á ­ n a k l e h e t ő s é g é t . C D - R O M - o n m e g j e l e n ő s z o l g á l ­ tatást, C D - R O M o l v a s ó t , l e k é r d e z ő r e n d s z e r t e g y a r á n t b ő s é g e s e n l e h e t e t t l á t n i . K i á l l í t o t t a k egy 5,24 c o l o s á t í r h a t ó o p t i k a i a d a t t á r o l ó t Is ( T M O ) , a m e l y n e k t á r o l ó k a p a c i t á s a o l d a l a n k é n t 3 2 5 M b á j t .

A P C - s v i s s z a k e r e s é s i l e h e t ő s é g g e l é s t á v m á s o l ­ h a t ó s á g g a l k o m b i n á l t m i k r o f i l m r e n d s z e r e k a r r a e n ­ g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a m á r t ö b b s z ö r e l t e m e t e t t m i k r o f i l m t e c h n i k a s e m halt m e g e g é s z e n .

V é g ü l a b u d a p e s t i k i á l l í t á s r ó l n e m h i á n y o z t a k a n a g y k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k á l l a n d ó s z e r e p l ő i , a l e v é l k e ­ zelő, P C - v e z ó r l é s s e l c í m e z ő , b ó r m e n t e s í t ő , l e v é l - b o n t ó s t b . k é s z ü l é k e k é s r e n d s z e r e k s e m .

A b u d a p e s t i I F A B O e g y é r t e l m ű e n j e l e z t e , h o g y f e l ­ t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l k ö z e l e d i k az e l e k t r o n i k u s i n f o r m á ­ c i ó k ö z l é s k o r a , s e t e k i n t e t b e n M a g y a r o r s z á g s e m m a r a d " k o r - s z e r ű t l e n " .

R e l c h G y ö r g y (Ipari I n f o r m a t i k a i Vállalat)

A FID hírei

A FID T a n á c s a 1 9 9 1 . á p r i l i s 1 5 - 1 6 - á n t a r t o t t a s z o k á s o s t a v a s z i ü l é s é t . A z ü l é s e n két m a g y a r részt­

v e v ő volt. Földi Tamás, a T a n á c s t a g j a é s Vásárhelyi Pál, a FID ö s s z e k ö t ő j e az E N S Z - s z e r v e z e t e k k e l és a m a r k e t i n g c s o p o r t e l n ö k e .

Új stratégiai terv

Ritva Launo e l n ö k a s s z o n y új s t r a t é g i a i terv v á z l a ­ tát t e r j e s z t e t t e a T a n á c s elé.

308

(2)

T M T 3 8 . évf. 1 9 9 1 . 7. sz.

A korszerű információs szakma e l n e v e z é s ű p r o g ­ ram s ú l y p o n t j a i a k ö v e t k e z ő k :

1. Üzleti, p é n z ü g y i é s Ipari I n f o r m á c i ó 2. I n f o r m á c i ó p o l i t i k a

3. I n f o r m á c i ó t u d o m á n y

4 . A l k a l m a z o t t i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a

5. I n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s és i n f o r m á c i ó s t e r m é k e k 6. I n f o r m á c i ó m e n e d z s m e n t

E p r o g r a m p o n t o k r a i r á n y u l ó a n k í v á n a FID a k ö v e t ­ k e z ő é v e k b e n :

• k o n g r e s s z u s o k a t é s s z e m i n á r i u m o k a t s z e r v e z n i ,

• k i a d v á n y o k a t m e g j e l e n t e t n i ,

• p r o j e k t u m o k a t k i d o l g o z n i ,

• o k t a t á s i é s k é p z é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n i ,

• s z a k é r t ő i h á l ó z a t o t k i é p í t e n i .

Az új s t r a t é g i a i terv s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k a t is előkészít. F o l y a m a t o s a n átalakítják a FID b i z o t t s á g i s z e r v e z e t é t , h o z z á i g a z í t v a az új p r o g r a m o k h o z . Ezt s z o l g á l t a az információs politikák és programok b i ­ z o t t s á g l é t r e h o z á s a , a m i t a T a n á c s már j ó v á h a g y o t t . V á r h a t ó a n a m e r i k a i v e z e t é s alatt m ű k ö d i k m a j d .

A s z e r v e z e t i á t a l a k u l á s fő h o r d o z ó i a s p e c i á l i s é r d e k c s o p o r t o k (SIG). J e l e n l e g hat i l y e n c s o p o r t m ű k ö d i k , az a l á b b i t é m á k b a n :

t> k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t i t a n á c s a d á s ,

• b a n k i , p é n z ü g y i é s b i z t o s í t á s i í n f o r m á c i ó ,

• v e z e t é s i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k ,

• r e n d s z e r e k é s s z o l g é l t a t á s o k m a r k e t i n g j e ,

• b i z t o n s á g - e l l e n ő r z é s i és k o c k á z a t m e n e d z s e l é s i i n f o r m á c i ó k ,

• i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k m e n e d z s e l é s é n e k o k t a t á s a . A T a n á c s t o v á b b i c s o p o r t o k l é t e s í t é s é t v e t t e t e r v b e az a l á b b i t é m á k r a :

• k ö r n y e z e t v é d e l m i i n f o r m á c i ó ,

• i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a ,

• k ö z i g a z g a t á s i i n f o r m á c i ó .

A s t r a t é g i a i t e r v v á z l a t k ü l ö n m e g j e l ö l o l y a n t e r ü l e ­ t e k e t , a h o l a FID p r o j e k t u m o k a t é s m á s t e v é k e n y s é ­ g e k e t t e r v e z :

• a h i p e r m é d i a az I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k t e r é n ,

• az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k k o m m e r c l a l i z á l á s a ,

• új i g é n y e k az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k k a l s z e m ­ b e n ,

• k ö r n y e z e t v é d e l m i a d a t b á z i s o k ,

a C D - R O M a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó b a n .

A p é n z ü g y i s z e m p o n t b ó l n y u g t a l a n í t ó é v e k u t á n 1 9 9 0 - b e n a FID p é n z ü g y i h e l y z e t e m e g s z i l á r d u l t , a f o r m á l i s m é r l e g 8 0 0 0 0 N L G t ö b b l e t e t m u t a t . E n n e k az e g y i k fele k ö v e t e l é s , m á s i k fele t a r t a l é k . M i n d e z j ó e s é l y t ad az új k i n c s t á r n o k n a k , a k i Roger Bowes, az A S L I B i g a z g a t ó j a .

Bizottsági hírek

• Az " I n f o r m á c i ó s f o r r á s o k m e n e d z s e l é s é n e k o k ­ t a t á s a " c s o p o r t 1 9 9 1 - b e n L j u b l j a n á b a n s z e m i n á ­ r i u m o t tart.

• A T a n á c s n é g y é v r e Róbert Klaverstílnt ( H o l l a n d i a ) v á l a s z t o t t a a T á r s a d a t o m t u d o m á n y i I n f o r m á c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t s á g e l n ö k é v é . A t i s z t s é g e t 1 9 7 8 é s 1 9 9 0 k ö z ö t t Földi Tamás t ö l t ö t t e be. A tit­

k á r s á g B u d a p e s t r ő l H á g á b a k ö l t ö z i k .

• Az Ipari T á j é k o z t a t á s i B i z o t t s á g (FID/II) 1 9 9 0 - 1 9 9 3 - r a s z ó l ó m u n k a t e r v é b e n a f e l a d a t o k között s z e r e p e l a k e l e t - e u r ó p a i Ipari I n f o r m á c i ó s i n t é z m é n y e k k e l v a l ó k a p c s o l a t e r ő s í t é s e , k o n f e ­ r e n c i á k s z e r v e z é s e é s p u b l i k á c i ó k m e g j e l e n t e t é s e . A N é m e t D o k u m e n t á c i ó s T á r s a s á g h a t n a p o s Ipar­

vállalati i n f o r m á c i ó s k o n f e r e n c i a s o r o z a t á n a k t e n ­ g e l y é b e n a FID/II k é t n a p o s ü l é s e áll. A r e n d e z ­ v é n y s o r o z a t o k t ó b e r 13. é s 1 9 . k ö z ö t t lesz B e r l i n ­ b e n é s k ö r n y é k é n .

• A FID o k t a t á s i é s k é p z é s i b i z o t t s á g a k e r e t é b e n é s a S y r a c u s e E g y e t e m k e z e l é s é b e n lévő o k t a t á s i a d a t b a n k ( c l e a r l n g - h o u s e ) é s h í r l e v é l s z e r k e s z ­ t ő s é g e 1 9 9 1 u t á n v a l ó s z í n ű l e g D á n i á b a k e r ü l . E r r ő l s i k e r r e l k e c s e g t e t ő t á r g y a l á s o k f o l y n a k : Dósa M á r i á t ó l Wormell Irén v e n n é át e m u n k á l a t o ­ kat.

(» A FID T a n á c s a e l h a t á r o z t a , h o g y e u r ó p a i r e g i o n á ­ lis b i z o t t s á g o t állít fel. Földi T a m á s n a k azt a j a v a s ­ latát, h o g y a FID d o l g o z z o n ki k e l e t - e u r ó p a i p r o g ­ ramot, a T a n á c s e l f o g a d t a , és az új e u r ó p a i r e g i o n á l i s b i z o t t s á g h a t á s k ö r é b e u t a l t a . N e m s z ü ­ letett v i s z o n t á l l á s f o g l a l á s az é s z a k - a m e r i k a i r e g i o n á l i s b i z o t t s á g ü g y é b e n .

ETO-hfrek

• Az E T O k i a d ó i v a l s i k e r e s e n h a l a d n a k a t á r g y a l á ­ s o k az E T O - k o n z o r c i u m l é t r e h o z á s á r ó l . Ezzel az E T O 1 9 9 2 - t ő l e l v á l i k a F I • -tol, é s ö n á l l ó s z e r v e z e t k e r e t é b e n m ű k ö d i k . K e v é s b é ö r v e n d e t e s , h o g y a N é m e t S z a b v á n y ü g y i S z e r v e z e t v i s s z a a d t a a F I D - n e k a n é m e t E T O k i a d á s i Jogát. M o s t új k i a d ó t k e r e s n e k . A r é s z b e n k ö z ü l e t i , r é s z b e n m a g á n k i ­ a d ó k t ö b b s é g e a z o n b a n bízik az E T O j ö v ő j é b e n , é s e b b e I n v e s z t á l n i Is h a j l a n d ó . K ü l ö n k é r d é s k é n t v e t ő d ö t t fel, h o g y ki kell d o l g o z n i a k e l e t - e u r ó p a i E T O - k l a d ó k c s a t l a k o z á s i feltételeit. A k o n z o r c i u m e l s ő t e r m é k e e g y új a n g o l n y e l v ű n e m z e t k ö z i k ö z é p k i a d á s lesz, a m e l y a l e g ú j a b b m a g y a r r ö v i d í ­ tett k i a d á s v á l o g a t á s á t Is f i g y e l e m b e v e s z i .

• 1 9 9 1 . m á r c i u s 5. é s 8. k ö z ö t t H a m b u r g b a n t a r t o t t a 5 5 . ü l é s é t a FID C / 3 B i z o t t s á g H. Arutz p r o f e s s z o r e l n ö k l e t é v e l . Az ü l é s e n m a g y a r r é s z r ő l Földi

Tamás vett részt. N a p i r e n d e n s z o c i o l ó g i a i , g a z ­ d a s á g i é s p e d a g ó g i a i o s z t á l y o z á s i p r o b l é m á k s z e ­ r e p e l t e k . A m u n k á l a t o k e r e d m é n y e i b e k e r ü l n e k az új a n g o l k ö z é p k i a d á s b a .

Rendezvények

• A z 1 9 9 0 . évi s i k e r e s h a v a n n a i k o n g r e s s z u s u t á n , a m e l y n e k a n y a g á t az E l s e v i e r K i a d ó r ö v i d e s e n

309

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

m e g j e l e n t e t i , már az 1 9 9 2 - b e n M a d r i d b a n t a r t a n d ó k o n g r e s s z u s e l ő k é s z ü l e t e i f o l y n a k . A 46. kong­

resszus o k t ó b e r 2 2 . é s 3 0 . között lesz. P r o g r a m j a v i s s z a t ü k r ö z i az új F I D - p r i o r i t á s o k a t . E l ő a d á s o k k a l

1991. októberig lehet j e l e n t k e z n i .

• A T a n á c s h a t á r o z a t o t h o z o t t egy m u n k a b i z o t t s á g f e l á l l í t á s á r ó l a FID 1 9 9 5 . évi c e n t e n á r i s r e n d e z v é ­ n y é n e k e l ő k é s z í t é s é r e . A k ö z p o n t i r e n d e z v é n y m e l l e t t a n e m z e t i t a g o k a t is f e l k é r i k Ilyen r e n d e z ­ v é n y e k s z e r v e z é s é r e . Ezek k ö z é p p o n t j á b a n n e a múlt, h a n e m a j ö v ő á l l j o n .

Nemzeti tárolókönyvtár: a finn megoldás

F i n n o r s z á g 3 3 7 0 0 0 n é g y z e t k i l o m é t e r e n f e k v ő 4, 9 millió l a k o s ú o r s z á g . J e l e n l e g h ú s z f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e v a n 1 0 2 0 0 0 t a n u l ó v a l . M i n d e g y i k i n t é z ­ m é n y n e k ö n á l l ó k ö n y v t á r a v a n . Tíz k ö z p o n t i s z e r e p ­ k ö r ű k ö n y v t á r m ű k ö d i k az o r s z á g b a n .

1 9 7 8 - b a n v e t ő d ö t t fel e l ő s z ö r e g y t á r o l ó k ö n y v t á r a l a p í t á s a , a k ö n y v t á r a k a t g y ö t r ő h e l y s z ű k e m i a t t . 1 9 7 9 - b e n a z O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m f e l k é r t e a Finn T u d o m á n y o s I n f o r m á c i ó s é s K u t a t ó K ö n y v t á r a k B i ­ z o t t s á g á t ( F i n n i s h C o u n c i l for S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n a n d R e s e a r c h L i b r a r i e s ) , hogy v i z s g á l j a m e g egy i l y e n k ö n y v t á r f e l s z e r e l é s i é s a n y a g i s z ü k s é g l e t e i t .

A b i z o t t s á g h á r o m l é p é s b e n j a v a s o l t a a k é r d é s m e g o l d á s á t :

• Ö s z t ö n ö z z é k a k ö n y v t á r a k a t a r e n d s z e r e s s e l e j ­ t e z é s r e . ( K i v é v e a k ö z p o n t i k ö n y v t á r a k a t , m i v e l e z e k á l l o m á n y u k n ö v e k e d é s é v e l f o l y a m a t o s a n t ö b b h e l y r e t a r t h a t n a k igényt.)

• A s e l e j t e z e t t a n y a g ó l s z á l l í t s á k egy k ö z p o n t i t á r o l ó k ö n y v t á r b a .

• A l a k í t s a n a k ki m a g a s s z í n v o n a l ú s z o l g á l t a t á s t a k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , h o g y m i n d e n d o k u m e n t u m h o z z á f é r h e t ő v é v á l j é k .

1 9 8 3 - b a n a m i n i s z t é r i u m k i a d t a a m u n k á t egy n e m z e t i t á r o l ó k ö n y v t á r t e r v e z é s é r e , arra s z á m í t v a , h o g y a k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á r a k Is é v i 1 5 - 2 0 ezer k ö t e t e t s z á l l í t a n a k b e .

1 9 8 9 - b e n j ó v á h a g y t á k a t ö r v é n y t az O r s z á g o s T á r o l ó k ö n y v t á r l é t e s í t é s é r ő l , é s a h e l y é t K u o p i o v á r o s b a n j e l ö l t é k k i . F e l ü g y e l e t é t az O k t a t á s i M i n i s z ­ t é r i u m r a bízták, a z z a l , hogy a s z a k - és a k ö z m ű ­ v e l ő d é s i k ö n y v t á r a k a r i t k á b b a n h a s z n á l t a n y a g a i k a t i d e s z á l l í t t a s s á k r a k t á r o z á s , f e l d o l g o z á s és s z o l g á l -

Tagsági ügyek

Az e l m ú l t h a t h ó n a p b a n 1 9 t á r s u l t tag j e l e n t k e z e t t f e l v é t e l r e , a f e l ü k L a t i n - A m e r i k á b ó l .

G o n d o k v a n n a k a n é m e t n e m z e t i t a g s á g k ö r ü l . A z u t á n , h o g y az N D K n e m z e t i t a g s á g a m e g s z ű n t , v e ­ s z é l y b e k e r ü l t az N S Z K n e m z e t i t a g s á g is, a k o r m á n y u g y a n i s m e g v o n t a a s z u b v e n c i ó t a N é m e t D o k u m e n ­ t á c i ó s S z ö v e t s é g t ő l .

- l - s

t a t á s c é l j á b ó l . A terv m e g v a l ó s í t á s a 5,4 m i l l i ó f i n n m á r k á b a ( 7 0 0 0 0 0 a n g o l font) k e r ü l t .

A g y ű j t é s felöleli m i n d a h a z a i , m i n d a k ü l f ö l d i k ö n y v e k e t é s f o l y ó i r a t o k a t , de n e m t a r t o z n a k a g y ű j ­ t ő k ö r b e az ú j s á g o k , az a u d i o v i z u á l i s d o k u m e n t u m o k é s a t ö r t é n e l m i é r t é k ű m ü v e k . É v e n t e 5 0 0 0 p o l c f o ­ l y ó m é t e r n y i s z ü k s é g l e t r e t e r v e z t e k . J e l e n l e g 2 8 0 0 0 m t ö m ö r r a k t á r i é s 2 0 0 0 m s t a b i l polc áll r e n d e l k e z é s ­ re, az á l l o m á n y t f u t ó s z á m o s j e l z e t t e l ellátva r a k t á r o z ­ zák.

Az á l l o m á n y t a V T L S {Virginia T e c h n i c a l L i b r a r y S y s t e m ) s z á m í t ó g é p e s r e n d s z e r r e l k a t a l o g i z á l j á k , a k a t a l ó g u s a r é s z t v e v ő k ö n y v t á r a k s z á m á r a g é p e n e l é r h e t ő . M i k r o f i l m k á r t y á n é s p a p í r m á s o l a t b a n s z o l ­ g á l t a t n a k .

K e z d e t b e n n y o l c f ő s s z e m é l y z e t t e l d o l g o z t a k . T e r v ü k az, h o g y a k ö z e l j ö v ő b e n ezt a l é t s z á m o t 1 6 - r a n ö v e l j é k .

M i n d e n d o k u m e n t u m az O r s z á g o s T á r o l ó k ö n y v t é r t u l a j d o n á b a k e r ü l ; v i s z o n t m i n d e n k ö l c s ö n z é s , m á s o ­ l a t k é s z í t é s i n g y e n e s . Az i g é n y e k t e l e x e n , t e l e f a x o n , s z á m i t ó g é p e n v a g y t e l e f o n o n n y ú j t h a t ó k b e .

A t á r o l ó k ö n y v t á r a t n e g y v e n évre t a r t j á k a l k a l m a s ­ n a k . T á v o l a b b i c é l j u k , h o g y a k ö n y v t á r c l e a r l n g - h o u s e - k é n t m ű k ö d j ö n . A f i n n U N E S C O B i z o t t s á g o l y a n l e h e t ő s é g e k r ő l Is t á r g y a l , h o g y az O r s z á g o s T á r o l ó k ö n y v t á r o l y a n k ö z p o n t t á v á l j o n , a h o n n a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t is el t u d n á k l á t n i .

/ J Y L H Á - P Y Y K Ö N E N , A.: A National Repesitory Library:

the Finnish solutlon. - Interlendlng and Document Supply, 18. köt. 3. sz. 1 9 9 0 . p. 9 8 - 1 0 0 . /

( I p p e r P á l n é )

310

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :