• Nem Talált Eredményt

Jerusálemi Sz. János lovagrendje' története eredetétől napjainkig

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Jerusálemi Sz. János lovagrendje' története eredetétől napjainkig"

Copied!
224
5
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

< 8 o ^ /i j, Í F , rf

' S

15

M n A

S, S M I

gz. J Á M O g

L O T I G I I E I D J E

T Ö R T É N E T E .

E R E D E T É T Ő L « I P J A I J Í R I G .

K a s s á n .

W E R F E R K À R O L Ï ' K Ö N Y V N Y O M Ó I N T É Z E T É B E N .

1 § 3 7 .

(2)

'Hi.

: ' S ' ? 0 ,

(3)

NORBERTINUM KÖNYVTÁRA.

(4)
(5)

J E B U § A £ I 2 M I

Sz. J Á ] I O §

T Ö R T É l I E T i : .

EREDETÉTŐL NAPJAINKIG.

I R T A

W E R F E R KÁ R O L Y ' KÖNYVNYOMÓ IN T ^ Z E T É B E H .

(6)
(7)

M É L T Ó S Á G O S

F Á I F Á Y I S T T Á H T

ú R N A K,

A Z U R A L K O D Ó , ' S J E L E S M Á L T A I R E N D L O V A G - J Á N A K .

(8)
(9)

M é l t ó s á g o s G r ó f Ú r i

1 ™ üvészetek, tudomány, szép, hasz- nos és jó mindenkor buzgó ápolóra, hű elő- mozdítóra akadtakMéltóságodban; engedje meg hát, hogy ezen jeles tulajdonokkal biró személye iránti tiszteletemet jelen mun- kám' ajánlatával nyilványitsam.

Szent János rendjének, mellynekMél-

tóságod tágjává magasztaltatott, történetei'

elbeszéllését vettem tárgyúl, a' változó

esetekben gazdag középkorból ; ez csak egy

vonal ama roppant képből, mellyet azon

idők élőnkbe állítanak, de olly vonal, melly

minden esetre méltó mesterkézre, hogy illő-

leg kiemeltessék az esetek' tömegéből ; mél-

tó mondom egy Müller János, Luden, Rot-

teck, Leo' tollára, 's nem indulok el a' já-

ratlan pályán, ha egy részről Méltóságod'

világ ismerte humanitása nem ösztönöz,

(10)

más részről pedig azon meggyőződés, hogy literatúránk' történeti körét tehetségeim szerint gyarapítói törekedvén, honosaim- nak kegyesb' Ítéletével bátran biztathatom magamat.

Sokan megiitközendcnek abban, miért

választám pezsgő korunkban olly intézet-

nek rajzolatát, melly nagyobbára az eltünt-

tek közé tartozik, mások ellenben kik a'

történeteket, úgy hogy mindig a' következe-

teket tartják szemeik előtt szokták olvasni,

Örvendeni fognak, ha szemlélhetik: miként

lépett ezen rend a' betegek' agyától fejde-

lemségrc, miként áradott el hatalma Eu-

rópa' minden országaiba, 's midőn fényte-

tőjén állana mint küzdött elleneivel, míg

végre a' bőség megrázván erejét, hajdani ha-

tását szűkebb korlátokra szorította; de úgy

(11)

hogy maiglan az élők, és ragyogók közé szá- mitatik, holott társai' nyoma eltűnt.

A' Joaniták' történetei telvék erő 's

erénnyel, egy részről tiszta alázatosság,

más részről elragadó bajnokiság mutatko-

zik. Ptolomais, Rhodus, Malta, San Elnio

örökös emlékei, 's Aubuisson, L'IsleAdani

és La Valette a' hősiségnek, és köteleség

teljesítésének örökös remek példányai ma-

radnak. Ezen rendnek története, egyszers-

mind minden birodalom' története. Kez-

dete együgyű S egyszerű, senki sem gya-

nítja bölcsőjében az egykori nagyot; midőn

ifjúságának hajnala felvirad, tettek után

sovárg, dicsőség és fény koszorúzza haladá-

sát, férfi korában viszályok torladoznak

elébe, 's midőn delin kellene kilépnie a

viharból, az a' mit legbiztosb alapnak hit-

(12)

tenek, a' hatalom és gazdagság tönkre teszi.

Ez Macedónia', ez Helias', ez Róma'történe- tének vázlata. Csak a' cselekvő személyek, az események' helye változik. Hiúság és önség, a' birodalmak' fenéje. Egyetértés, és az ész szabta törvény, alapitója.

Kívánom hogy ezen gyönge rajz, melly

Méltóságod' jeles nevét viseli homlokán ha-

zámban ugy fogadtassák, mint azt Méltó-

ságod fogadni kegyeskedett. Az illy elszi-

getelt literatura, mint a' m i é n k , egyedül

Méltóságodhoz hasonló honfiak' serkentése

által emelkedhetik f e l , állapodhatik meg,

és így nemzeti előhaladásunk' története,

egyszersmind tetteiknek, és hazafiuságuk-

nak díszes emléke marad.

(13)

E l s ő k ö n y v

'ctiejfc/cJ.

A z emberi szív magas tisztelettel viseltetik, nem csak a' nagy emberek és t e t t e i k , hanem még azon helyek iránt is hol ezek tartózkodtak, és pályá- j u k o n munkálódtak. N e m csoda t e h á t , hogy a' k e - resztények Palaestinába, hol tiszta vallásuknak isteni alapitója élt, és oktatását halálával erősité meg, buzgó vággyal kívánkoztak, és a' legrégibb időktől találkoz- tak oly j á m b o r o k , kik születése 's halála helyének szemlélésére, minden veszélyeknek elszántan daczolva, költöztek. Az első keresztény nyugati császár nagy Constantinnak ajtatos anyja I l o n a , a' Golgatha' tövé- ben feltalált Krisztus sirját pompás boltozatokkal, és mellette nagy templommal a' császári bőkezűség' fé- nyes tanujával, inelly országlása harminczadik évében, személyes jelenléte alatt szenteltetett fel, diszesitette, ez által édesgetve még akkor is csoportoson mentek zarándokok a' szent föld' látogatására, midőn a ' tartomány muhamedánusoknak hódolt; de három szá-

(14)

1 0

zaddal későbben 1073ban a' Seldsuk törökök jutot- tak az uralkodásra , 's ezzel kezdettek meg a' keresz- tények' zaklatásai; az üldözések' Ilire hamar ellepte E u r ó p á t , és már II. Sylvester pápa pártolá a' nyugati keresztényekhez intézet levelében a' szent föld' ügyét, segedelmet, kivánva számára. Sokkal komolyabban követelte ezt VII. Gergely pápa, de az üldöztetésből támadt elkeseredést csak amiensi származatú Péter remetének ki kilencz holnapig tartózkodott Palaesti- nában és szemtanúja volt a' keresztények sanyargat- tatásának buzongása változtatta lelkesülésé , szónok- ságával mindenütt felbátoritá a' lelkeket Palaestina' kiszabadítására a' pogány kezéből, és II. Orbán pápát terveinek előmozdítására birta. A ' Törökök' hódítá- saival Palaestinában serkent fel azon vágy, hogy ezen birodalom keresztény birodalommá tétessék, a' mit annyival könynyebbnek képzeltek, mivel magát Krisz- tust tekintették a' tartomány védőjének, és vállolataik' előmozdítójának.

Piacenzában (Olaszországban) és Clairmontban (Francziaországban) zsinat tartatik, nagy és kicsiny felhevül tanácskozásaira, a' pápa maga is meghatva felkiáltja: „Az Isten akarja!"' utána riadja a' gyüle- kezet , a' keresztesség elhatároztatik, és a' szent föld' megszabadítása kereszténység' ügyévé v á l i k , néhá- nyakat igaz buzgóság, másokat birtokvágy, meg má- sokat kalandvadászat ösztönözvén. Europa' minden szögletében készületek tétetnek, ú r , és szolga, gaz- dag és szegény, erős és erőtlen még hölgyek is tola- kodnak össze. Augustus' l ó é n 1096ban elindulandók, Olasz , és Francziaország, Lothringia', de leginkább a' hős dúzs Normandia' legdelibb fiait elköltözni látja

(15)

1 1

ingerelve a' dicsőség' súgárától, vagy birtok szerez- ődésnek reményétől. Annyit azonban bizonyossággal mondhatunk, hogy a' pápák, ha ezen keresztességek- nek későbbi következékeit előre l á t j á k , Európának hat millió lakosát fel nem áldozzák. A ' vallásos és harcznoki elme, melly Európában a' középkorban uralkodott volt a' keresztességnek alapja. Harczvágy és vallásos buzgóság valának ugy szólva, az uralkodó szenvedélyek, mellyek egyesültek, és egymást vi- szonyosán segítették. Ezen két hatalmas rugony által ütött ki a' szent háború, ezek öntöttek a' keresztesek' szivébe erőt, lemondást, és bajnokiságot. A ' mint meggyöngülni kezdettek, alászállott a' kelet' ügye, 's még inkább a k k o r , midőn a' keresztes vitézek, ke- resztény népek ellen fordultanak.

Felvirult a' tavasz, és Péter türelmetlen népcso- porttal elindult, hozzá csatolta magát vagyontalan (Gautier sans avoir) Wallher. A ' rendszeret len gyü- levészség roszszúl volt fegyverkezve, kezeikben olva- sóval , ajkaikon jámbor dalokkal, tetteikben féket- lenség, szemtelen kicsapongás, a' nyerendő bűnbo- csánat' rovására, vétekre vétket halmozának, mindent szabadnak tartván; mert ők a' Megváltó' sirjának szabadítására költözénck. Azon vidéknek, mellyen átmentek, pusztító csapásul szolgáltak. Ú t j u k M a - gyarországon vezette őket keresztül, itt rablásaik miatt többnyire sirjukat találták, csak kevés jutott 109Gban August. l é n kis A'siába, hol a' Saracen fegyver konczolta fel. Péter baleseménycktől sújtva visszatért, vállalatjárói le nem mondó, de nagyobb elszánással munkálódandó. 300,000 ember, kit buz- góságával fellobbantott, előzte meg Pétert sirjába.

(16)

1 2

Csak hamar az előbbinél nem kissebb csapat gyúlt össze, mind rendszerére, mind tagjaira nézve jelesebb.

Európa nagy nevű bajnokai válalták fel a' vezérséget, és erős hittel véghez vihetendőnek tartották a z t , a' mi az első csapatnak nem sükerült. St. Giles Ray- mund toulousei g r ó f , ki első tűzte jobb vállára a' ve- res keresztet; nőjének Elvirának és fiának kíséretében, Nagy H u g ó , Fülöp Franczia királynak testvére, Ró- bert flandriai g r ó f , Yalois István, Róbert Normandia' herczege, rött Vilmos Angol király' testvére, Tan- cred, Apulia' herczege 's a' hős Guiscardnak jeles magzata, Hache Gottfried, és Henrik, Tóul Péter, és Reinhold, Conty D u d o n , Garnier grai g r ó f , Burg Balduin, végre Brabant és alsólothringia' fejdelme, kit ősi váráról bouilloni Gottfricdnek neveztek, és két testvére Eustach 's Balduin valának a' sereg' ékei, 's Monteil Adhemar puyi püspök lett pápai követ a' se- regnél , melly bizonyosan szerencsésebb lesz v a l a , ha a' hadi szellemtől ihletett pápa maga vezeti azt. Gott- fried lett köz megegyezéssel a' 90.000 fegyveresből álló sereg' fővezére, inert minden hősi erény, minden nemes képesség diszesité őt. Gottfried magatartása által megtudta a' Saracenelt' tiszteletét, 's ritka testi ereje által csodálkozását nyerni, gyakori testi gya- korlatainak szemtanúi valának, 's kalandjai az óriás kígyótól megmentett oroszlánról, 's az egy csapással elvágott teve főről felmaradtak az évkönyvekben. Sze- rencsésebben, mert nagyobb fegyelem alatt voltak, haladtak ezek át' azon tartományokon, hol Péter re- mete balcsapásokat szenvedett.

A ' nyugati keresztényeknek ezen mozgalmait, mellyeknek folyamatja 's vége nem tartozik ide, a'

(17)

1 3

keleten tartózkodó keresztényeknek más dicséretes intézkedései előzték meg. Mar Bernát szerzetes, ki 870ben imádkozott a' szent sirnál, talált Josaphat völ- gyében a' keresztények' számára 12. házat, lakosainak voltak szántó 's szöllőföldjeik, és a' mi leginkább említést érdemel, N. Károly császár által alapítatott könyvtáruk. Ez idővel elhanyatlott de a' I l i k szá- zadban egy hasonczélú intézet lépett életbe. A' k e - reskedés , ezen népeket rokonitó szellem, és a' mű- vészeteknek bőkezű a n y j a , néhány Amalíi (Olaszor- szágban) kalmárt európai készitinényekkel évenkint Aegyptomba vezetett. Itt majd a' muhamedánusok' hitörjöngésétől, majd a' görögök' gyülölségétől nyo- mattattak, vagy az ut' terhei, 's szokatlan éghajlat nyavalyákba döntötték, ezen bajokat a' szent város- ban emelendő menedék helyben kivánták kikerülni.

Mostaksi— Billah, khalifa tetemes ajándékok által annyira hajlékony lett, hogy a' nyugati keresztények- nek megengedé Jerusálembe a' szent sirnak szom- szédságában egy szállásnak, és az isteni szolgálat' gya- korlására egy kápolna' emeltetését. Az isteni szolgá- lat Sz. Benedek' rendjén lévő szerzetesekre bízatott, az Isten anyjának tiszteletére emelt kápolna pedig különböztetésül a' görögökétől S. Maria della Latina nevet kapta. Ezen épületet más két szállás építése követte, hol mind a' két nembeli zarándokok ép, vagy beteg állapotban ápolásra találtak. Idővel min- denike kápolnával diszesítetett, egyike Sz. Magdolna, másika alamisnás Sz. Jánosnak alexandriai pátriárká- nak tiszteletére vala szentelve. Az utóbbi intézet volt a' világban hatalommal, és fénnyel elterjedendő J o - annita rend' bölcsője, 's azon magas erényeknek,

(18)

1 4

mellyckkcl tagjai magokat megkülönböztették, ne- v elője.

Itt vendég szeretettel fogadtattak a' szent sír' lá- togatására jövő zarándokok, és mennél jótékonyabb hatású vala az intézet, annál számosb' nyugati keresz- tények gyűltek körébe , 's hazajuktól búcsút véve ne- mes elszántsággal a' betegek, és megsebesítettek' ápo- lására szentelték magokat, példás szigorsággal le- mondván a' világ' örömei, 's az életnek kényelmeiről, ezen szíves vendégszeretet adá nekik a' hospitaliták' nevét. Ezen rend' élete felülmúlta mindj a z o k é t , mel- lyek vele egy időszakban támadtak, és a' történet' lapjain örökre szép emléke marad a' keresztességnek, melly léteire hozá őt.

Szent János hospitálja leve a' hónától elszakadt utazónak mindene, mert ép korában barátot, nya- valyáiban ápolót, és kinmltakor részvevő vigasztalót lelt benne. Csekélyek voltak, és egyedül alamisná- ból állottak az alapitó segedelmek, mellyek részint a' zarándokoknak adakozásából, részint az Amalli ke- reskedők' szorgalmas gyűjtögetéséből alakítattak, ezek helyezék azon állapotba, hogy kötelességeiket, mel- lyeket magoknak kitűztenek , teljesíthessék.

Most tökélte - el Európa Palaestinát a' despotis- mus' járma alól felmenteni. Gottfried lett a' nagy tervet megkezdő h ő s , és a' keresztes hadak' számta- lan alkalmat nyújtottak !Sz. János rendjének nem csak irgalmasságának gyakorlására, hanem csöndes és világ elől rejtett munkálódásának akartalan megesmérte- tésére.

Legyőzvén azon roppant gátokat, mellyek az óriás válolat' elébe szögezték minden oldalról mago-

(19)

15

k a t , Bouillon Gottfried mindenben példa adó 's pél- dány , megvette a' termékeny syriai városokat, Nicea

"s Edessa hadi cselnek hódolt, Tortosának pedig ostrom állal lettek urai a' keresztények. Juniusban lOÜ'Jbcn léptek a' keresztények a' szent város' határára, öröm- könnyekkel , és szent hymnusokkal iidvezelték ezt, 40,000 keresztes fegyveres rohanta meg több ízben a' várost, de mindig sükeretlenúl, inig Julius' l ó é n maga a' fővezér volt az első, ki az ostromló torony- ból a' sánczra ugrott, és Krisztus' zászlóját a' szent;

városnak földjébe szúrta, utána hamar a' városba r o - hant a' keresztény sereg. Vérpatakokat ontott a' vak buzongás, és midőn a' düh lecsilapodott, fedetlen fő- vel és mezét láb lát ogatták az üdvözitő' jelenléte által szenségesített helyeket. A ' gyilkolás' zivatara meg- szűnt , áhítat os fohászok, és jámbor énekek zengettek ott az Isten' tiszteletére, hol kevéssel az előtt teremt- ményeit példatlan kegyetlenséggel felkonczolták. Atal- jában a' keresztes hadak valamint a' legniagasb' eré- nyekre ösztönül szolgáltak, ugy a' leggyalázatosb' tettek' forrásai levének mind a' keresztények, mind a' pogányok részéről egyedúl vallásos buzongásból, inert itt hirdette Krisztus vallását, itt terjesztették Mahomed' prophetai utódjai' tanitásait, ezen helyek tehát mind a' két felekezetre nézve hason érdekkel birtanak. Jcrusalem' meghódításával, Európa 's a' syriai partok között ugyanazon viszony támadt, melly Európa 's Amerika között. Palaestina gyarmat lőn, hova folyvást kiköltöztek, részint múlékony haszon' kedveért (de a' remélt aranyhegyek hamar romba dűl- t e k ) részint hadi segedelmezés végett, részint szellemi

okokból.

(20)

1 6

Jerusalem' megvétele u t á n , király választásról gondolkodtak a' sereg' nagyjai. — Minden irigység megnémult, és a' légérdemesb Gottfried választatott, hanem nem viselte soha ezen czímet, elégelvén magát a' sz. sír védőjének nevezni, o t t , hol Krisztus tövis korona alatt ontotta v é r é t , nem akart arany koro- nát viselni.

(21)

17

¿^am J ^ r c Z I ^ l c c / o f .

C n ottfricd az ispotályrend munkásságának, mellyct annyira hallott dicsértetni most szemtanúja lett, meg- látogatván szállását mcllynek kormányát Gerhard M a r - tignes szigeti születés (Provenceből) és érdemes fel- kent pap vezette. Alattvalóitól Rectornak nevezte- tett. L g y a n e k k o r Ágnes nemes származatu római hölgy volt a' nő intézet' f ő n ö k e , rendében tisztaság, szelidség, és jámborság valának a' fenntartó oszlo- pok , és itt nem csak k e r e s z t é n y e k , hanem minden a' ki ember volt ápolást talált. Seregéből sokakat lá- tott itt G o t t f r i e d , a' felgyógyulás' u t j á n , és minde- nektől a' rend tagjainak atyáskodó szorgalmát hallotta magasztalni, bálás szívből eredő elragadtatással.

Ezen nagy lelküség sok nemes ifjat íngerle az utánzásra, Európában minden nap növekedett a' za- rándokság' kedvelése, sietve gyűltek öszve keleten a' zarándok botot fegyverrel cserélő u t a s o k , 's ha egyéb nem buzditá, buzditá azon kilátás hogy Krisz- tus' sírjának szomszédságéiban végezhetendik napjai- k a t . Ezen hevület alkotta a' lovagrendeket, ezen hevület egyesité a' vallás' szellemét a' harczi szelem- m e l , ki egyszer a' szerzetes lovagok' sorába lépett

elvált a ' v i l á g t ó l , el családjától, világa Jerusalem, ro- konai szerzetes atyafiak lettenek, örömben veszélyben osztoztak, egy remény éltette k e b l ö k e t , egy akarat

2

(22)

18

igazgatta tetteiket, a' szigor szabályok mellyeknek alávettettek, váltak azon köteleké, inelly szíveiket egymáshoz bilincselte. Minden fényről lemondva, egyedül fegyverük volt disze „Ilarcz közelítésénél"

így szólt felölök Sz. Bernát, „belől hittel, kiviil aczél- lal fegyverkeztek, ők a' vadnépeknek sem számától, sem dühétől nem féltek; hanem büszkék valának Jésus Krisztusért! győzelemben, boldogok a' halálban, és azt hitték, hogy minden győzelem Istentől j ő . " Nem csoda tehát hogy sokan alázattal járultak Gerhardhoz felfogadtatásukért a' rend' körébe esedezendők , az át meg áthevült keblek szent tűzzel csiigtenek az erény' dicső példáin, és a' lovagi szellem érdemgyíijtésre buz- dító őket. A ' legjelesebbek valának a' felvetetésért.

könyörgök között: du Puy Haimund ( a ' l a t i n íróknál Raimundus de Podio) Dauphinéből Auvergnéből Mon- taigue Conon , Comps Dudon, és az esméretlen honú Gaston (a' latinoknál Gastus). A ' javallat, és hely- benhagyás, mellyre az u j király az intézetet legébresz- tőbb bizonyítványokkal méltatta, Gerharddal eltökél- teié hogy társai megegyezésével ezen szövetséget bi- zonyos kötelező szabályok, és irott törvények által állandósítsa.

Az öltözet, mellyet a' rector választa, egyszerű, fekete öltöny vala, ennek baloldalára fejér gyolcske- reszt vala tűzve, ezt ünnepélyes szertartással saját kezével adá át a' jerusálemi pátriárka, midőn a' szent sírnak lábánál a' három szerzetesi fogadalmat, a' sze- génység , tisztaság, és engedelmesség' megtartása iránt letennék, az u j szerzet' tagjai.

II. Paschalis pápa erősítő meg az intézet' sza- bályait egy külön bulla által, mellyben egyszersmind

(23)

M>

a' rend' kiváltságai felidéztetnek , legjelesebbek valá- nak l ö r a' rend, bár bol fekvő birtokaitól semmi adót sem tizet. 2or Gerhard rector halála után saját főnőköt választhattak minden idegen befolyás nélkül m a g o k n a k , és függetlenekké tétettek a' Sz. Benedek' rendén lévő szerzeteseknek apátjától. 3or. Minden, mind jelcnleges adomány, mind a' jövendőben nye- rendők eleve megerősítettek. Ezen adományok évről- évre szaporodtak, mind a' sz. földön, mind Európa' egyéb tartományaiban, ezenkívül Jcrusálenf buzgó királya, ki az intézetet minden hétben meglátogatta, azt rendelé, hogy minden keresztes vitéznek, ki örö- kös nélkül hal meg birtoka a' hospitalitákra szálljon.

A ' mit az éleiben közönségesen tapasztalunk, itt is az történt, a' külső vagyonossággal nevekedett a' rendnek világ előtti tekintete, de fájdalom! egyszer's- inind észrevehetetlenül elvettetett enyészetének magva.

Hirtelen emelkedett a' rend, és Európában nem volt fényes család, melly nem dicsekedhetett volna hogy valamellyik sarjadéka Szent János vagy a' tem- plom rendének sorúba vitézkedik , fejdelmek örömest cserélték fel palastjaikat az Ivaniták veres öltönyükért vagy a' templomosok fejér palástjáért.

Miután az első keresztes csapat, a ' s z e n t város- nak megvételével fogadalmát beteljesítette, oda hagyá a' sz. földet, és Gottfried 300 lovassal, az elválaszt- hatlan hő Tancreddel, Bohemund tarentói herczeggel, és legifjabb testvérével Balduinnal egyedül maradt. A ' keresztesek' elköltözése nem sziinteté meg a' zarán- dokok' járását kelését, és Európának majd felét Á'siába szállttá.

2*

(24)

2 0

A' jorusálemi házaknak a' mint 11. Paschalisnak X V . Cal. Mart. 1113. költ és fenneinlitett bullájá- ból kiviláglik, fiók házai állottak fel Messina Siciliá- ban , Tareuto Apuliában, St. Gilles Provencében, és Sevilla Andalusiában , ezenkívül Astenben, Lisanban, és Bariban, ezen intézetek tulajdonkép a' szentföldre zarándokoskodóknak szállásul szolgáltak. Midőn mind a' r e n d , mind az nj keresztény birodalom napon- kint kifejtése elébe legörvendetesebben sietne 1100.

Gotlfricd az ország alapitó hatása' pályájáról elragad- tatott.

Halandó maradványai a' kalvaria hegyén Krisztus sírjának, mellyet a' pogányoktól elvett, szomszédsá- gába ínkarifuliak. Halálát keresztények és pogányok siratták, az elsőbbeknek atyjuk és támaszuk, az utób- biaknak igazságos birájuk volt. Bouillon Gottfried' százada minden hadvezéreit felülmulta hadi tudomány- ban, ha tovább uralkodik Jerusálem el nem hanyat- lik, és ő a" legnagyobb királyoknak sorába lép. Neve addig fog a' kereszténység' emlékezetében élni, mi'g a' keresztes hadak. Gottfried' sirját a' következő fel- írás ékesile.

liic jacet inelitus Dux Godofridus de Bouillon, qui totam istam terram aequisivit cnltui christiano, cujus anima regnet cum Christo. Amcn.

A' kereszténység öt napig gyászolta siralmas pa- naszokkal halálát.

Utódja odessai Balduin legifjabb testvére leve, miután antiochiai Boemund ki szinte a' thrónra vágyott, czélját el nem érte, leginkább azért mivel Kanestekin Ebn Danismend fogságában volt, nem alázatosság, ha- nem büszkeség; nem e r ő , de hiúság; nem buzgalom,

(25)

21

de gyöngeség lakta k e b l é t ; ő nem belyeslette a1 sz.

sir ótalmazójának cziniét és magát jenisálemi király- nak nevezve, külső fénnyel palástoló szegény lelké- nek homályát. Nem a' szent birodalom' terjesztése vált ezéljává, hanem az élvedezés, henye gyönyör- ködés leltek bálványai, egészen keleti szokások- nak hódolt, 's azon borostyánokat, mellyeket nagy testvére g y ű j t ö t t , kora hervadósnak engedte eredni.

Alig nappallott Jerusálem felett már alkonyodni ké- szült. A ' jerusálemi nagy harang a' Saraceneknek kö- zelgését hirdette a' fővároshoz meghódolt ugyan T r i - polis Sidon és Beritta, de a' büszke T y r u s alatt, melly makacsul védé magát, vérhas ragadó el a' k i r á l y t . a ' harcz' színhelyéről Jerusálembe vitetett és ünnepélye- sen bátyja mellé temettetett.

II. Balduin követte a' t h r ó n o n , ez apró mozdula- tokkal távoztatá el bosszút vágyó e l l e n e t , és midőn nagyobb veszélyek kezdettek ellene emelkedni, a' szegények és betegek elvesztették a t y j u k a t , és barát- j u k a t ; Gerhard élni megszűnt, U l t i b a n tetemei idő- vel Provencenak Monosijue helységébe szállitattak.

c^ay dbaymtiw/.

1 1 1 8 — 1 1 6 0 = 42.

A ' rend tagjainak megegyező a k a r a t j a , pápai szabályok szerint du P u y Kaymundot (I)auphinében származott), mint legméltóbbat emelé az elójáróságra.

Ezen férfival, kiben j ó a k a r a t , jeles tehetség, és ne- mes szívűség szövetkezve valónak, lép a1 hospitaliták"

vagy Sz. János' rendje gyermekségéből ifjúságának

(26)

TI

szakába át. O Jésus Krisztus szegényei' szolgájának, es a" jcrusálemi ispotály niestcrének czimezte magát.

Választásáig csöndben gyakorlá jótéteit, de nem elégelte, hogy a' rend csak rejtekében munkálódjék, hanem a' keresztény kegyességhez a' vitézség' érde- meit is kívánta mellékelni, hogy az olajáig a' bo- rostyánnal egy koszorúba fonva viruljon, a' legmaga- sabbra buzdult keresztények közepette elszánt férli csoport: jelent m e g , melly az olvasó mellett fegyvert;

emelt, a'legélénkebb ábrándozás, e r ő , becsületesség némi nyerseséggel a' középkornak ezen clt.ürülhctlcn vonaljai most fejlettek ki leginkább, és örömmel nyugszik a' történet-vi'sgáló' szőnie azon nemes tőitek' f e l e t t , mellyek innét származtak, midőn más részről elkeseredik a' szív az üldözés' és babona' lelkén, melly olly irtózatosan nyilatkoztatta magát ki. Kettős kö- telesség szorítja, most Sz. János rendjének t a g j á t , a' beteg ágytól csatavihar szóllitja el, szerzetes öltözete helyett pánczélt és vértűt ölt, és ő ki a' szenvedő em- beriség' gyötrelmeit enyliité, hideg vérrel öldökli embertársait. Egy kezében magasan emeli a' keresz- tet , melly vállát is ékesíti, másikában vér foly kard- járól. — Ez a' kor' szelleme, melly reá hatott, ez

a' kor' szelleme, melly akartalanúl mindent meglep, mellynek uraságát mindennek el kell esmérni.

A ' világi lovagok haláluk'órájában mutatták jám- borságukat az által, ha szerzetes öltözetet vettek ma- gokra, így mint. valamelly ereklye által könnyebben feltalálhatónak, tartván az üdvözülés' ú t j á t , a' szer- zetesek a' lovagiságot egyesiték az életben fogadal- maikkal , és így mind ketteje lovagiság és szerze- tesség egy alakba olvadott. Ez által nevekedtek a'

(27)

2 3

hibák, mellyek a" rend' bensőjében kifejlettek, do ez által nevekedett a' hatalom, és befolyás is, mellyel birt. A' lovagrendek, mellyek Jerusálemben vették eredetüket, a' jcrusálemi thróimak legbiztosb támaszai lettek egyszer'sinind. A ' renddé nevekedett Gerhard társaságának Kayiiiund most uj törvényeket adott, mellyek egyszer'smind az idő szellemének , és gon- dolkodása módjának nevezetes emlékei maradnak, l/zen törvényeket llaymund mint. szigorún megtartan- dókat halála előtt Írásba foglalá. Mellyek a' követ- kező pontokban egyesültek.

1) Minden tag a' három szerzetesi főfogadabnat:

tisztaságot, engedelmességet, és önkéntes szegény- séget szigorún megtartsa.

2) A' betegeket, kik a' rend' épületébe felfo- gadlatnak , és kiket uraiknak neveztek, minden ke- gyességgel és szeretettel ápolják, és a' mennyire a' jövedelem engedi, diszesen tartsák.

3) ¡Minden tag míg betegség vagy aggság nem tartóztatja, ereje 's tudománya szerint harczoljon a*

kereszténység' ellenével.

4) Az igazságot és erényt védeni, az elnyomat- takat megszabadítani, ártatlanokat oltalmazni, özve- gyeket , árvákat pártfogolni, mindenek előtt a' mu- bamedánusokat üldözni, minden tag' főkötelessége.

5) Az isteni szolgálatot el ne mulasszák, és a' bét bóra helyett 150 páter nostert imádkozzanak.

G) Evenkint háromszor gyónjanak , áldozzanak, és a' kiszabott böjtöt megtartsák.

7) Minden szertartásnál azon rendet, a' mint a' rendbe fel fogadtatlak , megtartsák.

S) A eonventben böjtben oktatások tartassanak.

(28)

28

í>) Minden tag józanon éljen, a' szerzőt' öltöze- tét mindig viselje, és keresztjel nélkül soha meg ne jelenjen, az ujonczok fejér öltönyt hordjanak; el-

lenben gazdag, és prémes öltözetek eltiltattak.

10) Háborúban a' fekete sutanc helyett veres harcznoki öltözetet viseljenek, mellyen elől és hátúi kereszt legyen.

11) A ' ki a' rendbe felfogadtatik, vére, teste, 's életére nézve szeplőtlen, nemes és keresztény szár- inazatú, törvényes házasságban nemzett legyen, es 8 őst, négyet a t y j a , ugyan annyit anyja' részéről be- bizonyíthasson.

K é s ő b b , nagy tekintetű atyák és szabad anyák' korcs magzatjaik is felfogadtattak; hanem a' niagash rendbeli hivatalokat meg nem nyerhették,

12) Szabad személynek kellett a' felveendőnek, legalább 13 évesnek, és megkeményedett test al- kotásának lenni.

Minden birtokról lekellett mondania, a' ki pénzt, vagy pénzbecsiit eltitkolt a' Mestertől, a' többiek előtt keményen megostoroztaték, és 40 napig bűnhődött, 's szerdán ós pénteken kenyér és víz mellett böjtölt.

13) Esküvel nem volt szabad magát másnak le- kötelezni , sem a' mesternek tudtán kívül hadi hajókat fegyveresen felkészítni.

14) Keresztény fejedelmek közötti háborúkban pártatlanok legyenek, és a' megbékitésen munkálód- janak,

15) Közgyűlésekben és kántor böjtökön a ' s z e r - zet' törvényei élő szóval felolvastassanak.

16) A ' s z e r z e t ' t a g j a , ha alaini'snát g y ű j t , vagy városokba útazik soha se menjen egyedül. A' hol a'

(29)

rendnek épületje van, abba száljának, gyertyájukat mindenütt magukkal h o r d j á k , és égessék; nehogy a' gonosz ellenség élet veszélybe döntse.

17) 11a valamelly tag alattomban testi bűnbe süllycdett, titkos bűnbánat is elég volt, ha botrán- koztatásra szolgált alkalmat, nyilvánosan megfenyite- tett, és kemény ostorozás után a' rendből kita- szitatott,

18) Büntetni egyedül a ' m e s t e r n e k lehetett, ha a' fiók házakban valaki meg nem j a v u l t , úti költséget kapván a' kihágást magában foglaló levéllel büntetése' elfogadása végett, a' mesterhez kellett mennie.

Ezen törvényeket II. Honorius, II. Incze, III, Eugen (Jenő) , III. L u c i u s , III. Kelemen, III. Incze, VIII. Bonifácz pápák megerősitették.

A' törvények' alkotása után Kaymund az u j tár- sulatot három osztályra osztotta f e l , az első , a' nél- kül hogy eddigi rendeltetését elhagyná, a' hon' védel- mére is köteleztetett a' hitetlenek ellen, második ki- rekesztőleg az aljasabb házi foglalatosságokat végezte, végre a' harmadik harcz és béke' idejében az isteni

szolgálatot teljesité. Az első osztálybeliek lovagok- nak , a' másodikhoz tartozók szolgáló társaknak (ser- venti d' arini), 's végre a' harmadikba lévők rend presbyt ereinek neveztettek.

Hosszas próba a' harcz' mezején és a' ház' köré- ben , álhatatosság, rendiden engedelmesség , és nem tettetett alázatosság, ünnepélyes esküvel erősitett fo- gadalom vezette a' szolgáló társat a' vitézi megkülön- böztetésre, ipar és fedtelenség tették előjáróvá.

Bayniund volt az, ki a' jövendő nagyság' magvát elhintette a' rendnek keblében, az, ő kormánya alatt

(30)

2 6

virágoztak a' szerzetnek legszebb erényei, 's emel- kedett rendeltetésének legmagasb' f o k á r a , ő leve kö- vetőinek utóérlietlen példánya, 's azon csillag, melly- nek sugárai a' későbbieknek szivét is jótékonyan illet- ték. Alatta feleltek meg a' lovagok szép hivatásuk- nak teljes mértékben.

Az egyenes gyolcs keresztet nyolez szögleliivé változtatta, emlékeztető jelül a' lovagi nyolez erényre.

Ha a' lovag harezba költözött fényes vértüzetére vö- röskeresztekkel jegyezet öltönyt vetett magára, 's öve eziist kereszttel vala diszcsítve. A' szin méltósá- guk' felséget, és a' vért mellyet fogadalmaiknak meg- erősítésére kiontani készek valának, képezte. Hamar elterjedt a' dicső intézetnek híre nap-nyugat' minden birodalmaiban, és alig volt ország, meliyből Sz. János rendje nem nevezhetett volna lovagot. Egész lovagi egyesületek a' rendnek szentelték szolgalatjukat, vi- szonyos fogadásokkal kötötték magokat le, hogy élet- ben és halálban egymással osztozandanak, nem tágít- nak a' pogány elől, és a' szent földön vagy győznek vagy élni megszűnnek.

Még a' rend mindig kifejtésének első fokán vala, még is annyira szaporodott, hogy Raymund könnyebb korinányozhatás végett szükségesnek látta tagjait nem- zetek szerint felosztani. Ezen felosztásból származtak az ugy mondott nyelvek , minthogy a' nyelvek külön- bözése vétetett a' szabályozás' sinónnértékéül. A' rendben nyolez nyelv volt u. in. a' provencei, auvergnei, a' franczia, olasz, arragoniai, navarrai, és cataloniai egyesülve, az angol, n é m e t , és végre castiliai, por- tugál liai 's leoni együtt.

A ' mennyi a' rendbe felfogadott nyelv, annyi

(31)

27

volt. számra nézve a' főliivatal, mellynek viselője kü- lön külön nyelvből választatott, hogy egyike se szen- vedjen rövidségei;, így a' nagy cointhur provencei nyelvből választatott, reá volt a' rend'kincse bízva, kormánya alatt voltak a' Sz. Gilesi pörjölség, a' nis- mesi megyében, a' toulousei 's a' manosquei (Mon- vasia) káptalani ballívság. Auvergne' nyelvéből lépett elő a' Marsai, ez a' hadi kormányt vezette, foglyo- kat elitélte, 's a' fegyvereseket (servientl d' armi) béke' ¡(lejében tanította, l'őnöke volt az auvergnei pöijölségnek és a' devesseti (hajdon Liirol) 's lyoni káp- talani ballívságnak. A' Francziák a' nagyispotályos- nak engedelmeskedtek, ki betegekre ügyelő társakat, és a' jerusálemi anya-ispostplyt kormányozta; nem kü- lönben a" franczia, aquitaniai, champagnei pörjölsé- g e k e t , és a' morcai 's a' corbcilli ballívságokat, az elsőnek széke lateráni Sz. János volt, az utóbbihoz pedig a' nagy kincstárnoki hivatal volt csatolva. A ' nagy admirai az olasz-nyelvből v o l t , és a' tengeri hadra 's hozzá tartozandókra vigyázott, alatta voltak a' római nagy pörjölség, szinte lombardiai, velenczei, pisai, barlettai, messinai, 's capuai, 's a' követke- zendő káptalani ballívságok, u. m. Sz. Euphemia, St.

Stephano , Napoli, Y a n o s a , Creinona, Rocella, St, Sebastiano Rngnara, 's Sz. Jánosé, Nápolyban. Arra- gonia, Catalonia, és Navarra adta a ' r e n d ' D r a p i e r - ját, ki a' ház' benső kormányára 's gazdagságra ügyelt.

Ő volt kormánynoka (il gran commendatore) az Ar- ragonia' nagy pörjölségnek, ezen nagy pörjölséget mindig az empossai várnagy viselte, továbbá a' cata- loniai, navarrai pörjölségeknek , a' m a j o r k a i , carpesi 's negroponti káptalani ballívsógoknak. Az angol nyelv-

(32)

2 S

melly helyett a' mult században az angol-bajor lépett f e l , az eltörlött jcsuiták' rendjének vagyonúival gaz- dagítva , a' Turkopolierra, lovaság' vezérére volt bízva. Ezen méltóság 1550ben megszíint, és 1582.

a' mesterre száll minden birtokaival együtt, kötelessé- geit pedig a' senesall végezte. Alárendeltek valának az ébersbergi nagy pörjölség, az angol pörjölség, vagy

»Sz. János Londonban, az irlandi pörjölség, az aquilai, káptalan 's neuburgi ballívságok. A ' rend' nagy priorja, vagy a' rend' nagy baillija kormányozd a' német nyelvet, ehez tartozott, a' hajdoni római biro- dalmon kívül Cseh, M o r v a , M a g y a r , és Erdélyor- szágok. Ezekről egy külön könyvben szólandunk Austria, Dánia, Svecia, 's más északi tartományok, ezen előjáró volt a' nyelvek gyülekezetének elnöke, várak reá valának bízva, nem különben Camino 's Gozzo' szigetei, St. Pietro erősségével Levnntéban.

Hozzá tartoztak a' német és cseh nagy pürjölségek, az egyesült magyar és dáciai (erdélyországi) 's dániai pörjölségek. Ennekutánna a' dositzi Sz. Jósef, Bran- denburg' ballívsága. A ' nagy cancellár a' castiliai leoni 's portugall nyelvből vétetett, ezen hivatal csak 1462 alapítatott, és kötelessége a' rend' levelezésének folytatása vala. O vezette a' castiliai, leoni 's portu- galliai, vagy crajoi pörjölségeket, és bovedoi ballív- ságot. Ezekhez járult végre 1780ban a' lengyelekkel kötött szerződés' következésében az ostrogi nagy pör- jölség, nyolez rendes, nyolez czimzetes comthur- sággal.

A ' nyelvek' főnökei alkották a' nagy mester' ta- nácsát , és ballivi conventuales nevet viselték, ők hoz- tak a' törvények' értelmében ítéleteket; később ezen

(33)

2 9

tanácsba részt, vettek a' máltai püspök, az egyházi pörjöl, és a' nagy keresztesek. A' törvényhozó ha- talom a' köz káptalannak, inellyre minden nyelv kép- viselőket küld, hatalmában vagyon a' nyelvek' főnökei pörjölök és baillik, utóbb a' máltai püspök, a' mel- lükre tűzött fejér kereszten kiviil nyakukon arany keresztet is viseltek. Ezen intézkedések kapcsolták szorosan egy testületté az egészet, melly a' hatalom és méltóságnak azon fokára emelkedett, mellyen az országban (Staat) oszágot alkotott a' szerzetesi foga- dalmaktól ótalm; izva, s a' lovagi kötelességektől erő- sítve.

A ' conventen kívül a' pörjölök valának az előjá- r ó k , mindenike közülök tartománya' ügyeit vezette,

\s reá négy comthurság bizzaték, a' priorokat, a' bal- livi capilulares követték , ezek néhány comthurságból voltak alkotva. A ' tartományi káptalannál a' nyelvek' képviselői voltak; náloknál csekélyebb hatásúak voltak a' czimzetes ballivok, a' rend birtokainak igazgatása, a' comthurokra (commendante) korinánynokokra volt hagyva, ezek a'jószágból évenkint bizonyos pénz sum- mát , melly responsionak nev ezteték, tartoztak a' nagy mester' pénztárába fizetni.

A ' lovagok a' nyolez nyelven kívül nem válasz- tattak , és nemességük' tekintetéből Cavalieri di Gius- tizia, de ha azt bebizonyítani nem tudták, „di Grazia"

neveztettek.

A ' lovagi j o g ' megnyerésére nyolez nemes ősnek, négynek atyai, négynek anyai részrőli bebizonyítása kívántatott a' francziaknál, az olasz és spanyoloknál eleinte 200 éves nemesség, utóbb négy ő s ; — a'

(34)

3 0

németeknél és szinte a' magyaroknál tizenhat ős szük- séges.

A' rend' papjai kik szinte két osztályra szakad- tak t. i. convenluali, 's d' obedienzia, 's a' szolgálé, társokon Fra - ¡Scrventi kívül vannak még Cavalieri de Devozione. Ezek magas születésii személyek, kik- nek nyakukon a r a n y , 's öltözctjükün olly keresztnek, minőt a' többi tagok viselnek, hordozása engedtetik ineg. Említendők még a' D o n a t i k , kik a" rendnek hűséget fogadnak ugyan, de világiak maradnak, és hajdanában többnyire szállások' felügyelői voltak, kü- lönbség miatt egyedül fél keresztet, mcllynek felső szárnya hibázott, viseltek.

A' nevekedő rend rövid idő alatt, mind az egy- házi , mind a' világi hatalmasságoktól versenygve ru- háztatott fel a' legszebb szabaditékokkal IV. Anaslá- sius pápa (1154ben XII. Calend. Xov.) költ bullájá- ban felhordja a' rend' kiváltságait, utódja pedig IV.

Hadrián a' jerusálemi patriarkának törvényhatósága alól felmenti. A ' világiak közül rőtt szakállú l'ridrik a' római szent birodalom' ólalma alá veszi az egész rendet, és ennek tagjait egyenkint is, egyszer'smind mindenféle adózások alól felmentettnek nyilatkoztatja;

ezen példát követték a' többi fejedelmek Európában, és minden alkalommal a' legnagyobb tiszteletet; nyil- vánítottak a' nagymester iránt.

Haldián királyt untalan zaklatásokkal nyugtalani- ták a' Saracenek, kik a' keresztények fajának kiirtá- sát kemény eskükkel felfogadták, és a' legtávolabb tartományokból gyiilöngtek össze fogadalmuk' telje- sítésére, Ylgatzi maridini 's aleppoi fejedelem korá- nak legdühösb islainita hareznoka lett vezérük. Edessát

(35)

3 1

és Tripolist ostrommal fenyegették, Rayinund össze- gyűjt é lovagjait, és szolgalatjának ajánlatával lepte meg Balduint, keresztényekké lett a' diadal, és az első dicsőséget ezen alkalommal aratták a' szerzetes lovagok. De dj förgeteg támadt, Balak Einir F.dessát megszálta, grófját és a' segitségre siető Balduint el- fogta, nagyobb baj' eltávoztatására az erőségeket el- foglalják a' jobanniták, de az aegyiptomi khalifa' had- népétől körülvétetnek, és mentetleniil elvesznek, ha az ősz Garnier Eustaeh, sidoni "s caesareai gróf 7000 fegyveressel, és a' maradék johannitákkal sebtcn meg nem lepi, és szét nem űzi az ellent, Jaff'a, mellyel a' vadnépek körülvettek megszabadul Ascalonnal együtt, és több csatában győz a' keresztény s e r e g , Garnier Eustaeh elesett, helyette Barrcs Vilmos lett a' vezér Tyrus' ostrománál, és itt is bebizonyíták a ' j o h a n n i - t á k , hogy kettős hivatásnak hű tellyesitőji, a' város megvétetett az edessai g r ó f , és Balduin megszabadul- tak , nem sokára Rapha vára 's a' tripolisi grófság is meghódolt.

A'johanniták első felléptével a'század legnagyobb hadvezéreinek egyike anjoui Fulco (Fulques) Rechin Fulqucs és Montfort Bertrada fia, kiért I. Fülöp fran- czia király Rómának minden villámait türelemmel vi- selte, f e l t ű n t , őt hütvöse, Ermenberga Éliás mainzi gróf leánya utáni bánata űzé a' szent földre. Most támadott 1125 Payens Hugó franczia lovagnak indít- ványára a' hamar emelkedő 's közönséges vélekedés szerint fösvény üldözés által eltűnt templomosok'rendje, kik eleinte kilenczen szövetkeztek a' zarándokok' vé- delmére , 's a' nélkül hogy lovagi köteleségeikről le- mondottak volna, szerzetesi szabályokat alkottak ma-

(36)

3 2

goknak, és ugyan ollyan fogadalmakat tettek le.

Clairvauxi Bernát, védjeik' legnagyobbika volt. Nc-

\iiket lakhelyükről, inellyet B. Balduin királyi palo- tájának Salamon temploma melleti részében adott, vették.

Jerusáleinben a' kereszténységnek két versenygő védelmező csapatja volt a' johanniták és templomosok- nak szerzete által, egyike a' másikát nemes tettekkel és vitézséggel iparkodék felülmúlni, 's mind keltejét fényes niagosságra emelte hirtelen a' sors, a' nélkül hogy eleinte egyúgyűségük, alázatosságuk és vallásos- ságuk ez által vesztene.

A' korábbi eredetű rendnek főnöke a' johanniták' nagymestere nem csak a' fejedelmek'meghittje, 's az ország' tanácsnoka, hanem a' meghasonlott uralkodók között egyszer'smind nagy tekintetű 's köztiszteletű közbenjáró lett, nem csupán a' kormányi, de a' csa- ládi ügyekben is. így Hali a' jerusálemi királynak ifjabb leánya Haymund által nyujtá kezét az antiochiai herczegnek, és ő volt, ki az edessai grófot a' meg-

vetettet, minden háborgástól tartóztatta.

1127. A' két ú j rendnek több v á r a k , és jószá- gok bizattak ótalina alá, sőt, midőn 1136án II. Balduin Antiochiába indúlna hadsereggel, a' kormányt d u P u y ' kezébe tette le. II. Balduin hirtelen szűnt meg élni, utódjául anjoui Fulco Melisindenek a' boldogult király' idősb leányának férje lett királyá.

Semmi erőszakos sem létezhet soká, a' felette megfeszített kötelékeknek szerte kell pattanni, így a' jerusálemi királyságnak fényét, midőn hanyatlani in-

dult, Fulco' hős szelleme sem vala képes fenntartani.

Förgetegkint kezdett Jerusálein felé gyűlöngeni az

(37)

33

ellenség, a' meg nem gyökeredzett uraságot erővel tönkre dúlandó. Ascalon Palaestinának kulcsa, 's a' klialitá hatalomnak központja még állott, meg a'Mos- lirnek1 gyűlhelye volt, és csak megbuktával kecseg- tethették magokat sükeres előmenettel a' kereszté- nyek. Askalonból, mellynek vidéke rakva volt sáto- rokkal zaklatták véletlen kiszáguldozásokkal a' Sara- cenek a' szomszéd keresztényeket, Fulco ezeknek véget vetendő Berseba' várát menedékül az üldözöt- teknek megerősítette, 's az ország' gondjait Melisfnde, 's a ' j o h a n n i t á k n a k , kikre az új vár' őrzetét bízta a' királyné, kezébe tette.

U j tekintetre léptek most a' szerzetes lovag-ren- dek , kikhez ezen idő tájban járult a' szent sír lovag- jainak lij rendje. I. Alphons Spanyolországnak bitor-

lója, 's Arragonia királya magtalanul halt meg 1133 Fraga falai alatt, a' mórok ellen, és két évvel ez előtt a' johannitákat, templomosokat, és a' szent sír vitézeit nevezte fejedelemségében utódjainak. Du Puy Raymund, néhány idősb rend-taggal, a' templomosok' követje , 's a' jerusálemi patriárka mint a' szent sír' rendjének p ö r j ö l j e , a' hagyomány' átvételére, sze- mélyesen mentek. Hanem a' királytalan nemzetek, az Arragoniaiak és Navarraiak megszakadtak, és min- denike érdeke szerint saját nagyjainak köréből választá főt. Navarrának Don Kaniiro, Arragoniának szinte Bamiro nagy Alphons' testvére már negyven év óta szerzetes, fogadalmaitól a' pápa által felszabadítva, lettek urai. Az utóbbi rövid házassága után, mellyben antiochiai Vilmosnak Ágnes ncvú leánya Petronillát, utóbb Don Berengar Kaynumd' barcelloniui grófnak

3

(38)

38

nőjét s/ülte, ismét kolostori magányába tért, kor- mányt unva.

Az elégedetlen rendek, és az Arragoniaiak között 1141 IYr. lladrián pápa csak az által állíthatta helyre a" békét, hogy Petronilla \s Uaynumd magtalanul tör- ténhctendő haláluk' esetében, a' rendeket esmérte el kétségtelen örököseiknek. Elhatároztatott ez alkalom- mal, hogy a' rendek spanyol korona' vasaljai legye- n e k , a' királyt hitetlenek ellen vezetendő harczokban segítsék, és a' k i r á l y , a' rendek' befolyása nélkül soha se léphessen békére a' Mórokkal, liaymund az említettük évben Palaest inába visszatérvén, a' legszebb tisztelettel fogadtatott.

Ezen időtájban balt meg az érdemes Fulco, az országlást Melisindenek és III. Balduin kiskorú fiának hagyta, ki meg is koronáztatott, és bátor elszántsá- gának hamar jeleit adta, tartós csatazásokban éltek a' keresztények a' kelet' fiaival, és sok vérrel támaszt- gatták a' düledékeny épületet a' szerzetesek.

1152 Balduin nem tűrhetvén anyja' felügyelését, szárnyra kivánt kelni, 's minthogy az idős királyné büszkeségétől tartóztatva , az uralkodásról lemondani nem akart, a' kereszt esség nagy' kárára a' birodalom, inellynek kapcsai felette tágak valának felosztatott, Tyrus Ptolomais a' hozzá tartozandókkal a' tizenhá- rom éves királynak, Jerusálem pedig, és Neápolis, a' királynénak jutottak. Balduin nagyra vágyása czélt nem é r v e , harezba ütött k i , hamar megvette Mira- belt, a' királyné egyik kegyenczének várát. Ncápo- lis sem állott ellen sokáig, és Jerusálem alatt táboro- zott már Balduin, röv id idő múlva az üdvezitőnek, és a' nagy engesztelő' sírjánál keresztény létére keresztény

(39)

3 5

vért ontandó, és gyűlöletes példát adandó. Mcghó- dúlt Jerusálem, a' királyné fia' fegyvere elől futott, és a' színleges béke helyre állott.

Ezen rút meghasonlást hasznukra fordították a' Saracének. Balduin Jerusálemnek, és a ' keleti ke- resztényeknek java a' johanniták', és templomosok' vállára szállott, míg fegyvereiknek szünetlenül mű- ködni kellett. A ' jerusálemi polgárokkal szövetke- zett lovagok olly vitézül ófalmazták a' várat, hogy a' Saracének' megszaporodott serege is tetemes veszte- séggel visszaveretett.

Ezen diadal Ascalon' vívására bírta Balduint, most Jerusálem a' templomosok' védelme alatt maradt, és a' johanniták táborba száltak. A ' bátor, sőt el- szánt védelem tetemes áldozatokat kivánt. Ez alka- lommal undok kincsszomjat mutattak a' templomosok a' miért meg is lakoltak, és Balduint annyira megráz- ták szándékában, hogy az ostrommal felakart hagyni, egyedül llaymund' lelkesitése, 's lovagjainak példája serkentett u j harczot, inellynek Ascalon' hódűlása lett kövctkezéke, reggeltől estig tartott a' viadal; a' templomosok, kiknek egy része az első vár megszál- láskor a' Saracének által lekonczoltatott, lemosni kí- vánván társaik'kudarczát, dicsőén harczoltak, a ' j o - hanniták törtek be előszer a' várkapuin, és Aug. 12 1153 Syria menyasszonya, a' büszke Ascalon fejet hajtott. Kaymund' dicsősége ezen hódítással, inelly- nek ő vala legjelesb' rugonya, tetemesen növekedett,

— annyira hogy IV. Anastasius pápa nevezetes szaba- ditékokkal ajándékozá meg az ezekben nem szegény rendet. Különösen említésre méltó a' rendnek min- denütt , még az egyházi átokkal terhelt helyeken is

3*

(40)

3 6

szabad volt az isteni szolgálatot gyakorolni, halottjai- kat eltemetni, 's templomokat építetni.

Kaymund Ascalan meghódításának nem sokáig örvendhetett zavaratlanúl. Közötte 's a' szent föld1

püspökei között pör támadt a' tized iránt, mellyet az utóbbiak támasztottak , az első pedig folytatott.

A1 derék llaymund nagyságához hasonló gyenge- séget mutatott, megfeledkezve rendje' hivatásáról nyomorú birtokért örök szennyet borított lovagjaira.

Midőn a' szent sír' templomába a' jerusálemi elévült;

patriárka az Isten' igéjét, és bűnbocsánatot hirdeté, olly erősen kongat falta a' harangokat, hogy szava nem vala érthető; sőt nyilakat lövetett a' gyülekezet' k ö z é , ezek felszedettek, és még késő századokban megpirították a' rendet, minthogy emlékül mint em- beri gyarlóság' tanúi a' templomban felfüggesztettek.

Nem lehet elbalgatnunk azon szomorú észrevételt, hogy ámbár a" lovag szerzetek a' szent földön halhat- lan érdemeket szerzettek; de mind azon egyenetlen- s é g e k n e k , mellyek ott támadtanak okai ők voltak, alacsony birtok és zsákmányvágytól öszlönöztetve, k e - resztények szinte mind pogányok előtt gyűlöletesek lettek; jövendőben nem a ' h i t ' ü g y e hanem nyomorú ünségből munkálódván.

1157. U j tanúságait adák a' jerusálemi vitézek mennyire hanyatlottak régi dicsőségüktől, Nurredin khalifa nagy készületek után teljes erejével megtá- madta a' keresztényeket, és dühöknek Paneas (a' régi caesarea Pliilippi Libanon' tövében) volt kitéve, előszer ennek tulajdonosa Fhoron Ilonfroy connetable volt, kinek meghívására nem akartak védelmére elébb fegyvert fogni, míg birtokát, cs jövedelmét velek

(41)

37

megosztandóknak nem nyilatkoztatta; ekkor nagy pogyásszal indultak a' vár felé. Nasireddin Emir erről tudósítva lest állított nekik , és minden készületeiktől megfosztván, sokakat fogságba hajtott, sokakat meg- ölt közülök. Jcrusálem' királya a' vár' mentségére sietvén, miután lángoknak áldozta fel a' várost az el- lenség, erdőbe vonult, és innét olly erővel támadta meg a' körülkerített királyt, hogy ez nagy nehezen mentheté meg magát a' szomszéd hegyek között, min- den tábori készületét elvesztvén. ¡Számos vitéz , kí- nos halállal végezte pályáját; számos vitéz gyalázatos rabságra j u t o t t , közöttök Blanquefourt Bertrand a1

templomosok' nagymestere.

Megalázó pompával vezette a' diadalmas pogány ezeket Damaskusba, őket durva népének gúnya tár- gyává tévén. A ' jelesbek harcznoki öltözetben, zász- lót tartva kényszerítettek lovaikon ülni, páronkint h a j t a t t a k , a' csekélyebbek négyesen, a' szolgák meg- kötözve tevéken, és zászlókat lobogtatva, vagy meg- öletett társaik' fejbőrét vivén magas póznákon.

Rendjének ezen fájdalmas megalázása után nem sokáig élt du P u y Raymund , élte' nyolczvanadik évé- ben sebekkel, dicsőséggel; de lelki fájdalmakkal is tetézve, társainak karjaiban 11 GOban múlt ki. Ray- inund szerzette meg a' többek között a' rendnek a' heiderheimi uradalmat a' rnjna' vidéken és a' strasz- burgi házat.

(42)

38

1 1 6 0 — 1 1 6 3 = 3.

A" társak' választása egybezengőleg Balben Auger vagy Ottogeriusra esett, Dauphiné s/.iilte ő t , tiszta értelem , magas vallási buzgalom, és őszinteség a' ki- rály 's a' rend' bizalmát megszerezték neki. Erdemei a' barcz-mezőn, és az egyházban olly nagy tekintelre m é l t a t t á k , hogy III. Balduinnak kimultával egyedül általa nyeré el a' jaltai 's antiochiai gróf Amalricli A u g e r ' testvére a' jcrusálemi thrónt.

A ' nyugati anyaszentegyháznak III. S á n d o r , és III. Victor pápák közötti megszakadása a' keleten is majd nagy meghasonlásnak anyagja lett. Xnzareth- ben zsinat t a r t a t o t t , niellyben a' király mind addig felfüggesztetni kívánta a' dolgot, míg ez nyugaton el nem döntetnék, vele tartott a' gyülekezet' nagy része, de Auger és a' tyrusi érsek' buzgalma 's szónoksága III. Sándor pápának elesinérésére bírta a' zsinatot.

Bövid ideig, de méltósággal, és az egész keresz- tény világra kiterjedő haszonnal viselte Auger nagy- mesterségét , hirtelen halál szóllitotta ki liai' köréből.

Elődjével, nem csak egy honból származott, ha- nem érdemekre 's k o r á r a nézve is hasonló vala hozza, mi előtt csöndes körben munkálhatott volna. Bcndje"

tt-ar/i^J

1163—1167 = s 4.

(43)

3 9

javáért a' Saracének' nyugtalanságai fegyverre szállí- tották.

Háromszor szált a" csatasíkra, háromszor koszo- ruzá győzedelmi babér. Sohavert az acgyiptomi sul- tánságból Hangar bitorló elűzte, 's ezután Amalrich Jerusálem' királya ellen fegyvert fogott, ki erejét összegyűjtvén, vég Ínségre juttatta, mellytöl hogy megmenekedjék, a" ÍVilus' (öltéseit átlyukgalta, ára- dások által akarván tartóztatni az ellcncsapatokat, ha- nem midőn magát a' keresztényektől megnientettnek h i t t e , Schaver sulian \ u r c d d i n aleppoi sulfant. jöve- delmei' egy harmadának átengedésével segedelemre b í r t a ; ez alattomban saját részére kívánván meghódí- tani a' termékeny (állományt, nem késett, roppant sereget gyűjtött, és harczra kerülvén a' dolog, ebben nagy részt vettek a' jobanniták, és Ilangar" ereje megtöretek.

Nureddint szerencséje clbizottá tette, \s míg Amal- rich birodalmából eltávoza, Tripolist és a" védelmet len Arenét megtámadta, de merénykedéseért a' folyton vigyázó szerzetes lovagok az ostromlott várak alatt megfenyítették, szaladásra kényszeritették, és gazdag táborát elfoglalták.

A ' faíiinitáknak, a' propheta utódjainak uralkodó nemzetsége hanyatlani indult Schirknh', az Abassidák' feje egészen elnyomni a k a r v á n , Adhad »egyiptomi khalifa ellen fegyvert f o g o t t , ez érezte gyengeségét, és Ainalrichnak 400,000 aranyat ajánlott segedelemért.

A' keresztény fejedelem a" szerzetes lovagoktól ki- sérve, véletlenül lepte meg Schirkuli Abassidát, és Alexandriába futamlarii kényszerítette, öcsét Salalied- dint ezen város' ótalinara hagyván, innét is elirámlol I.

(44)

12

gyalázatos visszavonulás. A' meghódított Helbeis visz- szakerült az ellen' kezébe, 's levert lélekkel tért se- rege' maradványaival Jcrusáleinbe, fontolatlan kisza- guldásának keserű következményeit bővebben aratandó.

A ' v állolatnak fő indítója legtöbb szenvedéseknek vala kitéve egy részről rendje tagjainak vádjait, más rész- ről pedig az udvariaknak szemrehányásait, kik a' ta- pasztalatlan királyt mentegetve Gilbertet kárhoztatták.

Lenyomatva lelke' fájdalmaitól, elnyomatva külső inegalázásoktól Assalit' méltóságáról lemondván. Pa- laestinából soha vissza nem térendő, elköltözött.

Gastussal, kinek hona esméretlcn maradt egy- korban lépett fel a' keletnek f é n y e , 's mindenkori fe- jedelmeknek példánya Saladin vagy Salaheddin Jusuf Ebn Ayub Schirkuhot a' b á t y j á t , ki Schaver sultán' fogságában halt meg követé az uraságban. Követői- nek száma mindenütt tekintetet szereztek n e k i , tettei pedig nagy reményeket költöttek a' muhamedánusok- ban, és így naprólnapra magasabbra emelkedett felei- nél , lelkülete (character) mindenkori Íróktól egybe- zengőleg magasztaltatik , csodálatosan egyesült benne bajnokiság a' kegyetlenséggel, vallásos buzgalom tü- relemmel , nagylelkűség igazságosságai, emberiség keménységgel, 's ha valaha maga magáról megfeled- kezett , erre elébb a' keresztények, kik magokat győ- zedehneikben fékezni nem tudták szolgáltattak okot.

Az uralkodás" vágyamelébe vala oltva, a ha ezéljait 1170—1171 = 1.

(45)

4 3

vitézség által el nem érhette, csalárdsághoz folyamo- dott , fegyvereseit eszközökkint használta, roppant pénzsummákat áldozott fel kegyük' megnyeréséért, hanem vétségeiket sem rettegett szigorúsággal megfe- nyíteni. Egyedúl álhatatossának siikeriilt a' jerusá- lemi királyságnak szomorú romjain egy messze terje- detú világbirodalmat alapítni, mellyhez Syria, Persia, Palaestina, Arabia, és Mesopotainia tartozott. Sala- din (a' hirüdve) egy szóval a' keletnek utó nem ért fejedelme maradt.

A ' johanniták, és templomosok soha sem bizo- nyítók be fényesebb tanúságokkal, magas vitézségüket, mint Saladin uralkodása alatt, ők v o l t a k , ki Saladin óriási vállolatai elébe hatalmas gátokat gördítettek.

A ' rendeknek Saladinnak első találkozása Darunnál (szó szerint görög kolostor) volt véres harcz után a' keresztények győztek. Ezen ütközet egyedúl hírnöke vala azon nyugtalanitásoknak, mellyeket a' lovag- szerzetesek ezután több ízben tapasztaltak, és a' mel- lyek Saladin seregeinek mind addig gyakorlatúi szol- gáltának, míg véletlenül Gáza városa előtt meg nem állapodott. Plancy Milo templomos, és várparancs- nok , be nem fogadván III. Balduin építette várba, a' városiakat, hamar Saladin fegyere által emésztettek meg.

A ' veszteglő Amalrichra nézve ébresztő szerül szolgált ezen eset, első megrettenésében legott Vilmos acrei püspök vezérlete alatt követséget sürgetendőt, maga pedig Constantinápolyba sietett Manuel görög császártól segedelmet kérni. Birodalma' kormányát a' nagy tiszteletben lévő johanniták', és templomosok' nagymestereinek kezébe tette le.

(46)

4 1

r^Cite<dt.Zt Itft^y z/cutfcz/a.

1171—117!) = 8.

Antjochia' ostroma szolgált alkalmat Joubertnek társai bizodalmának megnyerésére, 's Gastusnak ha- lála u t á n , a' szerzet legnagyobb méltóságára utat nyi- tott neki. A ' nagyság sohasem álliat fenn irigyek n é l k ü l , és így Amalricb' udvaránál is találkoztak ollyanok , kik Joubertet ugyan azon bizalomért, mel- lyel a' királytól megtiszteltetett nem s z e r e t t é k , de szerencséjére helytartó' társa St. Amand Odo (rend- szerint nagy Odo) a' templomosok' nagymestere hozzá hasonló vala.

A ' roskadozásnak indult birodalomtestet nem en- gedé .Saladin felépülni, hanem győzői pályáját foly- t a t v a , tartós munkálatban tartotta a' keleti keresz- tényeket , kiknek veszedelmére, az örmény keresz- tények Milo egykor templom' vitéze, most Tivador örmény k i r á l y n a k , és rokonának halála után , ennek thrónjára vágyó pártos Saladinnal frigyre lépett, A n - tiochiát megtámadta, 's Palaestináig mindenütt vér, és pusztítás nyomait hagyták seregei.

Szerencséjére a' szent honnak nem nagy bátor- sággal bírt a' h i t h a g y ó , Joubert ellene kiildé lovag- jainak egy csapatját, ezekkel egyesült III. Boemund

Antiocliiából, és néhány derék templomos. Zugában keresték fel a' p á r t o s t , ez sikra kiszálni nem mer- vén , frigyeseivel együtt a' hegyszorulatokba vonult, és szabadulását futásban találta.

1173 Meghalt Amalricb , meghalt Nureddin is.

— Az elsőnek utódja tizenhárom éves íia IV. Baldtiin

(47)

-15

lett, ki atyja' halála után negyed napra a' szent sír templomában a' pátriárka állal királynak kenetett. Az utóbbinak birodalmait Saladin készült elfoglalni.

Balduin' uralkodása tünemény v o l t , és miként élte' első napjain az enyészet rágódott, ugy sietett naprólnapra gyorsabb lépésekkel sírjába a' kelet ke- resztény birodalom, és a' mint ez fogyott, ugy növe- kedett szebben , és szebben Saladin' hatalma, melly- nek a' királyi gyáiunoknak III. Raymund tripolisi gróf- nak minden törekvése sem vala képes határt vetni.

Ascalonban ütötte fel székét a' gyermek király. Sala- din a' jelennél kedvezőbb pillanatot nem remélhetvén Palaestinának meghódítására, ostrommal veszi körül a* várat, haladását ismét folytatandó. Raymund fe- lette ügyesen vitte az országlást, de nem volt. szintolly nagy harcznok mint kormányfi. A ' harcznok kor- mányzót Joubertnek kellett kipótolni, ki a' hitért lán- golva hivatásáért élt és halt. Éjjel rohant ki Asea- lonból a' nyugvó ellenségre, zavart okoz közötte, állás pontjából kiűzve megmenti a' várat. D e reggeli nyolc/, órakor már soronva áll Saladinnak 26,000 fegyverese, ellene indul a' csekély keresztény-csoport, meilyet a' király 's Raymund gróf vezetnek, 370 vértűs lovag alkotja a' lovasságot, és nagy Odó parancsa alatt 80 templomos. A' szent keresztet Albert betlehemi püs- pök viszi. Randánál állott a' pogány t á b o r , a' mint:

a ' b e t e g király ezt meglátta leszállott kocsijából, arczra borúi a' szent kereszt előtt, és segedelmet kér a' se- regek' urától, a' lovagok kezet nyújtanak egymásnak, és felfogadják hogy futni nem fognak , de ha szüksé- ges , meghalni készek. Elkeseredéssel kezdetett meg a' harcz, és ugy folytattatott, a' musulmanok' ma-

(48)

4G

kacssága megtöretett, és maga Saladin futott, a' ke- resztények pedig gazdag zsákmányai tértek Jerusá- lembe, 's az egyetértő szellemi erőé, riem a' gyüle- vész csoporté lett a' győzedelem.

Nem sokáig tűrhette a' kudarczot a' sivatag' fia, midőn Balduin egy Jordán melletti tetőn tiz pihenetre Pancastól várat kezdett épitni, lesből rohant a' keresz- tényekre, véres aratást visz véghez közöttök, Joubert, halászcsónakon menekedett. Beaufort' várába, a' ki- rályt megmenti fegyveresei' vitézsége, 's Odo nagy- mester harmad magával a' jelesebbek közül elfogatik.

Tovább halad most a' felingerelt sultán ha egy rész- ről megrémült kereszténység drága pénzen nem vásá- rolja meg a' fegyverszünetet, más részről pedig az éhségből származó zavarongások nem szóllííják biro- dalmába Saladint.

Joubert a' keresztény birodalom' enyészete feletti aggodalmától lenyomatva dicsőséggel szinte mint se- bekkel tetézve, meghalt.

De Moulinis Rogert választá a' káptalan, egy olly férfit, ki érett korában elég nyerseséggel, és vitézsége mellett szükséges mérséklettel birt. Mind ezen tulajdonokhoz éles elme, 's jeles szónokság pá- rult. A ' mint hivatalába lépett, legott megbékéltette a' jerusálemi pátriárkát Bohemund antiochiai herczeg- gel, kivel az első feleségétől Theodora Manuel gö- rög császár leányátóli elválás miatt meghasonlott volt.

1179—1187 = 8.

(49)

4 7

A" mint a' keleti kereszténységnek ilgye hanyatlani kezdett, a' leggaládabb szenvedélyek vették körül a' t hrónt, és ltogcrnek minden törekedését a' birodalom' helyre állítása iránt, megsemmisítéssel fenyegették.

Azonban Roger nem mulasztotta el a' fejedelmet a' háború' folytatására teljes erejéből buzdítani, de re- ményeit aláásták azon fondorlások, niellyek a' keleti birodalmat gyökereiben m e g r á z t á k , a' mikor ennek leghatahnasb védjeit a' johannitákat, és templomoso- kat egymássali versenygésbe hozták. Mind a' két.

rendnek dicsőség volt a' bálványa, mind a' ketten felülmúlni kivánták egymást, ez az ország' javára szolgálhat, ha egy ösvényen haladnak, hanem mind inkább eltávolodtak egymástól, és a' keresztény sze- retet helyett, melly léteire hozta ő k e t , gyűlölség fészkelte magát kebleibe, a' gyermek király képtelen vnla a' rosszat kiirtani, 's a' megbékélés, mellyet eszközlött, csak tettetett volt.

Napról-napra közelebb j ö t t IV. Ralduin halála, örököse nem lévén többen vágyakodtak koronája után, de ő a' kormányt jövendő zavarok' elháritása végett Lusignan Vid Sybilla nénje' férjének kezébe tette le, az ország nagyjainak elégedetlenségére, kik Lusignan- ban nem láttak elég erőt a' sinlődő birodalom' fentar- t á s á r a , 's legott terveket koholtak ellene, mellyeket maga Sybilla szőtt. Raldnin tettét megbánva nagyjai- nak gyülekezetében V. Balduint, öt éves öcsét nyilat- koztatta utódjának, ki a' feltámadás' templomában késedeleni nélkül királya kenetett fel, és gyámnokává

"s helyettesévé Raymund tripolisi gróf neveztetett, ennek éles szeme hamar felfogta, hogy felmagasz- taltatása nincs mindennek kényére, azért egy ideig

(50)

4 8

Vonakodott a1 kormányt átvenni, utóbb elfogadó, de csak akkor a' midőn a' két rendnek nagymestere meg- ígérte , hogy az ellenség háborgatásainak leginkább kitett határvárakat oltalmazandják. 1185ben meghalt Balduin, és nyughelyét őseinek körében a' calvaría hegyen leié.

Béke volt Baymund első munkája, ezt a1 hadi költségek megtérítésével megnyerte Saladintől. Azután készületekről gondolkodott. Európába követséget kül- dött, fejének lleraklius pátriárkát és a' rendek' nagy- mesterét tette. Keresztesség eszközlése vala ezen követség' feladatja. De ugy látszik a' nyugatiak tüze a' szent földnek ügye iránt hamvadozni készült, egye- dül Anglia tett komolyabb lépéseket, a' többi biroda- lom puszta Ígéreteket adott valóság helyett.

Ez alatt V. Balduin véletlenül meghalt, halála okának sokan uralkodásra vágyó anyját állitják lenni.

A ' íiu' teteme alig volt az ősi sírboltba, midőn Sybilla mint jogszerinti örökös a' pátriárkától, és a' nagy- mesterektől maga számára kivánta a' koronát, ezen követeletnek egyedül Móniin Roger és Raymund gróf szegezték magát ellene, IV. Balduin, és a' helyettes király közti szerződést sértetlenül feltartani akarván, és a' johannita nagymester az ország kincstárának kul- csát , mellynck másik ketteje a' templomosok nagy- mesterénél , és a' pátriárkánál v a l a , 's hol a' királyi czimek őriztettek, mint addig nem akarta kiadni, inig Sybilla törvényesen nem választatnék fejedelemnek.

Hosszas kérelemnek engedett, és a' templomosok nagymesterének, és a' patriarkának, kik személyesen alázták meg magukat hozzá, de leginkább, mivel lo- Vagtársaiba nem bízhatott, a' terem' közepébe vetvén

(51)

1«)

a ' k u l c s o t , kiadta azt. A' koronázás llSGban legofi megtörtént a' sz. sír' templomába, hol két koronát tett a' pátriárka az oltárra, egyikét Sybilla grófné' fejére tevé, a' másikat helyén hagyván, ezen szava- kat mondotta: „ T e asszony vagy , férfira van szük- séged, ki országodat kormányozza, vedd a ' k o r o n á t , és annak a' kinek akarod, fejére tedd." Sybilla \ \ id- nek fejére t é v é n , ezen szertartásnak vége lett és leg- ott a' templomosok' palotájába mentek, a' koronázási lakomát elköltendők.

Ezen tettnek nem csak Haymund, és barátjai, hanem m a g a W i d n e k öcse Gottfried egy szép, és erős ember ellenkezői lettek. Innét származott Raymund- nak kiválasztatását hitten - hitte, olthatlan bosszúja.

Ez vezette őt azon gondolatra, hogy ne csak a' ki- rálynét, hanem a' templomosokat is, kik ezen válasz- tásnak legfőbb eszközlői valónak, egy csapással tönkre t e g y e , 's a' kezeiből kicsikart királyi pálezát magá- nak megszerezze. Illy fekete szándékkal megfeled- kezve hitéről hagyta el Jerusálcmet, e z t , Saladinnál frigyet kötvén, a' mint reméllé örökre sajátjává teendő.

Raymund' tettét nem lehet mentegetni, alacsony szen- vedély nem a' közjó lévén rúgonya még hitét is el- hagyta , 's felfogadta hahogy czéljálioz juthatand , Sa- ladinnak bérledelmese lész.

Raymund hitsorsosaival alakosan bánt ezentúl, Saladin pedig roppant sereggel 1187 Május lén Acre előtt állva, büszkén kívánta a' vár' feladat ását, bátor- sággal felelt Roger, és példája felelevenité az elcsüg- gedt őrzetet, gyermekek , hölgyek, és vének ellen- állásra készültek. Az éjjel riasztotta fel Saladin tá- borát, a' lovagok egy kézbe k a r d o t , másikba szövét-

4

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

1 Blaskóné Bröszll Márta: A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárának története a kezdetektől napjainkig 1843-2003. In: Fejezetek Szabolcs-

Hasonló törek- vések irányították Vignacourt Alfons tetteit is, aki nagymestersége előtt (1601—1622) hatalmas védőművekkel látta el a lovagrend ott- honát, Máltát.

Éppen ennek az ezrednek a története, amely a spanyol örökösödési háborúban nagy veszteségeket szenvedett, mutatja, hogy tisztán ezek a vesztségek okozták a

(Könyvtári kis tükör.) Ajánló bibliográfia. Ajánló bibliográfia hazánk felszabadulásának 40. Tóth Ilona: Csongrád megye története a felszabadulástól napjainkig.

Ezt így értékelte: „Legalább a vezérek korabeli portyázások alatt sem a magyar lovas, sem a magyar ló nem tudta azt, hogy mit is jelent a fáradtság, és nem valószínű,

én kapitihaságomban ha hatíilmas császárunknak igaz híve nem akart volna az én kegyelmes uram lenni, olyan nehéz szolgálatot bizony nem kévánt volna de azolta s 'most is

azt a pontot, ahol maga a szubjektum megjelenik. A perspektivikus projekció ezért már eleve magában hordozza a újkorra specifikusan jellemző énviszonyt: a szubjektumét. 22

Verd meg Isten verd meg Vagyis hát no mégse Veri ôt a világ Kergeti középre Nincs fekete szalag Hajtókáján vállán Nincsen piros rózsa Mellén vagy orcáján Nincs megtépve

Az ismeretes zágrábi breviárium János esperes állítását, hogy Imre „Dux Slavoniae&#34; volt, erősíti. Valószínű, hogy István tekintettel volt arra, miszerint a

Ha valamilyen okból kifolyólag a szabadalmi bejelentés eredménytelenül zárul (elutasí- tás, visszavonás, visszavontnak tekintés), a bejelentő kérelmére a

21 A valdensek egyik völgye volt a jelszó, de a francia katonák ezt nem tudván a „grogner” (röfög- ni) igéből vélték kihallani. Aki piemonti fogságba esett, az a

Több mint fél évszázaddal ezelőtt, az 1970- ben kiadott „Jászberény története a felszabadulástól napjainkig” című kötet megírásában oroszlánrészt

Szeptember 11-ig a balszárnyon még győzelmeket aratott (Krasnik, Komarow), a jobbszárnyon azonban hatalmas vereséget szenvedett (Lemberg, Przemyśl, Rawa Ruska térségében),

Szeptember 11-ig a balszárnyon még győzelmeket aratott (Krasnik, Komarow), a jobbszárnyon azonban hatalmas vereséget szenvedett (Lemberg, Przemyśl, Rawa Ruska térségében),

(A bolgár, keletnémet, lengyel, magyar és szovjet pártvezetők május 8-i titkos tanácskozására utalt – Sz. M.) Kijelentette, hogy ez a lépés az egyik legnagyobb csapást jelenti

a „Spenót&#34;-ban (A magyar irodalom története 1919-től napjainkig) csak egyetlen mondatot kap: „Irodai-.. fejezetben le sincsen írva a neve. Pedig Bánffy Miklósnak eddig

Csengeti János: Tóth Sándor: A magyar nemzeti irodalom története.. Csengeti János: Gaal Mózes: Hún és

Az elmúlt években kevés olyan szöveget olvastam, amelyre annyira igaz lett volna, mint Bar- tók Imre Jerikó épül című regényére, hogy újra és újra (minden újabb

Van olyan, amikor bohóckodom, amikor több ru- hát használok, de mivel én egy ilyen, hogy is mondjam, akrobatikus előadó vagyok, nagyon sokat mozgok, nekem az határozza meg,

együtt vagyunk, lovunk sörénye széllel vegyül, az ég alatt, lovunk sörénye, sóhajunkra elszálló, súlyos szárny felel, hattyúink torka szélbe tátva, búcsúra,

azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai:. társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és

• A diasorban használt saját szerkesztésű táblázatok a kötelező irodalom és a KSH. vonatkozó adatsorai

(Ma a ház falán emléktábla utal a dicsőséges múltra.) A háromszobás lakás konyhájá- ban volt a „csomagoló szakosztály”, ahol János volt a csomagoló mester, aki