• Nem Talált Eredményt

I. Hővezetés - Kondukció

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "I. Hővezetés - Kondukció"

Copied!
24
0
0

Teljes szövegt

(1)

A hőtranszport modellezés elméleti alapjai

Tari Csilla – Szanyi János – Kovács Balázs

(2)

Bevezetés

Az energia egyik formája a hő, vagy hőmennyiség

Ennek földbeli eloszlásával és mennyiségének vizsgálatával a geotermika foglalkozik

Mivel a Föld hőmérséklet-eloszlása nem homogén, ezért az egyes régiók között hőátmenet/hőterjedés valósul meg. A hőátmenet a különböző hőmérsékletű testek közötti energia átmenet hőenergia formájában.

A hő (hőmennyiség) egyik testről vagy helyről más testre vagy helyre lényegében háromféle módon juthat. Például a forró teába tett kanál kiálló vége a hővezetés (kondukció) folytán melegszik fel, az alulról melegített víz felső rétegei elsősorban a víz áramlásával kapcsolatos hőáramlás (hőkonvekció) miatt válnak meleggé, az izzólámpa vagy napsugarak útjába helyezett hőmérő pedig túlnyomórészt a

hősugárzás (radiáció) miatt mutat felmelegedést.

(3)

I. Hővezetés - Kondukció

Hővezetés Hővezetés során a hő valamely anyagban a melegebb helyről a hidegebb felé úgy terjed, hogy makroszkopikus anyagáramlás nem jön létre; vagyis az

anyagban a molekulák, ill. atomok rendezett mozgást nem végeznek, hanem rendezetlen hőmozgásuk energiájának egy részét ütközések útján adják át a

Bevezetés

rendezetlen hőmozgásuk energiájának egy részét ütközések útján adják át a szomszédos részecskéknek.

A földkéreg szilárd kőzeteiben a hő túlnyomóan vezetés útján terjed.

(4)

I. Hővezetés - Kondukció

Furier-törvény

Kísérlet:

Két, párhuzamos, egymástól L távolságra lév ő , dt h ő mérséklet-különbség ű szilárd falfelület között a vezetés útján továbbadott h ő mennyiség Egyenesen arányos

- h ő mérsékleteséssel (dT) - id ő vel (t)

- id ő vel (t)

- h ő terjedésére mer ő leges keresztmetszettel (S) - h ő vezetési tényez ő vel ( λ

h

)

Fordítottan arányos

- falfelületek távolságával (l)

// feladatok h ő áram/ pm. H ő vezetési tényez ő je

h

dT

Q S t

λ l

= − ⋅ ⋅

(5)

I. Hővezetés - Kondukció

Hőmérsékleti-gradiens

Izoterma Az azonos h ő mérséklet ű pontok mértani helye az izoterma. Mivel a tér egy pontjában nem lehet egyszerre két különböz ő h ő mérséklet ezért az izotermák sohasem metszhetik egymást. A h ő mérséklet változás, egy testben, mindig az izotermára mer ő leges felület pontjai között a legnagyobb (az

izotermára fektetett normálison).

H ő mérséklet gradiens: a h ő mérséklet változás és az izotermák normálisában vett távolság hányadosa. A h ő mérséklet gradiens olyan vektor melynek iránya az izotermikus felület normálisának

irányával egyezik meg

lim

0 n

t t

grad t

n n

∆ →

Λ ∂

= =

∆ ∂

(6)

I. Hővezetés - Kondukció

A h ő vezetési tényez ő egy arányossági tényez ő a test h ő vezet ő képességére jellemz ő szám, skalárismennyiség. A h ő vezetési tényez ő tehát megadja az izotermikus felületre mer ő leges 1 m vastagságú réteg,1 m

2

felületén

egységnyi id ő alatt, 1 K h ő mérséklet különbség hatására, vezetéssel átáramlott h ő mennyiséget.

Hővezetési tényező

Értéke h ő mérsékletfügg ő λ = λ

0

(1+b*t)

ahol: λ

0

adott h ő mérsékletre vonatkoztatott h ő vezetési tényez ő

b kísérletileg meghatározható arányossági tényez ő

Kőzetek átlagos hővezető képessége

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

bazalt gránit dolomit homokkő agyag száraz homok

vizes homok

λ[W/m*K]

(7)

I. Hővezetés - Kondukció

Cél: A térben és időben változó hőmérsékletmező leírása a termodinamika I. és II.

főtétele és a Furier-törvény alapján

Hővezetés differenciálegyenlete

Termodinamika I. f ő tétele: dQ=dU+dW (rendszerrel közölt energia= bels ő energia növekedés + rendszer által végzett munka) Termodinamika II. f ő tétele: A h ő mindig

Y

''

Qy Qz''

δ τ

λ δ dy dz d x

QX' = h t τ

δ δ δ

λ δ dx dy dz d

x t t

QX h x

+

'' =

Termodinamika II. f ő tétele: A h ő mindig a magasabb h ő mérséklet ű hely fel ő l

áramlik az alacsonyabb h ő mérséklet ű hely felé

Vegyük az ábrán látható, dx, dy, dz oldalú, szilárd anyagban található elemi térfogati hasábot, és számoljuk ki a ki, és beáramló hőmennyiségek összegét.

X

Z

'

Qy '

Qz

(8)

I. Hővezetés - Kondukció

A Fourier-törvény szerint az x tengely irányában, a dz·dy felületen, melynek hőmérséklete t, igen kis dτ idő alatt beáramló hőmennyiség:

Mivel a hőmérsékleti gradiens a térelemben helyileg és időben is változik. A bekövetkezett változás dx út alatt:

Hővezetés differenciálegyenlete

'

X h

Q t dy dz d

x

λ δ τ

= − ⋅δ ⋅ ⋅ ⋅

bekövetkezett változás dx út alatt:

Ugyanezen tengely mentén a térfogatelemből dτ idő alatt a kiáramló hőmennyiség:

A térfogatelemben x irányban felhalmozódott hőmennyiség:

t t dx x δ + δ ⋅

δ τ δ δ

λ δ dx dy dz d

x t t

QX h x ⋅ ⋅ ⋅

 

 + ⋅

'' =

δ τ

λ δ

dx dy dz d x

Q t Q

dQX = XX = h 2 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

'' 2 '

(9)

I. Hővezetés - Kondukció

Hővezetés differenciálegyenlete

A térelem felmelegedése dτ idő alatt következik be, tehát a dQx hőmérséklet idő szerinti deriváltjával így írható fel:

Az elemi hasábban felhalmozódott hőmennyiség felírható a fajhő segítségével is.

A fajhő az anyagi minőségre jellemző fizikai mennyiség, ami megmutatja, hogy

x X

dQ t 



 δτ

= δ

A fajhő az anyagi minőségre jellemző fizikai mennyiség, ami megmutatja, hogy egységnyi tömegű anyag 1°C-kal való felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség.

A határátmenetet figyelembe véve a fentebbi egyenletek alapján:

1 dQ

c = m dt Mértékegysége:

 

oC kg

J

dt t

d τ τ

→ ∂

2

c

h 2

x

t t

dV dx dy dz

x

δ δ

ρ λ

δτ δ

 

⋅ ⋅ ⋅   = ⋅ ⋅ ⋅

 

(10)

I. Hővezetés - Kondukció

Hővezetés differenciálegyenlete

Az egyenletet rendezve megkapjuk a hővezetés differenciálegyenletét egydimenziós esetre:

Hasonlóképpen felírhatóak az y és z irányú hőmennyiségek:

2 2 h x

t t

c x

λ

δ δ

δτ ρ δ

=

2 2 h

x

t t

c x

λ

δ δ

δτ ρ δ

=

2 2 z

t t

z

δ δ

δτ κ δ

 

  = ⋅

 

Ahol, κ a hődiffúzivitási tényező, ami jellemzi az egyenlőtlen hőmérséklet- eloszlású test hőmérséklet kiegyenlítődésének sebességét.

.

x c x

δτ ρ δ

δτ z δz

h

c κ λ

= ρ

 

s m2 Mértékegysége:

(11)

I. Hővezetés - Kondukció

Hővezetés differenciálegyenlete

.

A hővezetés differenciálegyenlete háromdimenziós esetre megadja az összefüggést a hőmérséklet időbeli és térbeli változásai között

2 2 2

T T t t

κ

∂ ∂ ∂ ∂

 

= ⋅  + + 

 

Ha ismert a testben a hőmérséklet-eloszlás t=0 pillanatban (kezdeti feltétel), továbbá a test határfelületén a környezettel való hőkicserélődés mértéke

(határfeltétel), akkor az egyenlet megoldása szolgáltatja a hőmérsékleteloszlást bármely későbbi időpillanatban

2 2 2

T T t t

t κ x y z

∂ ∂ ∂ ∂

 

= ⋅  + + 

 

∂ ∂ ∂ ∂

   

(12)

I. Hővezetés - Kondukció

Egyrétegű homogén medence állandósult állapotú hővezetése

=0

Vegyünk tekintetbe egy z mélységű kétdimenziós

Hővezetés differenciálegyenlete - egyszerűsítések

Vegyünk tekintetbe egy z mélységű kétdimenziós homogén medencét. A medence hővezetési tényezője egységes λh. A medence

hőmérséklete a medence tetején állandó t2, míg a medence alján állandó t1. A

hőmérséklet csupán a z tengelyre

merőlegesen változik, vagyis az izotermikus felületek az x tengellyel párhuzamosak.

A falon belül a fal felületétől x távolságban kiválasztott dx vastagságú réteg esetén:

q= - λ ahol q az egységnyi felületre jutó hőfluxus W/m2

(13)

I. Hővezetés - Kondukció

többrétegű medence állandósult állapotú hővezetése

- Vegyünk egy z mélységű

kétdimenziós három rétegből álló medencét. A rétegek szorosan illeszkedjenek egymáshoz. Az első réteg vastagsága z1, a másodiké z2, a

Hővezetés differenciálegyenlete - egyszerűsítések

réteg vastagsága z1, a másodiké z2, a harmadiké z3. A rétegek hővezetési tényezői legyenek λ1, λ2, λ3. A

rétegek felületeinek hőmérséklete t1, t2, t3, t4

A stacioner hőáram esetében mivel minden rétegen ugyanaz a hőmennyiség áramlik át, így a következő összefüggések írhatók fel:

Egy réteges fal összes ellenállása egyenlő az egyes ellenállások összegével

(14)

II. Hőáramlás - Konvekció

Bevezetés

Hőáramlás során a hő a fluidum makroszkopikus részeinek áramlása, helyváltoztató mozgása következtében terjed, vagyis anyagáramlással járó energiatranszport.

Megkülönböztetünk természetes, vagy szabad konvekciót - amikor a közeg mozgását a különböző hőmérsékletű helyek között kialakuló sűrűség különbség hozza létre - és kényszerkonvekciót, amikor a fluidumot külső behatással

kényszerítjük mozgásra.

Hőátadási tényező Egy folyadékot határoló szemcsén átjutó hőáram, megegyezik a folyadékba időegység alatt

bevezettet vagy onnan elvont hőmennyiséggel.

Ha a szemcse hőmérséklete: tw

És a folyadék hőmérséklete: tf Akkor

Ahol α= hőátadási tényező (W/m2*K), és a folyamatot

meghatározó paraméterektől függ (folyadék fizikai tulajdonságai, áramlási viszonyok)

(15)

Hőátadási tényező meghatározása A hőátadás fenti képlete annál kevésbé helytálló minél nagyobb a hőmérsékletek különbsége és a felület nagysága.

Ezért célszerű bevezetni a lokális hőátadási tényezőt: α

x ami a hely függvényében mondja meg a hőátadási viszonyokat.

Hőátadási tényező

II. Hőáramlás - Konvekció

Ez a hőátadás Nusslet függvénye

A hőátadási tényező megadja, hogy 1m2 hőátadó felületen, 1 K hőmérséklet

különbség hatására mekkora hőáram alakul ki, illetve mennyi hő adódik át időegység alatt.

Ez a hőátadás Nusslet függvénye

(16)

A fentebbi törvény bevezetésével a konvekciós h ő átadás számítását csak látszólagosan tettük egyszer ű vé, mert a problémák összességét az α tényez ő meghatározásába vittük át.

A h ő átadási tényez ő igen sok anyagi, áramlástani és termodinamikai

tényez ő t ő l, illetve ezek kölcsönhatásától függ. Szükséges az

Hőátadási tényező

II. Hőáramlás - Konvekció

tényez ő t ő l, illetve ezek kölcsönhatásától függ. Szükséges az áramlás kvalitatív ismerete

Természetes áramlás: Az áramlást dönt ő en a h ő mérséklet és s ű r ű ség különbségek adják

Kényszerített áramlás: Ha az áramlás szivíttyúk ventillátorok stb.

okozzák

(17)

Áramlások fajtái

II. Hőáramlás - Konvekció

Lamináris áramlásnál az összes mozgásban lévő részecskék

sebességvektora párhuzamos, eloszlása parabolatörvény szerint változik. Az áramlási sebesség rétegesen, a fal menti nulla értéktől a maximális értékig,

parabolikus eloszlású

vmax

r

v

Turbulens áramlás: Itt a részecskék mozgáspályája tetszőleges, tehát a fő

áramlási irányban történő mozgás mellett többek között a falra merőleges

elmozdulással is számolni kell. Az áramlási sebességprofil hatványgörbe.

Turbulens áramkép kialakulása után a falra, illetve a falról a hőt a vezetés mellett első sorban az örvénylő

részecskék közvetlen hőtranszportja biztosítja. //Lásd mozi 14.

vmax

r

v

(18)

Hőátadás áramló folyadékot határoló felület mentén

II. Hőáramlás - Konvekció

A határoló felület jelentőssége: hőátadó felület + áramlás tulajdonságait befolyásoló geometriai test

Az áramló fluidumnak azt a rétegét, ahol a fal közelsége az áramkép ki alakulására hatással van, hidraulikai határrétegnek nevezzük. Határrétegnek, hidraulikai

A határréteg vastagságának definíciója egyébként önkényes. A réteg határát ott

szokás kijelölni, ahol az áramlási sebesség 99 %-os pontossággal közelíti az áramló fluidum főtömegét. A kialakuló áramkép és a hőmérséklet eloszlás között szoros összefüggés van.

értelemben, az áramlás főirányában vett sebesség komponensek intenzív

változásának rétegvastagságát nevezzük.

(19)

A Konvektív hőáramlás differenciálegyenlete

II. Hőáramlás - Konvekció

Vegyünk egy elemi hasábot a mozgásban lévő folyadékban. A mozgó folyadékelem hőmérsékletének teljes változása két tényezőből tevődik össze. Egyrészt időbeli változásból, másrészt a tér egyik pontból a másik pontba való elmozdulás

következtében fellépő változásból.

Az eddigiekben leírtak alapján a konvektív hőátadást meghatározó paraméterek:

dT T T dx T y T dz T

w gradT

d x d y z t

δ δ δ δ

τ δτ δ τ δ τ δ δτ

∂ ∂

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ = + ⋅

∂ ∂

Az eddigiekben leírtak alapján a konvektív hőátadást meghatározó paraméterek:

Ahol: w=áramlási sebesség eloszlása

µ=dinamikai viszkozitási tényező, és a folyadék fal határán fellépő surlódástól függ

Φ=határoló felület geometriája (l1,l2 stb. a geometriai méretek)

(20)

A Konvektív hőáramlás differenciálegyenlete

II. Hőáramlás - Konvekció

Ebből következik, hogy az áramló folyadékban a hőmérsékleti tér a sebességtől is függ

Ezért a mozgó folyadékelem hőmérsékletének teljes változásához szükséges a folyadékmozgás differenciálegyenletének levezetése (az egyenletben szereplő

ismeretlen w ,w ,w változóknak, az-az a térelemben áramló folyadék x, y, z irányú ismeretlen wx,wy,wz változóknak, az-az a térelemben áramló folyadék x, y, z irányú sebesség összetevőjének meghatározása)

Elv: Newton II. főtétele F= m*a

Amelyhez figyelembe kell venni az elemi hasábra gyakorolt erőket, de ettől itt eltekintünk

(21)

III. Hősugárzás - Radiáció

Hősugárzás útján hőenergia juthat egyik testről a másikra anélkül, hogy a testek közti teret anyag töltené ki, vagy hogy az anyagi közeg észrevehetően

felmelegedne. A hő a sugárzó test molekuláinak vagy atomjainak hőmozgása következtében kibocsátott különböző hullámhosszú elektromágneses rezgések formájában terjed.

Hőtermelés esetén az elemi hasábban a hőmennyiség:

dQ = A dV dt ⋅ ⋅

Ahol A az egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt termelt hőmennyiség

A fajhőre vonatkozó ismereteket felhasználva felírható a hőmérséklet változása hőtermelés esetén:

Vagyis a hővezetés differenciálegyenlete abban az esetben, ha hőtermelés is van:

Ahol A az egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt termelt hőmennyiség

T A

t c ρ

=

2 2 2

2 2 2

T T T T A

t κ x y z c

ρ

= ⋅ + + +

(22)

A hőátadási folyamat matematikai leírásának problémái

IV. Hőátadás alapegyenlete

A hőátadási folyamatok matematikai leírásához nagyon sok egyszerűsítő feltételt vettünk figyelembe (pl. a folyadék összenyomhatatla, az áramlás állandósult, a folyadék hőmérséklete a belépési keresztmetszetnél állandó stb.)

Gyakran ezen egyszerűsítő feltételek nem valósulnak meg, és ez lényegesen befolyásolja a hőátadás módját, ezért az analitikai módszerek nem egyeznek a tapasztalattal

Ezért a hőátadást olyan félempirikus egyenletekből számoljuk ki, amik kísérleti tapasztalatok alapján vannak fölállítva

Ilyen félempirikus egyenletek:

A Nusslet szám olyan kifejezés amely az áramló közeg és a fal határán végbemenő hőátadásra jellemző.

A Prandtl szám a hőátadás hatásfok jellegű anyagi jellemzőit foglalja magába

A Re szám a tehetetlenségi erő és a belső súrlódási erő hányadosa:

A Grashoff szám a térfogategységre eső felhajtóerő és a belső súrlódási erő hányadosa:

(23)

Processing Shemat bemutatása

V. Hőtranszport modellezés

Processing Modflow kiterjesztése hőtranszport modellé

Új lehetőségek: hőtranszport ,anyagtranszport, kémiai reakciók különböző T-n

numerikus modell: a Konvekció és kondukció alapegyenletének közelítő, nem egzakt megoldásai

A numerikus megoldások mind időben, mind térben szakaszolják a lezajló folyamatokat úgy, hogy az egyes szakaszokon belül a számításhoz szükséges paramétereket állandónak tekinti

véges differencia módszer: a modellezett teret véges differencia módszer: a modellezett teret tetszőleges darabszámú, de azonos eloszlású , egymással érintkező téglatest alakú elemekre

bontjuk, Konvekció és a kondukció alapegyenletét leíró parciális differenciál-egyenletet differencia egyenletté alakítjuk és az egyes elemek közötti hőátadási folyamatokat numerikus, iteratív eljárásokkal megoldjuk

Négy rétegből álló rendszer véges differencia

elemekre bontása (CHIANG és KINZELBACH, 1999)

(24)

Köszönöm a figyelmet!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Emil emberré és férfivá fejlődése egybeesik, azáltal hogy ember, egyben férfi is, míg Zsófiát csak nőnek nevelik, ugyanis ember és nővolta ellentmondanak egymásnak –

A leíró változók és a fitoplankton összetétele közötti kapcsolat jellemzésekor konkrétan azt vizsgáltuk, hogy a leíró változók egyes kategóriáiba sorolható tavak

Új típusú autoantitestek közül a CD-ben felfedezett pancreas (proteoglikán) elleni (PAB), és felnőttkori colitis ulcerosában leirt kehelysejt elleni antitest

tekintetében általában nem nagyobb az egyes törzsek közötti különbség, mint az azonos törzsön belül a három tenyészet állatai között található differencia. ,\ piberi

A kis- és aprónyomtatványok többségének külön- leges könyvészeti és forrásértéke van. Kijelenthe- tő, „hogy a kisnyomtatványok forrásértéke és

parciális asszociációs együtthatók, segítségükkel feltárhatók az olyan látszólagos asszociációs kapcsolatok, amikor például az A és a B ismérv közötti asszociáció

A szerző bemutatja a változó szezonalitás modellezésének egyik lehetséges módját, nevezetesen a csillapodó rezgést leíró egyenletet, mely feltételezi, hogy a

A cím arra utal, hogy logikai értelemben igaz a mondat a képről, hiszen ha minden ló átugrott a farönkön, akkor a lovak részhalma- zára, néhány lóra is igaz, hogy