• Nem Talált Eredményt

Az ionok h y d r a t a t i ó j á r ó l .

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az ionok h y d r a t a t i ó j á r ó l . "

Copied!
724
0
0

Teljes szövegt

(1)

E R T E S I T Ó

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

S^KHKESZTI

H E I N R I C H G U S Z T Á V

1 9 3 - 2 0 4 . FÜZET.

B U D A P E S T

K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A

1906.

TIZENHETEDIK KÖTET. 1906. ÉVFOLYAM

(2)
(3)

\

I. Előadások és czikkek.

Oldal

Analecta recentiora, ed. Stephanus Hegedűs 674 Badics Ferencz, Zrínyi költői müveinek akadémiai kiadása . . 579

Bérezik Árpád, Csiky Gergely emlékezete 677 Berzeviczy Albert, Elnöki beszéd és zárszó a József föherczeg-

emlékünnepen 339. 392

Beatrix királyné gye rmek- és leánykora 659 Buchböck Gusztáv, Az ionok hydratatiójáról 10 Cserép József, Julius Caesar és Asinius Pollio 304 Erdélyi László, A tihanyi apátság kritikus oklevelei . . . . 596

Ferenezi Zoltán, Gróf Széchenyi István és báró Wesselényi

Miklós kiadatlan levelei 86 Goldziher Ignácz, Kaufmann Dávid könyvtára 306

Halmágyi István naplója és iratai 439 Havass Rezső, Dalmát .irodalom 11 Hegedűs István, A magyar humanismus történetéhez . . 287, 674

József föherczeg emlékezete, óda 342 Horn Emile, Franczia ismertetések 53 Katona Lajos, A Nyelvemléktár új kiadása 58

— — Üjabb adalékok codexeink forrásaihoz 289 Lévai József, Toldy Ferencz emlékezete, óda 237 Lukinich Imre, I. Rákóczy György és a lengyel királyság . . 588

Melich János, Szikszai Fabricius szójegyzéke 5 Némethy Géza, Ovidius Szerelmeinek új kiadása 583 Rados Gusztáv, Jelentés a Bolyai-jutalomról 65 Riedl Frigyes, Toldy Ferencz emlékezete 241 Schumacher Sándor, Magyar szépirodalom dán fordításban . . 650

Téglás Gábor, Limes-tanulmányok 393 Than Károly, A kísérleti chemia elemei 300

(4)

Oldal

Thewrewk Emil, József föherczeg emlékezete 347 Váczy János, Kazinczy F. levelezése XV. XVI 25. 533

Viszota Gyula, Tagajánlások az Akadémiában 1847-ig. . 499. 608

Zolnai Gyula, A Magyar Oklevél-Szótárról 419

II. Jelentések a pályázatokról.

A Nagyjutalomról s Marozibányi-jutalomról 184 A Bolyai-díj első odaítéléséről 1 131

A Bródy-jutalomról 184 A Wahrmann-jutalómról 189 A Sámuel-díjról 193 A Gorove-pályázatról . . . . 195

A Lukács Krisztina-pályázatról 196 A Marczibányi-pályázatról 197 A Bük-pályázatról 198 A Magy Ált. Biztosító-Társaság pályázatáról 198

A Flór-alap kamatainak felhasználásáról 200 A Rökk-alap kamatainak felhasználásáról 200

A Forster-Scitovszky-dijról 200 Az 1904-iki Rózsay-díjról 201 A Förster János-díjról 201 A Lévay-pályázatról 202 Az 1906-iki Rózsay-díjról 202 A Tomory-pályázatról 202 Az 1898-iki Fáy András-jutalomról 203

Az 1901-iki Fáy András-jutalomról 203 Az egyetemi hallgatók jutalomkönyveiről 204

Az Akadémia új jutalomtételei 206

Pályázati szabályok 216 Jutalomtételek Semsey Andor tt. adományából 217

A gróf Teleki-pályázatról (Bérezik Árpád lt.) 250 A Farkas-Raskó-pályázatról (Kozma Andor lt.) 260 A báró Wodiáner-jutalomról (Heinrich Gusztáv rt.) 262 A gr. Karátsonyi-pályázatról (Ferenczi Zoltán lt.) 275 A Lukács Krisztina-pályázatról (Simonyi Zs. rt., Szinnyei J. rt.,

Ásbóth Oszkár lt.) 452 A Gorove-pályázatról (Hegedűs István és Jánosi Béla Itt.) . . 644

(5)

Oldal

Bizottsági jelentés a Nagyjutalomról és a Marczibányi-mellék-

jutalomról 555 A Kóczán-pályázatról (Heinrich Gusztáv rt.) 664

A Péczely-pályázatról (Bánóczi József lt.) 672 Beérkezett pályaművek 1906. szept. 30-ig 576

III. Akadémiai ügyek.

Berzeviczy Albert, Elnöki megnyitó beszéd 219 Heinrich, Gusztáv, Főtitkári jelentés 230 Az Akadémia belső tagjai 1906. jan. 1 1 Az Akadémia pénztári számadása 1905-ről 133 Jelentés az Akadémia munkásságáról 1905-ben 149 Jelentés az akadémiai választásokról, 1906 205 Az I. osztály jegyzőkönyvei . 54. 121. 181. 264. 331. 493. 655. 700

A II. osztály jegyzőkönyvei . . 54. 121. 181. 411. 493. 655. 700 A III. osztály jegyzőkönyvei . 55. 123. 181. 265. 331. 411. 494. 701 Az összes ülések jegyzökönyvei 55. 123. 182. 265. 332. 414. 494. 701

Rendkívüli összes ülés Rákóczi emlékére) 698 Igazgatósági ülések jegyzökönyvei 122. 129. 271. 412

A LXVI. nagygyűlés jegyzökönyve 266. 273

Az első rendkívüli nagygyűlés jegyzökönyve 413 A második rendkívüli nagygyűlés jegyzökönyve 697

József főherczeg-emlékünnepély 340 Az Akadémia halottjai 1905—906-ban 180 Értesítés az átalányfizetök illetményeiről 218, 710

Franczia ismertetések a magyar irodalomról 695 IV. Folyóiratok szemléje.

Ajchaeologiai Értesítő 314. 680 Athenaeum 42. 310 Budapesti Szemle 43. 317. 468. 681 Egyetemes Philologiai Közlöny 51. 319. 470. 683 Ethnographia 45. 320 Irodalomtörténeti Közlemények 49. 322

Keleti Szemle 323 Közgazdasági Szemle 324. 476. 689

Nyelvtudományi Közlemények 50. 328 Nyelvtudomány 570, 693

(6)

V. Nekroloqok és Kisebb közlések.

" Oldal

Berzeviczy Albert elnök beszéde b. Radvánszky Béla ravatalánál 337 Hegedűs István lt. beszéde Széchy Károly lt. r a v a t a l á n á l . . . 63

A székelyudvarhelyi codexhez 131 Űj nyelvtudományi folyóirat 338 Szilády Áron rt. beszéde Thúry József lt. r a v a t a l á n á l . . . . 417

Thirring Gusztáv lt. beszéde Körösy József rt. temetésén . . 497 Ferenczi Zoltán lt. beszéde J ó k a i Mór tt. svábhegyi szobrának

leleplezésénél 498 beszéde az eperjesi Greguss Ágost-ünnepélyen . . . . 656

Szemere Bertalan önéletrajza, 1841 571 Haraszti Gyula lt. beszéde a kolozsvári színházi ünnnepeken . 573

Lenhossék Mihály rt. beszéde Hőgyes Endre rt. ravatalánál . . 574 (Ehhez hibaigazítás a 658. lapon.)

Balogh Jenő lt. beszéde Fáyer László lt. temetésén . . . . 706

(7)

A *-gal jelölt számok a jegyzőkönyvben foglaltakra utalnak.

ACSÁDY IGNÀCZ : A m . a d ó z á s t ö r t é n e t e 1598—1604, »122.

Ada-kalei török népdalok »121.

Akadémia belső tagjai 1.

— munkássága 1905 ben 149.

Akadémiai kiadványok jegyzéke »58,

»128, »183, »336, »416, »496, »654,

»705.

Akadémiák szBvetsége : Japáni tud.

akadémia belépése »495.

— közgyűlésére meghívó »126.

Állandó bizottságok működése 1905-ben 155.

Analecta recentiora, ed. Hegedűs István 674.

ANDRÁSSY DÉNES GR. i g a z g . t a g g á vá- laszt. »122.

— köszönő levele »129.

ANDRÁSSY GYULA GB. r é s z é r e j a v a s o l - tatik a nagyjutalom felének kiadása

»414.

— nagyjutalmat nyer 698.

Ányos Pál emléktáblá j á n a k leleplezése

»57.

APPONYI ALBERT GB. vall. é s k ö z o k t . miniszter köszönő levele »334, *702.

APPONYI SÁNDOR GH. h . e l n ö k s é g e *2H4.

Aradi vértanúk emlékére gyászmise »653.

Arehaeologiai Bizottság működése 1905.

158.

Arehaeologiai Értesítő 1. f. 314. 2. f.

316. 3. f. 680. 4. f. 681.

ASBÓTH .IÍNOS b i r á l ó * 7 0 2 .

ASBÓTH OSZKÁR : J e l e n t é s A L u k á c s Krisztina-pályázatról 457.

— ú j nyelvészeti folyóirat szerkesztője 144.

Átalányfizető intézetek 166.

Athenaeum XIV. к. 4. sz. 42, 316.

Athéni német arch, intézet kérelme

» 1 8 2 .

Auer-lámpák jókarbantartására átalány- összeg »130.

BADICS FERENCZ : Zrinyi költői művei- nek akadémiai kiadása 579, »655.

BAKSAY SÁNDOR b i r á l ó » 7 0 2 . Balassa Bálint hamvainak eltakarítására

begyfiit összeg »183,

BALLAGI ALADÁR i n d í t v á n y a a k ö n y v - kiadó vállalatok segélyének törlése tárgyában »124.

BALLAGI GÉZA b i r á l ó » 5 6 , » 7 0 2 .

— jelentés a Bródy-jntalomról 184, »267.

BALOGH JENŐ l>eszéde Fayer László ravatalánál 706.

BÁNÓCZI JÓZSEF : J e l e n t é s a P é c z e l y - jutalomról 672, »702.

BABOS GYULA : Rimay János szerelmi lyrája »181.

Bécsi tudományos akadémia meghívója

»120.

B E C S R E B Á L I N T j e l e n t é s e » 4 1 2 . BÉKEFI RÉMIG e m l é k b e s i é d e M á t y á s

Flórián felett »124.

Belső taaok 1906 jan. 1-én 1.

BEÖTHY ZSOLT b i r á l ó »56, » 7 0 2 . BERCZIK ÁRPÁD : J e l e n t é s a g r . T e l e k i -

pályázatról 250, »266.

— Csiky Gergely emlékezete 677, »704.

Bérházi házbéremelések »272.

BERNÁT ISTVÁN 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 205, »270, »274.

BERZEVICZY ALIIÉRT e l n ö k l e g f . m e g - erősítése »56.

— székfoglalása »56, »122.

— elnöki beszéde a József főhg emlék - ünnepen 339.

— beszéde br. Radvánszky Béla rava- talánál 337.

— elnöki megnyitó beszéd 219.

— márcz. 19-én «265.

— Beatrix királyné leánykora 659, »701.

— jelentése a Rákóczi-iinnepélyekről

»698.

— az eperjesi Greguss Ágost-emlék- ünnepen »704.

Bevételezések állása 1905. deci. 31. 140.

Bezerédj István életrajz-pályázat módo- sítása »182.

— beérkezett művek 576.

— pályázat birálói »702.

Birálók kiküldése *702.

Bizottságok működése 1905-ben 155.

BOLTZMANN LAJOS h a l á l a » 6 5 2 . Bolyai-bizottság jelentése »56, 65.

— érem nagysága »130

— jutalom első odaítéléséről Troost párizsi akad. elnök nyilatkozata 131.

(8)

BOKOVSZKY SAMU b i r á l ó * 1 2 5 .

— ötödéves korpótlékai *412.

— részére lakás *130.

— Szemere B e r t a t a u szobrának lelep- lezésén *704.

British Museum katalógusának megszer- zése Semsey Andor adományából

*704

Bródy-jutalom bírálói *56, *124.

— eldöntése 185, *267.

B R Ó D Y ZSIGMOND h a l á l a * 1 2 4 . BRITSA EMIL k . t a g g á v á l a s z t a t i k 205,

*270. *274.

BUCHEÖCK GUSZTÁV : A z i o n o k h y d r a t a - tiójáról 10, *55.

B u d a p e s t pannóniai és levantei-korú rétegei, LÖRENTHEY iMRÉ-től *331.

Budapesti kir. tudományegyetem ünne- pélyes közülésére meghívó*415,*653.

— Eákóczi ünnepélye *704.

Budapesti Szemle i905. szept., okt. 43., nov. és decz. 44., 1906. jan. és febr.

317., márcz. 318., ápr, 468., máj.

468., j ú " . 469., júl 469., a u g . 470.

szept. 681., okt. és nov. t 8 2 . Bulyovszky-pályázatrabeérkezettműyek

577.

— p á l y á z a t birálói * 702.

B ü k k jutalom birálói *125.

— eldöntése 198, *268.

Class. Philo!. Bizottság működése 1905.

1 5 6 .

C o d e x e i n k forrásairól *121.

CONCHA GYŐZŐ e m l é k b e s z é d e P u l s z k y Ágost felett *333.

— részére javasoltatik a nagyjutalom felének kiadása *414.

C S A P L Á R B E N E D E K h a l á l a * 6 5 2 . C S E N G E R I J Á N O S b i r á l ó * 7 0 2 . CSERÉP JÓZSEF : C. J u l i u s C a e s a r c o m -

m e n t a r i u s a i n a k folytatásai és Asinius Pollio * 2 . 4 , 304.

C S I B Y G E R G E L Y e m l é k e z e t e , B E R C Z I K

ARPÁD-tól 677, *704.

DADAY JENŐ : A d a t o k a d é l a m e r i k a i h a l a k b a n élősködő t r e m a t o d á k isme- r e t é h e z *411.

— A d a t o k Hátsó-India Copepoda-fau- n á j á n a k ismeretéliez *123.

— D é l a m e r i k a i h a l a k b a n élősködő Pa- ramphistomida - f a j o k anatómiai és szövettani vi«zon>airól *494.

— E g y középafrikai édesvízi rák post- embryonalis fejlődésmenete *656.

D a l m á t irodalom 11.

D á n fordításban megjelent magyar mű- vek 650.

D e Goeje-alapítvány bizottságának kö- szönő levele *495.

D e Goeje M. I. köszönő levele *653.

DENIS ERXÖ k . t a g g á ? á l a s z t a t i k 2 0 5 ,

* 2 7 0 , * 2 7 4 .

DÉZSI LAJOS 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 205,

*270, *274.

— székfogl. : Magyar széphistóriák a X VI.

és X V I I . száz. *700.

Diplomatariumo -, 1905-ben vásárolt 176.

DOMANOVSZKY SÁNDOR : K é z a i S i m o n krónikája 200, *268.

DONÁTH GYULA : Az e p i l e p t i k u s görcs- rohf.mot előidéző anyagokról *656.

Elirenfeld-codex megszerzése *335.

Egyetemes Philologiai Közlöny 9. f. 51,

Í 0 f. 3 1 9 , 1 9 0 6 . 1. f. 4 7 0 . 2. f. 4 7 2 . 3 . f. 4 7 3 . , 4 . f. 4 7 4 . 5. f. 6 8 3 . 6 — 7 . 6 8 4 . 8 f. 6 8 6 . 9 . f. 6 8 7 .

E g y e t e m i h a l l g a t ó k j u t a l m a 204, *269.

ELFER ALFRÉD m e g b í z a t á s a 2 0 2 , * J 6 9 . Elnök indítványa a jegyzőkönyvek alá-

írása t;irgy.-.ban *I~3.

Elnöki megnyitó beszéd. BERZEVICZY

A L B E R T - Í Ő I 2 1 9 .

Előiránvzat 1906-ra 142.

Emlékbeszédek 1905-ben 153.

Emlékbeszédek :

S T A U H M Ó R I C Z f e l e t t * 4 1 4 . M Á T Y Á S F L Ó R I Á S f . * 1 2 4 . P F L S Z K Y Á G O S T f * 3 3 3 . ENDRÖDI SÁNDOR b i r á l ó *702.

EÖTVÖS LORÁND BR. a p é n v ü g y i b i z o t t - ság tagjává válás-/ tátik *413.

— ig. taggá vála-ztatik 205, *273.

— üdvözlése *412.

Epnrjesi Széchem i-kör meghívója *653.

Épíieszeti bizottság jelentése *272.

— szükségletei *Í29.

ERDÉLYI LAJOS .• A h á r o m s z é k i n y e l v - járásról *493.

— részére személyes felolvasási engedély

*335.

ERDÉLYI LÁSZLÓ s z é k f o g l . : A t i h a n y i apátság k r i t i k u s oklevelei *493, 596.

Értesítés átalányfizeté^rnl 218, 710.

E t h n o g r a p h í a 1905. 3. f. 46, 4. f. 46.

5. С 47. 1906. 1. f. 320.

Fabriczy - alapítvány kamatjövedelme

*130.

Karkas-Raskó-pályázatra b e é r k e z e t t mű- vek 577.

— pályázat birálói *702.

— pályázatról jelentés 260, 266.

FAYER LÁSZLÓ h a l á l a * 7 0 2 .

— ravatalnál beszéd 706.

F E J É R L I P Ó T : A F o u r i e r - s o r r ó l * 1 8 2 ,

II. *331.

FEKETE SÁNDOR: A k e m é n y í t ő - e m é s z t é s , reactió-hője *701.

Felhívás névte en pályázóhoz 216 FEHENCZI ZOLTÁN b e s z é d e a z e p e r j e s i

Greguss Ásrosi-ünnepélyen 656.

— beszéde J ó k a i Mór szobrának lelep- lezésén 498.

— J e l e n t é s a gr. Karátsonyi-pályázatról 275, *333. "

(9)

FERENCZI ZOLTÁN S z é c h e n y i é s W e s s e - lényi k i a d a t l a n levelei 86.

— biráló *702.

— az eperjesi Grëguss Ágost-emlékün- nepen *704.

F e r i d n n bey-alapítvány alapítólevelének tervezete * Ш , *125.

Flór-alap kwmatainak felhasználása 200,

*268.

FÓGEL JÓZSEF egyet, hallgató j u t a l m a t nyer 204, 269.

Folyóiratok szemléje 42, 314, 468, 570.

6^0.

Folyóiratok és időszakos kiadványok jegyzéke *702.

F O R S T E R G Y U L A B B . i g . t . a z ü g y é s z i

számadasok megvizsg. kiküldetik

»131.

— széphalmi számadások megvizsgálá- s á r a kiküldetik *129.

F o r s t e r János-pályázat bírálói *125.

— nyilt pályázat egyik jeligés levele

*183

— pályázat eldöntése 201, *269.

Forster—Scitovszky-díj eldöntése 200,

*268.

F o u i ier-sorról I. *182, II. *331.

F Ö L D E S B É L A b i r á l ó * 5 6 .

— J e l e n t é s a W a h r m a n n - j u t a l o m r ó l 389,^*267.

— részére javasoltatik a Marczibányi- mel lékjutalom kiadása *414.

— a Marczibányi - mellékjutalmat nyeri

*fi98. _

Földrt-ngési megfigjeló állomás eszkö- zeinek beszerzése 148.

F ő t i t k á r indítványa a tagválasztásra nézve *56.

F ő t i t k á r i j e l e n t é s 230.

F r a n c z i a ismertetések a m. irodalomról 695.

F r a n c z i a ismertetésekhez pótlék 53.

F r a n k l i n B e n j a m i n születésének két- százados évfordulójára meghívó *126.

FRÖHLICH IZIDOR: Elhajlított fény polá- rozásának ú j törvényszerűségei *411, G aal J e n ő biráló *702.

Ganz-gyár a j á n l a t a villamos világítás berendezésére *129.

Gázizzófény r . - t á r s a s i g [átalányösszege

*130.

GENERSICH ANTAL r . t a g g á v á l a s z t a t i k 2 0 5 , « 2 - 0 , * 2 7 4 .

GOLDZIHER IGNÁCZ j e l e n t é s e a s z é k e s - f e h é n ári e m l é k t á b l á k leleplezéseről

*57.

—- K a u f m a n n Dávid könyvtára 306,*332.

GOLDZIHER VILMOS : A d a t o k a t r a c h o m a kórboncztanálioz *182.

G o l o n y a JENŐ f o l y a m o d á s a * 2 7 2 . GOMHOCZ ZOLTÁN L u k á c s K r i s z t i n a - d í j a t

nyer 197, *267.

— székfogl. : Mongol-csuvas h a n g t a n i analógiák *264.

Özv. Gomperz Zsigmondné alapítványa

*126, kitüntetése *654.

Gondnok megtakarítási pótléka *272-

— számadásai *130.

— számadásainak megvizsgálásáról je- lentés *272.

Gorove-pályázatról bírálói jelentés 644.

— pályázat eldöntése 195, *267.

Greguss Ágost eperjesi emlékünnepén mondott beszéd 656.

— az Akadémia képviselői *704.

GYULAI PÁL Semsey-bizottságba válasz- tatik *335.

— t. taggá választatik 205, *270, * - 7 4 .

— üdvözlése *123.

— biráló *702.

H a g y o m á n y o k , adományok és ú j ala- pítványok 1905-ben 141.

HALAVÁTS GYULA R ó z s a y - d í j a t n y e r 201, *269.

Halmágyi István naplói és iratai 1752—

176H, *55, 439.

H a l o t t a k 1905. és 1906. 180.

HAMPEL JÓZSEF : A n e m z e t i m ú z e u m legrégibb pannóniai sírkövei *265.

HARASZTI GYULA b e s z é d e A k o l o z s v á r i színházi ü n n e p e k e n 573.

HAVASS RKZSÖ : D a l m á t i r o d a l o m 11.

Házbéremelések *412.

HEGEDŰS ISTVÁN beszéde Széchy Károly ravatalánál 63.

— biráló *702.

— Jelentés a Gorove-pályázatról 644.

— J,ózsef főhg. emlékezete 343.

— Újabb adalékok a l m m a n i s m u s tör- ténetéhez *54. *702.

H E G E D Ű S S Á N D O R b i r á l ó * 5 6 . 6 7 4 . H E I N R I C H G U S Z T Á V b i r á l ó * 5 6 , * 4 9 5 ,

*702.

— Főtitkári jelentés 230.

— Jelentés a br. Wodianer-jutalomról 262, *266.

— Jelentés a Kóczán - pályázatról 664.

*701.

HELLEBRANT ÁRPÁD ö t ö d é v e s k o r p ó t - lékai *412.

H E R C Z E G F E R E N C Z b i r á l ó * 4 9 5 .

Hibaigazítás 658.

HILBERT DÁVID k . t a g g á v á l a s z t a t i k 205, *270, *274.

HORGER ANTAL S á m u e l - d í j a t n y e r 1 9 5

*l!67.

HORN EMIL f r a n c z i a k ö n y v i s m e r t e t é s e i 5 3 .

H O R O V I T Z L A J O S j á r a n d ó s á g a * 1 3 0 . HORVÁTH GÉZA : A p a l e a r k t i k u s f a u n a -

terület tingitidái *494.

H Ö G Y E S E N D R E h a l á l a * 6 5 2 .

— ravatalánál LENHOSSÉK M. b e s z é d e -574.

H u n g a r y angol folyóirat segélye *272.

H u n y a d m e g y e i t ö r t és rég. t á r s u l a t köegyüléte *653.

(10)

Ibsen H e n r i k halála alkalmából részvét

*415.

— a norvég akadémia kliszönete *653.

Igazgat -tanács ülései 1905-ben 155.

Igazgatósági ülések : I. 21, *122. II.

129., III. 271., IV. 412.

Indítványok :

— a tagválasztás körüli eljárás meg- változtatása tárgyában *56.

— liallagi Aladár indítványa a könyv- kiadó-vállalatok segélyének törlése t á r g y á b a n *124.

— Balfagi Géza indítványa a nagy- j u t ilom osztatlan odaítélése tárgyá- b a n *414.

— Jegyzőkönyveket elnök is a l á í r j a

* I 8 3 , * 2 7 3 .

— Petz Gedeon indítványa a költség- vetés eayes tételeit illetőleg * 124.

— Peiz Gedeon indítványa t á r g y á b a n a III. osztály határozata *495.

— Gr. Széchenyi I. és Bezerédj J . élet- rajz-palyázatok módosítása *182.

— SZILV KÁLMÁN i n d í t v á n y a az 1905-iki hiány törlés itése tárgyá >an *129.

— S Z I L Y KÁLMÁN i n d í t v á n y a a z 1 9 0 2 . L u k á c s Kr. jutalom tárgyában *Ö98.

Intézetek, hazai és külföldi, m e l y e k n e k akad. kiadványok küldetnek 170.

Irodaiimtörténeti Bizottság m ű k ö d é s e 1905. 156.

Irodalomtörténeti Közlemények 1905. 1, 2, és 3. f. 49, 4. f. 322.

J Á L I C S F E R E N C Z W a h r m a n n - j u t a l m a t n y e r 193, * 2 6 7 .

J A N C S Ó M I K L Ó S é s E L F E R A L F R É D m e g - bízást nyernek „A különböző e m b e r i tuberkulosis-bacillustörzsek virulon- t i á j i" cz. feladat kidolgozására 202,

* 2 6 9 .

JÁNOSI BÉLA: J e l e n t é s a G o r o v e - p á l y á - zatról 646.

J a p á n i tud. a k a d é m i a belépése az A k a - démiák szövetségebe *495.

Jegyzökönyvek: decz. 54 jan. 121., febr.

18I., márez. 264, ápr. 331., m á j . 4 1 1 . , j ú n . 4 9 3 . , okt. 6 5 2 nov. 6 9 3 . Jegyzőkönyvi mellékletek 58., 555., 644.

J e l e n t é s a pályázatos eldöntéséről 184.

— az Akadémia munkásságáról 1905- ben 1 4 9 .

JENDRASSIK ERNŐ: Ú j a b b t a n u l m á n y a járásról, a f u t á s es az Ugrás *182.

J ó k a i Mór svábhegyi mellszobrának l e l e p l e z é s e * 6 5 3 .

— svábhegyi mellszobrának leleplezésén F E R E N C Z I ZOLTÁN b e s z é d e 4 Ь 8 . JÓNÁS KÁROLY ö t ö d é v e s k o r p ó t l é k a i

* 4 1 2 .

J o n o k hydratatiójáról 10, *55.

JÓZSEF főhg (ifj.) igazg. taggá választ.

*122.

— a j á n d é k a *265., *271.

— köszönő levele *129.

JÓZSEF főhg (id.) emlékünnepély 339.

— k é p m á s á n a k elhelyezése *270.

J u l i u s Caesar és Asinius Pollio *264.

J u t a l m a z o t t a k köszönőlevelei *335.

J u t a l o m t é t e l e k 206, *269.

K á l m á n F a r k a s hagyatékából vásárolt kfinyvek és k é z i r a t o k *702.

KARÁCSONYI J A s o s megbízást nyer „A szent F e r e n c z - r e n d t ö r t é n e t e Ma- gyarországon" cz. mű í r á s á r a 200,

*268.

Gr. Karátsonyi-pályázatról jelentés 275,

* 3 3 3 .

K Á R O L Y I SÁNDOR G R . h a l á l a * 3 3 4 . * 4 1 2 .

— s z o b r á r a gyüjtőív *495.

KATONA LAJOS : C o d e x e i n k f o r r á s a i r ó l

*121.

— codexek kiadásával megbízatik 144.

— j e l e n t é s e a Nyelvemléktár ú j k i a d á - sáról 58.

— Ú j a b b a d a l é k o k codexeink forrásai- h o z * 2 8 9 .

K a u f m a n n Dávid könyvtára *126, *130, 3 0 6 , * 3 3 2 .

KAUTZ GYULA ig. t . a g o n d n o k i s z á m - adások megvizsgálására kiküldetik

* 1 3 0 .

— biráló *56.

— szám n i ások megvizsgálására kikül- detik *129.

Kazinczy-bizottság elszámolása *124.

Kazinczy F e r e n c z levelezése XV. köt. 25, X V I köt. 5 3 3 .

— sátoraljaújhelyi lakos k e g y d í j á n a k f ö l e m e l é s e *273.

KÉGL SÁNDOR 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 2 0 5 ,

* 2 7 0 , * 2 7 4 .

Keleti Szemle 1905. utolsó f. 323.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter a m é r t é k e k használata és ellenőrzése t á r g y á b a n * 6 5 2 .

Kereskedelmi Csarnok-pályázatra beér kezett müvek 578.

— pályázat bírálói *702.

Kiadványok, hazai és külföldi i n t é z e - teknek m-gküldött 170.

Kisebb közlések 131, 338, 571, 656.

— rovata *183.

Kisfalud.v-Társaság meghívója ünnepé- lyes ülésére *182.

K i s s ISTVÁN d r . : Az I. F e r d i n á n d - k o r i m. k i r . helytartótanács levelező- könyve 146.

Kóczán-pályázat bírálói *495.

— -pályázatra beérkezett színmüvek

* 4 9 5 .

— -pályázatról jelentés 664, *701.

K O D O L Á N Y I A N T A L b i r á l ó * 1 2 5 . Kolozsvári nemzeti színház ünnepélye

* 6 5 3 .

KOMÁROMY ANDRÁS b r . P e r é n y i Z s i g - mond szobrának leleplezésén *704.

KONT IGNÁCZ : F r a n c i i a i s m e r t e t é s e k a m. irodalomról 695.

(11)

K O R Á N Y I F R I G Y E S : V i z s g á l a t o k a z e m

beri gerinczoszlop kopogtatási hang- járól *494.

K O V Á T E G Y U L A b i r á l ó * 5 6 . KOZMA ANDOR: J e l e n t é s a F a r k a s - R a s k ó -

pályázatról 260, *266.

— biráló *702.

Költségelőirányzat 1906-ra 142.

Költségvetés 1906-ra »129, *182.

•— zárt ülésben tárgyalása *128.

Költségvetési rovatok túllépése *412.

KÖNIG GYULA : A h a l m a z - e i m é l e t a l a p - problémáiról *123.

Könyvkiadások i 905-ben 163.

Könyvkiadó Bizottság működése 1905.

160.

Könyvtár állapota 175.

— számára ajándékok *58, *128, *183,

*336, »415, *496, *654. 704.

Könyvtári bizottság előterjesztései *702.

Körösi O o m a Sándor - ünnepély *332.

K Ö R Ö S Y J Ó Z S E F h a l á l a * 4 9 4 .

— r a v a t a l á n á l T H I R R I N G G U S Z T Á V b e -

széde 497.

K Ö V E S L I G E T H Y R A D Ó : A m a k r o s e i s m i -

k u s rengések feldolgozása *331.

— a) Seismikus hullámfelületek és a seismikus távolhatás törvénye. — V) Seismikus hosszkülönbség meghatá- rozása *411.

— köszönete *653.

Közgazdasági Szemle decz. 324., jan.

476., febr. 477., márcz. 478., ápr.

479., máj. 480., jún. 481., jÚL 482., ang. 487. szept. 689, okt. 692.

Közülés (ünnepélyes), programmja *266.

KUNZ JENŐ bírál«; * 7 0 2 .

KUNOS IGNÁCZ : A d a - k a l e i t ö r ö k n é p - dalok * 121.

— é s M U N K Á C S I B E R N Á T k é r e l m e a z

1902. Lukács Kr.-jutalmat illetőleg

*698.

K U U N G É Z A G R . a l a p í t v á n y a * 1 8 3 . * 4 1 3 .

— hagyománya *130.

KŰRSCHÁK JÓZSEF : A d a l é k a z e l e m i - natio elméletéhez *701.

L Á N G LAJOS b i r á l ó * 5 6 . * 7 0 2 . LAVISSE ERNŐ k . t a g g á v á l a s z t a t i k 2 0 5 ,

* 2 7 0 , * 2 7 4 .

LEHR ALBERT b i r á l ó * 7 0 2 .

LÉNÁRD FÜLÖP ü d v ö z l é s e k i t ü n t e t é s e alkalmából *57.

L E N G Y E L B É L A b i r á l ó * 1 2 5 .

LENHOSSÉK MIHÁLY b e s z é d e H ő g y e s Endre ravatalánál 574.

LÉVAY JÓZSEH- t. t a g g á v á l a s z t a t i k 205,

* 2 7 0 , * 2 7 4 .

— biráló *702.

— köszönő levele *415.

— Toldy Ferencz emlékezete 237.

Lévay-pályázatra beérkezett művek 578.

— pályázat (III. oszt.) birálói *125.

— pályázat (III. oszt.) eldöntése 202, 269.

Lévay-pályázat (II. oszt.) birálói «702.

Lipthay S.indor emlékünnepre meghívó

*335.

LÖRENTUEY IMRE : B u d a p e s t p a n n ó n i a i és levantei korú rétegei és fannájok

*331.

Lukács Krisztina-pályázatra beérkezett művek 578.

— pályázat (II. oszt.) birálói *702.

— pályázatról birálói jelenté-ek 452.

— pályázat eldöntése 196, *267.

— 1902. évi jutalom ügye *698.

L U K I N I C H I M R E d r . : A s z é k e l y u d v a r -

belyi codex ügye 131.

— I. Rákóczy György és a lengyel királyság 588, «655.

M Á G Ó C S Y - D I E T Z S Á N D O R b i r á l ó * 1 2 5 .

— emlékbeszéde Staub Móricz felett

*414.

Magyar ált. bizt. társ. pályázat eldön tése 198, 268.

Magyar Földhitelintézet számadásai 1905-re * 129.

— Földhite'intézetnek fölmentvény és köszönet *272.

Magyar Oklevél-Szótárról 419, *493. _ Mathem. és Természettud. Bizottság

működése 1905. 159.

Math, és Természettud. Osztály ülései 1905-ben 151.

M Á T Y Á S F L Ó R I Á N e m l é k e z e t e * 1 2 4 . MARCZALI H E N R I K : AZ 1790-iki a l k o t -

mánytervezetekről *55.

Marfzibányi - pályázat eldöntése 197,

»267.

MÁR«I SÁNDOR a z E m k e k ö z g y ű l é s é n

*495.

Meddő pályáza'ok 578.

M E D V E C Z K Y F R I G Y E S b i r á l ó * 5 6 . MELICH JÁNOS L u k a c s K r i s z t i n a - d í j a t

nyer 197, *267.

— Sziksrai F a b r i c i n s szójegyzéke 5, *54.

Mértékek használatáról és ellenőrzésé- ről szóló törvényjavaslat tárgyában bizottság *652.

Mészáros F e enrz tiszteletdíja *272.

MIHALIK JÓZSEF 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 2u5, *270, 274.

Montreali Numismatic and Antiquarian Socio: y emlékérme *495.

M U N K Á C S I B K R N Á T é s K Ú N O S I G N Á C Z

kérvénye az 1902. Lukács Kr.-jutal- m a t i l l e t ő l e g * 6 9 8 .

Múzeumok és könyvtárak szövetségének közgyűlés ére meghívó *S35.

Műszaki tanácsadó tiszteletdíja *272.

Nádasdy-pályázatra beérkezett müvek 576.

— pályázat birálói *702.

Nagy Ferencz alapítónak állított sír- emlék *131.

(12)

NAGY FERENCZ egyet, hallgató j u t a l m a t nyer 204, *269.

N A G Y F E R E N C Z s z é k f o g l a l ó j a : „ A s z ö -

vetkezetek alapelve" *181.

— biráló *702.

NAGY JENŐ egyet, hallgató j u t a l m a t nyer 204, *269.

Nagygyűlés, első n a p 270, második n a p 273.

— jegyzökönyvei 266.

— napirendje *182.

— első rendkívüli 413.

— második rendkívüli, idejének meg- állapítása *495.

— második, rendkívüli, jegyzőkönyve 697.

— rendkívüli, meghívója *33ö.

Nagyjutalom és Marczibányi - mellék- jutalom eldöntése 184, *267. *697.

— ügye az első rkiv. nagygyűlésen *413.

— biráló bizottsága *56.

— bizottsági jelentés 555.

N É G Y E S Y L Á S Z L Ó b i r á l ó * 7 0 2 .

N e k r o l o g o k 63, 337, 417, 497, 573.

7U6.

NÉMETHY GÉZA : O v i d i u s S z e r e l m e i n e k új kiadása 583, *655.

Nemzetgazdasági Bizottság működése 1905. 159.

Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője 2. és 3. sz. 48.

Neumayer György üdvözlése *495.

— köszönő levele *653.

Norvég tud. akadémia köszönete *653.

Numismatik ai Társaság köszönete *335.

N Y Á R Y J E N Ő B R . a B r ó d y - b i z o t t s á g h .

elnöke »124.

Nyelvemléktár ú j kiadása 58.

Nyelvtudomány 1. f. 570. 2. f. 693.

Nyelvtudományi Bizottság működése 1905. 155.

— folyóirat, ú j 338

Nyelvtudományi Közieménvek 1905. 2.

f. 50., mult évi utolsó f. 328. 1906.

1. f. 329.

Nyelvészeti folyóirat, ú j 144.

Nyelv- és S/.éptud. Osztálv ülései 1905- ben 149.

Nyomdák áremelése '"125.

Ó N O D I A D O L F : a) A z o r r ü r e g e i n e k

viszonya a látóideghez. — b) Az orrbajok által okozott ellenoldali vakság tanáról *656.

Országos Középiskolai Tanáregyesület közgyűlése *653.

Osztályok és bizottságok költségvetése 1906-ra 144.

— nonnál-budgetjének esetleges leszál- lításáról *412.

OVÁRY LIPÓT jelentése a római törté- neti congressusról »333.

Ovidius Szerelmének ú j kiadása, NÉ- METHY GÉZ A-tól 583, *655.

Összes ülések 1905-ben 153.

— jegyzőkönyvei 1905. X I . 55, 1906.1.

123. I I . 182, I I I . 265, I V . 332, V . 4 1 4 , V I . 4 9 4 , V I I . 6 5 2 . V I I I . 7 0 1 .

P á l y a m u n k á k , 1905. decz. 31-ig beér- k e z e t t *125.

— szept. 30-ig b e é r k e z e t t 576.

— bemutatás;i »652.

Pályázási szal ályok 216.

Pályázatok, 1905-ben eldöntött 160.

PECZ SAMU műszaki tanácsadó bead- ványa »130.

— tiszteletdíjának megállapítása *272.

P é n z t á r állása 1905. 179.

Pénztári s z á m a d á s o k 1905-ról 133.

Penztárvizsgáló bizottság kiküldése *129.

Pénzügyi bizottság jelentése *272.

Perényi Zsigmond br. szobrának le- l e p l e z é s e » 7 0 4 .

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesü- let 1898-iki Fáv-jutalmai 203, »268.

— Fáy-alapítványából p á l y a k é r d é s e k

*414.

— Fáy-jutalmából a „Politikai S z á m t a n "

kézikönyvére adott, megbízásról 203,

»269.

Petőfi-Tár.saság nagygyűlésére meghívó

*125.

PETZ GEDEON i n d í t v á n y a A k ö l t s é g v e t é s egyes tételeit illetőleg »124.

— indítványa tárgyában a III. osztály határozata *495.

Philadelphiai Philosophical Society meg- hívója »126

Philos.-, társad, és történettud. osztály ülései 1905-ben 150.

Pichler Antónia h a g y a t é k a »413.

PLÓSZ SÁNDOR ig. t a g g á v á l a s z t a t i k 205, *273.

— biráló *702.

— üdvözlése *412.

POINCARÉ HENRY B o l y a i - j u t a l m a t n v e r

*56.

— k. taggá választatik 205, *270, »274.

— köszönő levele *125.

Pollák-jutalom biráló bizottsága *57.

P Ó R A N T A L 8 0 0 0 k o r . a d o m á n y a * 4 9 4 . P Ó R A F E R E N C Z S y n o u y m i k á j a 1 4 4 P O R Z S O L T K A L M Á N K ó c z á n - j u t a l m a t

nyer *702.

Pótlék a f r a n c z i a ismertetésekhez 53.

PRINZ G Y I I H : A h y t o c e r a t i d a e c s a l á d tapanóizmainak fölfedezése »331- I'ADOS GUSZTÁV : J e l e n t é s a B o l y a i -

jutalomról 65.

—• Térbeli g ö r b é k stationariussíkja*182.

R A D V A N S Z K Y B É L A B R . h a l á l a * 4 1 2 ,

» 4 1 4 .

— r a v a t a l á n á l B E R Z E V I C Z Y A L B E R T e l -

nök be-zéde 337.

I. Rákóczi György ós a lengyel király- ság, LUKINICH IMRÉ-től 5»8, » 6 5 5 .

(13)

Rákóczi-ünnepélyek miatt az ülések el- halasztása *652.

— ünnepélyekről az elnök jelentése

*698.

RÁKOSI VIKTOR „AZ e l n é m u l t h a r a n - g o k " regényével Péczely-jutalmat nyer *702.

R á t h György e m l é k t á b l á j a a könyvtár- b a n *126.

— e m l é k t á b l á j á n a k ünnepélyes felava- tása *270.

— k ö n y v t á r á n a k megnyitása *126.

RÉVÉSZ GYULA : A színes f é n y i n g e r e k ha:ásáról *123.

R I E D L F R I G Y E S b i r á l ó * 4 9 5 .

— Toldy F e r e n c z emlékezete 241.

R I E S Z F R I G Y E S : A t é r f o g a l m á n a k g e -

nesise *123

R i m a y J á n o s szerelmi l y r á j a *181.

Római történeti congre-susról ÓVÁRY LIPÓT jelentése *333.

Rózsay-díj (1904) eldöntése 201, *269.

pályázat (19 6) e döntése 202, *269.

R ö k k - a l a p k a m a t a i n a k felhasználása 200,

*268.

SÁGI ISTVÁN egyet, hallgató j u t a l m a t n y e r 2 0 4 , * 2 6 9 .

Saint-loui-i a k a d é m i a meghívója *182.

SA.MASSA JÓZSEF Lazg. taggá v á l a s z t

*122.

— köszönő levele *129, *271.

Sámuel-díj odaítélése 193, *267.

SCHIFF ERNŐ: AZ ú j s z ü l ö t t e k v é r e * 3 3 1 . S C H L E S I N G E R L A J O S : A l i n e a r - d i f f e r e n -

tial egyenletek elméletéhez *55.

— Asymptotikus előállítások a lineár differ, ntial-egyenlet elméletében I.

* 4 9 4 . , I I . « 3 3 1 .

— megbízást nyer az absolut geometria m e g í r á s á r a 203, * 2 6 9 .

SCHULLER AI.AJOS: R e z g é s e k m i k r o - skopi megfigyelése az elektromos el- lenállás megfigyelésénél *55.

— a) A gőz-calorinieterhez tartozó mér- leg. — 6) A rezgő lemezek csomó- vonalainak metsz, si pontjairól *123.

Segélyezett m u n k á k és folyóiratok 1905.

' 166.

Semmelweis Ignácz szobrának leleple- zésé *65.

SEMKEY ANDOR a d o m á n y á b ó l h i r d e t e t t j u t a l o m t é t e l e k 217.

— a j á n d é k a * 7 0 3 .

SIKLÓSSY GYULA r é s z é r e s z e m é l y e s f e l olvasási engedély *125.

— T a n u l m á n y o k az éleslátásról *182.

SIMONYI ZSIGMOND : J e l e n t é s A L u k á c s Krisztina-pályázatról 452.

SINKA LAJOS t a n í t ó b r . W o d i á n e r - j u t a l - mat nyer 263, *266.

SOMLÓ SÁNDOR g r . T e l e k i - j u t a l m a t n y e r

*266.

S U S Á K J E N Ő : A d i l ' f e r e n t i a l - e g y e n l e t e k

elméletéhez *411.

SZÁDECZKY LAJOS: H a l m á g y i I s t v á n naplója 1752—1769. *55, 439.

Számadások megvizsgálásáról jelentés

*271.

— 1905-ről *129.

S Z Á S Z K Á R O L Y ig. t a g h a l á l a * 1 2 9 .

— képmásának a képesteremben elhe- lyezése *270.

S Z É C H E N Y I B É L A G R . i g t. s z á m a d á s o k

megvizsgálására kiküldetik *129.

Széchenyi István Gr. és br. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei 86.

— életrajz-palyázat módosítása *182.

Széchenyi-gyászmise *335.

— múzeum részére a j á n d é k o k *57,

*127, *183, *335, *415, *496, *654.

* 7 0 l .

S Z É C H Y K Á R O L Y h a l á i a * 1 2 4 .

— ravatalánál beszéd 63.

Székelyudvarhelyi codex ügye 131.

Szelényi Lajos hagyatéki ügye *413.

Szemere Bertalan önéletrajza 571.

— szobrának leieplezése *704.

SZENDUEI JÁNOS S z e m e r e B e r t a l a n szobrának leleplezésén *704.

Szent István-szobor leleplezésére meg- hívó *415.

SZENTES KÁROLY ö t ö d é v e s k o r p ó t l é k a i

*412.

Széphalmi k e r t költségei *412.

— számadások megvizsgálása *129.

— számadások megvizsgálásáról j e l e n t é s

*272.

SZIGETVÁRY IVÁN G o r o v e - d í j a t n y e r 196, *267.

Szikszai Fabricius Balázs szójegyzéke 5, *54

SZILÁDY ÁRON beszéde T h u r y J ó z s e f ravatalánál 417.

S Z I L Y K Á L M Á N b i r á l ó * 1 2 5 .

— indítványai *129, *698.

— a pénzügyi bizottság tagjává vál. *129.

SZILY SÁNDOR: AZ á l l a t i s z e r v e z e t s a v - tűrő képességéről *55.

S Z I N N Y E I J Ó Z S E F I F J . o s z t á l y t i t k á r r á

választatik 205, *269, *273.

— üdvözlése *332.

— J e l e n t é s a L u k á c s Krisztina-pályá- zatról 454.

Szolgák k é r v é n y e 130.

— részére drágasági pótlék *272.

Szótári Bizottság működése 1905. 159.

—- üléseinek határozatképessége *654.

Szótárak és szójegyzékek, régi, feldol- gozása 144, 145.

Szteria Popovics J á n o s szerb költő ver- seczi e m l é k ü n n e p e *653.

Sztrokay-pályázatra beérkezett m ű v e k 578.

— pályázat birálói *702.

T a g a j á n l á s o k 1906-ra *182.

— körlevele *57.

— az A k a d é m i á b a n , Viszota G y u l á t ó l I. 499., II. 608.

(14)

TAGÁNYI KÁROLY b i r á l ó *125. * 7 0 2 . Tagok, újonnan választottak, köszönő

levele *335.

TAKÁTS SÁNDOR 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 205, *270, *274.

T A N G L F E R E N C Z : A g y o m o r n e d v h y d -

rogen-ion tartalmáról *55.

T A R D O S V I K T O R K a r á t s o n y i - j u t a l m a t

nyer *333.

T A V I G U S Z T Á V b i r á l ó * 1 2 5 .

TÉGLÁS GÁBOR : A n é m e t b i r o d a l m i limes-bizottság 393, *4U.

Teleki-pályázatra beérkezett művek 576.

— -pályázatról jelentés 250, *266.

— -pályázat biráiói *702.

TERKÁN LAJOS: ß L y r a e p á l y a e l e m e i - nek kiszámítása spectroskopiai és photometriai adatokból *331.

— Naprendszerünk mozgásiínak iránya

*70i.

THALY KÁLMÁN a z é r s e k ú j v á r i e m l é k - ünnepen *495.

— üdvözlése a Rákóczi-ünnepélyek al- kalmából és köszönö szavai *699.

THAN KÁROLY : A kísérleti chemia elemei III. könyve *182, 300.

P . THEWREWK EMIL : J ó z s e f f ő h g e m - lékezete 347

— t. taggá választatik 205, *270, «274.

T H I R R I N G G U S Z T Á V b i r á l ó * 5 7 .

— beszéde Kőrösy József ravatalánál 497.

THÚRY JÓZSEF : A k ö z é p á z s i a i t ö r ö k nyelv ismertetései a X l l l . század óta *332.

— halála *414.

— ravatalánál Szilády Áron beszéde 417.

Tihanyi apátság kritikus oklevelei, Er- délyi Lászlótól 596.

TIRINGER BÉLA s z e m é l y i j á r a n d ó s á g a i

*130.

Tisztviselők folyamodása ötödéves kor- pótlékuk kiterjesztése tárgyában

«278.

— nyugdíjalapjának kamatai *272.

— ötödéves korpótlékainak kiterjesztése

*412.

T O L D Y F E R E N C Z e m l é k e z e t e 2 3 7 , 2 4 1 .

— özvegyének halála *414.

T O M C S Á N Y I N É C Z U K R Á S Z R Ó Z A t a n í t ó n ő

br. Wodianer-jutalmat nyer263, *266.

T O R M A Y B É L A b i r á l ó * 1 2 5 .

Tomory-pályázat eldöntése 202, *269.

Történelmi Bizottság működése 1905.

157.

TREITZ PÉTER m e g b í z á s t n y e r „ A le- gelőkérdés Magyarországon" cz. fel- adat kidolgozására 202, *269.

Troost párizsi akad. elnök a Bolyai-díj odaítéléséről 131.

Tudományos és irodalmi ünnepélyeken az Akadémia részvétele 1905-ben 154.

Turini történelmi társulat congressusa

*653.

T U Z S O N J Á N O S : A k l e i s t o g a m i a e g y ú j

esetéről *656.

Ügyész jelentése *273.

Ügyészi számadások megvizsgálása *131.

— számadások megvizsgálásáról jelentés

*272.

Ülések 1905-ben 149.

Ülések jegyzőkönyvei: decz. 54, jan. 121, febr. 181, márcz. 264, ápr. 331, máj.

411, jún. 493, okt. 652. nov. 697.

Üléssor, 1907. évi, decz. ülésre halasz- tatik *702.

Ünnepélyek, tud. és irod. 1905-ben 154.

Ünnepélyes közülés proarammja *266.

Üresedésben levő tagsági helyek *57.

^ ÁCZY JÁNOS: Kazinczy Ferencz leve- lezése XV. köt. 25., XVI. k. 533.

Vagyonmérleg 1905. decz. 31. 134.

V A R G H A G Y U L A b i r á l ó * 5 6 .

VÁRI REZSŐ 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 2 0 5 ,

*270, *274.

VASZARY KOLOS ig. t. k ö s z ö n ő l e v e l e

*129.

VÉCSEY TAMÁS b i r á l ó * 7 0 2 .

Veszteség- és nyereményszámla 1905.

decz. 31. 136.

Villamos világítás berendezésére a Ganz- eyár ajánlata *129.

Virág Benedek emléktáblájának lelep- lezése *57.

VISZOTA GYULA: T a g a j á n l á s o k a z A k a - démiában I. 499., П. 608.

VojnitsTivadarnéÖzv.hagyománya*130,

*273.

W a h i mann-jutalom biráiói *56, *125.

— -jutalom eldöntése 189, *267.

W A R T H A V I N C Z E b i r á l ó * 1 2 5 .

Wekerle Sándor miniszterelnök meg- hívója a Szent István-szobor lelep- lezésére *415.

WINKLER LAJOS : A g á z o k o l d h a t ó s á g a vízben *55.

Wodiáner-jutalomról jelentés 262, *266.

— jutalmak á t a d á s a *333.

Z á r t ülés költségvetés tárgyalása alkal- mából *128.

ZEMPLÉN GYÖZÖ: A l e g n a g y o b b e n e r g i a - forgalom elvéről *412.

ZOLNAI GYULA : A M a g y a r O k l e v é l - Szótárról 419, *493.

— Nyelvemlékeink közlésmódjáról *181.

ZORAD ISTVÁN megbízást nyer a kender és len termelése hazánkban cz. fel- adat kidolgozására 201, *269.

Zrinvi Miklós költői műveinek akadémiai kiadása *124, 579, *655.

(15)

minden hó 15-én t v r - p i ^ m я kiadóhivatal a három-négy ívnyi J Í j J _ J ^ j k ^ J Magyar Tudom.

tartalommal. Akadémiában.

S Z E R K E S Z T I

H E I N R I C H G U S Z T Á V .

X V I ] . K Ö T E T . 1906. Jannár 15. I - F Ü Z E T .

A M. T u d o m á n y o s A k a d é m i a belső t a g j a i 1906 j a n u á r 1-én.

Igazgató-tanács : Than Káról}' rt.

Gr. Károlyi Sándor.

Gr. Széchenyi Béla tt.

Gyulai Pál rt.

Gr. Dessewffy Aurél.

Gr. Apponyi Sándor.

Semsey Andor.

Gr. Csáky Albin.

B. Radvánszky Béla tt.

Fraknói Vilmos rt.

Beöthy Zsolt rt.

Vaszary Kolos.

Vámbéry Ármin tt.

Gr. Teleki Géza.

Wlassics Gyula rt.

Széli Kálmán.

Szögyény-Marich László.

Br. Forster Gyula tt.

19. Pauer Imre rt.

I.

Nyelv- és széptudományi osztály:

Osztályelnök : Goldziher Ignácz rt.

Osztálytitkár : Gyulai Pál ig. és rt.

Tiszteleti tagok :

Joannovics György. Vámbéry Armin ig. t.

3. Gr. Apponyi Sándor ig. t.

A) Nyelvtudományi alosztály : Rendes tagok :

Ponori Thewrewk Emil.

Goldziher Ignácz.

Simonyi Zsigmond.

Ifj. Szinnyei József.

Bartal Antal.

6. Peez Vilmos.

A K A I ) . É R T . X V I I . k . 1 9 3 . f .

B) SzéptudomáJiyi alosztály : Rendes tagok : Gyulai Pál ig. t.

Szilády Áron.

Lévay József.

Beöthy Zsolt ig. t.

Heinrich Gusztáv, főtitkár.

6. Baksay Sándor.

1

(16)

Levelező tagok : Bánóczi József.

Lehr Albert.

Munkácsi Bernát.

Asbóth Oszkár.

Csengeri János.

Némethy Géza.

Kúnos Ignácz.

Petz Gedeon.

Hegedűs István.

Négyesy László.

Zolnai Gyula.

Gyomlay Gyula.

Katona Lajos.

Melich János.

Thúry József.

16. Gombocz Zoltán.

Levelező tagok : B. Podmaniczky Frigyes.

Gr. Zichy Ágost.

Bogisich Mihály.

Bérezik Árpád.

Mikszáth Kálmán.

Pasteiner Gyula.

Rákosi Jenő.

Badics Ferencz.

Riedl Frigyes.

Bayer József.

Id. Szinnyei József.

Herczeg Ferencz.

Endrődi Sándor.

Kozma Andor.

Jánosi Béla.

Haraszti Gyula.

17. Ferenczi Zoltán.

II.

A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya.

Osztályelnök : Thaly Kálmán rt.

Osztálytitkár : Pauer Imre ig. és rt.

Tiszteleti tagok : B. Radvánszky Béla ig. t.

В. Nyáry Jenő.

Gr. Apponyi Albert.

Gr. Zichy Jenő.

Br. Forster Gyula, ig. t.

A) Bölcs, és társad, alosztály.

1iendes tagok : Kautz Gyula, másodelnök.

Vécsey Tamás.

Pauer Imre ig. t.

Hoffmann Pál.

Wlassics Gyula, ig. t.

Láng Lajos.

Hegedűs Sándor.

Concha Gyözö.

Földes Béla.

Nagy Ferencz.

Körösi József.

12. Gr. Andrássy Gyula.

Bubics Zsigmond.

Plósz Sándor.

Fabriczy Kornél.

9. Berzeviczy Albert, elnök.

B) Történettudományi alosztály.

Rendes tagok : Fraknói Vilmos ig. t.

Thaly Kálmán.

Károlyi Árpád.

Hampel József.

Pór Antal.

Fejérpataky László.

Thallóczy Lajos.

Zsilinszky Mihály.

Csánki Dezső.

Karácsonyi János.

Ballagi Aladár.

12. Ortvay Tivadar.

(17)

Levelező tagok : Falk Miksa.

Matlekovics Sándor.

György Endre.

Kozma Ferencz.

Kováts Gyula.

Medveczky Frigyes.

Ballagi Géza.

Réthy László.

Óvári Kelemen.

Alexander Bernát.

Vargha Gyula.

Kolosvári Sándor.

Asbóth János.

Farkas Lajos.

Fay er László.

Edvi Illés Károly.

Nagy Emö.

Böhm Károly.

Gaal Jenö.

Balogh Jenö.

Grosschmid Béni.

Reiner János.

Thirring Gusztáv.

Kunz Jenö.

Ferdinándy Géza.

Magyary Géza.

Vizakuai Antal.

28. Balogh Artúr.

Levelező tagok : Myskovszky Viktor.

Szentkláray Jenö.

Csontosi János.

Köváry László.

Bunyitay Vincze.

Csaplár Benedek.

Téglás Gábor.

Acsády Ignácz.

Szádeczky Lajos.

Nagy Gyula.

Ováry Lipót.

Márki Sándor.

Marczali Henrik.

Komáromy András.

Békéli Rémig.

Schönherr Gyula.

Tagányi Károly.

Borovszky Samu.

Csoma József.

Fináczy Ernő.

Wertheimer Ede.

Nagy Géza.

Wosinszky Mór.

Angyal Dávid.

Kollányi Ferencz.

Szendrei János.

Erdélyi László.

28. Sebestyén Gyula.

Ш.

Mathematikai és természettudományi osztály.

Osztályelnök : Than Károly ig. és rt.

Osztálytitkár : König Gyula rt.

Tiszteleti tagok : Gr. Széchenyi Béla ig. t.

Semsey Andor ig. t.

Konkoly-Thege Miklós.

В. Podinaniczky Géza.

A) Math, és phys. alosztály.

Rendes tagok:

Than Károly ig. t.

Szily Kálmán, fökönyvtárnok

Gr. Teleki Samu.

Fehér Ipoly.

7. Duka Tivadar.

B) Természetrajzi alosztály.

Rendes tagok : Kreimer József.

Högyes Endre.

(18)

В. Eötvös Loránd.

König Gyula.

Wartha Vincze.

Fröhlich Izidor.

Schuller Alajos.

Lengyel Béla.

Kherndl Antal.

Réthy Mór.

11. Ilosvay Lajos.

Levelező tagok : B. Mednyánszky Dénes.

Kerpely Antal.

Schulhof Lipót.

Balló Mátyás.

Rónai Horváth Jenő.

Schenek István.

Gothard Jenő.

Vályi Gyula.

Fabinyi Rezső.

Zipernovszky Károly.

Rados Gusztáv.

Kosutány Tamás.

Hankó Vilmos.

Schulek Frigyes.

Kövesligethy Radó.

Kiirschák József.

Winkler Lajos.

Lenard Fülöp.

Farkas Gyula.

Tötössy Béla.

Bugarszky István.

Hoor-Tempis Mór.

Kalecsinszky Sándor.

Schlesinger Lajos.

25. Bodola Lajos.

Entz Géza.

Thanhoffer Lajos.

Horváth Géza.

Klug Nándor.

Koch Antal.

Klein Gyula.

Lóczy Lajos.

10. Lenhossék Mihály.

Levelező tagok:

Galgóczy Károly.

Chyzer Kornél.

Böckh János.

Bedö Albert.

Korányi Frigyes.

Mocsáry Sándor.

Inkey Béla.

Daday Jenő.

Paszlavszky József.

Brusina Spiridion.

Genersich Antal.

Török Aurél.

Bókay Árpád.

Franzenau Ágoston.

Ónodi Adolf.

Mágócsy-Dietz Sándor.

Kétly Károly.

Apáthy István.

Jendrássik Ernő.

Méhely Lajos.

Pertik Ottó.

Tormay Béla.

Istvánffi Gyula.

Tangl Ferencz.

Schafarzik Ferencz.

Rátz István.

Hollós László.

Zimányi Károly.

29. Lörenthey Imre.

(19)

(Kivonat Melich János 1. t. 1905 deczember 4-én tartott előadásából.) Ismeretes dolog, hogy a középkori iskolázásnak legfőbb czélja a latin nyelvnek szóban és írásban való elsajátítása volt.

Latin volt a tanítás nyelve s ez volt az érintkezés nyelve az iskolán kívül is. Ezt a czélt óhajtotta elérni a renaissance és a humanismus is, s e tekintetben csak abban különbözött a közép- kortól, hogy megvetette az egyházi latin nyelvet, s ideálul Cicero nyelvét állította fel. Hogy a latin nyelvet a tanulók minél jobban elsajátíthassák, tankönyvekre volt szükség. Ezek a tankönyvek három csoportba oszthatók ; az első csoportot az Abecedarium-ok alkotják, a melyekben a latin betűk, a Hiszekegy, Üdvözlégy, Miatyánk s néhány a legszükségesebb alkalmakra szóló ima van közölve. Az imák után 1 0 — 1 5 fogalomcsoportban latin és nem- zeti nyelven való szavak. Ilyen emlékünk az 1630. és 1694. évi Abecedarium, a melynek végén 10 fogalomcsoportban latin-magyar szavak vannak. Ezeknek az abéczés könyveknek a feladata az volt, hogy a gyermekeket az írás és olvasás elemeibe, valamint néhány legszükségesebb latin szó birtokába juttassák. A második csoportot azok a tankönyvek alkotják, a melyekben kérdések és feleletek alakjában közölt beszélgetések vannak ; ilyen emlékünk Heyden Sebald: „Gyermeki beszélgetéseinek" könyve, a mely legelőször 1531-ben jelent meg. Ezeknek a tankönyveknek az volt a czéljuk, hogy a tanulók a latin grammatika elemeit k é r - dések és feleletek alakjában megtanulják. A harmadik és utolsó csoportba azok a tankönyvek tartoznak, a melyek czélja az i f j ú - val a latin grammatikát, a latin szókészletet minél szélesebb alapon megismertetni. A szókészlet megismertetésénél a közép- kort is, meg a renaissance és humanismus korát is az a paeda- gogiai elv vezette, hogy fogalomkörök szerint csoportosítva kell a szókincset az ifjakkal elsajátíttatni. E harmadik csoportba tartozó emlékeink az ú. n. szójegyzékek, nomenclatorok, nomen- claturák, a melyek első sorban tankönyvek, a mint azt 1847-ben

S Z I L Á G Y I István, A Beszterczei szójegyzék felfedezése alkalmával pedig T A G Á N Y I Károly is kifejtette. Ez emlékeink egyik leg-

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Das Werk Hydra Transylvanica (1708), das vom siebenbürgisch-sächsischen Pfarrer Daniel Wolff (gest. 1729) geschrieben wurde, macht grundsätzlich einen kaisertreuen Eindruck: es

kezésünkre.. M ettern ich és Lajos főherczeg.. édes Hazámnak akartam szol­.. gálni.. tagajánlási lajstrom ). tagajánlási

Kristóf úr halála után alig volt ember Erdélyben, a ki közelebb állott volna István királyhoz, szívben és lélekben, mint Kovacsóczy.. 7- AJTÓ-DÍSZ A

Az egész világ félt és remegett, mindenki aggodalommal várta az elközelgő rettenetes napot, csak Károly nevetett nagyokat, mikor a két asszonyság sóhajtozva

A téma kutatói számára Jürgen Habermas nagyon világosan jelöli ki a tudományos kontextust: az európai nyilvánosság értelme, hogy teret biztosítson a politikai,

Irta Goethe, Forditotta Nagy István, SZF.I.. Forditotta

A Láthatár részletes programmját Csuka Zoltán az 1933. számban az alábbiakban határozta meg : 1.) Törzsmagyar irodalom és művészet, középpontjával Budapest. vidéki

Időközben Beck is tárgyalt Andrássy- val, aki meggyőzte őt arról, hogy a nemzeti hadseregről (tehát a közöshadsereg kettéosztásáról) való lemondás fejében, meg kell