Posztgraduális szakinformatikus képzés a Norvég Könyvtár- és Információtudományi Főiskolán megtekintése

Teljes szövegt

(1)

B e s r á m o l ó h , í zemlók, referátumok H a v o n k é n t i a k t u a l i z á l á s á b ó l a d ó d i k , hogy m e g l e h e t ő ­

sen új i n f o r m á c i ó k a t Is tartalmaz. 1966-ig visszame­

n ő e n k e r e s h e t ü n k benne. A cikkek z ö m e tartalmi kivonattal jelenik meg a k é p e r n y ő n . H a s z n á l a t a egy­

s z e r ű . Ha h a g y o m á n y o s m ó d o n keres az o l v a s ó , e l é g a program e l i n d í t á s a é s a keresett é v k i v á l a s z t á s a u t á n j e l e n t k e z ő m e n ü b ő l (1. ábra) a FIND parancsot v á l a s z t a n i , majd b e í r n i a k e r e s ő s z ó t vagy a s z e r z ő n e v é t . Ezt a k e r e s é s t a z u t á n f i n o m í t a n i lehet, az o p e r á t o r o k (and, with, or, not) s e g í t s é g é v e l az e l ő s z ö r leirtat m á s k e r e s ő s z a v a k k a l ö s s z e lehet k ö t n i . Lehet nyelvre, o r s z á g r a , egy adott i d ő s z a k r a stb. s z ű k í t e n i a k e r e s é s t . E l ő f o r d u l h a t , hogy az á l t a l u n k megfogal­

mazott k e r e s ő s z ó v a l csak a k ö z e l é b e n j á r u n k a k í v á n t t é m á n a k , ilyenkor J ó h a s z n á t v e h e t j ü k a kapott találat v é g é n t a l á l h a t ó k ö t ö t t t á r g y s z a v a k n a k : Medical Subject Headings = MESH. É s ez csak egy a l e h e t ő s é g e k k ö z ü l . Az 1. á b r á n l á t h a t ó , hogy h á n y m e n ü b e l é p h e t ü n k t o v á b b a f ő m e n ü b ő l .

A m á s i k k é t k e r e s é s r e s z o l g á l ó m e n ü , az INDEX é s a THESAURUS ugyancsak fontos s e g í t s é g . E l ő f o r d u l ­ hat p é l d á u l , hogy k e r e s ő s z a v u n k h e l y e s í r á s a pontat­

lan, ilyenkor az INDEX-be é r d e m e s b e l é p n ü n k , é s a kurzorral le é s f ö l mozogva m e g k e r e s n ü n k a helyes s z ó t , mint egy s z ó t á r b a n . Itt m e g t a l á l h a t j u k a s z ó h o z t a r t o z ó k ö t ő j e l l e l írt e g y s é g e k e t , valamint a k e r e s ő s z ó h o z t a r t o z ó t a l á l a t o k s z á m á t Is. A THESAURUS behelyezi t é m á n k a t egy hierarchikus a l á - é s f ö l é r e n d e l t s é g i viszonyba. A l k a l o m a d t á n j ó

Corrmat

2. ábra

t á m a s z lehet, az o l v a s ó k m é g i s r i t k á n h a s z n á l j á k ki a benne rejlő l e h e t ő s é g e k e t . A GUIDE m e n ü ad t á j é k o z ­ t a t á s t az a d a t b á z i s h a s z n á l a t á n a k m ó d j á r ó l .

A kapott t a l á l a t o k a t nyomtathatjuk, lemezre ment­

h e t j ü k a PRINT. III. a DOWNLOAD m e n ü k I g é n y b e v é ­ t e l é v e l .

A 2. ábra egy m i n t a t a l á l a t o t mutat be.

Az o l v a s ó t e h á t k ö n n y e n , gyorsan jut az I n f o r m á ­ c i ó h o z ; ebben l á t o m a n é p s z e r ű s é g o k é t . Ezt jól a l á t á ­ masztja, hogy k ö n y v t á r u n k b a n a f e l h a s z n á l t g é p i d ő az e l m ú l t é v b e n 1600 ó r a volt.

R a j n a i n é H. M á r i a (Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i Egyetem

K ö z p o n t i K ö n y v t á r )

Posztgraduális szakinformatikus képzés a Norvég Könyvtár- és Információtudományi Főiskolán

Az o s l ó i N o r v é g K ö n y v t á r - é s I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i F ő i s k o l á n (Norwegian School of Llbrary and Informa­

tion Science) 1984-ben v e z e t t é k be a p o s z t g r a d u á l i s I n f o r m á c i ó t u d o m á n y i é s a d a t f e l d o l g o z á s i k é p z é s t . I d ő t a r t a m a k é t t a n é v ( n é g y f é l é v ) . C é l j a olyan k ö n y v ­ t á r o s o k k i b o c s á t á s a , akik nagy s z a k é r t e l e m r e tesz­

nek szert az i n f o r m á c i ó k k e z e l é s é b e n , k ü l ö n ö s tekin­

tettel a s z á m i t ó g é p s o k o l d a l ú f e l h a s z n á l á s á r a a d o k u ­ mentumok, adatok é s i n f o r m á c i ó k n y i l v á n t a r t á s á n a k m e g s z e r v e z é s e é s i r á n y í t á s a k ö z b e n .

A f e l v é t e l i k ö v e t e l m é n y e k a k ö v e t k e z ő k : csak olya­

nok v e h e t ő k fel, akiknek f ő i s k o l a i k ö n y v t á r o s i k é p e s í t é s ü k van, ezen b e l ü l az a d a t f e l d o l g o z á s é s az i n f o r m á c i ó k e r e s é s , t o v á b b á a matematikai é s s z á m í ­ t á s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s o k t e r ü l e t é r e szakosodtak.

(Az ilyen t í p u s ú v é g z e t t s é g m e g s z e r z é s é h e z N o r v é ­ g i á b a n 3 é v s z ü k s é g e s . )

A p o s z t g r a d u á l i s szakinformatikai szak N o r v é g i á ­ ban csak nappali tagozaton v é g e z h e t ő el. Egy t a n é v 38 h é t b ő l á l l . Hetente csak 8 - 1 0 tanrendileg előirt e l ő a d á s , s z e m i n á r i u m vagy gyakorlat van, de a hall­

g a t ó k folyamatos e g y é n i m u n k á j a (pl. dolgozatok

í r á s a , a szakirodalom f e l d o l g o z á s a , gyakorlati felada­

tok m e g o l d á s a stb.) t o v á b b i 30 ó r á t vesz i g é n y b e , í g y a heti l e t e r h e l t s é g ö s s z e s e n 40 órát tesz ki.

A p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s i program a k ő v e t k e z ő t a n t á r g y c s o p o r t o k a t foglalja m a g á b a n :

B e v e z e t ő e l ő a d á s o k

(egy t a n é v n y o l c a d r é s z é t teszik ki)

K ü l ö n b ö z ő e l m é l e t i t á r g y a k b a é s m u n k a m ó d s z e ­ rekbe n y ú j t a n a k b e t e k i n t é s t (pl. matematika, n y e l v é ­ szet, k u t a t á s i m ó d s z e r e k , projektek k i d o l g o z á s a ) . P r o g r a m o z á s

(egy t a n é v n e g y e d r é s z e )

A PASCAL programnyelv alapos e l s a j á t í t á s a ú t j á n a h a l l g a t ó k m e g t a n u l j á k a programok s t r u k t u r á l á s á ­ nak é s d o k u m e n t á l á s á n a k t e c h n i k á j á t . A fentiekhez k a p c s o l ó d v a m é l y r e h a t ó a n megismerik a s z ö v e g f e l ­ d o l g o z á s , a b i b l i o g r á f i a é s az I n f o r m á c i ó k e r e s ő rend­

szerek t e r ü l e t é n alkalmazott adatszerkezeteket é s algoritmusokat.

246

(2)

TMT 38. é v f . 1991. 5 - 6. g i .

A d a t b á z i s o k k e z e l é s é n e k e l m é l e t e (egy t a n é v n e g y e d r é s z e )

F e l k é s z í t i a h a l l g a t ó k a t arra, hogy e g y r é s z t el t u d j á k v é g e z n i a k ü l ö n b ö z ő a d a t b á z i s - k e z e l ő rend­

szerek é r t é k e l é s é t , m á s r é s z t maguk is k é p e s e k legyenek mind a relerensz, mind pedig a teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k t e r v e z é s é r e é s l é t r e h o z á s á r a . Az a d a t b á z i s - k e z e l ő rendszerek mellett foglalkoznak az adat- é s f á j l s z e r k e z e t e k , valamint a f á j l r e n d s z e r e k t a n u l m á n y o z á s á v a l is.

I n f o r m á c i ó k e r e s é s (egy t a n é v n e g y e d r é s z e )

Itt az o s z t á l y o z á s i rendszerek é s az i n f o r m á c i ó ­ k e r e s ő nyelvek e l m é l e t é b e á g y a z v a a t á r g y szerinti k e r e s é s m ó d s z e r e i , k ü l ö n ö s e n az a d a t f e l d o l g o z á s t e c h n i k á i k e r ü l n e k sorra. A h a l l g a t ó k a tanult e l m é l e t i anyag k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á v a l é s k o n k r é t i n f o r m á c i ó k e r e s ő rendszerek é r t é k e l é s é ­ vel is foglalkoznak.

I n f o r m á c i ó é s t á r s a d a l o m (egy t a n é v n e g y e d r é s z e )

A t a n t á r g y á t t e k i n t i az i n f o r m á c i ó s szektor teljes e g é s z é t , ezen b e l ü l h a t á r o z z a meg a szakirodalmi In­

f o r m a t i k á t . A k ö v e t k e z ő r é s z t á r g y a k a t tartalmazza: i n ­ f o r m á c i ó e l m é l e t , i n f o r m á c i ó g a z d a s á g , i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k , i n f o r m á c i ó p o l i t i k a é s s z e r v e z é s . A fel­

soroltakat egy olyan b e v e z e t é s e l ő z i meg, amely r é s z ­ letesen ismerteti az informatika t e r ü l e t é n h a s z n á l t alapfogalmak m e g h a t á r o z á s a i t .

H a l a d ó s z e m i n á r i u m (egy t a n é v n y o l c a d r é s z e )

Egy-egy o k t a t ó i r á n y í t á s á v a l 2-3 h a l l g a t ó m ű k ö d i k e g y ü t t egy olyan s z ű k e b b p r o b l é m a k ö r m e g o l d á s á n , amelyet az i n f o r m á c i ó k e r e s é s , az i n f o r m á c i ó é s a tár­

sadalom vagy az a d a t b á z i s - k e z e l é s t e r ü l e t é r ő l v á ­ lasztanak. A s z e m i n á r i u m i munka egy r é s z e a vonat­

k o z ó szakirodalom igen kiterjedt f e l d o l g o z á s á b ó l á l l . Arra is s z o l g á l , hogy s e g í t s e a h a l l g a t ó k a t azon

p r o b l é m á k k i v á l a s z t á s á b a n é s m e g h a t á r o z á s á b a n , amelyek k é s ő b b szakdolgozatuk m a g v á t f o g j á k a l ­ kotni.

Szakdolgozat

(egy teljes f é l é v m u n k á j á t k í v á n j a )

A szakdolgozat rendszerint egy olyan t e r ü l e t e l m é ­ leti f e l d o l g o z á s a , amellyel m á r a h a l a d ó s z e m i n á r i u ­ mok e g y i k é n e k k e r e t é b e n is foglalkoztak. A f ő i s k o l a egyik o k t a t ó j á n a k i r á n y í t á s á v a l k é s z ü l , terjedelme 5 0 - 1 0 0 oldal.

Projektfeladat

(egy n e g y e d é v m u n k á j á n a k felel meg)

Minden h a l l g a t ó k ö t e l e s egy k ö n y v t á r g é p e s í t é s i projektfeladatot is megoldani. A f ő i s k o l a k e r e t é b e n m ű k ö d ő k ö n y v t á r g é p e s í t é s ! k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i csoport tiszte, hogy e c é l b ó l fogadja a h a l l g a t ó k a t .

A fentiek a l a p j á n k ö n n y e n f e l v á z o l h a t ó a k é p z é s i program szerkezete Is (1. ábra).

1 félév Gépkezelési gyakorlatok 2. félév Adatbáiis-

menedzs¬

ment

Információ­

keresés

Progra­

mozás

Információ é s társadalom 3 félév Elmélet Haladó

szeminárium (választ­

hatói

Szak­

dolgozat

Könyvtár­

gépesítés*

projekt kidolgozása 4 félév Szak­

dolgozat

1. ábra A k é t é v e s p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s i program szerkezete

/The postgraduate programme In Information sdence and data processIng for quaiitied llbrarians at the Norweglan School of Library and Information Science. Oslo, Norwe­

glan School of Library and Information Science, 1967.

3. pJ

(Sebestyén György)

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 198S-1989. évfolyamainak egyes - még meglevő - számalt kérésükre térítés­

mentesen megküldjük, hogy hiányos évfolyamalkat kiegészíthessék.

Budapest, Pf. 12.1428 A TMT szerkesztősége

247

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :