Új gyártmányok, prospektusok megtekintése

Teljes szövegt

(1)

ÚJ GYÁRTMÁNYOK PROSPEKTUSOK

Az Országos Széchényi Könyvtár KÖnyvlártudományi és M ó d s z e r t a n i Központ ( O S Z K - K M K ) K ö n y v t á r t u ­ d o m á n y i S z a k k ö n y v t á r a - az Országos M ű s z a k i Könyvtárral e g y ü t t m ű k ö d v e - g y ű j t i és feltárja a k ö n y v t á r i és tájékoztató m u n k a gépesítését szolgáló berendezések, készülékek p r o s p e k t u s a i t .

A p r o s p e k t u s t á r g y a r a p o d á s á r ó l felvilágosítást a d : az O S Z K - K M K K ö n y v t á r t u d o m á n y i Szakkönyvtára ( B u d a p e s t i . , Budavári Palota F épület, 1 8 2 7 ) . Telefon: 1 7 5 - 7 5 3 3 / 2 6 3 .

L e g ú j a b b s z e r z e m é n y e i n k :

Bútorok, berendezések

Gyártó cég

G y á r t m á n y

Jelzet

A l k o t m á n y Mgtsz Alkotmány Mgtsz B u d a p e s t l i f t Búra G m k

C a l d e r o n i M ű s z e r g y á r t ó Vállalat Dörr F ö r d e n a n l a g e n / N S Z K ELFÉM Bútor és Galván Ktt.

ELFÉM B ú t o r és Galván Ktt.

ELFÉM B ú t o r és Galván Ktt.

ELFÉM Bútor és Galván Kft.

L A B O R - A G R A M a u s e r / N S Z K

M e g o l d á s Á l t a l á n o s Szolgáltató Kisszövetkezet M e t a k é m i a

M ű s z a k i Á r u é r t é k e s í t ő Vállalat M ű s z a k i Á r u é r t é k e s í t ő Vállalat M ű s z a k i Á r u é r t é k e s í t ő Vállalat Műszer- és Fémipari Kisszövetkezet O m n i t h e k / N S Z K

R a d e l k i s S i t a g h / N S Z K

Szentesi Asztalos Kisszövekezet Szentesi Asztalos Kisszövekezet V ö l k e / N S Z K

W a l d m a n n / N S Z K Z u m t o b e l / A u s z t r i a

Fémvázas asztal, szék, telefonasztal Összehajtogatható szállítókocsi Lépcsőlift mozgássérültek számára Portálvédö r e k l á m e r n y ö k

Egy- és kétszemélyes számitógépasztal Szállítószalag könyvszállításra

EDUÁRD csővázas asztal TONY fémvázas szék Tv-video állvány Dohányzóasztal

Egy- vagy k é t l é p c s ő s fellépő zsámoly MAUSER irodabútorok

Byte számítógépasztal KOROS fém öltözőszekrény Egyoldalas 5 polcos könyvállvány Rácsos könyvkiállitó állvány ALTÉR számítógépasztal Különféle tárolórendszerek Könyvtári bútorzat Mozgatható monitorállvány Formatervezett irodai ülőbútorok SZENTES k ö n y v s z e k r é n y SZENTES íróasztal ROVOtec irodaszékek Világítástechnikai katalógus Világítástechnikai berendezések

t :225 1:226 1:223 1:227 1 : 2 1 9 1:236 1:218 1:218 1:218 1:213 1:217 1:230 1:220 1:224 1:221 1:221 1:223 1:222 1:237 1:229 1:235 1 2 2 8 1:228 1:233 1:232 1:234

Ügyviteli eszközök

G y á r t ó c é g G y á r t m á n y

Jelzet

B A S F / N S Z K F i n k e n z e l l e r / N S Z K Hans Helf K G / A u s z t r i a H o l l a n d Rt

BASF hajlékonylemezek

Telex-Boy hordozható telexkészülék Öntapadós etikett letépöberendezés Videoíró (képiről berendezés

6 : 1 3 5 6:1 25 6 : 1 3 4 6:1 2 3

219

(2)

Új gyártmányok, prospektusok

Identik E l e k t r o n i k a i Iroda Kódolt m á g n e s k á r t y á s ajtónyitó 6 : 1 3 3 I d e n i o p o g r a p h / U S A Video-személyazonosltó kártya készitő 6:1 22 K o p i n t D a t o r g Sharp e l e k t r o n i k u s notesz (Magyarországon kapható) 6 : 1 2 8

M i d a s / A n g l i a P-Toucti feliratkészítő berendezés 6 : 1 3 5

M ű s z e r t e c h n i k a Asztali k i a d v á n y s z e r k e s z t ő rendszer (DTP) 6:1 26

N e t w o r k Kft. Különféle S a s c o irodaszerek 6:1 24

T i p t e l / N S Z K Tiptel telefonüzenet-rögzitö 6 : 1 2 7

Triton Philips T e l e s c r i p t 4 2 t e l e x c o m p u t e r 6 : 1 2 9

Triton Siemens t e l e x c o m p u t e r 6 : 1 3 0

Triton Üzenetrögzítős telelőn és fakszimile 6 : 1 3 1

Triton Különböző típusú t e l e f o n k é s z ü l é k e k 6 : 1 3 2

Könyvtári szoftverek

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

D A B I S / N S Z K DABIS adatbázis-kezelő rendszer 8 : 1 3 0

EGSZI HARDSZOFT Kft. Könyvtári k ö l c s ö n z ő r e n d s z e r 8:1 21

E c o n o r g K o n g r e s s z u s i nyilvántartó rendszer 8 : 1 1 9

Hardszoft Kft. V o n a l k ó d n y o m t a t ó p r o g r a m c s o m a g 8 : 1 1 8

Indexing R e s e a r c h / U S A Cindex indexkészítő program 8 : 1 1 5

Ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i Vállalat SZÁLLSZÁM számlakészítö program 8 : 1 2 2 ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i vállalat REPRÓ p r - t e v é k e n y s é g nyilvántartó program 8:1 23 Ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i Vállalat SILA általános k e r e s ő p r o g r a m 8:1 24 Open S z á m í t á s t e c h n i k a i G m k PRÓKÁTOR pénzügyi nyilvántartó program 8 : 1 2 5 OT Informatikai és M ó d s z e r t a n i Intézet LIB k ö n y v t á r i nyilvántartási rendszer (MicrolSIS alapú) 8 : 1 1 6 OT Informatikai és M ó d s z e r t a n i Intézet EKPRINT magyar ékezetes nyomtatóprogram 6:11 7

Pallas Int./Ausztria PALLAS adatbázis-kezelő 8 : 1 2 9

Peszleg J ó z s e f - Peszleg J ó z s e f n é IKIR iskolai k ö n y v t á r i rendszer 8 : 1 2 7

SZÜV KTR k ö n y v t á r i olvasó nyilvántartó rendszer 8 : 1 2 6

Soltinvest (magyarországi forgalmazás) DataEase adatbázis-kezelő rendszer (Magyarországon kaphatói 8 : 1 2 6 S o f t w a r e / A n g l i a W o r d S t o c k r a k t á r k é s z l e t - n y i l v á n t a r t ó 8 : 1 1 4 S t r u k t ú r a Szervezési Vállalat Floppy lemezkatalogizáló p r o g r a m 8 : 1 2 0

Számaik XyWrite szövegszerkesztő 8 : 1 1 3

UNESCO C D S / I S I S szöveges adatbázis-kezelő 8:1 28

Információkereső szolgáltatások

Gyártó cég Gyártmány Jelzet

CAB International CAB (mezőgazdasági) referátumok C D - R O M - o n 9:45

D o c u m e n t a t i o n F r a n c a i s e L O G O S a k t u á l i s f r a n c i a politikai információ 9 : 4 2 E C H O / B e l g i u m ECHO adatbázis CCL nyelvtréning program

E C H O / B e l g i u m

(bemutató hajlékonylemezzel) 9:33

FIC C h e m i e / N S Z K FIZ katalógus vegyészeti adatbázisokról 9:46

Library A s s o c i a t i o n / A n g l i a LISA k ö n y v t á r t u d o m á n y i adatbázis C D - R O M - o n 9:43

M a g y a r Távirati Iroda MTI nyilvános sajtóadatbankja 9:36

O M l K K - b a n hozzáférhető C H E M - B A N K C D - R O M veszélyes v e g y ü l e t e k r ő l 9 : 3 8 O M l K K - b a n hozzáférhető NSZK g y á r t m á n y k a t a l ó g u s C D - R O M - o n (téritéses szolgáltatás) 9:39 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető New Grolier E n c y c l o p e d i a C D - R O M - o n 9:41 O M l K K - b a n ingyen hozzáférhető E l e k t r o n i k a i terminológiai C D - R O M 9:41 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető Angol etimológiai-helyesírási CD-ROM 9:41 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető W o r l d Almanac f a k t o g r a f i k u s C D - R O M 9:41 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető C h i c a g o M a n u á l of Style C D - R O M - o n 9:41 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető B o o k s in Print Plus C D - R O M - o n (USA-ban kapható könyvekrőt) 9 : 4 0 O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető W h i t a k e r ' s B o o k b a n k C D - R O M - o n

(Angliában k a p h a t ó könyvekről) 9:40

O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető Verzeichnis Lieferbarer B ü c h e r C D - R O M - o n

(NSZK-ban k a p h a t ó könyvekről) 9 : 4 0

O M I K K - b a n ingyen hozzáférhető Ulrich's Plus Int. Serials C D - R O M - o n

(a világ időszaki kiadványairól) 9 : 4 0

OSZK KIR könyvtári információs rendszer (koncepciótervezet) 9 : 4 4

220

(3)

TMT 3 7 . é v f . 1 9 9 0 . 5 . K .

OT I n f o r m a t i k a i és M ó d s z e r t a n i Intézet Mezőgazdasági tervezési adatbázis 9 : 3 5 OT I n f o r m a t i k a i és M ó d s z e r t a n i Intézet Ipari termékek ITJ szerinti adatbázisa 9 : 3 5 OT i n f o r m a t i k a i és M ó d s z e r t a n i Intézet MAKROG RAF a n y a g t a k a r é k o s s á g i adatbázis 9 : 3 5 OT I n f o r m a t i k a i és M ó d s z e r t a n i Intézet Ipari é r t é k e s í t é s i prognózis adatbázisa 9 : 3 5 OT I n t o r m a t i k a i é s M ó d s z e r t a n i Intézet Népgazdasági termelés elemző adatbázisa 9 : 3 5 OT I n f o r m a t i k a i és Módszertani Intézet Népgazdasági tervezés bázisadatai 9 : 3 5 OT I n f o r m a t i k a i és Módszertani Intézet Népgazdasági mutatók adatbázisa 9 : 3 5 OT I n f o r m a t i k a i és M ó d s z e r t a n i Intézet Vállalatok pénzügyi elemző adatbázisa 9 : 3 5 Országos S z é c h é n y i Könyvtár Hungarika bibliográfiai adatbázis 9:37 PAIS/USA Közhasznú információk C D - R O M - o n 9 : 4 7 Államigazgatási Számitógépes Szolgálat BÍRHAT Bírósági Határozatok Tára . 9:34

A könyvtári munkát segítő szolgálatások

Gyártó cég Szolgáltatás Jelzet

Areco I n f o r m a t i k a i Kft Monitorszűrők á r u s i t á s a 1 0 : 2 4 B i a c k w e l l / A n g l i a Zenei könyvtárak ellátóközpontja 1 0 : 1 7 C o m p u D r u g Lézernyomtató festék-kazetta felújítása 1 0 : 2 3 Innoker Panasonic telefonkészülékek forgalmazása 1 0 : 2 7

Ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i Vállalat Számítástechnikai szolgáltatások 1 0 : 2 0 Ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i Vállalat G a z d á l k o d á s i t a n á c s a d á s 1 0 : 2 0 Ipari S z á m í t á s t e c h n i k a i Vállalat Nyomdai t e v é k e n y s é g 1 0 : 2 0 K o v á c s G é z a ' S z o m b a t h e l y O l c s ó személyi számítógép forgalmazó 1 0 : 1 9

K é p ú j s á g Kft. H i r d e t é s i t e v é k e n y s é g 1 0 : 2 1 Library ot C o n g r e s s / U S A ALERT bibliográfiai rekordok szolgáltatása 1 0 : 1 8

MD Prinl Nyomtatókhoz kazetták árusítása 1 0 : 2 2 MD Prinl Írógépekhez kazetta á r u s i t á s a 1 0 : 2 2 M e d o r g Számítástechnikai rendszerfejlesztés 1 0 : 2 6 O p t i m u m Kisszövetkezet K i a d v á n y s z e r k e s z t é s , nyomdászat 1 0 : 2 7 Általános K e r e s k e d e l m i Kft. Bér-levélcimzés c l m a d a t b á z i s b ó l 1 0 : 2 6 Általános K e r e s k e d e l m i Kft. Számitógépes nyomdai szedés 1 0 : 2 6

Mikrokártya-olvasó

A M i c r o f i l m Media S e r v i c e s (NSZK) ADC-3R m i k r o k á r ­ t y a - o l v a s ó b e r e n d e z é s e új perspektívát nyújt az i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s é s területén is II. ábra).

A formatervezett, automatikus élességbellítóval ellátott, balesetvédelmi céllal lekerekített é l e k k e l , s a r k o k k a l kialakí­

tott o l v a s ó k é s z ü l é k h e z 3 0 m i k r o k á r t y a tárolására szolgáló kazetta c s a t l a k o z t a t h a t ó ( 4 8 - s z o r o s k i c s i n y í t é s s e l 12 6 0 0 A 4 - e s oldal rögzithetö e k k o r a helyen). A géphez k a p c s o l ó d ó billentyűzeten m e g a d h a t ó k az egyes d o k u m e n t u m o l d a l a k m i k r o k á r t y a - k o o r d i n á t á i , melyek alapján a gép m á s o d p e r ­ cek alatt k i e m e l i a megtelelő kártyát a k a z e t t á b ó l , és a kívánt pozícióra állítva megjeleníti a képet.

Az o l v a s ó k é s z ü l é k h e z m á s o l ó b e r e n d e z é s is c s a t l a k o z ­ tatható, amelynek segítségével a kívánt o l d a l a k r ó l pozitív másolat készíthető normál papírra.

A c é g által szállított szoftver segítségével az egyes o l d a ­ lakra v o n a t k o z ó azonosító adatok géprevitele után az adott oldal m i k r o k á r t y a - p o z í c i ó j á t a u t o m a t i k u s a n hozzárendeli a rendszer. V i s s z a k e r e s é s k o r az a d a t b á z i s - k e z e l ő szoftver m e g k e r e s i az indexelt információt, és az azt tartalmazó kártyát veszi elÖ a dobozból és jeleníti meg a kívánt oldalt a k é p e r n y ő n Az a d a t b á z i s - k e z e l ő segítségével meghatározott szempontok szerinti n y o m t a t á s is készíthető a m i k r o k á r t y á n tárolt a d a t o k b ó l

A készülék fogyasztása a kétszeres élettartamú t ü k ö r h a - icgén lámpával e n e r g i a t a k a r é k o s V á r h a t ó a n forintért is togják forgalmazni M a g y a r o r s z á g o n (Produkt M a r k e t i n g Service Általános K e r e s k e d e l m i Kft.. Budapest XI.. B u d a f o k i

út 5 9 1 5 1 9 Bp , Pf. 2 4 8 . Tel.: 1 6 6 - 4 7 6 9 ) A magyar c é g azt tervezi, hogy irattárak, archívumok, k ö n y v t á r a k számára komplett szolgáltatást nyújt m a j d , a d o k u m e n t u m o k m i k r o - k á r t y á r a való rögzítésétől k e z d ő d ő e n .

1 . ábra

221

(4)

Új gyártmányok, prospeklusok

Betűnyomó és feliratkészítő

A TechPrint cég (International House, Windmill Road, S u n b u r y o n Thames, M i d d l e s e x l által forgalmazott P-louch PT8 b e t ű n y o m ó és feliratkészítő rendszer 12. ábral a magyar k ö n y v t á r o s o k által jól ismert dymo e l e k t r o n i k u s v á l ­ tozatának tekinthető. Vételára ennek megfelelően lényege­

sen több: az alapgépé 1 2 5 , a k e l l é k e k é 4 0 , a szalagoké e g y e n k é n t 7 font, plusz ÁFA.

2. ábra

A különféle könyvtári feliratok készítését rendkívüli módon m e g k ö n n y í t ő b e r e n d e z é s s e l ötféle b e t ű n a g y s á g és ötféle betűtípus közül lehet választani 13. ábra). A hót színben k a p h a t ó ö n t a p a d ó s szalagra négyszínű (fekete, piros, kék, arany) betűk nyomtatók. A berendezés normál és újratölthető elemmel működik, kezelése k ö n n y e n elsajá­

títható.

PRINTSIN5SIZES

A B C D E F G H I J K L M N O a b c d i STANDARD

A B C D E F a b c r i

PRINTS IN V 5STYLES

PRINTSIN5SIZES

A B C D E F G H I J K L M N O a b c d i STANDARD

A B C D E F a b c r i

{LoriPSTypsStyta * - lilustrated and inckfded _

with P-toue h) K DOUBLE WtDTH NORMÁL

ABCQEFGHIJKLMNOabcd

DOUBLÉ HEK3HT NORMÁL

A B C D E F G H a b C

[XXJBLE WOTH AND DOUBLE HEIGHT NOflMAL

4 K WIDTH AND DOUBLE HEfGHT NORMÁL

NORMÁL T B O L D 1

©UTLGINil 0

nUABOW

A

L

3. ábra

Összeállította: Kovács Lászlóné

KÖNYVTÁROSOK!

ss számum A SZAMALKMikrogépes Oktatási Osztálya

s z á m í t ó g é p e s tanfolyamainak

széles választékából az alábbiakat ajánlja az Önök figyelmébe:

• Gepkezelési ismeretek és a PC-DOS operációs rendszer

• Adatbáziskezelés: CDS/ISIS kezdőknek és haladóknak, dBASEHI.PLüS. dBASE IV., FoxBase kezdőknek és haladóknak

• Szövegszerkesztés: WordStar 5, XyWrite, Word

• Kiadványszerkesztés: Xerox Ventura Publisher

A tanfolyamok 1 hetesek, a Számaik magas színvonalon berendezett nemzetközi oktatóközpontjában (XI. Szakasits Á. u. 68.) kerülnek megrendezésre, de igény szerint, egyedi megállapodásban rögzített feltételek alapján, Önöknél is megtartjuk azokat.

Felvilágosítást ad szakmai ügyekben: Gerő Judit ov\ és PénzesnéBitai Zsuzsanna 185-1294,185-31 i 1/238.237

SzervezésikérdésekbeniDembrosü Erzsébet 185-1294,185-3111/154 Cím: Bp. 1115 Szakasits Á. u. 68. (1518 Bp. 112.Pf. 146.)

re/et: 22-4498 Telefax: 166-9085

222

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :