Közösségi jogszabályban elrendelt éves statisztikai és ellenõrzési célú információszolgáltatás

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 110-121)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója

1. Közösségi jogszabályban elrendelt éves statisztikai és ellenõrzési célú információszolgáltatás

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriába sorolt, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet melléklete szerinti 1., 2. és 3. kategóriába sorolt kábítószer prekurzorokkal tevékenységet végzõ olyan gazdasági szereplõknek, akiket a 1277/2005/EK bizottsági rendelet 17. és 18. cikkének rendelkezései éves információs szolgáltatásra köteleznek, ezen kötelezettségüknek atárgyévet követõ év február 15-e elõtteleget kell tenni-ük. Az MKEH felé nem kell jelentést adniuk a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában említett hatóságoknak, gyógyszertáraknak és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak.

A hivatkozott bizottsági rendelet 17. és 18. cikkében foglaltakat az alábbi táblázatokban összegezve ismertetjük:

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó kötelezõ éves információszolgáltatás

Tevékenység Jelentendõ adat Jelentésre kötelezett adatszolgáltató 1. kategória Felhasználás,

szállítás (forgalomba hozatal)

Felhasznált, vagy szállított mennyiség, utóbbi vevõnként is részletezve

A 273/2004/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezõk 2. kategória Felhasználás,

szállítás (forgalomba hozatal)

Felhasznált, vagy szállított mennyiség, utóbbi vevõnként is részletezve

A kizárólag forgalomba hozatali tevékenységet végzõk, beleértve azokat is, akik tevékenysége a

273/2004/EK rendelet 6. cikke szerint bejelentéshez nem kötött 3. kategória Nincs kötelezettség Nincs kötelezettség Nincs kötelezett

A 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó kötelezõ éves információszolgáltatás

Tevékenység Jelentendõ adat Jelentésre kötelezett adatszolgáltató 1. kategória Kivitel, behozatal1,

közvetítõi tevékenység

Rendeltetési, illetve szállító or-szágonként: az egyes kivitt,

illet-ve behozott mennyiségek, a kiviteli, behozatali engedélyszá-mok, közvetítõi tevékenységnél a

kiviteli és behozatali engedély-számok feltüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 6. cikk (1) be-kezdése szerinti engedéllyel rendelkezõk

2. kategória Kivitel, behozatal1, közvetítõi tevékenység

Rendeltetési, illetve szállító or-szágonként: az egyes kivitt,

illet-ve behozott mennyiségek, a kiviteli engedélyszámok,

közvetí-tõi tevékenységnél a kiviteli és behozatali engedélyszámok

fel-tüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint tevékenységüket

bejelentõk

3. kategória Kiviteli engedélyhez kötött kivitel

A 1277/2005/EK bizottsági ren-delet IV. melléklet II. részében említett országonként: az egyes kivitt mennyiségek a kiviteli

en-gedélyszámok feltüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint tevékenységüket

bejelentõk és

a 111/2005/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdése szerinti kiviteli engedéllyel

rendelkezõk

1Behozatal alatt értendõ a 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplõ anyagok II. típusú ellenõrzés alá tartozó vámszabad területre történõ beléptetése, a tran-zit kivételével azok felfüggesztõ eljárás alá vonása, vagy szabad forgalomba bocsátása.

A közösségi jogszabályban elõírt adatszolgáltatást az adatszolgáltatónak dokumentációjával (nyilvántartásával) össz-hangban, a tényadatok alapján kell elkészítenie. Az adatszolgáltatáshoz felhasználhatók azAdatlap a 273/2004/EK eu-rópai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó kötelezõ éves információszolgáltatáshoz, illetve az Adatlap a 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó kötelezõ éves információszolgáltatáshoz címû ûrlapok is.

Az adatszolgáltatónak jelentést kell adnia abban az esetben is, ha a részére engedélyezett, illetõleg az általa bejelentett te-vékenységet a tárgyévben nem végezte(lásd 1277/2005/EK bizottsági rendelet 19. cikkét).

Az adatokat a jelentésben a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi egysé-gekben kérjük megadni. A kg-ról literre történõ átszámítást 20°C-on mért sûrûség alkalmazásával és a létezõ legmaga-sabb töménységre kell végezni.

Az adatszolgáltatás elmulasztása, megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, szabálysértési [az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a alapján], esetleg büntetõjogi [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló IV. törvény 278. §-a alapján] eljárást von maga után.

A jelentési kötelezettségnek a megszûnõ gazdasági szereplõknek is meg kell felelniük, vagyis a tevékenység – jogutód-lással, vagy anélkül történt – megszüntetésének bejelentését követõen el kell készíteniük és be kell küldeniük éves jelen-tésüket is. Jogutódlással történt megszûnés esetén a jogutód nevét, címét és adószámát is közölni kell.

A közölt adatokat az MKEH bizalmas üzleti információként kezeli.

2. A 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendeletben elõírt éves ellenõrzési célú jelentési kötelezettség

Azoknak a természetes és jogi személyeknek, amelyek az 1. és 2. kategóriába sorolt jegyzékben szereplõ anyagokkal kapcsolatos tevékenységet végeznek – kivéve a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában felsorolt hatóságokat,

va-lamint a gyógyszertárakat és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóit –, a tárgyévet követõ 60 napon belül,ellenõrzési célból további adatokat is szolgáltatniuk kell az MKEH számára a hivatkozott Korm. rende-let 5. § (1) bekezdése, valamint 1. és 2. sz. mellékrende-lete szerint [Az adatszolgáltatáshoz felhasználható azÉves ellenõrzési jelentés az 1. és 2. kategóriába sorolt kábítószer-prekurzorokról, a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. sz. mellékle-tében részletezett mennyiségi egységek alkalmazásávalcímû ûrlap is.]

Azellenõrzési jelentés összeállításakora következõkre hívjuk fel a figyelmet:

a)Az adatokat ajegyzékben szereplõ anyagokra külön-különkell megadni. Az egyes anyagok eltérõ minõségû, kon-centrációjú mennyiségeit fel kell tüntetni részletezve és összesítve is. Keverékek esetében meg kell adni a keverékben elõforduló jegyzékben szereplõ anyag százalékos mennyiségét is.

b)A jelentésnek minden esetben tartalmaznia kell atárgyévi nyitó- és zárókészletetis. A jegyzõkönyvileg selejtezett (hulladék) jegyzékben szereplõ anyag mindaddig a készletbe számítandó, amíg annak ártalmatlanítása nem történik meg.

c)Ha a felhasználás bérfeldolgozás során történik, a felhasználási területnél közölni kell a bérfeldolgozást végzõ nevét, címét és adószámát is.

d)Jegyzékben szereplõ anyaggyártásánakminõsül egyebek mellett, ha a mûvelet során olyan köztes-, vagy mellékter-mék keletkezik, amelybõl jegyzékben szereplõ anyag nyerhetõ vissza. Szintén gyártásnak minõsül, ha a köztes-, vagy melléktermékbõl jegyzékben szereplõ anyag visszanyerésére kerül sor. A jelentés gyártás rovata adatának megadásánál közölni kell, hogy a gyártás az adatszolgáltatónál, vagy bérfeldolgozás keretében más adatszolgáltatásra kötelezettnél történt-e.

e)A jelentésben a jogelõd és jogutód közötti anyagátadást is közösségi értékesítésként kell feltüntetni. Az 1. és 2. kate-góriájú jegyzékben szereplõ anyagok esetében a közösségi értékesítés rovatban az átvevõ neve és címe mellett annak adószámát is kérjük feltüntetni.

A jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgálta-tás, ha az adatszolgáltató a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, szabálysértési [az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a alapján] eljárást von maga után.

Jelentések benyújtása

Az 1. és 2. pontok alatt részletezett jelentéseket az MKEH Különleges Engedélyezési Eljárások Osztályának címezve postai úton a 1537 Budapest Pf. 345. címre, vagy személyesen az MKEH Tanácsadói és Ügyfélszolgálati Irodájában kell benyújtani.

A jelentésekkel kapcsolatos további felvilágosítás az MKEH alábbi munkatársaitól kérhetõ:

Gergelyné Szaradics Éva Tel.: (1) 336-7344 Ketipiszné Nagy Ildikó Tel.: (1) 336-7345 Dr. Kövesiné Bors Judit Tel.: (1) 336-7331 Lipkovics János Tel.: (1) 336-7376

Csak a 111/2005/EK tanácsi rendelettel kapcsolatosan:

Hohl Gyöngyi Tel.: (1) 336-7337

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Különleges Engedélyezési Osztály

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság 2006. harmadik negyedévben kiadott törlést tartalmazó határozatai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 110-121)