• Nem Talált Eredményt

Minisztériumi közlemények

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a hadiipari techn

ûsítõ beruházások támogatására kiírt pályázat elbírálásáról (HTK-6 kódszám)

Adatok E Ft-ban

Pályázó neve Támogatás tárgya Megvalósítás helye Megítélt támogatás

VT-Rendszertechnika Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Mobil Biológiai Laboratórium Komplexum (MLK) gyártásához szükséges technológiai eszköz-park létrehozása

Székesfehérvár 6 400

MFS 2000 Magyar Lõszer-gyártó Zrt.

Nagyteljesítményû horony és szájeszterga beszerzése

Sirok 6 330

B-Omega-T Üzemelési és Vál-lalkozási Kft.

R&S FSH6, UNAOHM RB25-S, Kathrein MSK 33 M, MD 1231A1 IP mûszerek beszerzése

Budapest 5 080

Megítélt támogatás összesen: 17 810

35/2006. szabályzat

a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál végzett lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokról A lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Ltv.), valamint a Ltv. végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-umban (a továbbiakban: minisztérium) végzett lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokat az alábbiak szerint állapí-tom meg.

1. Általános rendelkezések

1. A jelen szabályzat rendelkezéseit a minisztérium közhatalmi döntéseinek tartalmát befolyásolni szándékozó lobbite-vékenység kezelésével kapcsolatos minisztériumi eljárásra kell alkalmazni.

2. A jelen szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a Ltv. 1. § (3) bekezdése szerinti érdekegyeztetési mechanizmusokra, valamint a minisztérium nem közhatalmi döntéseire (pl.: kinevezések, pályázatok elbírálása).

3. A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a minisztérium állami vezetõire, valamint a minisztérium valamennyi köztisztviselõjére.

4. A minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek és személyek jogszabályban meghatározott feladat-és határkörébe tartozó döntfeladat-és befolyásolására irányuló lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokat külön miniszteri utasítás tartalmazza.

5. A jelen szabályzatban alkalmazott fogalmak tekintetében a Ltv. 5. §-ában meghatározott értelmezõ rendelkezések az irányadóak.

2. A lobbitevékenységgel kapcsolatos eljárás A)Szóbeli megkeresés

1. A köztisztviselõ köteles fõosztályvezetõjét haladéktalanul tájékoztatni a nála lobbitevékenység céljából szóban beje-lentkezõ személyrõl, valamint az által megjelölt témáról.

2. A fõosztályvezetõ−vagy az általa megbízott köztisztviselõ−a Központi Igazságügyi Hivatal honlapjáról tájékozódik arról, hogy a bejelentkezett szerepel-e a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek (a továbbiakban együttesen: lobbista) nyil-vántartásában, valamint vizsgálja, hogy a Ltv. 10–11. és 22–24. §-aiban foglalt kizáró körülmények nem állnak-e fenn.

Ezt követõen, elektronikus formában, feljegyzést készít a Miniszteri Kabinet részére a bejelentkezés tényérõl, az azzal kapcsolatban megállapított valamennyi körülményekrõl, tájékoztatást ad a lobbitevékenységgel érintett közhatalmi dön-tés jelenlegi állásáról, és javaslatot tesz a tárgyaló minisztériumi vezetõ személyére vonatkozóan.

3. A Miniszteri Kabinet részére minden esetben, elektronikus formában, jelezni kell azt is, ha nyilvántartásba nem vett lobbista kezdeményez, vagy kísérel meg lobbitevékenységet.

4. Amennyiben a lobbitevékenységre irányuló szóbeli megkeresést közvetlenül a minisztérium valamely állami vezetõje vagy a kabinetfõnök kapja, úgy a 2–3. pontok szerinti feladatokat a titkárságok vezetõi vagy az általuk megbízott köz-tisztviselõk kötelesek ellátni.

5. A Miniszteri Kabinet értesíti a lobbistát, hogy az adott témában kivel és milyen idõpontban tárgyalhat.

B)Írásbeli anyag megküldése

A minisztériumba érkezõ – lobbitevékenységre utaló – beadványokat a Miniszteri Kabinethez kell továbbítani. A Mi-niszteri Kabinet az érintett szakterület véleményének bekérése, valamint az Ltv. 6., 10–11., és 22–24. §-aiban foglaltak vizsgálatát követõen dönt a kapcsolat felvételére kijelölt minisztériumi vezetõrõl.

C)Tárgyalás

1. A lobbista kezdeményezésére, a Miniszteri Kabinet álalt kijelölt vezetõnek, az általa meghatározott idõkeretben− le-hetõség szerint−biztosítania kell, hogy a lobbista legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját, amennyiben érdemi javaslatait írásban eljuttatta a döntés elõkészítõjéhez. A tárgyalás erõre egyeztetett idõpontjában a lobbista részére a minisztérium helyiségeibe való bejutást – igazolványának felmutatásával – biztosítani kell a be- és ki-léptetés rendjére vonatkozó elõírásoknak megfelelõen.

2. Az Ltv. hatálya alá tartozó ügyekben biztosítani kell az egyenlõ esélyeket, és adott témában minden lobbista részére biztosítani kell a személyes meghallgatást.

3. A tárgyalás megkezdése elõtt vizsgálnia kell, hogy a lobbista megfelel-e az Ltv. 6. §-ában foglaltaknak, illetve szemé-lye vagy tevékenysége nem ütközik-e a Ltv. 10–11. és 22–24. §-aiban foglaltakkal.

4. A minisztériumi tárgyaló félnek a személyes tárgyalásról elektronikus dokumentum formájában emlékeztetõt kell ké-szítenie, rögzítve:

– a tárgyalás helyét, idõpontját és idõtartamát, – lobbista ismert adatait és megbízójának adatait,

– a tárgyaláson részt vevõ minisztériumi köztisztviselõk nevét és beosztását, – a lobbitevékenységgel érintett jogszabálytervezet megjelölését,

– a tárgyaláson elhangzott javaslatokat: elfogadott és nem elfogadott bontásban, – véleményt, javaslatot az esetleges további egyeztetésre vonatkozóan, továbbá – a lobbista Ltv. sértõ magatartását, annak elõfordulása esetén.

5. Az emlékeztetõt a tárgyalás napjától számított három napon belül−a lobbista Ltv. sértõ magatartása esetén haladékta-lanul−meg kell küldeni a Miniszteri Kabinetnek.

D)Tanácskozáson való részvétel, szakmai háttéranyagok készítése

1. A lobbitevékenység céljával összefüggõ tárgykörben tartott szakmai tanácskozásokra meghívott minisztériumi képvi-selõ nem fogadhatja el a részvétellel összefüggõ költségek megtérítését a lobbistától.

2. A lobbista a minisztérium részére szakmai háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat küldhet, illetve a minisztérium rendelkezésére bocsáthatja saját kutatásainak, elemzéseinek eredményét.

E)Nyilvántartás, tájékoztatás

1. A Miniszteri Kabinet nyilvántartást vezet az írásbeli és a szóbeli lobbitevékenységrõl.

2. A Ltv. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a Miniszteri Kabinet negyedévente tájékoztatást készít a Központi Igazság-ügyi Hivatal részére arról, hogy

– mely döntésekkel kapcsolatban, mely lobbisták folytattak a minisztériumnál lobbitevékenységet, és ennek során mely eszközöket vettek igénybe, valamint

– nyilvántartásba nem vett személy kezdeményezett vagy kísérelt meg lobbitevékenységet a minisztérium irányába.

3. A 2. pont szerinti tájékoztatóban szereplõ adatok – a tájékoztató közzétételét megelõzõen is – közérdekbõl nyilváno-sak.

4. Miniszteri Kabinet−a Ltv. 16. § (1) bekezdésének megfelelõen−haladéktalanul tájékoztatja a Központi Igazságügyi Hivatalt, amennyiben a lobbista az Ltv.-ben foglaltakat eljárása során megsértette.

G)Szankciók

Azzal a minisztériumi köztisztviselõvel (vezetõvel) szemben, aki a Ltv. 24. §-ában foglalt tilalom ellenére a lobbistától bármilyen elõnyt elfogad, vagy a jelen szabályzatban írtakat nem tartja be, fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ.

3. Záró rendelkezések Ez a szabályzat 2006. december 8-án lép hatályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdésb)pontja, valamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõ-irányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve:Morgan Stanley Magyarország Elemzõ Kft.

A támogatási program megvalósítási helye: Millenium City Center (Millenium Tower III.) IX. kerület, Budapest, hrsz.:

38017/26, 38017/23

A támogatás célja: regionális szolgáltatóközpont létesítése.

A támogatás összege: 1 000 millió forint.

A kedvezményezett neve:IBM Hungary International Shared Service Centre Üzleti Tanácsadó Kft.

A támogatási program megvalósítási helye: 1092 Budapest, Köztelek u. 6.

A támogatás célja: regionális szolgáltatóközpont bõvítése.

A támogatás összege: 490 millió forint.

A kedvezményezett neve:Hartmann Hungary Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.

A támogatási program megvalósítási helye: 2941 Ács, Ipar út 1., 3250 hrsz.

A támogatás célja: környezetbarát csomagolóanyag gyártás kapacitásbõvítõ beruházás.

A támogatás összege: 320 millió forint.