Új gyártmányok, prospektusok megtekintése

Teljes szövegt

(1)

ÚJ GYÁRTMÁNYOK PROSPEKTUSOK

A z O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r K ö n y v t á r t u d o m á n y i é s M ó d s z e r t a n i K ö z p o n t ( O S Z K - K M K ) K ö n y v t á r t u ­ d o m á n y i S z a k k ö n y v t á r a - a z O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r r a l e g y ü t t m ű k ö d v e - g y ű j t i é s f e l t á r j a a k ö n y v t á r i é s t á j é k o z t a t ó m u n k a g é p e s í t é s é t s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k , k é s z ü l é k e k p r o s p e k t u s a i t .

A p r o s p e k t u s t á r g y a r a p o d á s á r ó l f e l v i l á g o s í t á s t a d : a z O S Z K - K M K K ö n y v t á r t u d o m á n y i S z a k k ö n y v t á r a ( B u d a p e s t I.. B u d a v á r i P a l o t a F é p ü l e t , 1 8 2 7 ) . T e l e t o n : 1 7 5 - 7 5 3 3 / 2 6 3 .

L e g ú j a b b s z e r z e m é n y e i n k :

B ú t o r o k

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

A n y a g m o z g a t á s i és C s o m a g o l á s i Intézet PROD k a p c s o l h a t ó p o l c o s állvány 1 : 1 6 3 E i c h m ü l l e r / N S Z K Könyvtári berendezési katalógus 1 9 8 9 1:124 F a l c o F a k o m b i n á t BÜROTÉKA i r o d a b ú t o r - c s a l á d 1 : 2 1 2 L e u w i c o / N S Z K PRO M S Y S T E M számitógépes m u n k a h e l y 1 : 2 1 5

M e z ő g é p i p a r i Szövetkezeti Vállalat T ö m ö r r a k t á r i gördülöállvány 1 : 2 1 3 M o h a w k M i d l a n d / U S A Emeletes kutatóhelyek (carrel) 1:214 M o h a w k M i d l a n d / U S A Formatervezett olvasóasztal 1:214 R e p o d r a f t / U S A Irodai forgószékek 1 ; 2 i 6

Audiovizuális t e c h n i k a

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

E l e k t r o m o d u l D i n a m i k u s lejhallgató m i k r o f o n n a l 2 : 1 7 6 E l e k t r o n o d u l Vállalat KATHREIN műholdvevő rendszer 2 : 1 7 4 Largo Szolgáltató G m k E l e k t r o n i k u s tejhallgató tartó 2 : 1 7 5

O r i o n O r i o n MECSEK fekete-tehér televízió 2 : 1 7 8

T e s l a / C s e h s z l o v á k i a Beltéri m i i a n y a g házas h a n g s u g á r z ó 2 : 1 7 5

Á l l o m á n y v é d e l m i b e r e n d e z é s e k

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

B ö r k e r Vállalat C O M B O R E L L A s p i r á l o s kötészeti (üzőgép 3 5 4 E l e k t r o n i k a i Fejlesztő Vállalat H o r d o z h a t ó a d a t g y ű j t ő c s a l á d 3 5 5 Elektrovill P Í R O M A T a u t o m a t i k u s tűzjelző berendezés 3 57 Hardszoft PSION ORGANISER II kézi v o n a l k ó d o l v a s ó 3 59 K ö z é p - d u n á n t ú l i Gázszolgáltató M E M O a d a t g y ű j t ő rendszer 3 6 0 M i c r o s y s t e m V o n a l k ó d o l v a s ó terminál 3 58 P e n f l e x / N S Z K UNIPEN lábpedálos v o n a l k ó d o l v a s ó 3 5 3 P r o c o n l r o l V o n a l k ó d o l v a s ó eszközök 3 5 6

4 3

(2)

ÚJ gyártmányok, prospektusok M i k r o f i l m t e c h n i k a

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

A g f a / B e l g i u m AGFA COM filmek előhívó b e r e n d e z é s e 4 : 6 5 A g l a / B e f g i u m AGFA k a l a l ó g u s m á s o l ó rendszer 4 : 6 6 A m i t e c í i / U S A K ö n y v k i m é l ö mikrafilmfelvevő 4 : 7 1 c m m / F r a n c i a o r s z á g PILOTE m i k r o k á r t y a - o l v a s ó 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g DUO kép a képben m i k r o k á r l y a - o l v a s ó . 4 : 7 0

c m m / F r a n c i a o r s z á g SCOUT z s e b m i k r o k á r t y a - o l v a s ó 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g D I P L O M Á I É hordozhaló m i k r o k á r l y a - o l v a s ó 4 : 7 0

c m m / F r a n c i a o r s z á g SAFARI hordozható m i k r o k á r t y a - o l v a s ó 4 : 7 0

c m m / F r a n c i a o r s z á g DAUPHIN m i k r o f i l m o l v a s ó 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g LUF motorizáll c a r t r i d g e - o l v a s ó 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g MILEC h o r d o z h a l ó mikrofilmolvasó (állványra szerelhető) 4 : 7 0

c m m / F r a n c i a o r s z á g E M B 1 6 / 3 5 m i k r o f i l m - v i s s z a t e k e r ő 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g LEM a p e r t ú r a k á r f y a - n é z ő készülék 4 : 7 0 c m m / F r a n c i a o r s z á g C T m i k r o f i l m m á s o l ó készülék (nappali fény üzemmód) 4 : 7 0

c m m / F r a n c i a o r s z á g DZ diazomásoló 4 : 7 0 l l f o r d / S v á j c C I B A C H R O M E MICROGRAPHIC szines m i k r o f i l m 4 : 5 9

M i r o f o r m und G r a p h i k / N S Z K MIGRA c é d u l a k a t a l ó g u s mikrotilmfelvevö 4 : 6 8 SMA S c h a u t / N S Z K SMA Vario normálpapír o l v a s ó - n a g y í l ó 4 : 6 7 ZeutSChel/NSZK M i k r o f i l m - s o k s z o r o s i f ó (nappali fény üzemmód) 4 : 6 9

R e p r o g r á f i a

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

C o n t r o l l e d A c c e s s L l d / A n g l i a C A S H K A R D a d a t g y ű j t ő - m ű k ö d t e t ő rendszer másológéphez 5:11 1

Controlted A c c e s s / A n g l i a COPYVEND számlakészítö másológéphez 5 : 1 1 1 Controlled A c c e s s / A n g l i a M á s o l ó g é p - e l l e n ő r z ő rendszer 5:11 1

M e s s e r l i / N S Z K HIFAX 25 távmásoló hivószámfárolóval 5 : 1 1 2 M e s s e r l i / N S Z K HIFAX 45 távmásoló A 4 - e s formátumhoz 5 : 1 1 2 M i n o l t a / J a p á n MINOLTA A 6 / A 3 - a s színes g y o r s m á s o l ó 5 : 1 1 4 M i n o l t a ' J a p á n MINOLTA szimultán szines g y o r s m á s o l ó 5 : 1 1 4

M i n o l t a / J a p á n MINOLTA asztali másológépek 5 : 1 1 4 M u l l i g r a p h i c s / U S A Sokszorosító iroda b e r e n d e z é s e i , gépei 5 : 1 1 3

N i t s u k a / J a p á n M á s o l ó - és távmásológép 5 : 1 1 5 Ránk Y e r o x / A n g l i a XEROX 1 0 6 5 g y o r s m á s o l ó 5:5 Ránk Y e r o x / A n g l i a XEROX 5 0 4 6 t ö b b l u n k c i ó s másológép 5:5

R i c o h / H o l l a n d i a RICOH FAX távmásoló 5 : 1 1 7 Sharp J a p á n SHARP C X - 5 0 0 0 szines g y o r s m á s o l ó 5 : 6 6

S h a r p / J a p á n SHARP 5 színnyomású g y o r s m á s o l ó 5 : 6 6 S h a r p / J a p á n SHARP l a p ó s s z e h o r d ó s másológép 5 : 6 6 S h a r p / J a p á n SHARP nagy s e b e s s é g ű másológép 5 : 6 6 S h a r p / J a p á n SHARP hordozhaló t á s k a m á s o l ó g é p 5 : 6 6

K ö n y v t á r i a d a t b á z i s o k

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

C A S / U S A CAS adatbázis használói P C - d e m o l e m e z e 9 : 2 0 (bemutató hajlékonylemezzel)

Dialóg Inlormation S e r v i c e s / U S A K n o w l e d g e index használói demolemeze (bemutató hajlékonylemezzel) 9 : 2 1 Dialog/USA DIALÓG használói PC-demolemez (bemutató hajlékonylemezzel) 9 : 2 2

Finsbury D a t a / A n g l i a TEXTLINE üzleti információs adatbázis 9 : 3 2 Information R e s o u r c e s Publ / U S A ERIC M I C R O s e a r c h PC-adatbázis 9 : 2 5 I n f o t e r m / A u s z t r i a T e r m N e l terminológiai adafbázis 9 : 2 8 Központi Statisztikai Hivatal K S H s z a k i r o d a l m i a d a l b á z i s a 9 : 2 6 L e a r n e d I n f o r m a t i o n / A n g l i a MEDLINE C D - R O M adatbázis 9 - 2 3 L i b r a r y ol C o n g r e s s / U S A LOCIS a Library of C o n g r e s s információs rendszere 9 : 3 0

4 4

(3)

TMT 3 7. é v f . 1 9 9 0 . 1. s z .

L i b r a r y of C o n g r e s s / U S A SCORPIO az LC állományának adatbázisa 9 : 3 0 L i b r a r y of C o n g r e s s / U S A M U M S az LC központi gépi katalógusai 9 : 3 0

OSZK NPA Nemzeti Periodika Adatbázis 9 : 2 9

UMI W h i t e S w a n H o u s e / A n g l i a C D - R O M adatbázisok 9:24 U N E S C O U N E S C O - k i a d v á n y o k bibliográfiai adatbázisa 9:27 Verlag B e c k / N S Z K N J W - j o g i n f o r m á c i ó k C D - R O M - o n 9 : 3 2 W h i t a k e r and S o n s / A n g l i a B O O K B A N K C D - R O M kiadói katalógus 9:31

A k ö n y v t á r i m u n k á k a t s e g í t ő s z o l g á l t a t á s o k

C é g S z o l g á l t a t á s J e l z e t

CB T e c h n i k a Kft N y o m d a i p a r i t e v é k e n y s é g 10 11

CB T e c h n i k a Kft. Szoftverkészítés 10 11

Data Manager Kisszövetkezet S z á m í t á s l e c h n i k a i t e v é k e n y s é g 1 0 6 Data Manager Kisszövetkezet R e k l á m t e v é k e n y s é g 1 0 6 Ditel E l e k t r o n i k a i Fejlesztési Iroda Kiadványszerkesztés és előállítás 10 10 Efex Kft. S z á m í t á s l e c h n i k a i t e v é k e n y s é g 10 7 E l e k t r o k e r Kft. K é p m a g n e t o f o n - , v i d e o k a z e t t a - k ö l c s ö n z ő 1 0 5

Innografika GM Grafikai tervezés 10 12

Innografika GM N y o m d a i p a r i t e v é k e n y s é g 1 0 12 írószer Szövetkezet ICO Stamper önszinező bélyegző készitése 10 4 J u t a p l a s t Kft. M ű a n y a g reklámszatyor készitése 10 2

Kürt Kft. W i n c h e s t e r e k javitása 10 14

Nyíregyházi Papirgyár Bélelt zacskó készítése (könyvek postázásához) 1 0 1 Produkt M a r k e t i n g Service M a r k e t i n g - és r e k l á m t e v é k e n y s é g 10 8 R e k l á m t ó n u s Kft. R e k l á m t á r g y a k készítése 10 3 S w e t s S u b s c r i p t i o n Service S w e t s folyóirat-terjesztő ü g y n ö k s é g 10 16 Szekunder K i s s z ö v e t k e z e l PVC reklámszatyor készítése 10 13 T e c h n o p r i n t Kisszövetkezet R e k l á m t e v é k e n y s é g 10 9

W a c h és fia Kft. Nyomtatószalagok újrafestékezése 10 15

S z á m í t ó g é p e s b ú t o r o k

Egyre t ö b b k ö n y v t á r b a kerül személyi számítógép, ame­

lyek s z a k s z e r ű elhelyezése és v a g y o n v é d e l m e gondot jelent.

S o k f é l e , köztük n a g y s z á m ú e s z t é t i k u s s z á m i t ó g é p á l l ­ vány létezik. A v á l a s z t é k b ó l kettőt m u t a t u n k be a hazai p i a c r ó l , ezek k ö n n y e b b e n hozzáférhetők a hazai f e l h a s z n á ­ l ó k n a k . B e m u t a t u n k t o v á b b á egy terminál elhelyezésére szolgáló b e r e n d e z é s t is, amelyhez nem kell külön bútort beszerezni, mivel íróasztalra rögzíthető. Sajnos c s a k az N S Z K - b a n forgalmazzák.

A B y t e nevű számitógépasztal (1. ábra) a tároláson kívül a b i z t o n s á g i s z e m p o n t o k n a k is eleget tesz. v a g y i s a műszak végeztével a n y o m t a t ó á l l v á n y a m e g h a j t ó i és a monitort tároló r é s z e g y s é g alá gördíthető és a k e t t ő e g y ü t t biztonsági zárral b e z á r h a t ó M é r e l e zárt á l l a p o t b a n 7 5 x 8 8 x 6 5 c m , nyitva 1 5 0 x 8 8 x 9 5 c m . Anyaga szinezett, lakkozott, mahagónival laminált farostlemez, a l u m i n i u m p r o - flllal.

Á r a : 15 9 0 0 Ft. K a p h a t ó : MEGOLDÁS Általános Szolgál­

tató Kisszövetkezet. 1 1 0 6 B u d a p e s t , K e r e s z t ú r i út 4 / B . Tel.: 1 6 4 - 1 6 5 8 .

1 . ábra

4 5

(4)

Új gyártmányok, prospektusok

A NOVOTRADE N O V O R A C K állványa (2. ábra) két részből áll, a monitort é s a gépet + tasztatúra) tároló N R - 1 elemből, valamint a nyomtatót tároló N R - 2 elemből. Gördít­

hető kivitelben készül. A nyomtatóasztalhoz papírtartó f é m k o s á r c s a t l a k o z t a t h a t ó (3. ábra).

Ára: 12 4 3 8 , III. 7 3 5 0 Ft ÁFA-val együtt. K a p h a t ó : PC Szalon, B u d a p e s t XIII., Sallai u. 6. T e l . : 1 3 1 - 0 7 7 6 , 1 3 1 - 5 1 3 6 .

3 ábra

Az N S Z K - b e l i Büromöbelfabrik t e r m é k e az asztalra sze­

relhető terminálállvány (4. ábra). L e n g ő k a r segítségével e l ­ fordítható, szabaddá téve az Íróasztalt e g y é b c é l o k r a . A ter­

mináltartó lap előtt f é m k e n g y e l r e helyezhető a tasztatúra.

Gyártja a B ü r o m ö b e l f a b r i k G m b H , W o r r i n g s t r a f i e 2 5 0 , 4 3 0 0 E s s e n 17.

Összeállította: Kovács Lásztóné

4 ábra

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1 9 7 8 - 1 9 8 8 . évfolyamainak egyes - még meglevő - számait kérésükre térítés­

mentesen megküldjük, hogy hiányos évfolyamaikat kiegészíthessék.

Budapest, Pf. 1 2 . 1 4 2 8 A TMT szerkesztősége

4 6

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :