• Nem Talált Eredményt

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z) LAMON KFT.-t (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila út 74., Cégbírósági Bejegyzés száma:

05-09-000835, adószáma: 10454668-2-05 telephelye: 3527 Miskolc, József Attila út 74.4778/12.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szer-vezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. szeptember 19.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4894számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

3527 Miskolc, József Attila út 74.4778/12.

3530 Miskolc, Széchényi út 70.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. szeptember 01.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: az ügyfél bejelentése alapján a nemesfémek-kel kapcsolatos tevékenységüket nem kezdték el és a megváltozott üzleti körülmények miatt a jövõben sem tervezik, ezért kérik a nyilvántartásból való törlést. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsá-totta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 19.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)585. Kft.-t (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 48.; Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-09-708032, adószáma: 12880689-2-42, telephelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 48.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyil-vántartásból2006. szeptember 08.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4396számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1068 Budapest, Benczúr u. 48.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Budapest Fõváros Terézváros Polgármesteri Hivatala, Hatósági Fõosztály, Kereskedelmi Osztálya beje-lentése alapján megállapítja, hogy a Fõvárosi Bíróság 5.K.32.095/2005/15. számú, 2006. június 1-jén kelt ítélete, illetve a Budapest Fõváros Terézváros Polgármesteri Hivatala, Hatósági Fõosztály, Kereskedelmi Osztálya által kiadott 20994/3/2004. számú, jogerõs mûködési engedélyt visszavonó határozatában foglaltak alapján a társaság a 15/1989.

(IX. 7.) KeM rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, mert a tevékenység folytatásához szükséges – mûködési engedéllyel rendelkezõ – állandó telephellyel már nem rendelkezik, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen 2006. szeptember 07.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 08.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)9. KER. PARKOLÓ Bt.-t (székhelye: 1093 Budapest, Lónyai u. 36. I/b., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-06-519504, adószáma: 29081727-2-43 telephelye: 1093 Budapest, Pipa u. 6.) kérelmére a nemesfémtárgyak

készíté-sével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. szeptember 11.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4950számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1093 Budapest, Pipa u. 6.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Budapest Fõváros Terézváros Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Iroda, Igazgatási és Ipari-Kereske-delmi Csoport V-538/2006. sz. határozata alapján megállapítja, hogy a IX. ker., Pipa u. 6. sz. alatti üzletének mûködési engedélyét a Bt. visszaadta, valamint új telephelyet nem jelentett be, ezért a KeMr. 2. §-ában foglaltaknak megfelelõen 2006. szeptember 11.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 11.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)ARANY VÁ-ZA KFT.-t (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11–17., Cégbírósági Bejegyzés szá-ma: 04-09-005843, adószászá-ma: 13005153-2-04 telephelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11–17.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szer-vezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. szeptember 19.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4546számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11–17.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. szeptember 19.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: az ügyfél a vállalkozását megszüntette. En-nek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szol-gáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 19.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)BAJI ÉS TÁRSAI KFT.-t (székhelye: 5700 Gyula, Jókai u. 11. fszt. 2., Cégbírósági Bejegyzés száma:

04-09-004685, adószáma: 11880198-2-04, telephelye: 5700 Gyula, Jókai u. 11. fszt. 2.) kérelmére a nemesfém tárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. július 12.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3413számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

5700 Gyula, Jókai u. 11. fszt. 2.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. július 06.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilvántar-tásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: a cég a nemesfémekkel kapcsolatos tevé-kenységét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. július 12.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)BAKA ISTVÁNNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 2096 Üröm, Kossuth u. 87., vállalkozói igazolvány száma: EV-108580, adószáma: 42936154-1-33, telephelye: 1025 Budapest, Margit krt. 25/a.) kérelmére a nemesfém tár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szervezetek-rõl vezetett nyilvántartásból2006. szeptember 22.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2989számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1025 Budapest, Margit krt. 25/a.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. szeptember 22.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékeny-ségét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellé-kelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelmében foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §- ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 22.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z) DIABLO-K BT.-t (székhelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 49. I/8., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-06-760099, adószáma: 21830369-2-42, telephelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 49. I/8.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. július 18.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR5003számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1073 Budapest, Akácfa u. 49. I/8.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. július 17.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilvántar-tásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: a cég a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenységét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérel-mezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §- ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. július 18.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)DÓRÁNÉ PASLER ELVÍRAegyéni vállalkozót (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zengõ u. 3/A., vállal-kozói igazolvány száma: EV-724083, adószáma: 54566466-2-40, telephelye: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 6/b.) kérelmé-re a nemesfém tárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gaz-dálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. július 14.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3330számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 6/b.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 13–15. (kiskereskedelem) INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának rész-letes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. június 30.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: egyéni vállalkozása megszûnt, nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenységét – mint egyéni vállalkozó – megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szüksé-ges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bi-zonylatot is.

A Hivatal a kérelmében foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. július 14.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z) EGY UNCIA KFT.-t (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 73., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-09-661126, adószáma: 12273636-2-41, telephelye: 1056 Budapest, Váci u. 73.) kérelmére a nemesfémtárgyak készí-tésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. július 14.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3015számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1056 Budapest, Váci u. 73.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Budapest Fõváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján megállapítja, hogy a Kft. az utolsó, MKEH-NEHITI-nél bejelentett üzletét bezárta, annak mûködési engedélyét leadta, azt a Budapest Fõvá-ros V. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a VIII/I-696/1/2006. sz. határozatával törölte nyilvántartásából. En-nek megfelelõen a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendeletben foglaltak alapján a jogszabályi feltételekEn-nek a cég a továbbiakban már nem felel meg, ezért a KeMr. 2. §-ában foglaltaknak megfelelõen2006. július 14.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §- ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. július 14.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z) GABESZTIM BT.-t (székhelye: 2316 Tököl, Alkotmány u. 22., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-06-712782, adószáma: 28936583-2-13, telephelye: 8600 Siófok, Kálmán Imre st. 11.) kérelmére a nemesfém tárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogbavételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. szeptember 08.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3745számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

8600 Siófok, Kálmán Imre st. 11.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Siófok Város Polgármesteri Hivatala bejelentése alapján megállapítja, hogy Siófok Város Polgármesteri Hivatala 51164/2006. sz. tájékoztatása alapján, miszerint a Betéti Társaság a nyilvántartásunkban szereplõ egyetlen

be-jelentett telephelyének mûködési engedélyét visszaadta, – másik telephely bejelentését elmulasztotta – így a 15/1989.

(IX. 7.) KeM rendeletben foglalt feltételeknek a továbbiakban már nem felel meg , ezért a KeMr. 2. §-ában foglaltaknak megfelelõen2006. szeptember 07.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást – a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – nem tartal-maz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. szeptember 08.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)GALLUS DOROTTYA ESZTERegyéni vállalkozót (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 19.,

A Hivatal a(z)GALLUS DOROTTYA ESZTERegyéni vállalkozót (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 19.,